handdator

Visa fullständig version : Fullmakter / Hur ska fullmakt skrivas?


plattipus
2010-04-09, 14:28
Vi står inför ett årsmöte om två veckor och vi är några medlemmar som kommer att ta fullmakter för några medlemmar som är bortresta.

Vad gäller för fullmakter? Kan fullmakt användas i alla röstningar på föreningsstämma i brf?
Det är en hel del saker vi kommer att ta upp på föreningstämman och där vi även kommer att behöva deras röster.

Kan en fullmakt användas flera ggr?
Hur utfärdar man en fullmakt?

Kan vi tex använda den för att rösta på nya medlemmar till en styrelse?
Vi kommer även att försöka rösta om ansvarsfrihet och även bordlägga årsredovisningen.
Kan en medlem som ger mig fullmakten skriva att allt röstning som sker på mötet överlåter jag till den jag har gett fullmakten?

Kan tänka mig att vissa frågor måste en medlem vara där personligen, t ex om vi skall rösta om ansvarsfrihet.

Trötter
2010-04-09, 14:43
En fullmakt ska innehålla namn på den som lämnar fullmakten och det ska finnas namn på den som företräder fullmaktsgivaren. Det sak även finnas datum när fullmakten upprättas och ändamålet för fullmakten. Den som lämnar fullmakten ska underteckna fullmakten. Här har du en mall som kan vara lämplig för ärenden som rör föreningsstämma.

http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm (http://hotpot.se/php/vb/../../hsb-mall-fullmakt-brf.htm)

plattipus
2010-04-09, 14:52
En fullmakt ska innehålla namn på den som lämnar fullmakten och det ska finnas namn på den som företräder fullmaktsgivaren. Det sak även finnas datum när fullmakten upprättas och ändamålet för fullmakten. Den som lämnar fullmakten ska underteckna fullmakten. Här har du en mall som kan vara lämplig för ärenden som rör föreningsstämma.

http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm (http://hotpot.se/php/vb/../../hsb-mall-fullmakt-brf.htm)
Jag har redan en mall för fullmakt men jag undrar om den kan användas för alla sorts röstningar på årstämman? Kan fullmakten användas flera gånger?

Francois
2010-04-09, 15:12
Ja, jag tror det. Men här finns ett bra sätt för att lösa ditt problem.

Eftersom ni vet vilka frågor ni kommer att rösta för (kolla agendan till årsstämma, ska vara med i kallelse, det finns kanske 10-15 punkter där medlemmar ska rösta på) kan ni lista i fullmaktens mall alla punkter, inkl motionerna, och be han/hon som ger fullmakten att skriva hur de avser att rösta för varje punkt.

T.ex. för punkten om ansvarsfrihet kan man skriva:
"Jag röstar mot att ge styrelsen ansvarsfrihet"

På punkten om val av styrelsen:
"Jag röstar nej för kandidat XX och jag röstar ja för alla andra"

o.s.v.

OBS: Man får inte ha mer än en fullmakt med sig till stämman.

plattipus
2010-04-09, 15:29
Står det något i lagen, för detta står tyvärr inte i våra stadgar? Det är nog bäst att göra som du säger. Vi får sätta oss ned och gå igenom dagordningen.

Nu blir det jobb inför årsstämman.:5:

Trötter
2010-04-09, 16:07
Jag tycker du gör fullmaktsfrågan lite krånglig om du har en fullmakt att företräda en medlem vid stämman. I de sakfrågor som företas vid stämman har du två röster att bilägga vid votering. Detta gäller i alla de punkter som finns i dagordningen. Det är inte nödvändigt att precisera varje punkt i fullmakten. Jag förordar att ni vid stämman påtalar för ordförande att det ska företas votering på alla dagordningspunkter och att resultatet dokumenteras i protokollet. När stämman lider mot sitt slut så kan ni begära att sekreteraren vid stämman läser vad som kommer att föras till protokollet. Jag skulle vilja rekommendera er att även göra en dold ljudupptagning under stämman för att säkerställa stämman mening. Egen erfarenhet ger denna rekommendation om ljudupptagning.


Jag har redan en mall för fullmakt men jag undrar om den kan användas för alla sorts röstningar på årstämman?
Svar: En fullmakt ger fullmaktstagaren oinskränkt makt att företräda fullmaktsgivaren vid stämman, om det inte finns något angivet i fullmakten. Som att fullmaktstagaren ska rösta på ett visst sätt eller framföra vissa frågor vid stämman.

Kan fullmakten användas flera gånger?Svar: Om man anger att fullmakten gäller för en viss period och för vad ändamålet är, då finns möjlighet att återanvända fullmakten. I annat fall får man upprätta flera fullmakter och specificera med tidpunkt och ändamål.

Hur utfärdar man en fullmakt?Svar: Genom att båda parter skriver under handlingen med dagtecknad underskrift samt anger vad fullmakten omfattar.

Kan vi t ex använda fullmakten för att rösta på nya medlemmar till en styrelse?Fullmakten ger fullmaktsinnehavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i alla sakfrågor under stämman, om det inte anges i fullmakten att vissa sakfrågor ska behandlas på visst sätt

Vi kommer även att försöka rösta om ansvarsfrihet och även bordlägga årsredovisningen.Svar: Det går alldeles utmärkt att behandla frågorna med en fullmakt. Jag rekommenderar att dessa frågor förs till protokollet på ett betryggande sätt. När det gäller årsredovisningen så räcker det med att en minoritet av medlemmarna föreslår bordläggning av årsredovisningen. Det kan vara bra att ha en god motivering för att bordlägga årsredovisningen.

Kan en medlem som ger mig fullmakten skriva att allt röstning som sker på mötet överlåter jag till den jag har gett fullmakten?Svar: Det behövs inte om fullmakten är utställd till dig och att du företräder medlemmen vid stämman så har du rätt att votera i fullmaktsgivaren intressen. Att precisera hur fullmaktstagaren ska rösta är inte nödvändigt vid stämman såtillvida inte du och fullmaktsgivaren har skilda åsikter i sakfrågor.

Kan tänka mig att vissa frågor måste en medlem vara där personligen, t ex om vi skall rösta om ansvarsfrihet.Svar: Vid votering om ansvarsfrihet är det inte nödvändigt att alla medlemmar är närvarande. En fullmakt gäller som en röst.

plattipus
2010-04-09, 16:26
Jag tycker du gör fullmaktsfrågan lite krånglig om du har en fullmakt att företräda en medlem vid stämman. I de sakfrågor som företas vid stämman har du två röster att bilägga vid votering. Detta gäller i alla de punkter som finns i dagordningen. Det är inte nödvändigt att precisera varje punkt i fullmakten. Jag förordar att ni vid stämman påtalar för ordförande att det ska företas votering på alla dagordningspunkter och att resultatet dokumenteras i protokollet. När stämman lider mot sitt slut så kan ni begära att sekreteraren vid stämman läser vad som kommer att föras till protokollet. Jag skulle vilja rekommendera er att även göra en dold ljudupptagning under stämman för att säkerställa stämman mening. Egen erfarenhet ger denna rekommendation om ljudupptagning.
En fråga gällande ljudupptagning.
Ska man meddela alla att man spelar in? Står det något i lagen om vad som gäller för inspelning?

Man kan göra på två sätt;
- säga att man spelar in - styrelsen tänker mer på vad de säger
- säger inte att man spelar in - mer bevis på att styrelsen är som den är :)

Admin
2010-04-09, 16:44
En snabb liten notering.
Fullmakten gäller i ett år om inget annat angivits, och kan användas obegränsat antal gånger inom denna tidsperiod och för alla röstningar på stämman om inga begränsningar noterats i fullmakten (som Trötter redan informerat om).

Vad gäller inspelning behöver du inte säga något om detta till någon.
Så länge inspelningen inte är digital i alla fall, men vem vet det? :)


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

Trötter
2010-04-09, 17:57
En dold ljudupptagning är tillåten om man själv deltar i diskussionen, detta enligt lag. Tänk på att ange datum och tid för ljudupptagningen.