handdator

Visa fullständig version : Förslag på dagordning till extrastämma


Boa
2010-04-06, 16:00
Vi undrar över dagordning till extrastämma...

Vi vet hur man skriver punkt 1-7 på dagordningen.
Vad ska vi tänka på när vi formulerar resten av punkterna som är mer av disskussion, exempelvis
"
9. Styrelsemedlem har skickat hotbrev till medlem i föreningen och vi vill
därför disskutera styrelsens beteende. "

Ska man kalla denna punkt för något? för vi har fler hemska beteenden som vi vill ta upp...

Har någon här haft en extrastämma liknande denna?

Vi vill ha lite HJÄÄÄÄÄLP!!

Trötter
2010-04-07, 14:16
Upprätta dagordning till extrastämma.

För att göra dagordningen tydlig så bör det framgå vad som ska behandlas på stämman samt de punkter som säkerställer stämmans legitimitet. Mitt förlag till dagordning ser ut på detta sätt.

Medlemmarna i föreningen _____________________ kallas till extra föreningsstämma den _______ 2010 i "föreningslokalen".

Stämman har utlysts av ____________________________.

Dagordning för extrastämma

1. Val av mötesordförande
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Sakfrågan/frågorna
8. Avslut
Att notera på en extrastämma skall det inte förekomma andra frågor eller fattas beslut i andra ärenden än de som finns med på dagordningen. Det kan noteras att punkt 7 på dagordningen bör redigeras så att de eller de sakfrågor som ska behandlas på stämman införs klart och tydligt. Jag skulle även rekommendera att styrelsen redovisar sin ställning till att föreningen håller extrastämma gnom att sända ut en skriftlig bilaga med kallelsen.

Att ange vem eller vilka som har begärt extrastämman kan vara bra med hänseende på informations behovet som kan uppstå när kallelsen går ut till medlemmarna i föreningen.

Min erfarenhet av extrastämma är att det ofta får en negativ prägel om stämman behandlar styrelsens sätt att agera i föreningens sak. Så det är enligt mig oerhört viktigt att frågor som rör styrelsen utförs nyanserat och tydligt.