handdator

Visa fullständig version : Arvoden i en styrelse


plattipus
2010-04-05, 16:43
Hej.

Jag är medlem i en styrelse där flertalet styrelsemedlemmar har hoppat av olika anledningar. Ett fyllnadsval har aldrig skett.

Vad händer om man har bestämt en totalsumma till en styrelse som får delas på inom alla styrelsemedlemmar och sedan några medlemmar ”hoppar av”?
Får kvarvarande styrelse dela på hela totalsumman?

Tackar på förhand

clabbe
2010-04-05, 17:39
Ja det får ni göra. Arvodet är ert att fördela efter den modell som ni finner lämplig så länge ni håller er inom den ram som stämman bestämt.

tette
2010-04-05, 17:42
Det finns nog ingen styrelse som inte skulle se till att hela arvodet utbetalas?
Styrelsen behöver inte heller utlysa fyllnadsval eller nytt val på en årsstämma om man uppfyller de regler som finns i lagen om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar.

Här kan man också läsa om att tillexempel styrelsebeslut vid minsta antalet ledamöter måste vara enhälligt för att gälla m.m.

MikHo
2010-04-05, 22:29
personligen tycker jag att de avhoppade styrelsemedlemmarna skal få ersättning för den period som de satt.

Självklart skall det fördelas efter utfört arbete.

Admin
2010-04-05, 22:37
Frågan som ställs här är om en styrelse som tilldelats ett arvode av stämman ska få behålla detta arvode även om styrelsen reduceras i antal.

Problemet här är att stämman beslutat om ett arvode baserat på antalet ledamöter i styrelsen, men samtidigt har detta inte klargjorts på stämman i beslutet (får jag förmoda, eftersom det är så ogenomtänkt det brukar fungera i bostadsrättsföreningar).

Rent moraliskt är det självklart att styrelsen i detta fall inte ska ta ut det arvode som stämman bestämt för styrelsen, men så sker nog sällan eller aldrig.

Regelverk och riktlinjer saknas från alla håll
Varken lagstiftare eller bostadsorganisationer har varit intresserade av att sätta upp ramar för detta eller tydliggöra stämmobeslutet på denna punkt, och de kommer heller aldrig att göra det så länge medlemmarna är att beskriva som närmast paralyserade och kravlösa.

Det finns alltid en möjlighet för stämman att i efterskott ställa krav på att arvodet reduceras retroaktivt baserat på att styrelsen inte bestått av det antal ledamöter som stämman beslutat om arvode för.


Tilläggg:
Ofta försvarar styrelser att fullt arvode tas ut av styrelsen trots reducering av ledamöter med att resten av styrelsen då fått utföra det arbete som den eller de ledamöter som hoppat av skulle ha utfört.
Den som kan det minsta om hur en styrelse arbetar i en brf vet omedelbart att det definitivt inte fungerar på detta sätt. Det är helt och hållet uteslutet, och personligen tycker jag att var och en borde kunna förstå detta utan att vara insatt i hur det fungerar i verkligheten.

Tips.
I stämmobeslutet som tas på stämman för styrelsearvodet ska det ingå att arvodet baseras på antal ledamöter i styrelsen, och detta ska också protokollföras.
Motsvarande gäller valberedningen (och övriga förtroendevalda).


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

Borättexperten
2010-04-05, 23:51
Ja, i denna fråga är det fritt fram att tycka vad man vill. Som MikHo säger så bör även de som hoppat av få del av arvodet, efter arbetsinsats eller antal möten. Sen brukar väl arbetsbördan öka på dem som blir kvar, så det är väl inget fel att hela arvodet betalas ut. Arvodet är för en viss total arbetsinsats, inte för ett visst antal ledamöter. Det tycker jag. :6:

Francois
2010-04-06, 11:08
Problemet här är att stämman beslutat om ett arvode baserat på antalet ledamöter i styrelsen,..

Nej, så är det inte. Arvodet bestämts för att styrelsen ska förvalta föreningen, oavsett hur många ledamöter de är.

Admin
2010-04-06, 12:30
Nej, så är det inte. Arvodet bestämts för att styrelsen ska förvalta föreningen, oavsett hur många ledamöter de är.

Har du någonsin hört talas om en stämma där detta uttalats?
Jag har det inte, och då ska man veta att det förmodligen finns väldigt få som läst så många olika föreningars kallelser & protokoll som jag.

Om det inte uttalats vad arvodet baseras på följer att arvodet baseras på alla gällande parametrar.
Sedan kan man naturligtvis diskutera vilken tonvikt på arvodet som varje parameter har.

Det finns absolut inget som säger att det blir mer arbete för resterande ledamöter om en eller flera hoppar av.
Det kan vara så, men det behöver inte alls vara så.
Det kan t.o.m. vara så att arbetsbördan minskar!

Allt beror på styrelsen och föreningens aktuella situation.

Av ovanstående anledningar hävdar jag att man inte kan säga att det per automatik ska vara så att resterande styrelse har rätt att dela på arvodet för avhoppade ledamöter.

Lämpligt är att föra in i stadgarna att det är så det ska fungera.
Då kanske man kan komma tillrätta med problemet att det sällan eller aldrig sker fyllnadsval vid avhopp.

tette
2010-04-06, 13:00
Håller med det admin under några år talat varmt om att det borde finnas regler/system för arvodesfördelning.

Kan tänka mig att en styrelse som blir desamerad köper in nya tjänster från förvaltaren.

Det finns en talande statistik över arvodesfördelning på andra sidor i detta forum. Dessa sidor visar att mycket extra arvoden utvöver vad medlemmarna tror att styrelsen har rätt till delas/tas ut. Värst är vicevärdutbetalningarna som speciellt hsb malmös föreningar tar ut. Det går också att läsa i den statistiken att de "trogna HSB styrelserna" tar ut mer arvode äv övriga föreningar. Det är tillochmed så att där det sitter "HSB höjdare" i styrelserna går det att utröna att dessa föreningar tar ut långt över normalt styrelsearvode.

valberedningsarvode har också diskuterats på dessa sidor. här utgår inget arvode alls i många föreningar. Vilket ger, ingen press, inget bra arbete?
styrelsearvode är svårt!

men att inga föreningar försöker hitta system som beskriver vad de gör för sitt arvode är beklämmande. Men mycket av att det inte görs system ligger också på organisationerna HSB, SBC och Riksbyggen.

guben
2010-04-06, 13:49
Hur är det egentligen, skall den obligatoriska HSB-representanten ha arvode resp. mötesersättning som betalas av medlemmarna i en BRF?
Ofta sitter dom ju i ett otal brf som en del av sina arbetsuppgifter hos HSB, det borde väl vara HSB som beatalar sina anställda?

Finns det något reglerat om detta?

tette
2010-04-06, 14:22
Både HSB och Riksbyggen har likadana uppgörelser med de anställda som sitter i brfstyrelser. övertid ingår i deras löner. jag är också ganska säker på att de som åtar sig flera föreningar får extra ersättning samt extra semesterdagar.

Medlemmarna betalar.

Francois
2010-04-06, 16:04
Problemet här är att stämman beslutat om ett arvode baserat på antalet ledamöter i styrelsen,

Har du någonsin hört talas om en stämma där detta uttalats?
Inte jag.
:13:

kluringen
2010-04-06, 16:22
Har du någonsin hört talas om en stämma där detta uttalats?

Ja faktiskt, så sent som i onsdags på vår ordinarie stämma. Eftersom vi blir en färre en vi var förra året kom frågan upp. Det bestämdes att arvodet är en ”klumpsumma” som fördelas inom styrelsen enligt styrelsens eget tycke. Det står inget om det i stadgarna men vi har gjort så i alla tider.

Vår förening är lite avvikande på många sätt jämfört med många andra. Nivån på arvodet (ganska lågt) har diskuterats några gånger, och vi tycker inte att arvodet ska vara lockbete för att värva folk till styrelseposter, man ska ställa upp på ideell basis. Arvodet avser snarare en symbolisk summa för det ansvar, som styrelsen enligt lag faktiskt har, än ersättning för utfört arbete. Det är intresse och engagemang som ska vara styrande. Internrevisor, valberedning och arbetsgrupper arvoderas ju inte. Arbetsgrupper kan i vissa fall göra långt värdefullare insatser än vad styrelsen klarar av, alla måste hjälpas åt.

Några andra ovanligheter i våra stadgar: För giltig stämma krävs 50 %-ig deltagande genom närvaro eller fullmakt. En person får ta emot två fullmakter och medlemmen får välja själv vem man vill bli representerad av på stämman. Det får alltså vara vem som helst som man bedömer att man litar på.

I år fick vi faktiskt knacka dörr för att folk ska komma ner eller åtminstone lämna fullmakt åt någon för att rädda årets stämma. Ingen tänkte på att datumet sammanföll med början till påskveckan, annars brukar det inte bli problem. Vi tycker ändå att det är ett viktigt stadgevillkor för att det inte ska gå att lobba igenom viktiga beslut med för dålig medlemsstöd.

En annan grej är att fyllnadsval på extrastämma får ske endast om avhopp medför att styrelsen inte längre är beslutför enligt stadgarna. Vitsen med suppleanter är ju att de ska hoppa in och ersätta frånvarande ledamöter. Arvodet brukar delas lika på alla, det är för svårt att värdera arbetsinsatserna.

Sist men inte minst, styrelsemötesprotokollen är offentliga hos oss enligt stadgarna. Vi är ändå ingen perfekt förening, men vi försöker. Öppenheten medför ökad ansvarstagande bland medlemmarna.:10:

Admin
2010-04-06, 16:24
Har du någonsin hört talas om en stämma där detta uttalats?
Inte jag.

Det har jag absolut, men det är inte vad det handlar om.
Jag talar om de föreningar där det inte klargörs varken det ena eller det andra. Dvs de flesta brf:ar.

Om det inte klargörs vad arvodet baseras på så måste arvodet alltså baseras på de befintliga parametrarna, och antalet ledamöter är tveklöst en av dessa parametrar (jag skulle vilja säga en av de definitivt viktigaste med dagens system, men det är bara min personliga åsikt).

För säkerhets skull vill jag tillägga att jag inte anser att 8 ledamöter ska ha dubbelt så mycket i arvode som 4, men att arvodet totalt sett ska vara högre om det är fler ledamöter. Sedan är det upp till stämman att sätta en rimlig nivå på antalet ledamöter.

Som du säkert känner till så tilldelas arvode ofta i blindo. Dvs styrelsen får ett arvode utan att medlemmarna vet vad de kommer att få för detta arvode. Oftast vet man inte ens detta i efterskott pga den bristande insyn som generellt gäller i brf:ar.

Övriga parametrar som arvode kan baseras på kan vara många, men att få in kompetenta ledamöter måste naturligtvis vara viktigt.

Om man utgår från skedet innan val, finns det någon som tycker annat än att ledamöter som är kompetenta för sitt uppdrag ska ha ett högre arvode än en ledamot som inte har en susning om något som rör en bostadsrättsförening (vilket ju inte är precis ovanligt att det väljs in i brf styrelser)?

Själv tycker jag att kompetens ska löna sig i en brf, precis som det gör i samhället i övrigt.
Varför ska brf:ar vara ett undantag?

Och precis som att kompetens ska löna sig så ska föreningen också värdera det man får ut av sin styrelse, och det är helt enkelt inte så i normalfallet att 4 ledamöter presterar lika mycket som 6 ledamöter. Därav att jag anser att det är orimligt att en reststyrelse per automatik delar på avhoppade ledamöters arvode.

Tillägg: Sammanfattning
Vad jag menar är alltså att stämman sätter en nivå på arvodet baserat på befintliga parametrar, och en av dessa parametrar är antalet ledamöter.
Hur avhoppade ledamöters arvode ska användas borde således per automatik vara en fråga för stämman efter avhoppen.

Borättexperten
2010-04-06, 18:43
... det är helt enkelt inte så i normalfallet att 4 ledamöter presterar lika mycket som 6 ledamöter. Därav att jag anser att det är orimligt att en reststyrelse per automatik delar på avhoppade ledamöters arvode.


Tja, om det är fåntrattarna som hoppar av, blir det säkert mer uträttat av dom som sitter kvar... :D
Det finns alltid personer som gör mer skada än nytta i styrelsen.