handdator

Visa fullständig version : Ordförande och valberedning?


Boa
2010-04-05, 14:11
Vad händer om ordföranden inför årsstämma ringer upp en enskild medlem och säger att
"Styrelsen har diskuterat ditt namn och vi känner ett stort förtroende för dig, vi undrar om du vill bli revisor för föreningen kommande år?"
Medlemmen svarar "Jaha, men jag är ju nominerad till styrelsen".
Ordföranden hugger snabbt av och säger "Det är nog rätt kört för din del där".

Kan en styrelsemedlem i form av ordförande ringa och erbjuda en medlem en plats som revisor?

Kan ordföranden bestämma/säga att någons chans till plats i styrelsen är körd?

Får en ordföranden i styrelse tala med medlemmar angående valberedningsfrågor?

Finns det reglerat någonstans hur man går tillväga som medlem om detta inträffar? Är det olagligt?

Trötter
2010-04-05, 15:32
Vad händer om ordföranden inför årsstämma ringer upp en enskild medlem och säger att
"Styrelsen har diskuterat ditt namn och vi känner ett stort förtroende för dig, vi undrar om du vill bli revisor för föreningen kommande år?"
Medlemmen svarar "Jaha, men jag är ju nominerad till styrelsen".
Ordföranden hugger snabbt av och säger "Det är nog rätt kört för din del där".

Kan en styrelsemedlem i form av ordförande ringa och erbjuda en medlem en plats som revisor?
Kan ordföranden bestämma/säga att någons chans till plats i styrelsen är körd?
Får en ordföranden i styrelse tala med medlemmar angående valberedningsfrågor?
Finns det reglerat någonstans hur man går tillväga som medlem om detta inträffar? Är det olagligt?

Styrelseordförande kan inte tillsätta revisorer det är stämman som gör detta genom votering. Ledamöter i styrelsen tillsätts enligt medlemmarnas vilja vid stämma, det är inte styrelsen som utser ledamöter till styrelsen.

Styrelsen ska följa det utslag som anges vid stämman.

En idé är att redogöra för styrelsens ordförande att det inte är denne som utser förtroende valda i föreningen.

Det som nämns i lagen om revisorer är att revisor skall utses vid stämma om inte anat anges i stadgan. Så du bör läsa er stadga med anledning av hur ni i föreningen utser revisorer, om det inte framgår där så är det föreningslagen som gäller kap 8

1 § En ekonomisk förening skall ha minst en revisor. Revisorerna väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera revisorer skall utses på annat sätt.
En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall uppdragstiden bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval förrättas.
Den som har utsetts till revisor skall omedelbart underrättas om det. Har revisorn valts på föreningsstämma är styrelsen skyldig att sörja för underrättelsen. I annat fall ligger skyldigheten på den som har tillsatt revisorn.
Föreningsstämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i denna lag om revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

Om nu styrelsen eller enskilda ledamöter utför handlingar som ej stämmer med författningen, då bör medlemmar i föreningen vända sig till juridisk expertis för konsultation.


Jag föreslår att du lägger fram information som du anger i ditt inlägg på stämman och föreslår att ordförande entledigas från sitt uppdrag och att ni väljer en ny ledamot till styrelsen som har förmåga att följa författningen som gäller för BRF. Till sist studera er stadga där bör det framgå hur tillsättandet av ledamöter till föreningens styrelse ska skötas.


Läs om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Boa
2010-04-05, 15:57
Det står klart och tydligt i våra stadgar hur revisorer blir valda.
Du har helt rätt i att vi enkelt kan påpeka detta med hänvisning till stadgarna.

I och med att ordförande har lagt sig i valberedningens uppgifter kan man som medlem ogiltigförklara hela nomineringsprocessen/valberedningsarbetet?