handdator

Visa fullständig version : Får styrelsesambo rösta på föreningsstämma?


guben
2010-03-28, 19:05
I vår förening har vi 4 styrelsemedlemmar (boende) + en HSB-representant.

De fyra styrelsemedlemmarna har delat ägande med sambo/maka. Jag har läst på detta forum att föreningslagen tillåter endast en röst/lägenhet (fast i våra stadgar står det "en medlem en röst").

Vid kommande föreningsstämma kan styrelseledamöter inte rösta i frågor som berör deras ansvar. Kan styrelsemedlemmens maka/sambo rösta i dessa frågor? Antagligen är svaret nej.

Om nu alla styrelsesambos/makar är med på stämman, hur sjutton håller man koll på att dessa inte röstar?
Eller att inte båda röstar i de frågor styrelsen får rösta i?

Vad är det för frågor på en stämma som inte berör styrelsens ansvar, d.v.s. i vilka frågor får styrelsen normalt inte rösta (bl.a. ansvarsfrihet)

HSB-ledamoten är ju inte medlem (i brf). Antar att denne då inte heller får rösta i någon fråga på stämman?

Vems ansvar är det att se till att reglerna följs?

Phu, det verkar krångligt :( Svårt att driva igenom något mot styrelsens vilja.

Gusten
2010-03-28, 20:06
Har för mig att röstreglerna i BRL är dispositiva och att man i så fall kan
ha som i er förening med en röst per medlem. Detta är kanske inte så
bra för demokratin om styrelsemedlemmarnas sambor har andel i bostadsrätten
och därmed är medlemmar i föreningen. Kanske borde ni försöka få igenom
en stadgeändring till det mer normala med en röst per lägenhet.

guben
2010-03-28, 20:29
Har just kollat i BRL(se utdrag nedan). Det tycks vara som du säger Gusten! Man häpnar!
Det innebär ju att i vårt fall styrelsen i praktiken förfogar över 8 röster (2 per lägenhet) vilket igen i vårt fall, innebär nästan 50 % av rösterna!!
Det finns ju ingen chans att ändra på eftersom i regel långt ifrån 100 % av medlemmarna dyker upp till stämman.
Det är tydligen dessutom så att om två från samma hushåll sitter i styrelsen så har dom två röster på styrelsemöten!
Mycket svårt att förstå hur lagstiftaren tänkt här:16:?

Bestämmelser om föreningsstämma
14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrätts- föreningar med följande undantag:
1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.
2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.3.

MikHo
2010-03-28, 21:23
10 % av medlemmarna krävs för att kalla en extrastämma för ändring av stadgarna.
Där behövs inte 100% av rösterna,


Ändring av stadgar

23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att förbehåll enligt 6 kap. 9 § införs, är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.

24 § Om det i stadgarna har tagits in något villkor utöver vad som följer av 23 § för ändring av stadgarna, gäller även det.
Om det finns en föreskrift i stadgarna om att en viss bestämmelse inte får ändras utan regeringens tillstånd, får inte heller föreskriften ändras utan regeringens tillstånd, om den har tagits in i stadgarna på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande.

25 § Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.

Trötter
2010-03-29, 10:58
I vår förening har vi 4 styrelsemedlemmar (boende) + en HSB-representant.

De fyra styrelsemedlemmarna har delat ägande med sambo/maka. Jag har läst på detta forum att föreningslagen tillåter endast en röst/lägenhet(fast i våra stadgar står det "en medlem en röst").

Vid kommande föreningsstämma kan ju styrelsemedlemmar inte rösta i frågor som berör deras ansvar. Kan styrelsemedlemmens maka/sambo rösta i dessa frågor? Antagligen är svaret nej.
Om nu alla styrelsesambos/makar är med på stämman,hur sjutton håller man koll på att dessa inte röstar?
Eller att inte båda röstar i de frågor styrelsen får rösta i?
Vad är det för frågor på en stämma som inte berör styrelsens ansvar, d.v.s. i vilka frågor får styrelsen normalt inte rösta (bl.a.ansvarsfrihetförstås)

HSB-representant är ju inte medlem(i brf). Antar att denne då inte heller får rösta i någon fråga på stämman?

Vems ansvar är det att se till att reglerna följs?

Phu, det verkar krånligt :( svårt att driva igenom något mot styrelsens vilja

Är ni medlemmar i HSB?

Enligt HSBs: normalstadga som brukar vara utformad som följer

Röstning

§ xx
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Om det finns oklarheter vid voteringar och att röstlängden inte är förenlig med stadgan, lägenhetsförteckningen mm. Då skulle jag rekommendera er att vända er till tinget för att klandra stämman på punkten röstlängd och att inte voteringar vid stämman har företagits enligt stadga eller liknande. Praxis bör vara att stämmans mening alltid dokumenteras genom att räkna medlemmarnas vilja med för och emot på varje punkt på dagordningen.

Det stämmer att styrelsen inte kan votera i egen sak, en nära anhörig till ledamot och som läggs till röstlängden vid votering om styrelsens angelägenheter kan betraktas som jäv. Att poängtera, det går bra att rösta på sig skälv vid röstning till förtroende poster i föreningen. Jag såg att ni var 15-20 lägenheter i föreningen. Det kanske skulle vara möjligt att påverka några av de medlemmar som finns i föreningen och där med få mandat att ändra föreningens verksamhet och styrelsesammansättning. Ni kan då om möjligt förändra styrelsebilden i föreningen till en mer professionell inriktning.

Ansvaret på att regler följs i en BRF bör ligga på i första hand styrelsens ordförande och sedan på de ledamöter som sitter i styrelsen och fattar beslut. När det gäller stämman så har den valda mötesordföranden ansvaret för att stämman följer lagar och regler. Om inte detta följs då har medlemmarna rätten att klandra stämman på de punkter som inte överstämmer med lag och stadga. Så läs stadgan noga på de punkter som behandlar medlemskap, rösträtt, hur votering ska företas, vilka som får närvara vid stämman, när protokollet ska offentliggöras mm.

Det kan var bra att förbereda frågor till stämman som sammanfaller med dagordningen. Som t.ex. hur mycket en investering har kostat, vad är det som ligger till grund för vissa kostnader i årsredovisningen, det är bara att hitta på och vara kreativ. Om styrelsen inte vill delge information angående bokföringen då har stämman möjlighet att bordlägga frågan till en senare stämma, där styrelsen redovisar den efterfrågade informationen. Det krävs endast 10 % av närvarande medlemmar för att det ska bifallas.

Styrelsens handling är medlemmarnas vilja, och absolut det som framgår vid stämman vid stämma. Om inte styrelsen har denna intentionen då ska den bort....

Lyck till!

Admin
2010-03-29, 15:35
Om styrelsen inte vill delge information angående bokföringen då har stämman möjlighet att bordlägga frågan till en senare stämma, där styrelsen redovisar den efterfrågade informationen. Det krävs endast 10 % av närvarande medlemmar för att det ska bifallas.

Ett extremt viktigt tillägg här.
Det finns en färdig procedur för frågor som styrelsen "inte vill besvara".
Sammanfattningsvis, och något förenklat, så innebär den att styrelsen är skyldig enligt lag att svara på alla frågor på stämman rörande föreningen.

Det är därför medlemmarna ska utnyttja denna möjlighet att få svar på sina frågor om sin egen ekonomi, när nu styrelsen inte ges möjlighet att dölja något (utan att straffas för detta).


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Specifikation av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61) - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#116) - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-stamma2.pdf) - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma (http://hotpot.se/hsb-klander-svar.pdf)
Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120) - HSB Malmö. Motion

Röstlängd på stämma och felaktigt genomförd stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9826)
Om röstlängd och rösträtt samt klander av stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10016)

Rösträtt för sambo till styrelseledamot vid röstning om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13959)

Hur fastställs röstlängd på stämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14246)

Röstlängd och icke rättskapabla medlemmars rösträtt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9656)

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7471)

Trötter
2010-03-29, 19:01
Ett extremt viktigt tillägg här.
Det finns en färdig procedur för frågor som styrelsen "inte vill besvara".
Sammanfattningsvis, och något förenklat, så innebär den att styrelsen är skyldig enligt lag att svara på alla frågor på stämman rörande föreningen.

Det är därför medlemmarna ska utnyttja denna möjlighet att få svar på sina frågor om sin egen ekonomi, när nu styrelsen inte ges möjlighet att dölja något (utan att straffas för detta).

Vad kan hända rent konkret om inte styrelsen svarar på frågor vid stämman angående ekonomin?

Under stämman 2009 i min förening fanns det en motion som gav styrelsen möjlighet att förbereda sig inför stämman för att kunna informera medlemmarna om hur föreningen har spenderat avgifterna som medlemmarna har erlagt under 2008.

Styrelsen valde att inte lämna ut någon information överhuvudtaget angående ekonomin.

Detta fick konsekvenser genom att föreningen utsätts för en omfattande granskning. Granskningen har pågått i snart 8 månader från det att Länsstyrelsen fick ärendet på sitt bord. Granskningen utförs av advokat byrå Melin & Fagerberg i Göteborg. Hur lång tid kan en sådan här granskning pågå innan den blir färdig?

guben
2010-03-29, 22:49
Är ni medlemmar i HSB?

Röstning
§ xx
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Jo, tack, vi är medlemmar i HSB och använder något som kallas KORTA NORMALSTADGAR. Under paragrafen om röstning står det bara "Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen"

Resten har tagits bort!!??
I förteckningen över medlemmar finns 23 st, d.v.s. fler än vad vi har lägenheter. Det måste innebära att 23 medlemmar (alltså två per lägenhet där två ägare registrerats, råkar vara främst styrelseledamöter) får rösta.

Jag tänker ta upp det som en kommentar i min revisionsberättelse och föreslå ändring till normalstadgar på den punkten (enligt gängse regler för stadgeändring)


Tack för goda råd om hur man agerar på stämman! Om jag tolkat det rätt får man alltså ställa frågor i anslutning till dagordningen. Vår förening använder t.ex. 30 % av avgifterna till amortering sedan flera år. Ändå är vi bara belånade till 30% av taxeringsvärdet. Då borde man kunna ställa frågan varför vi inte normaliserar amorteringen och sänker avgiften eller hur?

Borättexperten
2010-03-30, 02:16
Några saker verkar tydligen fortfarande vara oklara.

Så här är det: Varje bostadsrätt har bara 1 röst på föreningsstämman, även om två eller flera delar på bostadsrätten. Det är bostadsrättslagen som gäller (9 kap. 14 §). Detta gäller i alla bostadsrättsföreningar, såvida det inte står något annat i stadgarna, och det gör det aldrig, inte ens i "gubens" förening.

Och sambos och ingifta får aldrig rösta i frågor som rör den egna partnern (t ex frågan om ansvarsfrihet), det är en solklar jävsituation.

Sen var det det här med information på stämman. Styrelsen har alltid en skyldighet att svara på alla slags frågor om föreningen och redovisningsårets ekonomi. Ibland kan det förstås vara svårt att på stående fot svara på detaljerade frågor om bokföringen. Men då har styrelsen en skyldighet att plocka fram svaren, inom två veckor. Detta är huvudregeln, sen finns det diverse undantag och specialfall. Se LEF (lagen om ekonomiska föreningar) 7 kap. 11 §.

Om det blir problem med detta får man börja traska den långa juridiska vägen, börja hos revisorn. :(

MikHo
2010-03-30, 18:04
Så här är det: Varje bostadsrätt har bara 1 röst på föreningsstämman, även om två eller flera delar på bostadsrätten. Det är bostadsrättslagen som gäller (9 kap. 14 §). Detta gäller i alla bostadsrättsföreningar, såvida det inte står något annat i stadgarna, och det gör det aldrig, inte ens i "gubens" förening.


I gubens stadgar står det:
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen"

Vilket skulle betyda att alla medlemmar som fullgjort sina förpliktelse mot föreningen har rösträtt med den begränsningen att endast 1 röst per bostadsrätt räknas.

Detta ställer krav på rösträknarna att dessa har koll på vem som "tillhör" vem.

guben
2010-03-30, 22:41
Vilket skulle betyda att alla medlemmar som fullgjort sina förpliktelse mot föreningen har rösträtt med den begränsningen att endast 1 röst per bostadsrätt räknas.

Detta ställer krav på rösträknarna att dessa har koll på vem som "tillhör" vem.

Jo, jag inser nu att BRL är visserligen dispositiv när det gäller frågan om en röst/lägenhet, men eftersom det inte uttryckligen sägs i våra stadgar att "innehar flera medlemmar en bostadsrätt tillsammans har de varsin röst" så är det naturligtvis BRL (en röst per bostadsrätt) som gäller.

Tack för att jag fick det så grundligt utrett! :5:

Borättexperten
2010-03-31, 23:56
Detta ställer krav på rösträknarna att dessa har koll på vem som "tillhör" vem.

Därför är så viktigt att man alltid använder sig av röstsedlar, som delas ut, en till varje närvarande "lägenhet". Det borde man använda sig av vid alla stämmor, stora som små, för att unvika problem med rösträkningen. :5:

MikHo
2010-04-01, 07:08
Därför är så viktigt att man alltid använder sig av röstsedlar, som delas ut, en till varje närvarande "lägenhet". Det borde man använda sig av vid alla stämmor, stora som små, för att unvika problem med rösträkningen. :5:

Även sambo och/eller styrelseledamöter får dessa röstsedlar, rösträknarnas uppgift är bland annat att de inte röstar till exempel på frågan om ansvarsfrihet. Därav att det är viktigt att hålla reda på vem som är vem och vem som "tillhör" vem.

Gusten
2010-04-01, 10:59
Därav att det är viktigt att hålla reda på vem som är vem och vem som "tillhör" vem.
I stämmoprotokollet anges inte vem som röstat på visst sätt.
Jag tror inte att rösträknarna kan förbjuda vissa att rösta i viss fråga på STÄMMAN (annorlunda vid omröstningar inom styrelsen).
Även helt slutna omröstningar förekommer och då vet ingen vem som röstat vad.

guben
2010-04-01, 16:17
I stämmoprotokollet anges inte vem som röstat på visst sätt.
Jag tror inte att rösträknarna kan förbjuda vissa att rösta i viss fråga på STÄMMAN (annorlunda vid omröstningar inom styrelsen).
Även helt slutna omröstningar förekommer och då vet ingen vem som röstat vad.

Antar att man borde dela ut röstsedlar till dom på stämman som är röstberättigade, d.v.s. en röst/lägenhet.

Principen måste väl vara att om man har 20 lägenheter borde det alltså bli 20 röster även om 25 medlemmar är på stämman. När man röstar på något som gäller styrelsens ansvar (4 pers i styrelsen) får det bli högst 16 röster, d.v.s. styrelsens sambo kan inte rösta i sådana frågor.

I övriga frågor får man väl se till att endast en röst /lägenhet avges. Lätt som en plätt:3:Kan nog bli lite rörigt i praktiken. :(

MikHo
2010-04-01, 23:16
I stämmoprotokollet anges inte vem som röstat på visst sätt.
Jag tror inte att rösträknarna kan förbjuda vissa att rösta i viss fråga på STÄMMAN (annorlunda vid omröstningar inom styrelsen).
Även helt slutna omröstningar förekommer och då vet ingen vem som röstat vad.

Den springande punkten är egentligen ansvarsfriheten.
Tror inte det finns någon lag som fråntar styrelsemedamöternas sambo/make/maka att använda deras röst i frågan om ansvarsfrihet.

På det sättet kommer man enkelt förbi det hinder som säger att styrelseledamöter skall/bör/får inte rösta om sin egen ansvarsfrihet.

Gusten
2010-04-02, 11:30
Som guben och Mikho säger verkar det ju som styrelseledamot inte får delta
i omröstning om sin egen ansvarsfrihet, och det kan man ju förstå.
Det kanske är så att inte heller sambon som har andel i bostadsrätten, får rösta om sin sambos ansvarsfrihet ?
Det verkar logiskt att även sambon anses jävig.

totiki
2010-04-02, 20:51
Som guben och Mikho säger verkar det ju som styrelseledamot inte får delta
i omröstning om sin egen ansvarsfrihet, och det kan man ju förstå.
Det kanske är så att inte heller sambon som har andel i bostadsrätten, får rösta om sin sambos ansvarsfrihet ?
Det verkar logiskt att även sambon anses jävig.
Om sambon inte sitter i styrelsen men är medlem i föreningen och har rättighet till en röst i frågan, så måste denna väl kunna få ha en åsikt även om den är "för" styrelsens ansvarsfrihet. Det är väl bara en som sitter i styrelsen som kan vara jävig. Alla andra medlemmar, oavsett ifall de är gifta med ledamöterna eller inte, måste kunna få ha en åsikt.

Gusten
2010-04-02, 21:39
Ja det kanske är som du säger totiki, att styrelseledamotens sambo inte räknas som jävig.
Man får dock i så fall en situation där ensamstående styrelseledamöter löper större risk att
inte beviljas ansvarsfrihet jämfört med styrelseledamöter som är gifta eller sambor.
För man får väl räkna med att styrelseledamotens partner kommer att rösta för ansvarsfrihet för sin make/sambo.

guben
2010-04-03, 11:54
Ja det kanske är som du säger totiki, att styrelseledamotens sambo inte räknas som jävig.
Man får dock i så fall en situation där ensamstående styrelseledamöter löper större risk att
inte beviljas ansvarsfrihet jämfört med styrelseledamöter som är gifta eller sambor.
För man får väl räkna med att styrelseledamotens partner kommer att rösta för ansvarsfrihet för sin make/sambo.

Ja, det verkar ju inte vettigt. Borde det inte vara så att vid omröstning angående styrelsens ansvarsfrihet är s.a.s. styrelsemedlemmarnas "lägenhetsröst" blockerad (d.v.s. kan inte utnyttjas av sambo/maka), d.v.s. röstberättigade är då antal lägenheter minus det antal lägenheter som innehas av styrelsemedlemmar? (som i mitt exempel ovan 1 april?)
Det är väl en del av röstsedlarnas funktion, att se till att vid röstning om sånt där styrelsen är jävig minskas antalet röstberättigade.

clabbe
2010-04-03, 12:30
Om sambon inte sitter i styrelsen men är medlem i föreningen och har rättighet till en röst i frågan, så måste denna väl kunna få ha en åsikt även om den är "för" styrelsens ansvarsfrihet. Det är väl bara en som sitter i styrelsen som kan vara jävig. Alla andra medlemmar, oavsett ifall de är gifta med ledamöterna eller inte, måste kunna få ha en åsikt.

Det beror nog på om släktskapsjäv ska räknas som jäv i såna här fall. Räknas släktskapsjäv så får inte sambo till styrelsemedlem delta i röstning om frågan om ansvarsfrihet.

Borättexperten
2010-04-07, 01:37
Jag får väl citera mig själv här:

...sambos och ingifta får aldrig rösta i frågor som rör den egna partnern (t ex frågan om ansvarsfrihet), det är en solklar jävsituation.


Jag tycker det framgår väldig tydligt av LEF 7 kap.

"3 § En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om
1. talan mot honom,
2. hans befrielse från skadeståndsansvar... ..."

Den paragrafen kan man aldrig komma runt. :23:

Det är mötesordföranden och rösträknarnas skyldighet att hålla ordning på det.

För övrigt räknas alltid gifta och sambos som inbördes jäviga i alla sammanhang.

clabbe
2010-04-07, 08:30
Jag håller med om jävsbedömningen. Jag håller inte riktigt med om relevansen av det du fetade i 3§, för sambon röstar ju i egenskap av medlem, inte i egenskap av ombud för en annan medlem.

guben
2010-04-07, 12:49
Jag håller med om jävsbedömningen. Jag håller inte riktigt med om relevansen av det du fetade i 3§, för sambon röstar ju i egenskap av medlem, inte i egenskap av ombud för en annan medlem.

En röst per lägenhet gäller väl alltid? Om det är 25 medlemmar(varav 4 styrelsesambos) och endast 20 lägenheter så får det väl aldrig bli fler än 20 röster eller hur?
När det gäller sånt som styrelsen( 4 pers) inte får rösta om så kan väl endast 16 röster avges.
Sambon kan då inte heller rösta i den fråganeftersom den rösten s.a.s. är blockerad.
Annars kan ju i princip styrelsens lägenhetsröst användas av sambon för att t.ex bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Det är nog som har sagts tidigare i den här tråden: det är rösträknarens sak att hålla ordning på att antal röster inte i något läge överskrider röstberättigade lägenheter.

clabbe
2010-04-07, 16:05
En röst per lägenhet gäller väl alltid? Om det är 25 medlemmar (varav 4 styrelsesambos) och endast 20 lägenheter så får det väl aldrig bli fler än 20 röster eller hur?
När det gäller sånt som styrelsen ( 4 pers) inte får rösta om så kan väl endast 16 röster avges.
Sambon kan då inte heller rösta i den frågan eftersom den rösten s.a.s. är blockerad.
Annars kan ju i princip styrelsens lägenhetsröst användas av sambon för att t.ex bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Det är nog som har sagts tidigare i den här tråden: det är rösträknarens sak att hålla ordning på att antal röster inte i något läge överskrider röstberättigade lägenheter.

I ditt första inlägg i tråden skrev du i våra stadgar står det "en medlem en röst" Gäller inte det?

MikHo
2010-04-07, 16:23
I ditt första inlägg i tråden skrev du "i våra stadgar står det "en medlem en röst" ". Gäller inte det?

Bostadsrättslagen begränsar detta till en röst per bostadsrätt.

clabbe
2010-04-08, 04:47
I Brl står det i 9 kap 14 §;
1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.

Vidhåller du din uppfattning?
Bostadsrättslagen begränsar detta till en röst per bostadsrätt.

MikHo
2010-04-08, 05:15
Jag skulle gärna vilja läsa stadgarna i sin helhet innan jag bekräftar alternativt ändrar min uppfattning.
Citatet kan vara hämtat ur sitt sammanhang vilket kan vara av betydande orsak för innebörden.