handdator

Visa fullständig version : Motioner vad gäller...


peikko
2010-03-28, 10:18
Till bostadsrättsföreningen årsmöte 2008 och 2009 skrev jag motion angående bokningssystemet tvättstugan. Blir lovad att så ska ske, men det händer inget, nu är det åter dags att kopiera och lämna in densamma. Mitt förslag är för gammalmodigt (markör med lägenhetsnummer som sätts upp i en skena med datum) så vi fortsätter att skriva på en papperslapp som sätts upp den 27 och styrelsens vänner redan markerat tvättid på innan den kommer upp...

Under året har det hänt massor av andra saker som inte varit uppe på årsmötet.
- Infört system med sk. Tags.
- Tecknat avtal Tele2 om internet, IP-telefoni osv. bor i Comhem hus. och den installationen har skett.
- byggt ett trästaket samt satt taggtråd??? på alla reglar för att skolungar inte ska klättra över/krypa under.

Inget av detta gick det ut information om utan det sker.. och vi får åter en höjd hyra. den har höjts varje år sedan 2004.

Vad gäller när dom inte avslår motionen, borde det då inte ske en förändring. utan man får höra att dom jobbar på det.. dom är förbaskat snabba att jobba på sådant som inte tas med på föreningens årsstämma.

Trötter
2010-03-28, 11:06
Ja du Peikko det är inte lätt att försöka påverka sina grannar positivt. En motion som bereds till stämman av styrelsen med lydelsen att styrelsen tillstyrker motionen eller inte har ingen relevans. Vid stämman ska medlemmarna rösta om motionerna och det röstetal som voteringen ger ska dokumenteras i protokollet. Styrelsens uppgift är att genomföra den uppgift som stämman ger styrelsen. Om nu inte styrelsen följer ett stämmobeslut så kan föreningen kräva ekonomisk kompensation för att styrelsen inte följer stämmans mening.

Under året har det hänt massor av andra saker som inte varit uppe på årsmötet.
- Infört system med sk. Tags.

Vad är detta för tags?


- Tecknat avtal Tele2 om internet, IP-telefoni osv. bor i Comhem hus. och den installationen har skett.Är det styrelsen som har tecknat detta avtal?
Ska alla medlemmarna ansluta sig till detta?

Om styrelsen företar en ombyggnad som påverkar medlemmarnas boende så ska det företas av en stämma, om inte detta sker så har styrelsen begått överträdelser av BRL kap 9 § 15


- byggt ett trästaket samt satt taggtråd??? på alla reglar för att skolungar inte ska klättra över/krypa under.
Detta är inte förenligt med BRL utan ett medlemsbeslut och att sätta upp staket att även förse detta med taggtråd är rent livsfarligt. Enligt miljöbalken kap 2 §8 så är styrelsen personligen ansvarig för det som detta taggtråds försedda staket kan orsaka. Det finns information om taggtråds användning på http://www.jordbruksverket.se/. Jag förordar att du informerar samtliga medlemmar i föreningen och tar kontakt med kommunen om att styrelsen förmodligen har utfört en otillåten ombyggnad av föreningens fastighet. Jag föreslår även att ni i föreningen begär att styrelsen står för de kostnader som detta staket har kostat föreningen.


BRL
kap 9
§ 15 Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag

Miljöbalken

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

Francois
2010-03-28, 12:10
Jag håller med allt vad Trötter skriver utom detta:

Om nu inte styrelsen följer ett stämmobeslut så kan föreningen kräva ekonomisk kompensation för att styrelsen inte följer stämmans mening.

Detta tror jag inte stämmer. I detta fall (bokningssystem för tvättstugan) har inte styrelsen genomfört ändringen som stämman tog beslut om, MEN detta har inte föreningen haft ekonomisk lidande av. Därför kan man inte kräva nån ekonomisk kompensation.

Din styrelse verkar ha mycket energi, vilket är bra i sig, men de har glömt att de ska arbeta för medlemmarna. Och tydligen har de glömt läsa lagen om ekonomiska föreningar och brf-lagen.

Det är nog ags att byta ut en del av styrelsen på nästa stämma. Samt att skicka de till en grundkurs om styrelsearbete för brf:ar.

Trötter
2010-03-28, 13:59
Jag håller med allt vad Trötter skriver utom detta:Detta tror jag inte stämmer. I detta fall (bokningssystem för tvättstugan) har inte styrelsen genomfört ändringen som stämman tog beslut om, MEN detta har inte föreningen haft ekonomisk lidande av. Därför kan man inte kräva nån ekonomisk kompensation.

Din styrelse verkar ha mycket energi, vilket är bra i sig, men de har glömt att de ska arbeta för medlemmarna. Och tydligen har de glömt läsa lagen om ekonomiska föreningar och brf-lagen.

Det är nog ags att byta ut en del av styrelsen på nästa stämma. Samt att skicka de till en grundkurs om styrelsearbete för brf:ar.

Det är klart att inte styrelsen behöver betala om det inte föreligger någon mer kostnad för föreningen. De föreningen bör göra är att återkräva arvoden för perioden, anledningen är att styrelsen inte har fullföljt sin plikt för mandat perioden.

Francois
2010-03-28, 15:07
Det är klart att inte styrelsen behöver betala om det inte föreligger någon mer kostnad för föreningen. De föreningen bör göra är att återkräva arvoden för perioden, anledningen är att styrelsen inte har fullföljt sin plikt för mandat perioden.

Intressant idée. Vet ej om det är genomförbart. En del nytta har de gjort, hur ska man bedömma till vilken del de har misslyckat?

I praxis vill man gärna byta ut dåliga styrelseledamöter som andra. På årsstämman borde valberedningen eller andra avslöja vilka styresleledamöterna är boven.

Admin
2010-03-28, 17:31
Det spelar ingen roll hur illa en styrelse sköter sitt uppdrag. Det går inte att kräva tillbaka hela eller delar av arvodet. Det finns inget juridiskt stöd för detta, utom vid det tillfälle då förtroendevalda tagit ut mer arvode än vad stämman beslutat, eller om beslutet om arvode tillkommit i obehörig ordning.

Om en styrelse missköter sitt uppdrag så krävs det en rättslig process där ledamöterna stäms.

Trötter
2010-03-28, 18:13
Intressant idé. Vet ej om det är genomförbart. En del nytta har de gjort, hur ska man bedöma till vilken del de har misslyckat?

Styrelsens arvode är i en BRF bör betecknas som en symbolisk gest från medlemmarnas sida att visa en uppskattning för de arbete som styrelsen utför under en mandat perioden. Min mening är att dessa arvoden som delas ut till föreningens representanter skulle vara reglerade i lag för att ge en mer riktad och rättvisande bild för hur ansvarsfördelningen i en styrelse bör vara utformad. Ersättningen bör utgå i från antalet röst berättigade medlemmar i föreningen så om det är en stor förening så kan arvodet ligga på en högre nivå medens i en liten förening så bör arvodet vara lite mer blygsamt eller snarare nästan ligga på noll.

De som bor och verkar i BRF och tillika är invalda i föreningens styrelser och uppbär arvode, betalar lön och arbetsgivaravgift till sig själva genom årsavgiften. Jag tycker detta är beklämmande.


Stämman beslutar om storleken på ersättning till styrelsen och har där med makt att förändra denna utefter styrelsens förmåga att genomföra sitt uppdrag. Hur en reduktion av arvodet kan bedömas kan utgå i från den ekonomiska skada eller besvär som styrelsen har åsamkat medlemmarna i föreningen, om nu inte arvodesnivån räcker för kompensation så bör föreningen vända sig till juridisk expertis för konsultation.

Är det stämmobeslut som ej har genomförts så bör föreningen utkräva hela det utbetald arvodet som ordförande uppbär för styrelsens brist och omedelbart ersätta styrelsens ordförande med en ordförande som medlemmarna kan känna förtroende för.

Normal praxis inom styrelser i professionella sammanhang, är att arvodet utgår i från kompetens och förtroendeställning och kan även sättas efter ett ersättningskrav från invald ledamot.

Så enligt min mening, borde det vara så att medlemmarna i föreningar kräver genom ersättnings nivåns storlek att styrelsen fullföljer sitt uppdrag. Jag är av den åsikten att ersättningen/arvodet för styrelsens arbetet regleras efter att årsstämman har fattat beslut om nivån på arvodet. I min förening betalas ersättningen ut lite som det behagar ordförande och HSB.

I praxis vill man gärna byta ut dåliga styrelseledamöter som andra. På årsstämman borde valberedningen eller andra avslöja vilka styrelseledamöterna är boven.

Det är allt för vanligt att valberedningen sitter i knät på styrelsens ordförande eller någon stark ledamot. vilket får till följd att valberedningen i sådana fall blir korrumperad av sittande styrelse. Detta förfarande finns på många nivåer i samhället och tillämpas allt för ofta för att vissa ska tillskansa sig fördelar gentemot andra. En valberedning i en BRF har sällan tillgång till all information som styrelsen har producerat under en mandat period. Detta gör det svårt för valberedningen att fatta bra beslut om vilka som ska föreslås behålla sina förtroende poster. Jag förmodar att de flesta föreningar och tillika valberedningar inte kräver några speciella referenser av de som ska förvalta deras tillgångar. Detta får till följd att det kan sitta vilka klåpar som helst i BRF styrelse.

Det som valberedningen lägger fram vid stämman kan betecknas som rekommendationer för medlemmarna att fatta beslut om. Stämman har mandat att tillsätta och avsätta styrelseledamöter efter den mening som bifalls på stämman. Stämman beslutar även om att driva en förmodad process om ekonomisk kompensation för styrelsens tillkortakommande, det krävs enbart att 10% av medlemmarna bifaller detta för att en sådan ska bedrivas på föreningens bekostnad. Ansvaret för en bristfällig styrsels bör i första hand klandras styrelsens ordförande och till viss del medlemmar och ledamöter som har valt vederbörande till förtroende posten.

Det är ju så att man har den styrelse man förtjänar i en förening, om en förening har en begränsad kompetensbas så kan det uppstå problem med beslut som fattas inom styrelsen.

Det är oroväckande när styrelser inte har förmågan att ens läsa och förstå hur lag och stadga är författade. Det är även utomordentligt oroande att organisationerna och revisorer som har varit med och utformat förordningarna inte själva följer dessa.

peikko
2010-03-28, 21:43
Har inget minne om att vi röstade ens.. men som sagt det blir favorit i repris med min motion ang tvättstugan.

Tags, det är en bricka som man för mot en läsare och dörren öppnas. detta istället för nyckel. Dom har monterat detta till vinds, källarutrymmen samt ytterdörr. Vid inbrott vind, källare kan dom då se vem som har varit där.
Vi har sedan tidigare portkod, men den har man aldrig fått reda på för föreningen talar inte om det för oss boende...med andra ord bor jag i Forth Knox... :D

Men jag tackar för alla kloka svar och länkarna... det är jättesnällt. så nu hinner jag läsa på tills nästa årsmöte.

Men som sagt det har hänt mycket konstigheter med det var mer den "gamla" styrelsen som bland annat gick in på en boendes reperationsfonds konto och betalade en hantverkare en räkning som den boende bestred. Men då fick dom juristen på HSB på sig... [/B]

Francois
2010-03-28, 22:42
Stämmer det det du säger att en HSB-jurist gjorde nytta för en medlem?

Trötter
2010-03-29, 12:05
Det spelar ingen roll hur illa en styrelse sköter sitt uppdrag. Det går inte att kräva tillbaka hela eller delar av arvodet. Det finns inget juridiskt stöd för detta, utom vid det tillfälle då förtroendevalda tagit ut mer arvode än vad stämman beslutat, eller om beslutet om arvode tillkommit i obehörig ordning.

Om en styrelse missköter sitt uppdrag så krävs det en rättslig process där ledamöterna stäms.

Jag är medveten om att jag har ett o-ortodoxt sätt att se på frågan om arvoden i BRF. Enligt praxis inom flera områden så finns det krav på att de som uppbär arvoden också ska utföra sitt uppdrag på ett sätt som överensstämmer med verksamheten. I annat fall bör ju arvodet i fråga sättas av uppdragsgivaren.

Att det inte finns någon praxis inom BRF kan ju vara bra för de som sitter i styrelsen och uppbär arvoden. I dag är det som du anger. För att utkräva ekonomisk kompensation för styrelsen tillkortakommande ska föreningen vända sig till berörd rättsinstans för att får frågan bedömd om ekonomisk kompensation.

Jag vänder på steken. Det finns ingen arbetsgivare som betalar ut lön för förväntat arbete, utan lönen brukar betalas med en viss fördröjning, så varför inte ha detta inom BRF. Enligt min mening så skulle arvodet kunna regleras retroaktivt för ledamöterna i styrelsen. Detta skulle kunna sammanfalla med ordinarie stämma där styrelsen har möjlighet att redogöra för sitt arbete. Och detta skulle kunna ligga till grund för medlemmarnas vilja att kompensera en styrelsen som har utfört ett gott arbete. Givetvis ska det framgå vid tidigare stämma vilka nivåer arvodena för de enskilda styrelseposterna kommer att vara. Arvodesnivån bör var förenligt med ett dokumenterat prestationskrav för att ledamöter ska kunna uppbära fult arvodet.

Francois
2010-03-29, 12:54
Jag tycker att det låter som en lysande idée, om ledamöterna går med på det. Och det strider inte mot lagen.

Admin
2010-03-29, 14:24
Enligt min mening så skulle arvodet kunna regleras retroaktivt för ledamöterna i styrelsen. Detta skulle kunna sammanfalla med ordinarie stämma där styrelsen har möjlighet att redogöra för sitt arbete. Och detta skulle kunna ligga till grund för medlemmarnas vilja att kompensera en styrelsen som har utfört ett gott arbete. Givetvis ska det framgå vid tidigare stämma vilka nivåer arvodena för de enskilda styrelseposterna kommer att vara. Arvodesnivån bör var förenligt med ett dokumenterat prestationskrav för att ledamöter ska kunna uppbära fult arvodet.
Problemet med detta är att motivationen (i den mån den finns) riskerar att minska pga att ledamöterna inte vet om de kommer att få ett arvode för det arbete de utfört.

Sedan är det alltid en rättvisefråga som oxo kommer in.
Hur ska medlemmarna kunna avgöra hur styrelsen bakom sina lyckta dörrar skött sitt arbete?
Hur ska medlemmarna kunna avgöra vilken av ledamöterna som ska kompenseras mer/mindre pga att de utfört mer/mindre arbete.

En av mina många motioner (ständigt återkommande utan gehör) är just prestationsbaserat arvode (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05). Problemet är att definera ramar och riktlinjer.

MikHo
2010-03-29, 20:19
Prestationsbaserat arvode låter väldigt främmande för mig, vem idag har ett arbete där ersättningen består av en prestationsbaserad lön?

En del av arvodet kan vara prestationsbaserat, men då krävs det att det finns klara, tydliga regler hur detta skall definieras.
Risken finns annars att någon (gissar att det är stämman som skall avgöra) tänker väldigt subjektivt när det gäller ersättningsnivån annars.

Hur skall man även definiera reglerna, efter den person som är duktig vilket ger den som inte är speciellt duktig men väldigt intresserad/engagerad i sin förening en lägre ersättning för mängden arbete?
Eller skall man endast se till mängden arbete? Då premieras de som tar väldigt lång tid för att utföra sitt uppdrag.

Vi skall inte glömma att styrelsearbete görs på frivillig basis och risken att antalet intresserade minskar om detta skulle införas.

Det är min åsikt i detta fallet gällande ersättningen.

Francois
2010-03-29, 21:03
I grannföreningen har de gjort så inom styrelsen:
- stämman har bestämt ett total arvode
- styrelsen har själv sänkt det fasta arvodet per möte
- ledamöterna får poäng per utfört ärende (kanske flera poäng för stora ärende)
- på slutet av året räknar man det totala antal poäng, och ledamöterna får ett arvode i proportion till hur mycket de har arbetat

Ni kanske undrar hur man bestämmer hur många poäng man får för ett visst ärende, men jag gissar att de har ett schablonsystem, kanske 1 poäng per timmes jobb eller dyl.

Ganska bra, tycker jag.