handdator

Visa fullständig version : Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?


Pensionär
2010-03-26, 13:35
¤ "Styrelsen kan bestämma att protokollen skall vara offentliga".
¤ Citatet hämtat från boken Bostadsrätt, skriven av Björn Lundén & Ulf svensson.

Vi vet att några föreningar sedan ett antal år tillämpar förfarandet.

Huvudskäl till att inte alla tar detta naturliga steg, antas bottna i en skräck för att göra felbedömningar vid censureringen av protokollen.

Men vad består den då av, denna s k "känsliga information", ("konfidentiella delar" (Admin:s uttryck)).
som bör tas bort?

Vi borde kunna hjälpa styrelserna genom att försöka reda ut saken.

Vi behöver kanske inte ha något krav på oss att vi ska kunna redovisa allt.
Vi vet ju att i en oklar situation kan styrelsen rekommenderas att använda censurstämpel, -för säkerhets skull. Med tiden kan vi räkna med att erfarenheterna kommer att göra oss allt bättre rustade att kunna avgöra tveksamma fall.
*****
Under tiden som en förhoppningsvis givande diskussion pågår, tänker jag gå in och måla med röd text, påståenden som vi förefaller vara överens om att de bör utelämnas (beläggas med censur), samt med grön text sådana påståenden som det råder oenighet om. Dvs man bör kunna välja att förfara som man vill i just denna sak i sin egen styrelse. Jag vet inte om det kommer att fungera, men vill i alla fall prova. Det betyder även att den som tror att saken blivit felfärgad bör tydligt markera sin avvikande åsikt!


Två enkla frågor i denna tråd.

1 Vad måste hemligstämplas (lagkrav)

2 Vad bör hemligstämplas av andra skäl (personlig hänsyn, ekonomiska,etc.)

Frågan har visserligen redan berörts i flera trådar, liksom i faktabanken, men jag skulle vilja ha en mer (genomdiskuterad/konkretiserad) exempelsamling.

Således har jag försökt göra en sammanställning av de inlägg i förra tråden som kom in på denna specifika delfråga.
Jag önskar givetvis att ni som deltog är villiga att gå minst -en rond till-.

Jag tror att vi efter "full kubbning" kan rensa och ställa oss bakom ett antal "någorlunda säkra råd".

**************

Alltså; 1 Enligt lagkrav
#33 kluringen
Jag har letat och letat efter vad lagen säger om känsliga uppgifter utan att hitta nåt användbart.


Citat:
Ursprungligen skrivet av lagstiftarna, hämtat ur lagboken

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung,
b) politiska åsikter,
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening.

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter.
*******
Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter.

Förverkande av bostadsrätt.
Dessa ärenden blir automatiskt offentliga om de dras till rättslig prövning!


2 Andra skäl

#81 admin
1.Problem med bostadsrättshavare
Jag anser inte att problem med bostadsrättshavare ska komma hela brf:en till del. Det vill jag hävda med stor bestämdhet.
Det skulle vara fullständigt förödande om detta lades ut till medlemmarnas beskådan.

.
2.Upphandling
Det är väl inte rimligt att känslig information om upphandlingar ska offentliggöras i ett upphandlingsskede?
Efteråt ska naturligtvis allt vara öppet!

----Men
(kluringen är på krigarhumör): 2.Nämn ett enda konkret exempel som kan vara känsligt i en upphandling. Hur en offertförfrågan har formulerats är viktigt, som man frågar får man svar, lika så vilka firmor som har inkommit med svar. Beslut om val av entreprenör är också viktig som man helst bör informera om innan kontraktet är undertecknad. Medlemmarna ska ha chans att påverka om det föreligger jäv, om priset är orimligt högt eller om det råkar vara en svartlistad firma.
En viss ”självcensur” är självklar, men ska absolut inte formuleras varken i lagtext eller i stadgevillkor.

#11 kluringen:

Inte ens ärenden om förverkande är så känsliga att de bör hemlighållas eftersom det är en föreningsangelägenhet.

Ska någon uteslutas ur gemenskapen ska hela kollektivet ha möjlighet att ta ställning till att det sker på välgrundade skäliga grunder. Ingen ska kunna mobbas bort från sitt hem av en maktfullkomlig styrelse. Om styrelsen ägnar sig åt att behandla väldigt känsliga frågor av privat karaktär som inte hör hemma på styrelsens bord måste även det fram. En styrelse kan avsättas närhelst av dem som har tillsatt den enligt lag.

ett konkret beslut om en viss medlem ska väl ändå inte hemlighållas.

”§ 22 Förverkande
Uppsägning av en bostadsrättshavare till avflyttning med stöd av 7 kap. 18 30 §§ i bostadsrättslagen ska godkännas av en föreningsstämma om den som är uppsagd begär det.”

I protokollet behöver man endast ange att XX har blivit uppsagd och har accepterat det. Men medlemmen har rätten att välja att allt ska upp på bordet om denne känner sig orättvist behandlad eller om det är styrelsen som har felat.

Beslutet som sådant om en andrahandsuthyrning är viktigt att medlemmarna känner till, likaså om någon har blivit uppsagd.

------------

#87 pensionär
.. undrar jag om inte det är endast ett moment i förfarandet som måste censureras, nämligen inkomna firmors anbud.

#88 totiki
Det är ju å andra sidan några på andra sidan förhandlingsbordet. Den som svarar på ett anbud kan i svaret skriva att detta anbud får ej öppnas med mindre än att ni skriver på ett avtal om att aldrig publicera det.

#89 kluringen
Jag som har jobbat i byggbranschen i många år har aldrig hört talas om hemligstämpling av anbud. Det ligger i eget intresse att konkurerande företag inte ska känna till varandras erbjudanden så länge som jobbet är ute på räkning.

#94 j.a.
Nja, har tagit emot åtskilliga anbud och det är mycket vanligt att det framgår att anbudet inte får delges någon annan än mottagaren.


#93 kluringen
Det enda hemlighetsmakeri som jag känner till vid anbudsgivning är i samband med offentliga upphandlingar, d.v.s. stat kommun osv. Då är det vanligt att man bestämmer en tidpunk då samtliga anbud ska öppnas samtidigt. Notera att det är beställarens, inte offertgivarens beslut. Sett från offertgivaren är prissättningen inte hemligare än prisskyltarna på hyllkanten på ICA.

-------

Faktum är att jag tror man bör upplysa om att man kommer offentliggöra alla anbud redan innan man tar in dem eftersom det är praxis att inte offentliggöra dem annars (det är dock endast min egna erfarenhet).
Personlig kommentar att lägga till all övrig spretig text ovan.

-------
Pensionär
Francois har berättat för mig om rutinen i sin förening: Men det är vi i styrelsen som, vid varje konstituerande möte, tar ett beslut att vi har tysnadsplikt angående:

-1 ärende som rör enskilda medlemmar

-2 pågående offertförfrågningar

-3 hur styrelseledamöterna röstade vid beslut.

Den sista punkten vill jag (pensionär) att vi grubblar på en stund.
Det är normal sed att visa sin personliga inställning, kunskaper, kompetens, omdöme och vilja just genom att ibland ta ställning mot (reservera sig mot) vissa beslut. Ett av de få existerande medel övriga medlemmar har att bilda sig en uppfattning om en viss ledamots styrka (eller svaghet).
Om man inte klart visar upp den biten i det offentliga protokollet har man i någon mening uppträtt svekfullt mot väljarna. Att revisorn får se sanningen i röstningsdetaljerna betyder inget, ty han är ingen inblandad part. Avsikten att "reservera sig" i ett protokoll måste vara ett budskap riktat till medlemmarna. Om de inte får se det, blir handlingen meningslös. Alltså måste det vara något fel i förfarandet under punkt3. Även om jag sympatiserar med tanken bakom (skapa inga störningar med grannen) blir det ju i praktiken ett svek mot din inre övertygelse, ditt uppdrag och alla andra grannar (?)

Utveckla din inställning Francois, Du har visat prov på stor smidighet och kapacitet i många frågor.


''''''''''''''''
från faktabanken


Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej!

Tystnadsplikt
#1 Admin
Styrelseledamot har genom sin sysslomannaställning en vårdnadsplikt gentemot föreningen. De är skyldiga att visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Av detta följer att styrelseledamot är skyldig att iaktta tystnadsplikt endast om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen. Detta gäller också för suppleanter. Någon direkt regel finns dock inte infört i lagen.För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14217) - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13406) - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12600) - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)
- Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4) - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692))
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854) - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834) - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)

Borättexperten
2010-03-26, 17:22
Instämmer med väldigt mycket av vad som sagt i dessa trådar.
Apropå frågan om vad som kanske inte bör offentliggöras:-3 hur styrelseledamöterna röstade vid beslut.

Den sista punkten vill jag (pensionär) att vi grubblar på en stund.
Det är normal sed att visa sin personliga inställning, kunskaper, kompetens, omdöme och vilja just genom att ibland ta ställning mot (reservera sig mot) vissa beslut. Ett av de få existerande medel övriga medlemmar har att bilda sig en uppfattning om en viss ledamots styrka (eller svaghet).

Instämmer helt. Enda sättet att markera en avvikande åsikt är just att reservera sig. Och det kan ju per definition aldrig anses hemligt!

För övrigt är det väl så att hur var och en röstar brukar aldrig redovisas i protokollen, bara vilket förslag som vann, och eventuellt med vilka röstsiffror om det varit rösträkning.

Men om man går till offentliga myndigheter t ex kommunala nämnder så är deras protokoll alltid offentliga, och där framgår exakt hur var och en röstar. Så lite har väl bostadsrättsbranschen att lära därifrån... :6:

Pensionär
2010-03-27, 08:34
Instämmer med väldigt mycket av vad som sagt i dessa trådar.
Apropå frågan om vad som kanske inte bör offentliggöras:Instämmer helt. Enda sättet att markera en avvikande åsikt är just att reservera sig. Och det kan ju per definition aldrig anses hemligt!

För övrigt är det väl så att hur var och en röstar brukar aldrig redovisas i protokollen, bara vilket förslag som vann, och eventuellt med vilka röstsiffror om det varit rösträkning.

Men om man går till offentliga myndigheter t ex kommunala nämnder så är deras protokoll alltid offentliga, och där framgår exakt hur var och en röstar. Så lite har väl bostadsrättsbranschen att lära därifrån... :6:

Tack för påpekandet. Jag hade inte klart för mig att jag blandat ihop två skilda saker. Att rösta är en sak. Att reservera sig, en helt annan.:9:

Pensionär
2010-03-29, 09:54
Under tiden som en förhoppningsvis givande diskussion pågår, tänker jag gå in och måla med röd text, påståenden som vi förefaller vara överens om att de bör utelämnas (beläggas med censur), samt med grön text sådana påståenden som det råder oenighet om. Dvs man bör kunna välja att förfara som man vill i just denna sak i sin egen styrelse. Med brun text mina funderingar. Jag vet inte om det kommer att fungera, men vill i alla fall prova. Det betyder även att den som tror att saken blivit felfärgad bör tydligt markera sin avvikande åsikt!


**************

Alltså; 1 Enligt lagkrav
#33 kluringen
Jag har letat och letat efter vad lagen säger om känsliga uppgifter utan att hitta nåt användbart.

Citat:
Ursprungligen skrivet av lagstiftarna, hämtat ur lagboken

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung,
b) politiska åsikter,
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening.

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter.
*******
Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter.

Förverkande av bostadsrätt.
Dessa ärenden blir automatiskt offentliga om de dras till rättslig prövning!


2 Andra skäl

#81 admin
1.Problem med bostadsrättshavare.
Jag anser inte att problem med bostadsrättshavare ska komma hela brf:en till del.
Det vill jag hävda med stor bestämdhet.
Det skulle vara fullständigt förödande om detta lades ut till medlemmarnas beskådan.

.
2.Upphandling
Det är väl inte rimligt att känslig information om upphandlingar ska offentliggöras i ett upphandlingsskede?
Efteråt ska naturligtvis allt vara öppet!

*******
](kluringen är på krigarhumör, och det han skriver nedan uppfattar jag som att det gäller skeenden efter att offerterna öppnats (?): [/COLOR]

2.Nämn ett enda konkret exempel som kan vara känsligt i en upphandling. Hur en offertförfrågan har formulerats är viktigt, som man frågar får man svar, lika så vilka firmor som har inkommit med svar. Beslut om val av entreprenör är också viktig som man helst bör informera om innan kontraktet är undertecknad. Medlemmarna ska ha chans att påverka om det föreligger jäv, om priset är orimligt högt eller om det råkar vara en svartlistad firma.
.

](Vad han menar i meningen nedan är dock inte "självklar" för mig[/COLOR])


En viss ”självcensur” är självklar, men ska absolut inte formuleras varken i lagtext eller i stadgevillkor.

vidare enligt kluringen:
.
Inte ens ärenden om förverkande är så känsliga att de bör hemlighållas eftersom det är en föreningsangelägenhet.

Ska någon uteslutas ur gemenskapen ska hela kollektivet ha möjlighet att ta ställning till att det sker på välgrundade skäliga grunder. Ingen ska kunna mobbas bort från sitt hem av en maktfullkomlig styrelse. Om styrelsen ägnar sig åt att behandla väldigt känsliga frågor av privat karaktär som inte hör hemma på styrelsens bord måste även det fram. En styrelse kan avsättas närhelst av dem som har tillsatt den enligt lag.

Ett konkret beslut om en viss medlem ska väl ändå inte hemlighållas.

”§ 22 Förverkande
Uppsägning av en bostadsrättshavare till avflyttning med stöd av 7 kap. 18 30 §§ i bostadsrättslagen ska godkännas av en föreningsstämma om den som är uppsagd begär det.”

I protokollet behöver man endast ange att XX har blivit uppsagd och har accepterat det. Men medlemmen har rätten att välja att allt ska upp på bordet om denne känner sig orättvist behandlad eller om det är styrelsen som har felat.

Beslutet som sådant om en andrahandsuthyrning är viktigt att medlemmarna känner till, likaså om någon har blivit uppsagd.


#88 totiki
Det är ju å andra sidan några på andra sidan förhandlingsbordet. Den som svarar på ett anbud kan i svaret skriva att detta anbud får ej öppnas med mindre än att ni skriver på ett avtal om att aldrig publicera det.

#89 kluringen
Jag som har jobbat i byggbranschen i många år har aldrig hört talas om hemligstämpling av anbud. Det ligger i eget intresse att konkurerande företag inte ska känna till varandras erbjudanden så länge som jobbet är ute på räkning.

#94 j.a.
Nja, har tagit emot åtskilliga anbud och det är mycket vanligt att det framgår att anbudet inte får delges någon annan än mottagaren.


#93 kluringen
Det enda hemlighetsmakeri som jag känner till vid anbudsgivning är i samband med offentliga upphandlingar, d.v.s. stat kommun osv. Då är det vanligt att man bestämmer en tidpunk då samtliga anbud ska öppnas samtidigt. Notera att det är beställarens, inte offertgivarens beslut.
](Om jag förstått något av detta, så bör skälet vara att om konkurrenternas bud och priser kommer ut till någon anbudsgivares kännedom, skulle det kunna utnyttjas av honom på så sätt att han lägger nytt bud med lägre pris innan anbudstiden gått ut. Det har nog inträffat förr, och blivit domstolsärende. Så det bör man akta sig för. Därav utsatt tidpunkt för anbudens öppnande) (?).[/[/COLOR]I]-------

Faktum är att jag tror man bör upplysa om att man kommer offentliggöra alla anbud redan innan man tar in dem eftersom det är praxis att inte offentliggöra dem annars (det är dock endast min egna erfarenhet).
[I]Jag undrar om inte ett smidigare förfarande (än att offentliggöra) vore enligt följande:
Satt jag i styrelsen som sekreterare i denna situation skulle jag endast skriva i protokollet ungefär.... Anbuden öppnas (datum). Intresserade medlemmar som vill studera anbuden kan därefter höra av sig till NN (styrelseledamoten). Alla handlingar finns tillgängliga för granskning. Styrelsen är tacksam för konstruktiva bidrag i den nödvändiga utvärderingen).

''''''''''''''''
från faktabanken
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej!


Tystnadsplikt
#1 Admin
Styrelseledamot har genom sin sysslomannaställning en vårdnadsplikt gentemot föreningen. De är skyldiga att visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Av detta följer att styrelseledamot är skyldig att iaktta tystnadsplikt endast om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen. Detta gäller också för suppleanter. Någon direkt regel finns dock inte infört i lagen.

Pensionär
2010-04-10, 12:57
Jag misslyckades uppenbarligen helt med att få er hjälp att rensa i rabatten av åsikter och påståenden.
Vad gör man då?
Försöker att på egen hand skåda genom rök och dimma. Ta bort så mycket som går, i hopp om att det ska bli kvar en rest av användbar text.
Här ett sista försök att leverera en kort vägledning/antydan om hur man bör se på frågan om att censurera sina protokoll innan de kan publiceras på föreningens hemsida.
Jag vädjar till er alla att granska, ändra eller helt förkasta mitt försök om det inte håller. Forumet bör inte belastas av illa genomarbetade texter.
Å andra sidan var mitt försök baserat på det faktum att några tidigare inlägg tycktes förutsätta en säkerhet och kunskaper som jag alls inte hade. Jag blev ibland osäker på hur inlägg skulle tolkas. Ungefär samma vanmakt som man ibland upplever vid genomläsning av manualer skrivna av experter. Omöjliga att tolka och förstå eftersom de förutsätter kunskaper som experten betraktar som självklarheter, men som den stackars novisen saknar.
Alltså:

http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19980204.htm#R17

Personuppgiftslag (1998:204)


Censurera pga lagkrav


Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar
a) ras eller etniskt ursprung,
b) politiska åsikter,
c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d) medlemskap i fackförening.
Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter.
***
Ett undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter.

Förverkande av bostadsrätt.
Dessa ärenden blir automatiskt offentliga om de dras till rättslig prövning!


Censurera av andra skäl (etiska, moraliska dvs normala medmänskliga hänsynstaganden)

Problem med bostadsrättshavare.

Att styrelsen tvingas behandla frågor om problem med bostadsrättshavare ska nog kunna komma hela brf:en till del.
Ett konkret beslut om en viss medlem ska väl ändå inte hemlighållas?

Men namn eller andra uppgifter som gör personen lätt identifierbar får inte läggas ut.

***
Synpunkter från forumet:

Inte ens ärenden om förverkande är så känsliga att de bör hemlighållas eftersom det är en föreningsangelägenhet.

Ska någon uteslutas ur gemenskapen ska hela kollektivet ha möjlighet att ta ställning till att det sker på välgrundade skäliga grunder. Ingen ska kunna mobbas bort från sitt hem av en maktfullkomlig styrelse. Om styrelsen ägnar sig åt att behandla väldigt känsliga frågor av privat karaktär som inte hör hemma på styrelsens bord måste även det fram. En styrelse kan avsättas närhelst av dem som har tillsatt den enligt lag.

”§ 22 Förverkande
Uppsägning av en bostadsrättshavare till avflyttning med stöd av 7 kap. 18 30 §§ i bostadsrättslagen ska godkännas av en föreningsstämma om den som är uppsagd begär det.”

I protokollet behöver man endast ange att XX har blivit uppsagd och har accepterat det. Men medlemmen har rätten att välja att allt ska upp på bordet om denne känner sig orättvist behandlad eller om det är styrelsen som har felat.

Beslutet som sådant om en andrahandsuthyrning är viktigt att medlemmarna känner till, likaså om någon har blivit uppsagd.


Censur i Upphandlingsärenden

Information hämtad från inkomna offerter i ett upphandlingsskede (dvs tiden fram till det datum då offerterna ska öppnas) får ej offentliggöras.

Efter detta öppningsdatum ska naturligtvis allt vara öppet! Styrelsen bör snarare injuda intresserade medlemmar att ta del av offerterna. Det kan finnas stora kunskaper och erfarenheter ibland medlemmarna som bör tillvaratas.

*******
Synpunkter från forumet: Hur en offertförfrågan har formulerats är viktigt, som man frågar får man svar, lika så vilka firmor som har inkommit med svar. Beslut om val av entreprenör är också viktig som man helst bör informera om innan kontraktet är undertecknad. Medlemmarna ska ha chans att påverka om det föreligger jäv, om priset är orimligt högt eller om det råkar vara en svartlistad firma.
.

''''''''''''''''
från faktabanken
Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej!


Tystnadsplikt

Styrelseledamot har genom sin sysslomannaställning en vårdnadsplikt gentemot föreningen. De är skyldiga att visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Av detta följer att styrelseledamot är skyldig att iaktta tystnadsplikt endast om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen. Detta gäller också för suppleanter. Någon direkt regel finns dock inte införd i lagen.

Harald
2010-04-10, 23:42
Nja,

jag förstår inte riktigt vitsen med att offentliggöra protokoll. Är man intresserad av styrelsens arbete, så får man väl engagera sig i styrelsen själv....

Pensionär
2010-04-18, 10:13
Nja,

jag förstår inte riktigt vitsen med att offentliggöra protokoll. Är man intresserad av styrelsens arbete, så får man väl engagera sig i styrelsen själv....

I tre trådar har jag tidigare försökt att peka på ett antal negativa konsekvenser av att styrelserna undanhåller övriga medlemmar information. Det vore bättre om du där, direkt, och i rätt sammanhang påtalar det som du tycker är fel i mitt resonemang. Lättare att argumentera då.

Kanske inte nån vits, men nog så lustigt ändå, har jag funnit att du faktiskt är inne på liknande tankegångar själv i en tråd.

Såhär skriver du:
-------
mitt spontana tips är att ni ska akta er för de stora drakarnas förvaltningstjänster (SBC, HSB, Riksbyggen).

Deras affärsidé har kommit att bli att sälja på föreningarna diverse olika tjänster, vilket gör att styrelsen hålls tillbaka från att lära sig även de enklaste uppgifterna.
-----
Inser du inte att styrelsernas ovilja att för medlemmarna direkt och ordentligt i sina protokoll redovisa sitt arbete, ger samma effekt i medlemskåren -medlemmarna hålls tillbaka från att lära sig även de enklaste uppgifterna.

Vidare skriver du:
----
Känner ni att ni saknar massa kunskap, så kan det vara en idé att ta hjälp av ett mindre konsultföretag/förvaltningsbolag... .....
Var inte så oroliga för att ni har kunskapsluckor nu när ni är nya. Som brf-förening är man ju fastighetsägare, flera personer äger en kåk (flera?) tillsammans. Inte konstigare än att en villaägare är novis i början, och får lära sig efter hand..-----

Tyvärr är det ju så att effekten av att styrelserna blockerar informationen till övriga medlemmar (kåk-ägare) blir den, att det blir väldigt svårt att "lära sig efter hand".
Var ser du "vitsen" med det?

Harald
2010-04-18, 15:48
Mja, lite begreppsförvirring blir det....

Styrelsen är förtroendevald av medlemmarna att representera medlemmarna och sköta föreningen efter bästa förmåga fram till nästa stämma. Dess arbete regleras bla i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar.

Styrelsen måste här ges lite arbetsro, samt arbeta under det faktum att de innehar ett förtroendemandat. Skulle styrelsen missköta sig så gravt att medlemmarna är missnöjda eller misstänker oegentligheter, då får man i första hand kontakta revisorerna, som är tillsatta av stämman, och be dessa granska styrelsens arbete.

Framkommer där så grava felaktigheter att man kan tro att styrelsen åsidosatt sina plikter, samankallar medlemmarna till extra stämma där styrelsen får svara inför stämman. Här kan även styrelsen delvis eller hela avsättas.

Vad jag menat tidigare med att man ska lära sig mera, så avser jag främst att det är medlemmarna i styrelserna som behöver denna kunskap. Det kan innebära utgifter för kurser eller liknande, och då skall man inte lägga resurser på detta till enskilda medlemmar som inte kommer att kunna använda dessa kunskaper aktivt i föreningens tjänst.

Att intressera sig för styrelsens arbete (och protokoll), är ju i grunden sunt, vilket skall uppmärksammas. Mycket kan man som styrelse öppna upp och visa för medlemmarna, men dit hör tyvärr inte enskilda mötesprotokoll. Att istället välja in tex ersättare (suppleanter) på ett år på stämmorna, ger en mycket bra ingång för medlemmar som är nyfikna och är dessutom en bra grogrund för att senare kunna stå till förfogande för en ordinarie plats.

Alltså min verklighet verkar vara lite annorlunda än många andras här på forumet. Andra verkar ha mera problem med maktfullkomliga styrelser som ser lika dana ut år till år, och vägrar släppa in nya ledamöter.

Min förenings styrelse ser aldrig lika dan ut två stämmor i rad. Vi har ett uttalat "råd" att ordförande helst inte ska sitta mer än 3 år i följd. Vi väljer omväxlande in två ordinarie varje stämma, så att dels kommer nya in, och dels ska helst inte inte all kompetens avgå samtidigt.

Demokrati är att välja sin representant. Men då har också denna fått ett mandat att arbeta, och behöver inte redovisa varje liten sak under året. På stämman kan man som medlem syna HELA årets arbete ändå, och då som medlem bedöma om "sin" representant har skött sig bra och bör få förtroende att fortsätta (omväljas).

Admin
2010-04-18, 17:02
Styrelsen är förtroendevald av medlemmarna att representera medlemmarna och sköta föreningen efter bästa förmåga fram till nästa stämma. Dess arbete regleras bla i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar.
Det är en retorik som jag inte är särskilt förtjust i.
Har hört det så många gånger förr.
Varje gång man har någon synpunkt på styrelsen eller styelsearbetet så kommer ovanstående formulering som ett brev på posten.
Det är inget sakligt argument överhuvudtaget och håller inte på något sätt, oavsett hur man försöker vinkla det.

Styrelsen måste här ges lite arbetsro, samt arbeta under det faktum att de innehar ett förtroendemandat. Skulle styrelsen missköta sig så gravt att medlemmarna är missnöjda eller misstänker oegentligheter, då får man i första hand kontakta revisorerna, som är tillsatta av stämman, och be dessa granska styrelsens arbete.
Detta är den nästvanligaste formuleringen i alla diskussioner som inbegriper frågor om styrelsen och dess arbete.
Styrelsen ska alltid ha "arbetsro", och aldrig någon som helst press på sig att prestera något.
Håller inte!

Se även;
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523)

Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)

Hemligheter i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

Tillgång till styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834)

Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904)

Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

Sekretess på styrelseprotokoll ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119)

Motion om offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm)

Pensionär
2010-04-18, 19:32
Harald
Du borde åtminstone ansträngt dig en aning för att försöka förklara varför drakarnas undanhållande av information till styrelserna får negativa följder, medan undanhållande av information från styrelsen gentemot resten av medlemskåren inte får negativa konsekvenser?. Jag ska inte upprepa alla de argument vi redan anfört i olika trådar för att påtala galenskaperna.
Du kan kanske även utveckla lite närmare din tanke om hur man går till väga för att syna "hela årets arbete" på stämman.

På stämman kan man som medlem syna HELA årets arbete ändå, och då som medlem bedöma om "sin" representant har skött sig bra och bör få förtroende att fortsätta (omväljas).

Det material du vanligen kunnat samla under året är några lappar från styrelsen i portgången om att man inte får kasta fimpar från balkongen, lägga avfall i fel låda samt städa efter sig i tvättstugan.
Vidare har du att tillgå en halv A-4sidas redovisning från revisorn. "Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen......etc" bla bla på ca fem rader.
Du kan givetvis inte ens vara säker på att revisorn har skött sitt uppdrag, än mindre syna någon styrelse med det underlaget.
Obegripligt att du inte förstår att jag själv vill granska -väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen-". Det är ju jag och alla övriga medlemmar som utifrån våra "kunskaper" ska kontinuerligt välja nya styrelseledamöter. Revisorns rapport är i det sammanhanget värdelös, liksom den övriga information jag exemplifierat ovan.

Harald
2010-04-19, 17:20
Nej Nej!!! Ni tolkar mig fel!

Att ge styrelsen arbetsro innebär att man inte kan räkna med att få personligen redovisat massa uppgifter som inte "ligger på bordet" i styrelsens för tillfället pågående arbete. Alltså, det skulle ju kunna bli så att om medlemmar hela tiden vill veta hur styrelsen tänker si och så, hur styrelsen ser på ditt och datt , så kan ju detta innebära att styrelsens ordinarie uppgifter blir lidande, eftersom all tid och energi går åt till att tillfredställa dessa medlemmars önskemål om information.

Kom ihåg att en brf styrelse är dina egna grannar, tillsatta att representera dig och jobba för dig och din förening på lågt eller inte alls arvoderad tid. Att vissa känner sig kallade och ställer upp på sådana villkor skall vi alla ha respekt för.

Snacka inte vinkling ADMIN! Grundläggande demokratiska principer gäller! Det ÄR revisorerna som av medlemmarna är satta till uppgift att granska styrelsens arbete. Ingen annan. Sedan kan man som medlem vara INTRESSERAD, och ska då givetvis mötas med respekt och öppenhet, så långt det går utan att tumma på vad som är offentligt och inte.

Vi har arbetsro och presterar utav helvete i vår förening. Vi jobbar tillsammans minst 30 tim/vecka i vår styrelse. FÖR medlemmarna och till litet arvode. Våra medlemmar sparar 150 000 kr/år minst på vårt engagemang. Slutsnackat om det.

Man ska inte undanhålla information från medlemmarna, det har jag inte menat! Medlem som aktivt söker och vill ta del av styrelsens arbete, ska få göra detta. Vårt kontor är alltid öppet, vem som helst i föreningen får ta del av bokföring, kvitton, avtal, etc. Då kan man lätt följa vårt arbete under året. Det händer att medlemmar kommer ner och pratar lite, men intresset kunde helt klart vara större! Krasst är att de flesta vill inte göra någon nytta för sin förening. Men medlemmar som istället sitter hemma och gnäller, det finns det ju i alla föreningar!

Men inte protokoll. Dessa granskar revisorerna. En från föreningen och en auktoriserad. Deras "rapport" som sitter i årsredovisningen är bara ett standard blaj papper och inget att fästa sig vid. Har det tex förekommit "mindre" konstigheter vad gäller redovisningen, så står det inget här om detta.

Vår auktoriserade revisor skickar oss varje år ett par månader efter stämman (det tar tid med revisorer...) en flera sidor tjock rapport där han tar upp vad vi gjort bra, vad vi gjort dåligt, tips på hur det kan bli bättre etc.

Denna rapport viftar jag med VARJE stämma (alltså året innans) och låter alla som vill ta del av. (Oftast ingen). Men målet är ju att vi hela tiden ska bli bättre, vilket jag tycker vi blir.

Ställ krav på bättre revisioner istället!! Och engagera er i er förening!

Pensionär
2010-04-19, 19:46
Nej Nej!!! Ni tolkar mig fel!

Att ge styrelsen arbetsro innebär att man inte kan räkna med att få personligen redovisat massa uppgifter som inte "ligger på bordet" i styrelsens för tillfället pågående arbete.
Hur vore det om vi försökte hålla våra resonemang kring s k normala situationer och beteenden från normala människor.
Vi som kräver att få se protokollen, gör det ju ifrån den situationen att det är våra ärenden, våra pengar och vår boendesituation som handläggs av styrelsen. Det är vi som ska bevilja ansvarsfrihet, och tillsätta nya ledamöter eller arbeta för att behålla gamla som ingett förtroende. Jag förklarade ju varför det inte duger med styrelsens info-blad och revisorns rapport. Revisorn uttalar sig inte om individuella prestationer. Sådan information innehåller inte heller styrelsens info. Men jag ska rösta på en individ, eller flera på stämman.


Det ÄR revisorerna som av medlemmarna är satta till uppgift att granska styrelsens arbete. Ingen annan.

En revisor är i bästa fall duktig på bokföring och sifferredovisningen. Där ligger hans granskning. Övriga frågor, som för mig är betydligt viktigare, har han ingen särskild kompetens, möjlighet eller anledning att lägga sig i. Och gör det inte heller.

Jag har aldrig sett en revisorsrapport som innehåller annan information än att man granskat och funnit sifferredovisningen korrekt och föreslår därför att ansvarsfrihet beviljas. Jag vill veta helt andra saker. Bilda mig en uppfattning om ledamöters lämplighet för styrelsearbetet bl a.

Styrelseprotokollen ska ju produceras. De ska ju vara underlag för revisorns granskning (heter det i alla fall). En bra styrelse ser till att de är välskrivna och informativa. Och varför ska de då inte läggas på föreningens hemsida. Åtkomliga för alla? De medlemmar i föreningen som har något intresse för förenings-frågorna och någon kunskap därom får inte hindras från att kunna följa och fundera över det som sker. Vi har helt enkelt inte råd med att tappa bort dessa dolda krafter.

Din förening verkar bra och all heder åt eder för detta. Jag pratar dock inte om enskildheter utan om viktiga principer som bör gälla för alla.


Man ska inte undanhålla information från medlemmarna, det har jag inte menat! Medlem som aktivt söker och vill ta del av styrelsens arbete, ska få göra detta. ..... Men medlemmar som istället sitter hemma och gnäller, det finns det ju i alla föreningar!

Vi är ju i grunden alldeles överens,


Men inte protokoll. Dessa granskar revisorerna. En från föreningen och en auktoriserad
Deras "rapport" som sitter i årsredovisningen är bara ett standard blaj papper och inget att fästa sig vid. Har det tex förekommit "mindre" konstigheter vad gäller redovisningen, så står det inget här om detta.

Dina rader ovan är så egendomligt motsägande att jag bara kan undra över vad du egentligen försöker säga. Jag kan bara konstatera att det är nog bäst om jag själv får möjlighet att också granska protokollen för att kunna ta min del av ansvaret för föreningens skötsel. Det gäller oavsett om jag är styrelsemedlem, valberedare eller intresserad medlem.
Inget vettigt skäl däremot har ännu presenterats vare sig här i detta utmärkta forum eller annorstädes!

Ställ krav på bättre revisioner istället!! Och engagera er i er förening!
Ja, det kan nog vara befogat att ställa krav på bättre revisorer.
Problemet är bara att jag aldrig får någon möjlighet att bedöma huruvida revisorn uppfyller rimliga krav på kompetens och noggrannhet i utfört arbete. Hans standard "blaj-papper" som du kallade det, ser alltid likadant ut och ger inget underlag för någon som helst bedömning.
Men med en binge protokoll i handen som visat mig att styrelsens hantering av vissa frågor kan ifrågasättas, skulle ju även revisorns blaj kanske kunna utsättas för kritik.

guben
2010-04-20, 22:32
Ja, det kan nog vara befogat att ställa krav på bättre revisorer.

Problemet är bara att jag aldrig får någon möjlighet att bedöma huruvida revisorn uppfyller rimliga krav på kompetens och noggrannhet i utfört arbete. Hans standard "blaj-papper" som du kallade det, ser alltid likadant ut och ger inget underlag för någon som helst bedömning.
Men med en binge protokoll i handen som visat mig att styrelsens hantering av vissa frågor kan ifrågasättas, skulle ju även revisorns blaj kanske kunna utsättas för kritik.

Det känns nästan som vi har "vidgat" ämnet protokoll lite grand ;-) men frågan om revisorer känns angeläget.

Det låter helt rätt att ställa krav på revisorer. Frågan är bara var dom ska komma ifrån!
Inom HSB används Borevision, f.d. dotterbolag till HSB och med HSB som enda(?) kund. Man kan inte förvänta sig att dom ska våga ifrågasätta något som kan tänkas förarga styrelsen. De flesta revisorer tittar endast på formalia.

Sen har vi den föreningsvalde revisorn, oftast en person som råkar bli vald på stämman och som förväntas skriva på revisionsrapporten utan att ställa frågor.

Som föreningsvald revisor har jag dristat mig att titta på förvaltningen, ställt frågor på HSB och satt mig in i verksamheten.

Jag har därefter skrivit ett antal frågor till styrelsen som denna vägrar besvara. Att driva detta till konfrontation skulle bara medföra dålig grannsämja, särskilt i en mindre förening (se anna tråd "Styrelse besvarar ej revisors frågor".
Såväl valberedning och revisor är synnerligen svåra roller i en liten förening. Man bor ju granne med styrelsen och ska kunna hälsa på varandra.
Jag tror lösningen är att anlita helt extern(ej Borevision) revisor med (medlemmarnas) uppdrag att även granska effektiviteten i förvaltningen och föreningens ekonomi, styrelsens strategi och uppfyllande av kraven i stadgarna etc. d.v.s granskning ur ett ägarperspektiv.

Pensionär
2010-04-21, 10:08
Det känns nästan som vi har "vidgat" ämnet protokoll lite grand ;-) men frågan om revisorer känns angeläget.

Som föreningsvald revisor har jag dristat mig att titta på förvaltningen, ställt frågor på HSB och satt mig in i verksamheten.

Jag har därefter skrivit ett antal frågor till styrelsen som denna vägrar besvara. Att driva detta till konfrontation skulle bara medföra dålig grannsämja, särskilt i en mindre förening (se anna tråd "Styrelse besvarar ej revisors frågor".

Såväl valberedning och revisor är synnerligen svåra roller i en liten förening. Man bor ju granne med styrelsen och ska kunna hälsa på varandra.
Jag tror lösningen är att anlita helt extern(ej Borevision) revisor med (medlemmarnas) uppdrag att även granska effektiviteten i förvaltningen och föreningens ekonomi, styrelsens strategi och uppfyllande av kraven i stadgarna etc. d.v.s granskning ur ett ägarperspektiv.

Du är ju ett praktexempel på detta som jag hävdar. Vi har inte råd att tappa bort intern kompetens och medlemmar med intressen och kunskaper.

Men det gör vi obönhörligen om inte styrelserna öppnar fönstret för insyn.
Om styrelsen haft tvånget att lägga ut sina protokoll till medlemmarnas information och granskning, då skulle med all säkerhet styrelsen inte kunna nonchalera din skrivelse och lämna den obesvarad. Nix! Då hade resten av medlemmarna i din förening snart kunnat läsa att styrelsen mottagit en skrivelse från dig med vissa frågor (som då givetvis måste finnas med som en bilaga till det protokoll, och den punkt på dagordningen där skrivelsen ska behandlas = styrelsens förbannande skyldighet). . Sannolikt finns det några till i din förening som skulle reagera kraftigt om inte styrelsen behandlade din skrivelse seriöst. Men i det totalmörker som nu råder kan styrelserna tillåta sig vad f-n som helst i fråga om brott mot lagar, stadgar och normal anständighet.
Det är möjligt att ditt förslag om revisorer med uppdraget, "granskning ur ett ägarperspektiv" kunde förbättra situationen. Men jag tror det inte. I varje fall kan det aldrig ersätta din och min direkta insyn. Vilka direktiv du än ger till revisorn så är det du och jag som ska granska och värdera våra medlemmars kompetens i sina olika roller. Det är du och jag som ska välja utifrån egen uppfattning. Du och jag måste få lära oss hur föreningen bör skötas. Enligt konstruktion och lagstiftning är det ju tänkt så.
Ägarperspektivet är ditt och mitt. Har aldrig kunnat delegeras. Historien är fylld av svikare. Den bakomliggande orsaken är alltid densamma, svikarna tror sig kunna verka (eller strunta i att agera) ostörda i skydd av bristen på insyn.

Den enda rimliga ursäkten till att inte styrelsen ska lämna ut sina protokoll, har ju varit argumentet att vissa saker inte får offentliggöras.
Det argumentet håller inte, det kan vi alla konstatera.
Därav mitt försök till denna tråd.
Att trådarna "spårar ur" är nog ofrånkomligt. Förhoppningsvis föder diskussionerna ändå ibland nya tankar, idéer och lite kunskap.

Harald
2010-04-21, 19:14
Blaj-papper. Vad jag menade är att till årsredovisningen fogas alltid ett standardiserat dokument från revisorn, där han rekomenderar ledamöterna ansvarsfrihet etc..

Detta dokument säger inte så mycket om HUR revisorn har granskat föreningens förvaltning och styrelsens arbete. Men det säger en del. Läser ni detta så kan ni redan här se att revisorn har granskat alla protokoll...

Vår förening får varje år av vår revisor en flera sidor tjock rapport, punktvis uppställd med ALLA delar som revisorn granskat. Under varje punkt skriver han vad som varit bra, vad som varit mindre bra, samt hur vi i så fall ska kunna göra det bättre. Dessutom gör han en rimlighetsanalys samt en "utredning" huruvida den delen är rätt redovisad eller inte.

Denna rapport är ett fantastiskt stöd för vårt arbete, samt helt offentlig för varje medlem att ta del av. Senaste rapporten ligger alltid framme på årsstämman tex.

Vår revisor är auktoriserad och kostar oss 8 000 kr/år.

Borevision kastade vi ut, orkar inte gå igenom alla anledningar här, det kan vi ta i en annan tråd, men deras revision var skräp, deras analyser av årsredovisningen var undermåliga.

Vill passa på att göra en jämförelse med den ekonomiska redovisningen som går att läsa i årsredovisningen. Likt revisorns papper, så säger den [B]en del[B], men absolut inte allt!

Mycket trixande och fixande är det med siffror och begrepp, hur man ställer upp, och vart man väljer att lägga vissa delar. Lite blaj blir detta också, för att kunna göra en riktig ekonomisk analys om hur en förening mår, så måste man lära känna den föreningen och dess unika förutsättningar.

Ni känner säkert till att det finns gott om exempel på hur stora internationella företag genom "kreativ" bokföring sett ut att vara i god form, för att sedan året efter stå på ruinens brant....

Och åter till protokollen, tyvärr, jag stödjer det faktum att dessa inte är officiella handlingar för vem som helst. Men en ledamot kan ända tämligen fritt berätta för en medlem vad som avhandlats på ett möte, så länge det inte är känsliga uppgifter rörande enskild medlem etc.

Allt kan bli bättre om styrelsena förstår att de sitter på ett förtroendemandat att jobba FÖR MEDLEMMARNAS BÄSTA. Det är nog snarare här det verkar brista runt om i föreningarna....

Pensionär
2010-04-21, 21:13
Jag tycker att det mesta av det du skriver är sant och riktigt och överensstämmer med mina erfarenheter. Men jag kan då inte förstå dina skäl till att konkludera:Och åter till protokollen, tyvärr, jag stödjer det faktum att dessa inte är officiella handlingar för vem som helst.
..

Medlemmar i föreningen kan inte sägas vara "vem som helst". De är delägare i projektet.
Jag har försökt beskriva en rad skäl till att de då behöver vara med i processen. Du anger ingenting som stöd för din inställning.

"Faktum" är ju att HSB.s egen jurist skrivit följande "Självklart kan styrelsen besluta att lägga ut protokollen"..
Hon tillägger "jag menar att man ska informera så mycket som möjligt".
Kruxet var ju att man ibland behandlar en fråga som behöver censureras.

Jag kan inte finna att detta utgör något hinder. Inte heller du, som skriver följande verkar se det som något större problem.
..
Men en ledamot kan ända tämligen fritt berätta för en medlem vad som avhandlats på ett möte, så länge det inte är känsliga uppgifter rörande enskild medlem etc.
..
Harald förklara för mig, -om ovanstående beteende är rimligt enligt dig (jag ser heller inget orimligt i detta)- vad är det som är så plågsamt i ett förfarande att rutinmässigt censurera en offentlig version av protokollet direkt, och sen låta alla medlemmar ta del av hela informationen?

MikHo
2010-04-21, 23:38
..

Men en ledamot kan ända tämligen fritt berätta för en medlem vad som avhandlats på ett möte, så länge det inte är känsliga uppgifter rörande enskild medlem etc.
..

Harald förklara för mig, -om ovanstående beteende är rimligt enligt dig (jag ser heller inget orimligt i detta)- vad är det som är så plågsamt i ett förfarande att rutinmässigt censurera en offentlig version av protokollet direkt, och sen låta alla medlemmar ta del av hela informationen?

Förstår ditt tankesätt Harald och är lite inne på det spåret själv, med en liten "twist" :)

Min "önskan" är egentligen att det inte finns någon anledning av publicera de protokoll som styrelsen skriver i de fall där protokollen skrivs som rena beslutsprotokoll. (vilket de borde göras)
Däremot SKALL/BÖR alla medlemmar bli informerade om processerna som pågår. Detta genom hemsida/informationsblad/anslag i trappor etc etc....

Om styrelsen sköter del två, vad gäller informationsspridningen så finns det ingen anledning att publicera protokollen, däremot så skall de finnas tillgängliga för medlemmarna att ta del när medlem ber om att få läsa protokollet.

Harald
2010-04-22, 13:57
Våra möten innehåller normalt inga hemligheter. Jag skulle inte känna mig "orolig" om någon medlem skulle granska våra protokoll. Bortsett från ett par enskilda ärenden under de sex år jag själv suttit i Brf-styrelse, så kan jag inte erinra mig något övrigt att "censurera".

MEN

Det finns flera starka skäl till att hålla på principen, -att protokoll granskas endast av revisor.

Har man en rutin att protokollen alltid är offentliga, så kan man hamna i kniviga situationer då känsliga ärenden dyker upp. Onödigt att ha denna rutin, bara för att det skulle vara enkelt nu, kan ställa till med problem för en kommande styrelse.

Allt som censureras väcker frågor. Onödigt med ryktesspridning inom föreningen.

Enskild ledamot ska känna sig fri att yttra sig på mötena, och då även ta svåra beslut. Kan vara ärenden som drabbar enskild medlem negativt, men som måste tas för att driva föreningen mot uppställda mål för samtliga medlemmars bästa.

Fler "juridiska" argument känns överflödiga, men jag har ett ur en annan vinkel:

Intresserade, engagerade och nyfikna medlemmar är oftast exakt den sorten som vi behöver ha in i styrelserna. Det finns då en poäng med att protokollen är exklusiva styrelsen (revisorerna), eftersom detta faktum kan locka bra personer att jobba för föreningen.

Nu, "pensionär", har jag gett dig motiv till min inställning:1::1:

Pensionär
2010-04-22, 19:25
Jag tackar! Du har äntligen motiverat din hållning i denna fråga.

Våra möten innehåller normalt inga hemligheter. Jag skulle inte känna mig "orolig" om någon medlem skulle granska våra protokoll. Bortsett från ett par enskilda ärenden under de sex år jag själv suttit i Brf-styrelse, så kan jag inte erinra mig något övrigt att "censurera".


Jag har liknande erfarenheter och därför svårt att förstå din slutsats nedan


Har man en rutin att protokollen alltid är offentliga, så kan man hamna i kniviga situationer då känsliga ärenden dyker upp. Onödigt att ha denna rutin, bara för att det skulle vara enkelt nu, kan ställa till med problem för en kommande styrelse.
:
Alltså, varför skulle en rutin som av oss alla betraktas som tämligen okomplicerad, ställa till med problem för en kommande styrelse? Ditt argument ger fler frågetecken än svar.
Om dessutom problemet kan förväntas uppstå med en frekvens på säg en gång vart sjätte år, -skulle det vara skäl nog att neka medlemmarna insyn i styrelsens arbete? Mitt frågetecken sätter jag nog mest av ren artighet:13:

:
Allt som censureras väcker frågor. Onödigt med ryktesspridning inom föreningen.
:
Lustigt nog håller jag med om mycket av det du säger, men vi drar helt olika slutsatser.
Du vill ju censurera hela protokollet !!

:
Enskild ledamot ska känna sig fri att yttra sig på mötena, och då även ta svåra beslut. Kan vara ärenden som drabbar enskild medlem negativt, men som måste tas för att driva föreningen mot uppställda mål för samtliga medlemmars bästa.
:
Återigen, jag håller med dig.
Men vad ger det för skäl att smussla undan protokollen? Skriv som det är, och som det beslutas. De medlemmar som är intresserade och läser protokollen är sannolikt minst normalbegåvade och förstår att ärendet kräver behandling och beslut. Utgå inte i varje resonemang från ev knäppgökars reaktioner. Dessa undkommer du ändå inte.
:
Fler "juridiska" argument känns överflödiga
:
Tyvärr har du ännu inte presterat något "juridiskt" argument. Däremot tycks du resonera ungefär som vissa jurister på SBC :1: Ja jag vet, jämförelsen äär
inte snäll.
:
Intresserade, engagerade och nyfikna medlemmar är oftast exakt den sorten som vi behöver ha in i styrelserna. Det finns då en poäng med att protokollen är exklusiva styrelsen (revisorerna), eftersom detta faktum kan locka bra personer att jobba för föreningen.
:
Ja nu kan jag hålla med dig i den första meningen till 120 procent. Men den slutsats du drar får mig nästan att falla i gråt. Jag tror att den strider mot all erfarenhet och god forskning.

Nej Harald Vi tycks vara som två doktorer som ställer samma diagnos på patienten. Om Patienten led av uttorkning skulle du förorda att man tar bort all vätska, medan jag rekommenderar drick mera.
Låt revisorn, med sina kunskaper om ekonomi och bokföring granska styrelsen, och årets bokslut. Det är en svår uppgift i sig. Men överlämna inte till honom den omöjliga uppgiften att för vår räkning granska styrrelseledamöternas kvalitèer. Det är vi medlemmar som ska välja gamla och nya ledamöter. Den uppgiften kan inte säljas ut.

totiki
2010-04-22, 21:43
Själv anser jag att man kan publicera protokollen. Framför allt eftersom de oftast enbart meddelar tagna beslut. Allt det som Pensionär eftersträvar, underlaget och diskussionen som kommit fram till beslutet finns aldrig med.

Jag protesterar mot detta uttalande "Alltså, varför skulle en rutin som av oss alla betraktas som tämligen okomplicerad," eftersom jag inte är en av dessa "alla".

Jag anser att en förening som har råd att anställa en kanslist mycket väl kan ha råd att skriva ut detaljerade protokoll och publicera dessa. Men man kan inte kräva att en förening med obetald självförvaltning skall åtaga sig mer arbete än nöden kräver.

Vi måste förstå och deklarera vilken storlek på förening vi avser när vi diskuterar frågor av denna art.

Att Lagen drar alla över en kam innebär inte att vårt sätt att se på Föreningarna behöver vara lika enögdt eller lika oförstående.

Pensionär
2010-04-23, 18:16
Jag protesterar mot detta uttalande "Alltså, varför skulle en rutin som av oss alla betraktas som tämligen okomplicerad," eftersom jag inte är en av dessa "alla". .

Ja det var helt fel av mig.
Jag har försökt att i denna tråd sammanfatta det lilla jag trodde mig ha förstått av tidigare diskussioner och skrev ned detta. Men det var kanske en för svår uppgift, i varje fall för tidigt anlagd.

I en tidigare av mig startad tråd skriver kluringen #75

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin #73
Jag kan ju nu ha missat något någonstans, men vad jag har sett så har det i denna tråd (precis som överallt annars i forumet) aldrig förekommit någon som talat för att "konfidentiella" delar skulle offentliggöras.

Enigheten om detta är så vitt jag kan se så total som något någonsin överhuvudtaget kan vara bland dem som inte är emot att offentliggöra information för medlemmarna.

Definitionen av vad som ska anses vara "konfidentiellt" har jag heller inte sett några meningsskiljaktigheter om.

Eller har jag fel?

Kluringen svarar:

Du har nog missat mig.

Jag har protesterat mot uttalad censur i var o vartannat inlägg. Jag kan heller inte uppfinna den känsliga informationen som är olämplig att lägga ut och har nog motiverat det väl varför jag tycker så. ## 15,18,28,33 oh 47.

Således totiki hjälp till i försöket att yxa till något att sticka i handen på osäkra styrelser. De behöver kanske en liten "manual"
Korrigera gärna och komplettera mitt förslag.
Även om jag personligen tror att min sammanfattning räcker för de flesta ärenden, är det uppenbart att forumets aktörer är långt ifrån eniga.
Till syvende och sist kan ju styrelsen alltid censurera i överkant, för säkerhets skull, innan praxis utarbetats och det hela klarnat. De flesta medlemmar skulle säkert förstå och acceptera. Bara de kan se att "viljan att informera finns".

.
Jag anser att en förening som har råd att anställa en kanslist mycket väl kan ha råd att skriva ut detaljerade protokoll och publicera dessa. Men man kan inte kräva att en förening med obetald självförvaltning skall åtaga sig mer arbete än nöden kräver. .

Nöden kräver att man redovisar öppet vad man sysslar med, annars blir det snart mera nöd.
Jag är övertygad om att varje förening har några skrivkunniga medlemmar.
Man bör kunna berätta rakt upp och ned vad man gör. Att skriftligt redovisa vilka frågor man behandlat, och vilka beslut man tagit. Även när det gäller protokollskrivande kan man väl lära av varandra. Om föreningarna börjar lägga ut sina protokoll på hemsidan kommer det snart att finnas goda exempel att ta efter. Men har en styrelse råkat utse en uppenbart olämplig sekreterare, måste ju även detta kunna ses och ändras. Alla är inte bra på allting.

totiki
2010-04-23, 20:59
Det verkar inte som du sitter obetald och "roddar" vartenda ärende i din förening.
Dessutom är "vicevärd" samt städar upp efter alla misstag som begås av andra i god tro.

Pensionär
2010-04-24, 11:39
Det verkar inte som du sitter obetald och "roddar" vartenda ärende i din förening.
Dessutom är "vicevärd" samt städar upp efter alla misstag som begås av andra i god tro.

Nej jag har en ganska bekväm situation. Pensionär, utan ansvar att själv prestera något. :5:
Jag tror att det finns styrelser och styrelsemedlemmar med t o m ännu jobbigare situation än din.
Om varje förening hade några medlemmar av din sort. Kunniga och engagerade och med energi nog att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter på detta Forum, så skulle situationen vara betydligt ljusare än den ser ut att vara.
Men min övertygelse är ju stark om att det skulle vara lättare att fånga upp dessa goda krafter om styrelserna valde att öppna sig, och berätta för alla så bra de kan.
Mina 45 år nu i bostadsrätter, har lärt mig att medlemmar i en förening kan leva under många år isolerade från grannar och grannars skvaller. De saknar m a o helt informationskanaler om vad som är viktigt och pågår i föreningen. Om de åtminstone kunde få läsa protokollen så borde någon gång en enstaka fråga väcka deras intresse, och få dem att börja fundera och söka kontakt. Utan detta incitament förblir de isolerade, och föreningen har gjort en förlust som aldrig redovisas i årsberättelsen.
Just detta sista spelar kanske inte så stor roll, eftersom sällan någon ändå i medlemskåren förstår att tolka siffrorna.
Är det inte märkligt att den ansvarige revisorn (som förutsätts förstå bokföringen) aldrig inbjuds till en stämma för att kunna besvara ev frågor?

Det känns inte riktigt genomtänkt, att bara för att revisorn har godkänt årsberättelsen finns inga frågetecken från medlemmar, inga oklarheter, inga misstankar om oegentligheter, inga kreativa förslag att pröva. Ingenting att lära! Att ställa frågor direkt till styrelsen (utan revisorns möjlighet att kontrollera rimligheten i svaret) är sannolikt meningslöst.
Det framgår ju med önskvärd tydlighet av de ibland uppblossande diskussioner som sker i detta forum att knepigheterna är många.

Pensionär
2010-05-02, 19:40
Vi har fortfarande oklarheter att utreda. Admin skriver:

2 Andra skäl

#81 admin
1.Problem med bostadsrättshavare.
Jag anser inte att problem med bostadsrättshavare ska komma hela brf:en till del.
Det vill jag hävda med stor bestämdhet.
Det skulle vara fullständigt förödande om detta lades ut till medlemmarnas beskådan..

Vad menar du? Är det både problemet och personen (namn eller uppgifter som kan peka mot viss person) som ska censureras.

Är osäker på vad du skulle tillåta i protokollstext? Kom med ett hypotetiskt förslag till acceptabel text -enligt dig.

Kluringen verkar ha en mer radikal inställning. Vill nästan inte censurera alls.

I varje fall ärendets karaktär måste kunna beskrivas, tror jag han menar.

Men meningen nedan är dock inte "självklar" för mig

En viss ”självcensur” är självklar, men ska absolut inte formuleras varken i lagtext eller i stadgevillkor.
Nej men vad skulle du kunna tänka dig att berätta i protokollstexten?
Allt utom namnet eller ..? Jag känner mig långt ifrån säker på tolkningen av "viss självcensur".
Eftersom vi båda är totalt överens om nödvändigheten av att medlemmarna ska kunna följa styrelsernas arbete via deras protokoll, får du gärna anstränga dig lite till :-)

När det gäller upphandlingsärenden är jag ganska säker på att det endast är avslöjandet av konkurrenters bud, innan anbudstiden är till ända, som skulle kunna leda till rättssak.
Men ni som kan detta måste rätta mig om jag har fel. Jag vill verkligen kunna sätta ett A-4 i handen på vår styrelse och andra tveksamma, och kunna med någorlunda säkerhet säga "så här enkelt är det! Glöm juristernas skitsnack, och satsa på att informera ordentligt. Det kommer att löna sig.

kluringen
2010-05-09, 02:50
Men meningen nedan är dock inte "självklar" för mig

En viss ”självcensur” är självklar, men ska absolut inte formuleras varken i lagtext eller i stadgevillkor.
Nej men vad skulle du kunna tänka dig att berätta i protokollstexten?
Allt utom namnet eller ..? Jag känner mig långt ifrån säker på tolkningen av "viss självcensur".
Eftersom vi båda är totalt överens om nödvändigheten av att medlemmarna ska kunna följa styrelsernas arbete via deras protokoll, får du gärna anstränga dig lite till :-)

När det gäller upphandlingsärenden är jag ganska säker på att det endast är avslöjandet av konkurrenters bud, innan anbudstiden är till ända, som skulle kunna leda till rättssak.
Men ni som kan detta måste rätta mig om jag har fel. Jag vill verkligen kunna sätta ett A-4 i handen på vår styrelse och andra tveksamma, och kunna med någorlunda säkerhet säga "så här enkelt är det! Glöm juristernas skitsnack, och satsa på att informera ordentligt. Det kommer att löna sig.


Jag har varit väldigt tyst på den här tråden, men jag har följt den. Jag har sagt vad jag har att säga om censur på den andra tråden trodde jag. ”Grundfel i bostadsrättslagen...”, den andra tråden bygger på en storslagen idé. Att samla opinion och med gemensamma krafter på detta utmärkta forum påverka lagstiftarna att anpassa lagen till BRF verkligheten. Jag vill bara ha ett enkelt tillägg i BRL som ger medlemmarna RÄTT att ta del av protokollen.

Du säger det själv ”glöm juristernas skitsnack...” och det är precis det jag gör. Det finns inte en enda lagparagraf till stöd för att protokollen från styrelsemöten ska vara hemliga, eller att styrelserna har rätt att själva besluta att hemligstämpla mötesprotokollen. Att sammanträdena SKA protokollföras och att protokollen SKA justeras är bestämt, men vad är det för vits med att skriva protokoll som endast styrelsen och revisorn får läsa? Ett papper för inbördes beundran?

Se praktiskt på det, en auktoriserad extern revisor bryr sig knappt, han/hon är utbildad för att granska räkenskaperna och behöver inte ens ha kunskaper om föreningsliv. Det finns heller inget karv om en auktoriserad eller godkänd revisor i BRF. Internrevisorn går tyvärr alltför ofta i styrelsens ledband.

Att detaljutreda vad som kan vara olämpligt att redogöra för i ett protokoll anser jag är likvärdigt med att svälja skitsnacket från juristhåll, att styrelser har rätt att hemligstämpla sina mötesprotokoll eftersom de kan innehålla känslig information. Man har skrämt styrelserna till att hysch hyscha med protokollen eftersom de annars riskerar att begå lagbrott! Därmed har man också accepterat överhetens retorik som Admin föredrar att kalla juristernas skitsnack.

Det finns många stilar hur man utformar ett protokoll. Vissa skriver långa romaner, andra tar endast med besluten. Personligen föredrar jag något som är mitt emellan. Att ta med alla beslut är ett måste, annars kan det inte vara giltiga beslut. Protokoll ska ju justeras, och då ska man skala bort irrelevanta uttalanden som det kan hagla av i diskussionernas hetta. Framför allt om någon ledamot har uttalat sig sårande om enskilda medlemmar, vilket händer ibland med rätta. Formuleringar som kan skapa oro och onödig ryktesspridning ska också bort. Det är vad jag menar med försiktig ”självcensur”.

Som sist detta om anbud. Vad har det med protokollen att göra? Anbudsinnehållen, hemliga eller inte brukar väl inte protokollföras alls!

Min slutsats: INGEN CENSUR utöver styrelsens eget förnuft och självkontroll!

Det är inte styrelserna som behöver en A4 i handen för att de ska VÅGA STÅ FÖR VAD DE GÖR. Det är medlemmarna som behöver ha LAGENS STÖD FÖR RÄTTEN TILL INSYN i vad deras förtroendevalda sysslar med.
:4:

Pensionär
2010-05-09, 11:24
Att sammanträdena SKA protokollföras och att protokollen SKA justeras är bestämt, men vad är det för vits med att skriva protokoll som endast styrelsen och revisorn får läsa? Ett papper för inbördes beundran?
--

. Protokoll ska ju justeras, och då ska man skala bort irrelevanta uttalanden som det kan hagla av i diskussionernas hetta. Framför allt om någon ledamot har uttalat sig sårande om enskilda medlemmar, vilket händer ibland med rätta. Formuleringar som kan skapa oro och onödig ryktesspridning ska också bort. Det är vad jag menar med försiktig ”självcensur”.

Som sist detta om anbud. Vad har det med protokollen att göra? Anbudsinnehållen, hemliga eller inte brukar väl inte protokollföras alls!

Min slutsats: INGEN CENSUR utöver styrelsens eget förnuft och självkontroll!
:4:

Egentligen har jag intet att tillägga eller dra ifrån. Vi är tvillingsjälar i uppfattning om sakernas tillstånd och sättet att uttrycka oss. Men några rader kopierar jag in på nytt, eftersom de innehöll en liten precisering.

Samt en pytteliten anmärkning bara. Ett skäl till att vi (du och jag) känner oss tämligen säkra på vår egen förmåga att censurera, kan vara våra mångåriga erfarenheter av föreningsarbete. Inte alldeles säkert att alla nytillsatta styrelserledamöter har samma känsla för saken när de ska till att börja arbeta med rödpennan.
Men som jag redan flera gånger sagt. Man kan ju alltid börja försiktigt. Att rådfråga är heller inte dumt. Så småningom lär man sig (förhoppningsvis).

Admin
2010-05-09, 15:19
Vi har fortfarande oklarheter att utreda. Admin skriver:

2 Andra skäl
#81 admin
1.Problem med bostadsrättshavare.
Jag anser inte att problem med bostadsrättshavare ska komma hela brf:en till del.
Det vill jag hävda med stor bestämdhet.
Det skulle vara fullständigt förödande om detta lades ut till medlemmarnas beskådan..
Vad menar du? Är det både problemet och personen (namn eller uppgifter som kan peka mot viss person) som ska censureras.
Jag har redan uppgivit skälen till varför det är helt uteslutet att problem med bostadsrättshavare ska offentliggöras. Kort;

Det finns förmodligen inte en enda instans, domstol, lagstiftare, etc, i Sverige som skulle acceptera att bostadsrättshavare pekas ut som "syndare".
Ett dokument med krav/önskemål på offentliggörande av problem med bostadsrättshavare skulle falla kraftigt i värde oavsett hur bra det är i övrigt.
Själv skulle jag inte ställa mig bakom det.
Styrelser som redan idag missbrukar sin makt skulle få en ypperlig möjlighet att ytterliggare missbruka sin makt.Plus en lång, lång rad av andra nackdelar/negativa konsekvenser som kan diskuteras i oändlighet, men som ändå bara kan leda till samma slutresultat. Dvs att det som det ser ut idag under inga omständigheter går att offentliggöra problem med bostadsrättshavare.

Det är alltså namn och uppgifter (vilket innebär i princip allt) som kan peka mot viss person som ska censureras även fortsättningsvis!

Pensionär
2010-05-09, 18:18
Det är alltså namn och uppgifter (vilket innebär i princip allt) som kan peka mot viss person som ska censureras även fortsättningsvis!

Bra!
Sannolikt är det väl så att denna typ av "plåga" alltid har ett eller flera "offer", som inte hyser någon som helst tvekan om att för allt och alla berätta vad de utsätts för, och av vem. Att hemlighålla saken är dömd att misslyckas. Men styrelsen behöver ju inte anstränga sig överhövan för att informera noga, just i detta fall.

Det blir nog ca en A-4 i alla fall då från mig i denna tråd. (Ingen behöver givetvis fästa något avseende vid den).
Men först ska jag kolla en sak till. Jag har sett att du i något inlägg nämnt ytterligare en sak som inte bör nämnas i ett protokoll. Kommer bara inte ihåg var, eller vad?

Francois, som utan lagändringar lyckats, där vi andra (tills vidare) gått på pumpen, bör hedras med sin innovation. "hur styrelsen röstar i viss fråga ska hemlighållas" -(för grannsämjans skull).

Det är nästan så att man får lust att anmäla ett svagt intresse för styrelsearbete igen, till valberedningen. Bara ett aber,... :( .styrelsen har tills vidare, (och för säkerhets skull) tagit hand om det jobbet även. Så det blir nog svårt att tränga sig in.

Admin
2010-05-09, 18:51
Hur de enskilda ledamöterna röstar i olika frågor är däremot något jag definitivt anser borde vara lagstadgat att all medlemmar tydligt ska informeras om.
Jag kan inte se något som helst skäl till att detta censureras.
Vågar man inte stå för sina åsikter har man inte i en styrelse att göra.

Dessutom är denna information extremt viktig vid val.
Man ska veta vad man röstar på och vad man inte vill rösta på.
Man ska inte bli invald i en styrelse bara för att man är duktig på att gömma sig bakom andra och hålla sig så anonym som möjligt.


Minns inte på rak arm om det är något mer som jag anser ska cencureras i styrelseprotokoll utöver personliga frågor avseende enskilda bostadsrättshavare.

Pensionär
2010-05-10, 08:26
Hur de enskilda ledamöterna röstar i olika frågor är däremot något jag definitivt anser borde vara lagstadgat att all medlemmar tydligt ska informeras om.
Jag kan inte se något som helst skäl till att detta censureras.
Vågar man inte stå för sina åsikter har man inte i en styrelse att göra.

Dessutom är denna information extremt viktig vid val.
Man ska veta vad man röstar på och vad man inte vill rösta på.
Man ska inte bli invald i en styrelse bara för att man är duktig på att gömma sig bakom andra och hålla sig så anonym som möjligt.


När Francois berättade för mig i ett privat mail hur han gått till väga för att få sin vilja fram i föreningen, (offentliga protokoll) reagerade jag också på detta med röstningsförfarandet. Men kom ganska snabbt att ändra inställning. Ni är båda värda all beundran för det ni åstadkommit. Francois lite mjukare stil ger ibland snabbare och bättre resultat än din och min mera kompromisslösa. Jag kan bara hoppas att ingen av er bränner krutet och tröttnar i kampen.
Vi lever ju i en komplicerad värld som tvingar oss till ständiga förhandlingar-ta och ge-.
Länken till detta forum finns nu redan placerad på hemsidan i vår förening. Ett enormt framsteg! Att även kunna berätta för medlemmar och styrelse att det redan finns föreningar som visat att det är möjligt att lägga ut protokollen, och att intet ont händer, är likaledes det ett argument som borde sälja bra. Får vi igenom publiceringen av protokoll, så får vi nog se ledamöter som vågar reservera sig mot resten av styrelsen i viss fråga ibland. Låt oss ta det viktiga först-fram med protokollen ! Sen gör vi som Palme brukade säga, vi tar ett h-e i taget :1:

Admin
2010-05-10, 09:58
Kul att er förening länkar hit. Det är ju det som är öppenhet.

HSB är ledande i rädsla för kritik, synpunkter och diskussioner. Denna organisation skyr forum mer än något annat. Tyvärr sprider sig denna skräck för öppenhet via HSB till de enskilda brf:arna, och därför är forum extremt sälssynta i HSB-brf:ar.

Det är möjligt att det kan finnas något skäl för att hålla hemligt hur styrelseledamöterna röstar, men jag kan bara inte komma på något... i alla fall inget hållbart skäl.
Vidare så är jag övertygad om att jag kan argumentera för min åsikt.

Man måste skilja på "hur det ska fungera" och "genomförandefasen".
Min åsikt om att medlemmarna ska kunna se hur de som valts röstar i olika frågor är helt fristående från en definition om vad som är en mjukare eller hårdare stil.
Jag säger bara att det är en absolut självklarhet att medlemmarna ska kunna se hur de förtroendevalda röstar.
Jag säger vidare att det t.o.m. bör vara lagstadgat.
Hur detta sedan genomförs eller argumenteras för är en helt annan fråga och det är först där man kan börja definiera vad som är den mjuka eller hårda vägen.

Problemet finns även för fullmäktige. Jag har i HSB Malmö försökt införa att medlemmarna ska kunna se hur de enskilda fullmäktige röstar.
Men i denna extremt insynsskyddade värld finns det väldigt få fullmäktige som vågar visa detta. Det finns inte ens någon återrapportering till medlemmarna om vad som beslutats i fullmäktige.
Denna lilla "interna klubb" kommer aldrig under vår livstid att öppna upp sig om det inte stadgas i lag att detta hemlighetsmakeri ej får förekomma.

Sedan är det viktigt att veta att det finns en hel del brf:ar med öppna styrelseprotokoll. Vid en snabb genomgång för 5-6 år sedan så listade jag ett 20-tal föreningar med offentliga styrelseprotokoll, som lagts ut på nätet. Säkert finns det en hel del till, inte minst som tillkommit de senaste åren.

Pensionär
2010-05-10, 12:13
Kul att er förening länkar hit. Det är ju det som är öppenhet.
HSB är ledande i rädsla för kritik, synpunkter och diskussioner. Denna organisation skyr forum mer än något annat. Tyvärr sprider sig denna skräck för öppenhet via HSB till de enskilda brf:arna, och därför är forum extremt sälssynta i HSB-brf:ar


Det skulle vara oerhört intressant att få veta hur de resonerar dessa styrelser /föreningar som inte omedelbart länkar hit.
Ett universitet för oss alla i föreningarna! Det gäller oavsett vad man tycker om öppenheten betr protokoll.
På detta forum finns ju enorm hjälp att få för alla parter. Även om inte allt är helt korrekt eller odiskutabelt i det som sägs, leder det vanligen fram till diskussioner, nästan alltid givande på något sätt.
Att inte på sin hemsida omedelbart upplysa om en sådan oas i ökentorkan av information, när man väl fått kännedom om dess existens, måste vara ett intellektuellt totalhaveri. Hur kan vuxna människor medvetet vilja begränsa sin egen och andras lust att lära?
Och var finns det lagliga hindret här?
kan man undra.

Villveta
2010-07-09, 01:09
Oj då!

Som en novis (vald ordförande sedan JÄTTE nyss). Efter att läst igenom de uppenbara lag-texterna så känner jag att fortfarande inte vet vad som är att betrakta som "best practice" runt sekretess. Jag har en bakgrund inom flera områden som kräver en "stark" sekretess, så det är inte det jag undrar över (klarläggande).

Dock, min position är nu att styrelsen skall vara så transparent som det bara möjligen går, bortsett från lagar (åsikt, kön, ras-registerring osv) samt att försöka undgå att hänga ut enskilda medlemmar. Och då menar jag det sistnämnda kraftfullt utan att gå på detaljer och exempel.

Nu så till anledningen till denna lilla "post"

Jag skulle vilja vända på hela "kuttingen", som ordförande kommer jag verka för transparens inta bara i protokoll utan styrelsens arbete i stort. MEN, finns det frågor som ni känner till; eller rekommenderar att man bör underlåta att ta med i t.ex protokoll? Och i så fall varför?

Och då räcker det inte med att det är "jobbiga" frågor, för det räknar jag med att få min beskärda del av ändå... men jag skulle vara oerhört tacksam för råd av er erfarna Bfr:are :14:

- För övrigt, tack för ett bra forum och intressanta diskussioner!

/Villveta

Harald
2010-07-09, 21:09
Hej Vill Veta,

Här på forumet är vi faktiskt ganska oense vad gäller sekretess och transparens av styrelsens arbete. Vissa vill ha offentliga protokoll, medans andra (däribland mig själv) tycker att detta är olyckligt.

Oavsett hur ni gör, det absolut viktigaste är att ni jobbar för medlemmarnas bästa. Det är egentligen det enda som är riktigt relevant. Pratar man i mun på varandra, har stormiga möten, eller om man fattat ett felaktigt beslut. Det är inte hela världen, kan man bara i efterhand syna ert arbete och konstatera att ni arbetat för medlemmarnas bästa, ja då har ni gjort ett gott jobb!!

Pensionär
2010-10-11, 13:23
Hej Vill Veta,

Här på forumet är vi faktiskt ganska oense vad gäller sekretess och transparens av styrelsens arbete. Vissa vill ha offentliga protokoll, medans andra (däribland mig själv) tycker att detta är olyckligt.!!

Vi är ju några stycken med rätt många års samlade erfarenheter av att bo i bostadsrätt, som anser att offentliga protokoll är en absolut nödvändighet om föreningsverksamheten ska ha en chans att fungera som det var tänkt.
Jag har själv ägnat spaltmeter i detta forum åt att försöka förklara varför.
En sammanfattning av mina skäl finns under följande tråd Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523)
Efter att det skrevs, har framkommit ytterligare ett mycket starkt skäl för att medlemmars protokollsgranskning är en nödvändighet för att vi även (åtminstone någon gång) ska kunna upptäcka huruvida revisorn är aktiv eller ej.
Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)
Har du någonstans utvecklat, beskrivit och förklarat varför du blir så olycklig över att protokollen görs tillgängliga för alla medlemmar som så önskar?
Om inte, återstår en tung uppgift för dig!

kan man bara i efterhand syna ert arbete och konstatera att ni arbetat för medlemmarnas bästa, ja då har ni gjort ett gott jobb!![/QUOTE]
Räcker inte alls. Jag vill (ibland) veta redan i förväg- vilka är styrelsens planer, liksom underhand -när sakerna sker- vad pågår, och bör självklart i efterhand kunna följa/kontrollera vad styrelsen har gjort.

Vidare, du skriver "kan man..- i efterhand syna"..
Du måste då mena att detta ska på nöjaktigt sätt utföras av revisorn.
Jag har under mina 40 år i bostadsrätt aldrig sett något annat synligt resultat av revisorns arbete annat än den årliga försäkran om att han granskat i enlighet med god revisionsed etc...
(I år fanns inte ens denna formulering med, endast hans underskrift. Kanske börjar han bli samvetsöm?)
Hur har du tänkt att denna granskning i efterhand ska ske?

MikHo
2010-10-12, 10:31
Jag är en av dessa som tidigare varit aktiv i styrelsen i den förening där jag bor men inte för tillfället.

Jag är FÖR att sprida den information som diskuteras under styrelsemötena, vilka beslut som tas utan att den skall filtreras och väljas vilken information som skall spridas vidare av de personer som sitter i styrelsen.

Jag är den första att erkänna att denna brist på information fanns även på den tid jag var medlem i styrelsen.
Man märker nu när man inte är styrelsemedlem hur lite information som sprids vidare till medlemmarna. En av de "problem" med att sitta mitt i allting är att man lätt kan få intrycket att ALLA medlemmar har tillgång till samma information.

Nu menar jag inte att ALL information skall spridas till medlemmarna men det är lika viktigt att sprida informationen ATT man arbetar på en uppgift som att meddela att uppgiften är genomförd.
På detta vis kanske man kan få deltagande av medlemmar som är kunniga inom det område som uppgiften handlar om.

Det kan vara en målare som kan granska en offert gällande målning av fasader eller någon inom elbranschen som kan räkna på om det finns någon vinst att driva projekt med gemensam el till medlemmarna.

Trädgårdsmästare eller trädgårdsintresserade som VET vilka plantor som fungerar tillsammans i rabatterna.


Exemplen kan göras många men risken att missa dessa intryck/förslag från icke styrelsemedlemmar är alltid större om man inte informerar innan eller under tiden ett ärende behandlas än att man informerar efter ett beslut tagits.

Man kan då undvika att ta ett felaktigt beslut som kan i det långa loppet bli dyrt för föreningens medlemmar även om styrelsen har handlat i god tro att man arbetar för föreningens bästa.

tette
2010-10-12, 12:07
klokt inlägg ovan. jag fyller på med att om styrelserna redogör planerad budget, alla föreningar borde ha en stämma(informationsträff utanför den vanliga stämman) då kan man slippa hamna i klorna på förvaltare och entreprenörer.

Tillexempel skulle föreningen Väduren sluppitlåta en förvaltare styra tillsammans med en numera konkursad fulentreprenör att byta samtlig trapphusbelysning efter 5 år, byta alla tvättmaskiner 40tal efter 5 år.

Tvättmaskiner som skall hålla i minst 10 år. Men det var ju så lättatt ta en wascatorreklam, visa att nya maskiner spar si o så mycket energi (vatten o el) att man raderade att detta gäller maskiner somvar 20 år gamla märkte inte styrelsen.

Säkerhetsdörrar hundra stycken som leder in tillelcentraler är ett annat exempel, att väggarna var gipsskivor kanske någon medlem i föreningen kunnat tala om ifall de fått chansen.

Likadant med att plocka bort alla radiatorer och blåsa lite luft i kanalen för 20 miljoner kanske också kunde skett bättre ifall någon av de 1600 medlemmar som bor i föreningen fått tycka till.

Väduren har nu i HSB fuckbygge från 1969 lagt ner cirka 60 miljoner på ventilationen sedan dess (inga omräknade pengar till dagens kurs) trots det har man ingen godkänd OVK sedan 1996.Och senaste numret kan man läsa "att med anledning att strömmen gick slogs fläktarna ur så vimåste byta en hel del fläktar, ytterligare 5 miljoner till den icke befintliga ventilationen?

Sant som många påpekar offentliga o utinformerade styrelseprotokoll o planer skulle gynna föreningen. För det är inte bra om ett gäng rumpnissar tror att de ka o vet allt. Detta är paradiset för förvaltare som ADEX, HSB riksbyggen o oseriösa entreprenörer.

MikHo
2010-10-12, 12:14
Jag är även av den uppfattningen att det är genom att informera medlemmarna som man tar ett stort steg gentemot engagerade medlemmar.

ett engagemang som håller under flera år.
Många av de personer jag pratat med i min förening som tidigare varit otroligt engagerade har efterhand tappat intresset då de slutat i styrelsen i brist på information från styrelsen.

små "happenings" kan även leda till att man får över några få själar till de engagerades skala.

Att bestämma regelbundna informationsmöten med trappvärdar/husombud eller vad man nu må kalla dem som gör det där lilla extra är mumma.

Att visa uppskattning är väldigt enkelt att göra och betyder så mycket men tyvärr är det ännu enklara att "glömma" bort detta.

Pensionär
2010-10-12, 17:49
Jag skulle vilja vända på hela "kuttingen", som ordförande kommer jag verka för transparens inta bara i protokoll utan styrelsens arbete i stort.

MEN, finns det frågor som ni känner till; eller rekommenderar att man bör underlåta att ta med i t.ex protokoll? Och i så fall varför?Kanske skäl att misstänka att jag inte alls förstått din fråga nu.
Om du läst igenom hela denna tråd, (i varje fall de delar som handlar om frågeställningen), bör du ha upptäckt att vi inte i uppräknade typärenden tänker alldeles lika. De är enligt vår inventering få, men inte alldeles glasklart hur de ska bedömas. Klokast alltså att när ni stöter på ett "tveksamt" ärende, helt enkelt censurera det tills vidare. Tills dess att klarhet erhållits från något håll. Om grunden är "öppenhet" torde ingen komma att klaga.

Om frågan är av det slaget att styrelsen alls måste behandla och fatta beslut, måste väl såväl frågan som beslutet alltid skrivas in i protokollet?
Skulle ni vara osäkra på huruvida ärendet tål spridning till medlemmarna, stryk den punkten, och sprid ett censurerat protokoll. Det måste här, liksom i de flesta andra mänskliga sammanhang, gälla att allt kan inte förutses. Erfarenheterna måste få samlas och diskuteras.
Det enda skäl till att frågan inte hamnar i protokollet borde (rimligtvis) vara, att man bedömt att det inte är en fråga för styrelsen?
Man kan väl bortse från dessa saker som bedöms ha en sådan bagatell-karaktär att de inte kräver en diskussion av styrelsen och ett beslut áv den.
Den lilla gråzonen (som vanligt).

Om man får önska något (utöver ytterligare reflexioner från andra) så vore det följande: Föreslå snabbt den rutinen att styrelsen ska publicera protokollen. Och rapportera kontinuerligt dina erfarenheter på detta forum :1:
Jag har frågat två styrelseledamöter ( i olika föreningar )om deras erfarenheter av detta. Inga negativa konsekvenser har rapporterats. De verkar snarast känna sig som stolta pionjärer för sans och förnuft.
Jag förstår dem- och avundas :(

tette
2010-10-12, 18:50
Bra pensionär att du visar att det finns kloka människor. Jag tror att de föreningar som har ekonomin kvar om något decenium är just de som diskuterar o visar medlemmarna styrelsens arbete.

Snart kommer bakslaget igen, ni kommer väl ihåg att det är snart 20 år sedan bubblan spraack. lägenheter sjönk från ett värde på 250 000kr till att man skänkte bort dem.

Så kanske det inte går nästa gång, men jag är övertygad om att när fler får insyn o vetskap om hur bostadsrättsföreningar sköts så går det inte bra.

Just nu ligger det renoveringar av miljonprogrammet på gång. Då visar det sig hur många föreningar misskött sig o avgifterna skjuter i topp.

Då kommer skandaler att rulla o media kommer att visa sitt intresse o vältra sig i skiten. Tänk om de kunde tänka efter före istället.

Granne
2010-11-07, 16:59
Nja,

jag förstår inte riktigt vitsen med att offentliggöra protokoll. Är man intresserad av styrelsens arbete, så får man väl engagera sig i styrelsen själv....

Jag måste nog säga (sitter själv i styrelse) att jag tycker att protokoll skall vara offentliga i den bemärkelse att medlem skall få läsa om medlem vill.

tycker att det kan skapa ett tryck mot styrelsen att hålla sig inom ramarna för regler och lagar.
i min förening är policyn att det är sekretess på allt, och en mängd beslut och uttalande är en smula märkliga.
de lever ju i tron att ingen kan ställa dom till svars om det är sekretessbelagt.

Admin
2010-11-07, 17:24
De andra ledamöterna i styrelsen du sitter i har förvisso rätt i att det är svårt att ställa en styrelse till svars för sådant som medlemmarna inte känner till. Å andra sidan så riskerar det att drabba styrelsen särskilt hårt den dag någon reagerar om det visar sig att styrelsen undanhållit viktig information för medlemmarna.

Många styrelser resonerar som att de säkrar sig genom att inte ha någon transparens. Men paradoxalt nog så blir det så att den styrelse som är öppen har mindre att riskera än den styrelse som är sluten gentemot medlemmarna. Styrelsen har ju då informerat medlemmarna och medlemmarna har haft möjlighet att opponera sig.

Granne
2010-11-07, 17:31
Lite så tänker jag oxå. Om man kan läsa ett protokoll så kan man oxå opponera sig.

tette
2010-11-07, 18:51
Låt mig visa ett exempel som gör att styrelseprotokoll skulle kunna engagera och påverka en föreningsekonomi.

Idag har en del föreningar gemensam el, eller som i en av Sveriges största HSB föreningar el debiteras av föreningen till de boende (trots tveksamt stämmobeslut).

Förvaltaren styr styrelsen. styrelsen låter förvaltaren komma med de flesta förslag. Förvaltaren har 5 andra stora föreningar där det funkar (nästan) likadant.

Förvaltaren har köpt ett större ställe i Roslagench har en lägenhet.

Om nu förvaltaren får fria tyglar att förhandla elavtal, så är han nog inte sen med att förhandla fram ett riktigt fint avtal för sina behov. Detta är en förvaltare som skiter i att de 3500 bostadsrättshavare får betala ett par ören mer per KWH, bara han själv tjänar några tusenlappar om året-

Med detta vill jag säga att någon intresserad och kunnig skulle kanske reagera om det var så lätt att få läsa ett styrelseprotokoll där elpriser och avtal är beslutade.

Någon kanske säger att det kan man ju göra genom motion och ifrågasätta de 6 miljoner elen i föreningen kostar.

Men så lätt är det inte stämman hålls under sommaren, medan det är under vintern man diskuterar elpriser?

Hoppas detta är en relevant syn under ämnet öppna styrelseprotokoll.

Granne
2010-11-13, 13:09
funderat lite till på denna tråd.....
Jag tycker nog att när man stöder sig på sekretess, så är man lite farligt ute.
sådana som jag börjar granska för att vi anar ugglor.
enklast vore väl bara att ta beslut med förstånd och lag stöd, sedan äskar man protokoll kopian från känsliga PERSONUPPGIFTER, RELIGION, SEXUALITET, FACKFÖRBUND, HUDFÄRG visar den som är intresserad, så är problemen lösta.
Transparens är nog den bästa styrelseformen.
Tyvärr upptäcker man när man läser här inne att styrelser OFTAST består av maktkåta storgrisar som har mindervärdighets komplex för sina tillkortakommanden, dessa empatilösa personer gör det mesta de kan för att hålla sin position, vare sig det är lögn hot eller direkta lagbrott ganska lika diktaturers förfaringssätt.

Det tråkiga är att när man ser styrelser med ambitioner och omtanke av föreningens medlemmar så är det så svårt att tro att de är på riktigt.

kluringen
2010-11-13, 13:48
funderat lite till på denna tråd.....
Jag tycker nog att när man stöder sig på sekretess, så är man lite farligt ute.
Sådana som jag börjar granska för att vi anar ugglor.
Enklast vore väl bara att ta beslut med förstånd och lag stöd, sedan äskar man protokoll kopian från känsliga PERSONUPPGIFTER, RELIGION, SEXUALITET, FACKFÖRBUND, HUDFÄRG visar den som är intresserad, så är problemen lösta.
Transparens är nog den bästa styrelseformen.

Jag har givit utryck för min uppfattning att protokoll ska delges medlemmarna i originalversion i flera inlägg. Censur hör endast hemma i diktaturer. Då jag har frågat efter vilka uppgifter som är så känsliga att de måste hemlighållas hänvisas ofta till uppgifter enligt PUL, alternativt till innehållet i vissa anbud. Uppgifter enl PUL har ingen koppling till föreningslivet i en BRF och ska således inte protokollföras över huvud taget! Anbud som delägare i objektet som som anbudet avser inte får ta del av är dels inte acceptabelt, dels inte en del av protokollet.

Pensionär
2010-11-13, 16:33
Jag tycker nog att när man stöder sig på sekretess, så är man lite farligt ute.
Sådana som jag börjar granska för att vi anar ugglor.


Här finns nog inte många ugglor,- alltför kloka djur!:1:

Men visst! Hela vår historia vittnar om smusslandets, hemlighållandets fördärv.
När det då används i vårt sammanhang, där grund och andemening var " att vi tillsammans skulle värna och vårda vårt hus" blir mörkläggandets kultur, -absurd dårskap.
Vi kan i dagarna studera upprullning och belysning av konsekvenserna av ett i raden av dessa mörkläggningsprinciper så frekvent använda just i våra värld. Ta t ex revisorernas syn på sin egen roll, när det gäller kontakten med oss medlemmar.
Och det (nu äntligen kartlagda och) synbara resultatet enl ref i SvD. Vi får hoppas på att regeringens uppmaning till branchen ger någon förändring i attityd och arbetssätt som kan ge förändringar även för oss.

Låt mig passa på att ge ett personligt exempel. Styrelsen i min förening är som de flesta styrelser ännu, totalt ointresserade av att informera om sina förehavanden. Utom på en punkt. Gårdsskötseln. Här inbjuder man till allas
deltagande. Resultatet är strålande. En välskött innergård, till låg kostnad.

Men att därifrån kunna dra slutsatsen att metoden med fördel kunde användas även på andra områden av föreningens skötsel. Icke vår styrelse, Never!

Jag har jämfört driftskostnad enl årsredovisning mellan vår, och en i storlek jämförbar förening. Men en förening som utan fruktan lämnar ut sina protokoll.
Eftersom mörkläggning leder till brist på kunskap och engagemang, hos såväl styrelse som övriga medlemmar, måste alla våra tjänster köpas. Vi är i händerna på HSB. Dumheten kostar!
Vår förening är något större, men våra driftskostnader ser ut att ligga på mer än en halv miljon över den jämförda föreningens.
Bokföringen är lite olika i redovisning så skillnaden kan vara ännu större.

Allt kan ju inte döljas, hur gärna man än försöker. Vanvård, felbedömningar och obegriplig passivitet är vad som här och var skymtar genom dis och dimma.

Återigen, det kan verka tjatigt, men man måste ibland försöka föreställa sig ett mera naturligt alternativ till den rådande slutenheten.

Man kan drömma om den dag då en majoritet av föreningar har placerat såväl protokoll från stämma som styrelsemöten, på sina öppna hemsidor.
Den dag då årsredovisningar inkluderar "nyckeltal" och trender över många år.
Och från hemsidan finns en länk till detta forum, där allt kan skärskådas och diskuteras. Om man då vanligen kan avfärda misstankar om medvetet fusk, och avsiktliga oegentligheter, skulle diskussionsklimatet här sannolikt förändras direkt i gynnsam riktning. Mindre om hur man kommer åt skurkarna, mer om effektiva lösningar på problemen.

Det skulle knappast ge något paradisiskt tillstånd. Alltför många medlemmar kommer även fortsättningsvis att leva och agera enbart som hyresgäster, men nog skulle avsevärda förbättringar av föreningarnas skötsel ske rätt snabbt.
Revisorernas hittills i huvudsak negativa betydelse, skulle raskt reduceras, liksom HSB;s m fl.
Det behöver man väl inte vara "uggla" för att kunna förstå.:(