handdator

Visa fullständig version : Avtal med ekonomisk förvaltare


delphi
2010-03-25, 11:33
I min brf har det visat sig att det i avtalet med vår ekonomiske förvaltare finns en paragraf som ger vår ordförande rätt att ensam teckna föreningen:

”Styrelsen skall:
§2.p2: Svara för att föreningens kontaktperson (ordföranden, min anm) fortlöpande har behörighet att företräda föreningen och vid förändring skriftligen meddela förvaltaren.”

Trots att vår ek förv vet att det i stadgarna står skrivet att firman tecknas av två ledamöter i föreningen så hävdar kamreren att det är avtalet med honom och inte stadgarna som gäller i föreningen.

Revisorn tycker inte detta är något problem, eftersom ingen skada skett, något vi inte vet eftersom ingen interrevision genomförts. Revisorn säger också att det inte är ovanligt att man skriver den typen av avtal eftersom det skulle bli för krångligt att samla ledamöter till underskrift av alla papper som ska skrivas på.

Jag tycker det känns livsfarligt. Vad säger ni? Någon som vet hur man ska agera i sammanhanget?

Trötter
2010-03-25, 12:38
”Styrelsen skall:
§2.p2: Svara för att föreningens kontaktperson (ordföranden, min anm) fortlöpande har behörighet att företräda föreningen och vid förändring skriftligen meddela förvaltaren.”Är detta något som står i er stadga eller är det avtalet som styrelsen har ingått med den ekonomiska förvaltaren?

Trots att vår ek förv vet att det i stadgarna står skrivet att firman tecknas av två ledamöter i föreningen så hävdar kamreren att det är avtalet med honom och inte stadgarna som gäller i föreningen.Sturnt prat! När kamreren anger att det är avtalet som gäller så talar han i enbart för sin egen vinning. Kamreren har inte med detta att göra det är stadgan som gäller.

Revisorn tycker inte detta är något problem, eftersom ingen skada skett, något vi inte vet eftersom ingen interrevision genomförts. Revisorn säger också att det inte är ovanligt att man skriver den typen av avtal eftersom det skulle bli för krångligt att samla ledamöter till underskrift av alla papper som ska skrivas på.Revisorn begår ett misstag här, när han/non inte anmärker på detta avtal. Revisorernas uppgift är att övervaka styrelsen och det arbete som styrelsen utför. Att ingen skada har skett är inget argument som håller vid en tvist, det är bara trams från revisorn.

Är denna revisor auktoriserad?

Jag tycker det känns livsfarligt. Vad säger ni? Någon som vet hur man ska agera i sammanhanget?Det är stadgan som gäller. Den eller de som har tecknat avtalet har tecknat ett felaktigt avtal och bör där med stå för avtalet personligen. Föreningen bör ge styrelsen direktiv om att detta avtal ska rivas upp omedelbart och de eventuella kostnader som de kan medföra bör styrelsen så tör eftersom de har tecknat ett avtal som strider mot stadgan.
Om nu er ordförande tecknar föreningen på egenhand så gäller inte dessa åtagande föreningen och ordförande kan få stå för konsekvenserna själv.

Admin
2010-03-25, 13:03
Trötter har helt rätt.

Det är stadgarna som gäller och det är juridiskt uteslutet att varken styrelse eller enskilda styrelseledamöter kan teckna något avtal som överrider stadgarna. Det finns inget att diskutera om detta för så är det.
Om detta ändå sker så är det den i föreningen som tecknat det felaktiga avtalet som är skyldig till en brottslig handling.

Det är revisorns definitiva skyldighet att anmärka på detta och informera medlemmarna om vad som hänt. I annat fall blir revisorn medskyldig.
Enskilda medlemmar eller stämman kan välja att anmäla en auktoriserad revisor som missköter sitt uppdrag till revisorsnämnden (http://www.revisorsnamnden.se).

Revisorns respons visar på att denne antingen är i maskopi med den aktuella styrelseledamoten eller att revisorn är helt okunnig om vad som gäller.
Oavsett vilket alternativ som gäller så bör föreningens revisor avsättas å det snaraste, innan föreningen lider allvarlig skada.

Sker inte rättelse omedelbart kan ni välja att polisanmäla ordföranden (och revisorn) för trolöshet mot huvudman.

Hur försvarar ordföranden sitt beteende?
Har detta skett utan övriga styrelseledamöters vetskap?
Har ni bara en revisor?

Du har inte fyllt i din profil.
Är din brf hörande till någon bostadsorganisation?

guben
2010-03-25, 14:43
Men om avtalet med förvaltaren har undertecknats av styrelsen på stadgeenligt sätt och i avtalet har styrelsen namngivit (befullmäktigat?) en person att agera kontaktperson för styrelsens räkning.
Sen kan det ju dessutom i avtalet ha lagts in begränsningar vad den kontaktpersonen får göra (t.ex. inte ta ut medel ur föreningens konto etc).

Vore inte det ok?
Det måste ju även ligga i förvaltarens intresse att i avtalet reglera vilka befogenheter kontaktpersonen har.

Trötter
2010-03-25, 15:42
Men om avtalet med förvaltaren har undertecknats av styrelsen på stadgeenligt sätt och i avtalet har styrelsen namngivit (befullmäktigat?) en person att agera kontaktperson för styrelsens räkning.
Sen kan det ju dessutom i avtalet ha lagts in begränsningar vad den kontaktpersonen får göra (t.ex. inte ta ut medel ur föreningens konto etc).

Vore inte det ok?
Det måste ju även ligga i förvaltarens intresse att i avtalet reglera vilka befogenheter kontaktpersonen har.

Det går utmärkt att ha en ledamot i styrelsen som sköter kontakter med samarbetspartners. Men når det kommer till att ackreditera kostnader i föreningen så sak det göras av de antal som framgår i stadgan och inget annat. Begränsningar kan anges vid ett styrelse möte som att ledamoten får förhandla om vissa delar i ett avtal/kontrakt. Men när det gäller det slutgiltiga resultatet så ska det godkännas vid ett dokumenterat styrelsemöte.

Styrelsen får inte frångå stadgan på några punkter, det spelar ingen roll om medlemmarna ger sitt förtroende i frågan. Annars måste föreningen göra en stadgeändring som ger styrelsen möjlighet att ha denna form av tecknande av firmans åtagande.

Jag skulle rekommendera till att inte göra en sådan ändring i stadgan. Det bästa är att ta upp en diskussion med berörda parter angående detta avtal och förhandla om innehållet. Om inte förvaltaren vill förhandla om avtalet så är det bara att avsluta samarbetet med förvaltaren genom en uppsägning av avtalet.

Ett sådant avtal skapar en otrygg situation i föreningen, även om alla har ärliga intentioner. När det gäller pengar så kan situationer uppstå där individer inte kan hålla fingrarna från kakburken. Följderna av att frångå stadgan och företa en rättslig handling kan få allvarliga konsekvenser för enskilda ledamöter i styrelsen.

Den eller de i styrelsen som har tecknar avtalet med förvaltare eller annan samarbetspartner är ansvarig för detta avtal enligt 6 kap föreningslagen.

delphi
2010-03-25, 15:50
Tack snälla för alla tydliga svar.

Min Brf bildades 2005, vi är 132 lgh och det var interimsstyrelsen som tecknade detta avtal med det företag som blev vår ekonomiske förvaltare.
Därutöver har vi också en Aukt revisor.

Vi har sedan 2005 haft fyra ordföranden och tre av dem har det varit konstigheter med. Jag satt med i styrelsen tre år och samtliga av dessa tre ordföranden som verkade då hade konstigheter för sig. Konsulter som inte specade sina fakturor mm mm.
Jag tror att den ekonomiske förvaltaren styr upp ordförandena i en beroendeställning mot bonusar på jättejobb (relining av stammarna, tekn fastighetsförv, och nu kommer snart bergvärme mm mm) s k leveranskostnader = 8% i fickan på beställaren.

Vi har också en nybakad jurist i styrelsen som hävdar att han ofta skriver den här typen av avtal.
Nu har jag skrivit en motion för att väcka frågan på årsmötet och är naturligtvis en "pain in the ass" för styrelsen, men det kan jag inte ta hänsyn till.
Jag är så ny som det går och har inte hunnit skriva min profil ännu, men den kommer. :5:
Bra att veta att jag har rätten på min sida. Tack för era svar //delphi

delphi
2010-03-27, 10:20
Svar till Admins inlägg:

Hur försvarar ordföranden sitt beteende?

Han bara rycker på axlarna och småler.

Har detta skett utan övriga styrelseledamöters vetskap?

Nej, alla i styrelsen är insatta.

Har ni bara en revisor?

Vi har en ekonomisk förvaltare som har skrivit avtalet, en aukt revisor samt en revisorssuppleant.