handdator

Visa fullständig version : Avfallshantering i brf - sopsortering


Admin
2010-03-24, 08:53
Hur löser man hanteringen av hushållsavfall på bästa sätt i en bostadsrättsförening?
Vilket alternativ är bäst för källsortering i en brf?
Ska det alternativ föreningen väljer för avfallshanteringen inbegripa kompostering?
Glödlampor, batterier och små elektriska apparater ska aldrig kastas i den vanliga soppåsen, men hur skapar man en avfallshantering för en brf där dessa produkter ingår i hanteringen av avfallet?
De "nya" lågenergilamporna är extremt miljöfarliga, t.o.m. rent livsfarliga, hur löser man detta i avfallshanteringen?Frågorna om hantering av hushållssopor och sopsortering är många, men svaren är tyvärr inte lika många.
En av de största och viktigaste frågorna i en bostadsrättsförening och ändå vet vi nästan ingenting om detta.
Bostadsorganisationer som HSB (där HSB slår stort på trumman för sitt påstådda miljöengagemang) lägger i princip inte två strån i kors för att reda ut de många frågorna för bostadsrättshavarna.

Problemet här är att det inte finns någon långsiktig lagstiftning att förlita sig på för hantering och sortering av avfall i flerfamiljshus, och det finns inga riktlinjer för framtiden. Det man satsar på idag kan därför vara fel i morgon.

I princip finns det (vad jag känner till) 3 alternativ till de sopnedkast som HSB lever på än idag att de varit med om att ta fram;

Sopsug.
Miljöhus (ibland i form av gemensamt källsorteringsrum där avfall sorteras).
"Kausuner" som grävs ner i marken, där nedkast (ibl. med trumma) finns i sopstationer ovanför marken.Alternativ 1 går bort direkt skulle jag vilja säga. Det verkar vara ett dyrt alternativ som fungerar dåligt och som är riskfyllt långsiktigt.

Miljöhusen är skrymmande, kräver att det går att finna plats för detta och har vissa andra nackdelar.

Kvar står alternativ 3, som jag ser det.
Någon som har synpunkter på detta?
Är det för tidigt att bestämma sig för något alternativ idag innan vi vet hur lagstiftning kommer att se ut för detta?

I Malmöregionen finns det bara 1 brf som valt alternativ 3.

Not.
År 2008 återvanns närmare 80 procent av alla förpackningar och tidningar. Det är i världsklass, enligt organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen som svarar för återvinningsstatistiken (förmodligen mycket tack vare producentansvaret för förpackningar och tidningar som infördes 1994).
Vi slänger ungefär 500 kg sopor per person och år. 230 kg av dessa lämnas till återvinningen.

Sopsortering i en återvändsgränd (http://www.fastighetsagarna.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=6d82ea49-4634-40f7-8054-789ea0aa2984&OwnerType=0&PropertyName=File1&FileName=sopsortering.pdf) (pdf)

Ansvaret enligt plan- och bygglagen, PBL

Hus som är byggda 1978 och senare ska vara utrustade med grovsoprum och även i övrigt uppfylla vissa krav för avfallshanteringen.
Motsvarande gäller inte för äldre hus.
Plan- och bygglagen (PBL 17 kap 20 §) innehåller dock en möjlighet för kommunerna att framtvinga ombyggnader av äldre hus om detta behövs för att åstadkomma godtagbara arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från fastigheten.
Kravet är dock begränsat till sådana åtgärder som skäligen kan fordras för att uppnå detta.
Det innebär att det i varje enskilt fall ska ske en avvägning mellan hur angelägen den önskade ombyggnaden är och fastighetsägarens kostnad för denna.
Bestämmelsen i PBL är alltså helt inriktad på sophämtarnas arbetsmiljö.

Några retroaktiva krav på att även äldre byggnader ska vara utrustade med särskilda soprum, uppfylla särskilda miljökrav eller annars vara utrustade på något speciellt sätt i avfallshänseende finns däremot inte i plan- och bygglagen.
Trots detta försöker stadsbyggnadsnämnden i Stockholm med hänvisning till PBL och ibland även med stöd av överordnade juridiska instanser att ställa krav på omfattande och mycket kostsamma ombyggnader, inkluderande omfattande ombyggnader av soprum, för att åstadkomma en ”bättre” avfallshantering.
I samband med detta ställer kommunen i sina förelägganden en rad krav som uppenbart rör annat än arbetsmiljöfaktorer och åberopar också helt öppet andra skäl än sophämtarnas arbetsmiljö, till exempel miljöskäl, i motiveringen för dem.
I dessa förelägganden uppställer kommunen alltså krav som är mer omfattande än vad kommunen har rätt att kräva enligt lag.

Kostnader för sopsortering upprör (http://www.sr.se/cgi-bin/vasterbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=2851424) (SR, 22/5 2009)
Umeå kommuns beslut att bostadsrättsföreningarna och villaägarna skall sopsortera sitt eget matavfall har retat upp känslor.

Energimyndighetens (http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Belysning---lagenergilampor-och-kompaktlysror/Lagenergilampan-innehaller-kvicksilver/) rekommendationer när en varm lågenergilampa går sönder
Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet genom att till exempel öppna ett fönster och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. När lampresterna har svalnat kan du samla upp dem med till exempel en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en liten, fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, förslut burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.


Länkar:
VA Syd, avfall (http://www.vasyd.se/Avfall/)

Gusten
2010-03-24, 09:31
I närheten av oss finns en BRF som har vad jag antar är alt 3. Sopbilen lyfter upp en säck med en lyftkran.
Det allra vanligaste är väl alt 2 om man därmed avser sopbehållare på hjul som står inne i något träskydd som
sophämtaren kan öppna för att rulla fram behållaren till bilen.
Den vanligaste sopsorteringsformen, som i en del kommuner är obligatorisk, är väl att hushållavfall delas upp i brännbart
och komposterbart avfall som hämtas vid fastigheten. Sedan får man själv ta sig till en återvinningsstation
för att lämna förpackningar och tidningar, och till en återvinningscentral för att lämna t ex metall, elekriskt eller farligt avfall.
Möjlighet till hemkompostering mot lägre sopavgift finns i en del kommuner.

Harald
2010-03-24, 13:27
TS utelämnar för många faktorer i sin frågeställning.

För kasun finns det en ekonomisk brytpunkt, tror den idag ligger på 70 lgh, förutsatt att dessa har "normalt" med sopor. Mindre föreningar än så kommer alltså inte i fråga (om man inte vill betala mera än man gör idag).

Dessutom kan man inte i alla föreningar gräva ner kasunen (utrymme saknas)

Dessutom är det miljömässigt helt förkastligt, då människor tänker "det som inte syns finns inte" och slänger fan och allt i de där.

Typ, jag gillar inte den lösningen.:1:

För att uppnå sorterbarhet finns det bara ett enda alternativ, det är miljöhusen.

Sopnedkasten måste stängas, även om det är bekvämt med dessa, så KAN vi aldrig uppnå sorterbarhet så länge dessa finns kvar (se ovan kasunerna ang syns inte...)

Vi sorterar i vårt sophus, och klarar oss på 1 200 liter restsopor i veckan motsvarar 25 lit/lgh vilket också motsvarar en knökafull ICA-kasse per lgh/vecka.

Sorterade fraktioner som också hämtas: Glas (2 sorter), metall, plast, kartong, Wellpapp, tidningar och kompost.
Övriga sorterade fraktioner åker vi till ÅV med 3-4 ggr om året själva: Glödlampor, lågenergilampor, batterier, färgburkar, småel, porslin, lysrör + om någon äldremedlem behöver hjälp med att kasta någon vitvara etc.

Vår sophämtning kostar oss 729 kr/lgh/år.

Vill se det sopnedkast eller den kasun som slår det, miljömässigt eller prismässigt!:5:

Admin
2010-03-24, 17:14
Att det skulle finnas en ekonomisk brytpunkt på 70 lägenheter för att underjordiska avfallsstationer ska komma ifråga kände jag inte till, men det är naturligtvis värdefullt att veta.

http://www.irec.se/files/gallery/134-25-1_12112009095614/932/474/

Ett system för 240 lägenheter (3 hus) med två kompletta stationer (med vars en behållare för hushållsavfall + en behållare för glas + en behållare för tidningar) sägs gå lös på drygt 3,2 mkr exkl. låssystem (nu blev jag plötsligt osäker och ber att få återkomma senare med korrekt prisnivå). Detta system sägs vara insparat på 5 år (vilket beror på att det blir en tömning/vecka i stället för två).

Du säger att man inte kan gräva ner stationerna i alla föreningar. Det är möjligt att det finns någon brf där detta inte låter sig göras, men jag tror att detta antal är närmast försumbart.
Finns det plats för en miljöstation ovan jord så finns det som regel plats för en mindre utrymmeskrävande sådan under jord.

Men jag håller med om att risken är stor att det kommer att landa mycket som inte hör dit i varje behållare. Frågan är dock om det skiljer sig mot de andra alternativen?

25 liter/lgh och vecka ger 1.300 liter per år kan jämföras med det påstådda snittet i Sverige på 500 kg/person och år. Men lite svårt att jämföra liter med kg och per lgh samt per person.

Sopnedkasten måste stängas, även om det är bekvämt med dessa, så KAN vi aldrig uppnå sorterbarhet så länge dessa finns kvar
Jo, visst är det så. Men den fråga jag ser som viktigast i detta sammanhang är om man vågar satsa på något alternativ (speciellt de dyra, mer permanenta, som de underjordiska avfallsstationerna) innan det kommit ett regelverk som kan generera nya otrevliga och onödiga kostnader?

Harald
2010-03-24, 19:23
Utvecklingen är solklar,

priset för att tömma "restsopor" är på väg upp, och kommer bl a genom politiska beslut att bli mycket dyrare än det är idag.

Så oavsett vilket så måste man försöka planera för så många utsorterade fraktioner som möjligt, för att minska "restsoporna".

Kalkylen att en investering på 3,2 miljoner skulle vara betald på 5 år för 240 lgh är ju helt upp åt väggarna fel.

Det skulle innebära att basparingen är 640 000 kr per år. Vad f-ken betalar denna förening för soptömning idag då....?

Vi betalar 40 000 kr/ för 50 lgh, inkl 1 st container med tömning. Jag vet att det är lite lågt, men för oss är det 800 kr/lgh/år. Inte kan väl skillnaden vara så stor som blir med exemplet: 3,2 miljoner på 5 år = 640 000 kr/år /240 lgh = 2 666 kr / lgh!!!

Och detta skulle vara besparingen. Vad betalar de idag då, 4 000 kr /lgh???

Admin
2010-03-25, 13:47
Visst kommer regering och kommuner att styra avfallshanteringen genom ökade kostnader för ej "miljövänlig" hantering av avfall.
Den biten tror jag vi alla är överens om.
Men sedan är frågan hur kraven kommer att bli, dvs vad kan vi tänka oss ingår i regelverket.

T.ex. så finns det ingen som tycks ens ha funderat på hur miljöfarligt avfall som de nya lågenergilamporna med kvicksilver ska hanteras.

De som investerar stort idag på sin avfallshantering riskerar också att drabbas hårt när sedan regelverk kommer till som kan minska värdet av tidigare investeringar, och i stället skapa nya kostnader som hade kunnat undvikas om man avvaktat med sina beslut.

För dem som gör en mindre investering i ett miljöhus så är detta av liten betydelse, men för dem som lägger ut så mycket som de nya underjordiska systemen kostar så är det viktigt vad regeringen har för planer avseende detta.

Vad gäller kostnaden så reserverade jag mig om denna uppgift. När jag skrev summan så kändes det inte rätt. Jag tror det måste ha varit 1,2 miljoner kronor, men jag ber som sagt att få återkomma om detta när jag verifierat vad priset kommer att landa på.

Admin
2010-03-25, 14:16
Jag har nu varit i kontakt med det företag (IREC Svenska AB Helsingborg) som säljer dessa underjordiska avfallssystem - Vconsyst underjordsbehållare - och vars verksamhet består av avfallshantering & återvinning.

Företaget består av två personer (makar) och registrerades 2010-02-08 (startdatum för moms: 2010-03-10). Därav har, av naturliga skäl, företaget ännnu inte någon årsredovisning att granska.

IREC i Helsingborg - Taxeringsår 2011
- Antal anställda: 0
- Omsättning: 500 - 699 tkr

När VD:n för detta företag i veckan presenterade systemet så hävdade han att det fanns 25.000 av dessa system i Sverige, men vid en närmare kontroll av denna uppgift så visar det sig vara 25.000 i Europa (om nu ens det är sant).

Jag ställde därför frågan till IREC's VD om vad som är sanningen men fick till svar att han inte vill svara på detta, utan att jag måste ställa frågan till styrelsen i min brf som sedan måste ställa frågan till honom. Sedan svarar han styrelsen som i sin tur får vidarebefordra svaret tillbaka till mig.

Han vill heller inte uppge några referensinstallationer.
Min gissning är att det beror på att referensinstallationer i princip inte finns (förutom den enda påstådda - men ej verifierade - installationen i Malmöregionen).
Det finns inte en enda referens på företagets webbplats.

När jag tidigare i veckan ställde frågan om hanteringen av lågenergilampor så sa han att han skulle hitta någon lösning för hanteringen av dessa. När jag nu bad honom konkretisera vad han tänkt sig så vill han inte svara på denna fråga heller.

Jag var tidigare mycket positiv till detta avfallshanteringssystem, men hur ska man tolka detta?


PS.
Företaget består egentligen av två företag men hur de förhåller sig till varandra framgår inte.

IREC i Helsingborg (enskild firma)
Antal anställda: 0
Omsättning: 500 - 999 tkr
Registreringsdatum: 2008-02-06
Startdatum för F-Skatt och moms: 2008-01-17
Konsult inom avfall och renhållningssektorn, försäljning och grossist av varor såsom maskiner och material inom samma sektor och därmed förenlig verksamhet.
Solarieverksamhet och därmed förenlig verksamhet.Företaget består av enbart en enda person och det är VD:n för IREC Svenska AB

På företagets kortfattade hemsida står följande;
Vi som arbetar på IREC har en lång historia i branchen och har under vår tid blivit en del av ett stort professionellt nätverk, vilket gör att vi kan tillhandahålla det mesta som kan efterfrågas.Det framgår inte på vilket sätt dessa en-två personer i företaget har en lång historia i denna bransch (och vilken bransch det handlar om, solariebranshen?). Men företaget är i princip inte mer än 2 veckor gammalt.

Det står också;
Vårt mål är att förse kommuner, renhållningsentreprenörer, fastighetsbolag mfl. med olika lösningar.Intressant att brf:ar inte nämns här.

Vidare så står det;
Vi utvecklar och konstruerar egna produkter och har även samarbete med stora internationella aktörer på marknaden.
Vi satsar stort på utveckling av dagens och framtidens system.Hur kan dessa makar konstruera egna produkter, och hur stort kan dessa två personer rimligen satsa?Det finns flera olika leverantörer av underjordsbehållare på marknaden, t.ex.;
Sansac (http://www.sansac.se/Soprum-kallsorteringsskap-underjordsbehallare) (återförsäljare av Molok (http://www.molok.com)) - avsevärt mer trovärdig och informativ hemsida jämfört med IREC's
PWS (http://www.psab.info/default.asp) (osäkert om de fortfarande har underjordsbehållare i sitt sortiment eftersom info om detta saknas på deras webbplats)
Blosse (http://www.blosse.se) (klicka på återvinning och sedan markbehållare)
Eleiko (http://www.eleiko.se/webgate/_products/_products_detail.aspx?MenuID=4576&ItemID=6451&GroupID=5443&SubGroup1=-1&SubGroup2=-1) (silo)
Hannoa Oy (http://www.hannoa.fi/index2.php?sivu=139,150,se)
Plastic Omnium (Urban systems) AB (http://www.plasticomnium.se/) (Trelleborg, med bl.a. Minimax underjordiska insamlingslösningar 3, 4, 5 m3 för t.ex. bostadsområden med krav på miljöanpassade lösningar)

Någon som har erfarenhet av dessa eller av någon annan leverantör?

Villiger underjordsbehållare (säljs via Sansac):
http://www.sansac.se/image/product/sopochkallsorteringsutrymmen/Villiger_marino_rinkeby.jpg

http://www.sansac.se/image/product/sopochkallsorteringsutrymmen/Villiger_Lugano.jpg

Hantering i Villiger underjordsbehållare innebär:

-Helgjuten betongkassun utan skarvar och därmed eliminerad risk för inträngande grundvatten
-Minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt
-Stor uppsamlingsvolym på liten yta
-Hög fyllnadsgrad, behållarvolymen används effektivt / Möjlighet till längre tömningsintervaller
-Förbättrad arbetsmiljö för hämtningspersonalen - inga tunga lyft, inget släpande på kärl
-Stort urval inkasttoppar i snygg design
Hannoa Oy:
http://www.hannoa.fi/kuvat/uh_iso_1.jpg


Eleiko:
http://www.dcgplus.com/sites/4DB75FF9-AEBE-4FE5-B0E7-94F313EB7004/ProductsImages/size4_4104-4271-633693422818327002-62192-199639207.jpg


Blosse djupuppsamlingssystem (Iceberg (http://www.blosse.se/avfall/iceberg1.jpg) avfallssystem med markbehållare)

Harald
2010-03-26, 15:37
Jissesvad du kollar upp grejjer! Bäst att vara anonym här :1::1:

Grundproblemet med marksystemen är att "syns inte, finns inte" råder bland hela mänskligheten. Titta bara vad som dumpas i haven som kommer upp på stränderna varje år, ändå dumpas det mesta va de som behöver ett "rent hav" för att leva på det (fiskarna).

Off topic...

Sopnedkasten får ju också ta en hel del onödigt...

Mitt tips är att satsa på sorterbart så långt det går!

Vad gäller lågenergilamprna ser jag inte problemet, en liten plastlåda med lock, och sen till ÅV med den ett par gånger om året. Skulle tro att hälsorisken är klart jämförbar med en promenad i innerstaden (host host).

Admin
2010-03-31, 11:34
Jo, det är bra att kolla upp saker och ting. Enda sättet att veta vad som gäller är att forska runt i de olika frågorna :)

Grundproblemet med marksystemen är att "syns inte, finns inte" råder bland hela mänskligheten.
Jag kan bara hålla med!

Vad gäller lågenergilamprna ser jag inte problemet, en liten plastlåda med lock, och sen till ÅV med den ett par gånger om året. Skulle tro att hälsorisken är klart jämförbar med en promenad i innerstaden (host host).
Ha ha, ja, jag vet inte om varningarna är överdrivna, men varmt kvicksilver är ju definitivt inte hälsosamt i alla fall.

Problemet med lågenergilamporna är att det är långt till återvinningsstationerna och kostar samhället oerhört mycket - på ett flertal olika sätt - om var och en ska transportera sig dit.
Jag ser detta som ett ganska rejält stort miljömässigt problem.

Admin
2010-03-31, 11:41
Följande fördelning av sopor har VA-syd i Malmö tagit fram.

1. TIDNINGAR
Dagstidningar & veckotidningar
Telefonkataloger
Rit- & skrivpapper
Broschyrer
Reklam

Var slängs t.ex; Post-it lappar?

2. PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Wellpapp
Omslagspapper
Papperskassar
Pasta- fling- och mjölkpaket

Var slängs t.ex; Böcker, pärmar, kuvert, frigolit?

3. GLASFÖRPACKNINGAR FÄRGAT
Glasflaskor & glasburkar

4. GLASFÖRPACKNINGAR OFÄRGAT
Glasflaskor & glasburkar

Var slängs t.ex; Trasiga rutor, spegelglas, dricksglas, keramik?

5. PLASTFÖRPACKNINGAR
Flaskor, burkar & tråg
Hinkar & dunkar
Lock
Påsar
Bag-in-boxpåsar
Fruktnät
Plasttuber
Chipspåsar

Var slängs t.ex; plastkrukor, tandborstar, plastleksaker, plastmöbler?

6. METALLFÖRPACKNINGAR
Konservburkar
Kapsyler
Lock
Metalltuber
Aluminiumfolie
Värmeljushållare

Var slängs t.ex; Grillgaller, stekpannor, kastruller, bestick, skruvar/spik?

7. RESTAVFALL
Kuvert
Kattsand
Blöjor
Tamponger & bindor
Kläder & skor
Porslin
Dammsugarpåsar
CD-skivor
Tops
Fimpar & snus
Diskborstar

Var slängs t.ex; Elavfall?

8. MATAVFALL (packas i speciella bruna papperspåsar)
Matrester
Grönsaker
Ägg (även skal), kött & fisk
Frukt & rotfrukter
Te (även tepåsar) & kaffe (även kaffefilter)
Bröd & kakor
Mjöl & gryn
Liten mängd papper

Var slängs t.ex; Tuggummi?

9. FARLIGT AVFALL
Kemikalier & lösningsmedel
Färg & lack
Lim
Batterier
Glödlampor & lågenergilampor & lysrör

Medicin lämnas tillbaka på apoteket.


Ovanstående medför alltså att minst 9 olika soptömningsbehållare krävs för varje brf.
Hur många fler olika behållare kommer sedan att tillkomma i framtiden? 5? 10? 50? 100? Fler?

Viktigt är nog att planera sin avfallshantering så att den på billigaste och enklaste sätt kan förändras med förändrade lagar och regelverk.

Sedan är det viktigt att förstå att mycket avfall hamnar i gränslandet och hur ska man lösa detta?

Går man in på VA-Syds hemsida så kan man få en mer detaljerad guide (sorteringsguide (http://www.sysav.se/Templates/sort.aspx?id=272)) över vad som ska slängas var (för några tusen, eller så, olika produkter), men det är helt orimligt att "vanliga" människor ska kunna sätta sig in i detta.
Ska man följa sorteringsguiden så får varje hushåll i Sverige lägga kanske en timme om dagen på sortering av sopor (sedan tillkommer alla företag, etc).

MikHo
2010-03-31, 21:41
Var slängs t.ex; Post-it lappar?

Samma ställe som kuvert, det är limmet på det som gör det omöjligt att kasta det i pappersåtervinningen.


Var slängs t.ex; Böcker, pärmar, kuvert, frigolit?

kuvert, post-it slängs i restavfallet.
Böcker, pärmar, frigolit slängs på återvinningstationen.


Var slängs t.ex; Trasiga rutor, spegelglas, dricksglas, keramik?

om rutor och dricksglas är i den storleken att det går att få ner dem i tunnan (brukar vara ett litet hål i locket bara) så i respektive färgat eller ofärgat glas.
resten på återvinningsstationen.


Var slängs t.ex; plastkrukor, tandborstar, plastleksaker, plastmöbler?

tandborstar i restavfallet.
resten på återvinningsstationen.


Var slängs t.ex; Grillgaller, stekpannor, kastruller, bestick, skruvar/spik?

återvinningsstationenVar slängs t.ex; Elavfall?

återvinningsstationen

EDIT: liten korrigering: mindre elavfall med så kallat producentansvar (till exempel kyl/frys) tas till återvinningscentralen.
Vissa kommuner erbjuder hämtning av kyl/frys/diskmaskin/tvättmaskin eller liknande.
Vid anmälan kan det behöva vara fastighetsägaren som är tvungen att anmäla hämtning.


8. MATAVFALL (packas i speciella bruna papperspåsar)
Visste inte att det behövde vara speciella bruna papperspåsar?Var slängs t.ex; Tuggummi?

restavfallet.I mångt och mycket skall man inte överdriva sopsorteringen.
Kort skulle man kunna säga att det som tidigare accepterats i restavfallet får fortsätta där, resten fick man tidigare åka till återvinningscentralen med.
I dag så har man fördelat ut kärl där man kan få slänga vissa typer av avfall så att boende slipper åka flera vändor till återvinningscentralen eller att alla slänger allt i restavfallet.

Vi har sopsortering i vår föreningen. 7 olika sorters kärl har vi:
* restavfall
* metall
* plast
* papp
* papper
* ofärgat glas
* färgat glas


Det som inte "passar" i någon av behållarna skall transporteras till återvinningscentralen.


PS. brukar vara trevlig personal där som gärna hjälper dig att slänga i rätt container, de har en tendens att bli lite sura om de kommer på dig att slänga fel :)

Harald
2010-04-02, 02:12
En idiotisk grej med soporna är ju att det delas upp i producentansvar och kommunens ansvar.

Jag läste om en kommun någonstans som gjort en bra grej, de hade träffat en uppgörelse med "förpackningsinsamlingen" och införde rakt av en materialspecifik sopsväng. DVS plast är plas och metall är metall, oavsett om det var en förpackning eller inte.

SÅ ser framtiden ut.

Admin
2010-04-04, 06:55
Böcker, pärmar, frigolit slängs på återvinningstationen.
I så fall är det illa.
Utan någon statistik på detta så tror jag vi alla kan vara överens om att i princip ingen tar sig till en återvinningsstation för att slänga t.ex. böcker och pärmar (mer än kanske om det rör sig om stora mängder).

Det förekommer heller inte att någon tar sig till en återvinningsstation för att slänga t.ex.
- plastkrukor
- plastleksaker
- bestick
- skruvar/spik

om rutor och dricksglas är i den storleken att det går att få ner dem i tunnan (brukar vara ett litet hål i locket bara) så i respektive färgat eller ofärgat glas.
VA-syd säger att rutor och dricksglas inte får slängas i behållare för glas.

Visste inte att det behövde vara speciella bruna papperspåsar?
Inte jag heller. Det är VA-Syd som säger att matavfall ska förpackas i speciella bruna papperspåsar. Jag har inte hittat någon förklaring till detta.

I dag så har man fördelat ut kärl där man kan få slänga vissa typer av avfall så att boende slipper åka flera vändor till återvinningscentralen eller att alla slänger allt i restavfallet.
Det är väl just det som är kärnproblemet med sopsorteringen som den ser ut idag. Det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att allt hamnar som restavfall.

Vi har sopsortering i vår föreningen. 7 olika sorters kärl har vi:
* restavfall
* metall
* plast
* papp
* papper
* ofärgat glas
* färgat glas
Det system man vill införa i min brf har reducerats till
- hushållsavfall, dvs vad jag misstänker motsvarar ert "restavfall"
- tidningar, dvs vad jag misstänker motsvarar ert "papper" (men den rätta termen är väl "tidningar" eller hur?)
- pappersförpackningar, dvs vad jag misstänker motsvarar ert "papp"
- glas - färgat/ofärgat
Med en behållare för batterier som sitter på sidan av ett av kärlen.

Vad vi då kommer att sakna är tydligen behållare för
- plast
- metall
Man kan undra varför VA-Syd anser att plast och metall inte behöver sorteras, och varför det då sorteras på andra håll?

Ej heller behållare för matavfall ingår (kompost).

Och som för överallt annars så finns ingen behållare för de miljöfarliga lågenergilamporna.
Dessa glödlampor blir den enda form av lampor som säljs och ingen verkar ens ha funderat på miljöaspekterna.

Med den lösning för avfallshanteringen som styrelsen i min brf vill genomföra blir det i princip ingen skillnad på sorteringen.
Sopnedkastet motsvarar kärlet för hushållsavfall.
Vi har container för tidningar (där annat papper säkert ofta slängs, precis som det kommer att göra med det nya systemet) och vi har rum för att slänga glas.

Skillnaden blir bara att medlemmarna får en rejäl kvalitetssänkning i sitt boende.
Och för denna kvalitetssänkning får vi betala 2 miljoner kronor.


Det som inte "passar" i någon av behållarna skall transporteras till återvinningscentralen.
Detta är en fortsättning på kärnproblemet.

Det finns ingen på denna planet - inte ens de absolut främsta experterna i världen på detta område - som kan säga vad som passar in var (det förutsätter bl.a. att man ska veta vad alla material är som man slänger).
Många produkter består av flera olika material. T.ex. mjölkförpackningar med den översta delen i plast och resten i papper (här gäller tydligen inte producentansvaret)..
Jag läste om en kommun någonstans som gjort en bra grej, de hade träffat en uppgörelse med "förpackningsinsamlingen" och införde rakt av en materialspecifik sopsväng. DVS plast är plas och metall är metall, oavsett om det var en förpackning eller inte.
Det är ju en klar förbättring, om det fungerar.
Men frågan är varför det fungerar specifikt i denna kommun och ingen annanstans?
Vad har man för hantering av avfall i denna kommun som klarar av att hantera/återvinna blandad plast samt blandad metall och varför är det då inte så överallt?

Även här gäller dock ändå problemet att man inte vet vad som är metall/plast alltid plus att många produkter är kombinerade material.

MikHo
2010-04-04, 21:05
Med en behållare för batterier som sitter på sidan av ett av kärlen.

Glömde, vi har också en sådan som hänger på väggen.

Vad gäller återvinningsstationen så har den funnits sedan innan sopsortering hos konsumenten introducerades. Folk transporterade avfall dit redan innan, förhoppningsvis har inte detta beteende förändrats för mycket i och med sopsortering hos konsumenten.

Som jag har uppfattat det (väldigt förenklat) så är det i princip bara förpackingsmaterial som skall sorteras hos konsumenten, resten SKALL lämnas på återvinningscentralen, därav att du inte skall slänga spik i metalltunnan, rutor eller dricksglas i glastunnan. Alltså ingen större/väsentlig skillnad från innan sopsorteringens tider, förutom att gemene man förhoppningsvis inte behöver lika många turer till "tippen".

Admin
2010-04-06, 00:00
Information angående sophanteringssystem.

Så som vi idag har vår sophantering är snart en omöjlighet.
Vi har fått ett antal propåer från VA SYD angående detta och det är väl bara en tidsfråga innan vi åläggs vite.

Vi har därför samlat in offerter dels för miljöhus och dels för ett system som heter Vconsyst.

Styrelsen har valt att föreslå Vconsyst av flera olika skäl.

Miljöhus kommer att kosta ca 1,5 miljoner kronor (exkl. moms) för två stycken.
Utöver detta tillkommer kostnader för arkitekt samt att stänga och rengöra sopnedkasten.
Dessutom kan vatten- och el dragningar behövas göras.

Vconsyst kommer att kosta ca 1,2-1,4 miljoner kronor (exkl. moms) inkl. stängning och rengöring av sopnedkast.

Förslaget är att gräva ner behållarna på en yta av en parkeringsplats mellan 3:an och 5:an samt mellan 5:an och 7:an.
(Detta är taget i samråd med VA SYD)
På varje plats ska då finnas:
- 2 behållare med hushållsavfall. Tömmes 1ggr/vecka (Idag tömmer vi 2ggr/vecka)
- 1 behållare för tidningar. Tömmes ca 1ggr/månad
- 1 behållare för pappersförpackningar. Tömmes ca 1ggr/månad
- 1 behållare för glas, vitt och färgat sorteras var för sig. Tömmes ca 1ggr/två månader utan kostnad.
- Batteriinsamling kommer att sitta på sidan av ett av kärlen.
- Förbereder för ytterliggare en/två behållare för annan sortering i framtiden.

Kostnader för bygglov tillkommer, vi vet inte med vad men det blir en lägre kostnad för vconsyst behållarna än för miljöhusen.

Ovanstående information har nu styrelsen i min brf gått ut med (exakt avskrift med fel- och särskrivningar).

Är det någon som kan se felen och underligheterna i denna vinklade information?

Admin
2010-04-10, 06:16
Inför den stundande extrastämman på måndag i ärendet om sophantering så har styrelsen gått ut med följande dagordning;

DAGORDNING

Stämmans öppnande
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Fastställande av dagordningen
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
Fråga om kallelse behörigen skett
Information om styrelsens förslag till nytt sophanteringssystem
Beslut om att stänga föreningens befintliga sopnedkast
Beslut om att ändra föreningens sophantering till underjordiska avfallsstationer enligt styrelsens förslag
Avslutning

Märk här att detta är en styrelse som suttit i många år (alldeles för många år) som tagit fram ovanstående dagordning.
En av dessa, styrelsens ordförande, hävdar att han suttit en stor del av sitt liv i brf-styrelser (innan han flyttade till min brf).

Frågan är; Om en styrelse inte ens är kapabel att skriva en fungerande dagordning, hur illa är det då ställt i föreningen?

Vad gör HSB-ledamoten?
I föreningen sitter det även en HSB-ledamot (som åtskilliga gånger tidigare på tydligt sätt visat att han inte verkar för medlemmarnas bästa, utan enbart för styrelsens eget personliga bästa).
Här kan man alltså se hur denna HSB-ledamot (anställd på HSB Malmö) inte tillför det minsta för föreningen (utan bara ställer till med största möjliga skada)!

Francois
2010-04-10, 08:48
Jag ser inget större fel i dagordningen.
Visst kan man ha punkt 8 och 9 under samma punkt, eftersom det inte går att både stänga det befintliga systemet samt säga nej till det nya förslaget. Men det är en oviktig formalia, föreningen kommer ändå knappast att vara utan sophanteringssystem.
Är det nåt annat som är konstigt?

Admin
2010-04-10, 11:04
Jag ser inget större fel i dagordningen.
Visst kan man ha punkt 8 och 9 under samma punkt, eftersom det inte går att både stänga det befintliga systemet samt säga nej till det nya förslaget. Men det är en oviktig formalia, föreningen kommer ändå knappast att vara utan sophanteringssystem.

Intressant. Du tycker det är "oviktig formalia" att punkterna inte går att dela upp på detta sätt, och därför spelar det ingen roll att det är fel?

Ärligt talat förstår jag inte hur du resonerar.
Punkt 9 och 10 måste ovillkorligen ligga under samma punkt. Mer självklart kan väl inte något bli?

Röstar stämman för att stänga sopnedkastet i punkt 9 fyller punkt 10 ingen funktion.
Röstar stämman för att inte stänga sopnedkastet i punkt 9 fyller punkt 10 ingen funktion.

Frågan avgörs alltså under punkt 9, och punkt 10 blir överflödig.

Det är uppenbart att detta bara är ett av många trick - i kombination med en tidigare rad av lögner och vilseledande information - från styrelsen & HSB att försöka lura medlemmarna in i det system som styrelsen vill ha (orsakat av andra parametrar där styrelsen försöker dölja att de klantat till det så att föreningen förlorar sin vaktmästare).

Personligen tycker jag inte det är rätt att lura medlemmarna, men det kanske bara är jag som tycker så.

Francois
2010-04-10, 11:28
Nej, men du tar du i lite väl mycket.

Det är självklart att medlemmarna inte kommer att rösta för eller emot punkt 9 utan att ha i tanken vad de kommer att rösta på punkt 10! Tror du att medlemmarna är dumma att de skulle se till att inte ha någon sophantering på slutet av stämman?
Jag har det svårt att se att det skulle finnas nåt försök att lura nån här, jag ser bara en litet formellt fel.
Det är också upp till dig att, på punkt 5, föreslå att punkt 9 och 10 slås ihop.

För min del känns det att det som är viktigt för medlemmarna är att se till att göra rätt val, mellan att behålla det befintliga systemet eller att välja det föreslagna. Och det kommer de att kunna göra i alla fall, oavsett om punkterna är formellt lite dumt skrivna eller inte.

Admin
2010-04-12, 19:55
Så har då stämman hållits idag, och lite till min förvåning så var stämman ovanligt stillsam (inga hatuttryck överhuvudtaget... i alla fall inte förrän efter stämman när medlemmen Paul traditionellt framförde sina märkliga hot till mig, denna gång inför vittnen) och alla var rörande överens med mig om att inte ta ett beslut om införa något nytt sophanteringssystem (frågan återremitterades där styrelsen ska ta fram ett beslutsunderlag värt namnet).

Ännu mer förvånad var jag över att samtliga på stämman närvarande personer (utom till viss del stämmoordföranden) förstod att den dagordning styrelsen bestämt absolut inte kunde gälla (se inlägg (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=20138&postcount=18) ovan).

Det var en väldigt kunnig stämma med många kunniga synpunkter, och styrelsens ordförande vågade (i vanlig ordning) inte visa sig på podiet utan försökte gömma sig bakom andra i lokalen, och undvek så gott som alla frågor.

Jag fick t.o.m. igenom att styrelsen ska gå ut med information till alla medlemmar om att ställa frågor (om sophanteringssystem) som sedan skriftligen ska besvaras av styrelsen och delas ut till medlemmarna.

RikardJohansson
2010-04-13, 00:46
Det faktum att styrelsen har hittat ett system som bara ett fåtal har hört talas om tidigare kan inte tyda på något annat än att styrelsen har gjort ett utomordentligt bra jobb i att uttömmande utvärdera alla alternativ på markanden. Hur kan man då tro att styrelsen skulle ha några andra avsikter än att hitta den bästa och mest ekonomiska lösningen efter ett så grundligt förarbete?

Under sophanteringsinfon som vi alla var kallade till så verkade det inte finnas något som helst motstånd till att införa styrelsens förslag, i alla fall inte i de två grupper som jag observerade/närvarade i.

Därför var stämman för mig fullständigt förstummande. Jag kan inte begripa hur man det kunde vara så stor misstro till den styrelse som ingen annan än vi själva har tillsatt. Givetvis ligger det i styrelsens främsta intresse att hitta den lösning som är den bästa för oss alla!

Att ge styrelsen bakläxa efter allt arbete som de har lagt ner för vår skull får mig att skämmas!

Admin
2010-04-13, 01:36
Det faktum att styrelsen har hittat ett system som bara ett fåtal har hört talas om tidigare kan inte tyda på något annat än att styrelsen har gjort ett utomordentligt bra jobb i att uttömmande utvärdera alla alternativ på markanden.
Jag kan inte se kopplingen mellan att styrelsen hittat ett system som praktiskt taget ingen i detta land beslutat sig för och att styrelsen gjort ett bra arbete.
Att bara haka på det första bästa system som dyker upp är inte att göra ett "utomordentligt bra jobb i att uttömmande utvärdera alla alternativ på markanden".

Styrelsen har på medlemmarnas bekostnad tagit sig från Malmö till Stockholm för att lyckas hitta ett ställe där detta sophanteringssystem används. Bara att det inte går att hitta ett system söder om Stockholm säger väl en hel del?

styrelsen har gjort ett utomordentligt bra jobb i att uttömmande utvärdera alla alternativ på markanden
Var det något som verkligen kom fram på stämman så var det just att styrelsen gjort ett riktigt, riktigt uselt arbete. Det fanns inget som helst beslutsunderlag för stämman att fatta beslut utifrån. Jag hörde inte dig eller någon annan säga något annat.

I den beklämmande dåliga informationen som styrelsen skickade ut till medlemmarna fanns en lång rad av felaktiga påståenden, lögner och hot.

T.ex. skrev styrelsen;
"Vi har därför samlat in offerter dels för miljöhus och dels för ett system som heter Vconsyst."
På stämman undviker styrelsen att svara min fråga om detta, men efter att jag fortsatt mina påtryckningar om svar svarar till slut HSB-ledamoten Bengt Skånhamre att ingen upphandling har gjorts.

Att här ovan nämnda citat var en lögn bevisas även av det faktum att styrelsen manipulerat sanningen för att föra medlemmarna bakom ljuset.
Enligt styrelsens "uträkning" skulle kostnaden för miljöhus bli en hel del dyrare än det underjordiska systemet vconsyst.
Vconsyst går på 2 miljoner kronor och uppåt.
Ett miljöhus går loss på 70.000 kr rakt upp och ner, komplett (vid en snabbkoll av mig, det går säkert att sänka denna kostnad avsevärt).
Spannet mellan sanningen och styrelsens påstående till medlemmarna ligger alltså på flera miljoner kronor.

Styrelsen har följaktligen inte "samlat in" några offerter från någonstans. De har inte ens ansträngt sig för att försöka dölja sina lögner om detta.

Dessutom avslöjar styrelsen själv att de inte ens brytt sig om att ta in offerter från en enda av konkurrenterna till vconsyst.

Personligen tycker jag inte lögner, en stor rad felaktiga påståenden och diverse olika trick för att manipulera medlemmarna samt ett sanslöst dåligt förarbete är att beteckna som ett "utomordentligt bra jobb".

Hur kan man då tro att styrelsen skulle ha några andra avsikter än att hitta den bästa och mest ekonomiska lösningen efter ett så grundligt förarbete?
Vad är det som du bedömer som "grundligt förarbete"?

Under sophanteringsinfon som vi alla var kallade till så verkade det inte finnas något som helst motstånd till att införa styrelsens förslag, i alla fall inte i de två grupper som jag observerade/närvarade i.
Att det inte blev någon större reaktion på dessa möten kan ju bero på att styrelsen inte redogjorde för vad mötet skulle handla om. Det satt bara en dag en lapp på anslagstavlan med en text i stil med "Information om sophantering". Vi blev tagna på sängen och jag kom själv dit i ett totalt mörker. När sedan ej understödda påståenden dök upp från styrelsen om t.ex. att systemet skulle vara intjänat på 5 år så var det därmed svårt att argumentera om detta. Att en förutsättning för detta skulle vara att kommunen betalade oss 1 miljon kronor för våra sopor var inget som hindrade styrelsen från detta absurda påstående.

Jag var bara på den sophanterinsinfo som var dedikerad för min trappuppgång och där fanns det i alla fall några engagerade medlemmar.

Därför var stämman för mig fullständigt förstummande. Jag kan inte begripa hur man det kunde vara så stor misstro till den styrelse som ingen annan än vi själva har tillsatt.
Givetvis ligger det i styrelsens främsta intresse att hitta den lösning som är den bästa för oss alla!
Bara för att man tillsatt en styrelse innebär det inte varken att man inte kan ifrågasätta styrelsen eller att styrelsen inte kan ha fel. Det ena tar inte ut det andra.

Det ligger också i en styrelses intresse att verka för sitt eget bästa. Så är det i denna fråga där styrelsen med sina märkliga beslut orsakat att vi förlorar vår vaktmästare (vilket styrelsen hemlighållit för medlemmarna), och styrelsen därför försöker lösa detta på medlemmarnas bekostnad.

Det är därför som stämmor är viktiga. Det är medlemmarnas enda möjlighet under året att styra in en styrelse på villovägar i rätt riktning. I denna brf såväl som alla andra.

Att ge styrelsen bakläxa efter allt arbete som de har lagt ner för vår skull får mig att skämmas!
Jag kan garantera att jag ensam lagt ner betydligt mer tid och arbete på att skriva denna tråd än vad hela styrelsen lagt ner i denna fråga (inkl. styrelsens "studieresor" till Stockholm och Danmark och var de nu irrat runt, bevisligen utan att ha tagit lärdom av något).
Vi borde kanske istället skämmas över en styrelse som visar på en så fullständig respektlöshet inför de medlemmar som tillsatt dem?

RikardJohansson
2010-04-13, 19:07
Jag kan inte se kopplingen mellan att styrelsen hittat ett system som praktiskt taget ingen i detta land beslutat sig för och att styrelsen gjort ett bra arbete.
Att bara haka på det första bästa system som dyker upp är inte att göra ett "utomordentligt bra jobb i att uttömmande utvärdera alla alternativ på markanden".

Jag tycker att kopplingen är helt uppenbar. Hade man som du säger bara hakat på det första bästa systemet hade man givetvis tagit något som alla redan känner till, dvs ett miljöhus. Att styrelsen nu har hittat ett system som jämfört med miljöhus tar mindre plats, luktar mindre och är mindre benäget att bli en samlingsplats för diverse skräp, kan jag inte tolka på något annat sätt än att man har ansträngt sig för att hitta ett alternativ som passar vår förening bättre.

Bara att det inte går att hitta ett system söder om Stockholm säger väl en hel del?

Jag tycker inte att det är särskilt förvånande att "nya" system testas först i vår huvudstad. Där finns det mer pengar att prova på nya saker. Att det "nya" systemet nu planeras byggas ut i större omfattning även i Sverige tyder på att det som visat sig fungera bra utomlands i 25 år även fungerar här.

Var det något som verkligen kom fram på stämman så var det just att styrelsen gjort ett riktigt, riktigt uselt arbete. Det fanns inget som helst beslutsunderlag för stämman att fatta beslut utifrån.

Jag vill inte blanda ihop styrelsens utredningsarbete med deras förberedelser inför mötet. Där kan jag hålla med om att man borde ha varit tydligare, till exempel genom att visa upp sitt underlag till förslaget.

Ett miljöhus går loss på 70.000 kr rakt upp och ner, komplett (vid en snabbkoll av mig, det går säkert att sänka denna kostnad avsevärt).

Jag hittade också ett miljöhus i den prisklass du nämner men det var dimensionerat till en förening med cirka 10 hushåll. Skalar man upp det till storleken för vår föreningen stämmer det förvånansvärt bra överens med styrelsens siffra.

Admin
2010-04-14, 06:12
Jag kan inte se kopplingen mellan att styrelsen hittat ett system som praktiskt taget ingen i detta land beslutat sig för och att styrelsen gjort ett bra arbete.
Att bara haka på det första bästa system som dyker upp är inte att göra ett "utomordentligt bra jobb i att uttömmande utvärdera alla alternativ på markanden".
Jag tycker att kopplingen är helt uppenbar. Hade man som du säger bara hakat på det första bästa systemet hade man givetvis tagit något som alla redan känner till, dvs ett miljöhus.
Jag förstår inte hur du menar och du tolkar mitt svar alltför bokstavligt. Vad jag menade var att styrelsen inte gjort någon utredning, utan styrelsen har tittat på endast ett enda system. Detta framgår med all önskvärd tydlighet på flera olika sätt (och ett av dessa sätt framgår av mitt föregående inlägg).

Styrelsen har tittat på vconsyst, men inte på en enda av deras konkurrenter!!!
Hur kan du tycka att det är att "uttömmande utvärdera alla alternativ på marknaden" när man tittar på (utan att ens undersöka & utvärdera) endast ett system?

Om styrelsen tittat på miljöhus vet vi inte. Det finns i alla fall absolut ingenting som tyder på detta.
Tvärtom tyder styrelsens helt uppenbara bluff (miljöhus dyrare än underjordiskt system) på att styrelsen på sin höjd tittat på någon broschyr på ett miljöhus.

Sammanfattningsvis så kan jag alltså inte se någon koppling mellan styrelsens dåligt skrivna utskick (en kortfattad A4-sida med bevisbara osanningar och mer eller mindre direkta hot) och ett "bra arbete".

Mer väl insatt i hur denna extremt insynsskyddade styrelse arbetar än vad jag är kan ingen annan vara.
Detta trots att styrelsen gör allt för att dölja så mycket som det bara står i styrelsens makt att göra (t.ex. på föregående årstämma när det tog mig ett bra tag att få styrelsen att förstå att lagen fastställer att styrelsen inte kan undanhålla medlemmarna svar på min fråga om vem som fick betalt för föreningens blommor i blomkrukorna, dvs en styrelseledamot).
Och jag vet att till dags dato har styrelsen inte gjort annat än hafsarbete.

Några få exempel bara från senare tid.

Genomförandet av stambytet var i strid med lagen (förutom att det var sensationellt dåligt genomfört med mycket stora & onödiga kostnader för medlemmarna).
Jag bestred detta med stöd av lagen som klargör styrelsens lagbrott på ett ovanligt tydligt sätt.
Mitt överklagande ledde till att jag fick mitt badrum renoverat. På övriga medlemmars bekostnad (precis som att medlemmarna i föreningen fick betala utbyte av andra medlemmars vitvaror).
Vi vet inte ens om stambytet är avslutat (och i så fall i vilka delar) än idag, eftersom informationen från styrelsen är noll.
Efter föregående stämma hade styrelsen 3 veckor på sig att besvara de frågor styrelsen inte kunde besvara (du kan begära ut stämmoprotokollet och se själv).
Styrelsen struntade i vanlig ordning såväl i vad lagen säger och i mina påminnelser om detta.
I vår förening har vi stämmobeslut på att styrelsen ska lämna ut skriftlig kopia på stämmoprotokollet om någon begär detta.
När en medlem gjort detta vet jag att styrelsen medvetet undanhållit medlemmen den del av justeringen som beskriver felaktigheterna i protokollet.
Solklart lagbrott.
Det är en styrelses skyldighet att ta tag i störningar som sker i föreningen.
Men när medlemmen Paul utsätter mig för hotelser gång på gång, så ignorerar styrelsen detta helt och hållet. Styrelsen bemödar sig inte ens att ge ett svar till mig.Och så fortsätter det med olagligheter och dåligt arbete år efter år, där styrelsen vägrar att utnyttja sig av den kompetens som finns i föreningen (vilket är särskilt viktigt när denna helt saknas i styrelsen).
Man bara förvånar sig över passiviteten bland medlemmarna, men att medlemmarna inte förstår sitt eget bästa gör inte styrelsens ansvar mindre.

Att styrelsen nu har hittat ett system som jämfört med miljöhus tar mindre plats, luktar mindre och är mindre benäget att bli en samlingsplats för diverse skräp, kan jag inte tolka på något annat sätt än att man har ansträngt sig för att hitta ett alternativ som passar vår förening bättre.
Men att en styrelse presenterar ett system som;

"tar mindre plats" (vilket inte är av större betydelse eftersom vi har gott om ytor, som dessutom är dåligt utnyttjade)
Det är också synnerligen märkligt att presentera ett förslag där ett antal av våra p-platser försvinner, speciellt när vi har så ont om dessa, och ännu mer speciellt eftersom det är helt och hållet onödigt om man bara tänker efter två sekunder.
"luktar mindre" (det är möjligt, men det uppväger inte alla nackdelar)
"är mindre benäget att bli en samlingsplats för diverse skräp", vet vi inget om.
Det är bara en personlig teori från dig. Det kan precis lika väl bli tvärtom.
-Det kan precis likaväl med vconsyst bli en samlingsplats ovan jord för diverse skräp från medlemmarna.
-Jämfört med miljöhus kommer, enligt styrelsens förslag, vconsyst mer troligt bli en samlingsplats av skräp från kringboende samt övriga.
-Som om inte det var illa nog så har det underjordiska systemet den nackdelen att det är avsevärt troligare att det som slängs här inte kommer att hamna i rätt behållare. Detta är en mycket viktig faktor som jag hoppas alla förstår (det som inte syns...)är inte något som indikerar att styrelsen ansträngt sig.
Det är ett femminuters jobb eller kanske till och med ett ensekundsjobb... vilket är troligast. Dvs det är ett tips styrelsen fått, kanske från part i målet, t.ex. HSB.

Notera att företaget IREC inte ens existerade när styrelsen gick ut med information om detta. Vad säger det dig?
Och du reagerar inte på att VD:n i detta enmansföretag hävdade på stämman att han hade en omsättning på 10 miljoner kronor innan jag avslöjade att detta var omöjligt eftersom företaget bara var några veckor gammalt?

Bara att det inte går att hitta ett system söder om Stockholm säger väl en hel del?
Jag tycker inte att det är särskilt förvånande att "nya" system testas först i vår huvudstad.
Där finns det mer pengar att prova på nya saker.
Systemet är inte nytt (även om vi inte vet säkert) och jag tror inte man kan säga att brf:arna i Stockholm är rikare än i Malmö.

Vad jag säger här är att ingen söder om Stockholm valt att satsa på detta system, och det finns ingen som helst anledning att vår förening ska bli en pilotinstallation.

Att det "nya" systemet nu planeras byggas ut i större omfattning även i Sverige tyder på att det som visat sig fungera bra utomlands i 25 år även fungerar här.
Om systemet fungerat bra utomlands i 25 år är bara vad enmansföretaget hävdar. Det finns absolut ingenting som bekräftar detta!!!
Tvärtom skulle jag vilja säga att det är högst troligt att detta är en bluff från detta nystartade företag.
Det är nog ett misstag att förlita sig enbart på säljaren.

Att en enda person vill införa vconsyst i Sverige tyder alltså varken på att det visat sig fungera bra utomlands eller att det fungerar här.
Och det tyder inte alls på att det är det som är bäst för specifikt vår förening.

Vi ska göra som alla sunt tänkande föreningar och avvakta lagar och regler tills det utkristalliserats vilka system som är bäst utifrån gällande regelverk.
Det är inget som funnits i styrelsens tankar och det är bara en av oändligt många punkter som visar på hur extremt slarvigt styrelsen genomfört detta.

Vill vi gå händelserna i förväg av någon anledning - och sänka vår standard i föreningen - kan vi satsa på miljöhus, eller ett alternativ som är avsevärt billigare, så länge.

Var det något som verkligen kom fram på stämman så var det just att styrelsen gjort ett riktigt, riktigt uselt arbete. Det fanns inget som helst beslutsunderlag för stämman att fatta beslut utifrån.
Jag vill inte blanda ihop styrelsens utredningsarbete med deras förberedelser inför mötet. Där kan jag hålla med om att man borde ha varit tydligare, till exempel genom att visa upp sitt underlag till förslaget.
Det är ett och samma.
Förbredelserna inför mötet visar hur dåligt skött detta varit av styrelsen. Dvs exakt likadant som i varenda litet som stort projekt i denna brf sedan denna styrelse tillträtt.
Styrelsen hade förmodligen inget underlag mer än den partiska person styrelsen tagit dit från det företag som styrelsen redan i förväg bestämt sig för att anlita.


Ett miljöhus går loss på 70.000 kr rakt upp och ner, komplett (vid en snabbkoll av mig, det går säkert att sänka denna kostnad avsevärt).
Jag hittade också ett miljöhus i den prisklass du nämner men det var dimensionerat till en förening med cirka 10 hushåll. Skalar man upp det till storleken för vår föreningen stämmer det förvånansvärt bra överens med styrelsens siffra.
Ett komplett miljöhus på 3,3 x 7,5 meter kostar 70.000 kr eller mindre.
Vi behöver säkert större i vår brf, men det måste vara helt uppenbart för alla att det är helt uteslutet att det ens skulle närma sig styrelsens påhittade summa på 2 miljoner kronor (eller mer).

Jag är inte riktigt säker på att jag förstår hur du resonerar när du tror att en utökning med av miljöhuset för 70.000 kr skulle kosta närmare två miljoner kronor.
4 miljöhus, 30 meter långt, kostar 280.000 kr.
Detta pris utan hänsyn till att en upphandling tillsammans med en utredning värd namnet (som nog tyvärr aldrig genomförs i denna brf) sänker priset eller att ett stort miljöhus är billigare än motsvarande 2 mindre.

Menar du verkligen att 240 lägenheter behöver ett 240 meter långt miljöhus (eller ½ km långt om man utgår från en enklare variant av miljöhus)?

Nu är miljöhusen hos vår granne, MKB, lite speciella/avancerade/unika (och därför kostat en slant mer än nödvändigt), men det skulle ändå vara intressant att höra (från neutral part) vad dessa kostat, som jämförelse.

Ett alternativ (som styrelsen inte hade med eftersom det i vanlig ordning bara handlade om att godkänna styrelsens förslag utan hänsyn till alternativen) är en enkel lösning så som många föreningar har, och då blir kostnaden en bra bit mindre än de 70.000 kronorna som jag tog upp som exempel.

Avslutningsvis.
Vad styrelsen inte förstått (eftersom de inte gjort någon undersökning av system eller utredning av behov, kostnader och allt annat) är att ett miljöhus är och kan byggas utbyggbart allteftersom lagar och regler förändras.
Det kan inte ett underjordiskt system i samma grad, och då pratar vi om betydligt högre kostnader för att bygga ut ett underjordiskt system jämfört med ett miljöhus.

Harald
2010-04-14, 14:39
Lägger mig i Er allt mer interna debatt lite...

Att ett underjordiskt automatiserat system blir avsevärt dyrare än några enklare sophus på gården, är ju uppenbart för vem som helst. Klantigt av styrelsen och försöka motivera sitt val med att Vacumsystemet skulle vara mest prisvärt.

Men vill styrelsen förorda detta system, då får man väl redovisa varför. Har ni sopnedkast idag, kan jag tänka mig att bekvämlighet för de boende har spelat in i diskussionerna.

Vill också tillägga att dessa system har en benägenhet att kunna krångla, kanske att detta "nya" system är bättre, men ivilket fall är driftskostnaderna för underhåll och reparationer mycket högre än för ett litet sophus.

Och så Admin, jag fattar inte, varför går du inte med i styrelsen och börjar jobba innifrån istället? Föreningen äger ju du också, och du vill väl skydda din investering också och jobba för medlemmarnas bästa, istället för att ligga på kollissionskurs med befintlig styrelse??

Admin
2010-04-14, 15:37
Det behövs synpunkter från fler håll så jag tror vi alla uppskattar fler infallsvinklar, och det är då bara att bortse från föreningsspecifika delar, om så önskas.

Det underjordiska systemet som styrelsen i min brf förordar är inte av slamsugsvarianten, utan underjordiska kasuner med behållare som lyfts upp av kran, vid tömning.

Det har absolut fördelar, men vad jag invänder mot är att styrelsen inte ställer fördelar och nackdelar mot varandra och att man inte jämför olika system med varandra. Samt att styrelsen - precis som i varje annan fråga - inte gjort någon som helst utvärdering eller utredning värd namnet.

För styrelsen handlar det bara om att försöka klara sig så obemärkt som möjligt ur en knepig situation som denna styrelse försatt föreningen i.
Kostnader har ingen som helst relevans för denna styrelse.

Sopnedkasten som vi har idag är naturligtvis en liten lyx, och denna lyx vill nog de flesta av oss behålla så länge det är möjligt.
Dvs fram till att nya lagregler sätter stop för detta, och där är vi inte ännu.

jag fattar inte, varför går du inte med i styrelsen och börjar jobba innifrån istället? Föreningen äger ju du också, och du vill väl skydda din investering också och jobba för medlemmarnas bästa, istället för att ligga på kollissionskurs med befintlig styrelse??
Denna fråga kommer tillbaka med jämna mellanrum (inte bara till mig utan även till andra som har synpunkter).
Det är en lång, lång historia och jag kan inte bena ut detta här för det skulle bli nästan en hel bok bara av detta ämne.

Jag erbjuder min kompetens till föreningen, helt gratis, men dagens styrelse är maximalt insynsskyddad och vill inte att varken jag (speciellt inte jag) eller någon annan medlem ska ha något att säga till om eller involveras i någon fråga i föreningen.
Då finns det ju risk att ännu fler av de fel som begås av styrelsen upptäcks.

Jag kan också säga att jag inte skulle försätta mig i en farlig situation med övriga delar av styrelsen som inte räds att begå lagbrott och som inte ser till medlemmarnas bästa.
Vi talar alltså om skrupellösa ledamöter som inte drar sig det minsta för att öppet ljuga i årsredovisningen och förtala enskild medlem i densamma.
Det krävs då ett genomgående utbyte av styrelsens ledamöter för att jag ens ska fundera på saken.

Sedan handlar det om att någon skulle vilja ha mig i styrelsen. Jag tänker inte anmäla mitt intresse själv. Och det är sällan så att de med synpunkter väljs in i styrelser. Speciellt inte när det sitter en styrelse som håller rejält hårt i sina platser i styrelsen.

I en förening så handlar det inte om att "gå in i en styrelse". Man väljs in i en styrelse av majoriteten på stämman, och de flesta i min brf har gett upp att gå på stämmorna eftersom det inte känns meningsfullt med en så maktfullkomlig styrelse.
På stämman om sopsortering, föreningens största fråga någonsin näst efter det av styrelsen felaktigt genomförda stambytet, kom inte ens 1/3 av medlemmarna.
Och då är det i huvudsak dem som på olika sätt står styrelsen närmast som kommer.

I övrigt är det så att valberedningen består av den medlem som jag tagit upp i annat inlägg (tillsammans med hans nuvarande och f.d. flickvän, vad jag förstår; styrelse, valberedning och revisorer - med ännu en f.d. flickvän - är en enda stor familj) och som hotar mig till liv och lem.
Valberedningen existerar inte och bryr sig inte ens om att lyfta ett finger för sitt uppdrag, utan de vill behålla sina allierade i styrelsen som styrelse.

Som sagt, det går inte att skriva en bra sammanfattning eftersom ett svar på din fråga inbegriper så mycket, men här ovan fick du en liten del av svaret i ganska allmänna ordalag.

Admin
2010-06-28, 17:32
När föreningen ska skaffa ett nytt system för sophantering måste styrelsen noga presentera ett antal olika system för stämman att ta beslut om.
Inte minst viktigt är kostnaderna.

En jämförelse mellan vad de olika systemen kommer att kosta föreningen kan se ut som nedan (för en brf med 88 lägenheter och 15 lokaler);
http://hotpot.se/Bild4/sopsystem-kostnadsjaemfoerelse.jpg

Kalkyl för hushållssopor i brf (http://hotpot.se/Pdf/hushaallssopor-kalkyl.pdf) (pdf)

Enligt ovanstående kalkyl (där man kan undra över den något onaturligt höga kostnaden för sophus; 225.000 kr) så är sophuset intjänat på mindre än 4 år, medan systemet med nedgrävd container (2 behållare) är intjänat på 6,5 år.

Jämförelsen är inte riktigt rättvis eftersom man jämför 20 behållare (sophus) med 2 behållare (underjordiskt system).
Man kan förutsätta att systemet med två behållare kommer att behöva utökas plus att andra kostnader kommer att komma till.
Mer troligt är då att det underjordiska systemet kommer att vara intjänat, som bäst, efter 12 år.