handdator

Visa fullständig version : Styrelsens mandat och likabehandlingsprincipen


Sverre
2008-05-08, 00:08
Får en BRF-styrelse ta beslut om en investering som ekonomiskt gynnar unikt endast en enskild medlem.
T ex få gräva ner en fiberkabel på föreningens mark, samt placera enskild medlems elektronisk utrustning i gemensamma lokaler. Vilket lagrum gäller?
Enligt föreningslagen för ekonomiska föreningar får ju en föreningsstämma inte inte gynna eller missgynna enskild medlem.
Tacksam för synpunkter

Francois
2008-05-08, 08:48
Hej
Nej, en förening får inte göra en "stor investering" för bara en medlem. Alla medlemmar ska behandlas på ett likvärdigt sätt.

Men, ibland görs det ändå, och det är ändå ok. Jag tänker på t.ex. när en förening bygger lekplatser. Detta gynnar bara medlemmar med barn, inte pensionärer.
Oftast är det ändå lätt att se om en investering har gjorts för en särskild medlems skull (inte tillåtet, om inte stämma godkänt det), eller om det har gjorts för "många" i föreningen.

Admin
2008-05-10, 07:45
Ja, likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) är flexibel.

I Sverres fall är det dock enkelt att säga att en brf-styrelse inte får besluta att använda föreningens pengar till att bekosta enskilda medlemmars fiberdragning. Jag vet inte hur styrelsen motiverat detta, men det låter sig i alla fall inte göras.

Samma sak gäller gemensamma utrymmen. Enskilda medlemmar får inte använda gemensamma utrymmen för sin egen verksamhet. Motsvarande gäller om en lokal hyrs ut till en medlem. Alla medlemmar måste ges samma möjlighet att hyra, annars favoriseras enskilda medlemmar, vilket alltså inte är tillåtet.

nyombildad
2008-05-12, 09:35
Att dra in fiber till fastigheten är något som på sikt gynnar alla.

Betalar medlemmen hyra för utrymmet som utrusningen tar upp? Har någon annan gjort anspråk på att husera egen utrustning i fastigheten? Finns det isåfall ett kösystem för det?

Sverre
2008-05-19, 11:52
Om medlem själv finansierar en investering t ex garage, fiberdragning är det OK.
Behövs ett stämmobeslut eller kan en styrelse besluta.
Vad gäller för framtida styrelsers ansvar, avtal i samband med övertagande osv

Admin
2008-05-19, 15:26
Nej, det är absolut inte ok om en medlem själv bekostar ett garage. Då utnyttjar ju denna medlem föreningens resurser i form av mark/utrymme, och därför kan en styrelse inte ta ett beslut som gynnar en enskild medlem på detta sätt.

Att däremot dra in fiber som bekostas av den enskilda medlemmen torde inte vara något problem så länge ingen annan medlem på något sätt kan bli lidande av detta eller åverkan görs på fastigheten i samband med detta som föreningen sedan kan bli tvungen att åtgärda.

Alt som en styrelse gör måste noga dokumenteras/protokollföras med skriftliga garantier till medlemmen så att en framtida styrelse inte kan riva upp beslut. Dvs det måste finnas avtal mellan medlem och förening om vad som gäller.