handdator

Visa fullständig version : Kan styrelse vägra lämna ut information?


Oskar
2010-03-04, 13:23
Kan en styrelse vägra att lämna ut ekonomisk information tex kostnaden för drift av garage, intäkt för garage, lokal etc, vid en förfågan av medlem under året? På årsstämman så måste dom antar jag.

Trötter
2010-03-04, 13:55
Ja det kan och gör en del inkompetenta styrelser. Fast detta beteende strider mot lagen enligt mig.

Om nu styrelsen vid stämman inte redovisar det som efterfrågas så är finns det några åtgärder som ni kan vidta.

Detta kan ni göra. Vid stämma kan ni bordlägga frågan om årsredovisningen och revisionsberättelsen om inte styrelsen vill redovisa information för att fastlägga årsredovisningen och revisionsberättelsen. Här gäller att 10 % av medlemmarna bifaller sakfrågan vid stämman.

4 § Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.

Beslut i en fråga som avses i andra stycket (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K7P4S2) 1--3 (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K7P4S2N3) skall dock skjutas upp till en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. Sådan stämma skall hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

Den andra möjligheten som ni har i föreningen för att få tadel av information, är att utföra en särskild granskning av det som ni söker efter. För att å tillstånd en granskning så bör du se om det går att få en minoritet att bifalla detta. Alltså 10 % av medlemmarna i föreningen.

11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår föreningen i en koncern, avser upplysnings- plikten även föreningens förhållande till andra koncernföretag samt, om föreningen är moderförening, koncernredovisning liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen.
Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medlemmarna utan väsentlig nackdel för föreningen, skall upplysningen i stället på medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor därefter. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen skriftligen yttra sig om huruvida den begärda upplysningen har lämnats till dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande moderförening, i koncernrevisionsberättelsen, liksom huruvida upplysningen i övrigt ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt hos föreningen för medlemmarna samt översända yttrandet i avskrift till varje medlem som har begärt upplysningen.

17 § Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.
Förslaget skall framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.
Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning härom hos länsstyrelsen. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.
Vad som sägs i 3 § första (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K8P3S1) och tredje styckena (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K8P3S3), 4 (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K8P4), 7 (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K8P7), 11 (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K8P11), 15 (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K8P15) och 16 §§ (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K8P16) samt 13 kap. 2 (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K13P2) och 4 (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K13P4)--6 §§ (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K13P6) om revisor tillämpas även i fråga om granskare.
Yttrande över granskningen skall avges till föreningsstämman. Yttrandet skall hållas tillgängligt för och sändas till medlemmar och andra röstberättigade enligt 7 kap. 8 § fjärde stycket (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19870667.htm#K7P8S4) samt läggas fram på stämman. På samma sätt skall yttrandet dessutom hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en sådan innehavare.

Våran förening och och då styrelsen är under granskning för att inte styrelsen har eller har haft för avsikt att delge medlemmarna efterfrågad information. Man blir ju lite misstänksam när styrelsen beter sig på detta vis. De sitter och beslutar om medlemmarnas privat ekonomi och bär ett stort ansvar för detta.


OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

clabbe
2010-03-04, 14:16
Du Trötter,
det står i inlägget att frågan avser andra tillfällen än vid stämman. "Under året" står det ordagrant...

Jag tror att styrelsen har rätt att vägra att lämna informationen under pågående år.

Trötter
2010-03-04, 14:46
Du Trötter,
det står i inlägget att frågan avser andra tillfällen än vid stämman. "Under året" står det ordagrant...

Jag tror att styrelsen har rätt att vägra att lämna informationen under pågående år.

Jag försökte redogöra för hur man kan gå tillväga för att förhoppningsvis få information.

Stämma kan man ha när som helst om kriterierna uppfylls. Det är bara att samla 10% av medlemmarna för att styrelsen ska kalla till stämma. En styrelse med intentioner att dölja efterfrågad information har rätten att inte delge information utanför stämma.