handdator

Visa fullständig version : Frågor angående hyresnämnden - Avsteg från stadgar vid renovering av balkong


Trötter
2010-02-16, 15:09
Vår styrelse har skickat in en ansökan till hyresnämnden om att få göra från steg från vår stadga § 22. Styrelsens motivering är att få göra ombyggnationer av våra balkonger utan mitt medgivande och att det är bråttom. Styrelsen vill att jag personligen undertecknar en lista som alla andra har undertecknat. Det som är besynnerligt i det hela är att det finns ett beslut från ordinarie årsstämma 2009, där stämman var enhällig om att byta ut balkongerna. Så det verkar besynnerligt att jag skall underteckna en handling som inte anger vad det är som jag skall underteckna. Enligt den muntliga redovisningen som jag har fått av styrelsen, är detta för att styrelsen ska kunna gå vidare med byggprojektet vad gäller projektering och att jag där med ska godkänna projekterings kostnader på 90 000kr.


Listan tillkom efter en extrastämma ifrån 20 augusti 2009 som jag inte hade möjlighet att närvara på och det som framgår av protokollet från stämman är enligt nedan, bilagan 2 är denna lista.


Från protokoll 2009-08-20

Beslut om utbyte av balkonger från stämma 2009-08-20

Enligt bilaga 2. De lägenheter som ej närvara kommer att bli kontaktade för ställningstagande enligt bilaga.
Vid beslut av utseende på balkonger kommer alla att bli kallade till ett föreningsmöte. Detta var mötet eniga om för att inte dra ut på tiden för mycket.


Detta står som överskrift på bilaga 2 listan som medlemmar har undertecknat.
Jag bifaller enligt önskemål från medlemmar i föreningen beslut om utbyte av balkonger enligt framtaget förslag.

Beslut vid Ordinarie årsstämman 2009-06-01. Här beslutar en enhällig stämma för att byta ut balkongerna

Styrelsen har inte presenterat några förslag på hur dessa 12 st balkonger ska se ut hur mycket de kostar mer än att projekteringskostnaden för balkongerna uppgår till 90 000kr+moms. Jag har yttrat mig på styrelsens ansökan hos hyresnämnden om att gör från steg på vår stadga. Och där hävdar jag att styrelsen har vilselett medlemmarna och ej redovisat hur balkongerna kommer att utformas och att kostnaderna för ingreppet inte är redovisat. Projekterings kostnader är för att finansiera byggkonsulten som styrelsen har anlitat och som strider mot ett tidigare stämmobeslut från 2008.


Jag undrar om det finns någon här på forumet som har erfarenhet av detta tillvägagångssätt eller hur hyresnämnden agerar i ärenden som rör föreningars stadgor?

§22 från stadgan
Om ett beslut som fattats på föreningsstämma innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. som behandlar rätten att få vara med och påverka hur bostaden ska

kluringen
2010-02-16, 21:56
Det här var ju klurigt, jag fattar ingenting. Om din profil stämmer har föreningen 12 lägenheter och nu ska alla få nya balkonger. Hur kommer er § 22 in i bilden, det krävs väl inte några särskilda villkor för ett sådant beslut? Balkongrenovering / byte är normalt är yttre underhåll. Varför så bråttom? Verkar skumt. Kräv mera information. Fråga dom andra om dom vet vad dom har skrivit på. Stämmobeslutet borde räcka. Vem betalar? Är det föreningen behöver styrelsen inga namnteckningar för projekteringskostnaderna.

j.a
2010-02-17, 09:19
Skrivelsen i stadgan är en kopia av lagtexten 9 kap 16 § p 2 BRL.

Enligt praxis innebär nybyggnation av balkonger på flerbostadshus alltid
en sådan förändring av bostadsrätten att procedurreglerna i denna bestämmelse är tillämpliga. Det gäller både den som får balkongen som sådan (om det inte är frivilligt) och grannarna som får sämre ljusinsläpp och/eller ökad insyn.

Trötter
2010-02-17, 11:18
Hej! Kluringen. Det är klurigt i kubik
Styrelsen i föreningen har ställt till med en redig soppa. Jag ska försöka förklara kortfattat om hur det ligger till.

Juni 2008. Motion på stämma från mig, som föreslår att föreningen ska anlita en byggkonsult för de omfattande renoveringsbehovet i föreningen.

Beslut ang. motion Byggkonsult. Styrelsen får i uppgift att undersöka kostnaderna för att anlita en konsult, för medlemmarna att besluta om på en extrastämma. Detta enligt protokoll från stämman juni 2008. Det händer inget i styrelsen ang. byggkonsults utredningen.

November 2008. På ett styrelsemöte beslutar styrelsen om att anlita HSB Götas Byggkonsult. En ledamot i styrelsen reserverar sig mot beslutet, med motiveringen att det strider mot stämmobeslutet från Juni 2008. Styrelseledamoten begär att få bli entledigande från sitt styrelseuppdrag. Jag bör tillägga att det fanns ytterligare tre byggkonsulter att tillgå för ett kostnadsunderlag, detta ignorerades av styrelsen.

Under våren 2009 har jag försökt att skapa opinion i föreningen för att försöka få medlemmarna att förstå hur korkat styrelsen har agerat i ärendet med att anlita HSB byggkonsult. Jag har försökt förmå styrelsen att utlämna information om hur kontraktet/avtalet ser ut som styrelsen har upprättat mellan styrelsen och byggkonsult samt genom motion till årsstämman 2009 få styrelsen att redovisa kostnader som styrelsen har påfört föreningen under 2008. Styrelsens avsikt är att inte informera någon om vad som händer eller har hänt i föreningen, så på stämman 2009 fick jag 3 av 12 medlemmar att votera för en granskning av föreningen samt att styrelsen inte fick ansvarsfrihet för mandat perioden 2008. Mötes ordförande notera inte att föreningen skulle granskas i protokollet, styrelsen agerade inte i ärendet ang. granskning.

Jag tar kontakt med Länsstyrelsen i aug 2009 angående granskning och utarbetar en granskningsspecifikation i samarbete med de som biföll granskningen vid stämman. Eftersom styrelsen inte har haft för avsikt att informera medlemmar i föreningen, Så angav vi att allting ska granskas i föreningen 10år tillbaks i tiden samt några specificerade rutiner som styrelsens ordförande har, vad gäller att bokföra/arkivera protokoll, kalla ledamöter till styrelse möten mm.

Augusti 2009 blir medlemmarna kallade till en extrastämma som ska ta beslut igen om vi ska byta balkonger eller inte. Detta beslut togs på ordinarie årsstämma 2009. Jag ansåg att det inte var motiverat att närvara på en upprepning av beslutet från årsstämman. Här på denna stämman så beslutar styrelsen att det skall upprättas en lista över samtliga medlemmar i föreningen där medlemmarna ska skriva på för att godkänna byte av balkonger enligt framtaget förslag. När jag delges denna lista, så efterfrågar jag dessa förslag samt protokoll från extrastämman. Jag får bilder på ett 20 tal olika balkonger, och en förklaring att ett protokoll kommer inte att vara klart i tid för att ordförande är bortrest. Jag skriver inte på denna lista med motiveringen att det inte finns något förslag som jag kan ta ställning till samt att protokollet inte har presenterats.

Under hösten skickar styrelsen ut information om hur det står till i föreningen och samtidigt kommer med en del påhopp på mig som person enligt ett tidigare ämne på forumet http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11477. Det har kommit mer information via styrelsen efter detta informations utskick.

December 2009. Det kommer en brev från hyresnämnden om att styrelsen har ansökt om att få göra avsteg från vår stadga § 22 HSB:s normalstadga. I denna ansökan blir jag tilldelad protokollet från extrastämman augusti 2009. jag yttrar mig över styrelsens ansökan. Det går några veckor och jag får ett nytt brev från nämnden där ordföranden har bemöt mitt yttrande och jag får möjlighet att yttra mig på de påhopp som finns i styrelsen bemötande.

Februari 2010 Vi får en kallelse till ett informations möte där styrelsens byggkonsult ska närvara och informera om vad som händer ang. renoveringarna. Det visar sig ganska snabbt att det inte är information om renoveringarna som detta informations möte är tillägnat, utan att försöka få mig att skriva på listan från extrastämman aug 2009. Det styrelsen är ute efter är att jag ska godkänna projekterings kostnader på 90 000kr+moms detta är kostnaden för styrelsen byggkonsult anser jag och anser att styrelsen vilseleder medlemmarna i föreningen i sitt agerande. Senare på detta möte anklagar styrelsen mig för att ha tillsatt en granskning som kommer att kosta föreningen mycket pengar. Jag informerar styrelsen om att det framgick vid ordinarie stämma 2009 att föreningen skulle granskas. Styrelsen hade här möjlighet att delta i utformningen av granskningen genom att vi i föreningen kunde utföra en interngranskning av föreningens räkenskaper först och om det uppstod några oklarheter så kunde vi vända oss till expertis. Men efter som styrelsen ignorerade stämmobeslutet så kunde vem som helst i föreningen vända sig till Länsstyrelsen om granskning av föreningen.

Styrelsen har under hösten även utfört en omfattande ombyggnation av vatten och värme system i källaren. Där har en enskild person utan styrelse beslut beställt byte av fungerande utrustning som handfat, rör till samtliga tvättmaskiner alla dessa komponenter var helt felfria. Inga ombyggnationerna har inte förankrats i föreningen på något vis så det är helt osanktionerat från föreningen.


Styrelsen har angivit att, om inte det kommet ett godkännande från mig genom en underskrift på listan från extrastämman, så kommer styrelsen enbart att reparera balkongerna. Att reparera balkongerna kommer att bli komplicerat att genomföra för det finns ett stämmobeslut om att byta ut balkongerna till nya.
Jag har haft en diskussion med medlemmar i föreningen om att ge styrelsen en möjlighet till lösning på läget i föreningen. Om styrelsen avslutar samarbetet med byggkonsulten och att vi i föreningen driver projektet i egen regi genom att tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att utforma renoveringarna utefter medlemmarnas önskemål och föreningens ekonomiska situation. Det har inte kommit någon respons från styrelsen angående mitt förslag och jag tror inte det kommer någon heller.


Jag har även förslagit att några av styrelse ledamöterna ska kliva åt sidan och lämna över ansvaret till de som har kompetens i föreningen att bedriva styrelse arbeten. Styrelsen har bitit sig fast eller snarare målat in sig i ett hörn. Det som kommer att ske den närmaste tiden är att föreningen förmodligen kommer att utkräva ekonomisk kompensation genom en stämning för de merkostnader som styrelsen har orsakat föreningen vad gäller byggkonsult, omotiverade ombyggnationer, granskningsarvodet och det som granskningen kan påvisa.


Jag har en känsla av att styrelsen i föreningen antingen är ointresserade av föreningens välbefinnande eller så är styrelsens ledamöter helt blåsta i huvudet.

Trötter
2010-02-17, 15:52
Byte eller inte byte av balkonger........
Det fastslogs på ordinarie årsstämma 2009 att föreningen skall byta balkonger detta enligt min ljudupptagning där stämman var enhällig. Det styrelsen och HSB försöker att göra, är att få mig att under teckna en handling som är förknippat med en konsultkostnad på över 90 000kr och där med godkänna styrelsens övertramp vad gäller att frångå stämmobeslutet från 2008. Styrelsen hävdar att vid en extrastämma hösten 2008 så ger utslaget styrelsen rätta att göra som det behagar vad gäller att anlita en byggkonsult. Enligt protokollet från den stämman framgår det att styrelsen skulle forsätta att se på frågan om föreningen ska anlita en byggkonsult eller inte. Det finns inget stämmobeslut som häver beslutet från årsstämman 2008. Jag anser att det blir mycket svårt för styrelsen att motivera att föreningen ska acceptera en kostnad på 90 000kr för att en konsult ska göra ett upphandlings förfarande som min morsa skulle kunna fixa. Konsulten hävdar att de 90 000kr är projekteringskostnaderna för att entreprenören sak ha betalt för att utreda om det går att montera 12 st nya ballonger på våran fasad. Så vit jag vet så har alla balkong leverantörer detta inkluderat i sitt offertförfarande där ingår även underlag för bygglovs ansökan ritningar mm. Vi är lurade som F.N

Det är även oroväckande att styrelsen upprättar kontrakt med byggkonsulten, med inkompetens som första led ord och i kontraktet inte reglerar hur parterna ska förholla sig mot varandra. Den enda klausul som finns i detta kontrakt är att föreningen ska betala men det framgår inte för vad föreningen ska betala. Styrelsen hävdar även i sitt bemötande till hyresnämnden att de inte vet vad balkongerna kostar eller kommer att kosta föreningen. Detta är mycket oroväckande att styrelsen inte vet vad balkongerna kommer att kosta föreningen. Jag skulle aldrig gå in i en sådan affär.

kluringen
2010-02-17, 15:56
Är ni tillräckligt många medlemmar för att kräva en extrastämma och kan ställa upp och bilda en ny styrelse, avsätt idioterna isåfall så fort det går. Gå ut på Notisum.se, där har du tillgång till hela lagboken. Ni behöver inte invänta ordinarie stämma. Så här får det bara inte gå till. Inte ens HSB borde kunna hindra er från att utöva er lagliga rätt. I en sån liten förening kan man till och med gå runt och knacka dörr. Det är över 30 år sen som jag sa aldrig mer HSB. Det är jag glad för när jag läser det här.

totiki
2010-02-17, 16:02
"Styrelsen hävdar att vid en extrastämma hösten 2008 så ger utslaget styrelsen rätta att göra som det behagar vad gäller att anlita en byggkonsult. Enligt protokollet från den stämman framgår det att styrelsen skulle forsätta att se på frågan om föreningen ska anlita en byggkonsult eller inte. Det finns inget stämmobeslut som häver beslutet från årsstämman 2008. Jag anser att det blir mycket svårt för styrelsen att motivera att föreningen ska acceptera en kostnad på 90 000kr för att en konsult ska göra ett upphandlings förfarande som min morsa skulle kunna fixa. Konsulten hävdar att de 90 000kr är projekteringskostnaderna för att entreprenören sak ha betalt för att utreda om det går att montera 12 st nya ballonger på våran fasad."

I den mån ovanstående stämmer så verkar du ha ditt på det torra. Anlita en jurist. Förlorar styrelsen kommer det att kosta föreningen 2 basbelopp, beroende på försäkringsbolag, det är något mindre än 90.000:-. Framförallt kommer det att framgå att styrelsen gjort fel och inte du. Styrelsen kommer lindrigt undan p g a. försäkringen, men får betala sin beskärda del över årsavgiften, liksom du Trötter. Men det är betydligt mindre än 90.000:- i alla fall.

Balkongerna lär ni väl inte ha råd med efter detta.

Trötter
2010-02-17, 16:13
"Styrelsen hävdar att vid en extrastämma hösten 2008 så ger utslaget styrelsen rätta att göra som det behagar vad gäller att anlita en byggkonsult. Enligt protokollet från den stämman framgår det att styrelsen skulle forsätta att se på frågan om föreningen ska anlita en byggkonsult eller inte. Det finns inget stämmobeslut som häver beslutet från årsstämman 2008. Jag anser att det blir mycket svårt för styrelsen att motivera att föreningen ska acceptera en kostnad på 90 000kr för att en konsult ska göra ett upphandlings förfarande som min morsa skulle kunna fixa. Konsulten hävdar att de 90 000kr är projekteringskostnaderna för att entreprenören sak ha betalt för att utreda om det går att montera 12 st nya ballonger på våran fasad."

I den mån ovanstående stämmer så verkar du ha ditt på det torra. Anlita en jurist. Förlorar styrelsen kommer det att kosta föreningen 2 basbelopp, beroende på försäkringsbolag, det är något mindre än 90.000:-. Framförallt kommer det att framgå att styrelsen gjort fel och inte du. Styrelsen kommer lindrigt undan p g a. försäkringen, men får betala sin beskärda del över årsavgiften, liksom du Trötter. Men det är betydligt mindre än 90.000:- i alla fall.

Balkongerna lär ni väl inte ha råd med efter detta.

Jag ska vända mig till den minoritet som finns i föreningen och är av samma åsikt som jag, och se till så vi får till en stämma för att driva frågan om ekonomisk ersättning för styrelsen tillkortakommande.