handdator

Visa fullständig version : Utgift eller investering?


kluringen
2010-01-14, 01:33
Så här står det i Redovisningsrådets rekommendation RR12(Gäller från 1 januari 2001) punkt 16 på sida 8:

”Utgifter för reparation och underhåll av en tillgång som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper så att dess prestationsförmåga motsvarar den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades skall redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Detta föranleder att redovisningsekonomer och revisorer menar att takomläggning, fasad- fönsterrenovering mm inte får bokföras som investeringar, om man inte byter typ av tak/fasad eller gör förbättringar som inte fanns tidigare, är underhåll som måste kostnadsföras enligt god redovisningssed.

Hur ska man då tolka punkt 24 på sidan 10 i ovan nämnd publikation?

”Viktiga delar av vissa tillgångar kan behöva ersättas regelbundet. Så kan t.ex en masugn behöva ny inklädnad efter en viss nyttjandeperiod eller ett flygplan en ny inredning. Sådana delar bör, när så är möjligt, redovisas och därmed avskrivas som separata enheter eftersom de har en annan nyttjandeperiod och därmed avskrivningstid än tillgången i övrigt (komponentavskrivning). Utgiften för att ersätta dylik enhet redovisas som anskaffning av en ny tillgång och eventuell kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.”

Det mesta som rör långsiktigt underhåll och som håller fem år eller mer borde få periodiseras genom komponentavskrivning.

För eller nackdelar med periodisering genom komponentavskrivning istället för sparande i underhållsfond förtjänar en egen tråd.