handdator

Visa fullständig version : Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?


Pensionär
2010-01-13, 17:18
Efter många års samlade erfarenheter på gott och ont av boende i tre olika bostadsrättsföreningar har jag mer och mer blivit övertygad om att en huvudorsak till uppkomna bråk är bristen på insyn i styrelsernas arbete. Alltså, i koncentrat:
Svårigheterna uppstår som självklar följd av att jurister (i varje fall på HSB) tolkat en viss paragraf som att "medlem i förening inte har någon absolut rätt att ta del av styrelsens protokoll, dvs kunna följa styrelsearbetet. Det har endast revisorerna". Usel tolkning, därför att den är ofullständig.

I boken "Bostadsrätt", skriven av Björn Lundén & Ulf Svensson har de tydligt klargjort att styrelsen kan bestämma att protokollen ska vara offentliga. Tyvärr tycks få medlemmar av bostadsrätternas styrelser ha läst boken.
För övriga medlemmar i föreningarna ter sig emellertid förhållandet ofta svårsmält, för att inte säga absurt.
Ty samtidigt finns ju lagtext som säger att stämman är föreningens högsta beslutande organ.
Det är stämman som ska fatta beslut om vad den vill att styrelsen ska göra.
Bl a finns en punkt på stämmans dagordning som handlar om "beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen". Revisorernas kortfattade skriftliga redovisning till stämman om föreningens ekonomi ger då möjligen tillräckligt underlag för att hellre fria än fälla för ekonomiska oegentligheter.
Men resten? Vilka frågor har behandlats under året,vilka beslut har tagits, och på vilka grunder?
Som boende måste man ibland även kunna gå bakåt i tiden och kontrollera vad som tidigare gjorts i viss fråga.
Revisorerna tar ju i sin redovisning ingen ställning till frågor om huruvida styrelsernas beslut eller agerande är de klokaste valen, eller om de varit aktiva, kreativa och lyhörda för medlemmars synpunkter. Faktorer som vanligen är betydligt viktigare för de flesta föreningars hälsotillstånd, än att siffror för debet och kredit nöjaktigt går ihop.
Stämman ska ju även ta ställning till frågan om arvodets storlek till styrelseledamöterna.
Vilken arbetsgivare skulle acceptera att diskutera årliga höjningar till anställda vars prestationer de aldrig kunnat kontrollera?
Alltså, medlemmarna måste ovillkorligen kunna följa styrelsens arbete via offentliggjorda protokoll. Allt annat är orimligt. I inget annat sammanhang tillåter vi att en grupp väljes att sköta angelägna viktiga saker för oss, utan krav på möjligheter till full insyn. Vår historia tillåter inte denna sorglöshet.
Hur farligt är det?
Om det någon gång skulle finnas en s k "känslig fråga" på dagordningen. Vad vore enklare än att stryka punkten i det "offentliga" protokollet.
Som gammal styrelseledamot vet jag ju att den censuren inte ofta är aktuell och nödvändig.
Och kanske viktigast av allt i samanhanget, öppenhet i redovisningen underlättar valberedningarnas arbete att finna goda krafter för nyrekrytering.
Hur ska nya medlemmar kunna förberedas för rollen som ledamot, om man inte kunnat följa, fundera över och diskutera löpande ärenden?
De rätta krafterna, dvs medlemmar med kunskaper, intresse och engagemang brukar självmant göra sig hörda, om bara informationen finns tillgänglig.
Det är ju till allas nytta.
Det demokratiska samhällets hela poäng.
--Ett framtida mål att arbeta för: Alla föreningar har en egen webb-sida, med såväl styrelsedagordningar som protokollen inlagda. Och en länk till detta förnämliga forum, som sannolikt en majoritet av alla medlemmar inte känner till.
Tack Ni alla!


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14217) - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13406) - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12600)

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)
- Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4) - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692))
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854) - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834) - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)

tette
2010-01-14, 14:47
Läser i dagens Metro att Google funderar dra sig ur i Kina.
Detta på grund av att företaget anser att kineser inte har yttrandefrihet.
Likadant läge? gäller som "pensionär" förklarar läget för bostadsrättsinnehavare i sverige.

Jag gillar din skrivelse pensionär, och instämmer i varje ord du säger.
Bara hoppas på att verkligheten kommer ifatt vad det avser denna totalstyrda branch. Må medlemmarna som äger en bostadsrätt vakna och inse att sveriges maffia stavas hsb, riksbyggen och sbc.

Lägg därtill hur många styrelser som måste sova dåligt.

Sandlådan
2010-10-05, 14:57
Efter många års samlade erfarenheter på gott och ont av boende i tre olika bostadsrättsföreningar har jag mer och mer blivit övertygad om att en huvudorsak till uppkomna bråk är bristen på insyn i styrelsernas arbete. Alltså, i koncentrat:
Svårigheterna uppstår som självklar följd av att jurister (i varje fall på HSB) tolkat en viss paragraf som att "medlem i förening inte har någon absolut rätt att ta del av styrelsens protokoll, dvs kunna följa styrelsearbetet. Det har endast revisorerna". Usel tolkning, därför att den är ofullständig.

I boken "Bostadsrätt", skriven av Björn Lundén & Ulf Svensson har de tydligt klargjort att styrelsen kan bestämma att protokollen ska vara offentliga. Tyvärr tycks få medlemmar av bostadsrätternas styrelser ha läst boken.
För övriga medlemmar i föreningarna ter sig emellertid förhållandet ofta svårsmält, för att inte säga absurt.
Ty samtidigt finns ju lagtext som säger att stämman är föreningens högsta beslutande organ.
Det är stämman som ska fatta beslut om vad den vill att styrelsen ska göra.

Jag är inte insatt i HSB:s syn på styrelseprotokoll eftersom jag aldig bott i någon HSB-ansluten bostadsrättsförening.
Det stämmer att protokoll från styrelsesamanträden inte är offentliga men att styrelsen kan välja att offentliggöra dem om de så önskar.
Inför årsredovisningen och årsstämman är det en av revisorernas uppgifter att gå igenom protokoll från tidigare stämmor och styrelsesammanträden för att bl a se hur beslut följts upp och genomförts. En auktoriserad revisors plikter finns reglerade i lagstiftning och regler.

Bl a finns en punkt på stämmans dagordning som handlar om "beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen". Revisorernas kortfattade skriftliga redovisning till stämman om föreningens ekonomi ger då möjligen tillräckligt underlag för att hellre fria än fälla för ekonomiska oegentligheter.
Men resten? Vilka frågor har behandlats under året,vilka beslut har tagits, och på vilka grunder?
Som boende måste man ibland även kunna gå bakåt i tiden och kontrollera vad som tidigare gjorts i viss fråga.

Om man som medlem i en förening vill kontrollera hur en viss fråga hanterats av föreningen har man möjlighet att vid en stämma begära en sk särskild granskning. Under förutsättning att stämman bifaller förslagen ska sedan Länsstyrelsen tillsätta en minoritetsrevisor (kan vara en advokat) som genomför en undersökning om hur föreningen skött den aktuella frågan.
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2080.asp
En särskild granskning betalas alltid av bostadsrättsföreningen.

Revisorerna tar ju i sin redovisning ingen ställning till frågor om huruvida styrelsernas beslut eller agerande är de klokaste valen, eller om de varit aktiva, kreativa och lyhörda för medlemmars synpunkter. Faktorer som vanligen är betydligt viktigare för de flesta föreningars hälsotillstånd, än att siffror för debet och kredit nöjaktigt går ihop.

Hur mäts klokhet? Hur görs en bedömning av om styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd? Jag vet inte.
Här tycker jag att det handlar om vilka krav man har rätt att ställa på styrelsen i en bostadsrättsförening. Styrelsen fullgör ju sitt uppdrag på sin fritid och till en mycket låg timpenning. De flesta av oss som yrkesarbetar eller studerar kan helt enkelt inte lägga ner hela den tid som vore optimal för uppdraget. Kanske är det därför som många styrelser består av pensionärer?

Pensionär
2010-10-05, 18:10
Det stämmer att protokoll från styrelsesamanträden inte är offentliga men att styrelsen kan välja att offentliggöra dem om de så önskar.

Om man som medlem i en förening vill kontrollera hur en viss fråga hanterats av föreningen har man möjlighet att vid en stämma begära en sk särskild granskning. Under förutsättning att stämman bifaller förslagen ska sedan Länsstyrelsen tillsätta en minoritetsrevisor (kan vara en advokat) som genomför en undersökning om hur föreningen skött den aktuella frågan.
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2080.asp
En särskild granskning betalas alltid av bostadsrättsföreningen.

Det du beskriver är en bortom rimlighetens gräns snårig väg att vandra, bara för att någon vill veta hur en viss fråga behandlats.
Dessutom ska föreningen behöva betala för processen!

Det är inte bara oklokt, det är dårskap.

Det handlar ju endast om att enkelt berätta om vad man gör. Låt de medlemmar som vill, kunna följa med i, och reflektera över det som sker i föreningen.
En nödvändig process i ett demokratiskt system! Som har visat sig vara överlägsen alla andra testade system.

Du skriver:Det stämmer att protokoll från styrelsesamanträden inte är offentliga.
Det finns så många trådar på detta forum som behandlat denna fråga, att jag inte tar den biten igen.

men att styrelsen kan välja att offentliggöra dem om de så önskar.

Jag anser att det ska uttryckas så att de flesta styrelser valt att hemlighålla protokollen. Och att det är ett mycket oförnuftigt val.

Hur mäts klokhet?
Se ovan.
Jag anser att en styrelse som inte förstått detta enkla faktum, nog inte uppnår rimlig grad av klokhet.
Att vägra delge sina medlemmar protokollen, är att i någon mening omyndigförklara dem. En kränkning! Men det vanligtvis ganska torftiga protokollet, räcker i de flesta fall inte för att det ska uppfylla mina krav på information. Det inser var och en som läst ett styrelseprotokoll.
Det räcker dock oftast för att aktiva, intresserade medlemmar ska börja fundera. Vad som händer sen är ett äventyr, men sällan något att frukta för en "bra styrelse".

Hur görs en bedömning av om styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd? Jag vet inte.
Tänk efter! Utan protokollen och ibland kompletterande information, liksom aktiv inbjudan till medlemmar att delta i föreningsktiviteter (det räcker inte med några städdagar) -kan du helt enkelt inte hävda att styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd. Det är ju bara att konstatera enkla fakta. Utan information kan du inte göra meningsfulla bedömningar om styrelsen.
Bevilja ansvarsfrihet!? På vilken grund kan du uttala dig om den saken?

Att vända sig till revisorn, ställa frågor om dessa parametrar till honom- meningslöst. Svaret blir i 70 fall av hundra: Det är inte mitt bord! Jag granskar ekonomin. I övriga fall svarar han nog mestadels inte alls.

Här tycker jag att det handlar om vilka krav man har rätt att ställa på styrelsen i en bostadsrättsförening. Styrelsen fullgör ju sitt uppdrag på sin fritid och till en mycket låg timpenning. De flesta av oss som yrkesarbetar eller studerar kan helt enkelt inte lägga ner hela den tid som vore optimal för uppdraget.
Huvudtanken med bostadsrätten är att vitillsammansskaskötaomvårthus.
Att lämna ut protokollen ger inget merarbete. Tvärtom kan styrelsen ibland få hjälp från överraskande håll, eftersom det brukar visa sig att det finns medlemmar med oanade kunskaper om visssa av de problem som ska lösas.
Utan information, är den allvarligaste effekten att medlemmarna stannar kvar i okunnighet, passiviseras och den eftersträvansvärda -dialogen- i ett demokratiskt system infinner sig aldrig. Skvaller, misstänksamhet och agressioner är vad man kan förvänta sig istället.

Kanske är det därför som många styrelser består av pensionärer
Det är en av dessa oönskade effekter av att man skapat en oinformerad, passiv medlemskår.

MikHo
2010-10-05, 21:19
I boken "Bostadsrätt", skriven av Björn Lundén & Ulf Svensson har de tydligt klargjort att styrelsen kan bestämma att protokollen ska vara offentliga.

För informationens skulle så stod det tvärtom för några upplagor sedan. Då skulle helst styrelseprotokollen hållas inlåsta långt borta från allmänhetens ögon.

Sandlådan
2010-10-06, 16:10
Det du beskriver är en bortom rimlighetens gräns snårig väg att vandra, bara för att någon vill veta hur en viss fråga behandlats.
Dessutom ska föreningen behöva betala för processen!

Det är inte bara oklokt, det är dårskap.

Det handlar ju endast om att enkelt berätta om vad man gör. Låt de medlemmar som vill, kunna följa med i, och reflektera över det som sker i föreningen.
En nödvändig process i ett demokratiskt system! Som har visat sig vara överlägsen alla andra testade system.

Du skriver:Det stämmer att protokoll från styrelsesamanträden inte är offentliga.
Det finns så många trådar på detta forum som behandlat denna fråga, att jag inte tar den biten igen.Jag anser att det ska uttryckas så att de flesta styrelser valt att hemlighålla protokollen. Och att det är ett mycket oförnuftigt val.


Se ovan.
Jag anser att en styrelse som inte förstått detta enkla faktum, nog inte uppnår rimlig grad av klokhet.
Att vägra delge sina medlemmar protokollen, är att i någon mening omyndigförklara dem. En kränkning! Men det vanligtvis ganska torftiga protokollet, räcker i de flesta fall inte för att det ska uppfylla mina krav på information. Det inser var och en som läst ett styrelseprotokoll.
Det räcker dock oftast för att aktiva, intresserade medlemmar ska börja fundera. Vad som händer sen är ett äventyr, men sällan något att frukta för en "bra styrelse".


Tänk efter! Utan protokollen och ibland kompletterande information, liksom aktiv inbjudan till medlemmar att delta i föreningsktiviteter (det räcker inte med några städdagar) -kan du helt enkelt inte hävda att styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd. Det är ju bara att konstatera enkla fakta. Utan information kan du inte göra meningsfulla bedömningar om styrelsen.
Bevilja ansvarsfrihet!? På vilken grund kan du uttala dig om den saken?

Att vända sig till revisorn, ställa frågor om dessa parametrar till honom- meningslöst. Svaret blir i 70 fall av hundra: Det är inte mitt bord! Jag granskar ekonomin. I övriga fall svarar han nog mestadels inte alls.


Huvudtanken med bostadsrätten är att vitillsammansskaskötaomvårthus.
Att lämna ut protokollen ger inget merarbete. Tvärtom kan styrelsen ibland få hjälp från överraskande håll, eftersom det brukar visa sig att det finns medlemmar med oanade kunskaper om visssa av de problem som ska lösas.
Utan information, är den allvarligaste effekten att medlemmarna stannar kvar i okunnighet, passiviseras och den eftersträvansvärda -dialogen- i ett demokratiskt system infinner sig aldrig. Skvaller, misstänksamhet och agressioner är vad man kan förvänta sig istället.


Det är en av dessa oönskade effekter av att man skapat en oinformerad, passiv medlemskår.

Bäste Hr Pensionär :7:

Jag uppskattar att du svarar på mitt inlägg men snälla, läs och tolka det jag skriver i sitt sammanhang i stället för att kommentera lösryckta meningar.

Pensionär
2010-10-06, 17:12
Bäste Hr Pensionär :7:

Jag uppskattar att du svarar på mitt inlägg men snälla, läs och tolka det jag skriver i sitt sammanhang i stället för att kommentera lösryckta meningar.

Jag tackar för den något taggiga rosen.
Nog är det väl så att när man gör påståenden så måste de enskilda meningarna kunna granskas, värderas och kommenteras var för sig.
Om detta leder fel, -kom igen! Visa vad, och varför!
Jag är nyfiken på vilket "sammanhang" som missats?
Vilka av mina lösryckta kommentarer ogillar du, och varför?
Gör en ansträngning att förklara, om du tycker att jag inte förstår.
Det är nog detta forums mål och mening att vi ska försöka resonera oss fram till bättre förståelse om vad som sker, varför det sker och hur vi ska komma dit vi vill. Det demokratiska samtalet är en bra början :(

Sandlådan
2010-10-06, 20:10
Jag tackar för den något taggiga rosen.
Nog är det väl så att när man gör påståenden så måste de enskilda meningarna kunna granskas, värderas och kommenteras var för sig.
Om detta leder fel, -kom igen! Visa vad, och varför!
Jag är nyfiken på vilket "sammanhang" som missats?
Vilka av mina lösryckta kommentarer ogillar du, och varför?
Gör en ansträngning att förklara, om du tycker att jag inte förstår.
Det är nog detta forums mål och mening att vi ska försöka resonera oss fram till bättre förståelse om vad som sker, varför det sker och hur vi ska komma dit vi vill. Det demokratiska samtalet är en bra början :(

Ja, självklart ska man kommentera och granska!
Jag ska förtydliga vad jag menade:

Så här skrev du:
Revisorerna tar ju i sin redovisning ingen ställning till frågor om huruvida styrelsernas beslut eller agerande är de klokaste valen, eller om de varit aktiva, kreativa och lyhörda för medlemmars synpunkter. Faktorer som vanligen är betydligt viktigare för de flesta föreningars hälsotillstånd, än att siffror för debet och kredit nöjaktigt går ihop.
Och så här blev min kommentar:

Hur mäts klokhet? Hur görs en bedömning av om styrelsen varit aktiv, kreativ och lyhörd? Jag vet inte.
Här tycker jag att det handlar om vilka krav man har rätt att ställa på styrelsen i en bostadsrättsförening. Styrelsen fullgör ju sitt uppdrag på sin fritid och till en mycket låg timpenning. De flesta av oss som yrkesarbetar eller studerar kan helt enkelt inte lägga ner hela den tid som vore optimal för uppdraget. Kanske är det därför som många styrelser består av pensionärer?

Jag uppfattade det som att du menar att bara medlemmarna får läsa protokollen så kan de göra en bedömning av styrelsens klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet. Jag tycker inte att det är så enkelt.
Klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet är såvitt jag vet inga definierade, avgränsade begrepp utan de är subjektiva till sin natur. Hur mäter man t ex klokhet och kreativitet i styrelsearbetet? Jag gissar att det kommer att finnas minst lika många åsikter som det finns medlemmar i en förening när det gäller dessa begrepp.
Ekonomiska begrepp och siffror är mer handfasta och lättare att bedöma.

Jag vill avslutningsvis säga att jag håller med dig om att öppenhet kring en bostadsrättsförenings skötsel borde vara en självklarhet. Genom egen erfarenhet av styrelsearbete vet jag att hemlighetsmakeri och maktfullkomlighet inte hör hemma i en bostadsrättsförening.
Som vanlig medlem känner man sig ofta maktlös och ibland orättvist behandlad av sin förening och det är mycket svårt att hitta hjälp och få stöd av någon instans utanför föreningen. Föreningen å sin sida har en stor organisation i ryggen och alltför ofta även lagen på sin sida.

Vänner? :7:
(Hoppas att det var ok att jag klippte ur några meningar ur sitt sammanhang)

Pensionär
2010-10-06, 22:23
Jag uppfattade det som att du menar att bara medlemmarna får läsa protokollen så kan de göra en bedömning av styrelsens klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet. Jag tycker inte att det är så enkelt.

Nej vi är helt överens om detta. Men det är en nödvändig bit.

Jag har i angivna trådar utvecklat min syn på varför det är klokt att informera. Det finns massor av trådar där andra uttrycker samma mening, och med goda exempel på vad mörkläggningen för med sig.

Aktiv är man ju inte om man inte ger god information på annat sätt.
Kreativ knappast heller. Svårt att upptäcka i rådande mörker.
Lyhörd? Hur utrycker man en sådan förmåga utan att ha delgett någon information. Något för medlemmar att fundera och reagera på?

Jag vill avslutningsvis säga att jag håller med dig om att öppenhet kring en bostadsrättsförenings skötsel borde vara en självklarhet. Genom egen erfarenhet av styrelsearbete vet jag att hemlighetsmakeri och maktfullkomlighet inte hör hemma i en bostadsrättsförening.
Som vanlig medlem känner man sig ofta maktlös och ibland orättvist behandlad av sin förening och det är mycket svårt att hitta hjälp och få stöd av någon instans utanför föreningen. Föreningen å sin sida har en stor organisation i ryggen och alltför ofta även lagen på sin sida.

Vi tycks uppleva rätt mycket ganska lika. Det som gläder mig mitt i all bedrövelse är att så många på detta forum delar med sig av sina kunskaper, tankar och erfarenheter. Om vi sköter oss kan det bli hur bra som helst.
Ös på, om du tycker att jag resonerar fel. Du får gärna såga och stycka alla "åsikter" jag serverat i småbitar. Är de fel i sak eller färdriktning, ska de bort. :1: Sätt ingen slutpunkt för detta. När saker fått mogna kan nya argument födas.
Det som ev blir kvar kan säkert förädlas ytterligare av andra, koncentreras och kanske landa i närheten av faktabasen.

Pensionär
2010-11-25, 13:49
Jag tycker att frågan i sig är så intressant, att den inte kan avfärdas med enkla konstateranden enl Sandlådan nedan, som ju går ut på att det nog blir för svårt.
Dessutom har fler varit inne på samma spörsmål.

Alltså


Jag uppfattade det som att du menar att bara medlemmarna får läsa protokollen så kan de göra en bedömning av styrelsens klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet. Jag tycker inte att det är så enkelt.

Klokhet, aktivitet, kreativitet och lyhördhet är såvitt jag vet inga definierade, avgränsade begrepp utan de är subjektiva till sin natur.

Förvisso inte helt enkelt, men heller inte så svårt att vi skulle avfärda varje försök till mätning, uppskattning därav. Hur väljer, bemannar och utvärderar vi alla dessa komplicerade funktioner i ett demokratiskt samhälle? Vår uppgift är inte svårare än många andras.

Jag gissar att det kommer att finnas minst lika många åsikter som det finns medlemmar i en förening när det gäller dessa begrepp.
Det tror däremot inte jag.
Med lite resonerande hit och dit, borde en hyfsad koncensus kunna uppnås om hur vi bör pröva saken.

Jag vill avslutningsvis säga att jag håller med dig om att öppenhet kring en bostadsrättsförenings skötsel borde vara en självklarhet. Genom egen erfarenhet av styrelsearbete vet jag att hemlighetsmakeri och maktfullkomlighet inte hör hemma i en bostadsrättsförening.

Redan här är vi långt komna i gemensam värde- och bedömningsgrund.
Den som inte förstått detta hör inte hemma i en styrelse för bostadsrätt.
Det blir låga poäng.
Alla följande och möjliga parametrar för en noggrannare (dvs inte upprörande subjektiv) bedömning, är sopade under mattan. Mycket oklokt av föreningar att acceptera.
Jag upprepar några rader från tidigare: Ang protokollet
1 Jag vill för det första se
att de presterar en ordentlig dagordning som ger intryck av att de förberett sammanträdet.
(symötesstilen tycker jag inte om i just detta sammanhang)

2 Jag vill se att de tagit upp väsentliga frågor till behandling.
3 jag vill se att de redovisar ordentliga utredningar, dvs ett bra faktaunderlag innan de går till beslut.
4 Jag vill se en rimlig förklaring till varför ett speciellt alternativ valts. (samma fråga/problem kan mycket väl tänkas dyka upp igen i framtiden, och då vill jag kunna gå tillbaks och kolla -hur resonerade man då-)
5 Om någon styrelsemedlem har så starka tvivel på vald lösning att han reserverat sig, vill jag kunna se det.

Det kan tänkas vara en medlem med stor integritet och klarsyn (motsatsen är givetvis också en möjlighet).
6 Behandlade frågor bör lösas inom rimlig tid (inga långbänkar, utan förklaringar)
7 Står man inför ett svårt problem vill jag se att man förstått att kontakta lämplig kompetens för att försöka säkerställa en god lösning.
8 Jag vill framför allt att det ska synas i protokollet att styrelsen verkligen har ambitionen att "informera oss medlemmar, sakligt och väl", och att man inbjuder till kontakt, beredda att ta såväl råd som kritik.
Dvs att man inte glömt "kärnan" i boendeformen "att vi tillsammans" etc...

Med detta oerhört viktiga underlag i våra händer, protokollet behöver mätproseduren inte bli alltför subjektiv.
Nu invänder någon, -men protokollen brukar vara så torftiga-
Jovisst!
Men den intresserade medlemskåren ber då om noggrannare protokoll, eller ytterligare information.

Trötter
2010-11-25, 16:49
Finns det några metoder att mäta klokhet? Min hypotes är att detta inte går att mäta klokhet. Kompetens=kunskap går däremot att mäta med enkla metoder.

Min uppfattning är att, klokhet inte ska blandas i hop med kunskap. Jag är av den åsikt att klokhet går lite i samma spår som sunt förnuft, som har diskuterats i tidigare inlägg här på forumet.

Klokhet=sunt förnuft ska inte jämställas med kompetens=kunskap.

Kunskap är enligt mig, den information/utbildning man har skaffat för att ha förmågan att söka relevant information och kritiskt källgranska alla denna information för ändamålet. Om man inom styrelser har dessa kvalitéer då är mycket vunnet. Att man även ska ha en förmåga att lyssna på medlemmar och agera med respekt är tecken på en hög social kompetens, och bör anses som ett positivt kompetensområde. I detta ligger att man bör vara läs och skrivkunnig, möjligen lite över det vanliga samt ha lätt för att lära sig och ta till sig ny information.

Att skapa en dokumentation som du Pensionär eftersöker i en lekmanna styrelse är inte lätt med utgångspunkt på klokhet. Jag försöker redovisa lite på hur jag ser på några av dessa 8 argument/önskemål som är redovisar i inlägg #10
1 Jag vill för det första se att de presterar en ordentlig dagordning som ger intryck av att de förberett sammanträdet.
(symötesstilen tycker jag inte om i just detta sammanhang)Ack ja detta är en förutsättning för att styrelsen ska kunna dokumentera och säkerställa kvalitén på arbetet som utförs inom styrelsen. Om jag relaterar till min egen förening har en del av individerna uppenbara brister att följa en god sammanträdesdisciplin och föra argumentation och beslut till handlingarna. Min hypotes är att ledamöterna inte har erfarenhet och kunskap om hur ett sammanträde ska genomföras.

2 Jag vill se att de tagit upp väsentliga frågor till behandling. Vem vill inte det. den tid som jag var aktiv i styrelsen i min förening var diskussionerna inriktade på vad som har hänt, alltså hur vädret har varit hur kalt det är i bostaden, tvättstugan är skitig o.s.v. Inom styrelsen har ordförande den rollen att sammankalla ledamöterna och administrativt skötta allt som rör sammanträdet. I min förening var dagordningen mycket tunn och den dokumentation som producerades av denna dagordning var av samma karaktär.

3 jag vill se att de redovisar ordentliga utredningar, dvs ett bra faktaunderlag innan de går till beslut.Styrelsen uppdrag är att förvalta föraningens fastighet med medlemmarnas ekonomiska intressen som ända punkt på agendan. Att man ska kunna få en styrelse som inte klara av att sköta de mest elementära uppgifter en styrelse har att genomföra. Hur ska dessa individer då kunna utföra en utredning och tillika dokumentera denna. I min förening finns inte detta, när det sitter en som bär ut brev och tror att man kan göra som man vill, en som aldrig är här, en som är så gammal att denne inte har riktigt alla hästar hemma och till sist en ordförande som egenmäktigt och tar alla argument personligt. Ja vad har man då, en styrelse som HSB fintar hur lätt som helst.

5 Om någon styrelsemedlem har så starka tvivel på vald lösning att han reserverat sig, vill jag kunna se det. Det kan tänkas vara en medlem med stor integritet och klarsyn (motsatsen är givetvis också en möjlighet). Detta är inte tradition i min förening att föra ledamöternas avvikande inställning till protokollet. Man har som tradition att följa HSB eller styrelsen ordförande mening till protokollet.

Nog för att jag är kritisk i mina argument. men jag anser att detta är befogat. Jag ser att du Pensionär är boende i en HSB förening och bara detta ger indikationer på att du inte kommer att lyckas få gehör för dina argument. HSB har inget intresse i att samarbeta med kunniga styrelser, detta p.g.a dåliga förtjänst=går inte lura på pengar. Föreningar som lämnar HSB har lyckats med bedriften att genomskåda deras bluff.


Jag tror att detta så av mig förhatliga sätt att bo på är en tickande bomb som kommer att kosta samhället enorma ekonomiska förluster. När man inom många föreningar inte har styrelser med de mest elementära bas kunskaper som krävs för att dokumentera och informera medlemmar i föreningen man har i förtroende att sköta. Ja då är det bara en sak att göra ta smällen och gör något annat. Jag ser ett slut på detta så fruktansvärt korkade sätt att bo på. Jag ska flytta inom en snar framtid, och inte blir det bostadsrätt någon mer gång, alla andra alternativ är bättre till och med husvagn:1:

Pensionär
2010-11-26, 12:41
Jag skrev:
2 Jag vill se att de tagit upp väsentliga frågor till behandling.

Trötter tillägger:

Vem vill inte det. den tid som jag var aktiv i styrelsen i min förening var diskussionerna inriktade på vad som har hänt, alltså hur vädret har varit hur kalt det är i bostaden, tvättstugan är skitig o.s.v. Inom styrelsen har ordförande den rollen att sammankalla ledamöterna och administrativt skötta allt som rör sammanträdet. I min förening var dagordningen mycket tunn och den dokumentation som producerades av denna dagordning var av samma karaktär

Som åtminstone Trötter och jag har insett, kan ingen utveckling i detta avseende ske, i en förening där styrelsens protokoll inte kunnat granskas av kritiska medlemmar.
Endast vi som drabbats av styrelsers lättja, kan göra något åt saken. Men det kräver ju att vi kunnat se bristerna.

Revisorn kommer aldrig någonsin att ingripa och kräva att styrelsen resonerar om något annat än väder och vind.
Det ger bara mer lättförtjänta pengar, för hans del. Där inget skett, finns inget att granska.

Några menar att vi inte har rätt att ställa för stora krav på en ofullkomlig styrelse som arbetar för en låg timpenning.
Nej det är riktigt. Inte för stora krav, men den totala kravlösheten? Orsakad av att vi totalt saknar insyn, är det ett vettigt alternativ?
Den som tycker så..........räck upp en hand! :15:

Jag kan aldrig anse att en styrelse som faktiskt valt att försätta oss i denna passiva roll, skulle kunna kallas för en klok församling.
Att "den årliga stämman" på något sätt skulle kunna dölja det löjets skimmer som då uppstår och lyser starkt över detta spektakel, är ju enbart fånerier.
Möjligen kan man kalla styrelsens beteende för "street smart".

totiki
2010-11-26, 13:38
Risken är väl att protokollen blir än mer utvattnade. Endast beslut och inget underlag.
Då har även framtida styrelser undantagits informationen till vad som tidigare skett. Risken är att man skapar en döljartradition. Om alla BRFr blir tvungna att stämma sina tidigare styrelser för att få information om vad som skett, kommer ej heller valberedningarna att ha några villiga för framtida styrelser.

Det är en balansgång. Styrelsens primära uppgift efter att uppfyllt § 1. är att tillse att föreningen fungerar på ett smidigt sätt ur alla perspektiv. Man måste lämna lite fria tyglar till de som genomför detta eller själv vara den som uppfyller sina egna stränga regler.

Pensionär
2010-11-26, 14:33
Risken är väl att protokollen blir än mer utvattnade. Endast beslut och inget underlag.

I inlägg #10 skrev jag:

Med detta oerhört viktiga underlag i våra händer, protokollet behöver mätproseduren inte bli alltför subjektiv.
Nu invänder någon, -men protokollen brukar vara så torftiga-
Jovisst!
Men den intresserade medlemskåren ber då om noggrannare protokoll, eller ytterligare information.

Risken är att man skapar en döljartradition.

Den frågeställning, (delfråga) som jag försökt diskutera, var ju: Hur mäter man klokhet? (i styrelsers förehavanden), eftersom den togs upp i tråden.
Min uppfattning i repris: Utan protokoll ingen mätning alls möjlig.

Om reaktionen skulle bli den du befarar. Skulle jag omedelbart reagera och kalla den "synnerligen oklok". Och kräva bättring.
Vi förutsätter ett resonemang mellan allmänt kloka människor.
Styrelsen får signaler om att medlemmarna inte informeras tillräckligt.
-Klok reaktion- från styrelsen då.
Ok. Då försöker vi ge dem lite mer och bättre.

Motsatt reaktion, ger oss omedelbart skäl att ifrågasätta styrelsens klokhet. Kanske bör någon-några bytas ut?
Vill vi väl alla skapa och upprätthålla ett demokratiskt styre, och umgänge i föreningen?
Din förtida svartmålning och din lösning, -låt dem fortsätta att prassla i mörkret, annars kan det bli värre, kan jag omöjligen köpa.

totiki
2010-11-26, 15:44
"Din förtida svartmålning och din lösning, -låt dem fortsätta att prassla i mörkret, annars kan det bli värre, kan jag omöjligen köpa."

Fast det är inte det jag säger. Jag säger, skapa riktigt stränga förhållningsregler för styrelsen och sätt dig själv i styrelsen och driv dessa (in absurdum, om du så vill). Jag tror inte någon medlem kommer att misstycka, ärligt. Den enda jag tror kommer att tröttna på detta är du.

Tillägg:
Jag tycker det är alldeles för mycket tal om förbud. Förbjud rökare, förbjud hundägare, förbjud ditt och förbjud datt. Nu för tiden hör man aldrig att någon vill tillåta något. Eget ansvar är bortglömt. Stridigheter är/verkar vara önskvärt.

Ett annat sätt att tackla problemet med BRFr och dess styrelser vore att inte tillåta för stora föreningar. Inte tillåta förvaltare. Inte tillåta ekonomisk ersättning till styrelserna. Sätt gränsen vid 50 lgh. Det skulle utbilda en hel del människor i föreningsskap. Och att socialt medvetande och grannsämja kan ha ett stort värde för deras egen trevnad.

Eller varför inte förbjuda misskötsel av BRFr överhuvudtaget. Eller det kanske det redan är? Så hur långt kommer man med förbud?

Vi vill uppnå samma sak, fungerande föreningar utan större problem. Det finns ca. 28.000 st föreningar i detta landet. Ett antal dryftar sina problem på denna sajten, mörkertalet är också stort, men fler än hälften klarar av sitt åtagande utan att de googlat efter hjälp från en sajt som denna. Det kan du vara säker på.

Det stora problemet är att politikerna lämnat hela bostadssituationen åt sitt öde. Bostadsutskottet som förde ett övergripande undersökande och föreslog åtgärder och ett övergripande långsiktigt synsätt är nedlagt. Bostadsbyggandet har reducerats till ett slagträ i valdebatten, därefter lämnas det åt sitt öde tills nästa valrörelse. Boende betraktas som en skatteintäkt, inte som en del av statens ansvar för infrastrukturen. Så det är inget konstigt med att ingen energi läggs på reformering av lagrum. Boendet är inte längre en del av vårt liv. Utan boendet är en del av den ekonomiska verklighet som blivit jämställt med makt. Boendet eller livet, vilket som, är numera en tävling. Den som bor bäst när han/hon dör har vunnit. Eller tjänar mest.
Allt är en tävling. Har ni inte röstat på det partiet som vann valet, har ni förlorat. Även om ni röstade på ert parti av övertygelse. Ingen vill höra till förlorarna så nästa val kommer ni att rösta på de som vann förra gången. Inte för att de är bäst för er situation, utan för att slippa känna er som förlorare. Hela det globala samhället som helt styrs av ekonomer och med revisorer som fungerar precis likadant som den ni har i er förening, är helt förryckt och inte människovärdigt. Men nu har inte människan någon värdighet längre, så det är helt i linje med den nya globala ekonomiska verklighet vi bekänner oss till.
Var skall detta sluta?

Pensionär
2010-11-27, 20:42
"Din förtida svartmålning och din lösning, -låt dem fortsätta att prassla i mörkret, annars kan det bli värre, kan jag omöjligen köpa."

Fast det är inte det jag säger. Jag säger, skapa riktigt stränga förhållningsregler för styrelsen och sätt dig själv i styrelsen och driv dessa (in absurdum, om du så vill). Jag tror inte någon medlem kommer att misstycka, ärligt. Den enda jag tror kommer att tröttna på detta är du.


Det var en kollossal urladdning du levererade. Jag delar i mångt och mycket dina synpunkter, men vill just här begränsa mig till just det jag resonerade om och kring.

Trötter skrev:
Finns det några metoder att mäta klokhet? Min hypotes är att detta inte går att mäta klokhet.

Min första slutsats är: Utan protokoll blir uppgiften nästan omöjlig. Själva det faktum att styrelsen stängt den rimligaste, enklaste informationskanalen ger dock en kraftig indikation på att den inte är "riktigt klok", ...om man får skämta en smula. Men saken är allvarlig.
Trötters hypotes måste vara felaktig.
Varenda inlägg på detta forum, utsätts av varje läsare för denna bedömning- klokt eller oklokt? Nog betraktar vi det vi gör som mer än en oförarglig sällskapslek. Vi tror att det går att påvisa skillnader i klokhet, utifrån olika beteenden. Jag gissar att även Trötter agerar i någon mening utifrån den inställningen.
En styrelse kan naturligtvis bestå av en samling mycket kunniga dårar, eller tvärtom. Okunniga på de flesta områden, ändå tvungna att behandla ärenden som de förr eller senare måste fatta beslut om. Det var därför jag skrev: Ang dagordningen.
7 Står man inför ett svårt problem vill jag se att man förstått att kontakta lämplig kompetens för att försöka säkerställa en god lösning.
Att t ex i dessa lägen helt och fullt luta sig mot HSB, eller att chansa på egna lösningar utan professionell förankring, har visat sig vara synnerligen oklokt, dessutom mycket dyrt.

skapa riktigt stränga förhållningsregler för styrelsen
Att kräva protokollet på bordet och möjligheten att få göra en rimlig bedömning av styrelsens insats innan jag går till röstning på stämman, beviljar ansvarsfrihet och uttalar mig i frågan om styrelsen bör beviljas löneförhöjning eller ej. Inte särdeles stränga krav.
Att gå dit och uttala sig i saken, utan det minimum av information jag efterlyst, anser jag däremot vara en ritual och ett beteende som vida överskrider det absurdas gräns.

totiki
2010-11-28, 12:54
Jag har inget emot att styrelsens arbete genomlyses. Alla medlemmar skall givetvis ha full tillgång till alla dokument.
Jag efterlyser att styrelsen måste kunna få arbeta utefter sina förutsättningar. Tillåts inte det, skall de som står för den åsikten ta över och själva arbeta efter de hårdare direktiv de eftersträvar. Innebär detta en avsevärd fördyring av föreningens omkostnader anser jag det vara av ondo, ifall det tidigare styrelseskicket fungerade fullt tillfredsställande till den lägre kostnaden. Sunt förnuft är, OBS! föreningens OBS!, viktigaste tillgång.

Att medlemmarna skall ha full insyn i föreningens angelägenheter är vi överens om i så många trådar på detta forumet så att göra ytterliggare en ny tråd om detta förefaller onödigt.
Trist att lagen kan tolkas på de olika "felaktiga" sätt som görs. Man får jobba mot det. Men viktigast är det pragmatiska synsätt som får föreningarna att fungera smärtfritt för de boende. När det blir problem får man åtgärda det, men där inga problem finns är det onödigt att skapa dessa.

Pensionär
2010-11-28, 15:22
Jag efterlyser att styrelsen måste kunna få arbeta utefter sina förutsättningar.

Det beror väl på vad vi finner när vi tillåts följa styrelsens arbete. Jobbar den bra, ger vi beröm och uppmuntran.
Men finner vi att den arbetar dåligt, måste vi väl tillåtas kritisera detta?

Tillåts inte det, skall de som står för den åsikten ta över och själva arbeta efter de hårdare direktiv de eftersträvar.

Som du säkert sett och förstått, är det inte alltid så att inkompetenta människor frivilligt kliver tillbaks pga kritik. Inte heller så att du som ser felaktigheterna bara kan kliva in i handlingarna och ställa allt tillrätta.
Det kan fortfarande återstå ett omöjligt arbete att försöka övertyga en passiv medlemskår om att styrelsen arbetar oskickligt, felaktigt, oklokt eller inte alls.
Ibland kan kritiken givetvis vara felaktig, oberättigad eller för hård. Men detta får utredas i den diskussion som borde följa på riktad kritik.

Innebär detta en avsevärd fördyring av föreningens omkostnader anser jag det vara av ondo,

Det finns ingen som ifrågasatt en strävan att åstadkomma bra och billiga lösningar.
Skulle den öppna, demokratiskt verkande styrelsens arbete leda till ökade kostnader? Där har du mycket att visa och bevisa.

När det blir problem får man åtgärda det, men där inga problem finns är det onödigt att skapa dessa.
Visst, låter sunt och klokt.
Men min diskussion gäller ju problemet att kunna se in i rådande mörker, samt frågan om det går att mäta klokheten i det vi ser, om vi en gång får möjlighet att tända lampan.

totiki
2010-11-28, 17:03
Ser du vad som hände här? Jag försöker komma med lite input och få igång en diskussion som kan leda framåt.
Vad händer? Mitt inlägg dissikeras och bryts ned i mindre beståndsdelar som dissas. Vart leder det? Vart finns den positiva framförhållningen som kommer att få folk med dig i dina strävanden? Enbart negativ attityd kommer aldrig att ändra något. Det kanske kan krossa det som finns, men det kommer aldrig att skapa något nytt fungerande därefter.

Pensionär
2010-11-30, 11:52
Ser du vad som hände här? Jag försöker komma med lite input och få igång en diskussion som kan leda framåt.
Vad händer? Mitt inlägg dissikeras och bryts ned i mindre beståndsdelar som dissas. Vart leder det? Vart finns den positiva framförhållningen som kommer att få folk med dig i dina strävanden? Enbart negativ attityd kommer aldrig att ändra något. Det kanske kan krossa det som finns, men det kommer aldrig att skapa något nytt fungerande därefter.

Det är möjligt att du har rätt i din reaktion. Men det är förfärligt svårt att ha en positiv framförhållning medan man vadar i ett träsk av galenskaper.

Du skrev Citat:
Jag efterlyser att styrelsen måste kunna få arbeta utefter sina förutsättningar.

mitt svar var:
Det beror väl på vad vi finner när vi tillåts följa styrelsens arbete. Jobbar den bra, ger vi beröm och uppmuntran.
Men finner vi att den arbetar dåligt, måste vi väl tillåtas kritisera detta?

Jag ska ge ett exempel: I tidningen Bo bättre (http://www.bobattre.se/varasidorstyrelsearvodelista.asp?Page=P06)finns en intressant text om styrelsearvoden. 200 av 25 000 föreningar, så vi kan anta att det finns värre siffror. Du brukar påskina att styrelser gärna arbetar och sliter för lågt eller inget arvode. Sant ibland, men lika ofta oändligt falsk beskrivning. Problemet är som jag ständigt försöker predika. Att föra vettiga diskussioner, göra bedömningar av läget i egen förening, satt i relation till vad som gäller i stort. Försöka göra klokhetsbedömningar av styrelsers agerande etc. är omöjliga i det mörker som styrelserna med förkärlek arbetar. Bristen på fakta kan inte döljas med några kvasifilosofiska formuleringar om "positivt tänkande".
Studera lite siffror här. Några föreningar arbetar utan ersättning, andra tar rejält betalt. En förening kräver hela 2600:- från varje medlem. Medge att det finns anledning till viss skepsis. Medge att det finns saker att granska lite närmare. Men allright!! Det finns positiva saker att framhålla lite oftare. En av dessa är din egen generösa hjälp till så många på detta forum. Det gläder mig oerhört! Om jag kunde skulle jag tvångsskriva dig i vår förening. :7:

totiki
2010-11-30, 13:07
Jo, men jag skrev också "Trist att lagen kan tolkas på de olika "felaktiga" sätt som görs. Man får jobba mot det. Men viktigast är det pragmatiska synsätt som får föreningarna att fungera smärtfritt för de boende. När det blir problem får man åtgärda det, men där inga problem finns är det onödigt att skapa dessa."

Och har man betalat dyrt för sin styrelse så kan man givetvis också ställa krav på den. Men det är föreningen som måste göra det genom stämman. Ändra stadgarna så ni får genomlysning. Ställ upp själv på styrelsearbetet och driv dessa frågor som känns angelägna. Det finns få andra sätt att få ändring. Staten kommer ju inte att göra det med några lagändringar. Det har vi ju förstått. Dom skiter fullständigt i de boende. De boende är bara en kassako som inte kan komma undan för staten. Inte bara genom statliga pålagor utan främst indirekt för att de boende skapar så mycket jobb, som inte kan flytta utomlands.

Lännqvist
2010-12-03, 23:31
Som vanlig medlem känner man sig ofta maktlös och ibland orättvist behandlad av sin förening och det är mycket svårt att hitta hjälp och få stöd av någon instans utanför föreningen. Föreningen å sin sida har en stor organisation i ryggen och alltför ofta även lagen på sin sida.

Så sant som sagt.
Jag blev tvungen att gå till miljönämnden för att få någon att vrida om armen på styrelsen för att något vettigt skulle hända.
Styrelsen anlitade revisorn för att representera styrelsen i miljöärendet/konflikten, och för att föra styrelsens talan gentemot mig på miljönämndens möte.
Sedan när ska en revisor agera springpojke åt styrelsen?