handdator

Visa fullständig version : Föreningsvald revisor i brf, vem kan bli det?


MrDean
2008-03-22, 16:08
Vilkas krav ställs på den föreningsvalda (HSB ansluten) revisorn? Det jag tänker främst på är vilken utbildning som krävs, eller går det bra med en lekmanna revisor. Har försökt att hitta fakta om detta, men något entydigt svar hittar jag inte. Som jag fattar det så går det bra med en lekmanna mässig revisor. Är det så?

Var står det om vad en föreningsvald revisor ska göra eller inte göra, har även svårt att hitta detta.

Admin
2008-03-22, 18:19
Jag antar att du med föreningsvald revisor avser den interna revisorn som stämman utser, antingen bland föreningens medlemmar eller utomstående.

Det är en av de största bristerna bland de otroligt många systemfelen i bostadsrättsorganisationerna.

Det finns i praktiken inga krav på den interna revisorn. I min förening sitter det två interna revisorer som inte kan det mest elementära om ekonomi. De har inte ens en susning om hur man läser en årsredovisning.

Jag har skrivit ett antal motioner om detta (jag ska inte gå närmare in på dessa motioner, för det är ingen som orkar läsa allt om detta), både till stämman i min egen bostadsrättsförening och till HSB Malmö.

För motionerna till bostadsorganisationen, se;
Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#74)
Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#73)
Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#56)
Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#113)
Bestämmande om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#124)
Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#155)

Ett hett tips till alla som är anslutna till HSB är att skriva motioner till såväl HSB-regionen som till sin egen bostadsrättsförening om att uppgifterna för den interna revisorn ska specificeras i stadgarna.

Kan inom parantes nämna att det är viktigt att alla föreningar har en auktoriserad revisor utöver föreningens amatörrevisorer. De flesta föreningar har ingen auktoriserad revisor, men fördelen är att helt andra krav kan ställas på en auktoriserad revisor eftersom man kan anmäla en dylik revisor till revisorsnämnden om den auktoriserade revisorn gör fel. Säkerheten för medlemmarna ökas med flera tusen procent (vilket i och för sig inte är så mycket i sammanhanget) bara genom denna lilla enkla åtgärd.

Notera att inom HSB utser HSB en av revisorerna i bostadsrättsföreningen. Då som regel en ej auktoriserad revisor. Även om HSB självsvådligt tagit sig rätten att ensam utse denna revisor så kan föreningen sätta press på HSB att få en kompetent revisor som är auktoriserad.

I min HSB-brf så genomfördes ett val (ett skenval, men dock) av extern revisor.

Se även följande inlägg om revisorer;

Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)
Revisorerna (Ernst & Young / BoRevision) ljuger ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1556)
Revisorernas missar - HSB skyller på skolbarn (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1554)

Lögner och ryggkliare inom HSB - Vad gör revisorerna? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1333)
Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=412) -

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961)

Revisorn och styrelsemöte. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=60)

Micke1
2008-03-23, 09:46
Utbildningar av föreningens revisorer är ett bra tips.
Det är svårt för valberedningarna ibland att hitta rätt personer för den posten.
Våra revisorer sittar alltid en så pass länge att en ny lärs upp under mandatperioden.Det gör att de kan hitta fel och brister som brukar uppkomma med jämna mellanrum i bokföring mm.

Admin
2008-03-23, 10:42
Ja, det kan absolut vara en tuff uppgift för valberedningen att hitta internrevisor, inte minst i mindre föreningar, men vad många inte tänker på är att den interna revisorn inte behöver vara "intern". Dvs internrevisorn behöver inte vara medlem i föreningen. Det kan vara vem som helst som bor var som helst.

Visst är det naturligtvis bäst att den interna revisorn också är medlem och bor i föreningen, men om valet står mellan att välja en medlem som inte kan något och en icke-medlem som kan ekonomi/revision så borde valet vara enkelt.

Kompetensen måste ha högre prioritet än medlemsskapet.

Man kan t.ex. välja en revisor från grannföreningen, om de har en kunnig revisor. Här borde HSB-organisationen ha en roll i att samordna revisorerna så att föreningarna får kompetenta internrevisorer (speciellt med tanke på att den HSB utser som externrevisor i princip inte gör något), utöver det självklara i att internrevisorns roll måste definieras.

Om inte HSB vill ta i detta, och fullmäktigeledamöterna inte begriper att ställa kravet på regionstyrelsen att ansvara för att så sker, så får varje lokal brf göra detta.


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Myggan
2008-03-23, 14:33
Vår internrevisor har suttit i ca 10 år och är väldig bra kompis med i stort sett hela styrelsen! Umgås även privat med delar av styrelsen! Denna förtroendeingivande revisor trodde även jag på.

Ställde en rak fråga till denne internrevisor:
"Var du med på styrelsemötet när styrelsen beslutade att skicka mig ett brev med hot om vräkning?".
Svaret blev "NEJ" och vi var rörande överens om att styrelsen hade gått för långt när dom ville hindra mig att uttala mig i radio och tidningar!

Sen visade det sig att denne internrevisor varit närvarande när beslutet togs!

Summan av kardemumman är att denna internrevisor suttit aldeles för länge och är helt på styrelsens sida i alla frågor. Fungerar bara som ett ALIBI för styrelsen!

Internrevisor MÅSTE bytas med jämna mellanrum annars blir denne FÖR involverad och kompis med styrelsen!

j.a
2008-03-23, 15:56
Personligen funderar jag på syftet med en intern revisor. Om föreningen uppfyller kraven i 8 kap 5 § LEF krävs avlagd revisorsexamen och jag tycker därmed extern revisor borde räcka.

I en stor förening blir möjligen arbetet som intern revisor övermäktigt utan rätt kompetens och i en liten förening har naturligen internrevisorn för nära relation till styrelsen för att någon effektiv revision kan ske.

Dessa riktlinjer gäller visserligen yrkesmässig internrevision, dvs inte lekmannamässig som i bostadsrättsföreningar:
Riktlinjer för yrkesmässig internrevision (http://www.internrevisorerna.se/uploads/RIKTLINJER_FOR_YRKESMASSIG_INTERNREVISION_godkand_ o_adress_stavfelskorr1_3.pdf)

Dessutom kan man erinra om 8 kap 2 § LEF
2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen på- kallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Medrevisorn skall tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår. ...

stephan
2008-03-23, 19:15
Bostadsrättsbranchen har fortfarande regler som gällde på 30, 40talet. HSB, Riksbyggen, SBC bildade en bostdsrättsförening. Första 10 åren sitter tjänstemän i styrelsen (fortfarande?). Det är andra tider idag. inte minst inom byggbranchen.

Som jag skrivit tidigare så är värdet på fastigheterna i bostadsrätter (uträknat av någon) 500 MILJARDER. Denna siffra kommer också att nu skena iväg då renoveringar av miljonprogrammet och nya ombildningar ökar lavinartat.

Görs inget åt revisionssystemet avseende bostadsrättsföreningarna kommer skandalerna att avlösa varandra.
Det är bara "proppen ur" som saknas innan detta blir verklighet. Byggbranchen är som de flesta vet "mycket ruffel och båg".

Att revisionsförfarandet i bostadsrätter inte gjorts om, är en ren skandal, och absolut inte i likhet vad som skett i andra brancher.

Att BoRevision fram till för ett år sedan var dotterbolag till HSB, betydde att HSB reviderade sig själva. I de flesta HSB-föreningar sköter de ju allt ifrån fastighetsskötsel som föreningens ekonomi.

Läget är väl inte bättre nu då det var BoRevisions chefer som köpte Borevision. Och de lär väl inte i första hand granska HSB:s förvaltare?

Jag kan garantera att om Bostadsrättsbranchen hade granskats som många andra brancher skulle det vimla av (upptäckta) oegentligheter.

Många många styrelser är för "svaga" att se att medlemmarna blir totallurade i många fall. Många många styrelser litar helt och blint på förvaltarna, vilket är mycket oroande. Är inte alla förvaltare, det som i andra sammanhang kallas kapitalister? Det vill säga gör allt vad som står i deras makt att dra in pengar till företaget.

Jag vill gå så långt och säga att man kan göra om ett gammalt ordspråk till: I krig, kärlek och bostadsrättsbranchen är allt tillåtet.