handdator

Visa fullständig version : Så behandlar HSB högsta chef sina medlemmar


stephan
2009-12-08, 13:01
Efter att ha försökt få kontakt med HSB Stockholm cirka 10 gånger skrev jag ett brev direkt till Högsta hönset på HSB Kent-Olof Stigh.

Jag fick träffa honom och gå igenom allt material om brf Väduren.

Han avslutade detta möte med att om HSB hjälper dig så sätter jag HSB Stockholms vice vd på uppdraget, så kan väl du lova mig att inte berätta att det är jag som gåt igång det hela.

Några dagar senare fick jag detta brev av Kent-Olof Stigh.

Vad tror ni hände sedan. USLINGARNA FEGADE UR OCH RÄDDADE DE SINA:12::12:"I sak kan jag så meddela att HSB-ledamoten och suppleanten för denne i brf Väduren, på Anders Svenssons begäran och i anledning av påstådd avsaknad av beslutsunderlag för utförda underhållsåtgärder och rutiner för attest och utbetalning, skriftligen till styrelsen framfört en begäran att styrelsen skall låta Borevision AB utföra en intern granskning i dessa delar.

Man begär att granskningen skall omfatta de berörda ansvarigas agerande i sina olika roller vad gäller underhållsåtgärder, från beslut och mandat för verkställande till genomförande och uppföljning/granskning.

Man begär dessutom man att granskningen även skall omfatta rutinen för kontroll av anlitade entreprenörer, samt betalningsrutinen från kontroll, attest och till utbetalning.

Slutligen begär man att om brister finns i något av ovanstående hänseenden så skall förbättringar i rutinerna föreslås.


Självfallet kan vi inte acceptera om det förekommer oegentligheter i någon enda bostadsrättsförening som är ansluten till HSB-organisationen, men för att vi skall kunna agera krävs att det kan visas att oegentligheter verkligen förekommer/har förekommit.

Det är alltså vår förhoppning att styrelsen i brf Väduren nu beslutar om begärd granskning och vi utgår från att så också kommer att ske.

Som du märker av ovanstående så är saken inte på något sätt utagerad för HSBs del utan vi får anledning att följa vad som händer.

Har oegentligheter begåtts och kan detta bevisas så skall givetvis ansvar utkrävas.


Med vänlig hälsning


Kent-Olof Stigh

MikHo
2009-12-08, 13:19
Jag skulle bara vilja be dig utveckla några frågor som jag har gällande detta för att jag skall kunna skapa mig en bild av situationen.


Du fick detta brev, eller gick det till styrelsen?Det är alltså vår förhoppning att styrelsen i brf Väduren nu beslutar om begärd granskning och vi utgår från att så också kommer att ske.


Om brevet gick till styrelsen, togs det beslut från styrelsens sida att genomföra begärd granskning?

stephan
2009-12-08, 15:17
Detta brev kom dagen efter jag fått Kent-Olof Stighs brev.

Hej, Jag har idag haft ett längre samtal med HSB ledamoten i Brf Väduren Karin Bergman. Karin kommer på nästa styrelsemöte på nytt ta upp begäran om intern granskning av brf Väduren. Om så inte beslutas får vi ta ställning till hur vi går vidare. Framöver noterar jag tacksamt att vi i vår dialog är respektfulla mot varandra.

Med vänlig hälsning
Anders Svensson

Sedan hörde jag ingenting från dem förrän detta "uttömmande" brev kom från HSB Stockholms vice vd cirka 1,5 månader efter Stighs brev.

Hej Stephan!
Som jag uppfattat dig och den bakgrund som du presenterat vid våra samtal och mailkorrespondens, tycks du ha en gedigen kunskap om styrelsearbete och då exklusivt när det gäller brf Väduren, samt angående samspelet med HSB som organisation där vi alltid finns som ett stöd för våra medlemmar och ägare.
De frågor som du tagit upp med mig angående styrelsen och förvaltningen i brf Väduren är sammanfattningsvis sådant som jag normalt inte känner igen mig i när det gäller hur styrelsearbete skall bedrivas. Jag hoppas därför, att du som medlem, nått fram med dina synpunkter direkt till styrelsen i brf Väduren för vidare handläggning. Och är du osäker på om styrelsen tagit till sig frågan har du ju, som du känner till, även möjligheten att vända dig till revisorerna som kan granska sakförhållandena. Enligt uppgift har revisorerna inget att erinra mot styrelsens förvaltning.
När det gäller agerandet i bostadsrättsföreningen för HSBs del vet du säkert att vi inte på något sätt skall gå in och styra bostadsrättsföreningens styrelsearbete annat än genom att tillsätta en ledamot och en suppleant och vara det stöd och bollplank som förväntas av vårt deltagande.
Min förhoppning och övertygelse är att HSBs ledamot och suppleant agerar utifrån de förutsättningar som finns för att tillvarata medlemarnas intressen.
Likaledes är min övertygelse att revisionen, i sin granskning av styrelsens arbete, agerar utifrån medlemmarnas bästa.
Med vänlig hälsning
Anders Svensson

MikHo
2009-12-08, 18:43
Jag tolkar det som om att Styrelsen i detta fallet beslutat om att INTE bifalla begäran om intern granskning?

stephan
2009-12-08, 19:00
Ja, det stämmer nog.

På stämman framförde man att eftersom revisorn inte hade gjort några anmärkningar så har styrelsen inte heller gjort något fel.

Att revisorn är bästa polare med förvaltaren (revisor åt honom också, samt alla förvaltarens övriga föreningar) och skulle "tappa" ett uppdrag för några 100 000kr om han "grävde lite" framkom inte.

Det hör till också att förvaltaren senaste året "tappat" 2 föreningar, och vips bytte man då också ut denna revisor.

Sammanträffande, :9:

MikHo
2009-12-08, 19:35
Vet inte om detta skulle fungera men skulle vara intressant att pröva:

Lägg en motion till stämman där en arbetsgrupp, med medlemmar från styrelsen skall ta in förslag på alternativa förvaltare ... "Det ligger rätt i tiden att kontrollera kostnadsläget för den förvaltaren ni har idag".

Denna arbetsgrupp skall sedan kalla till extrastämma och presentera inkomna offerter, OM så skulle vara att prisbilden pekar från den förvaltare ni har idag så är nog stämman intresserad att "spara" pengar.

Kan kräva en del lobbyverksamhet samt kontroll av vilka personer som du litar på i föreningen som skulle kunna ingå i denna arbetsgrupp.

Med lite planering så kan det säkert gå.

totiki
2009-12-08, 20:00
Kanske kan man kontakta någon på Ekerö kommun och få reda på varför Tony Boding inte fick fortsatt förtroende efter revisorernas genomgång? Det är några år sedan, men icke desto mindre... Hur sägs det.?.."ränderna går aldrig ur...".