handdator

Visa fullständig version : Alla medlemmar i styrelsen?


TEK
2009-12-06, 21:59
Jag och fler med mig skulle önska att en från varje lägenhet skulle få en plats i styrelsen men jag är lite osäker på hur det skall se ut för att följa de lagar och regler som finns.

Det är 10 lägenheter i föreningen. Jag skulle vilja att en från varje lägenhet hade en styrelsepost?

Kan det finnas 9 ledamöten och 1 suppleant?
Måste det finnas en internrevisor och internrevisors suppleant som är medlemmar i föreningen?
Finns det några nackdelar med att alla sitter i styrelsen? Jag fick höra att det blir administrativt väldigt mycket jobbigare.
Skulle man kunna ha bara styrelsemöten och hoppa över medlemsmötena ifall man hade en slik konstellation?

Essa
2009-12-06, 23:11
Det går nog att genomföra om det inte står annat i era stadgar, vilka ju kan ändras om många vill det.

Antar att revision då får köpas in utifrån och även här får stadgar beaktas/ ändras.

Suppleant posten är inte nödvändig att ha. Bättre då med tio ordinarie styrelseledamöter om ni vill uppnå jämbördig delaktighet.

Årstämma måste hållas som vanligt och som vanligt beslut i frågor som kräver stämmobeslut men vanliga medlemsmöten blir ju överflödiga.

Medlemmen Totikis förening praktiserar detta upplägg, men jag tror de är något färre. Finns omskrivet på forumet. Många inlägg där men prova sök.

totiki
2009-12-07, 14:31
Hej, jag och fler med mig skulle önska att en från varje lägenhet skulle få en plats i styrelsen men jag är lite osäker på hur det skall se ut för att följa de lagar och regler som finns.
Det är inget problem som Essa nämner. Man kan ändra stadgarna så det är OK. Vi idkar detta förfarande, är dock endast 5 lgh. Styrelsen har dock 6 ledamöter.

Det är 10 lägenheter i föreningen. Jag skulle vilja att en från varje lägenhet hade en styrelsepost?
Kan det finnas 9 ledamöten och 1 suppleant?
Måste det finnas en internrevisor och internrevisors suppleant som är medlemmar i föreningen?
Bättre som Essa säger med enbart ledamöter. Av demokratiska skäl.
Internrevisor behövs inte om alla ledamöter har full tillgång till all information. Vanlig utomstående revisor måste man ju ha givetvis.


Finns det några nackdelar med att alla sitter i styrelsen? Jag fick höra att det blir administrativt väldigt mycket jobbigare.
Skulle man kunna ha bara styrelsemöten och hoppa över medlemsmötena ifall man hade en slik konstalation?
Det finns säkert nackdelar fast jag ännu inte sett till dem. Det finns ett antal fördelar som jag ser.

Jag kan inte se att det blir jobbigare administrativt, dock. Ifall man fördelar arbetsuppgifterna. Vi använder en åtgärdslista med vad som är på gång och där varje punkt har en ansvarig ledamot. För varje gång någon uträttat sin punkt stiger grupptrycket mot den som inte ännu uträttat sin. Detta fungerar av sig självt. Vill man kan man givetvis köpa in administrativ hjälp utifrån precis som andra föreningar gör. Ju mer man kan göra själv desto lägre kostnader får man. Vår årskostnad skulle öka med 50% ifall vi köpte de tjänster vi nu hanterar inom styrelsen.

Hur fungerar styrelsen? Det beror på innevarande BRH. Vi har haft en konstellation där en ledamot endast närvarade på 2 styrelsemöten under 4 år och ingen stämma. Stadgarna reglerar när styrelsen är beslutsför. Idag medverkar alla ledamöter vid varje möte. Alla BRH har all information genom fullständig tillgång till styrelseprotokoll och vi går alltid igenom förra mötet samt åtgärdslistan som stående punkt. Även ekonomisk redovisning är en stående punkt.
Ifall någon ledamot har avvikande synpunkt är det mer än 10% och denne kan genast utlysa extra stämma om så skulle vara. Annars är varje styrelsemöte en sorts extra stämma ifall styrelsen är enhällig. Man kan då ta stämmobeslut i förväg och hänskjuta frågan som styrelsens propå till stämman, alternativt utlysa nästa styrelsemöte som extra stämma. Beslutsgången blir synnerligen snabb utan att de demokratiska värdena behöver tullas på.

Det krävs lite diciplin i början tills man lärt sig hur det funkar och processen satt sig hos ledamöterna. Har man inga stora saker på gång är styrelsemötet oftast avklarat inom en timma. Det är mest rutinfrågor. Man lär sig också att sprida ut återkommande ärenden till tidpunkter på året, så arbetsbelastningen inte behöver hopa sig.
Vi väljer internt ordf/kassör/sekr och låter den som vill eller är bäst lämpad att ta dessa sysslor. Det kan låta slapphänt men är bättre än att tvinga någon, anser vi. Om någon byter post vill vi ha in en lathund för vad denne uträttat och hur, till den som skall ta över.

Vi har lärare, låssmed, egenföretagare, scenograf, journalist och tusenkonstnär i föreningen och styrelsen för närvarande. Och alla har kunnat bidraga med kunskap från sitt yrkesområde under åren så att vi sluppit köpa in tjänster. Men i den mån det varit nödvändigt har vi använt näringslivets tjänster. Vi har också försökt att utbilda oss för att bättre hänga med i boendebranschen.

Även i min förra förening var alla medlemmar i styrelsen och vi genomförde ett större stambyte på egen hand där alla blev nöjda i slutändan. Och till ett mycket bra pris, framförallt beroende på en pensionerad inköpare som tog hand om offertförfrågan/anbudsförfarandet.

Det är viktigt att man vågar lita på varandra även om det kan ta lite tid emellanåt. Och att alla försöker bete sig som vuxna människor på styrelsemötena och avhålla sig ifrån för mycket och långa diskussioner. Utan tänka på varför man är där och gå till beslut eller bordläggning. Bra med en klartänkt ordförande som kan dämpa känslor/prestigetänkande, hålla sig till saken och leda mötena framåt.

Jag tror att för en liten förening är det att föredra att alla sitter i styrelsen ur ett medbestämmandeperspektiv. Den som vill ha inflytande kan ju få det genom eget arbete. Något som alla tjänar på. Det går att skapa en god cirkel enligt min mening. Förmodligen kan också motsatsen uppstå. Men har man lyckats skapa en god cirkel kan den fortgå rutinmässigt om man skapar regler för detta.
Det är en hel del administration som blir enklare också.

TEK
2009-12-08, 20:08
Tusen tack det låter som mina funderingar är genomförbara. Jag måste ha svart på vitt att det är lagligt för senaste mötet var det mycket det är lag på internrevisor och suppleant det är lag på sytelsesuppleant det är lag mot just sådana saker som ni beskriver är möjligt.

Vår internrevisor har inga uppgifter i föreningen så denna post behövs inte.

Var kan jag hitta i skrift att det är fullt genomförbart och får jag använda er förening som exempel på fungerande verksamhet när jag lägger fram min sak?

Gusten
2009-12-08, 20:21
I era stadgar står det antagligen idag ett minsta och ett högsta antal
styrelseledamöter. Frågan är således om tanken är att ändra stadgarna
så att det tvångsmässigt ska vara just 10 ledamöter och att det
måste finnas en styrelseledamot från varje lägenhet ?

MikHo
2009-12-08, 20:40
antalet suppleanter regleras enligt era stadgar.
Dessa kan ni ändra genom 2 stämmor.

Lagen om ekonomisk förening ( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm )
säger att det måste finnas en revisor, det står dock ingenstans att detta skall vara en intern revisor.

Vid nästa styrelsemöte, ta med ett exemplar av bostadsrättslagen & lagen om ekonomiska föreningar och be dina styrelsekollegor visa vad de stödjer sina teorier på.

MikHo
2009-12-08, 20:52
I era stadgar står det antagligen idag ett minsta och ett högsta antal
styrelseledamöter. Frågan är således om tanken är att ändra stadgarna
så att det tvångsmässigt ska vara just 10 ledamöter och att det
måste finnas en styrelseledamot från varje lägenhet ?

Formuleringen är väldigt viktigt här, så föreningen inte riskerar bryta mot sina stadgar och hamna i dåligt läge om någon medlem skulle neka delaktighet i styrelsearbetet.

totiki
2009-12-08, 20:58
Ja, ni får göra en stadgeändring ifall det behövs. Exempelvis kan man skriva att styrelsen skall bestå av 3-12 ledamöter. Då kan ni välja själva det antal som behövs t ex. ifall ni vill ha ett utomstående styrelseproffs eller om ni skall ombilda en lokal till lgh i framtiden. Vill ni ha suppleanter väljer ni att skriva in det i stadgarna, exempelvis 2. Då kan ni ha en ledamot från varje lgh samt 2 ev. respektive.
Det finns ingen tvingande lag om internrevisor.
Man ska kanske akta sig för tvingande skrivningar om en från varje lgh, ifall det dyker upp en BRH som vägrar, för då blir ni tvungna att ändra stadgarna åter igen. Stämman kan ju ändå reglera antalet på egen hand vid val av styrelse efter behov. Stämman är ju mer eller mindre densamma som styrelsen.

Du får gärna använda vår förening som exempel, kontakta mig genom internmeddelanden.
BRL och LEF. Här är en länk (http://www.bobattre.se/Fakta.asp?Page=P05) till lagarna på nätet.