handdator

Visa fullständig version : Kan styrelsen i brf neka till att flytta avloppsbrunn i badrum?


Pea
2009-12-06, 00:27
Jag har köpt en lägenhet (brf) och badrummet är konstaterat fuktskadat. Har fått skriftligt från styrelsen att föreningen står för byte av golvbrunn samt torkning.

Badrummet är så pass gammalt att jag tänker riva ut allt och göra ett nytt och större. Nu till problemet.
I stadgarna står det: "Det är inte tillåtet att bila upp golvet i våtrum för att flytta på avloppsrör, brunn etc.".

Jag har läst BRL 7 kap 7§,

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).

men är osäker på hur den ska tolkas.
Kan styrelsen neka mig, om jag nu bilar golvet, att flytta brunnen om det sker efter konstens alla regler?

Eller finns det någon annan "lag" som ger mig rätt att utföra det arbete jag vill?

Det är HSB som förvaltar.

Trötter
2009-12-06, 03:59
Jag har köpt en lägenhet (brf) och badrummet är konstaterat fuktskadat. Har fått skriftligt från styrelsen att föreningen står för byte av golvbrunn samt torkning.
Om det är konstaterat att det är brunnen som har orsakat fuktskadan kan du be att föreningen står för hela kostnaden för att säkerställa boendemiljön med ny golvbrunn, tätskikt, vägg/golvbeklädnad enligt föreningens norm. Detta kommer med största sannolikhet att kosta föreningen en ansenlig summa.

Enligt bostadsrättsnämndens utlåtande

Kan en nyinflyttad få stå till svars för en vattenskada som den tidigare ägaren orsakat?

En man i Stockholm hade just flyttat in när han upptäckte en fuktskada på väggen mot duschrummet.
Skadan berodde uppenbarligen på bristfällig våtrumsisolering i duschrummet. Det fanns också fuktskador i trossbotten, det vill säga utanför mannens lägenhet.
Föreningen hävdade att den nyinflyttade medlemmen borde stå för reparationskostnaderna, eftersom skadorna kom från hans lägenhet.
Men den nye medlemmen ansåg att föreningen borde rikta anspråken mot den tidigare innehavaren, eftersom skadan uppkom då denne bodde i lägenheten. Vad gäller?

Bostadsrättsnämndens bedömning

Bostadsrättslagen vilar på principen att den medlem som innehar lägenheten då skadan upptäcks också bär ansvaret för att åtgärda skadan. Undantag sker om det är fråga om en så kallad vattenledningsskada. Då kan medlemmen inte anses vållande till skadan.
Den här skadan är inte en så kallad vattenledningsskada, utan beror på att det inte har funnits någon fuktspärr i duschutrymmet. Detta är en skada som det ankommer på aktuell bostadsrättshavare, det vill säga den nye medlemmen.

När det gäller skador utanför lägenheten, exempelvis i bjälklag, gäller i stället allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det innebär att bostadsrättshavaren endast är skyldig att svara för reparationskostnaderna om det kan visas att han vållat skadorna. I detta fall är parterna eniga om att den nya bostadsrättshavaren inte kan anses ha vållat skadorna.
Han kan följaktligen inte åläggas något ansvar för kostnaderna.


Badrummet är så pass gammalt att jag tänker riva ut allt och göra ett nytt och större. Nu till problemet. I stadgarna står det: "Det är inte tillåtet att bila upp golvet i våtrum för att flytta på avloppsrör, brunn etc."
Om du redovisar för styrelsen att du kommer att anlita en entreprenör med expertkunskap på området samt att du motiverar ditt förfarande på ett professionellt sätt genom en förhandling med styrelsen så skulle det vara svårt för styrelsen att sätta sig emot din renovering.
Skulle styrelsen hårdnackat neka dig att utföra denna renovering som du vill så kan du ju alltid be att föreningen tar kostnaden för att fixa fuktskadan.


Jag har läst BRL 7 kap 7§, men är osäker på hur den ska tolkas. Kan styrelsen neka mig, om jag nu bilar golvet, att flytta brunnen om det sker efter konstens alla regler?
Eller finns det någon annan "lag" som ger mig rätt att utföra det arbete jag vill?
Det kap 7 § 7 kap. i bostadsrättslagen handlar om är att styrelsen ska ge sitt välsignande över hur du vill utforma ditt boende. De flesta beslut som styrelsen tar går att få prövade i högre instans, som hyresnämnden; http://www.hyresnamnden.se


Det är HSB som förvaltar.
HSB som förvaltare har inget med detta att göra, det är alltid styrelsen som är ansvarig för de beslut som fattas genom protokollförda styrelsemöten.


Till sist så rekommenderar jag dig att begära en kopia på de protokoll som ligger till grund för styrelsens beslut att inte ge dig tillåtelse att förbättra ditt boende genom renovering av våtutrymme.

MikHo
2009-12-06, 09:14
I stadgarna står det: Det är inte tillåtet att bila upp golvet i våtrum för att flytta på avloppsrör, brunn etc
Om det står så i stadgarna så brukar det ha lagts till av en anledning, prata med styrelsen om orsaken.


Om du redovisar för styrelsen att du kommer att anlita en entreprenör med expertkunskap på området samt att du motiverar ditt förfarande på ett professionellt sätt genom en förhandling med styrelsen så skulle det vara svårt för styrelsen att sätta sig emot din renovering.
Skulle styrelsen hårdnackat neka dig att utföra denna renovering som du vill så kan du ju alltid be att föreningen tar kostnaden för att fixa fuktskadan.

Tror det kommer bli svårt (borde vara i alla fall) att övertala styrelsen att bryta mot föreningens stadgar.

totiki
2009-12-06, 11:20
Det är inte tillåtet att bila upp golvet i våtrum för att flytta på avloppsrör, brunn etc

Detta låter konstigt. Det verkar som det fattas något här. Exempelvis "utan styrelsens godkännande".
Förr eller senare blir man/styrelsen tvungen att åtgärda stammar, den skrivning som redovisas här tillåter inte detta.

Är avloppsbrunnen inte BRHs ansvar enligt era stadgar?

Det är lätt hänt att avloppsröret fram till stammen skadas då man byter brunnen (även då detta utföres av fackman), får detta då inte åtgärdas?

Med rapportering till styrelsen vad som ska ske och hur detta ska genomföras och av vem, bör tillstånd kunna ges av styrelsen ifall detta utföres av en fackman eller på fackmannamässigt vis.

Dock en brasklapp, efter att ovanstående genomförts brukar i normalstadgar ansvaret för de utbytta ledningarna/golvbrunnen övergå från styrelsens ansvar till BRH. Eftersom avloppsrör/golvbrunn ej längre är tillhandahållna av föreningen.

Trötter
2009-12-06, 12:20
Jag håller med om att det saknas någonting. Styrelsen har förmodligen mandat att besluta om hur och vem som får göra ingrepp i det som diskuteras.

Stadgarna ska inte reglera vad som får göras i husets bärande konstruktion och vitala delar. De bärande och vitala delarna som valv, bärande väggar, el och VVS regleras av normer som t.ex;
Regelsamling för konstruktion - Boverkets konstruktionsregler, BKR - byggnadsverkslagen och byggnadsverksförordningen (http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2003/regelsamling_for_konstruktion.pdf)
och
VVS normer - VVS sanitet - Boverkets byggregler (http://www.ts.mah.se/utbild/by7390/VVS/SANITET07.pdf).

Angående hur ingreppet ska göras så kan en idé vara att styrelsen sätter upp villkor för att utföra ingreppet i avloppssystemet, som t. ex att ledningen i valvet skall bytas fram till en specifik punkt eller något liknade.

Vem som får göra ingreppet. Styrelsen har möjligheter att påverka vilken entreprenör som har rätt kompetens för att utföra ingreppet i avloppssystemet och samtidigt försäkra sig om att ledningens ombyggnad blir utförd på ett fackmässigt vis för att säkerställa kvalitén på arbetet.

Kolla med andra medlemmar i fastigheten hur de har behandlats av styrelsen vid större renoveringar. Det kanske finns medlemmar som har fått i genom ändringar i bärande konstruktioner, m.m.

Om det är så att styrelsen hårdnackat håller på sitt beslut om att det inte ska flyttas några golvbrunnar i den befintliga konstruktionen;
Ett alternativ är att sadla på golvet med nya reglar och fälla in den nya placeringen av brunnen som det behagar och utforma våtutrymmet med en något lägre takhöjd. Detta är ingen optimal konstruktionslösning, men det är möjligt eftersom man inte utför några ingrepp på befintliga system.