handdator

Visa fullständig version : Ordförandes befogenheter i brf


TEK
2009-11-11, 00:50
Vilka befogenheter hard ordföranden i en BRF?

Får han/hon fatta beslut som rör föreningen på egen hand?
Får han/hon skriva under och dokument såsom budget från exempelvis riksbyggen utan att först visa denna för styrelsen?

Om det visar sig att ordföranden på egen hand har tecknat avtal som missgynnar föreningen ekonomiskt vad kan konsekvenserna bli av detta?

schrapet
2009-11-11, 12:34
Första frågan är något svävande. Vissa beslut kräver stämmobeslut, andra beslut kan styrelsen besluta om och sedan finns det sådant som ledamot kan besluta om utan att denna behöver tillkalla styrelsen !

Om Riksbyggen vill presentera en budget så förefaller det märkligt att detta kräver en attest. Jag har tidigare suttit med i en RB förening och då brukade RB ekonomen gå igenom budgeten med styrelsen. Numera är föreningen privat och då godkänner stämman kommande budget som styrelsen föreslagit.

Om stämman tycker att ordföranden har tecknat ett avtal med ex. Riksbyggen som är ogynnsamt tycker jag att stämman skall ta upp detta och kräva att avtalet sägs upp och ledamot (ej Rb rep.) gör en riktig upphandling där fler leverantörer får lämna bud.

totiki
2009-11-11, 13:43
Om det visar sig att Ordföranden på egen hand har tecknat avtal som missgynnar föreningen ekonomiskt vad kan konsekvenserna bli av detta?


Konsekvensen blir att föreningen missgynnas under den tid avtalet löper.

Ordföranden har inte skött sitt jobb ordentligt och bör nekas ansvarsfrihet, Därefter kan ni alltid polisanmäla honom. Det leder förmodligen inte till någon åtgärd tyvärr. Ifall det leder till åtgärd och föreningen har styrelseskydd i sin försäkring utfaller den och föreningen får betala självrisken. Vanligt är 2 basbelopp. Så ifall den summa som föreningen missgynnas med är mindre än 2 basbelopp kommer föreningen att missgynnas än mer av ett sådant förfarande.

Men i sådana fall kan kanske föreningen driva ett mål mot de som drev igenom detta och äger dessa inte rätt till styrelseskydd genom försäkringen kan de bli personligt ansvariga för den extra kostnad de åsamkat föreningen. Detta skulle i sådana fall vara en extrem situation som då jag aldrig hört talas om tidigare.

MikHo
2009-11-16, 18:10
Om det visar sig att ordföranden på egen hand har tecknat avtal som missgynnar föreningen ekonomiskt vad kan konsekvenserna bli av detta?

Innan någon förivrar sig så bör/skall man ha torrt på fötterna. Om det avtalet var det bästa alternativet när det tecknades så finner jag inte något problem i själva avtalsbiten. Däremot ska övriga medlemmar i styrelsen ha blivit informerade innan avtalet undertecknades.

Ett exempel kan vara lån på föreningen, om lånen låstes på längre sikt för X antal år sedan så har det ju i dagsläget "skadat" föreningen ekonomiskt i och med att räntan är lägre idag. Det är dock inget som man vid det tillfället visste något om. I ett sådant fall tycker jag inte stämman skall neka ansvarsfrihet.

Men det är för lite information för att kunna ta ställning till just ditt fall.

Beskriv vad som hänt så kanske du får ett ännu bättre svar.

Gusten
2009-11-16, 20:44
Det brukar finnas en bestämmelse i stadgarna om att det ska vara två
i förening som är behöriga att ingå avtal för föreningens räkning (teckna föreningens firma).
Detta är en av de punkter där Bolagsverket kontrollerar stadgarna.
Jag är osäker på om mindre avtal eventuellt kan ingås av en ensam styrelsemedlem.

TEK
2009-11-19, 08:34
Angående lånen så var det just i dessa dagar då räntan är så låg. Ordföranden missade att stämma av med banken så vi fick räntor på minst 100% över vad det borde vara låsta på en längre period.

Ang påskriven budget så fick ingen se denna innan den undertecknades.

totiki
2009-11-19, 09:32
Ang lånen så var det just i dessa dagar då räntan är så låg. Ordf missade att stämma av med banken så vi fick räntor på minst 100% över vad det borde vara låsta på en längre period.
Detta är tyvärr ett problem som bankerna hjälper till med att förvärra. De skall underrätta låntagaren i god tid innan lånet löper ut för kontakt ifall något skall ändras. Det säger villkoren. Sorgligt nog är det lite si och så med den saken. Ifall du ringer dem två månader före och undrar så anser de att du är alldeles för tidigt ute. Men då kommer i alla fall en underrättelse två till tre veckor innan sista dag för ändring. Ifall du inte kontaktar dem på eget bevåg har det visat sig att "posten" missar utdelningen av denna underrättelse i väldigt hög grad (ironi). Ett problem som uppmärksammats av FI under senare tid.

Från Swedbank stod det i vår underrättelse att ifall vi ville ändra på något skulle alla firmatecknare skriva på samt att giltigt Registreringsbevis (á 700 pix) medsändas. Inget hände. Så jag kontaktade banken. Nej, det brevsvaret hade de inte sett till? (Jag borde alltså skickat det rekommenderat.) Fast det fanns ett portofritt svarskuvert som banken ville att jag skulle använda, så då gjorde jag det.
Men vid denna nya telefonkontakt med banken så ville de visa sin servicekänsla och jag fick ändra på villkor och löptid. Per telefon, utan firmatecknares underskrift och utan registreringsbevis.
Vad tror ni om det? Är det verkligen så lätt att ändra villkor och löptid? Nej. De hade nog visst fått vårt brevsvar men förnekade det. Hade jag inte kontaktat dem, (och det gjorde jag för jag läst artikeln om att denna typ av handlande förekom från bankernas sida), så hade de kunnat skyllt på posten och vi hade blivit sittande med det gamla oförmånliga lånet.

Efter att jag läst artikeln drev jag igenom att alla olika avtal med någon form av negativ avtalsbindning skulle skrivas in i åtgärdslistan. Så att styrelsen skall vara medveten om att dessa måste upphandlas och offerter begäras in före att uppsägningstiden för avtalet löper ut. Endast så kan man sätta press på sina avtalspartners att ge en rabatter som gammal kund eller liknande. Annars räknas t ex. fastighetsförsäkringen upp med 8% per år och är snart dyrare än konkurerande bolags offerter.

Jag har ingen aning om vad er ordförande råkat ut för. Det kan vara ett rent misstag från hans sida. Han kan också blivit förledd av banken enligt ovan. Vad ni råkat ut för är dock hela styrelsens ansvar och handlar om hur styrelsearbetet går till. Styrelsen måste hålla koll på när avtalen går ut, hålla koll på hur avtalspartnern agerar och tillse att allt arbete sker på bästa sätt. Ett exempel på hur detta kan gå till är Åtgärdslistan. Tyvärr kan inte resterande del av styrelsen skylla på ordföranden. Det är lika mycket deras ansvar att tillse att han sköter sitt jobb på bästa sätt. Dessutom är ekonomin snarare kassörens uppgift eller åtminstone kassören i samklang med ordföranden. Då är det två firmatecknare och också två som kan kolla villkor och sköta upphandling.

Det är också lustigt att ifall ni betalar en förvaltare som exempelvis RB, att dessa som är väl medvetna om förfarandet vid omsättning av lån, inte går in och underrättar ordföranden om att lånen behöver sättas om och hur gången för detta är. Riskbyggen har ju brustit i sitt ansvar för den administrativa förvaltningen om de underlåtit att underrätta ordföranden. Det är en sak att inte de har mandat att sätta om lånen. Men som administrativ förvaltare har de skyldighet att underrätta om detta, anser jag. De ökade räntekostnaderna kanske överstiger den kostnad ni har för RB som förvaltare? I så fall har de brustit i sådan omfattning att det kan vara värt att dra målet till marknadsdomstolen.

Ang påskriven budget så fick ingen se denna innan den undertecknades.
Men vid undertecknandet fick någon annan läsa den? Det är ju ofta två firmatecknare som skall skriva under för att ett avtal skall gälla.
Ifall ni inte fick tillräcklig tid till att studera den skulle ni vägrat undertecknande och tagit med den hem för att analysera den innan ni vid senare tillfälle kunde underteckna den. Återigen handlar det om eget ansvar som styrelseledamot. En ja-sägare som skriver under utan att tänka, är givetvis också medansvarig för alla dåliga beslut som tas.
Den styrelse som inte engagerar sig i styrelsearbetet utan låter ordföranden sköta allt efter eget huvud har inget att skylla på när det går snett.

Sorry. Det är trist att höra, det förstår jag. Men det är nog tyvärr enbart hårda fakta.

Bostadsbranschen skall stå för grädden på moset i goda tider och rädda alla andra från undergång i dåliga. Det har marknaden bestämt och staten spelar med i samma dubbla moral. Alla vet de ju att vi inte kan flytta från landet. Och flyttar vi inom landet spelar det ingen roll för de flesta BRFr blir ju lika blåsta.

clabbe
2009-11-19, 10:35
Angående påskriven budget så fick ingen se denna innan den undertecknades.

En budget är i min begreppsvärld inget bestämmande dokument utan bara ett stöd för styrelsens förvaltning av ekonomin. Jag har svårt att se skadan i detta agerande.

Vad gäller räntan så är det lätt att vara efterklok. I min förening låste vi räntan på ett lån 2008 på en nivå som i efterhand visade sig vara högre än nuvarande ränta. Hade vi vetat framtiden hade vi låst den ett år istället för 3 år så att vi nu 2009 fått ner räntan.

Men hade vi istället legat på rörlig ränta på det lånet skulle vi fått betala de jättehöga räntorna hösten-vintern 2008/2009 istället.
Hade det varit bättre?

totiki
2009-11-19, 11:09
En budget är i min begreppsvärld inget bestämmande dokument utan bara ett stöd för styrelsens förvaltning av ekonomin. Jag har svårt att se skadan i detta agerande.

Jag kan hålla med dig i princip.
Men...
Budgeten bestämmer också årsavgiften och eventuella höjningar av densamma. Ifall RB bestämmer att vissa kostnader skall komma nästa år kanske p g a. underhållsplan eller liknande som de själva räknat in i sin egen budget för RB som förväntad intäkt. Då blir det svårare för styrelsen att skjuta på den utgiften ett par år för att hålla årsavgiften nere under sämre tider t ex.
För i sådana fall måste styrelsen gå tillbaka till RB och begära mer arbete från dem med en ny budget. Och omläggning av årsavgiften med allt vad det innebär för RB med omtryckning av nya årsavgiftstalonger m m. som de säkert kommer att ta extra betalt för.
Och här har man ju dessutom krävt från RBs sida att budgeten skall undertecknas, något som då motsvarar ett avtal. Ett sorts intresseavtal om godkännande av kommande styrelsebeslut i olika frågor som rör föreningens kommande budget. En budget i vilken RB med underleverantörer mycket väl redan kan ha tänkt sig vara involverad.

clabbe
2009-11-19, 11:31
Det var intressant läsning. Där gäller det att vara tuff mot RB om de försöker belasta en förening med slika kostnader.

totiki
2009-11-19, 12:41
Jo. Fast när man tänker efter lite så ligger det ju i sakens natur att, ifall förvaltningsbolaget sköter underhållsplan, budget och upphandling så har de ju hela kakan i sina egna händer. Särskilt om de bara tar in en (1) offert från sina egna bolag eller underleverantörer (som finns beskrivet på ett flertal trådar på detta forum). Har man dessutom en styrelserepresentant som HSB eller RB, då kan man räkna in allt i förväg i sin egen budget med en 80 - 90% säkerhet.
En styrelse med tre trötta ledamöter i en förening där ingen medlem vill ta ansvar är en lätt plockad gås som lägger guldägg. Det vore illojalt mot det egna företaget (HSB, RB) att inte ta vara på en sådan situation.

MikHo
2009-11-19, 19:51
Angående lånen så var det just i dessa dagar då räntan är så låg. Ordföranden missade att stämma av med banken så vi fick räntor på minst 100% över vad det borde vara låsta på en längre period.

Angående påskriven budget så fick ingen se denna innan den undertecknades.

Jag antar att det är denna miss som ordförande gjorde som du pekar på med orden

Om det visar sig att ordföranden på egen hand har tecknat avtal som missgynnar föreningen ekonomiskt vad kan konsekvenserna bli av detta?

Om så är fallet anser jag inte att ordförande tecknat något avtal som inte (tidigare?) styrelse accepterat genom att teckna avtalet första gången.
I princip alla avtal (finns undantag) har den klausulen gällande uppsägningstiden.

Så ordförande är inte ensam "skyldig" utan som påpekats så har styrelsen ett gemensamt ansvar för denna fadäs.

TEK
2009-12-06, 21:54
Många kloka ord jag tackar för era råd.

Jag tror lösningen blir att dela upp ansvaret mer och se till att försöka involvera medlemmarna mer i verksamheten för att se till att det inte blir fler sådana här fel.