handdator

Visa fullständig version : Abff 04


Beaufort
2009-11-10, 14:03
Hej!

Kan någon säga kortfattad vad som står i ABFF 04, Punkt 36, 8 + 9.
Kan inte hitta på nätet. Det är dessa punkter som Riksbyggen hänvisar
till när det gäller ersättning för ändringar och tilläggsarbeten.

Ersättning för felavhjälpande (?) och planerat underhåll samt ombyggnad:
% på beställarens årliga utgifter (exkl moms) tas ut. Vad jag förstår så är
det en administrativ avgift på ALLA föreningens utgifter?!
Är detta något som är standard i avtalen med Riksbyggen?!?!
Någon som vet?

Ja - jag har läst en oberoende granskning. Men det vore intressant att höra om andra föreningar har liknande lydelser.

:13:

stephan
2009-11-10, 17:35
Det du tar upp har diskuterats för länge sedan på detta forum. Om jag inte minns fel var det därför Francois förening bytte förvaltare.

Han kom nämligen på (vilka många fler borde upptäckt) att ju mer riksbyggen kan "lura av styrelse" i form av arbete eller tjänster ju högre blir arvodet för Riksbyggen.
Arbetena och tjänsterna tar de ofta hand om själva också.

Skulle det inte vara tvärtom, ju mer man kan "tjäna" åt föreningen, så borde man få bonus?

Nu funkar det väl inte så i tillexempel bankvärlden heller?

Chefer och riksbyggen tar ut bonusar/höga arvoden hur det än går.

Trötter
2009-11-16, 19:08
Hej!

Kan någon säga kortfattad vad som står i ABFF 04, Punkt 36, 8 + 9.
Kan inte hitta på nätet. Det är dessa punkter som Riksbyggen hänvisar
till när det gäller ersättning för ändringar och tilläggsarbeten.Jag har granskat ABFF 04 och delger dig texten från författningssamlingen över förvaltning, i punkt 36, 8+9 samt det som omfattas av tillämpningarna. Hoppas det klarnar anars är du välkommen med kompliterande frågor eller så du kan finna information på ett välsorterat biblotek

36. Enligt självkostnasprincipen utgår ersätning för

Kostnader för material och varor
Kostnader för arbetsledning
Kostander för arbete
Kostnader för Hjälpmedel
Kostnader för underentreprenader
Kostnader för försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt lag och företagsorgaisationer
Kostnader i övrigt som inte anges i 8 och 9 nedan
Entreprönrsarvoden, inbegrper kostnader för rentor och centraladmenistration, beräknat som en i kontraktet angiven procent av kostnaderna enligt 1-7 ovan, exlsive moms
Entreprenörsarvode, beräknat som i kontraktet angiven procent av kostnadrena enligt 1-7 ovan, exlusive moms, för arbetet, hjälpmedel, material eller vara, som tillhandahäles av beställaren.37 Vidtillämpning av självkostnadsprincipen gäller.

Entreprenören skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekninska och ekonomiska resultat.
Till förenkling av debitering och kontroll kan vissa kostndaer beräknas procentuellt på anna kostnad eller på grundvall av arbetad tid eller med ledning av ā-priser eller annan debiteringsnorm.
Erhållna rabbater gottskrivs beställeran
Vid upphandling av material, vara eller underentreprenör skall såvitt möjligt anbud infordras från leverantörer eller entreprenörer; upphandling skall ske till så förmånliga villkor för beställaren som förhållanderna medger
beställaren äger rätt att granska samtliga orginalverifikationer i den mån de avser haä ifrågavarande arbeten.

stephan
2009-11-17, 10:52
Jag hänger inte med i disskussionen avseende extra eller tillkommande arbeten utöver avtal som Riksbyggen tar ut.

Trötter skriver här hur "Enligt självkostnasprincipen utgår ersätning för" fungerar, men....
För att komma till detta skede så måste man ju läsa innehållet i ABFF som står före det.

Punkt 2 i 35:an har det hänt någon gång.
Svar ja, SBC misskötte sitt avtal med brf Väduren under ett år så katastrofalt så styrelsen fick SBC att skriva ner kontraktssumman med 125 000kr. Att de sedan gjorde allt för att vi skulle köpa tjänster för denna summa är en annan historia.
Men som jag tolkar det skrivs i denna tråd, så tillämpar Riksbyggen bara punkterna 36 och37?
Det vill säga Riksbyggen gör som vanligt, griper en paragraf i luften och kör över sina föreningar, med någon påhittad "lagom" %, när det blir tal om tilläggsarbeten????

Utdrag ur ABFF 04
Ekonomi
34
Kontraktsumman avser ersättning för kontraktsarbetena. Då ändring eller tilläggsarbeten utförs, skall reglering av kontraktssumman ske genom avräkning mellan tillkommande och avgående arbeten. Sädan reglering skall ske utan dröjsmål, om möjligt före ändringens eller tilläggsarbetenas utförande.
35
värdet av ändring eller tilläggsarbete skall, om inte parterna överenskommer om tillämpbarta`pris eller träffar särskild överenskommelse, beräknas enligt fäljande.
Värdet av ändrings eller tilläggsarbete skall, om inte parterna överenskommer om tillämpbart a`pris eller eljest träffar särkild överenskommelse, beräknas enligt följande.
1. Värdet av tillkommande arbete bestäms enligt självkostnadsprincipen (löpande räkning) på det sätt pkt36 visar.
2. värdet av avgående arbete fastställs till belopp varmed arbetet ingår eller beräknas ingå i kontraktssumman

Trötter
2009-11-17, 11:46
Jag hänger inte med i disskussionen avseende extra eller tillkommande arbeten utöver avtal som Riksbyggen tar ut.

Trötter skriver här hur "Enligt självkostnasprincipen utgår ersätning för" fungerar, men....
För att komma till detta skede så måste man ju läsa innehållet i ABFF som står före det.

Min tid räckte inte till för att förmedla hela inne börden i ABFFs, självkostnadsprincip men du har fått med det som inleder självkostnadsprincipen.

Det verkar som föreningar har en bristfällig kunskap i hur en upphandling skall utformas när det gäller avtal, besiktning, granskning och betalning.

Här är några punkter att tänka på.
Vid upprättande av avtal: Precisera allt det som är av vikt, (var tydlig) det som ej är preciserat i avtalet/upphandlingen och tillkommer i efter hand utan att det är verifierat skall man avstå att betala.
Ett avtal är alltid förhandlingsbart: Det som ej gynnar verksamheten skall man försöka förhandla bort vid avtalsförhandlingen, använd gärna ljud upptagning vid förhandlingen så inget går förbi protokollet.
Upprättande av avtalsförhandlingsprotokoll: Detta skall göras av beställaren och sedan godkännas/justeras av utföraren.
Vid en upphandling så bör man alltid låta en tredje part med fackkunskap granska avtalet (ej HSB/Riksbyggen mm).
Att tänka på, konsumentskyddslagarna gäller inte i affärer mellan ekonomisk förening och annan part/entreprenör så det gäller alltid att upprätta skriftliga avtal som skyddar båda parter ekonomiskt.
Granska alla fakturor som om de alltid är felaktiga, vid minsta misstanke begär att få se verifikationer på kostnaderna för fakturan som entreprenören har påfört fakturan.
Betala aldrig för något som ej är utfört.
Besiktning: Det är alltid beställaren som står för besiktningen av det utförda. Vid besiktning så är det att föredra att beställaren och besiktningsorganet gör detta utan entreprenörens närvaro och för ett tydligt protokoll över alla de brister som besiktningen visar på.
Granskning: Vid granskning av utförda tjänster så kan det vara bra att tillsätta en extern granskningsman vid oklarheter i verksamheten/tjänsten.
Avtal: Det är med rekommendation vid stora upphandlingar, anlita juridisk expertis vid upprättande och förhandling av avtal för entreprenader.I vår förening så har vår styrelse upprättat ett avtal gentemot HSB som förmodligen kommer att kosta styrelsen en del pengar. Styrelsen har under ett protokollfört styrelsemöte beslutat att frångå stämmobeslut, och göra en upphandling utan konkurrerande anbud. Detta och fler andra händelser ligger ligger under granskning hos en oberoende granskningsman.