handdator

Visa fullständig version : Jäv i styrelsen vid stambyte i brf?


Julius
2009-10-13, 22:23
Jag kommer just från ett medlemsmöte där vi avhandlade kommande stambyte. Styrelsen har tagit beslut om att använda sig av delad entrepenad d.v.s. att vi använder fler företag som går in och gör sin del istället för att anlita ett stort företag som sköter allt. Styrelsen har också bestämt att det företag som ska göra det mesta av jobbet, själva stambytet med vvs, är det företag som en av styrelsemedlemmarna äger. Han har alltså varit med och bestämt att han själv ska göra jobbet. Några offerter på att han är billigast finns inte.

För mig luktar detta jäv så det osar om det. Någon som är kunnig på området?
Tack på förhand!

j.a
2009-10-13, 22:50
Har styrelsen beslutat använda bolaget som en ledamot äger och denna ledamot själv deltagit i beslutet är detta jäv enligt 6 kap 10 § LEF.

Att styrelsen inte undersökt olika offerter gör att de brister i den vårdplikt som styrelsen såsom syssloman för medlemmarna har över föreningen och dess egendom.

Beslut om själva stambytet som sådant är i allmänhet av den karaktär att det måste fattas på en stämma eftersom styrelsen normalt sett inte har befogenhet till detta själv enligt 9 kap 15 - 16 §§ BRL.

Om ni misstänker att föreningen hamnar i en sämre ekonomisk (eller annan) position pga eventullet jävsbeslut/brist i vårdplikt tycker jag att ni skall kalla till extra stämma och upphäva styrelsen beslut och eventuellt tillsätta en ny styrelse. Ett stambyte är den största engångskostnad en bostadsrättsförening står inför varför kraven på förfarandet måste anses särskilt höga.

Julius
2009-10-14, 07:45
Har styrelsen beslutat använda bolaget som en ledamot äger och denna ledamot själv deltagit i beslutet är detta jäv enligt 6 kap 10 § LEF.

Att styrelsen inte undersökt olika offerter gör att de brister i den vårdplikt som styrelsen såsom syssloman för medlemmarna har över föreningen och dess egendom.

Beslut om själva stambytet som sådant är i allmänhet av den karaktär att det måste fattas på en stämma eftersom styrelsen normalt sett inte har befogenhet till detta själv enligt 9 kap 15 - 16 §§ BRL.

Om ni misstänker att föreningen hamnar i en sämre ekonomisk (eller annan) position pga eventullet jävsbeslut/brist i vårdplikt tycker jag att ni skall kalla till extra stämma och upphäva styrelsen beslut och eventuellt tillsätta en ny styrelse. Ett stambyte är den största engångskostnad en bostadsrättsförening står inför varför kraven på förfarandet måste anses särskilt höga.

Tack för ett bra och upplysande svar. En följdfråga kring detta med att ev. ha brustit i vårdplikt:
Vad krävs för att en styrelse ska ha uppfyllt gällande bestämmelser när det kommer till att hämta in offerter? Gäller lagen om upphandling och vad säger i så fall den?

clabbe
2009-10-14, 10:24
Lagen om upphandling gäller bara offentliga upphandlare, så där finns ingen ledning.

totiki
2009-10-14, 11:42
Som j.a. så bra uttrycker det "Beslut om själva stambytet som sådant är i allmänhet av den karaktär att det måste fattas på en stämma eftersom styrelsen normalt sett inte har befogenhet till detta själv enligt 9 kap 15 - 16 §§ BRL." så skall detta styra styrelsens arbete.

Hur ofta det visar sig att detta inte är fallet visas i just detta forum.
Hur kommer man tillrätta med det?
Det är väl valberedningens uppgift att föreslå personer som är lämpade. Kanske borde det också finnas ett krav på en löpande kontroll av styrelsens arbete genom en internrevisor.

Det är ju en balansgång, för risken finns att det blir allt färre som intresserar sig för föreningsarbetet.
Det klagas emellanåt på att det ofta verkar vara pensionärer som styr och ställer i styrelserna. Det kan finnas naturliga förklaringar till det.
De är ofta mer föreningsvana. Föreningar har varit en folkrörelse i detta landet. Även om individualismen numera är mer förhärskande bland yngre.
De kan ha mer tid/lust över för att bedriva detta arbete.

Att sedan olika uppfattningar kolliderar vad det gäller hur föreningens arbete skall bedrivas är naturligt, utifrån ovanstående. Men då gäller att den måste engagera sig som vill förändring. Trögheten i systemet har både fördelar och nackdelar så klart.

Men ju snabbare omsättningen av lgh är i en förening desto mer av föreningsarbetet läggs i händerna på dem som bor där långsiktigt.
Det har givetvis också både fördelar och nackdelar. Men ur trygghetssynpunkt och stabilitet är det säkert bra med erfarenhet och insikt i lagar och regler över ett längre perspektiv. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara sämre då trygga lösningar har en förmåga att kosta mer.

Det är ju en sådan skillnad på olika föreningar. Stora och små. Gamla helamorterade och nya med stora lån. Blandade boendeformer med lgh och radhus och strikta fastigheter med enbart lika stora lgh o s v. Alla skall rymmas under det lappverk LEF & BRL utgör och nya lagar och regler tillkommer hela tiden som tolkas olika av de med olika förutsättningar.

I detta fallet med ordförandens jävsituation framstår allt som solklart och är det säkert också. Kanske är det ändå så att detta alternativ han kommer med är både bäst, billigast och håller högst kvalitet.
Vad som saknas är kanske genomlysning av upphandlingsunderlaget och jämförelser med inkomna offerter.

Jag tycker absolut att man kan ifrågasätta denna styrelses arbete och att man skall kalla till extra stämma för att ta itu med frågan. Man bör då lägga lite arbete på kallelsen så att denna stämma kan komma till ett godtagbart resultat. Man bör se till att en arbetsgrupp bildas där redan framtaget material och underlag finns med och tillse att detta kontrolleras med marknaden i övrigt. Saker och ting kan ju ha ändrats i rådande tider. Framför allt bör den som kallar till stämman vara beredd på att ingå i denna arbetsgrupp så att medlemmarna kan känna trygghet med att alla aspekter verkligen genomlyses i det nya underlaget. Då kan man kalla till en ny stämma som slutligen kan ta beslut i frågan om stambyte.

Julius
2009-10-15, 07:54
Som j.a. så bra uttrycker det "Beslut om själva stambytet som sådant är i allmänhet av den karaktär att det måste fattas på en stämma eftersom styrelsen normalt sett inte har befogenhet till detta själv enligt 9 kap 15 - 16 §§ BRL." så skall detta styra styrelsens arbete.

Hur ofta det visar sig att detta inte är fallet visas i just detta forum.
Hur kommer man tillrätta med det?
Det är väl valberedningens uppgift att föreslå personer som är lämpade. Kanske borde det också finnas ett krav på en löpande kontroll av styrelsens arbete genom en internrevisor.

Det är ju en balansgång, för risken finns att det blir allt färre som intresserar sig för föreningsarbetet.
Det klagas emellanåt på att det ofta verkar vara pensionärer som styr och ställer i styrelserna. Det kan finnas naturliga förklaringar till det.
De är ofta mer föreningsvana. Föreningar har varit en folkrörelse i detta landet. Även om individualismen numera är mer förhärskande bland yngre.
De kan ha mer tid/lust över för att bedriva detta arbete.

Att sedan olika uppfattningar kolliderar vad det gäller hur föreningens arbete skall bedrivas är naturligt, utifrån ovanstående. Men då gäller att den måste engagera sig som vill förändring. Trögheten i systemet har både fördelar och nackdelar så klart.

Men ju snabbare omsättningen av lgh är i en förening desto mer av föreningsarbetet läggs i händerna på dem som bor där långsiktigt.
Det har givetvis också både fördelar och nackdelar. Men ur trygghetssynpunkt och stabilitet är det säkert bra med erfarenhet och insikt i lagar och regler över ett längre perspektiv. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara sämre då trygga lösningar har en förmåga att kosta mer.

Det är ju en sådan skillnad på olika föreningar. Stora och små. Gamla helamorterade och nya med stora lån. Blandade boendeformer med lgh och radhus och strikta fastigheter med enbart lika stora lgh o s v. Alla skall rymmas under det lappverk LEF & BRL utgör och nya lagar och regler tillkommer hela tiden som tolkas olika av de med olika förutsättningar.

I detta fallet med ordförandens jävsituation framstår allt som solklart och är det säkert också. Kanske är det ändå så att detta alternativ han kommer med är både bäst, billigast och håller högst kvalitet.
Vad som saknas är kanske genomlysning av upphandlingsunderlaget och jämförelser med inkomna offerter.

Jag tycker absolut att man kan ifrågasätta denna styrelses arbete och att man skall kalla till extra stämma för att ta itu med frågan. Man bör då lägga lite arbete på kallelsen så att denna stämma kan komma till ett godtagbart resultat. Man bör se till att en arbetsgrupp bildas där redan framtaget material och underlag finns med och tillse att detta kontrolleras med marknaden i övrigt. Saker och ting kan ju ha ändrats i rådande tider. Framför allt bör den som kallar till stämman vara beredd på att ingå i denna arbetsgrupp så att medlemmarna kan känna trygghet med att alla aspekter verkligen genomlyses i det nya underlaget. Då kan man kalla till en ny stämma som slutligen kan ta beslut i frågan om stambyte.

Jättetack för bra svar!