handdator

Visa fullständig version : Bristande intresse från alla utom styrelsen - styrelsearvode i brf


sheikyerbouti
2009-10-10, 18:16
Sitter i styrelsen till en förening i Stockholm innerstad. Huset köpte vi loss av en privat ägare 2001 efter två års förhandlingar. Föreningen bildade jag och två andra 1999 och jag är den enda som bor kvar fån den tiden.

Nu till saken. Varje år inför årsstämman försöker valberedningen värva nya ledamöter till styrelsen men intresset är noll.

Resultatet blir att sittande styrelse väljs om och inget nytt blod kommer in. Många av dem som var med när vi ombildade har flyttat.

Det är i princip hälften kvar. Jag undrar bara hur folk är funtade eg. Skulle jag ringa på hos någon av grannarna (som visar inget intresss alls för föreningen) och fråga om jag fick låna 5.000 kr skulle jag få nej. Det verkar helt ok att vi/jag förvaltar deras miljoninvestering och sen ska vi/jag helst sköta allt annat också så som gårdsstädning, och så vidare.

För ett par år sedan föreslog jag därför jag en höjning av styrelsearvodet till 50 tusen kr (sex personer i styrelsen, 26 lgh). Höjningen blev av men med knorr "har vi råd mm mm".

Jag är på ren svenska skitless att vara en av som som förväntas fixa allt och dessutom inte få betalt alls. Jag har ett arvode på 694 kr före skatt / månad för detta. De ger mig 340 kr för möten städa och all annan fix per månad. Är det rimligt?

Är det någon som känner igen sig ???


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

MikHo
2009-10-11, 14:08
Kännwe igen mig i situationen, under ett antal år så såg det precis likadant ut i min förening.
Det ser helt klart bättre ut idag, fler engagerade i styrelsearbetet. En av orsakerna kan vara den motion som en då föredetta styrelsemedlem skrev med förslaget att ombilda bostadsrättsföreningen till hyresrätter pga det låga intresset.

Det verkade som det tog skruv.

Essa
2009-10-12, 23:29
gör en överslagsberäkning vad det skulle kosta att köpa all städning och andra tjänster som du gör själv.

presentera vad det gör på månadsavgiften.

glöm inte påpeka att styrelsen kan införa en sådan ändring i stort sett ögonblickligen.

j.a
2009-10-13, 08:30
Jag känner verkligen igen det du beskriver. Tror det är regel snarare än undantag. Vi brukar trycka på att medlemmarna framförallt är delägare och inte bara medlemmar. Sedan är det precis som beskrivs ovan att man ofta får ta till överkant för att "skrämma igång" folk i all välmening.

Misstänker att 90% av Sveriges föreningar är små bostadsrättsföreningar och inte dessa stora kolosser, i dessa har man sällan teknisk förvaltning m.m. varför det är extra viktigt med en bra styrelse.

totiki
2009-10-13, 16:15
Jag känner också igen mig. Vi har en liten förening och vi har valt att se till att alla lgh ingår i styrelsen. Det hjälper till viss del. Ingen kan ju säga att de inte är informerade t ex. det är ju upp till att medverka på mötena. Styrelsen kan också i praktiken ta beslut som är stämmans för att sedan formellt antaga dessa vid tillfälle. Det ger lite snabbare beslutsgång. Men det är fortfarande så att intresset inte är på topp i alla läger så större delen av arbetet samlas ofta på en eller två stolar. Men jag tror att kunnandet och intresset mycket väl kan vara till fördel för nästa förening var och en kommer att deltaga i.

totiki
2009-10-14, 09:46
Ett annat problem jag har uppmärksammat med styrelsearbete är att vi är människor. Vi vill gärna att vår åsikt skall höras. Vi vill synas.
De som inte vill, kan eller orkar sätta sig in i underlaget kan ofta ha en generell åsikt som skall ges uttryck åt. Ofta är underlaget amatörmässigt gjort dessutom.
Detta kan leda till stora problem med oändliga diskussioner på mötena som urartar och blir alldeles för långa. Vilket leder till att ledamöterna drar sig för att gå dit eller att folk med denna erfarenhet sedan tidigare inte vill ta styrelseuppdrag.
Människor med dåligt självförtroende har en förmåga att bita sig fast i en åsikt utan att kunna ta del av fakta och utifrån dessa ta rationella beslut. Jag kan själv hamna i sådana situationer och då gäller att studera underlaget och kanske ta fram fler fakta där man tycker att det brister. Man måste vara öppen för att kunna ändra åsikt p g a. fakta i sakfrågor utan att för den skull känna att hela ens världsordning ruckas och behöver ändras på.

Därför är det viktigt att man gör bra underlag och utifrån dessa tar in ett flertal offerter. Det är ju resultatet man bör se till och inte sin generella åsikt.
Det är här vikten av arbetsgrupper och ett mer utbrett demokratiskt förhållningssätt får sin stora betydelse.

Gusten
2009-10-15, 14:07
Ofta är det väl i stora föreningar som engagemanget hos medlemmarna är lägst.
Vill här nämna ett exempel som jag såg på hemsidan hos HSB:s BRF Marmorn med 539 lägenheter:
Styrelsen hade lagt fram ett förslag till omfördelning av andelstalen.
Det blev 33 st röster för ändring av andelstalen och 15 st röster emot ändring.
Det förefaller således inte ens ha kommit en tiondel av de röstberättigade
för att rösta om en så stor sak som att omfördela andelstalen.

totiki
2009-10-15, 14:31
Jag tror alla föreningar, även båtklubbar, scouter o s v. Det är så hetsigt idag med ungar som skall hämtas/lämnas, på jobbet och fritiden. Folk har helt enkelt inte tid att engagera sig. Man vill helst köpa sig fri.
Det finns också en stor tro på specialiseringen. Man skall göra det man är bäst på. Det tjänar man bäst på. Då blir tiden man lägger på annat mindre välbetalt arbete som en förlust. Eftersom kronor är den enda måttstocken.
Det är väl först när bristen på engagemang visat sig kosta ett antal hundratusen, och man inser det, som intresset kan väckas. En eller ett par tusenlappar i månaden verkar det fortfarande vara värt att slippa deltaga i BRFn.

Att det skulle finnas ett värde i granngemenskap/föreningsgemenskap som motverkar utbrändhet eller stress måste någon först etablera och värdera i antal privatekonomiska kronor först innan någon vågar tro på det. Helst publicerat i Aftonbladet, om sanningen skall fram.