handdator

Visa fullständig version : Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem?


Anima
2009-09-30, 15:48
Kan vi som styrelse neka någon att bli medlem som endast äger 1 % i en bostadsrätt? I detta fall är det ett barn till ägaren som skall äga 1 %. Ägaren själv har aldrig bott i lägenheten. Kan styrelsen kräva någon minimiandel som ägarskap för att anta någon som medlem?

schrapet
2009-09-30, 17:36
Om ägaren aldrig bott i lägenheten vem bor i den då?
Är det fråga om andrahandsuthyrning !?

Har för lite bakgrundsinformation för att ta ställning med det förefaller som att innehavaren vill göra det svårt för någon, ni i styrelsen eller skattemyndigheten.

Testa med att neka. Det enda som kan hända är att det blir en överklagan till hyresnämnden. Då kan de ta ställning.

Anima
2009-09-30, 17:44
Bakgrunden är att medlemmen i fråga köpte lägenheten för 8 år sedan för att "ha för framtida behov relaterade till familjen". Vad som utspelat sig de senast 18 månaderna är att hon upplåtit den i andra hand utan tillåtelse. Detta har föranlett en hel del diskussioner via rek brev och mail.

Vi har valt att inte gå alltför hårt ut trots att medlemmen enl bostadsrättslagen förverkat sin rätt som medlem. Vi föreslog att den som nu - fortfarande utan tillstånd - bor där: ett barn till medlemmen får del av bostadsrätten i gåva.
Med följd att medlemmen skriver oss idag att dottern ska få en procent i lägenheten. Som styrelsemedlem tycker jag att vi inte ska ge medlemskap på en så liten del i föreningen. Vi har några i föreningen som äger 10% och som medlemskap.

Mycket tacksam för vägledning.

Francois
2009-10-01, 08:21
Själv tycker jag att det är ni i styrelsen som försöker hitta problem där det inte finns.
Att ägarne tidigare hyrt i andra hand är inte bra. Men det var tidigare det.

Nu om ett barn får 1% av medlemskap är det väl acceptabelt. Om avgiften inte blir betald är det bättre för er att vända er till en "rikare" vuxen än till en "fattigare" barn.

Vad är det som är problemet med detta för er? Varför vill ni förneka medlemskapet?
Verkligen ingen bra förslag Schrapet föreslår. Tvärtom, istället för att prova förneka, ska ni fundera vad ni har för anledning att neka. Har ni nåt att komma med?

schrapet
2009-10-01, 11:39
...
Bakgrunden är att medlemmen i fråga köpte lghten för 8 år sedan för att "ha för framtida behov relaterade till familjen". Vad som utspelat sig de senast 18 månaderna är att hon i upplåtit den i andra hand utan tillåtelse. Detta har föranlett en hel del sikussioner via rek brev och mail.
För 13 år sedan hade min Brf ett liknade fall där en medlem hyrde ut sin lägenhet till dottern utan tillstånd.
Då valde styrelsen att se mellan fingrarna eftersom hyresgästen var nära anhörig. Ni har tydligen valt paragrafryttarevägen och behandlar uthyrningen som vilken som helst. Nu försöker bostadsrättshavaren kringgå reglerna för andrahandsuthyrning genom att överlåta 1 % till dottern !
Nu undrar ni om ni kan neka till detta !? Det gäller att vara förutseende vid andrahandsuthyrning !

Anima
2009-10-01, 14:37
Det är korrekt att ägaren/medlemmen försöker kringgå reglerna. Styrelsen har dessutom blivit vilseledd under en längre tid av medlemmen och sent om sider "ilsknat till" och vill nu tillgodose föreningens intressen: dels genom att alla ska likabehandlas vad gäller möjlighet att andrahandsuthyra, dvs att man ska inkomma med ansökan om tillstånd, ha skäl till det osv. (denna medlem bor ett kvarter bort i en stor lägenhet med sin familj och är skriven där).

Den andra aspekten är att vi i vår lilla förening har svårt att få medlemmarna engagerade inte enbart i styrelsearbete utan i hela inställningen till att bo i bostadsrätt. Vi ser att flera unga som fått lägenheter köpa av föräldrar flyttar in och inte förstår att det inte är en hyresrätt som "någon annan" sköter.

Vi skapar som jag ser det inte problem utan vill vara konsekventa samt förutseende så att medlemmar som kommer nya är engagerade.

Francois
2009-10-02, 10:28
Ja, ni vill väl.
Men det finns inget stöd i lagen att ni får förneka medlemskap i preventiv syfte, för att t.ex. utöka engagemengen i föreningen.

Gusten
2009-10-12, 09:14
Saken tas upp i senaste numret av SBC-direkt , nr 9, som finns på SBC:s hemsida.

För att inte styrelsen ska få upp frågan om andrahandsuthyrning på sitt bord med jämna mellanrum rekommenderar SBC istället att barn och föräldrar köper lägenheten ihop. Ägandet fördelas då mellan de båda parterna på det sätt som de själva finner lämpligast; den ene kan äga alltifrån någon enstaka procent eller den absoluta majoriteten – det spelar ingen roll ur föreningens perspektiv utan handlar enbart om hur ägarna själva vill fördela räntekostnader och värdetillväxt.

SBC skriver inget om att det skulle krävas att barnet har en viss minsta andel.
Detta tolkar jag så att det i princip räcker med en procent och att det då inte räknas som andrahandsuthyrning.