handdator

Visa fullständig version : Kallelse till extrastämma


FRÅGVIS SÖKER SVAR
2009-09-18, 18:16
Hej
Har några frågor gällande kallelse till extrastämma.
Vi har haft en ny styrelse i 6 månader men nu har tre ordinarie ledamöter och vår suppleant valt att avgå så det finns enbart två ledamöter kvar i styrelsen.

Enligt våra stadgar så konstituerar styrelsen sig själv. Men det lär väl inte innbära att tex nuvarande ordförande sitter kvar på sin post, när nyval har gjorts enligt Fyllandsvalet? Måste inte den nya styrelsen konstituera om sig igen?

Under 17§ i våra stadgar står det att extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigande medlemmar. Kallelse senast en vecka före extra stämma. På extra stämman skall förekomma endast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

1) Vår Styrelse har kallat till extrastämma. Enligt kallelsen står det Fyllnadsval till Styrelse
2) Vad är "Fyllandsval till styrelse"?
3) Är det lämpligt att ha en extra stämma i samband med en städdag och även att stämman skall hållas utomhus på en parkeringplats innan själva städdagen börjar? :13:
4) Bör inte en av punkterna handla om ansvarsfrihet för avgående ledamöter, de avgår nu i oktober?
5) Detsamma gäller väl arvodet för kommande period, ska inte dessa fastställas för ev nya ledamöter?

Vi har sedan vår ordinarie stämma i april 2010.

Är som sagt mycket fundersam över denna styrelses hantering. Ska helt klart även framföra det till styrelsen.

Admin
2009-09-18, 18:54
1-2) Fråga: Vad innebär fyllnadsval?
Svar: Styrelsen har gått under minsta antalet ledamöter för att få fungera som styrelse och måste därför kalla till stämma omedelbart för att fylla upp de tomma platserna i styrelsen. Dvs nya ledamöter ska väljas. Förhoppningsvis har er valberedning vaskat fram nya förslag så att förslagen inte kommer från styrelsen.
Lämpligt är att valberedningen offentliggör sina förslag i god tid innan extrastämman (men många fruktar tyvärr öppenhet).

3) Kallelse måste komma medlemmarna till del senast en vecka före extrastämman.
Föreningslagen 7 kap 8 §;

Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman.
Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en
vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.
Om en stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det
att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman.

Kallelse skall ske enligt stadgarna. Skriftlig kallelse skall dock alltid
avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om
1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller...

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.


4) Nej, det är naturligtvis högst olämpligt att hålla en stämma på en p-plats. Dock inget som förbjuds i lag, men något som medlemmarna måste tydligt reagera på och utkräva en förklaring till.

5) Man kan tycka att frågan om ansvarsfrihet borde ingå här, men den hör endast hemma på den ordinarie årsstämman.
Det hindrar dock inte på något sätt - tvärtom - att ansvarsfrihetsfrågan diskuteras i samband med fyllnadsvalet (även om inget beslut i denna fråga kan tas).

6. Olyckligtvis så kommer inte frågan om arvode upp på extrastämman eftersom detta också är en del av den ordinarie årsstämman.
Det kan skapa problem om styrelsen inte lagt in denna punkt i dagordningen eftersom förutsättningarna kan förändras för arvodet.


För mer information om kallelser i en bostadsrättsförening, se;

Kallelse till årsmöte, regelverk (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12316) - Faktabanken

Kallelse till föreningsstämma, rutiner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8630) - Faktabanken

Viktigt att tänka på om kallelse till stämman i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8710) - Frågor om kallelsen och annat som hör till

Ogiltigförklara kallelse till årsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12057)

Kallelse till extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13260) - Vilka krav kan ställas på dem som begärt extrastämma?

Mall till kallelse för extrastämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14163) - Dagordning - Guide till extrastämma

Av medlemmarna begärd extrastämma slås ihop med årsstämman av styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14264) - Styrelsen nämner inget om begärd extrastämma

Vad händer om kallelse till stämma ej utfärdats inom utsatt tid? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1310) - Försenad kallelse

Länsstyrelsen kallar till extra föreningsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4849)


Klander av årsstämma pga att medlemmarnas ärenden ej ingick i kallelsen (http://hotpot.se/hsb-brf-klander-2010.htm)


Kallelse till styrelsemöte och underlag (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#kallelse) - Arbetsordning för styrelsen

Ny styrelse, konstituerande styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12653) - Hur ska dagordning i kallelse se ut?


Kallelse till valberedningens möten (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm)

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2009-09-18, 19:20
Olyckligtvis så kommer inte frågan om arvode upp på extrastämman eftersom detta också är en del av den ordinarie årsstämman.
Det kan skapa problem om styrelsen inte lagt in denna punkt i dagordningen eftersom förutsättningarna kan förändras för arvodet.

Menar du att punkten borde ha funnits med i kallelsen till extra stämman?

Känns som det kan bli dyra arvoden. Beror ju på hur nuvarande styrelse har beslutat om redan godkända styrelsearvode (jag tänker på fördelningen).

Dessa punkter finns med i kallelsen
1 Mötets öppnande
2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
4 Val av två justeringsmän för protokollet
5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
6 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till Styrelsen
8 mötets avslutande

Punkt 7 har man missat!

Admin
2009-09-18, 19:28
Nej, frågan om arvode är ingen obligatorisk punkt i dagordningen på extrastämman.
Det är dock min bestämda åsikt att en seriös styrelse har med frågan om arvode i samband med fyllnadsval.
Ingen kan dock tvinga styrelsen till detta med mindre än att medlemmarna kallar till en extrastämma efter extrastämman.

Dagordningen för er extrastämma är korrekt, och punkt 7 kanske var just frågan om arvode som de tog bort i sista minuten?

Fördelningen av arvodet som tilldelats av stämman kan fördelas av stämman (vilket jag anser är hur det ska gå till), men vanligast är nog att styrelsen internt gör denna fördelning. Jag gissar att stadgarna i er förening inte har någon åsikt om detta och då bestämmer stämman (på en stämma där denna arvodesfråga ingår) hur det ska gå till.

Normalt får man inte lägga till punkter i dagordningen under stämman men rent juridiskt skulle jag dock vilja hävda att det låter sig göras i detta fall. Dvs bestämmer de röstberättigade medlemmarna under stämman att lägga till punkten om arvode så går detta alldeles utmärkt.

Jag missade i hastigheten att styrelsen i er brf missat en punkt i dagordningen;
Godkännande av dagordning!
Den måste läggas in (kan behandlas under punkt 5 i dagordningen; "Fråga om kallelse till stämman behörigen skett")!

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2009-09-18, 20:10
Kommer den nya styrelsen som ev. väljs in kommer att väljas på kortare tid? Perioden som är kvar är till april.
Enligt våra stadgar väljs vi på 1 respektive två år: Vi kommer att ha ordinare stämma i april igen.

Vad jag vet så lämnar 4 ordinare ledamöter styrelsen och 1 suppleant.
Kvar blir 1 ordinarie, vald i dag till sekreterare, men det har väl mindre betydelse eftersom det väl måste bli en ny konstituering av styrelsen?

Admin
2009-09-18, 20:20
De nya ledamöterna som väljs in väljs som standard på den tid som är kvar för dem som hoppat av. Men det finns inget som helst hinder för att ni beslutar om detta på stämman.

Vad stadgarna säger är i detta fall helt irrelevant.

Det finns alltid en risk för att ni får en mötesordförande som försöker lura stämman. Det har vi sett otaliga exempel på.
Därför alltid viktigt att komma förberedd (som du) till stämman.
Men tänk på att som regel kommer inga andra förberedda till stämman, så det skadar inte att ha kontakt med sina grannar innan stämman.

Ja, när nya ledamöter tillträder i styrelsen sker en ny konstituering.

PS:
Du har inte fyllt i din profil så vi vet inget om din brf.

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2009-09-18, 21:23
Vem som blir styrelseordförande ska bli intressant att se. Ev. någon från nuvarande styrelse skulle jag tro. Ja jag kommer att gå dit väl förberedd, tro mig.

Vem ansvarar för att det i kallelsen läggs till att Dagordningen godkännes?
Om det inte läggs till vad händer då och hur kan jag som medlem agera på mötet?
Kan jag fråga om inte dagordningen ska godkännas?

Admin
2009-09-18, 23:45
Mötesordföranden ansvarar för att godkännande av dagordningen läggs in i dagordningen.
Men om mötesordföranden inte är kunnig eller om styrelsen/mötesordföranden inte vill att denna punkt ska vara med i dagordningen så är det medlemmarnas - var och en - ansvar att godkännande av dagordning sker. Medlemmarna (vem som helst som är röstberättigad) måste alltså begära att denna punkt tas beslut om.

Under denna punkt kan man bl.a. strukturera om ordningen på dagordningens punkter, men det går inte i detta fall eftersom det egentligen bara är en punkt.
Men det går som sagt utmärkt att lägga till punkten om nivå på arvodet.

IrishB
2012-11-16, 14:55
Mötesordföranden ansvarar för att godkännande av dagordningen läggs in i dagordningen.
Men om mötesordföranden inte är kunnig eller om styrelsen/mötesordföranden inte vill att denna punkt ska vara med i dagordningen så är det medlemmarnas - var och en - ansvar att godkännande av dagordning sker. Medlemmarna (vem som helst som är röstberättigad) måste alltså begära att denna punkt tas beslut om.

Under denna punkt kan man bl.a. strukturera om ordningen på dagordningens punkter, men det går inte i detta fall eftersom det egentligen bara är en punkt.
Men det går som sagt utmärkt att lägga till punkten om nivå på arvodet.

Question....

If we ask for an extrastämma to deal with an issue. And we include a dagordning in our begärelse. Can the styrelse add a motion to our dagordning?
One that follows it and possibly negates it ?