handdator

Visa fullständig version : Suppleant i brf delta i styrelsearbete?


Gösta
2009-09-09, 19:56
Hej!

Har blivit vald till suppleant i min bostadsrättsförening och vill gärna dela i styrelsemötena för att kunna göra ett så gott arbete som möjligt och kunna fullgöra en avhoppad eller frånvarande ledamots uppgifter.
Ordförande vill ej att jag ska delta och bjuder ej in mig till mötena på personliga skäl.

Vad säger lagen?

Admin
2009-09-09, 20:06
Det är enligt min mening en klar fördel om suppleanten får delta i styrelsearbetet.
Tyvärr är det så att styrelsen (inte ordföranden) bestämmer på vilket sätt suppleanten får delta och om suppleanten ska kallas till styrelsemötena.

Du har inte fyllt i din profil (Fyll i din profil ! (http://hotpot.se/php/vb/faq.php?faq=vb_faq#faq_profil)) så jag vet t.ex. inte om det handlar om en HSB-brf, men jag vet att HSB tyvärr rekommenderar styrelser att inte låta suppleanten få yttra sig på styrelsemötena (med som skäl att suppleanten då kan påverka styrelsens beslut).

Till syvende och sist så är det stämman som har makten i en brf. Mitt tips är att påverka så att stämman beslutar att suppleanten alltid ska kallas till styrelsemötena. I annat fall så fungerar inte föreningen som den ska.

Se även;
Vad kan man kräva av en suppleant? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11103)
Antal ledamöter i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12326)
Krävs extrastämman för att välja ny ordförande? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10781)
Hjälp mig att utreda valberedningen/styrelsens funktion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12184)

MikHo
2009-09-10, 06:49
I många föreningar är det ordförande som kallar till styrelsemötena och suppleanternas uppgift är att täcka upp för ledamöter som inte kan närvara.
Om man alltid ser till att ledamöterna finns med så saknar suppleanterna någon funktion !?

Min åsikt är att det är väldigt svårt att utföra sni plikt som suppleant (genom att täcka för ickenärvarande ledamot) om personen inte har en aning om ärendet som avhandlas. Tar en massa extra tid om suppleanten "vågar" stå på sig istället för att bara acceptera ledamöternas "bry du dig inte om det, så är det bara".

Suppleanterna bör därför få närvara vid styrelsemötena men har till exempel ingen rösträtt (såvida de inte täcker för ordinarie ledamot)

totiki
2009-09-10, 09:07
Om man ser till HSBs normalstadgar och stämmodagordning....
13. val av styrelseledamöter och suppleanter
14. val av revisor/er och suppleant
15. val av valberedning
...så väljs suppleanter som en del av styrelsen. Revisorer & valberedning väljs under egna punkter skilda från varandra och styrelsen.

LEF
6 kap.
1 § ...Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter ska i tillämpliga delar gälla även suppleanter....

9 § ... Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet...
-
Det finns inget i lagen som strider mot suppleantens rätt att få tillgång till allt underlag, även muntliga diskussioner. För att styrelsen skall kunna neka suppleanten tillträde till styrelsemötena krävs förmodligen stadgar som uttryckligen ger styrelsen denna rätt. Även sådana stadgar är då tveksamma p g a. ovanstående.

Gösta
2009-09-10, 12:44
Tack så mycket för era uttömmande och snabba svar!

Admin
2009-09-10, 16:09
...så väljs suppleanter som en del av styrelsen. Revisorer & valberedning väljs under egna punkter skilda från varandra och styrelsen.
Ja, fast hur valet av ledamöter och suppleanter sker har ingen praktisk betydelse för suppleantens rättigheter.
Suppleanten är rättslös.

OBS! Suppleanten är inte en del av styrelsen (även om många tror detta) !!!

Det finns inget i lagen som strider mot suppleantens rätt att få tillgång till allt underlag, även muntliga diskussioner.
Det är korrekt, och det finns heller inget i lagen som ger suppleanten rätt till något överhuvudtaget.
Endast i det läge då suppleanten träder in som ersättare för en styrelseledamot får suppleanten rättigheter, enligt lagen (med tillhörande krav).

För att styrelsen skall kunna neka suppleanten tillträde till styrelsemötena krävs förmodligen stadgar som uttryckligen ger styrelsen denna rätt. Även sådana stadgar är då tveksamma p g a. ovanstående.
Styrelsen behandlar nog tyvärr ofta suppleanten precis hur styrelsen vill.

Föreningens stadgar bör utöka rätten för suppleanten, och det ska bl.a. föras in i föreningens stadgar (eftersom lagen brister i detta) att suppleanter alltid ska kallas till alla styrelsemöten och till diskussioner för hela styrelsen.

totiki
2009-09-13, 08:41
Du har säkert rätt i ditt synsätt Admin.
Men precis som det finns drivna styrelser med uppbackning från diverse bostadsorganisationer eller förvaltningsbolag så finns det svaga styrelser som är osäkra och men ändå vill väl. De som ändå vill väl kan vara öppna för påverkan.
Och precis som du säger så kan styrelsen behandla suppleanten som den vill, och då gäller att få styrelsen att behandla suppleanten på ett sätt som är bra för föreningen. Allt är inte vitt eller svart utan det mesta finns där emellan. Då kan det vara bra att på ett vänligt sätt kunna påpeka att lagstiftarens intention är att suppleanten bör vara inbegripen i styrelsens arbete. Att använda den läsart jag föreslagit visar på det.