handdator

Visa fullständig version : Krävs extrastämman för att välja ny ordförande?


Skalman
2009-09-08, 20:31
Vår ordförande har meddelat att hon vill avgå under mandatperioden av personliga skäl. Ingen av fyra kvarvarande ledamöter vill bli ordförande. Enligt stadgarna krävs 3-5 ledamöter och 1-3 suppleanter. Vi är fullt bemannade på alla poster (5 +3). En av de tre suppleanterna kan tänka sig att gå upp som ledamot under kvarvarande tid. Suppleanten kan även tänka sig överta ordföranderollen. Enligt stadgarna konstituerar styrelsen sig.

Mina frågor är:
- Krävs extrastämma för att välja suppleant till ledamot?
- Krävs extrastämma för att välja suppleant till ledamot i egenskap av ordförande?
- Vilken skyldighet har valberedningen, då suppleanter redan finns?
- Är det någon skillnad om styrelsen är beslutsför eller inte (i detta fall har styrelsen 4 kvarvarande ledamöter och därmed beslutsför)?

Jag har läst LEF och bostadsrättlagen utan att få någon klarhet. Tacksam för svar med hänvisning till lagen eller praxisbeslut.

Om extrastämma krävs förstår jag inte riktigt rollen av en suppleant. Suppleanter finns väl för att täcka upp för frånfall under mandatperioden eller ...?

Däremot kan jag tycka att det är bra att hålla extra stämma ur ett informationsperspektiv. Detta för att medlemmarna då har möjlighet att ställa frågor och komma med alternativa förslag. Jag är därför intresserad av det strikt juridiska.

Admin
2009-09-08, 20:57
Om det krävs en extrastämma för att välja ny styrelseordförande beror på hur ordföranden ska väljas enl. stadgarna.
Fungerar det så i er brf att stämman väljer ordförande krävs en extrastämma
Hur valdes ordföranden på er senaste stämma?

Vad gäller frågan om det krävs en extrastämma för att välja in en suppleant som ordinarie ledamot så krävs detta (också enligt stadgarna samt lag).

Vad gäller frågan om suppleant kan väljas som ordförande utan en extrastämma så är även detta enligt stadgarna, men det finns en intressant aspekt i detta.
Oftast väljs ordförande i brf:ar inom styrelsen (vilket inte är så bra), dvs stämman släpper sin kontroll och sitt engagemang och ger styrelsen fritt att välja vem de vill som ordförande.

En ordförande är en ledamot precis som alla andra i styrelsen, men å andra sidan har styrelsens ordförande en speciell roll i styrelsen.

Rent teoretiskt skulle det vara möjligt att välja en suppleant som ordförande utan att kalla till extrastämma för detta (om stadgarna inte hindrar detta, vilket de som regel inte gör).
Jag skulle i och för sig avråda från detta.

Det går inte att hänvisa till lagen för den säger inget om detta (därmed är det alltså möjligt, dvs lagen sätter inte upp några hinder i denna fråga).

Se även;
Suppleant delta i styrelsearbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10785)
Vad kan man kräva av en suppleant? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11103)
Antal ledamöter i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12326)
Hjälp mig att utreda valberedningen/styrelsens funktion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12184)

Läs om valberedningen i en brf;
Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

MikHo
2009-09-08, 21:03
Om det stämmer att styrelsen konstituerar sig enligt stadgar och stämma så finns det inget hinder att omkonstituering sker och suppleant går upp som ordinarie och tar över som ordförande.

Jag gjorde exakt det steget för 6 år sedan. Detta pga ingen ordinarie då vågade (?) sitta som ordförande i styrelsen.

Skalman
2009-09-08, 21:58
Hmm motstridiga uppgifter från admin och MikHo. Vem har rätt? Kan MikHo referera till lag/praxis?

Enligt stadgarna och stämma konstituerer styrelsen sig. I vår förening (på ordinarie föreningsstämma) vet man därför inte vem som blir ordförande utan bara vilka som blir ordinarie ledamöter alt. suppleanter. Vem som blir ordf. annonseras efteråt via anslag i trapphuset.

Kvarvarande styrelse är beslutsför.

Admin skriver:
Vad gäller frågan om det krävs en extrastämma för att välja in en suppleant som ordinarie ledamot så krävs detta (också enligt stadgarna samt lag).
Tacksam om jag kunde få hänvisning till LEF eller Brf-lagen som stöd. Våra stadgar säger inget om detta och jag hittar inget stöd i LEF (t.ex. kap 6, 2§):

Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.
Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden. .... Ska ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.

Admin skriver att det är möjligt att en suppleant kan väljas upp som ordförande. Innebär detta upplägg att suppleanten inte har rösträtt eftersom man inte är ordinarie ledamot? Tacksam för referens till lagen även i detta fall.

Jag håller med admin att extra stämma är bäst ur många andra aspekter och så kommer säkert att bli. Vill dock ha torrt på fötterna i en kommande diskussion. Detta eftersom styrelsen har ändrat tolkningen efter mitt avhopp från styrelsen (då krävdes ingen extrastämma).... och nu hoppar nr 2 av (och då krävs stämma ...).

Admin
2009-09-08, 22:02
Hmm motstridiga uppgifter från admin och MikHo. Vem har rätt?
Jag tror MikHo håller med mig, han skrev bara lite fel när det gäller att styrelsen kan välja en suppleant som ordinarie. Detta kräver stämmobeslut. Det är mest bara lite begreppsförvirring, och kanske inte så mycket att fundera på i detta läge.

Admin skriver:
Vad gäller frågan om det krävs en extrastämma för att välja in en suppleant som ordinarie ledamot så krävs detta (också enligt stadgarna samt lag).
Tacksam om jag kunde få hänvisning till LEF eller Brf-lagen som stöd. Våra stadgar säger inget om detta och jag hittar inget stöd i LEF (t.ex. kap 6, 2§)
Grunden i hela systemet med styrelser och föreningar är att stämman väljer ordinarie ledamöter!

Att sedan en suppleant i praktiken kan fungera precis likadant som en ordinarie är en annan sak... och något som jag skulle vilja beskriva som en rejäl miss i tankebanorna när regelverken togs fram av bostadsorganisationer utan medlemmarnas bästa i åtanke.

Admin skriver att det är möjligt att en suppleant kan väljas upp som ordförande. Innebär detta upplägg att suppleanten inte har rösträtt eftersom man inte är ordinarie ledamot? Tacksam för referens till lagen även i detta fall.
Ja en suppleant kan av styrelsen väljas - precis som MikHo säger - som styrelseordförande. Så sker ibland.
Suppleanten har då rösträtt och fungerar precis som ordinarie ledamot... men utan att vara ordinarie ledamot.

Skalman
2009-09-08, 22:18
Jag tolkar MikHo annorlunda än du men det spelar mindre roll.

Hur ska jag då tolka "Ska ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter." ? Tacksam för lagtext/praxisbeslut där det säger att ordinarie ledamöter ska väljas av stämman. För om så är fallet - vad är då en suppleants roll? Är det inte att kunna hoppa in för en avhoppande ledamot under kvarvarande mandatperiod givet att kvarvarande styrelse är beslutsför?

När jag valde att hoppa av som ordinarie ledamot sa styrelsen att extra stämma INTE behövdes (vilket jag accepterade). Då valde styrelsen (då var de endast 2 personer kvar) en suppleant som ordinarie ledamot för kvarvarande period. Nu har samma personer vänt 180 grader när nr 2 hoppar av. Därav mitt behov att verkligen reda ut frågan.

Admin
2009-09-08, 22:37
Hur ska jag då tolka "Ska ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter." ?
Det innebär att om en av era 3-5 ordinarie ledamöter (dvs de som måste väljas på stämman) hoppar av så krävs ingen extrastämma så länge styrelsen fortfarande är beslutsför (innehållande - i ert specifika fall minst tre ordinarie - på stämman valda - ledamöter).

Tacksam för lagtext/praxisbeslut där det säger att ordinarie ledamöter ska väljas av stämman. För om så är fallet - vad är då en suppleants roll? Är det inte att kunna hoppa in för en avhoppande ledamot under kvarvarande mandatperiod givet att kvarvarande styrelse är beslutsför?
En av suppleantens olika uppgifter är att kunna hoppa in för avhoppad eller temporärt frånvarande ledamot.

När jag valde att hoppa av som ordinarie ledamot sa styrelsen att extra stämma INTE behövdes (vilket jag accepterade). Då valde styrelsen (då var de endast 2 personer kvar) en suppleant som ordinarie ledamot för kvarvarande period.
En styrelse kan omöjligen välja en suppleant som ordinarie ledamot.
Det framgår säkert av din förenings stadgar.
Tyvärr har du inte fyllt i din profil så vi vet t.ex. inte om din brf är privat eller vilken bostadsorganisation den tillhör.

Som jag försökt förklara innan så är det i praktiken ingen skillnad mellan en ordinarie ledamot och en suppleant som trätt in för en ordinarie ledamot.

Inte ens HSB (som varit med om att ta fram regelverket) förstår den språkliga skillnaden mellan en ordinarie ledamot och en suppleant som trätt in som ersättare för ordinarie ledamot så fundera inte för mycket på detta.
När HSB Malmös suppleant förra året trädde in som ersättare för avhoppad ordinarie ledamot så kallade HSB Malmö denna suppleant för ordinarie ledamot. Det är alltså helt galet!

MikHo
2009-09-10, 07:03
LEF 6:e kapitlet, 2 paragrafen:
Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.
Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutvarande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner.
Ska ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.

Jag skulle kunna tolka det som att det är suppleantens "skyldighet" att vara ledamot till nästa stämma. Så länge styrelsen är beslutsför.
Är styrelsen inte beslutsför så skall extrastämma genomföras för att välja ledamöter.

Detta är ett snabbt svar nu så här på morgonen, därför kan det vara svårtolkat. Jag får återkomma om min ståndpunkt ifrågasätts.

Admin
2009-09-10, 21:30
Jag skulle kunna tolka det som att det är suppleantens "skyldighet" att vara ledamot till nästa stämma.

Lagtexten är som alltid luddig och inte helt lätt att förstå men suppleanten har ingen skyldighet att träda in som ersättare för ordinarie ledamot som hoppat av eller uteblir av annan anledning.
Så länge styrelsen är beslutsför så bestämmer styrelsen om och när suppleanten ska träda in, och vill styrelsen att suppleanten ska träda in så är det sedan upp till suppleanten att acceptera eller avböja detta erbjudande.

Tackar suppleanten nej till detta så är det inget styrelsen kan göra åt saken. Precis som för styrelsen så tillsätts och avsätts suppleanter av stämman och ingen annan (undantag gäller för arbetstagarrepresentanter med suppleanter och i HSB/Riksbyggen - enligt stadgarna - för HSB/Riksbyggen-representanten).

Suppleantens roll, skyldigheter och rättigheter är i praktiken odefinierad förutom kanske i någon enstaka förening som kompletterat stadgarna om detta.

I texten du citerar från föreningslagen står det inledningsvis bara att styrelsen ska se till att ny ledamot väljs av stämman för den återstående mandattiden om det inte finns någon suppleant som kan (eller vill, eller får) träda in som ersättare för avhoppad ledamot i en beslutsför styrelse.
I den sista meningen står det att ledamot emellertid inte behöver väljas in i styrelsen av stämman om styrelsen är beslutsför trots avhopp.

Dessutom kan en suppleant, precis som varje ledamot, hoppa av sitt uppdrag precis när denne känner för det. Med omedelbar verkan.

Jag noterar samtidigt att det blivit ett fel i lagtexten.
Det står;
... om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter
Styrelsen är beslutför med eller utan suppleanter.
Sedan kan i och för sig vissa stadgar innehålla regler om minsta antalet suppleanter. Det har dock ingen praktisk betydelse hur många suppleanter det sedan finns i verkligheten.
Men kanske avses "... om styrelsen är beslutsför med kvarstående ordinarie ledamöter och suppleanter som trätt in som ersättare efter önskemål från styrelsen"?

OBS!
Vad som gör detta lite komiskt är att styrelsen inte kan ta beslut om att suppleanten ska träda in om styrelsen inte är beslutsför.
Det innebär faktiskt att om styrelsen enligt stadgarna ska vara minst tre ledamöter och en av dessa tre hoppar av så kan inte de två resterande ledamöterna besluta att suppleanten ska träda in som röstberättigad ersättare, utan då krävs ett stämmobeslut.

HSB har tagit bort styrelsesuppleanterna i sina styrelser (för att följa galenskaperna i Bolagsverkets kod och minska insyn/medlemsinflytande).

MikHo
2009-09-11, 07:14
Exakt av den orsaken att ledamöter inte kan tvinga en suppleant att vara något annat än suppleant satte jag ordet "skyldighet" inom " ".

Jag kan dock anse att en person som anmäler sitt intresse som suppleant utan viljan att stiga in för en ledamot när detta behövs hade inte behövt anmäla sitt intresse överhuvudtaget. Denna person har istället tagit en plats från någon som vill "göra jobbet" som suppleant.

Var någonstans står det att styrelsen måste besluta om att låta en suppleant träda in som ledamot?

Har alltid i de föreningar jag medverkat i som aktiv styrelsemedlem (inte bara BRF) aldrig varit med om att styrelsen måste besluta om det. Har alltid skett med automatik; "Suppleant Nisse Nilsson går in som ersättare för Olle Ollesson som inte kan närvara idag".

Admin
2009-09-11, 08:25
Exakt den orsaken att ledamöter inte kan tvinga en suppleant att vara något annat än suppleant satta jag ordet "skyldighet" inom " ".
Ja, jag noterade dina citattecken men var inte säker på hur du resonerade så jag var tvungen att förtydliga vad som gäller så att andra läsare inte skulle missförstå.

Jag kan dock anse att en person som anmäler sitt intresse som suppleant utan viljan att stiga in för en ledamot när detta behövs hade inte behövt anmäla sitt intresse överhuvudtaget. Denna person har istället tagit en plats från någon som vill "göra jobbet" som suppleant....
Visst är det så. Ändå vet jag att det ofta fungerar på det sättet att suppleanter väljs enbart för att det ingår i dagordningen och inte för något som helst annat skäl.

Var någonstans står det att styrelsen måste besluta om att låta en suppleant träda in som ledamot ?
Det står inte någonstans. Det är ju just det som gör det så förbenat svårt att läsa lagtexter.
Det intressanta är ofta det som inte står i lagen. Man måste härleda mycket.

Det står heller ingenstans att suppleanten träder in med automatik.
Med härledningsmetoden kommer man då fram till - eftersom det beslutande organet under stämman är styrelsen - att detta är ett styrelsebeslut och i vissa fall ett stämmobeslut.

Har alltid i de föreningar jag medverkat i som aktiv styrelsemedlem (inte bara BRF) aldrig varit med om att styrelsen måste besluta om det. Har alltid skett med automatik. "Suppleant Nisse Nilsson går in som ersättare för Olle Ollesson som inte kan närvara idag".
Då har det i ditt fall fungerat som det borde fungera, trots att regelverket inte fastställer att det ska ske på detta sätt.

toppenkillen
2010-04-21, 13:40
Lagtexten är som alltid luddig och inte helt lätt att förstå men suppleanten har ingen skyldighet att träda in som ersättare för ordinarie ledamot som hoppat av eller uteblir av annan anledning.
Så länge styrelsen är beslutsför så bestämmer styrelsen om och när suppleanten ska träda in, och vill styrelsen att suppleanten ska träda in så är det sedan upp till suppleanten att acceptera eller avböja detta erbjudande.

Tackar suppleanten nej till detta så är det inget styrelsen kan göra åt saken. Precis som för styrelsen så tillsätts och avsätts suppleanter av stämman och ingen annan (undantag gäller för arbetstagarrepresentanter med suppleanter och i HSB/Riksbyggen - enligt stadgarna - för HSB/Riksbyggen-representanten).

Suppleantens roll, skyldigheter och rättigheter är i praktiken odefinierad förutom kanske i någon enstaka förening som kompletterat stadgarna om detta.

I texten du citerar från föreningslagen står det inledningsvis bara att styrelsen ska se till att ny ledamot väljs av stämman för den återstående mandattiden om det inte finns någon suppleant som kan (eller vill, eller får) träda in som ersättare för avhoppad ledamot i en beslutsför styrelse.
I den sista meningen står det att ledamot emellertid inte behöver väljas in i styrelsen av stämman om styrelsen är beslutsför trots avhopp.

Dessutom kan en suppleant, precis som varje ledamot, hoppa av sitt uppdrag precis när denne känner för det. Med omedelbar verkan.

Jag noterar samtidigt att det blivit ett fel i lagtexten.
Det står;

... om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter

Styrelsen är beslutför med eller utan suppleanter.
Sedan kan i och för sig vissa stadgar innehålla regler om minsta antalet suppleanter. Det har dock ingen praktisk betydelse hur många suppleanter det sedan finns i verkligheten.
Men kanske avses "... om styrelsen är beslutsför med kvarstående ordinarie ledamöter och suppleanter som trätt in som ersättare efter önskemål från styrelsen"?

OBS!
Vad som gör detta lite komiskt är att styrelsen inte kan ta beslut om att suppleanten ska träda in om styrelsen inte är beslutsför.
Det innebär faktiskt att om styrelsen enligt stadgarna ska vara minst tre ledamöter och en av dessa tre hoppar av så kan inte de två resterande ledamöterna besluta att suppleanten ska träda in som röstberättigad ersättare, utan då krävs ett stämmobeslut.

HSB har tagit bort styrelsesuppleanterna i sina styrelser (för att följa galenskaperna i Bolagsverkets kod och minska insyn/medlemsinflytande).

Blev precis medlem här efter att ha googlat runt för att finna svar på vad som gäller i det läge min BRFs styrelse befinner sig i nu. Hittade inlägget ovan och vill diskutera scenariot lite mer.

Våra stadgar säger:
5, minst 3, ordinarie ledamöter
3 (inget minsta antal) suppleanter

Häromdagen, och på samma gång, så hoppade 3 ordinarie av på egen begäran och skickade in detta till Bolagsverket. Kvar är alltså endast 2 st ordinarie ledamöter i styrelsen vilket är färre än vad både stadgar och lag kräver. Det ligger därför nära till hands att tvingas hålla en extrastämma för val av ny styrelse.

Enligt LEF 6 kap 2§ 2st (https://lagen.nu/1987:667#K6P2S2) kan dock "valet anstå anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter."

Min stilla undran är nu i vilket tidsmässigt läge bisatsen "om styrelsen är beslutsför..." ska bedömas?
Är det:
1) i det läge styrelsen befinner sig omedelbart efter avhoppen (bara 2 ordinarie kvar = ej beslutsför), eller är det
2) i det läge som styrelsen befinner sig i efter det att det satts in (minst) en suppleant att ersätta avhoppad(e) ordinarie (det finns suppleanter att fylla på med = beslutsför)

Är tillsättandet av en suppleant som ersättare för ordinarie ett beslut styrelsen fattar (varpå den rimligen bör beslutsför) eller kan ordförande i egenskap av att ha huvudansvaret för styrelsens funktion mer eller mindre efter eget skön utse någon (som iofs måste acceptera posten)?

(Sedan kan ju alltid en 10%-minoritet kräva en extrastämma med syfte att tillsätta styrelse, men det är ju en annan femma.)

Admin
2010-04-21, 16:00
Det är läge 2 som gäller.

Dvs om styrelsen blir beslutsför genom att en suppleant träder in som styrelseledamot så räcker detta för att fortsätta utan extrastämma.

Men det är alltid ett risktagande i en förening när suppleanter träder in, alldeles speciellt när det inte handlar om en temporär engångsföreteelse.
Så jag rekommenderar att hålla stämma ändå för att välja in en fulltalig styrelse.

Du frågar;
Är tillsättandet av en suppleant som ersättare för ordinarie ett beslut styrelsen fattar (varpå den rimligen bör beslutsför) eller kan ordförande i egenskap av att ha huvudansvaret för styrelsens funktion mer eller mindre efter eget skön utse någon (som iofs måste acceptera posten)?

Alla styrelsebeslut är beslut av styrelsen, så även detta.
En ordförande har - lika lite som vilken annan ledamot - ingen egen beslutsrätt (om ordföranden inte - genom tidigare styrelsebeslut eller stadgar - särskilt delegerats ensam beslutsrätt i någon speciell fråga, men även då är hela styrelsen ansvarig).
Dock kvarstår det lilla problemet jag nämnde tidigare.
Dvs är inte styrelsen beslutsför kan styrelsen heller inte besluta att en suppleant ska träda in.

toppenkillen
2010-04-21, 16:19
Dock kvarstår det lilla problemet jag nämnde tidigare.
Dvs är inte styrelsen beslutsför kan styrelsen heller inte besluta att en suppleant ska träda in.

Jag tolkar det som att vi i min förening inte har denna situation eftersom att vi har suppleanter att sätta in (för att kunna uppnå beslutsför nivå med min 3 ordinarie/inträdande suppleanter).

Om det ovanstående är korrekt så skulle den enda situation som skulle tvinga (kvarvarande delar av) styrelsen att utlysa nyval vara att endast 2 personer (ord eller suppl) finns kvar i styrelsen, ty då kan de ju inte komma upp i 3 ordinarie/inträdare hur de än vill.

Däremot så skulle det (enligt samtal med Bolagsverket nu i em!) vara helt ok att alla ordinarie hoppar av om det skulle finnas 3 tillgängliga suppleanter villiga att träda in som interimsstyrelse.

Harald
2010-04-21, 19:22
Ett annat namn för suppleant är ju ERSÄTTARE.

.......

Så hur svårt kan det vara....?:1:

Admin
2010-04-21, 20:10
Däremot så skulle det (enligt samtal med Bolagsverket nu i em!) vara helt ok att alla ordinarie hoppar av om det skulle finnas 3 tillgängliga suppleanter villiga att träda in som interimsstyrelse.
Visst säger bolagsverket detta. Jag bara konstaterar denna miss i lagen som, om man skulle följa lagen, gör det omöjligt under rådande omständigheter att välja in suppleanter/ersättare (som ej har rösträtt förrän de trätt in som ledamöter).

En miss i lagen, men ingen verkar ha reagerat på detta tidigare.
Och bolagsverket har garanterat ingen aning om detta.

guben
2010-04-21, 21:55
Det känns viktigt att stämman är medveten om vad man gör när man väljer suppleant!
Stämman måste vara införstådd med att suppleant/ersättare när som helst kan behöva hoppa in som ordinarie, d.v.s. måste av stämman anses vara kapabel till detta.

I och med att stämman valt suppleant har stämman ju också godkänt personen som ersättare för ledamot, eller?
Tanken med att välja suppleant kan väl tänkas vara att göra styrelsen mindre sårbar (minska risken att styrelsen inte blir beslutsför) vid oplanerade avhopp.

Därför verkar det underligt om det skulle behöva en extrastämma för att (en gång till) godkänna den av stämman valda ersättaren.

Admin
2010-04-21, 22:32
Därför verkar det underligt om det skulle behöva en extrastämma för att (en gång till) godkänna den av stämman valda ersättaren.
Ja, det är mycket man önskar skulle fungera på ett visst sätt i brf:arna.
Samtidigt tror jag vi alla är fullt medvetna att i normallfallet
- väljs första bästa som ställer upp
- vet stämman inget om den de väljer
- involveras inte suppleanten i styrelsarbetet
- kommer kanske inte ens suppleanten till styrelsemötena
- saknar ofta suppleanten kvalifikationerna för att sitta i styrelsen
- etc

Stämman är alltså inte till för att en gång till "godkänna den av stämman valda ersättaren". Ersättaren valdes som suppleant (för ev. inhopp i nödfall vid något enstaka styrelsemöte) och inte som styrelseledamot.

Därav att det kan vara bra att ha en extrastämma så att styrelseledamöter förhoppningsvis väljs med lite mer eftertanke, än hur suppleanter väljs in.
Det finns inget krav för en extrastämma i detta läge, det är dock knappast något som kan skada föreningen (vilket däremot är lite troligare att det kan göra om suppleanterna hoppar in på vinst och förlust).

Så i en perfekt värld hade en extrastämma varit helt onödig... jag tror dock det är en liten bit kvar till den "perfekta världen". :13:

Vad jag menar är alltså att det kan vara bättre att utgå från hur det ser ut i praktiken än hur det fungerar i teorin. Det kan vara så att suppleanterna i detta fall är lämpade för uppgiften som ledamöter... eller inte.

Jag är av den åsikten att man bör vidtaga de åtgärder som är bäst för föreningen.

MikHo
2010-04-21, 23:30
Samtidigt tror jag vi alla är fullt medvetna att i normallfallet
- väljs första bästa som ställer upp
- vet stämman inget om den de väljer
- involveras inte suppleanten i styrelsarbetet
- kommer kanske inte ens suppleanten till styrelsemötena
- saknar ofta suppleanten kvalifikationerna för att sitta i styrelsen
- etc

Känner inte igen det du beskriver i den förening som jag bor i, men du är välkommen att flytta hit om du nu vill lämna HSB-världen.


Jag är av den åsikten att man bör vidtaga de åtgärder som är bäst för föreningen.
Där är vi överens.


Men det är alltid ett risktagande i en förening när suppleanter träder in, alldeles speciellt när det inte handlar om en temporär engångsföreteelse.
Vad syftar du på här?
Om man tittar på punkterna du tidigare tagit upp så är det samma risk att välja ledamöterna till styrelsen. Alltså har läget inte förändrats något speciellt gentemot tidigare, förutom att en suppleant numera träder in istället för en ledamot.

Admin
2010-04-22, 08:01
Känner inte igen det du beskriver i den förening som jag bor i, men du är välkommen att flytta hit om du nu vill lämna HSB-världen.
Vi är nog många som vill lämna HSB-världen.
Som jag redan skrivit så talar jag naturligtvis generellt eftersom jag inte kan räkna upp varenda brf i Sverige och uppge respektive status. ;)
Det är jättebra om du bor i en brf där det finns en valberedning, och en valberedning som dessutom bryr sig samt är kompetent för sitt uppdrag, och om då medlemmarna i god tid innan stämman får en skriftlig presentation av de nominerade, och stämman sedan fattar ett välgrundat beslut baserat på kompetens/erfarenhet, fakta och alla parametrar av vikt.
Jag tror i och för sig att din brf då är väldigt, väldigt unik, men säkert finns det en och annan sådan i Sverige. Vore konstigt annars.

Vad syftar du på här?
Om man tittar på punkterna du tidigare tagit upp så är det samma risk att välja ledamöterna till styrelsen. Alltså har läget inte förändrats något speciellt gentemot tidigare, förutom att en suppleant numera träder in istället för en ledamot.
Nej, det är skillnad, och denna har jag redan förklarat på flera ställen i mitt föregående inlägg, bl.a. med;
"förhoppningsvis väljs med lite mer eftertanke".

Visst är det så att även styrelseledamöter ofta väljs enbart utifrån vem som ställer upp först, eller t.o.m. att de känner sig tvingade att mot sin vilja ställa upp bara för att det måste finnas en styrelse, men rent logiskt bör stämman oftast ha i alla fall någon liten form av kunskap om dem som väljs till styrelse.

clabbe
2010-04-22, 13:29
Det är min åsikt att det inte behövs styrelsebeslut för att suppleant ska träda in i stället för ordinarie. Suppleanten är utsedd av stämman och har rätt, oavsett vad styrelsen tycker, att träda in om ordinarie inte kan närvara.

Skulle det behövas ett styrelsebeslut för att tillåta en suppleant att delta i besluten innebär det väl likaså att styrelsen kan neka en suppleant som vill träda in. Det känns inte rimligt.

Admin
2010-04-22, 13:33
Det är min åsikt att det inte behövs styrelsebeslut för att suppleant ska träda in ist. för ordinarie. Suppleanten är utsedd av stämman och har rätt, oavsett vad styrelsen tycker, att träda in om ordinarie inte kan närvara.
Ja, så borde det vara. Bara synd att det inte finns något i lagen som stödjer detta.
Skulle det behövas ett styrelsebeslut för att tillåta en suppleant att delta i besluten innebär det väl likaså att styrelsen kan neka en suppleant som vill träda in. Det känns inte rimligt.
Du har rätt, det är inte rimligt, ändå är det så det fungerar i praktiken... och måste fungera enligt regelverket.

MikHo
2010-04-22, 13:42
Det är jättebra om du bor i en brf där det finns en valberedning, och en valberedning som dessutom bryr sig samt är kompetent för sitt uppdrag, och om då medlemmarna i god tid innan stämman får en skriftlig presentation av de nominerade, och stämman sedan fattar ett välgrundat beslut baserat på kompetens/erfarenhet, fakta och alla parametrar av vikt.

Skriftlig presentation innan stämman har inte hänt sedan jag flyttade in, däremot får ALLA nominerade (av valberedning eller på plats) möjligheten att presentera sig på stämman.
Valberedningen brukar (händer inte varje år, beroende på vem som är i valberedningen) gått runt och talat med alla medlemmar (kanske missat någon, jag är själv inte med i valberedningen). De har bland annat frågat tidigare och nuvarande styrelseledamöter och suppleanter om vad de uppfattat som bra och dåligt under sin period. Även frågan om det är någon/några som har samarbetssvårigheter med varandra.

Så med ett bestämt JA ger jag min valberedning beröm för ett godkänt arbete (nu har vi inte haft stämma ännu, det kanske är för tidigt :) men hitills lyser det av engagemang.)Nej, det är skillnad, och denna har jag redan förklarat på flera ställen i mitt föregående inlägg, bl.a. med;
"förhoppningsvis väljs med lite mer eftertanke".

Jag är fortfarande inte med på vilken skillnad du pekar på då styrelsesuppleanter SKALL väljas med samma eftertanke då dessa kan vara uppflyttad vid ett eller flera styrelsemöten.


Visst är det så att även styrelseledamöter ofta väljs enbart utifrån vem som ställer upp först, eller t.o.m. att de känner sig tvingade att mot sin vilja ställa upp bara för att det måste finnas en styrelse, men rent logiskt bör stämman oftast ha i alla fall någon liten form av kunskap om dem som väljs till styrelse.
Lika stor kunskap som om de som väljs till suppleanter.
Jag har fått uppfattningen att för väldigt många medlemmar (i alla fall på de stämmor i min brf) spelar det mindre roll om den person som de röstar på blir ordinarie eller suppleant.

Där ligger ett potintiellt problem som säkert många inte är medvetna om.

Francois
2010-04-22, 13:45
Inte i praktiken efter vad jag sett. Vi brukar ta först i listan av suppleanterna, och det har jag sett i andra föreningar också.
Aldrig hört att en suppleant har blivit nekad sin rätt att bli ordinarie.

Admin
2010-04-22, 13:55
Jag är fortfarande inte med på vilken skillnad du pekar på då styrelsesuppleanter SKALL väljas med samma eftertanke då dessa kan vara uppflyttad vid ett eller flera styrelsemöten.
Ja, det är som rubriken i mitt inlägg säger, det är skillnad på teori och praktik, och då tycker jag man främst ska rätta sig efter hur verkligheten ser ut.
Det är en utopi att sträva efter att de som väljs väljs med eftertanke och att alla medlemmar (de få som nu går på stämmor) vet vad det innebär med de olika posterna för förtroendevalda.

Jag har fått uppfattningen att för väldigt många medlemmar (i alla fall på de stämmor i min brf) spelar det mindre roll om den person som de röstar på blir ordinarie eller suppleant.
Ja, det varierar säkert mellan föreningarna vad som gäller här.
Jag vet inte, men kanske din formulering borde ha varit;
"spelar lika lite roll om den person som de röstar på blir ordinarie eller suppleant".
Och detta läge är i så fall inte så bra det heller.

Jag instämmer med dig Mikho, där finns ett problem.

Aldrig hört att en suppleant har blivit nekad sin rätt att bli ordinarie.
Men det har jag, därav mina synpunkter om detta.

MikHo
2010-04-22, 20:37
Ja, det är som rubriken i mitt inlägg säger, det är skillnad på teori och praktik, och då tycker jag man främst ska rätta sig efter hur verkligheten ser ut.

Så du menar att i "verkligheten" så väljer medlemmarna i majoriteten av Bostadsrättsföreningarna i landet ledamöterna med mer eftertanke än suppleanterna?

förhoppningsvis väljs med lite mer eftertanke

Med facit i hand, hur det då ser ut i dessa föreningar, skulle medlemmarna kanske inte lägga så mycket "eftertanke" på vilka de väljer in som ledamöter. ;)