handdator

Visa fullständig version : Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf?


Kuhmo
2009-09-04, 23:23
Jag undrar vad en valberedning i en Brf har för rättigheter och skyldigheter? I stadgarna står det inte mycket mer än att valberedningen utser kandidater till ny styrelse inför årsmötet. I bostadsrättslagen hittar jag inte heller mer än det mest centrala för valberedningen. Här är några utgångspunkter:

1. Har valberedningen rätt att vara med på styrelsemöten (utan styrelsens medgivande)?

2. Har valberedningen rätt till styrelsemötesprotokoll (utan styrelsens medgivande)?

3. Har styrelsen rätt att avsätta en styrelse eller en styrelseledamot? Och hur går det i så fall till?

Det är ju viktigt att styrelsen får insyn i hur styrelsen och styrelseledamöter fungerar i "arbetet" om valberedningen ska nominera en eller flera ledamöter till omval.

Kort och gott, vad är det som gäller egentligen (och i vilka lagar/regler hittar man stöd för det)?


Läs om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening


För mer information om styrelseprotokoll, se bl a;
Styrelse, protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8617) - FAKTABANKEN

Styrelsemöte och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10855) - Mötesanteckningar från styrelsemöte stämmer inte, styrelseprotokoll har ej justerats, styrelseprotokoll från föregående möte gås ej igenom

Justera styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12474) - Vem kan utses som justerare till styrelsens protokoll? Vem utser justerare av styrelsens protokoll? Hur många justerare kan utses för styrelseprotokollet? Måste varje sida i protokollet signeras av ledamöterna? Kan ett protokoll ändras? Vad ska ledamot i styrelsen göra som inte håller med om vad som skrivits i protokollet?

Suppleant till styrelsen justerar styrelsens protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16049) - Styrelsesuppleant som protokollförare på styrelsemöten

Styrelseprotokoll saknas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13858) - Protokollförare (= ordföranden) lämnar inte ifrån sig styrelseprotokoll

Har styrelsens ordförande huvudansvar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13552) - Styrelseprotokoll saknas. Ansvar för protokoll och övriga styrelsedokument. Vem är ansvarig för styrelseprotokollen? Rutiner för arkivering av viktiga dokument måste finnas i varje brf!

Får vice ordföranden ändra i styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13194) - Ledamot i styrelsen som ändrar i ett styrelseprotokoll, innan justering gjorts

Särskild mening i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5061) - Ledamot önskar få in synpunkter i styrelsens protokoll

Reservation i styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)
Reservation i styrelseprotokoll tas bort av ordföranden, tillika justerare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Medlemmarnas rätt till information av styrelsen. Är inte underhållsplan/ekonomisk plan och kalkyl offentliga i en brf? Information om upphandling. Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten. Ledamot som ej får tillgång till styrelsens protokoll

Per capsulam utan styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10584)

Ska avhopp av ledamot i styrelsen protokollföras i styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14375)

Måste personuppgifter på den som beviljas medlemskap i föreningen föras in i styrelseprotokollet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11153)

Styrelseprotokoll samt överlåtelse-och pantsättningsavgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14979)

Regler och rutiner för styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13636)

Arbetsordning för styrelse, protokoll (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#styrelseprotokoll) - Upprätta styrelseprotokoll

Mall för styrelseprotokoll vid konstituerande möte (konstituerande mötesprotokoll) (http://hotpot.se/Pdf/protokoll-konstituerande-stamma-brf.pdf) - Protokoll från konstituerande styrelsemöte


Utdrag från styrelseprotokoll i brf, rätt att få utdrag för det som rör en själv? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12276) - Protokollsutdrag styrelseprotokoll
Motion: Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-12.htm#92) - Motion till HSB om att medlemmar som begär detta ska erhålla utdrag från styrelseprotokoll i frågor som rör dem själva

Motion om offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#06)

Riksbyggen säger att varken valberedning eller medlemmar har med styrelseprotokollen att göra (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10367)


Nummerordning i protokollen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15879) - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12470) - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13746) - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7319) - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a styrelseprotokoll och stämmoprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-25.htm) - Motion


För information om offentliga styrelseprotokoll, se bl.a.;
Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117)

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) Del 1

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) Del 2

MikHo
2009-09-05, 07:44
1. Har valberedningen rätt att vara med på styrelsemöten (utan styrelsens medgivande)?

Som jag ser det: Nej.


2. Har valberedningen rätt till styrelsemötesprotokoll (utan styrelsens medgivande)?

Lika stor rätt som övriga medlemmar


3. Har styrelsen rätt att avsätta en styrelse eller en styrelseledamot? Och hur går det i så fall till?

Tror du här menar om valberedningen har rätt att avsätta?
Svaret är Nej, inte ensamma men tillsammans med resten av föreningen på en stämma eller extrastämma.

Kuhmo
2009-09-05, 12:46
Jag tycker svaren är lite oklara. Hur vet man om valberedningen har rätt att vara med på styrelsemöten? Var regleras det? Det känns som att det är ord som står mot ord om det blir konflikt. Finns det någon lag eller annat som bestämmer om valberedningen har rätt att vara med utan att styrelsen vill ha med valberedningen på ett styrelsemöte?

Vilken rätt har vanliga medlemmar till styrelsemötesprotokoll om nu valberedningen har samma rätt?
Är det upp till styrelsen eller har medlemmarna automatisk rätt till mötesprotokoll, och framförallt var regleras det?

Har valberedningen någon särskild rätt att utlysa extrastämma eller är det namninsamling mm som gäller som vanligt? Dvs minst 10 % av medlemmarna som måste kräva en extrastämma?

MikHo
2009-09-05, 23:34
Styrelsemötena är för styrelsemedlemmar om inte "utomstående" är inbjudna. Möjligtvis kan man hitta något i LEF, inte i Bostadsrättslagen.

"Rätt till styrelseprotokoll" är ett ärende där det råder delade meningar om vem som ska få tillgång till dessa. Lagen säger att styrelsen ska förvara protokollen på ett säkert sätt. Detta tolkar våra stora Riksorgan som att endast styrelseledamöter och revisorer får tillgång till dessa. Väntar fortfarande med spänning på det första rättsfallet gällande tillgången på styrelseprotokoll.

Valberedningen har inget större mandat att begära extrasträmma än någon annan medlem, alltså 10% av medlemmarna krävs.


Jag tolkar din frågeställning som att du är verkligen misstänksam gentemot din styrelse och deras arbete? Finns det något skäl till denna misstanke, i så fall vilken/vilka?

Kuhmo
2009-09-06, 13:01
Nej, jag misstänker inget i nuläget, men det är relevant att veta vad en valberedning har för rättigheter och vilka lagar som i så fall reglerar detta.

Om valberedningen ska nominera styrelseledamöter för omval så är det ju också väldigt intressant att veta hur dom har skött sig under verksamhetsåret, tex genom att någon i valberedningen sitter med på styrelsemöten och att styrelsemötesprotokollen inte är hemliga för valberedningen.

MikHo
2009-09-07, 07:08
Förhoppningsvis är er styrelse så öppen att när någon från valberedningen framför sin önskan att få vara med på några styrelsemöten för att kunna bilda sig en uppfattning om deras arbete, att de tillåter och välkomnar er.

Med erfarenhet från bland annat de diskussioner som förts här på detta forum, tror jag inte du ska ha för stor förhoppning om protokollen. Jag önskar dig däremot all lycka i valberedningsarbetet. Ett arbete som alldeles för få tar på sådant allvar.