handdator

Visa fullständig version : Hur mycket tid ska man lägga på styrelsearbete i brf?


Stefano
2009-09-01, 18:29
Jag är ny ordförande i en liten nybildad förening med mindre än 15 lägenheter där vi är 3 styrelseledmöter och har ett arvode på 6.000 kr innan skattemasen tagit sitt.
Att prata om att man får betalt för sin tid e ju närmast löjligt men jag är lite intresserad av hur mycket tid "ni andra" anser är rimligt att man lägger på styrelsearbete när man inte "betald"? Just nu lägger jag kanske 5 timmar per vecka.

Man kan ju lugnt säga att olika ledamöter presterar olika mycket men ändå har likvärdigt ansvar och arvode. Men vad kan man begära egentligen? Ordföranden är ju inte en chefsliknande uppgift som innebär att jag ska bestämma över resten av styrelsen.

Jag är ju av uppfattningen att man måste lägga så mycket tid som det krävs inom rimliga gränser. Men det blir ju en högst subjektiv summa.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

stephan
2009-09-01, 19:07
Ett mycket intressant ämne.

För det första handlar det om att styrelsen skall göra rätt saker.
Tyvärr måste jag säga är jag övertygad om att de flesta styrelser i bostadsrättsföreningar gör fel saker.

Skäll gärna, men gör det då sakligt och visa att så inte är fallet.

Vad jag menar handlar det om att styrelsen skall vara en kontrollerande och planerande enhet.

Satsa mycket på att teckna bra avtal och kontrollera att dessa utförs på ett ekonomiskt bra sätt för medlemmarna.

För det andra måste man göra klart för medlemmarna vad det innebär att bo i en bostadsrätt och informera mycket om detta.

Bostadsrättens ursprung handlade om att alla skulle "hjälpas åt". Glöm det!!!

Kan kanske fungera i de riktigt små föreningarna?

En styrelse kan alltifrån köpa de flesta tjänster som behövs för att föreningen skall "gå runt".

Det är nog utgångspunkten? En styrelse som därefter är kunniga och åtar sig uppdrag och själva sköter sådana tjänster, bör ha betalt för detta?

Risken med detta är ju att arvodet bestäms på en stämma. Styrelsen har tagit på sig en massa uppdrag , och medlemmarna är insatt i detta.

Ny styrelse väljs, inte lika duktiga och arbetande. Vad händer då? Någon som hört talas om att en bostadsrättsförening sänkt arvodet??????

I en av Sveriges största bostadsrättsföreningar går halva tiden av styrelsens arbete åt till att servera kaffe på ett pensionärscafe, och dela ut mat på föreningsfesterna.

För detta får de 500 000kr om året.

Stefano
2009-09-01, 19:25
Problemet med en liten förening är ju att varje kostnad delas på få hushåll och en hel del kostnader är inte propotionerliga med storleken på föreningen.

Ex om jag ber en konsult att göra en rumsbeskrivning inför en entreprenörsupphandling så kostar det kanske 1000 spänn och det kostar ju så mycket oavsett om vi e 10 eller 1000 medlemmar.

Men visst... som styrelseledamot skall jag inte ställa mig och måla trappuppgången gratis bara för att det behöver göras.

Men hos oss finns määääängder med saker som skulle behöva planeras, drivas och åtgärdas. Allt handlar om vilken tid styrelsen och dess suppleanter har att lägga på det. Jag vill inte lägga 5 timmar per vecka om det är ok att de andra lägger 10 minuter i månaden. Därav min fråga.

MikHo
2009-09-01, 21:29
Styrelsearbetet är ett ideelt arbete som ett fåtal bostadsrättsinnehavare brukar vara intreserade av att ställa upp på.

En sak som du kan se som indirekt arvode är att allt du kan göra för att bespara föreningen pengar är mindre pengar du behöver betala föreningen.
Detta kan innebära billigare/bättre avtal för olika skötseluppdrag.

Genom att lägga 5 timmar i veckan i X antal veckor kan du bespara föreningen Y antal kronor. Detta är pengar som föreningen skulle plockat från dig och dina grannar.

Sedan förstår jag din "oro" för att du kommer att dra största lasset medans andra glider på en räkmacka.
Har själv suttit ordförande i en Styrelse där det fanns den typen av ledamöter.
Oftast slutade deras "uppdrag" med ett halvgenomtänkt utförande som någon annan fick städa upp/fixa till.

Irriterande och faktiskt en bidragande orsak till att jag kastade in handuken.

totiki
2009-09-02, 20:30
Det ligger en del i vad MikHo säger.

Sedan kan man inte svara på hur mycket tid man skall lägga ner eftersom det beror på omständigheterna och vad man anser är tid på föreningen. Att besöka detta forum kan ju också vara en del av styrelsearbetet.

I början efter att man är vald måste man sätta sig in i föreningen och dess inbördes förhållanden och även till dess förhållande med omvärlden för att skapa sig en bild av vad man har att förhålla sig till. Det kan kräva en hel del arbete särskilt ifall man är ovan vid föreningsarbete i allmänhet.
Därefter kan det ju också hända att föreningen befinner sig i ett utvecklingsskede med renoveringar m m. Det kan ju också hända att omvärlden gör sig påmind genom detaljplanförändringar m m. som kan påverka föreningen. Myndigheterna brukar varje år komma med regelförändringar man måste läsa på och skapa sig ett förhållningssätt till både för sin egen del och för föreningens.

Men i allmänhet för en förening som flyter på är det mest rutinarbete som kan utföras på kortare tid än fem timmar per vecka i en förening som har färre än 15 lgh.
Ett bra sätt att få till stånd detta är att skapa lathundar för varje styrelsepost, att tillsätta arbetsgrupper för olika ärenden i vilka det alltid är en styrelseledamot som är sammankallande. Detta sprider ansvaret över fler medlemmar som därmed tar del i föreningens arbete och på detta vis blir lättare att få till att acceptera en styrelsepost i framtiden.
Fanns inte denna organisation redan när du tillträdde innebär det förstås ett visst utökat arbete att få detta till stånd, initialt. Men därefter kommer det att innebära mindre än 5 timmar i veckan och du kan känna dig trygg med att arbetet fortskrider enligt plan när du lämnar över din förtroendepost till nästa man eller kvinna.