handdator

Visa fullständig version : Vad ingår i löpande information från styrelsen i en brf?


FRÅGVIS SÖKER SVAR
2009-08-24, 13:28
Jag har vid ett flertal ggr försökt få fram lite löpande information från vår styrelse, men finns inget intresse att svara mig utan styrelsen hänvisar att jag får komma med en frågeställning så kommer de att behandla min fråga för att se om den är av informationskaraktär och är så fallet kommer en allmän inrormation ut. Själva anser de inte att de behöver informera . Jag anser nämligen att omskrivning lån är en löpande information som vi medlemmar skall få veta vad blev vår nta ränta och under hur lång period?

totiki
2009-08-24, 15:04
Det finns inget svar på din fråga. Endast medlemmarna genom stämman kan sätta krav på styrelsen och vilken information som skall erhållas. Om inget annat stipuleras av stadgarna.

Angående lånen. Så skall detta framgå på årsredovisningen som styrelsen har skyldighet att lämna ut. Kolla bland noterna för att få veta räntan & låneperioden, storleken skall finnas på balansräkningen.
Nu kan ju era lån omsatts i år och då kan det vara svårt att få veta detta innan nästa årsredovisning p g a. ovan nämnda orsak.

Admin
2009-08-24, 15:23
Det finns en icke direkt uttalad informationsskyldighet för styrelsen, men när det gäller att svara på frågor från medlemmarna så finns det luckor stora som ladugårdsdörrar i regelverken.

Som Totiki säger så är det en möjlighet att i föreningens stadgar formulera en skyldighet för styrelsen att löpande under året svara på medlemsfrågor.
Du kan t.ex. skriva en motion om en formulering om detta som du vill ska läggas in i föreningens stadgar.

Men det finns en dag på året då det är lagstadgat att styrelsen måste svara på frågor från medlemmarna och det är på årsstämman.
Här kan mötesordförande och styrelsen lura och manipulera medlemmarna för att undvika att svara, men detta kan styrelse och mötesordförande enbart lyckas med om det handlar om okunniga medlemmar som inte vet vad som gäller.

Ett mycket vanligt trick från mötesordförande från HSB är t.ex. att säga att den frågan som ställs inte hör till årsredovisningen eller att den inte hör till det aktuella årets årsredovisning.
Men denna begränsning är bara ett påhitt. En sådan begränsning i vilka frågor som får ställas existerar inte.

Skriv ner alla dina frågor före årsstämman och beta av dem under stämman. De frågor styrelsen inte kan svara på har styrelsen två veckor att ge dig svar på enligt lag.

Skriv gärna motioner med frågor.
Även om många styrelser struntar i att besvara frågor som ställts i motionerna så förenklar det för dig att sedan få svar på stämman.

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2009-08-24, 15:42
Men visst måste det väl ändå finns en uttalad informationsskyldighet från en styrelse?
Ingår inte Ekonomi?
Beslut som har tagits på styrelsens möte som direkt påverkar boende utemiljö tex?

totiki
2009-08-24, 16:37
Givetvis måste de som berörs av ett styrelsebeslut informeras vad det gäller deras direkta påverkan. Självklart, annars skulle inte styrelsen kunna uträtta det arbete den tänkt sig.
Men vad jag känner till enligt "normalstadgarna", så finns inget stipulerat om generell eller allmän kunskapsinformation gällande styrelsens arbete.

Stadgarna i grund är stipulerade av lagstiftningen runt BRL & LEF. Admin ger förslag här på forumet om förbättrade stadgar för BRFr. Dessa kanske inte är tillämpliga i alla §:er för alla föreningar men det finns mycket att hämta där för alla föreningar som klart skulle förbättra, exempelvis informationsflödet.

----------
Lagstiftarens tanke är förmodligen att varje förening skall förbättra sina stadgar till förmån för medlemmarna.
Nu är det dock så att till syvende och sist är det just medlemmarna som måste stå för det arbetet eftersom det bara är medlemmarna som vet vad som behöver förbättras i just deras förening och det är de som bildar föreningen.

Det finns alltså ett outtalat krav på alla medlemmar i alla olika BRF:ar att de skall förbättra sin förening. Tyvärr är intresset för föreningsverksamhet och demokrati på bottennivå i den tid vi lever och därav får vi de föreningar vi förtjänar (i ordets riktiga bemärkelse). Man måste på egen hand förtjäna det goda man ska erhålla från föreningen genom sitt eget arbete för föreningen. Endast så kan man ta del av resultatet.

En tanke som går tillbaka till grundläggande ekonomisk historia från 1500-1600 talet och anses självklart nu för tiden. Så självklart att det glömts bort eller trängts undan av det mera tidsenliga konsumistiska idealet, "det måste gå att köpa sig fri" (från eget ansvar). Men när man köper sig fri från ansvar så säljer man samtidigt sitt medbestämmande.
Detta kan ju ha hänt i tidigare generationer i en BRF, men när man köper en lgh tar man också över ansvaret för denna och därmed också den grad av medbestämmande som tidigare har upparbetats respektive sålts.

Nej, det är inget man tänker på i samband med köpet. Men tyvärr kan det bli något man ytterliggare kan få betala för, i efterhand sorgligt nog.
Att det är stor skillnad mellan olika föreningar och hur de sköts eller drivs är detta forum ett ovedersägligt bevis för.

Jag har svårt att tro att dessa skillnader kommer att innebära en ekonomisk skillnad mellan olika BR.
Men i realiteten för de som ingår i olika BRF:ar och deras framtida val av BR vid eventuell flytt kan det, i synnerhet ifall de har tidigare negativa erfarenheter, komma att ha stor betydelse. Kanske så t o m. att någon med negativ erfarenhet som funnit en "god" förening att flytta till, kan tänka sig att för detta betala ett överpris.

stephan
2009-08-24, 20:24
Men det finns en dag på året då det är lagstadgat att styrelsen måste svara på frågor från medlemmarna och det är på årsstämman.
Här kan mötesordförande och styrelsen lura och manipulera medlemmarna för att undvika att svara, men detta kan styrelse och mötesordförande enbart lyckas med om det handlar om okunniga medlemmar som inte vet vad som gäller.

Ett mycket vanligt trick från mötesordförande från HSB är t.ex. att säga att den frågan som ställs inte hör till årsredovisningen eller att den inte hör till det aktuella årets årsredovisning. Men denna begränsning är bara ett påhitt. En sådan begränsning i vilka frågor som får ställas existerar inte.
VAD GÄLLER SOM STYRELSESVAR PÅ FRÅGOR (SKRIFTLIGT INLÄMNADE) TILL STYRELSEN PÅ EN ÅRSSTÄMMA?
PÅ FÖLJANDE FRÅGOR BLEV DET NÅGRA LUDDIGA SVAR OCH FÖLJANDE IMSKRIVNING I PROTOKOLLET (YTTERLIGARE CIRKA 20 FRÅGOR STÄLLDES AV ANDRA EN DEL SKRIFTLIGA)

Vädurens stämma 3 juni 2009
Årsredovisning:

sid 9:
Försäljning av lägenhet.
Lägenheten har stått tom i 6år.
Förvaltaren Adex fick uppdrag för 5 år sedan att sälja.
Istället lånade han ut lägenheten till samarbetspartnern Modulbygg.
Efter detta har vi på stämmor hört att lägenheten skall användas till förvaring av fönster, visningslägenhet och nu det senaste att finanskrisen omöjliggjort försäljning.
Statistiken visar att lägenhetsvärdet sjönk med 4 % förra året.
Föreningen har en övernattningslägenhet samt en stor lokal där man nyttjar cafeverksamhet en gång i veckan vilka kunde vara alternativ till visningar.
Avgiftsbortfallet för föreningen för denna lägenhet uppgår nu till över en kvarts miljon.
Jag ser med spänning fram emot vad nästa bortförklaring från styrelsen blir.
Styrelsens svar: det är inte läge att sälja nu på grund av finanskrisen.

sid 13
Långfristiga skulder:
Här kan man utläsa att styrelsen under år 2008 lånat mer än 25 miljoner.
Om det nu är viktigt att i text uttala att föreningen har 19 miljoner på banken, borde man väl också skriva en rad i text hur stora lån föreningen tar årsvis?

Sid 15:
Driftkostnader:
El, värme och vatten uppgår till en kostnad av cirka 15,5 miljoner. Stämmer dessa siffror?
Anledningen att jag frågar är att samtidigt med årsredovisningen fick vi en tidning där man säger att dessa kostander är mer än 2 miljoner billigare.

Styrelsens svar: 0

Sid 17
Standardförbättringar:
Varför avviker man detta år mot tidigare information, det vill säga en utförlig beskrivning av avskrivningar?

Styrelsens svar: vi följer årsredovisningslagen

sid 20.
Långfristiga skulder.
Fattas 70 miljoner i uppställningen.
Varför frångå tidigare års uppställning? Platsbrist kan man ju inte skylla på?
Och vad är räntebindningar genom räntederivat?

§ 8 Revisorernas berättelse.

5 av de senaste 6 åren har revisionsberättelsens påtecknats efter det i stadgarna beslutade datumet.
Om det fanns konsekvens host denna styrelse så borde inte revisionen godkännas om man jämför med att en medlems motion inte är giltig på grund av att den inkom för sent.
Varför är revisionen försenad?

Revisorns svar: inte så viktigt att följa dessa stadgedatum


STÄMMOPROTOKOL:
§7 Styrelsens redovisning för 2008

"Lena Åkerström från Adex föredrar. (8 ord)
En mängd frågor ställs och besvaras.
Antecknas särskilt önskemål om att föreningen skall presentera en budget för kommande verksamhetsår samt att föreningen borde varit tydligare att presentera uppgifter på belåning och långfristiga skulder.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.


Vad är viktig information till medlemmarna?
Styrelsen i Väduren har låtit påskina att föreningstidningen skall komma ut 4 gånger per år. hittills en i år, och aldrig 4 nummer senaste 4 åren.
Sedan slutet av juli har endast nedanstående information lagts ut på hemsidan.
Och vad står det egentligen. Att cyklar inte får stå i cykelrum därför att cykelrum är avsedda för barnvagnar?
"Nu är det dags för rensning av barnvagnsrummen i portarna.
OBS. I flertalet portar finns både barnvagnsrum och cykelrum.
Dessa utrymmen är avsedda för barnvagnar och kommer att rensas med början 09-08-31."