handdator

Visa fullständig version : Ersättning utöver beslutade arvoden av stämma i brf


John
2009-07-26, 16:55
Jag har en fråga om ersättning till styrelsen som går utöver vad som beslutats på årsstämman.

På stämman beslutades att X antal kronor skulle utgå som arvode till styrelsen. I budgeten som lagts av styrelsen finns en post som kallas "administration" med budgeterat belopp Y kronor.

I ett styrelseprotokoll har styrelsen sedan beslutat att betala ut dessa pengar till sig själva för att de gjort mer än vad som kan anses ligga i en styrelses arbete. (Den uppfattningen delas dock inte av oss betalande.)

Det känns som om ett sådant agerande är ägnat att kringgå stämman i fråga om hur mycket styrelsen skall erhålla för sitt arbete, men är det olagligt så att vi kan kräva tillbaks dessa pengar?

stephan
2009-07-26, 18:12
Vad säger revisorerna?

Det skall verkligen till något speciellt om detta inte är rent o skärt bedrägeri.
Att de dessutom budgeterat detta är planerat bedrägeri.

Revisorerna skulle givetvis tagit upp detta i sin revisionsberättelse. Och om det fanns något speciellt som kan innebära att styrelseldamöterna har gjort något som skall ersättas av medlemmarnas pengar utvöver av stämman beslutat arvode ska det framgå.

Framkom det något om detta på stämman eller har det "upptäckts" senare?

stephan
2009-07-26, 18:29
Toppolitiker får skarp kritik (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/toppolitiker-far-skarp-kritik_313750.svd)

Skarp kritik riktas mot Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens moderate ordförande i Solna. Kritiken gäller styrelsens agerande i den bostadsrättsförening där Salminen är ordförande. Enligt en utredning har ledamöterna beviljat sig själva arvoden utan att besluten protokollförts.

Ett mångårigt och inflammerat bråk i bostadsrättsföreningen Urnan 11 i Solna blev ett ärende för länsstyrelsen som tillsatte en särskild granskningsman. Rapporten är nu klar och i den framförs mycket allvarlig kritik mot styrelsen och dess ordförande Lars-Erik Salminen.

Den moderate politikern och polisen Salminen är sedan en tid tillbaka även ordförande i Solnas kommunstyrelse

Bakgrunden är denna: Under våren 2004 avslöjade en före detta styrelsemedlem att styrelsen beslutat om, och betalat ut, arvoden till sig själva. Senare kom det även fram att styrelsens vice ordförande fått staket och buskar kring sin tomt bekostade av föreningen. Dessutom hade dennes mor, trots att hon saknade erfarenhet från liknande affärer, fått uppdraget att sälja sex tomma lägenheter i föreningen.

Det finns även oklarheter kring hur en fond på två miljoner kronor för badrumsrenoveringar har använts. Bland annat har föreningens revisor fått sin renovering betalad medan andra medlemmar med samma behov har nekats.

Det finns även annan kritik. Vid en föreningsstämma i november 2003 hade ingen av de valda revisorerna avgivit revisionsberättelser.

Besluten att godkänna balans- och resultaträkning och att ge de avgående styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet strider därmed mot både stadgar och lag. Vid en extra föreningsstämma i maj 2004 ogiltigförklaras därför beslutet om ansvarsfrihet. Beslutet om redovisningen korrigeras däremot inte.

Lars-Erik Salminen själv vill emellertid inte kännas vid någon del av den omfattande kritiken.

– Nej, jag tycker inte att det här är särskilt allvarligt. Det här handlar ju om gamla surdegar. Vissa protokoll är dåligt förda, men som jag ser det har ingen drabbats. Sedan kan man tycka att det är för jäkligt att det här bråket har kostat så mycket pengar.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

John
2009-07-26, 18:30
Det har skett under gågna år utan att revisorerna haft någon invändning. Tveksamt om de sett det. Det har även hänt i år och än är det ju inte för sent att ta upp detta på nästa stämma.

Något lagstöd för att detta är felaktigt?

stephan
2009-07-26, 19:06
Några frågor.

Du säger att det budgeterats arvode unde posten administration.

Årsredovisningslagen säger att allt arvode, löner och andra ersättningar skall redovisas under personalkostnader.

Framgår det under personalkostnader att det betalats ut arvode utöver stämmobeslutet?

OM det inte gör det har styrelsen förutom att skott sig själva brutit mot årsredovisningslagen.

Man kan ju ställa sig frågan om styrelsen undanhållt sociala avgifter för det extra arvodet?

Du vänta inte till nästa stämma för då har troligen någon "besvärtid" gått ut.

Vilket inte gäller då det begått brott, men det är alltid bättre att smida medan "järnet är varmt"

John
2009-07-27, 21:08
Har just upptäckt att det är på detta sätt. Ska titta närmare på det hela till helgen. Återkommer när jag har lite mer fakta, det förefaller dock vara värt att gräva i.