handdator

Visa fullständig version : Brandvarnare i bostadsrätt


Admin
2009-07-07, 21:07
1. Vad gäller avseende brandvarnare i bostadsrätt?

Fråga: Jag undrar vad som gäller beträffande brandvarnare i en bostadsrättsförening?
Är jag som bostadsrättshavare ansvarig för att bostadsrätten har en brandvarnare eller är det föreningen i egenskap av fastighetsägare som har skyldighet att se till att det finns brandvarnare i varje lägenhet?

Svar: I många kommuner har det med stöd av räddningstjänstlagen beslutats att brandvarnare ska installeras i samtliga fastigheter.

Räddningsverkets beslut att fastighetsägare ska förse varje bostad med brandvarnare stöder sig på en tolkning av lagens bestämmelse om att fastighetsägare har ansvar för att förebygga brandskador.

Genom denna tolkningen är föreningen skyldig att ombesörja att brandvarnare installeras i samtliga lägenheter.

Min kommentar.
Det finns inget lagkrav på brandvarnare, enbart råd enligt nedan, med
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder, SRVFS 2004:2. Ersatt av SRVFS 2007:1 (http://www.msb.se/RS/2006-2008/SRVFS_2007-1.pdf), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Räddningsverket meddelar härmed följande allmänna råd och kommentarer
om brandvarnare i bostäder.

För att hindra eller begränsa skador till följd av bränder bör varje byggnad
som stadigvarande eller tillfälligt är avsedd att användas för bostadsändamål
vara försedd med erforderligt antal fast installerade och fungerande
brandvarnare eller motsvarande anordning för tidig varning vid brand.

Exempel på byggnader som tillfälligt används för bostadsändamål är
fritidshus, övernattningsrum eller liknande utrymmen.

Ansvarsförhållandet mellan ägare och nyttjanderättshavare (vanligen
fastighetsägare och hyresgäst) kan lämpligen klargöras i hyreskontrakt eller
någon annan form av avtal mellan parterna. Om inte annat avtalas bör
ägaren svara för installation av brandvarnaren medan nyttjanderättshavaren
svarar för skötsel av denna.


Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.
De är inte tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i en författning (lag, förordning eller myndighetsföreskrifter) och att ge generella rekommendationer om deras tillämpning.2. Fler än en brandvarnare

Fråga: Styrelsen i vår förening har beslutat att bekosta brandvarnare i våra lägenheter. Ett byggföretag anlitas för uppgiften. En dag anländer det två män från företaget för att installera en brandvarnare hos oss, men vi har redan en och vill inte ha två. Men våra protester hjälpte inte, de gick inte att hejda!
Vi menar att detta var hemfridsbrott. Eller?

Svar: Självklart får föreningen inte gå in i er lägenhet utan tillstånd. Bostadsrättsföreningen har bara rätt att få tillträde till lägenheter när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Föreningen ska då se till att ni inte orsakas större olägenhet än nödvändigt. Om föreningen inte får tillträde när de har rätt till det, kan styrelsen vända sig till kronofogden för hjälp med handräckning.

Många kommuner kräver brandvarnare i bostäder.

I november 2001 beslutade Räddningsverket dessutom att fastighetsägare ska förse varje bostad med varnare. Det är dock ingen lag utan verkets tolkning av lagens bestämmelse om fastighetsägares ansvar att förebygga brandskador.

Om föreningen inte överklagar beslutet om krav på brandvarnare är föreningen bunden av bestämmelsen och har då rätt att få tillträde till lägenheten för att installera brandvarnare.

I de lägenheter där det redan finns en brandvarnare bör det räcka med att föreningen kontrollerar att den befintliga brandvarnaren fungerar. Om den gör det och den inte bedöms som ålderstigen bör styrelsen kunna nöja sig med den åtgärden. Myndigheternas krav är ju uppfyllda med detta.

Ovan är två exempel på hur HSB besvarar frågor från medlemmar om brandvarnare.

Min kommentar.
Att en bostadsrättsförening skulle behöva överklaga en lag som inte ens finns har jag inte funnit något belägg för!

Malmö stad skriver dock följande (som verkar riktat specifikt till hyresgäster);

Efter det att brandvarnaren har monterats i lägenheterna, vem ansvarar för att den fungerar?
Fastighetsägarens ansvar är att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Det är alltså den boendes ansvar att kontrollera att t.ex. batteriet i brandvarnaren fungerar.

Vilken kan påföljden bli om beslutet inte efterlevs?
Malmö Brandkårs brandsyneförättare kommer med början under 2001 att utföra stickprovskontroller för att kontrollera hur beslutet efterlevs. Hittas då ett bostadsbestånd där beslutet inte efterlevs, har Räddningsnämnden rätt att lägga ett föreläggande om att beslutet skall efterlevas. Föreläggandet riktas gentemot fastighetsägaren. Följs inte föreläggandet har räddningsnämnden möjlighet att lägga ett nytt föreläggande, nu förenat med ett vite. Vitets storlek bestäms så att det är större än kostnaden för att inmontera brandvarnare i lägenheterna.

Vad gör jag om en hyresgäst tar med sig brandvarnaren när han flyttar?
De brandvarnare som monteras av fastighetsägaren tillhör fastigheten. Att det finns kvar vid byte av hyresgäst kan kontrolleras vid avflyttningsbesiktningen.

Hur många år fungerar en brandvarnare?
Det finns tyvärr inget "bäst före datum". Om en brandvarnare dammas regelbundet (ca. en gång per år) behåller den sin funktion i minst 10-15 år.