handdator

Visa fullständig version : Vilka befogenheter har en styrelse i brf - Arbetsplikt för medlemmar?


Jaromir
2009-07-02, 21:54
Kan en styrelse själv besluta om byggandet av en parkanläggning för 300.000 kr utan medlemmarnas samtycke och dessutom kräva att varje medlem ska ägna minst 4 timmar varje helg åt färdigställandet av uteområden samt park?

Kan en styrelse fatta beslut om att fakturera sina medlemmar 500 kr vid varje tillfälle de uteblir från helgarbetet?
Förslaget är också att man måste anmäla sin frånvaro till ordföranden om man tänker utebli.

Jag anser att detta är integritetskränkande.
Vår styrelse har flera gånger hävdat att vi för tillfället är ett arbetskooperativ. Jag anser att vi är en ekonomisk förening och att visst arbete ute självklart är nödvändigt, men de krav som styrelsen nu ställer är orimliga.

stephan
2009-07-02, 22:12
NEJ; NEJ; NEJ.

Låter som en styrelse som går direkt in på tio i topplistan över bedrövliga styrelser.

mäklare
2009-07-02, 23:26
Låter kanske som en dum fråga, men är du själv säker på vad du bor i? Bostadsrättsförening, bostadsförening, hyresrätt, bostadskooperativ? Man blir ju fundersam eftersom det verkar ha spårat ur rätt kraftigt...

totiki
2009-07-03, 08:29
Låter mer som arbetsläger.

Stämman kan ta beslut om en stadgeändring, som för att införa arbetsplikt för sina medlemmar. Har detta skett?

Kolla stadgarna, det ska då finnas en § som bestämmer ordningen för denna arbetsplikt i sådana fall. Detta förekommer i t ex båtklubbar eller golfklubbar. Men är inte vanligt heller där.
Däremot har jag inte hört talas om det ännu i någon bostadsrättsförening, men det betyder ju inte att det inte skulle kunna förekomma någonstans.

Vi har en väldigt liten BRF där det kanske skulle kunna vara motiverat, men inte heller vi vill införa denna ordning.

Istället använder vi oss i huvudsak av frivilligt arbete för mindre sysslor exempelvis trädgårdsarbete, trappstädning o s v, där alla hittills har ställt upp för det.

När det kommer till större jobb som ytrenovering av trapphus, renovering av tvättstuga m fl jobb, där mycket kan utföras av medlemmarna själva, använder vi ett system med timersättning för dem som uträttar detta. Skulle alla medverka fast med olika timantal, kvittar vi bort timmar tills någon står på noll.
Detta system syftar till att hålla ner kostnaderna för bostadsrättsföreningen och förhoppningsvis minska lånebehovet vid renoveringar.

Noteras bör att vår bostadsrättsförening är så liten att alla medlemmar sitter i styrelsen, så alla kan opponera sig och det räcker med att någon anser att jobbet bör köpas in utifrån för att så ska ske.

j.a
2009-07-03, 10:09
Väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens mark ligger inte inom styrelsens befogenhet utan ska hänskjutas till medlemmarna. Om parken är en sådan förändring beror på omständigheterna i det enskilda fallet, t ex om den enda grönytan som finns omvandlas är det klar en förändring.

Varken styrelsen eller föreningen kan införa någon som helst arbetsplikt för medlemmarna. Den enda plikt en medlem har är att betala årsavgiften samt sköta bostadsrätten så att ingen störs orimligt mycket. Därför kan man t ex aldrig kräva gemensam trappstädning m.m.

Någon "straffavgift" går inte heller att ta ut med bostadsrättslagen som grund.

Gusten
2009-07-03, 11:25
Det är således inte heller tillåtet att ta in en bestämmelse i stadgarna om arbetsplikt för medlemmarna. Inget hindrar dock att de som deltar i arbeten erhåller arvode som finansieras via årsavgiften. De som har stora bostadsrätter bidrar alltså mer till detta arvode än de som har små lägenheter.

totiki
2009-07-03, 11:32
Det är således inte heller tillåtet att ta in en bestämmelse i stadgarna om arbetsplikt för medlemmarna.

Det är möjligt att du har rätt i detta vad det gäller bostadsrättsföreningar. Men för en ekonomisk förening i allmänhet går det bra. Det vore roligt att veta vad du grundar detta uttalande på?

Gusten
2009-07-03, 13:31
Ja, det verkar ju vara tillåtet att ta in stadgebestämmelse som medför arbetsplikt i föreningar i allmänhet, bl a i kooperativ hyresrätt.
På sid 219 i boken "Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt" av Anders Viktorin berörs skillnaden mellan bostadsrätt och kooperativ hyresrätt när det gäller möjlighet att ta in stadgebestämmelser om att medlemmarna ska ha ansvar för skötsel av gemensamma delar av mark eller hus.

j.a
2009-07-03, 13:51
Som jag uppfattar det avses en bostadsrättsförening i frågan, detta forum handlar ju trots allt om bostadsrättsföreningar. Kanske frågeställaren kan förtydliga sig på denna punkt?

totiki
2009-07-03, 17:54
Lunden & Svensson anser detta "tveksamt" för bostadsrätter;
"I vart fall torde det inte vara tillåtet att bestraffa dem som inte fullgör arbetsplikten med någon form av avgift (eller att belöna dem som gör det genom lägre årsavgift o s v.)."

MikHo
2009-07-05, 00:27
citat från BRL 7 kap. 14 § Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.
En beslutad insats kan ändras i den ordning som sägs i 9 kap. 13 och 16 §§ Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av denna lag eller annan författning.BRL 9 kap 13 § Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ändring av insatsen skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Lagen om ekonomisk föreningar 2 kap 2§ Punkt 5. för det fall att regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp till vilka de får bestämmas,
Som jag tolkar det kan bostadsrättsföreningen ta ut en avgift från medlemmarna (som en del av årsavgiften) för "yttre arbeten", därefter kan föreningen betala/ersätta de medlemmar som hjälper till med "yttre arbeten".
De kan däremot inte "straffa" medlemmar genom att kräva in pengar för dem som inte kunnat närvara.

Såvida inte det står inskrivet i stadgarna för bostadsrättsföreningen att det utgår en avgift om medlemmen inte kunnat närvara.

Krångligt som bara den, klart man kan tolka det på olika sätt.

Gusten
2009-07-05, 11:19
Om det står inskrivet i stadgarna att det utgår en avgift om inte medlemmen kunnat närvara, så är det ändå inte tillåtet att ta ut avgiften.
Därför ska man inte ha sådana stadgebestämmelser.

Däremot kan man, som MikHo framhåller, via årsavgiften finansiera en ersättning till medlemmar som hjälper till med arbeten.

Det är dock inte tillåtet att lägga på t ex 50 kr/månad på årsavgiften för alla, utan fördelningen måste följa stadgarna vanligen efter andelstalen.
De som har en stor bostadsrätt kommer alltså att bidra mer till denna finansiering än de som har en liten lägenhet.

totiki
2009-07-05, 21:24
Men det är väl ändå samma sak som att utbetala lön ur bostadsrättsföreningens allmänna medel?
Det ska väl inte behövas annan fullmakt än den som styrelsen redan har?

Gusten
2009-07-05, 22:08
Visst är det samma sak som att utbetala lön ur föreningens allmänna medel. Det är bra beskrivet utan att krångla till det.
Styrelsen har ju också fullmakt att utbetala lön till medlemmar som utför arbetet.

Admin
2009-07-05, 22:32
Självförvaltning har det skrivits mycket om här i forumet, t.ex;

Självförvaltning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8615) - Faktabanken
Genom en lagändring från den 1 juli 1997 kan skattefrihet erhållas för rabatt/avdrag på årsavgiften som avser enklare arbete avseende yttre underhåll som är öppet för alla i föreningen att kunna delta i. Rabatten gäller dock endast den andel av kostnaden som avser den enskilda lägenheten. Eftersom möjligheten att kunna beräkna årsavgiften får anses tillhöra de centrala bestämmelserna i Bostadsrättslagen måste den bostadsrättsförening som överväger att införa ett system för självförvaltning först ändra sina stadgar. En sådan stadgeändring måste utformas för varje enskilt fall. Det är mycket tveksamt om det går att tillämpa bestämmelserna på bostadsrätt. I vart fall är det inte möjligt att utforma generella stadgar i detta avseende. En jurist bör konsulteras.

Om så kallad självförvaltning används krävs att grunderna för beräkning av årsavgiften framgår av stadgarna.
Föreningen bör därför kontakta en jurist innan beslut om självförvaltning tas.Trappstädning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5253)


Ersättning till dem som deltar i självförvaltning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=184) - Hur HSB resonerar
Föreningen kan välja att ge de medlemmar som arbetar med föreningens yttre underhåll en skattefri ersättning, så kallad självförvaltning. För att ersättningen ska vara skattefri ska den ges till alla som deltar i självförvaltningen och inte utifrån arbetsinsatsen. Ersättningen till dem som anmält sig ska motsvara den summa föreningen tjänar in på att inte behöva köpa in tjänsterna.
Det ska vara frågan om enklare arbete som alla som vill kan delta i, t.ex. trappstädning och trädgårdsskötsel. Underhåll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8616) - Faktabanken
Föreningen kan heller inte tvinga bostadsrättshavare att hjälpa till med underhåll av föreningens fastighet t ex trappstädning eller gräsklippning. Samtliga dessa åtgärder (självförvaltning) kan vidtas endast på frivillig basis. Om marken upplåtits med bostadsrätt ingår den dock i bostadsrättshavarens ansvarsområde. Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8594) - Faktabanken
Städdagar brukar förekomma i bostadsrättsföreningar för att hålla kostnaderna nere.
Yttre underhåll såsom trädgårdsskötsel och trappstädning är dock föreningens ansvar och de enskilda bostadsrättshavarna kan inte tvingas delta i städningen. Städning av det föreningen ansvarar för måste ske på frivillig basis och någon möjlighet att bötfälla de som inte vill delta finns inte. Föreningen kan istället ersätta arbetet med yttre underhåll genom skattefri ersättning, så kallad självförvaltning.
För att vara skattefritt ska ersättningen ges till alla som anmäler sig för att delta i självförvaltningen och inte utifrån arbetsinsatsen. Ersättningen till dem som anmält sig ska motsvara den summa föreningen tjänar in på att inte behöva köpa in tjänsterna. Det ska vara fråga om enklare arbete som alla som vill ska kunna delta i, till exempel trappstädning och trädgårdsskötsel.
De som anmäler sig men sen inte deltar är ändå berättigade till ersättning enligt HSB.Styrelsearvoden. Hur mycket? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100)
Man kan inte få styrelsearvode som en skattefri avgiftssänkning. Se Skatteverkets broschyr "Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar". På sidan 21 står det vad som gäller för självförvaltning.
Däremot om föreningen håller kostnaderna nere genom att inte betala styrelsearvode så är det ju bra (givet att om medlemmarna engagerar sig lika mycket gratis som om de får betalt, vill säga.

MikHo
2009-07-06, 01:00
Det är dock inte tillåtet att lägga på t ex 50 kr/månad på årsavgiften för alla, utan fördelningen måste följa stadgarna vanligen efter andelstalen.
De som har en stor lägenhet kommer alltså bidra mer till denna finansiering än de som har en liten lägenhet.

Tja, jag vet inte riktigt... om det sätts upp som en separat post på avierna så borde det kunna hamna i samma "kategori" som till exempel garagekostnader. Dessa bör ju vara lika stora oavsett andelstal i föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010). :1:

Om det inte står separerat från årsavgiften så gäller såklart andelstalsberäkningen.

Gusten
2009-07-06, 19:07
Garagehyra går att driva in med hjälp av kronofogden. Den möjligheten finns inte för ett påslag vid sidan av årsavgiften på t ex 50 kr/mån som används till städarvoden.
Om man däremot gör en vanlig höjning av årsavgiften så att en stor lägenhet får en höjning på t ex 75 kr och en liten bostadsrätt får en höjning på 25 kr, så går det att driva in alltihop via kronofogden.

Jag kan inte se något problem med att en stor bostadsrätt får bidra mer till städarvoden än en liten lägenhet.

MikHo
2009-07-07, 10:56
Jag hänger inte med på varför ett påslag kan drivas in av kronofogden men inte ett annat?

För min del hade gärna min månadsavi fått vara specificerad ner till varenda krona för det som jag "bidrar" till föreningen; värme, el, vatten, avfall, trappstädning och så vidare.

Om man följer ditt resonemang angående höjning efter andelstal måste bostadsrättshavare med en större bostadsrätt få mer pengar tillbaka efter en "städdag" än vad en liten lägenhet får?
Även om det är 1 person som "hänger på spaden" en hel dag på städdagen från den stora lägenheten och 3 personer som jobbar livet ur sig från den lilla?

Jag förstår din tanke om X antal procents påslag på avgiften (vilket ger större ökning pengamässigt för en större bostadsrätt än för en liten) men min åsikt är att det blir mer "jämligt/rättvist" med en fast summa per bostadsrätt.
Teoretiskt är mängden arbete detsamma på städdagen/arna.

totiki
2009-07-07, 11:24
Som jag ser det finns det dålig grund i BRL, LEF eller i skatte & avgiftssystemet för att precisera vad som är tillämpligt för bostadsrättsföreningar. Staten och domstolarna har ingen enhetlig bedömning och innan ett domstolsutslag skett tillåter man bostadsrättsföreningar att göra som de vill i diverse frågor av denna natur. Ett bevis för att "lapptäckssystemet" för boende är dåligt och måste revideras efter nuvarande tidsålder.

Kommunala avgiften.
Från Regeringen och skattemyndigheten har jag fått svaret att bostadsrättsföreningarna gör som de vill. Detta ifråga om de vill ta ut kostnaderna på medlemmarna enligt andelstalsmodellen eller per bostadsrätt.

Varför tillåter man detta när Lagen skriver att den kommunala avgiften utgår med 1200 kr per bostadsrätt?
Detta är en avgift som varje lägenhetsinnehavare - oavsett om de är hyresgäster, andelsägare, ägare eller bostadsrättshavare - måste betala för att de har en lägenhet i just en kommun i Sverige.
Det har inget med storleken på lägenheten att göra. Det är en innehavsavgift. På samma sätt som man betalar en avgift om man innehar ett busskort. Den som inget busskort har behöver heller inte betala för det. Busskortet är inte dyrare för att man väger mycket eller billigare för att man väger lite.

Bostadsrättsföreningar har av slentrian eller bekvämlighet till största delen bestämt sig för att behandla den kommunala avgiften som fastighetsskatt. Men fastighetsskatten är inte borttagen utan finns kvar under namnet fastighetsskatt. Den kommunala avgiften är att betrakta som en ny ytterliggare pålaga. Den kommer också att få en egen agenda med möjlighet för kommunerna att själva bestämma värdet av denna avgift. Var så säker, det har redan börjat.

Det är heller inte långt borta att det kommer en skatt på taxeringsvärdet av marken också, trots att somliga friköpt marken och andra betalar tomträttsavgäld.

Gusten
2009-07-09, 13:38
Det finns stora föreningar som inte har några städdagar utan där det istället är en avlönad trädgårdsmästare som utför gårdsskötseln.
Kostnaden för detta fördelas efter andelstalen, d v s en stor bostadsrätt bidrar mer till trädgårdsmästarens lön än en liten lägenhet.
Detta är väl helt i sin ordning antar jag, och i så fall borde väl samma gälla om lönen tillfaller några medlemmar som utför arbetet.

MikHo
2009-07-09, 14:11
Med ditt resonemang Gusten så ska alltså även de som får "lön" för städdagarna kvittera denna enligt andelstalen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010)?
För med större lägenhet/del av BRF så arbetar/tillför man mer?

De kostnader som direkt kan härföras den bostadsyta eller mark/uteplats/balkong som bostadsrättshavaren har "ansvar" för ska beräknas enligt andelstal.

Städdagar eller liknande som gäller för gemensamma utrymmen oavsett om det är trappstädning, tvättstugestädning, eller blomsterplantering så anser jag att denna kostnad bör fördelas jämt, rakt av på de boende.

Gusten
2009-07-09, 15:12
Om det utbetalas någon ekonomisk ersättning till deltagare på städdag så tycker jag att alla som deltar ska få samma ersättning. Man ska alltså inte ta hänsyn till hur stor bostadsrätt deltagarna har.

Vad jag förstått bottnar problemet i att du, MikHo, anser att även kostnader för t ex trappstädning och gårdsskötsel som utförs av entreprenör, bör tas ut med lika belopp per bostadsrätt.
Det skulle dock vara en förändring jämfört med den vedertagna fördelningsprincipen enligt vilken även kostnader för fastighetsskötsel fördelas efter andelstalen.

stephan
2009-07-09, 15:47
Ersättning städdag verkar detta ämne ha övergått till?

Om man istället för att betala till dem som hjälper föreningen på städdagar drar av detta på avgiften (vilket torde vara bättre ur skattesynpunkt) ska man då dra av procentuellt eller med lika belopp för varje lägenhet?

Och om man på ena eller andra sättet är oförmögen att kratta eller rensa ogräs, kan man istället bidra med kaffe och nybakade bullar till de som jobbar?

totiki
2009-07-09, 16:08
Detta är en intressant diskussion, tycker jag. Eftersom skillnaden är så liten i andelstal ju större och fler bostadsrätter som berörs. I en stor bostadsrättsförening spelar andelstalen faktiskt mindre roll.

Däremot i en liten förening, som vår, där andelstalen skiljer sig från 9% för den minsta och 43% för den största, får resonemanget reell betydelse. Ska man vara krass så ska jag med det större andelstalet städa en större del av trappan än den med det mindre andelstalet.

Man kan hårddra det ännu mer för jag bör bli kompenserad för att jag bor på 1a våningen och inte skitar ner på de övre våningsplanen.
Å andra sidan har jag egen tvättmaskin i bostadsrätten och bekostar elen för denna själv samtidigt som jag även betalar 43% av de andras tvättar.

I övrigt står jag kanske totalt sett för 90% av allt arbete som utförs i och åt bostadsrättsföreningen i allt vad det gäller ekonomi, förvaltning, trädgård o s v. Om föreningen betalade mig för detta skulle jag få stå för 43% av den kostnaden själv!

Om de tre minsta bostadsrätterna, med ett sammanräknat andelstal av 31%, beslutar på stämman att man vill bygga en swimmingpool med tillhörande bastu, spa, avsvalningsrum & gym för ett par miljoner och låna ihop kapitalet till 7% ränta, så skulle jag inte kunna hejda detta.
BRL tar ingen som helst hänsyn till att olika bostadsrättsföreningar kan se så olika ut.

Detta är ytterliggare ett skäl till att BRL och LEF i avseende på bostadsrättsföreningar noga bör ses över. Inte enbart av Bostadsorganisationerna utan av en bred arbetsgrupp som verkligen försöker se till de verkliga förhållanden som förekommer. Blandningen mellan radhus och lägenheter t ex. Det finns ett otal andra exempel på udda bostadsrättsföreningar som inte ens är ovanliga.

Gusten
2009-07-13, 12:10
Om man istället för att betala till dem som hjälper föreningen på städdagar drar av detta på avgiften (vilket torde vara bättre ur skattesynpunkt) ska man då dra av procentuellt eller med lika belopp för varje lägenhet?

Jag anser jag att det senare ska gälla eftersom de som har stor bostadsrätt tjänar mer i inbesparade årsavgifter på det arbete som utförs på städdagen, än de som har liten lägenhet.

totiki
2009-07-13, 13:50
Jag tycker inte man kan diskutera vare sig på det ena eller det andra viset. Det är i grund och botten ett systemfel. Som jag ser det går det liksom inte ihop med likhetsprincipen.

Vem njuter mest av en vacker trädgård? Och får man bara njuta efter sitt andelstal?

Bostadsrättsföreningar jag känner till säger att vi står för materialet: blommor, lökar jord, färg, spik o s v, om medlemmarna gör jobbet. Det funkar för dem. Men likhetsprincipen blir lidande. Det verkar som folket i dessa föreningar har överseende med det.
Gemenskapen i arbetet är också en belöning. Det verkar för grannsamverkan av alla de olika slag, t ex dialog!

Detta fungerar givetvis mycket bättre i mindre bostadsrättsföreningar. Så som jag inledde med, det är ett systemfel. Stora och små föreningar ska inte gå under samma regler. Eller snarare stadgar, kanske.