handdator

Visa fullständig version : Vem får vara fullmäktigeledamot?


Einar
2009-07-02, 02:59
Vilka är kraven på en fullmäktigeledamot (eller suppleant) i HSB Skånes fullmäktige? Medlem i HSB Skåne? Medlem i den bostadsrättsförening som skickar vederbörande? Styrelseledamot (suppleant) i BRF styrelse? Eller kan bostadsrättsföreningen (i detta fallet årsstämman) välja någon helt fritt (utan krav på något som helst medlemsskap) att representera föreningen?

Hos oss uttalade mötesordföranden (något motstridigt mht till den som därefter valdes) att den avgående sekreteraren i BRF inte kund väljas eftersom hon inte är medlem i BRF (dock är hon medlem i HSB SKåne, om hon inte utträtt på sistone). Samtidigt valdes en annan som inte heller är medlem varken i BRF eller HSB Skåne (men väl make till en medlem).

Vad gäller?

Admin
2009-07-02, 11:57
På webbsidan;
Stadgar för HSBs regionföreningar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-2.htm)
kan du läsa i HSB Skånes stadgar (bl.a. § 14, Föreningsstämma) vem som får utses som fullmäktigeledamot i HSB Skåne.
Det fungerar i princip exakt likadant i alla HSBs 33 regionföreningar.

I föreningslagen (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-3.htm) (7 kap. Föreningsstämman) står det om fullmäktige;
12 § I stadgarna får det bestämmas att föreningsstämmans
befogenheter ska helt eller delvis utövas av särskilt valda fullmäktige.

En fullmäktig får inte väljas för längre tid än tre år.
Till fullmäktig får utses endast medlemmar i föreningen
eller någon som utan att vara medlem enligt 6 kap. 4 §
andra stycket ändå kan väljas till styrelseledamot.

Ett fullmäktigsammanträde anses som en föreningsstämma.
I fråga om fullmäktig gäller bestämmelserna i 1-11 §§ om
föreningsmedlem. Dock får en fullmäktig inte rösta genom ombud.

Angående beslut av fullmäktige i ämnen som avses i 15 § eller i 12 kap. 20 §
ska medlemmarna underrättas på det sätt som stadgarna föreskriver.

Även om fullmäktige har utsetts, har föreningsmedlemmarna sådan
rätt som avses i 6 §, 8 § fjärde stycket och 10 § fjärde
stycket andra meningen. Lag (2008:3).

Föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm), som den ser ut idag, begränsar alltså vem som kan utses som fullmäktigeledamot till den som är medlem i regionföreningen.
Fullmäktigeledamoten som väljs i en bostadsrättsförening behöver inte vara medlem varken i den aktuella brf:en eller i någon annan brf. Det räcker med ett medlemskap i HSBs regionförening.

Hos oss uttalade mötesordföranden (något motstridigt mht till den som därefter valdes) att den avgående sekreteraren i BRF inte kunde väljas eftersom hon inte är medlem i BRF (dock är hon medlem i HSB Skåne, om hon inte utträtt på sistone). Samtidigt valdes en annan som inte heller är medlem varken i BRF eller HSB Skåne (men väl make till en medlem).
Den avgående sekreteraren kunde alltså väljas, i motsats till vad mötesordföranden hävdade, som fullmäktige (om hon är medlem i HSB Skåne).
Den som valdes till fullmäktige kunde emellertid inte väljas tilll detta eftersom det strider mot kravet i föreningslagen om att man måste vara medlem i föreningen (i detta fall HSB Skåne) för att kunna väljas som fullmäktige där.


Eftersom engagemanget är så uselt i bostadsrättsföreningar så bestämmer stämman i brf:en som regel att styrelsen utser fullmäktigeledamot (ofta via den meningslösa formuleringen "inom sig", dvs fullmäktige väljs inom styrelsen), i stället för att stämman tar aktivt del i detta val för att därmed få den för uppdraget mest lämpade personen som är kvalificerad för att bevaka och föra fram föreningens intressen i regionföreningen.