handdator

Visa fullständig version : En nybörjares formuleringssvårigheter


sophi
2009-06-26, 21:34
En nybörjares formuleringssvårigheter och ordens lagliga betydelse/innebörd och dess konsekvenser ?

Bakgrund: Vi är en grupp grannar som gått samman för att få till stånd ett medlemsmöte. Behovet är stort i föreningen, sen ombildning i fjol. Medlemmarna har vid två årsmöte uttalat en önskan om medlemsmöte, det har noterats med ett ”jaha” men inte verkställts.
Ägarna har egentligen aldrig fått ställa frågor eller komma till tals mer än den gången man behövde majoritet för köp till nybildningen.
Nu står vi i begrepp att skriva till styrelsen och för begäran om möte. Men nu kan gruppen inte riktigt enas pga. bristande kunskaper om vad det formellt är vi ska kalla till? - och vad resultatet av det samma egentlige ger?

Så hjälp….
1.Vad är det vi ska begära att styrelsen ska kalla till? Medlemsmöte? Eller/ och Extra Stämma ?
Vi vill i första hand att ett möte kommer till stånd där alla medlemmarna får rätt att ställa sina frågor, mycket som hänger kvar sen ombildningen. Organisatoriska frågor? Ekonomi, öppenhet, försäljningar av tomma lägenheter m.m. inga svar ges och alla protokoll är sekretess belagda? Kort sagt folk måste få fråga! Förmodligen kallas detta medlemsmöte.
Men vill vi ju även att det ska kunna fattas några nya beslut om medlemmarna vill så – vilket är troligt.
2. a) Kan ett medlemsmöte vara beslutsfattande? b) Kan man vara garanterad förändring för att det finns inskrivet i ett protokoll? c) Betyder medlemsmöte att alla kan ta upp vad dom vill spontant?
3. Eller ska vi begära att styrelsen ska kalla till ”medlemsmöte och extra stämma i anslutning till medlemsmötet” ?
4. Kan man på extra stämman gå till beslut i ärendefrågor som inte specificerats i den skriftliga begäran om möte?

Tacksam för råd, även om det är något specifikt att tänka på i ordval så att begäran blir rätt skriven och våra mål kan nås.

Kunde väl aldrig tro att man skulle behöva en kurs i juridik för att bo i bostadsrätt.
Tack för ett bra forum där jag under det gångna året, kunnat ta del av mycket kunskap.

stephan
2009-06-27, 13:06
Många frågor, några inte lätt att svara på.

Är det så här det fungerar med de nya ombildningsbostadsrätterna?
Jag är nog benägen att tro det.

Det väljs en styrelse som inte vill medlemmarnas bästa? Eller är det så enkelt att de inte kan?

I detta fall verkar i alla fall viljan inte finnas från styrelsen att det skall bli en bra förening. Då hade man haft några medlemsmöten där medlemmarna tillsammans kan forma föreningen.


Steg 1: skriv till styrelsen och be om att de utlyser ett medlemsmöte.

Här kan första frågan och beslutet vara att föreningen skall ha en extra stämma om någon månad. (jag vet inte hur långt det är till orsinarie stämma, men i början kan man väl inte ha för många stämmor?

Resten av mötet kan vara fritt för allehanda frågor och diskutioner. (sätt en gräns för 5 minuter per fråga. "Fastnar på en fråga, kan det väl vara lämpligt att styrelsen gör en "utredning" om denna fråga och blir ett ärende för beslut på extrastämman Protokoll skall föras över mötet och skall vara utskrivet och klart för intresserade medlemmar att ta del av. Kanske tillochmed skall delas ut till alla.?

Utifrån det kan varje medlem skriva motioner/ärenden som skall beslutas på extra stämman.

Det finns nog andra vägar att gå, men detta tycker jag verkar vara demokratiskt. (vilket inte är så vanligt i bostadsrättsföreningar)

Admin
2009-06-27, 13:23
1. Det är en stämma (= extrastämma) ni ska begära av styrelsen att kalla till.
Om minst 10 % av medlemmarna begär detta är styrelsen skyldig att utföra detta.

I denna begäran måste ni uppge vilka beslut som ska tas på stämman.

Är det bara en möjlighet att ställa frågor som önskas så är det ett litet problem genom att lagen inte är utformad så att man ska ha denna möjlighet.

Alla protokoll är sekretessbelagda?
Stämmoprotokoll är öppna för alla medlemmar.
Att medlemmarna ska få ta del av styrelseprotokollen kan vara ett beslut som ska tas på extrastämman.

2a. Nej, ett medlemsmöte är inte i lagens mening "beslutsfattande".
Det är däremot en extrastämma.

2b. Nej, bara för att något skrivs in i protokoll så är man inte garanterad något.
I min egen brf har styrelsen i princip inte genomfört ett enda stämmobeslut sedan 2003.
Men att något skrivs in i protokoll förenklar en ev. framtida process.

2c. Ja, ett medlemsmöte är som vilket möte som helst och styrs inte av något regelverk.

3. Nej, det är nu konstaterat att styrelsen inte vill kalla till ett "medlemsmöte".
Medlemsmöte kan ni själva kalla till utan styrelsens inblandning.
Eller dela ut flygblad till alla medlemmar.
Dvs gör som Stephan föreslog, men hoppa över steget att be styrelsen ordna detta, eftersom styrelsen uppenbarligen ändå inte kommer att göra detta.

4. I princip inte.
Man kan på extrastämman ta beslut som är en direkt följd av de beslut som skulle tas enligt dagordningen.
Inga ramar finns för vilka beslut dessa kan vara.


Det finns mycket att tänka på här, och man ska veta att det finns i praktiken oändligt med sätt för en styrelse att köra över medlemmarna. Som bostadsrättshavare har man inget att säga till om mot en styrelse som beter sig illa.

Det finns idag två föreningar i Malmö med problem i sin ombildning, vad jag känner till.
Den ena har media skrivit om.
Av alla de många ombildningar som görs varje år så har jag aldrig hört talas om någon som fungerat bra... men det kanske är just för att de fungerat bra?

sophi
2009-07-01, 09:56
Tack till er båda !
Tack för viktigt information.
Men jag befarar att Admins råd blir dom enda som fungerar i nuläget.

Men har en följdfråga i anslutning till detta.

Om man t.ex. beslutar på en extra stämman att; nästa extra stämma ska vara om två till 3 månader.
– när ska då en motion till nästkommande stämman vara inne, för att bli behandlad?
– Finns det en lagstadgad tidsgräns? I det fallet föregås ju inte den stämman av en skrivelse utan är resultatet av ett beslut fattat på en annan stämma.

Admin
2009-07-10, 15:52
Motioner till extrastämmor är inte reglerade i lag när de ska vara inkomna.
Förmodligen regleras detta heller inte i någon enda förenings stadgar i Sverige.

Till extrastämmor kan motioner lämnas in när som helst, bara det är i tillräcklig tid för att hinna tas med i kallelsen och skrivas ut till medlemmarna.

Gusten
2009-07-10, 16:02
Kan man överhuvudtaget inkomma med en motion till en extrastämma ?
Har för mig att det bara är på den ordinarie stämman som motioner behandlas.

Admin
2009-07-10, 16:13
Jadå, det går alldeles utmärkt att lämna in motioner till extrastämmor.

Det är därför man i sina motioner ska skriva texten;
"Motion till föreningens nästkommande stämma".

Extrastämmor är ju ofta ej informerade om ända in i sista minuten, men om det tillkommer en extrastämma innan årsstämman så måste de motioner som lämnats in behandlas i förtid på denna extrastämma (om motionären inte gjort misstaget att specifikt säga att motionen ska behandlas på årsstämman).

Jag utnyttjade detta till den extrastämma som HSB Malmö tidigare höll varje höst, när jag för ett par år sedan lämnade in ett tiotal motioner.

Vad HSB Malmö då gjorde var att ställa in de regelbundna extrastämmorna till hösten, och numera kallar HSB Malmö dessa extrastämmor för informationsmöte i stället. Därmed lyckades HSB ta sig runt regelverket i vanlig ordning.

Peter B
2009-07-10, 16:52
1. Det är en stämma (= extrastämma) ni ska begära av styrelsen att kalla till.
Om minst 10 % av medlemmarna begär detta är styrelsen skyldig att utföra detta.Jag läste nyligen att styrelsen är skyldig att sända ut kallelse till extra stämma senast 14 dagar efter att någon begärt en sådan och att antigen revisor eller enskild styrelsemedlem sedan kan begära att Länsstyrelsen gör det om styrelsen skulle vägra.

Men min fråga blir då om någon annan – t. ex. enskild medlem – har rätt att begära det om revisorerna och samtliga styrelsemedlemmar skulle vägra. Situationen kan ju lätt bli sådan att styrelsen och revisorerna sluter sig och samarbetar mot en minoritet som den enbart upplever som besvärlig när denna vill ha sina rättigheter.

Admin
2009-07-12, 18:52
Så här står det i dagens föreningslag (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm#7-15);

7 § Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Om en stämma som skall hållas enligt denna lag, enligt stadgarna eller enligt ett stämmobeslut inte sammankallas i föreskriven ordning, skall länsstyrelsen på anmälan av en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor eller någon röstberättigad genast på föreningens bekostnad sammankalla stämman i den ordning som sägs i 8 §.

Tid för kallelse
8 § Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman.

Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.

Kallelsesätt
Kallelse skall ske enligt stadgarna.

Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om
1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
2. föreningsstämma skall behandla fråga om
a) sådan ändring av stadgarna som avses i 15 § första eller andra stycket,
b) föreningens försättande i likvidation,
c) föreningens uppgående i en annan förening genom fusion.

Kallelsens innehåll
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.

Tillhandahållande av handlingar inför föreningsstämman
Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.

Fel i kallelse m.m.
9 § Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till föreningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet.

Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras.
Den får också besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling av ärendet.


Som svar på din fråga;
Kallelse ska utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma, men för extrastämma räcker det idag med att utfärda kallelse senast en vecka före extrastämma.

Revisor eller 10 % av medlemmarna kan begära extrastämma.
Det stämmer att länsstyrelsen kan utfärda kallelse om styrelsen vägrar göra detta.

Jag är lite osäker på vad din fråga är, men jag tolkar den som att du undrar om enskild medlem kan begära av länsstyrelsen att länsstyrelsen kallar till extrastämma om styrelsen vägrar göra detta trots att kraven för begäran om extrastämma uppfyllts (dvs att en revisor eller 10 % av medlemmarna begärt en extrastämma).
Svaret på detta är ja (enligt 7 § ovan).