handdator

Visa fullständig version : Efter årsmötet 2009


Einar
2009-06-19, 05:30
I år tänkte jag och några till kontrollera protokollet från årsmötet i maj så tidigt som möjligt. Detta eftersom tidigare årsmötesprotokoll innehållit så många fel och brister att man kan undra varför vi har årsmöte överhuvudtaget (besluten ej intagna, vissa beslut felaktigt intagna, röstlängden har ej stämt m.m.).

Nu var inte protokollet klart inom lagstadgad tid (3 veckor) och vi blev mer eller mindre utskällda för att vi var där och insisterade.

Vi misstänker bl a att protokollet kommer innehålla ett felnoterat beslut om den föreningsvalde revisorn, eftersom det kommit upp anslag redan efter ca en vecka med en helt annan revisionsbyrå (Borevision) än den som valdes (Ernest&Young). Stämman finns inspelad i sin helhet, så bevisfrågan är inte några problem.

Man går uppenbarligen på semester den 13 juli (expeditionen stänger då i en månad eller så) och ingen tycks veta när protokollet kommer att finnas på plats. Förra året dröjde det 14 dagar före vi fick läsa protokollet och då hann klandertiden gå ut (och då fanns det mycket att klandra). Vi fick då inte ens ta kopia med egna medhavda resurser.

Hur får man fram/kan man framtvinga ett protokoll ifall det inte föreligger inom lagstadgad tid och där tiden för klander ( 3 månader efter stämman) nu löper på?

Kan man klandra stämman för att det saknas protokoll i lagstadgad tid och därefter inom ramen för samma klander förbehålla sig rätten att ev komplettera med klander i sakfrågor när/om protokollet föreligger?

stephan
2009-06-19, 06:28
Ack ja du Einar.

Det är inte lätt detta med stämmobeslut. Det verkar vara rena hönsgården på många föreningarns stämmor. jag kan inte lämna svar på dina frågor, men kan bidra med en fråga till avseende stämmobeslut.

Brf Väduren har stämma. Motion 1 om individuell el skall behandlas. Det finns ett förslag enligt motionen att individuell el skall införas.
På stämman lägger jag förslaget att återremittera frågan, bilda en arbetsgrupp samt att styrelsen skall kalla till en extrastämma i oktober för att besluta om införandet av individuell el.

"Tuppen själv" ordförande på stämman frågar stämman om vi kan gå till beslut. Ja.

Resultatet blir att han ställer båda förslaget var och ett, beslut blir ja till införandet av individuell el genom acklimationsröstning, samt ja till mitt förslag genom voteringsröster.

??????????????????????????????

Einar
2009-06-19, 06:35
I år hade man kallat in "proffset" Bertil Johansson (f.d anställd HSB och numera pensionär) som mötesordförande.

Uppenbarligen är han inte mer proffs än att han inte klarar av att få fram ett stämmoprotokoll i tid.

Francois
2009-06-20, 08:31
Det var nån på detta forum som berättade att de skrev stämmoprotokollet direkt i en dator på stämman, och att datoren var kopplad till en stor projektor och en stor skärm. På så sätt kunde alla se vad som skrevs.

På så gick gick det alltid rätt..
Jag applåderar!

Einar
2009-06-20, 11:39
Det är bara att applådera en sådan snabbhet och öppenhet.

Tyvärr är detta inget man önskar från dem som sitter i vår styrelse. Man påstår till och med att det är olagligt för oss att spela in stämman ljudmässigt, och samtidigt vill man inte tillåta oss att läsa upp lagtexten för dem. Inte heller vill styrelseordföranden låta oss följa med till polisen för att han skall kunna göra en polisanmälan ... det har gått nästan ett år sedan vi gav det "erbjudandet".

När vi upplystes om att protokollet inte var färdigt i torsdags av vicevärden (tillika styrelsesuppleant) på expeditionen angav vi att det var ett lagbrott. Vicevärdens kommentar var: "skit samma".

Men är det någon som vet hur man skall tvinga fram ett protokoll när det inte föreligger inom lagstadgad tid och vår 3 månaders tidsfrist för eventuellt klander samtidigt löper? 2008 fördröjde man tillgången till stämmoprotokollet så att klandertiden löpte ut. Då fanns verkligen behov av att klandra stämman, men det visste vi ju inte förrän vi läst protokollet!

stephan
2009-06-20, 13:11
Som vi kan konstatera så gör styrelserna (många) som de vill. Bostadsrättshavare har det inte lätt, med det regelverk (om man kan kalla det så) som finns.

Gör anmälningar, så att alla problem kommer fram "i ljuset".

VAR ÄR NI ALLA JOURNALISTER SOM I ÖVRIGT SKRIVER OM DET MESTA??

UPPMANING SKRIV INSÄNDARE OCH FÖRSÖK FÅ KONTAKT MED TIDNINGAR ALLA NI SOM UTSÄTTS FÖR ALLA KATASTOFALA STYRELSER SOM FINNS INOM BOSTADSRÄTTSBRANCHEN.

Francois
2009-06-20, 21:09
Einar, är det inte länsstyrelsen man ska kontakta i detta fall?
Ring dem och kolla vad de säger om detta.

Einar
2009-06-21, 09:29
Jag vet inte ...

Med tanke på semestrar (både på min egen sida och föreningens sida) så konsumeras snabbt den 3 månader långa fristen för klander, om protokollet inte blir färdigt i tid. På något sätt borde egentligen klandertiden utgå från när protokollet är färdigt och inte från när stämman avhölls .... men man har naturligtvis utgått från att alla följer reglerna för när protokollet skall vara klart.

Men kanske kan man klandra stämman hos Tingsrätten för att protokollet inte är klart och yrka utökad klandertid, ifall detta skulle behövas???

Einar
2009-06-26, 00:12
Nu kommer det fram mer ....

1) Stämmoprotokollet var inte heller idag (25/6) fullständigt. Enligt vicevärdens (tillika styrelsesuppleant) utsago hade "protokollet varit färdigt och justerat men sedan hade mötesordföranden skrivit om alltihop och nu saknades en underskrift från en justeringman". Det går tydligen att skriva om ett protokoll även efter det justerats bara man är mötesordförande och är tillräckligt fräck.

2) Som vanligt stämmer inte röstlängden. Vi fick ju inte kontrollera den under årsstämman (mötesordföranden motsatte sig detta och stämman fick inte ens besluta i frågan). Där finns ytterligare personer som fått rösträtt utan att vara medlemmar i BRF. Där fanns minst 2 fullmakter som inte är giltiga. Där fanns ytterligare en fullmakt som är tvivelaktig, utställd på i turordning 3 alternativa namn (varav ett eller två inte ens har föreskriven relation till fullmaktsgivaren eller är medlemmar i föreningen). Kan man göra så här överhuvudtaget?
Huvudparten av övriga fullmakter var inte daterade ("dagtecknade") i enlighet med lagkravet, men väl angivna att gälla på stämman 2009. men en fullmakt får ju inte vara äldre än 1 år, så hur avgör man då detta?

3) Den i år för 5 året eller så invalde styrelsesuppleanten (som tillika är vår vice värd) är inte medlem i föreningen visade det sig. Han är inte heller medlem i HSB Skåne (enligt hans eget svar på direkt fråga). Men hans "hustru är medlem ..." (som om det skulle hjälpa). Därmed får han inte sitta i styrelsen.

I övrigt återkommer jag när vi sett det slutligt justerade protokollet. Det finns mycket mer, men jag vill se den färdiga handlingen. Man visste inte när justeringen kunde bli klar i denna omgång eftersom en justeringsman var på semester.

Vi kommer imorgon att klandra stämman hos Tingsrätten med följande yrkanden:

a) att föreningen av Tingsrätten skall föreläggas hålla stämmoprotkollet tillgängligt på av Tingsrätten fastställt datum varvid föreningen skall framställa en kopia till oss som klagar (föreningen vägrar oss till och med fotografera protokoll och tillhörande handliingar).

b) att Tignsrätten skall förlänga klandertiden, som annars räknas från stämmans genomförande, i motsvarande mån som protokollet är försenat.

c) att vi kan återkomma senare med klander i sakfrågorna från stämman inom ramen för samma stämnmingsansökan som nu, när vi väl fått del av slutligt protokoll.

d) att den aktuelle styrelsesuppleanten omgående av Tingsrätten skall entledigas från sin post eftersom han inte varit valbar (under de senaste 5 åren!)

Ulf Bjarme
2009-06-26, 11:34
Bostadsrättsföreningens ledning
12 § Bestämmelserna om en förenings ledning i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar med följande undantag:

1. Av styrelsens ledamöter skall alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på föreningsstämma.

2. Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrätts- havarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen.

Einar
2009-06-26, 12:43
Tack för påpekandet med undantaget ang make/sambo.

Jag/Vi hade missat detta bland allt annat som förekommer här och som skall kontrolleras.

Einar
2009-06-30, 17:55
Idag var nedanstående artikel införd i Kristianstadsbladet, som kommentarer efter vår årsstämma i slutet av maj.

OBS: Min egen rubriksättning var "Parodi på stämma" medan tidningsmakarna tydligen tyckte att "Vanskött Bostadsrättsförening" passade bättre.

http://www.kristianstadsbladet.se/article/20090630/TYCKTTANKT/173094169/1028/&/Vanskott-bostadsrattsforening

I övrigt har igår angivits att stämmoprotokollet blivit klart. Samtidigt ligger det nu ett klander sedan fredagen den 26 juni hos Kristianstads Tingsrätt enligt tidigare inlaga här.

Einar
2009-07-06, 13:14
Vi har idag kompletterat vår stämning mot BRF med yrkande om att kunna kopiera samtliga stämmohandlingar med egna medhavda resurser (vilket vi vägras av föreningen, vi får bara "skriva av" och endast under den minimala expeditionstid som finns). Vi får ej heller längre granska fullmakterna, där vi misstänker att huvuddelen måste underkännas pga skrivning med blyertz, saknad fullmaktsgivare, saknade dateringar (de flesta), villkorade (de flesta) med att fullmaktshavaren får bara rösta enligt valberedningens förslag (vilket aldrig kontrollerades - och vad gäller då i alla andra frågor där inte valberedningen är inblandad?).

Jag kommer återkomma med mer efterhand. Stämman är alltså under klander, men vi försöker nu få ut handlingarna i kopia så att vi kan fullfölja vår talan.

Det finns hur mycket som helst som är fel, däribland:
- dagordningen fastställdes aldrig (mötesordföranden var alltför fokuserad på att tysta kritikerna)
- årsberättelsen blev aldrig godkänd
- mötesordföranden uttalade bestämt att revisionsaberättelsen inte skall godkännas och det togs följdaktligen endast beslut på att den skulle läggas till handlingarna. Jag har aldrig varit med om ett sådant förfarande och i alla HSB regioners revisionsberättelser vi kunnat läsa via Internet finns ett godkännande utom för HSB Skånes senaste stämma (men där beviljades vissas i styrelsen ej heller ansvarsfrihet och revisionsberättelsen var "oren").
- enligt protokollskrivningen är det tvivelaktigt huruvida styrelsen beviljades ansvarsfrihet. I verkligheten blev det så ... men de som varit inblandade i protokollet har inte lyckats skriva på tydbar svenska.

Härutöver har vicevärden (inspelat) uttryckt att protokollet faktiskt var färdigjusterat men att mötesordföranden hade skrivit om det och att man (den 25/6) bara väntade på den siste justeringsmannens namnteckning. Hur många gånger får mans kriva om ett protokoll som redan är färdigjusterat???

Admin
2009-07-06, 21:00
Det faktum att styrelsen vägrar låta medlemmar ens med egna resurser kopiera stämmohandlingar bevisar bortom allt rimligt tvivel att styrelsen har något att dölja.
Någon annan förklaring finns helt enkelt inte, och det måste alla begripa!

Fullmakterna - precis som röstlängden - är en del av stämmohandlingarna. Låter styrelsen inte medlemmarna få ta del av dessa så är det också ett garanterat lagbrott.

Intressant att mötesordföranden säger att punkten "Revisorernas berättelse" i dagordningen inte är en punkt som innebär godkännande av densamma. Jag trodde jag hört det mesta, men det var nytt för mig.
Så då gissar jag att punkten före; "Styrelsens årsredovisning" inte heller innebär att stämman ska ta beslut om att godkänna den eller ej?

Ett justerat protokoll får inte skrivas om, men om så ändå görs kan man bara hoppas att justerarna antingen inte ställer upp igen eller att de markerar vilka ändringar styrelsen gjort.

Einar
2009-07-06, 22:56
Vi håller på med att skriva ihop detaljerna i våra klander mot stämman och efterföljande protokoll.

Hur utformar man lämpligen sina yrkanden?

För tillfället funderar vi kring yrkanden enligt följande principer:

I första hand yrkas stämman förklarad som ogiltig (av detta följer vidare yrkanden om att Tingsrätten skall fastställa nytt senaste datum för ny stämma, vilken styrelse som skall anses sitta just nu, vad som gäller ang styrelsebeslut som tagits under mellantiden samt att Tingsrätten skall göra vissa uttalanden med bl a riktlinjer till föreningen inför en ny stämma).

I andra hand i huvudsak yrkanden av typen att Tingsrätten skall "uttala kritik" mot bestämda företeelser som vi lyft fram, "föreskriva ändringar" i felaktigt protokoll på de punkter där vi angivit vad som är riktigt (från inspelningen av stämman), "stryka eller föreskriva strykningar" av de trakasserier mot mig själv som är inskrivet i protokollet samt på ett antal andra punkter "göra uttalanden".

För övrigt var det Bertil Johansson, numera pensionär, tidigare anställd på hög post (om jag förstått det rätt) i HSB Skåne som var inkallad som "proffs"-ordförande.

Admin
2009-07-06, 23:41
Yrkandena till klandret är mycket viktiga.

Det går inte att yrka att tingsrätten ska göra något, ni kan bara yrka vad föreningen ska göra.

I stil med följande;

Vi yrkar att delar av detta beslut (beslut ...) för denna punkt ska upphävas och ett nytt beslut ska fattas på grund av att beslutet togs i otillbörlig ordning.

Skälet till detta är att ... (t.ex.; "det aldrig togs något beslut på stämman om ...").

eller;
Vi yrkar på att beslutet för denna punkt skall upphävas eftersom detta strider mot stadgarna § .. enligt nedan.
eller;
Vi yrkar på att beslutet för denna punkt upphäves och görs om med nya val, på grund av otillbörlig ordning.

Skälen till detta är att; ...
eller;

Vi yrkar på att det i protokollet omnämnda "beslutet" för denna punkt upphäves, och att nytt beslut tas på en ny stämma där det framgår vilket antal som beslutades.

Skälet till detta är att det inte framgår av stämmoprotokollet vilket av de två förslagen som beslutet gäller.

eller;

Vi yrkar att beslutet för denna punkt ska upphävas eftersom den upprättade röstlängden strider mot såväl gängse rutiner som mot stadgar (§ ...), och mot LEF kap. 7, 10 § enligt nedan, och att hela stämman måste göras om pga detta med en korrekt upprättad och justerad röstlängd.

Skälet till detta yrkande är att röstlängden inte var daterad, den var inte undertecknad, den var inte justerad och inte signerad som protokollet i övrigt.


Det framgår av följande webbsida (där jag rekommenderar att läsa speciellt den första delen mycket noga);
Komplettering av klander (http://hotpot.se/hsb-malmo-klander-staemma-2008-tingsraett.htm)
där tingsrätten skriver;
Ni har angett att ni yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där Era motioner behandlas.

Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras och, om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar.

Rätten kan enligt 7 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.

Mycket kan man missa i den första skrivelsen till tingsrätten utan att det spelar någon roll, men yrkandena måste bli rätt, annars finns risken att tingsrätten gör det enkelt för sig och bara avslår stämningsansökan.

I ovanstående fall gjorde jag rätt från början, men kunskapen på tingsrätten var tyvärr inte tillräcklig för att förstå detta, utan tingsrätten valde att dra ut på tiden i det oändliga med att upprepa samma märkliga begäran på det som var helt korrekt från allra första början.

Einar
2009-07-07, 01:37
Efter att ha läst Admins synpunkter vill jag föreslå ett förstahandsyrkande enligt följande:

---------------------------------
1. i första hand att stämman ogiltigförklaras samt att Tingsrätten därvid
a. föreskriver när en ny årsstämma senast skall ha genomförts
b. fastställer medlemmarnas rätt att få del av, och att med egna resurser kopiera, alla stämmoprotokoll med tillhörande handlingar
c. fastställer vilken styrelse som har ansvaret fram till dess en ny årsstämma genomförs samt vad som gäller under mellantiden redan fattade styrelsebeslut

Främsta skälen för yrkandet i första hand är att:
- Röstlängden och fullmakter är inte korrekta enligt vad som i övrigt framförts
- Röstlängden är inte undertecknad, justerad eller signerad såsom protokollet i övrigt
- Dagordningen fastställdes aldrig, såsom det felaktigt anges i stämmoprotokollet
- Mötesordföranden förhindrade att styrelsen skulle besvara frågor från E.S. Detta strider mot Lagen (1987:667) om Ekonomiska Föreningar 7 kapitlet, 11§.
- Den genomgående medvetet missledande informationen från mötesordförandens sida i syfte att styra stämman i en riktning som missgynnar vissa medlemmars lika rätt att påverka stämman
- Den nedlåtande behandling som E.S. fick utstå av mötesordföranden samt de trakasserande uttalanden som mötesordföranden tillät vissa stämmodeltagare mot E.S. samt P-H.D. , exemplifierat enligt ovan.
---------------------------

Är detta ett gångbart förstahandsyrkande?

Andrahandsyrkandena kommer i sådant fall gå in på enskilda beslut etc med motivering på varje aktuell "dagordningspunkt" (det saknades ju en fastställd dagordning, men ändå ...) och huruvida beslutet/protokollet skall ändras (och hur), strykas eller läggas till.

Stämman finns inspelad i sin helhet så bevisfrågorna är inga problem. Jag sitter själv på inspelningen.

Admin
2009-07-07, 10:20
Jag kan inte säga om det är ett gångbart förstahandsyrkande, jag vill inte ta det ansvaret, men jag kan ge lite tips utifrån egen erfarenhet.

b fastställer medlemmarnas rätt att få del av, och att med egna resurser kopiera, alla stämmoprotokoll med tillhörande handlingar

Tingsrätten kommer här att svara att det är upp till föreningens medlemmar att bestämma hur man vill ha det. Tingsrätten kan bara styra in föreningen efter vad lagen säger, och det är inget direkt uttalat lagkrav idag på att man ska kunna kopiera stämmohandlingar.
Nästa år kommer det säkert att vara lagstadgat (och mer än så), men tyvärr är det inte så idag.
Alltså; stryk punkt b helt!

Dessutom måste ni ange paragrafer i dagordningen där felen finns.

Tänk också på att använda er av orden
- upphäva, och
- ändra
för de beslut som ska upphävas respektive ändras.
(Alla tingsrätter är kanske inte så kinkiga med detta som Malmö Tingsrätt.)

Referera till likhetsprincipen och uppge brott mot likhetsprincipen som ett av skälen för klandret.

Gör stämningsansökan så kort som möjligt.
Så länge alla grunder för yrkandena finns med så kan alla detaljer tas på tingsrätten.

Och följande är viktigt;
Rätten kan enligt 7 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.

Einar
2009-07-07, 12:18
Tack för ytterligare synpunkter. Alla hänvisningar i detalj till dagordningspunkterna finns självfallet med i den kommande inlagan till Tingsrätten före sammanfattning och yrkanden (här i formuet försökte jag koncentrera mig till själva yrkandena).

Jag begär självfallet inte att Admin tar på sig något ansvar i detta här. Vi får själva ta ansvar för vad vi gör, men vi tar mer än gärna emot synpunkter på utformningen av klandren så att vi inte förlorar målet pga missar man kunnat förutse på förhand.

Ang protokollens tillgänglighet (såväl stämmoprotokoll som styrelseprotokoll) angav mötesordföranden att detta var en fråga som "styrelsen ägde" samtidigt som han angav att det stod i en angiven paragraf i LEF. Detta är att vilseleda stämman som mot bättre vetande köpte argumentet och därmed röstade mot aktuell motion.

Jag återkommer ang klandren ... de är fortfarande under utarbetande.

Vi kommer inom de närmaste dagarna även att skriva till styrelsen och kräva information om alla detaljer i hanteringen av parkeringsplatsfrågorna. Det var bl a dessa frågor som mötesordföranden förhindrade skulle besvaras av styrelsen under stämman. Men vi kommer nu hävda att styrelsen har att, inom vissa tidsgränser, besvara de frågorna enligt LEF 7:11 eftersom detta vägrades under själva stämman.

Admin
2009-07-07, 17:24
Det var bl a dessa frågor som mötesordföranden förhindrade skulle besvaras av styrelsen under stämman. Men vi kommer nu hävda att styrelsen har att, inom vissa tidsgränser, besvara de frågorna enligt LEF 7:11 eftersom detta vägrades under själva stämman.
En mötesordförande som inte tydligt redogör för stämman om medlemmarnas lagstadgade rätt att få svar på frågor har enligt min bestämda uppfattning begått ett allvarligt tjänstefel.

De frågor styrelsen inte kan besvara på stämman har styrelsen två veckor på sig efter stämman att skriftligen besvara. Detta ska medlemmarna informeras om. Men i vissa fall är det inte acceptabelt att svar ges inom två veckor efter stämman, eftersom en del svar är avgörande för andra beslut som tas på stämman. Det är orimligt att styrelsen t.ex. kan klara sig från att nekas ansvarsfrihet bara genom att hävda att de inte kan svara (vilket sedan naturligtvis får vägas mot rimligheten att styrelsen ska kunna svara på frågan).

En styrelse som accepterar att medlemmarna undanhålls för besluten viktig information begår naturligtvis också ett tjänstefel.

Att stoppa medlemmarna från denna lagstadgade rättighet att få svar på frågor måste straffa sig.

Not.
Styrelsen i min brf ålades på stämman för tre veckor sedan att svara på ett antal frågor inom två veckor efter stämman.
Denna styrelse - som obekymrat bryter mot lagen på alla sätt - tog i vanlig ordning inte den minsta notis om detta, och har följaktligen heller inte presenterat några svar.

OBS!
En av de förmodligen absolut vanligaste lögnerna som förekommer på stämmor är av mötesordföranden satta gränser för vilka frågor som får ställas. Det finns inga gränser för frågor förutom att det ska handla om föreningen.
Mötesordföranden säger t.ex.;

"Frågorna måste beröra aktuellt redovisningsår"
(ett rent påhitt, denna begränsning finns ej varken i lagtexter eller i förarbeten)
"Det får inte förekomma någon diskussion på stämman, bara frågor"
(det är trams, alla får i sak lämna sin åsikt om årsredovisningen och tillhörande uttalanden, och om det leder till en diskussion så är det inget som kan stoppas, mer än möjligen om diskussionsmedlemmarna uppenbart trampar vatten)
När det gäller de medlemmar som beter sig illa på stämman mot dem som inte är till 100 % på styrelsens sida är den partiska stämmoordföranden som regel betydligt mindre benägen att sätta stopp för detta.En mötesordförande vill också stoppa diskussioner på ett sådant sätt att styrelsen ska få sista ordet. Ej acceptabelt!

Ang protokollens tillgänglighet (såväl stämmoprotokoll som styrelseprotokoll) angav mötesordföranden att detta var en fråga som "styrelsen ägde" samtidigt som han angav att det stod i en angiven paragraf i LEF. Detta är att vilseleda stämman som mot bättre vetande köpte argumentet och därmed röstade mot aktuell motion.

Detta anser jag är vad ni ska trycka hårdast på.
Att ljuga på stämman på detta sätt är oförsvarbart och påverkar ofrånkomligen stämmans beslut i felaktig riktning.

En styrelse och mötesordförande uppfattas ofta som en auktoritet. De konkurrerar inte på samma villkor som övriga medlemmar eftersom många uppfattar vad de säger som att det måste vara rätt. Folk är i sin okunskap alltför ofta väldigt godtrogna, och det utnyttjas av mindre nogräknade styrelser.

Det är också uppenbart att mötesordförandens lögn var fullt medveten. Ingen med lite erfarenhet i branschen tror att det skulle vara sant att stämman saknar beslutanderätt i frågor som dessa, om styrelse- och stämmoprotokoll.

Ingen moral/etik inom HSB
HSB Malmö har erkänt att de ljugit i exakt samma fråga som på din stämma, men inte ens det hindrar HSB från att fortsätta föra medlemmarna i min brf bakom ljuset.
HSB är så säkra på att komma undan med lögner att de inte ens bryr sig om att det även är mig de ljuger inför.
Om HSB vågar ljuga helt öppet på detta sätt t.o.m. inför mig så kan man vara garanterad att HSB inte har några hämningar att ljuga även för andra medlemmar.


I klandret kan ni gärna nyttja mina texter om likställighetsprincipen.

Se bl.a.;
Likabehandlingsprincipen / Generalklausulen (http://hotpot.se/hsb-malmo-klander-staemma-2008-2c.htm)

Brott mot generalklausulen (http://hotpot.se/hsb-malmo-klander-staemma-2008-2d.htm)

Särbehandling (http://hotpot.se/hsb-malmo-klander-staemma-2008-2b.htm)

Ovanstående sidor handlar i och för sig om ett annat ämne men det är garanterat Sveriges mest omfattande sammanställning av hur likställighetsprincipen kan användas i praktiken, och det finns säkert en del där som direkt kan användas även i er situation.


Räkna också med att styrelsen kommer att bestrida allt i klandret, för det kommer styrelsen otvivelaktigt att göra.
Och du vet säkert också lika bra som jag att klandret kommer att bestridas med de mest märkliga och dumma argument.

Erbjud gärna styrelsen en diskussion om klandret innan det lämnas in, där ni talar om att ni kommer att klandra stämman, men om det går att lösa frågorna på annat sätt så vill ni gärna göra det.
Om styrelsen motsätter sig en diskussion om de felaktigheter som begåtts så är detta sedan inte precis till styrelsens fördel i tingsrätten.

OBS! När det gäller bevisföringen så tänk på att analog inspelning är helt ok, och om ni ska presentera denna inspelning av stämman för tingsrätten, så gör det i form av en anlog inspelning, inte digitalt.

Einar
2009-07-12, 03:03
Jag har läst på annat ställe i detta forum om vad Admin säger om närvarorätten på stämman. Intressant läsning och intressanta slutsatser. Har detta någonsin prövats?

Vi har ju ett klander på gång efter vår ärsstämma. I tillägg till fullföljden av våra klander skulle vi ju kunna ange att mötesordföranden + 2 tidigare utflyttade styrelseledamöter saknade ens närvarorätt. Styrelseledamöterna var alltså inte medlemmar i BRF och självfallet inte heller mötesordföranden. Jag har för mig att mötesordföranden i vissa lägen har utslagsröst på en stämma, vilket i sådant fall utgör ytterligare ett skäl till att hålla hårt på närvarorätten. Dessa tre personer har inte, mig veterligen, närvarat (kunnat närvara) i någon annan egenskap heller.

Kan dessa argument vara ytterligare skäl (utöver vad jag tidigare, den 7 juli kl 01:37, angivit i första hand) för att hävda att hela stämman skall ogiltigförklaras?

Dessutom skulle vi ju generellt sett få chansen att få rätten att närvara på våra stämmor utklarad i Tingsrätten!!!???

Admin
2009-07-12, 05:44
Nej, det jag skrivit om bl.a. på webbsidan;
Vem får deltaga/rösta på föreningsstämma? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm)
och
Stämman kan besluta om närvarorätt (http://hotpot.se/hsb-malmo-svar.htm)
har aldrig prövats i domstol.

Det beror på att ingen känt till detta tidigare, och så länge ingen känner till regelverket är det svårt att utnyttja regelverket till sitt försvar.

Det finns vissa "experter" inom området som hävdar (helt utan att kunna referera till några lagar, förarbeten, stadgar eller något annat) att stämman kan ta beslut om vilka som får närvara på stämman. Dvs rent personligt tyckande av dessa "experter" baserat på ingenting.

För det första tas i princip aldrig några sådana stämmobeslut om att utomstående får närvara.
Styrelsen tar sig bara rätten att själv besluta om detta.
För det andra så stämmer detta inte med något annat i lag och stadgar.
Det är aldrig någonsin möjligt att ta beslut på en stämma om vem som får närvara eftersom detta är reglerat såväl i lag som stadgar (även om det förmodligen kommer att förändras nästa år).Kort och gott; stämman kan inte ta beslut som strider mot lag/stadgar. Det är helt och hållet till 100 % fullständigt, odiskutabelt, uteslutet!!! Det som står i lag/stadgar gäller, och stämmobeslut kan aldrig strida mot detta.

Det är bara rejält skrämmande att personer/författare, som ger sken av att vara experter inom området, vågar hävda något annat.

Men om sedan detta kan vara skäl för att hela stämman ska ogiltigförklaras, det är en fråga som inte går att besvara av någon enda person i detta land. Det är helt upp till personligt tyckande från domstolen, utan koppling till lagverket.

Domstolen kan hävda att det faktum att personer fått närvara på stämman, som saknat laglig rätt till detta, inte påverkat besluten som tagits på stämman och att det skulle vara någon form av praxis att styrelsen har rätt att ge utomstående närvarorätt i strid med lag och stadgar.
Det är i så fall ett korkat tyckande av domstolen, men det utesluter inte att domstolen ändå tycker så.

Eller domstolen kan hävda att det inte går att utesluta att de personer som närvarat utan laglig rätt för detta påverkat stämmans beslut.
Och därför måste stämman göras om.

Eller domstolen kan hävda att det spelar ingen roll om den regelvidriga närvaron påverkat besluten eller ej. Det faktum att lag och stadgar brutits mot är tillräckligt för att stämman ska göras om.

Vem vet hur domstolen resonerar?

Einar
2009-07-12, 08:48
Jag tänkte mig att lägga detta till toppen av övriga skäl till varför stämman skulle ogiltigförklaras i försa hand. Därmed får vi ju ytterligare ett skäl som tyngd i argumentationen och vi alla kan ju få skälet prövat för första gången i sådant fall. Det kan ju inte riskera något att ange även detta som skäl.

Jag vet inte om du noterat det tidigare (var ej aktuellt i vårt fall men ändå...) att mötesordföranden faktiskt ges en skiljeröst vid lika röstetal vid "vanlig röstning" (enligt HSB:s normalstadgar = våra). Alla andra röstande avkrävs medlemsskap eller fullmakt från medlem för att få rösta. Detta tycker jag är ytterligare ett skäl till att inte kalla in externa mötesordförande.

När jag läste vidare i dina tidigare utredningar upptäckte jag dessutom att varken HSB Skånes representant i styrelsen eller kommunens representant har lämnat några fullmakter. Kommunen har 8 eller 9 lägenheter i BRF. De kan väl vara "ställföreträdare" enligt lag endast om de sitter i resp organisations styrelser, eller? (Jag har inte kollat vad lagen föreskriver om "ställföreträdare" ännu). Vad gäller kommunen skulle kravet för ställföreträdare i sådant fall gälla kommunstyrelsen, eller?

Upptäckte vidare att protokollet antecknat drygt 30 närvarande medlemmar utan rösträtt. När vi kollade detta var endast 5 av dem medlemmar. Övriga har förmodligen varit äkta häflter, sambos eller liknande och skulle ev kunna vara biträden, men det finns inget antecknat om detta eller vilka dessa var. I den s.k. röstlängden står det bara +1 person. Röstlängden är för övrigt varken signerad eller justerad.

Admin
2009-07-12, 17:53
Jag tänkte mig att lägga detta till toppen av övriga skäl till varför stämman skulle ogiltigförklaras i försa hand. Därmed får vi ju ytterligare ett skäl som tyngd i argumentationen och vi alla kan ju få skälet prövat för första gången i sådant fall. Det kan ju inte riskera något att ange även detta som skäl.
Det är korrekt, det kan naturligtvis inte försämra klandret ur kärandens synpunkt, så på det sättet kan skälet tas med.

Jag vet inte om du noterat det tidigare (var ej aktuellt i vårt fall men ändå...) att mötesordföranden faktiskt ges en skiljeröst vid lika röstetal vid "vanlig röstning" (enligt HSB:s normalstadgar = våra). Alla andra röstande avkrävs medlemsskap eller fullmakt från medlem för att få rösta. Detta tycker jag är ytterligare ett skäl till att inte kalla in externa mötesordförande.
Ja, vi har diskuterat denna fråga tidigare. Det är en tråkig del av lagen som gör att utomstående helt plötsligt kan få en utslagsröst. Det inträffar säkert extremt sällan, men det visar ändå hur dåligt genomtänkta lagar är när det går till så här. Vissa beslut avgörs genom lottning, andra genom att utomstående personer bestämmer hur föreningen ska styras.

Här ska man då också veta att en mötesordförande är extremt partisk, oavsett om denne är tillsatt av styrelsen eller ej (notera att dagens system gör det närmast omöjligt för någon annan än styrelsen att utse mötesordförande).
Lagen ger alltså en utslagsröst till en person (dessutom ofta en utomstående person som ej ens är behörig att närvara på stämman enligt lag) som alla vet är jävig från början.
Hur logiskt är detta?

När jag läste vidare i dina tidigare utredningar upptäckte jag dessutom att varken HSB Skånes representant i styrelsen eller kommunens representant har lämnat några fullmakter. Kommunen har 8 eller 9 lägenheter i BRF. De kan väl vara "ställföreträdare" enligt lag endast om de sitter i resp organisations styrelser, eller? (Jag har inte kollat vad lagen föreskriver om "ställföreträdare" ännu). Vad gäller kommunen skulle kravet för ställföreträdare i sådant fall gälla kommunstyrelsen, eller?
Ja, det är bara styrelsen som i detta fall kan tillåtas närvara på en brf-stämma, men i praktiken blir det inte så eftersom brf:arna har ombudssystem (vilket saknas på fullmäktigestämmor).
Rent praktiskt fungerar det då som så att styrelsen för HSB Skåne utser ett ombud (som regel en medlem i HSB Skåne) att representera HSB Skåne. Det måste alltså ovillkorligen finnas en fullmakt för detta bland stämmohandlingarna om någon som representerar HSB Skåne närvarat på stämman (oavsett om denna representant röstat eller ej).

Kommunen skapar problem för brf:ar
På motsvarande sätt utfärdar kommunens styrelse en fullmakt för den som de vill ska företräda dem. Men kommunen struntar helt i att bevaka sina intressen och närvarar aldrig på några brf-stämmor oavsett hur många lägenheter som innehas av kommunen.
Det drabbar alla brf:ar (utom de allra minsta).

Röstlängden är för övrigt varken signerad eller justerad.
Det finns tyvärr inga lagstadgade krav på röstlängd.
Trots att röstningarna är något som skapar så mycket problem i föreningarna (som vi t.o.m. kan läsa i media) så vill inte föreningslagsutredning eller någon annan sätta stopp för denna möjlighet att fuska och bedra medlemmar i föreningar. Det är som om föreningslagsutredningen medvetet vill behålla denna möjlighet till fusk i föreningar.

Men att röstlängd inte justerats visar på att dess tillförlitlighet är särskilt liten och faktiskt försvårar bevisläget för framförallt svaranden.

När en röstlängd upprättas måste den vara korrekt, eftersom det annars kan tolkas som att styrelsen medvetet försökt lura medlemmarna.