handdator

Visa fullständig version : Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse


Admin
2009-06-01, 09:08
Den information som valberedningen sätter upp på föreningens anslagstavlor och delar ut i medlemmarnas brevlådor är viktig för att motivera medlemmarna att ställa upp.

Jag har här nedan snabbt satt ihop ett litet utkast på en sådan skrivelse från valberedningen i en brf.


Valberedningen informerar

Det är långt kvar till årsstämman, men för att försöka uppnå bästa möjliga resultat vill vi starta vårt arbete så tidigt som möjligt.

Vi ser gärna att Du ställer upp som förtroendevald i föreningen.
Om du känner någon annan i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, ge oss namnet! Vi i valberedningen kommer att kontakta personen för att närmare undersöka hans/hennes intresse.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas (dvs delägarnas) engagemang för att kunna fungera.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Föreningens ekonomi är avhängig det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Det gäller bl.a. att kompetensen i föreningen utnyttjas på bästa sätt.

Det handlar om Din ekonomi !!!
Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald och träffa valberedningen den ___ när vi har öppet hus i fritidslokalen (7 b, källarplanet) kl. 17.30- 18.30.

Vi bjuder in Dig för diskussion som skulle kunna tänka dig att engagera dig i vår förening.

Varmt Välkommen!

Valberedningen i Brf Tomteverkstaden

Valberedare 1 -- Valberedare 2 -- Valberedare 3
040-12 34 56 -- 040-65 43 21 --- 040-21 21 21
Sammankallande

Vi kan alltid nås på epost: valberedarna@brf.tomteverkstaden.se
Skicka gärna ett litet mejl till oss så att vi får kontaktvägar till föreningens medlemmar
och kan effektivisera vår information.
http://hotpot.se/Bild4/valberedning.jpg


Förslag på förbättringar, tillägg, förändringar av ovanstående text?

PS.
Så här formulerar HSB sig i sitt skriftliga material och på webben (under rubriken "Bokunskap"):

I bostadsrättsföreningen bestämmer ni tillsammans

Det är du och dina grannar som bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas.
Det är också ni som bestämmer över era gemensamma utrymmen.
På föreningsstämman kan ni komma med förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel.


Vikten av engagemang och delaktighet kan inte nämnas tillräckligt ofta.


Medlemsfrågor om valberedningen;

1. Vad händer om valberedningen inte lyckas hitta kandidater till styrelsen?

Fråga: Vår bostadsrättsförening har en hög medelålder. Cirka 70 procent av medlemmarna är folkpensionärer, varav flera är över 75 år. Valberedningen har ett hårt arbete med att rekrytera villiga arbetskrafter till styrelseuppdrag.
Vad händer om man inte lyckas med att få tag på villiga kandidater?

Svar: Grundtanken med bostadsrättsformen är att de som bor i föreningen ska sköta om föreningen och delta i styrelsearbetet.

Går det inte att få ihop en styrelse får föreningen därför avvecklas. Det innebär att föreningens hus säljs och skulderna betalas. Eventuellt överskott återbetalas till bostadsrättshavaren i enlighet med bestämmelser i stadgarna, vanligtvis i förhållande till inbetalda insatser. Bostadsrätterna upphör vid en försäljning och bostadsrättshavarna blir istället hyresgäster.

Under en viss tid kan dock styrelsefrågan lösas genom att välja in ledamöter som inte bor i föreningen (en interimstyrelse) för att därmed undvika likvidation. Alla som tillhör den HSB-förening som är medlem i er bostadsrättsförening kan också väljas som ledamöter till er styrelse.


2. Är det lämpligt att en styrelseledamots make/maka sitter i valberedningen?

Fråga: Ordföranden i vår förening är en kvinna vars man samtidigt är invald i valberedningen. Han har ett stort inflytande över vem som ska vara med i styrelsen.
Är han inte jävig?

Svar: Det finns i och för sig inget lagligt hinder mot att en styrelseledamots make eller maka är invald i valberedningen. Någon jävsbestämmelse finns inte för valberedning. Det är däremot inte lämpligt av de skäl som du anger.

Det är stämman och därmed medlemmarna som väljer såväl styrelseledamöterna som valberedningens ledamöter. Det är därför viktigt att medlemmarna inför valen får kännedom om eventuella släktskap avseende de som ska väljas.
Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

Instruktion för valberedning i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-09/07_Valberedningsinstruktion.pdf) - Valberedningspolicy, exempel (http://hotpot.se/hsb-valberedningspolicy.htm) (tidigare mall från HSB Malmö)
Valberedningspolicy (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-07.htm#50) - Motioner till HSB Malmö om policy för valberedningen och valberedningens arbete. Motioner

Valberedningens arbetsuppgifter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=398) - Hur fungerar en valberedning? Vad gör man i en valberedning? Riktlinjer och policy.
Valberedningens befogenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12654) - Valberedning som kontrollorgan. Har valberedningen rätt att granska styrelsen?
Valberedningens rättigheter och skyldigheter i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10756) - Valberedningens rätt till styrelseprotokoll och att närvara på styrelsemöte.
Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Har valberedning rätt att läsa styrelsens protokoll?
Hjälp mig att utreda valberedningens/styrelsens funktion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12184) - Vem tillsätter ny valberedare eller ledamot om dessa hoppar av sitt uppdrag? Vad göra om ledamot i styrelse hoppar av?
Valberedningens ansvar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13889) - Valberedning svarar inför föreningsstämman och inte inför styrelsen

Intervju med styrelsen i föreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-75.htm) - Är styrelsen skyldig att underlätta valberedningens arbete? Motion
Frågor från valberedning till styrelse (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-84B.htm) - Frågor som styrelsen måste svara valberedningen på. Vilka suppleanter har kallats till vilka möten, etc. Motion
Styrelsen ska inte försvåra för valberedningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011.htm#2010-30) - Nyval av valberedning. Motion

Vilka frågor bör ställas av valberedning till de kandidater som intervjuas av valberedning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16056)

Ska valberedning välja bort kandidater? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11991) - Valberedningens förslag. Behöver valberedning redovisa vilka som nominerats?
Måste alla bli tillfrågade vid val till styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=864) - Styrelse selekterar ut dem som styrelsen vill ska ingå i styrelsen

Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9444) - Ska valberedningen fråga varje förtroendevald om de vill fortsätta sitt förtroendeuppdrag?

Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Är det valberedningens uppgift att föreslå arvoden och mandatperiod för suppleant till styrelse?

Valberedning föreslår sig själva (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14692) - Är det lämpligt att valberedning föreslår sig själv till olika poster i brf:en?
Kan medlem i valberedning föreslå sig själv? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14063) - Kan en medlem som ingår i valberedningen förslå sig själv som styrelseledamot?

Relationen valberedning/styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Frågor om valberedning kontra styrelsen i bostadsrättsföreningen. Tystnadsplikt?
Valberedningen och styrelseordförande (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11013) - Styrelsens ordförande vill ha inblick i valberedningens arbete
Styrelse vill styra valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11095) - Styrelse kallar till möte för att diskutera valberedningens arbete
Ordförande och valberedning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12045) - Styrelseledamot som gör valberedningens arbete
Påverka valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15367) - Styrelseordförande som försöker påverka valberedningen
Kan suppleant i styrelsen gå in som valberedning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=43) - Är det lämpligt att styrelsesuppleant tar över valberedningens arbete?
Styrelseledamöter som är släkt med varandra (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11068) - Kan ledamöter väljas till styrelsen som är släkt med varandra?

Avsätta ledamot i valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14393) - Kan sammankallande ("ordförande") i valberedning avsätta valberedare?

Hela valberedningen har avgått (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14198) - Styrelsen menar att valberedning inte behövs
Valberedning saknas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16239) - Vad göra om valberedare avsäger sig sitt uppdrag i valberedningen?
Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16038) - Kan nya valberedare tillsättas vid avhopp i föreningen?

Välja in frånvarande medlem på årsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14436) - Lämpligt föreslå/välja in medlem som inte kommer till årsstämman?

Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14363) - Hälften av styrelsen avsäger sig sitt uppdrag och valberedning selekterar bort 2 av resterande 3 ledamöter
Valberedningen föreslår nya ledamöter i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14726) - Dåligt genomfört val på stämma
Valberedning som gjort ett uselt arbete (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9718) - Nominerad drar - på stämman - tillbaka sitt erbjudande att ställa upp som förtroendevald
Valberedningens objektivitet i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11010) - Valberedare i föreningen 15 år i sträck. Kopplingar mellan valberedare och styrelse och valberedning föreslår bara de som styrelsen vill ha.

Medlemsmöte med valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11067) - Kan styrelseledamöter utestängas från valberedningens medlemsmöte? Har valberedning rätt att läsa styrelseprotokoll?

Införa valberedning i föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15691) - Hur inför man en valberedning i bostadsrättsförening?
Valberedning måste finnas (http://hotpot.se/hsb-motion-brf-2004.htm#6) - Försök att införa valberedning i bostadsrättsföreningen. Motion

Föreningsvald revisor i brf, vem kan bli det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=114) - Räcker det med lekmannarevisor i brf?

Valberedningsblankett (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-08.htm) - Förslag på blankett för att nominera i brf. Motion

Lösningen på alla problem i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=19)


Se även;
Suppleant delta i styrelsearbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10785)

Icke-medlem i valberedningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12283)


Valberedning i HSB:

HSB Malmös valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12127)

Arvodet till HSB Malmös valberedning högst i Sverige men föreslås höjas! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8973)

HSB Malmös valberedning - ett sorgligt kapitel i HSB:s historia (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5701)

HSB Malmös valberedning fortsätter bryta mot regelverket! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4286)

HSB Malmö: Korrupt valberedning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=166)

Mera Mygel i HSB Malmös valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=690)

HSB Malmös valberedning - Frågor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=806)

Pensionär
2010-06-02, 22:53
Den information som valberedningen sätter upp på föreningens anslagstavlor och delar ut i medlemmarnas brevlådor är viktig för att motivera medlemmarna att ställa upp.

Jag har här nedan snabbt satt ihop ett litet utkast på en sådan skrivelse från valberedningen i en brf.


Utkastet till skrivelse har jag ingen allvarlig erinran emot. Skulle kunna använda det givetvis, om jag skulle komma att hamna i valberedarsyssla igen. Men startraden går emot min vilja och önskan vad gäller valberedares sätt att utföra sitt värv

Valberedningen informerar

Strax dax för årsstämma och vi ser gärna att Du ställer upp som förtroendevald i föreningen.
Jag tror nog att det vore bättre läge att kunna skriva typ:
Ännu långt kvar till nästa stämma, men för att kunna göra ett bra jobb vill vi starta vårt arbete så snabbt som...etc

I en mindre förening som min, finns ett möjligt/rentav troligt utfall som jag inte önskar mig.
Om vi skriver följande
Vi hoppas att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald och träffa valberedningen den ___ när vi har öppet hus i fritidslokalen (7 b, källarplanet) kl. 17.30- 18.30.

Vi blir sittande där rätt ensamma, och ingen dyker upp. Grymt frustrerande!

Om föreningen är stor, kan möjligen inträffa (undrens tid är kanske inte förbi)att vi har att koka kaffe till ett halvt fotbollslag.
Alla uttrycker därmed intresse för saken, men valberedningen har till uppgift att föreslå några få nya ledamöter. Medges att situationen är osannolik, men jag vill inte hamna i den. Och de som då alla blir medvetna om att många voro kallade, men få blev utvalda, blir inte heller lyckligare. Inte någon av dem.
Jag skulle föredra en annan ordning. Avkräv styrelsen ett medlemsregister (jag tror att det är lagstadgat), inklusive e-mail adresser. Idag måste vi kunna kommunicera över nätet. Jag förbigår som vanligt de få undantagen, (medlemmar och föreningar som inte är uppkopplade).
Valberedningen skickar ett mail, med i övrigt text ungefär som föreslås. Men jag skulle föredra en ändring till. Jag skulle vilja ha tillägget: Om du känner någon annan i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, ge oss namnet! Vi i valberedningen kommer att kontakta personen för att närmare undersöka hans/hennes intresse.
Ja som du förstår, med mitt ambitiösa upplägg, gäller det nog att komma igång tidigt. Men det har en ärlig chans att bli ett bra förslag så småningom.

Admin
2010-06-28, 10:09
Tacksam för alla förslag på förändringar och jag har nu gjort några justeringar i trådens första inlägg.

Tanken med epost-adresser till medlemmarna är god, men jag tror inte det finns en enda brf i landet där styrelsen har en lista med medlemmarnas epost-adresser.

Fler synpunkter?
Vad mer kan skrivas för att motivera och engagera medlemmar?
Hur väcker man medlemmarna så att de verkligen förstår hur viktigt det är att ställa upp som förtroendevald?


Även dokumentet;
Valberedningens uppgifter (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm)
är i behov av synpunkter och input från så många som möjligt.
Speciellt sammanfattningen i punktform, på denna sida.

Pensionär
2010-07-03, 19:11
Även dokumentet;
Valberedningens uppgifter (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm)
är i behov av synpunkter och input från så många som möjligt.
Speciellt sammanfattningen i punktform, på denna sida.

Det finns några saker där som jag har svårt att smälta.

Löpande information till medlemmarnaValberedningen informerar alla medlemmar i ett tidigt skede om vilka av styrelsens ledamöter som står i tur att avgå, samt vilka fyllnadsval som kan behöva göras på grund av avsägelser.
Jag inser inte skälet till att informera om detta i annat sammanhang än i det valberedningens förslag som presenteras på stämman.
En mycket viktig funktion för valberedningen är att, i samband med att valberedningen löpande kontrollerar att styrelsearbetet fungerar, också upplyser medlemmarna ifall valberedningen upptäcker att styrelsearbetet inte fungerar som det borde. Detta eftersom föreningen kan ta skada om det går för lång tid med brister i styrelsearbetet.

Valberedningen kan nog inte kontrollera (rutinmässigt) om styrelsearbetet fungerar på annat sätt än genom att enskilt fråga dess ledamöter om hur dessa upplever saken. Svaren kanske då någon gång ger valberedningen anledning att ej föreslå en viss enskild ledamot tilll omval, utan ger anledning att börja leta efter annan kandidat. Men någon annan information om saken till medlemmarna än det förslag till nya ledamöter (med motivation) som man ev föreslår på stämman ser jag inget skäl till. Det skulle överskrida det huvudsakliga uppdrag som jag tycker mig ha förstått (av lagtexter) att en valberedning ska ha, nämligen att försöka ta fram föreningens bästa krafter och föreslå dem att låta sig väljas på stämman.

Valberedningen redovisar för medlemmarna hur styrelsearbetet fungerat och t.ex. hur deltagandet på styrelsemötena varit för de olika ledamöterna och suppleanterna. Valberedningen informerar även om hur arbetet fungerat mellan valberedning och styrelse, och om styrelsen underlättat valberedningens arbete på ett tillfredsställande sätt.
På motsvarande sätt redovisas revisorernas och övriga ledamöters arbete.

För ambitiöst. Valberedningen har inga lagliga möjligheter att kontrollera vare sig styrelsens arbete eller revisorernas. De har inget lagstöd för att tränga sig in, och kommer följaktligen att bli avvisade. Dess uppdrag att vaska fram lämpliga kandidater till platser och funktioner som ska omväljas eller väljas nytt, är svårt nog, och bör inte göras ännu svårare genom att de påläggs uppgifter (i och för sig eftertraktade och önskvärda) som gör uppdraget ogenomförbart. Vi vet att en akilleshäl i hela konstruktionen (lagstiftningen) för bostadsrätter är valberedningens arbete. Det är svårt att få till en bra valberedning. Vi bör inte göra det ännu svårare genom att försöka pådyvla dem omöjliga uppgifter.

Ofta tillsätts en valberedning i föreningen utan att varken valberedningen eller medlemmarna vet vad valberedningen egentligen ska göra, eller hur valberedningen ska utföra sitt arbete.

Så sant. Det är också min erfarenhet genom åren. Känns därför extra viktigt att vi i detta forum, med all kompetens och erfarenhet som här finns, kan enas om ett bra förslag. En klart utformad grundtext att rekommendera för inskrivning i föreningsstadgarna.
Det förefaller mig återstå en hel del att diskutera innan vi når dit.
:(

Admin
2010-07-03, 22:03
Jag inser inte skälet till att informera om detta i annat sammanhang än i det valberedningens förslag som presenteras på stämman.
Det håller jag med om och det var inte heller menat så.
Blir missvisande när texten landat under den aktuella rubriken, men jag menade bara att detta är en del av den löpande informationen även om informationen om vilka som står i tur att avgå och vilka fyllnadsval som behöver göras bara sker en gång om året.
Ska se om jag kan flytta texten till under någon annan rubrik eller att jag förtydligar vad jag menar.

Valberedningen kan nog inte kontrollera (rutinmässigt) om styrelsearbetet fungerar på annat sätt än genom att enskilt fråga dess ledamöter om hur dessa upplever saken. Svaren kanske då någon gång ger valberedningen anledning att ej föreslå en viss enskild ledamot tilll omval, utan ger anledning att börja leta efter annan kandidat.
Jag har inte gått in på metoderna för hur denna kontroll ska ske, men jag vill hävda att detta är mycket viktigt för föreningen.

Men någon annan information om saken till medlemmarna än det förslag till nya ledamöter (med motivation) som man ev föreslår på stämman ser jag inget skäl till. Det skulle överskrida det huvudsakliga uppdrag som jag tycker mig ha förstått (av lagtexter) att en valberedning ska ha, nämligen att försöka ta fram föreningens bästa krafter och föreslå dem att låta sig väljas på stämman.
Det finns inte ett ord i någon lagtext eller något regelverk om valberedningens uppgifter. En valberedning har inga rättigheter eller skyldigheter mer än dem som stämman ger dem. Stämman ger alltså de förtroendevalda uppdrag och definierar dessa uppdrag inom stadgarnas och lagens ramar. Därefter har alla att rätta sig efter stämmans beslut.

Ett av de många problemen i föreningarna är just att;
a. Medlemmarna inte får information om missförhållanden bland förtroendevalda.
b. Medlemmarna i bästa fall får informationen på årsstämman, och ett år av missförhållanden i en styrelse kan stå föreningen dyrt.
Det är därför en kontroll och upplysningsfunktion är så viktig, och valberedningen är de som har bäst förutsättningar för detta eftersom sökande av förtroendevalda är så nära kopplat till kontroll - och behovet av denna kontroll - av förtroendevalda.

För ambitiöst. Valberedningen har inga lagliga möjligheter att kontrollera vare sig styrelsens arbete eller revisorernas.
Jag har svårt att kommentera detta eftersom jag inte vet vad du syftar på, men visst kan valberedningen kontrollera styrelsens arbete (revisorernas arbete är svårare, men det kan ju hända att valberedningen får information om revisorerna som valberedningen kan vidarebefordra till medlemmarna).
Hur detta i så fall ska gå till får varje förening själv fundera på.

Vi har tidigare tagit upp problemet med att det inte finns någon som kontrollerar revisorerna. Här finns en lösning.
Tre parter kontrollerar varandra; Styrelse, revisorer, valberedning.
Det förutsätter att det inte fungerar som i min förening idag, där styrelse, revisorer och valberedning är en enda stor familj och där alla håller varandra om ryggen och skyddar varandra från all form av insyn från medlemmarna.

Därför viktigt att valberedningen på varje stämma tydligt - som separat punkt - redogör för parternas oberoende och eventuella relationer mellan de förtroendevalda.

De har inget lagstöd för att tränga sig in, och kommer följaktligen att bli avvisade.
En valberedning har inget lagstöd mer än vilken medlem som helst, men valberedningen får de befogenheter stämman ger dem.
Och ger stämman valberedningen uppgiften kan de inte avvisas, utan då får valberedningen fullt lagstöd via stämman.

Dess uppdrag att vaska fram lämpliga kandidater till platser och funktioner som ska omväljas eller väljas nytt, är svårt nog, och bör inte göras ännu svårare genom att de påläggs uppgifter (i och för sig eftertraktade och önskvärda) som gör uppdraget ogenomförbart.
Huvuduppgiften för en valberedning är självklart att hitta förtroendevalda. Men utan att skriva en bok om detta här så vill jag säga att detta inte räcker om valberedningsarbetet ska fylla någon funktion. Det går inte att selektera bort kontrollfunktionen, utan det är en mycket viktig och djupt integrerad del av valberedningsarbetet.

Det är bara "ogenomförbart" så länge man inte lagt upp en struktur för hur man ska gå tillväga. Efter detta är det inte svårare än att bre en macka.

Vi vet att en akilleshäl i hela konstruktionen (lagstiftningen) för bostadsrätter är valberedningens arbete. Det är svårt att få till en bra valberedning. Vi bör inte göra det ännu svårare genom att försöka pådyvla dem omöjliga uppgifter.
Det svåra med valberedningen är att detta är helt exkluderat från alla regelverk och det är därför det är ett så stort behov av att föreningens stadgar kompletteras med valberedningens roll och att en valberedningspolicy (som löpande ses över) tas fram.

Jag håller med om att man inte ska omöjliggöra arbetet för valberedningen, men det är heller inte avsikten med det jag skrivit.
Jag har bara inte gjort hela arbetet, utan lämnat lite till andra att fundera vidare på hur det mer konkret ska fungera.
Jag vill hävda att det jag tagit upp är busenkelt och inget som tar någon nämnvärd tid, men det förutsätter att man lagt upp en policy för valberedningen att följa.

Jag har bara inte tid och ork att arbeta för alla föreningar i landet utan jag lämnar gladeligen över vissa bitar till föreningarna själva att fundera på och arbeta sig igenom.

Jag kan inom parantes säga att det inte räcker med att ta fram en valberedningspolicy. HSB Malmö har en sådan och ändå kan inte valberedningsarbetet fungera sämre än vad det gör inom HSB Malmö. Valberedningen bryter mot i princip allt i policyn och gör alltid tolkningar som enbart är till föreningens nackdel och till valberedningens personliga fördel.
Det är alltså viktigt att;
a. Valberedningspolicy är tydlig och inte kan tolkas på olika sätt.
b. Medlemskontroll finns med uppföljning på varje årsstämma.

Det förefaller mig återstå en hel del att diskutera innan vi når dit.
Ja, absolut. Det finns inget att utgå från, för det finns ingen som tänkt igenom valberedningens uppgifter särskilt noga. Bostadsorganisationerna som styrt de flesta brf:ar i landet i alla år har inte haft något intresse av att få självstyrande och fungerande föreningar.

Pensionär
2010-07-14, 22:10
En valberedning har inget lagstöd mer än vilken medlem som helst, men valberedningen får de befogenheter stämman ger dem.
Och ger stämman valberedningen uppgiften kan de inte avvisas, utan då får valberedningen fullt lagstöd via stämman..

Jag väljer att kommentera endast några få detaljer i det stora komplexet. Det blir för stort och tungt annars i pågående värmebölja.
Jag kan för närvarande inte se någon möjlighet att förmå stämman att ge valberedningen en utökad och mycket avancerad uppgift. Det finns mycket som talar för att de flesta föreningar har en medlemskår av ungefär samma karaktär som din och min. Saken har omvittnats av fler på detta forum. En bra beskrivning ges av Robin, Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)
Du har redan sökt ge tröst i bedrövelsen, så du känner situationen väl.
Min egen förening har inte ens orkat tillsätta en valberedning de två senaste åren.


Det svåra med valberedningen är att detta är helt exkluderat från alla regelverk och det är därför det är ett så stort behov av att föreningens stadgar kompletteras med valberedningens roll och att en valberedningspolicy (som löpande ses över) tas fram.
Just på denna punkt tycker jag att HSB gjort ett rimligt förarbete med sin handledning för Valberedning. Det är en färdig produkt som givetvis kan förbättras, men som i varje fall för oss anslutna till HSB bör den kunna avändas direkt, följas och respekteras av såväl styrelser som medlemmar.
Att förmå vår stämma att rösta igenom avancerade tillägg är nog uteslutet i dagens situation.
Men mer än en from förhoppning har jag nog inte. Kanske är t o m denna (och enda) uppgift att med gott förarbete utse lämpliga kandidater mer än vad många klarar av.
Din egen erfarenhet ger inte mycket av uppmuntran och framtidstro.

Jag kan inom parantes säga att det inte räcker med att ta fram en valberedningspolicy. HSB Malmö har en sådan och ändå kan inte valberedningsarbetet fungera sämre än vad det gör inom HSB Malmö. Valberedningen bryter mot i princip allt i policyn och gör alltid tolkningar som enbart är till föreningens nackdel och till valberedningens personliga fördel.

M a o eftersom utgångsläget ännu är så dåligt i föreningarna, vill jag inte sätta målen högre än vad jag tror kan vara möjligt att uppnå. Jag tror ju själv t ex på att valberedningen faktiskt måste (under gynnsamma omständigheter!) göra ett val av kandidater som man presenterar och argumenterar för. Om då stämman inte respekterar valberedningens arbete, utan regelmässigt kör över den, eller endast betraktar dess förslag, som ett bland andra-varken värt mer eller mindre-, ja då blir det nog väldigt svårt att rekrytera valberedare. Jag skulle själv inte ställa upp under sådana villkor.
Men det finns andra åsikter på forumet.
Jag har dock inga invändningar mot ditt långsiktiga mål. Varje vunnen poäng skulle ge oss möjligheten att skjuta fram våra positioner ännu en bit. Men för att "gå på knock" redan idag :( Alldeles för gammal och orkeslös :1:

Pensionär
2010-08-26, 14:30
Värmeböljan verkar vara över varför jag kastar mig in i forats hetluft igen. I övrigt samma taktik som tidigare, -ett helvete i taget- :1:
Admin skrev:
Det finns inte ett ord i någon lagtext eller något regelverk om valberedningens uppgifter. En valberedning har inga rättigheter eller skyldigheter mer än dem som stämman ger dem. Stämman ger alltså de förtroendevalda uppdrag och definierar dessa uppdrag inom stadgarnas och lagens ramar.

Kanske kan man utgå från ordet Valbereda. Uppgiften borde begränsas till denna enda och i många föreningar troligen väldigt svåra, att förbereda ett val av lämpade personer.

Ett av de många problemen i föreningarna är just att;
a. Medlemmarna inte får information om missförhållanden bland förtroendevalda.

Ja du har ju rätt i detta.
Erinrar mig "advokatens" inställning i en annan tråd: Vad som förekommer i styrelserummet får inte komma ut.

Det blir liksom en ytterligare uppgift, och svår sådan, att tränga sig igenom muren.

Att på vettigt sätt försöka rapportera till övriga medlemmar vad man ev lyckats se genom någon spricka i muren komplicerar huvuduppgiften alltför mycket. men man bör definitivt (anser jag) ta chansen att prata med varje ledamot enskilt. "hur tycker du att styrelsearbetet löper? Tycker du att ni samarbetar optimalt i styrelsen? och sen får man se hur var och en reagerar.
Resultatet kan säkert någon gång innebära att valberedningen anser sig icke vilja förlänga kontraktet för någon ledamot. Men utöver detta -intet. Kan man finna, och som man bedömer bra kandidater. Gott nog. Begär inte mer av en valberedning. Risken är överhängande att alla blir besvikna.


b. Medlemmarna i bästa fall får informationen på årsstämman, och ett år av missförhållanden i en styrelse kan stå föreningen dyrt.
Det är därför en kontroll och upplysningsfunktion är så viktig, och valberedningen är de som har bäst förutsättningar för detta eftersom sökande av förtroendevalda är så nära kopplat till kontroll - och behovet av denna kontroll - av förtroendevalda.

Jag delar din uppfattning på alla punkter, och speciellt det sista -behovet av kontroll av förtroendevalda- är en olöst fråga. Men uppgiften att leta efter nya krafter är fullt tillräcklig i sig. Att dessutom bedriva spaning på sittande gäng samt rapportera vettigt, och på vettigt sätt, till resten av medlemskåren. Det blir för svårt.

Pensionär
2010-08-28, 12:21
Kanske kan man utgå från ordet Valbereda. Uppgiften borde begränsas till denna enda ( i många föreningar periodvis övermäktig redan den ), att förbereda ett val av lämpade personer.
Det har påtalats i andra trådar, och jag har själv nämnt att det ibland inte ens går att trumma ihop ett gäng, utan styrelsen tvingas överta uppgiften själv. Möjligen kan det bero på detta som även sagts, att många är villrådiga inför uppgiften. Vad ska vi göra, när och hur?

För att göra problemet lite mindre, skulle man kanske kunna arbeta med olika ambitioner och målsättningar, beroende på föreningarnas storlekar, situation för närvarande, etc.
Ett alternativ vore förslagsvis att.

1 dra ned på valberedningens ambitioner, men också

2 att vi tillsammans resonerar fram ett lämpligt schema som kunde finnas för dem som så önskar och känner sig behöva.

Ett utkast kommer här:

Valberedningen bör kunna tillsammans med sitt förslag till val av ledamöter på förestående stämma, lägga en kort redogörelse om hur man arbetat under året

För att underlätta deras planeringen av kommande arbete och slutredovisning kunde följande följande förslag kanske duga. I vart fall som underlag till en diskussion om saken på forat.

.........

Några ord om målsättning/uppdrag.
A att undersöka styrelsens behov av kunskaper/kompetenser för att kunna fungera optimalt.
B att i sitt förslag försöka åstadkomma en bra balans mellan äldres erfarenheter och rutin, och de yngres färskare kunskaper.

Presentera någon form av schemalagt, strukturerat arbete efter vilket man arbetat fram sitt förslag.
****
Första mötet
1." Valberedningen hade sitt första möte den xx (ca 5 månader innan stämman) för genomgång och planering av arbetet."

Arbetsuppgifter, (enl HSB:s handledning) "Hur ska valberedningen arbeta", fördelades enligt följande.

Uppgifter att lösa var
Ta reda på vilka förtroendevalda som kommer att avgå
vilka som ej ställer upp till omval
samt kontrollerar hos styrelsen om den har förslag på nya kommitteledamöter.
bestäms vem som ska intervjua vilken/vilka styrelseledamöter med bla a följande frågor:
Vilka kompetenser anser styrelsen mest önskvärt att valberedningen eftersöker?
Är sammansättningen på kommittén i övrigt bra? Åldersmässigt, kön, samarbetsförmåga.

Skrivelse skickas (förslagsvis)enl HSB:s mall "skrivelse från valberedningen till medlemmarna", alt. (lapp i portuppgångarna + email till alla med kända adresser). Den innehåller uppgifter om vilka som avgår, och måste ersättas. Man kan anmäla sitt eget intresse, och/eller föreslå andra personer som lämpliga kandidater.
Skrivelsen kan givetvis även placeras på hemsidan.

Andra mötet
2." Vid det andra mötet datum xx

diskuteras inkomna förslag, samt skickas ut nytt brev med förfrågan om det finns medlemmar med kunskaper av den typ som styrelsen sagt sig vilja ha, dvs följande x och y kunskaper

Valberedningen kontaktar även själva några av de medlemmar som de funnit intressanta som presumtiva kandidater, för att intervjua dem närmare, och efterhöra deras kunskaper och intresse av att ställa upp.

Tredje mötet
3. Vid detta mötet xx diskuteras samtliga inkomna förslag och

fastställes slutligen valberedningens förslag enligt följande

Namn på kandidater på vilken plats ordinarie suppleant, revisor,

Samt Valberedningens motivation för varje föreslagen kandidat

Protokollet med förslag läggs på hemsidan,
skickas till samtliga med e-mailadress,
samt läggs tillsammans med den kallelse med årsredovisning, som delas ut senast 3 veckor före stämman.

MikHo
2010-08-29, 00:57
Vill bara flika in en historia hämtad från får senaste årsstämma... valberedningen hade förberett sig ordentligt och plockat in förslag på platser till styrelsen i olika konstellationer.

Första förslaget var minska antalet suppleanter från 5 till 3 st. Röstades ner.
Förslag på ordinarie... röstades ner.
Förslag på suppleanter... röstades ner.

Det slutade till och med så att det röstades in ytterligare en ordinarie, totalt 6 st ordinarie och 5 suppleanter (i en förening med 64 lägenheter).

Sedan hade stämman mage att föreslå sittande när det var dags för förslag till valberedningen. Jag behöver kanske inte nämna att valberedningen tackade nej?

Så nu sitter vi utan valberedning till nästa år.... sköj...

kluringen
2010-08-29, 02:45
Jag lär trampa på många tår om jag talar om att jag inte tycker att man behöver ha en valberedning i föreningar som har mindre 100 rösträtter. De bästa styrelserna har röstats fram på sittande rumpa på stämmorna. Som det är nu (vi har valberedning) är det valberedningen, inte medlemmarna som utser styrelse. Det är min erfarenhet. Medlemmarna har sällan kurage att gå emot valberedningens förslag.

Pensionär
2010-08-29, 14:51
Jag lär trampa på många tår om jag talar om att jag inte tycker att man behöver ha en valberedning i föreningar som har mindre 100 rösträtter. De bästa styrelserna har röstats fram på sittande rumpa på stämmorna. Som det är nu (vi har valberedning) är det valberedningen, inte medlemmarna som utser styrelse. Det är min erfarenhet. Medlemmarna har sällan kurage att gå emot valberedningens förslag.

Ja vi dansar ju inte riktigt i samma takt här, det får man nog säga. Men fortsätt att trampa på tårna! Det är så roligt ändå. :8:
Framför allt är vi överens om en sak som blivit allt klarare för mig efter att ha kunnat studera så mångas erfarenheter här. Det är inte lätt att sy ihop ett regelverk som kan tillfredsställa så många "skumma typer" av föreningar.

Om jag fattat saken rätt (enl några av dina inlägg) befinner du dig i normalkurvans ytterkant vad beräffar medlemmarnas kompetens och "kurage".

Jag tror helt enkelt att skälet till att stämmodeltagarna inte går emot valberedningens förslag är, att de är kloka nog att inse att gruppen sannolikt har gjort ett bättre jobb än vad medlemmar, var och en för sig, i hastigt mod skulle kunna åstadkomma direkt på stämman. De inser också konsekvenserna av att köra över en grupp som jobbat med frågan. Kurage finns så att de borde dela med sig.
Problemen finns nog i högre grad i skalans andra ände. Ingen får, eller ens efterfrågar styrelsens protokoll. Medl beter och betraktar sig snarast som tillfälliga hyresgäster. När ordf således på stämman agerar: Såvardetdåfråganomvalberedare, .....är det nån som vill ställa upp??????
Ja det brukar bli en stund av besvärad tystnad. Eftersom styrelsen själv under några år (det inträffar) agerat som valberedning även, finns inga förberedelser i form av förslag till namn på kandidater. Om denna obeskrivligt korkade hantering av frågan grundar sig på dumhet eller medveten handling för att konservera styrelsens dubbla inflytande, kan spekuleras i och om, men inte just här och nu.

Mitt diskussionsunderlag för enkelt schema över hur en valberedning kan hantera uppgiften, riktade sig nog mer åt det hållet.
Men det är dina och andras kloka synpunkter på utformning och innehåll, som jag och andra forumläsare behöver.
I varje fall var min egen upplevelse som valberedare, att ett enkelt schema, över hur man lämpligen kan ge sig i kast med uppgiften, skulle ha underlättat arbetet betydligt. HSB:s "handledning för valberedning"är en av de få saker jag gillar och gärna försvarar. Men den behöver stöttas av ett dokument för att strukturera och schemalägga själva arbetet.

Admin
2010-08-29, 17:53
Jag är osäker på vilken skrift du hänvisar till när det gäller HSBs handledning för valberedning, men jag gissar att det är följande?

Valberedning i bostadsrättsföreningar
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar ska årsstämman välja en valberedning med
uppgift att förbereda de val som ska göras på nästkommande årsstämma.
Valberedningens arbete är viktigt eftersom det utgör en av grundförutsättningarna för
att föreningen ska fungera bra.

Genomtänkta val
De föreslagna kandidaterna till olika förtroendeuppdrag bör få en grundlig information
om uppdragets innebörd innan de väljs. Medlemmarna bör veta att de som ställer
upp har ett verkligt intresse för uppdraget och får en inblick i villkoren att företräda en
större grupp. En valberedning kan förbereda detta på ett annat sätt än ett direktval på
årsstämman.

Med valberedning menas
 Ökad möjlighet till en jämnare köns- och intresserepresentation
 Förtroendevalda som utan tidspress överväger sitt intresse
 Styrelseledamöter som inte allt för tidigt lämnar sitt uppdrag
 Förtroendevalda som tidigt får inblick i vilka utbildningar som finns tillgängliga för att underlätta uppdraget
 Att det inte uppstår vakuum och kandidatbrist då valen ska förrättas på årsstämman

Hur införs valberedningar
Det är bostadsrättsföreningens årsstämma som väljer vilka som ska ingå i
valberedningen och dess storlek. Mandattiden sträcker sig från årsstämma till
årsstämma. Detta innebär att arbetet pågår under hela denna period.
Arbetet leds av den som av stämman utsetts till sammankallande.

Valberedningen förbereder
Det är viktigt att det framhålls till medlemmarna att det inte är valberedningen som
väljer den nya styrelsen. Valberedningens uppgift består i att förbereda valet och
därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga val. Valet sker av medlemmarna på
stämman oavsett valberedningens förslag. Valberedningen presenterar bara ett
förslag till årsstämman. När det är dags för val är medlemmarna fria att föreslå andra
kandidater. Ledamöterna i valberedningen ska alltid vara objektiva och hela tiden se
till föreningens bästa.

Hur många bör ingå och vilka
Valberedningens storlek kan naturligtvis variera beroende på föreningens storlek,
men tre personer bör passa de allra flesta bostadsrättsföreningar.
En av dessa ska utses som sammankallande.

De som väljs bör ha god kontakt med styrelsen och medlemmarna samt skaffa sig
god kunskap om föreningens aktuella verksamhet. De kan närvara vid ett par
styrelsesammanträden för att bilda sig en uppfattning om hur styrelsen fungerar.
De bör också informera sig om styrelsens årsplan, om adjungeringar och om
ledamöternas närvarofrekvens och på vilket sätt de olika ledamöterna bidrar i
styrelsearbetet. Valberedningen bör vara förtrogen med föreningens stadgar.

Vad en valberedning ska känna till

Vem är valbar till posten styrelseledamot?
Valbar till styrelsen är varje myndig person som är medlem i föreningen.
Till skillnad från andra ekonomiska föreningar behöver styrelseledamot i bostadsrättsförening
inte vara svensk medborgare.

Valbar till styrelseledamot är dessutom den som är:
 Make, alternativt sambo som stadigvarande sammanbor med medlem i bostadsrättsföreningen

Vem är valbar till posten revisor?
Samma regler gäller för revisorer. Valberedningen bör känna till vissa jävsregler.
Det får inte finnas några familje- eller släktförhållanden mellan revisorer och styrelseledamöter.
Avgående styrelseledamot kan inte väljas till revisor vid samma årsstämma.
Inte heller vara anställd av föreningen.

Vilka ska väljas?
Det framgår av protokollet från senaste årsstämman vilka som står i tur att avgå.

Ledamöterna och suppleanterna väljs på två år och avgår växelvis.
En revisor och en revisorsuppleant ska också väljas, deras mandattid är ett år.

Valberedningen bör tidigt klargöra vilka av styrelsens ledamöter som är i tur att avgå,
samt vilka fyllnadsval som kan behöva göras på grund av avsägelser.
När valberedningen vet vilka som vill kandidera, analyserar den vilka av de avgående
som ska föreslås för omval. Därefter kommer frågan om nyval.
Det är särskilt viktigt att valberedningen känner till vilka funktioner som skal bemannas.

Om föreningen har någon form av fritidsverksamhet kan en fritidskommitté väljas på årsstämman.
Det är lämpligt att någon från styrelsen är med i kommittén.
Även andra utskott kan väljas på stämman som t ex miljö, ekonomi etc.
Dessa val ska också förberedas av valberedningen.
Eventuella utskott inom styrelsen utser styrelsen själv.

Vilka utskott som finns eller planeras för kan styrelsen lämna besked om.


Hur får man medlemmarna att bli intresserade?

Att bo med bostadsrätt innebär att man kan påverka, förändra och förbättra sin
boendemiljö. Det är viktigt att medlemmarna deltar aktivt i föreningsverksamheten.

Det är medlemmarna själva och inga andra som har ansvaret för föreningens skötsel.

Städdagar eller andra gemensamhetsdagar ger en bra möjlighet för valberedningen
att inventera intresset bland medlemmarna samt att se vilka medlemmar som deltar i
föreningens verksamhet.

Hur ska valberedningen arbeta?

Ledamöterna i valberedningen bör fortlöpande under verksamhetsåret inventera
föreningens behov av nya ledamöter samt genom diskussioner med andra
förtroendevalda skaffa en bild över hur föreningsarbetet fungerar.
Valberedningen bör också informera sig om styrelsens årsplan, om adjungeringar
och om ledamöternas närvarofrekvens mm.
Valberedningen bör vara väl förtrogen med föreningens stadgar.

Två till tre månader före stämman ska valberedningen träffas för att gemensamt
besluta om arbetsordning fram till årsstämman.

I arbetet ingår:
 Kartlägga vilka förtroendevalda som är avgående
 Ta reda på vilka som ej ställer upp på omval
 Kontrollera hos styrelsen om de har förslag på nya kommittéer
 Informera medlemmarna om vilka som sitter i valberedningen, deras adresser, telefonnummer och hur de kontaktas
 Begär av medlemmarna att de föreslår kandidater
 Kontrollera att föreslagna kandidater är tillfrågade och villiga att ställa upp samt att de är informerade om uppdragets innebörd
 Bearbeta nomineringarna och arbeta fram ett förslag

Det är lämpligt att valberedningens förslag distribueras till medlemmarna innan stämman.

Valberedningens roll på årsstämman

Valberedningen redogör på stämman för vilka nomineringar som inkommit samt hur
man kommit fram till de föreslagna kandidaterna. Det är lämpligt att valberedningen
försäkrar sig om att de föreslagna kandidaterna är närvarande vid stämman så att de
kan presentera sig själva. De kandidater som inte kan närvara, men som önskar
väljas in som ledamot/suppleant ska lämna in en skriftlig fullmakt till valberedningen.

Valberedningens sammankallande föredrar förslaget på årsstämman.

Det är ett förtroendeuppdrag att ingå i en valberedning. Ett väl genomfört arbete är till
stor nytta för föreningens framtid.

Tidplan för valberedning

Månad 0-1 Årsstämma. Valberedning utses.
Valberedningens ledamöter träffas för att planera sitt arbete.

Månad 1-9 Valberedningens ledamöter skaffar sig kontinuerligt information om
hur arbetet i styrelsen och föreningens olika utskott fungerar.
Valberedningen undersöker dessutom vilka medlemmar som finns
att tillgå för framtida förtroendeuppdrag.

Månad 9 Valberedningen undersöker vilka förtroendeuppdrag som ska
tillsättas. Vidare undersöker valberedningen om styrelsen har för
avsikt att tillsätta någon eller några nya kommittéer.
Medlemmarna informeras om den förestående stämman samt ges möjlighet att
föreslå kandidater.

Månad 9-12 Valberedningen arbetar internt med kandidatnomineringen och går
ca en vecka före stämman ut och informerar medlemmarna om valberedningens förslag.
Valberedningens förslag kan också delas ut på stämman.

Månad 12 Årsstämma. Valberedningen presenterar sitt förslag.

Pensionär
2010-08-29, 20:58
Jag är osäker på vilken skrift du hänvisar till när det gäller HSBs handledning för valberedning, men jag gissar att det är följande?

Jag ser vid en hastig jämförelse att mitt pappersex skiljer sig något från denna version. Jag antar att denna som visas här, är en senare årgång.

Som jag inte direkt kan se något större hinder för att försöka följa som valberedare.

Valberedningens uppgift består i att förbereda valet och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga val.
Valet sker av medlemmarna på stämman oavsett valberedningens förslag. Valberedningen presenterar bara (?) ett förslag till årsstämman.
När det är dags för val är medlemmarna fria att föreslå andra kandidater.

Ja här finns formuleringar som jag skulle vilja ändra.
-oavsett valberedningens förslag- gillar jag inte.
Man kan inte bortse från gruppens nedlagda arbete.
Flera personers erfarenheter och viljor, under hårt arbete nedkokat till ett gemensamt förslag.
Har gruppen arbetat enligt ritningarna, tycker jag inte att det ska framställas som bara ett förslag, man sorglöst kan spola.
Naturligtvis ska det upplysas om att: När det är dags för val är medlemmarna fria att föreslå andra kandidater.
Men då bör ju ett sådant försök följas/underbyggas av en stark argumentation.
Om så, övertygande utförd, helst utan att inblandad person blivit kränkt. OK, ett gott uttryck för att demokratin fungerar.


..skaffa sig god kunskap om föreningens aktuella verksamhet. De kan närvara vid ett par
styrelsesammanträden för att bilda sig en uppfattning om hur styrelsen fungerar.

Det vore ju sagolikt fint om HSB skrev in detta i sina stadgar. Valberedningens fulla rätt att delta på styrelsemöten. En nyhet som jag vill ha papper på.
Vi blev inte utslängda sist jag var med, vi fick aldrig komma in. Men så går det till i HSB. Mycket snack och lite verkstad, som du sa en gång.


Hur får man medlemmarna att bli intresserade
Att bo med bostadsrätt innebär att man kan påverka, förändra och förbättra sin
boendemiljö. Det är viktigt att medlemmarna deltar aktivt i föreningsverksamheten.

Det är medlemmarna själva och inga andra som har ansvaret för föreningens skötsel.

Ja här har vi alltså nått pudelns kärna. Den intellektuella katastrofen, eller vad man ska kalla eländet.

Hur kan man skriva ovanstående text, samtidigt som man i alla sammanhang hävdar att styrelsens protokoll inte får delges medlemmarna? Till på köpet utan något som helst sakligt underlag!
Jag tror jag avvek från tråden:15:Det är lämpligt att valberedningens förslag distribueras till medlemmarna innan stämman.

Praktiskt och rimligt är väl att de bifogas övriga stämmohandlingar.

Admin
2010-08-30, 10:11
Ja här finns formuleringar som jag skulle vilja ändra.
-oavsett valberedningens förslag- gillar jag inte.
Man kan inte bortse från gruppens nedlagda arbete.
Flera personers erfarenheter och viljor, under hårt arbete nedkokat till ett gemensamt förslag.
Har gruppen arbetat enligt ritningarna, tycker jag inte att det ska framställas som bara ett förslag, man sorglöst kan spola.
Naturligtvis ska det upplysas om att: När det är dags för val är medlemmarna fria att föreslå andra kandidater.
Men då bör ju ett sådant försök följas/underbyggas av en stark argumentation.
Om så, övertygande utförd, helst utan att inblandad person blivit kränkt. OK, ett gott uttryck för att demokratin fungerar.
Det är semantik, men på något sätt måste det tydligt framgå medlemmarnas rätt att frångå valberedningens förslag.
Vi ska inte skapa regelverk som utgår från en perfekt värld, utan vi måste skapa regelverk som är anpassade efter hur verkligheten ser ut... "worst case scenario".
Och verkligheten ser ofta ut som i min egen brf.
I min brf finns det en "separat" valberedning men dessa personer är så intimt förknippade med styrelsen att det precis lika gärna skulle kunna vara styrelsen som agerade valberedning.
Valberedningen i min brf kommer enbart att välja in sig själva och de absolut närmast styrelsen allierade.
Det är föreningar som min som regelverk ska skapas för.

Regelverk för valberedningen ska ge valberedningen maximala möjligheter, men sedan ska det finnas delar av regelverket som varje valberedning själv får välja att följa beroende på hur valberedningen anser sig behöva arbeta för att uppnå bästa resultat.

MikHo tog upp ett exempel på hur valberedningen i hans brf blev överkörd och sedan ville man välja om valberedningen ändå. Det är svårt att säga varför det blev så. Det känns onekligen märkligt. Jag kan förstå om en valberedning hoppar av efter detta, men kanske ändå inte så dumt att det blev så eftersom det skapar lite dynamik. Det behövs i föreningarna.
Det kan ju vara så att det på stämman dyker upp personer som är bättre lämpade än de som valberedningen föreslagit, men det kan också vara så att det ena lägret av två eller flera vill ha in sina företrädare i styrelsen och att de arbetar för detta.

Frågan är om det är bättre att bara de som skriker högst får sin vilja igenom?

Att en valberedning inte får genom sina förslag, trots att det kanske är det bästa alternativet, beror säkert ofta på att man förutsätter att de förslag man lämnar ska gå igenom utan att valberedningen behöver motivera sina förslag.

En valberedning som inte får genom sina förslag men ändå återväljs tycker jag inte ska ge upp bara för detta. Då är det bara att lära sig av sina misstag, vässa klorna och återkomma nästa år med bättre argument.

Det är detta som är demokrati!

Fram för fria förslag, fria åsikter, alternativa valberedningar, dynamik, diskussion, argumentation, öppenhet.
Ingen medlem får hämmas i sina möjligheter att påverka.
Det är den som har bäst argument som man ska följa. Inte (som det oftast fungerar i föreningar) den som skriker högst!

kluringen
2010-08-30, 12:01
Det är detta som är demokrati!

Fram för fria förslag, fria åsikter, alternativa valberedningar, dynamik, diskussion, argumentation, öppenhet.
Ingen medlem får hämmas i sina möjligheter att påverka.
Det är den som har bäst argument som man ska följa. Inte (som det oftast fungerar i föreningar) den som skriker högst!

Det fungerar precis så demokratiskt som du beskriver Admin när det INTE finns en valberedning. Det uppstår inofficiella små spontana valberedningar, folk snackar med varandra när de möts på gatan, tvättstugan och i trapphusen.

På stämman kan punkten ”val av styrelse” bli en ganska tidsödande punk med presentationer och diskussioner, slutligen sluten röstning för en person i taget om det finns fler kandidater än vakanser.

Att vi numera har en valberedning beror på att vi har några personer som ivrar för att ta efter hur andra föreningar gör. Hemliga protokoll och valberedningar som är allierade med styrelsen är effektiva metoder att strypa medlemmarnas intresse för att engagera sig i föreningsarbetet.

Pensionär
2010-08-30, 15:52
Det fungerar precis så demokratiskt som du beskriver Admin när det INTE finns en valberedning. Det uppstår inofficiella små spontana valberedningar, folk snackar med varandra när de möts på gatan, tvättstugan och i trapphusen.

På stämman kan punkten ”val av styrelse” bli en ganska tidsödande punk med presentationer och diskussioner, slutligen sluten röstning för en person i taget om det finns fler kandidater än vakanser..

Den verklighet du beskriver i er förening bekräftar vad jag tidigare sagt. Ni har en sammansättning som gör att ni snackar med varandra närhelst ni möts, även om föreningsfrågor.
Admins och min situation ljusår från detta. Storleksmässigt skiljer sig hans förening enormt från min. Ändå tror jag mig kunna dela hans känsla av förvivlan och ilska fullständigt.
Jag vill inte prata illa om min förening, den fungerar i många stycken märkvärdigt bra. Men någon demokratisk insyn har vi medlemmar inte, och några sammanträden i tvättstugan har jag aldrig deltagit i.
Ur bedrövelse föds ibland stora ting. Låt oss fortsätta resonera här.
Jag tror inte admin missförstår mig, om jag säger, -nästan så att man skulle vilja ringa och tacka skånhamre och några skojare till. :1:


Att vi numera har en valberedning beror på att vi har några personer som ivrar för att ta efter hur andra föreningar gör. Hemliga protokoll och valberedningar som är allierade med styrelsen är effektiva metoder att strypa medlemmarnas intresse för att engagera sig i föreningsarbetet.

Förvisso går det åt skogen ibland även för den som har goda avsikter, men ändå!
Att styrelsen ofta har täta band till styrelsen, tror jag oftast har den enkla förklaringen att det krävs nästan att man varit med i styrelsen några år för att kunna jobba bra som valberedare. I varje fall i föreningar av min typ.
Har man gjort ett bra jobb är det naturligt att man har kvar vänskapsband till några i sittande styrelse. Att det kan påverka jobbet som valberedare står givetvis bortom varje tvivel.
Av onda ting vill jag välja det minst onda, och grupparbete där flera människors kontakter och erfarenheter kan sammanvävas, ger oftast bättre resultat än enskilt arbete. Kasta inte ut barnet med badvattnet.

Admin skrev:
Regelverk för valberedningen ska ge valberedningen maximala möjligheter, men sedan ska det finnas delar av regelverket som varje valberedning själv får välja att följa beroende på hur valberedningen anser sig behöva arbeta för att uppnå bästa resultat.

Precis. Det var tanken bakom mitt utkast till arbets-schema, för en något osäker grupp som behör lite riktlinjer att följa.

Ett kanongäng, fullt kapabel att röntga och pulvrisera det sittande rövarband som har mage att kalla sig "styrelse", visst visst. Men hur ofta har vi de förutsättningarna?
Ett program, gärna kallat "light version" för mindre abitiösa/ rutinerade valberedningar, vill jag gärna se utarbetat.
Det måste rimligen råda samma villkor här som för den som ska sätta sig med programmet fotoshop. För en del blir det bättre resultat om de får en enklare version att jobba med. När förutsättningarna finns, uppgraderar man till fullversionen.

Admin
2010-08-30, 16:57
Det uppstår inofficiella små spontana valberedningar, folk snackar med varandra när de möts på gatan, tvättstugan och i trapphusen.
Ja, som Pensionär nämner så är och fungerar föreningar olika. Bara det fungerar och det finns öppenhet och engagemang så brukar det lösa sig. Tyvärr tror jag det inte fungerar så väl i de flesta brf:ar, och i dessa lägen kan en valberedning tillföra mycket.

Hemliga protokoll och valberedningar som är allierade med styrelsen är effektiva metoder att strypa medlemmarnas intresse för att engagera sig i föreningsarbetet.
Absolut, det finns inget som kan döda engagemaget så mycket som en bristande insyn. Många styrelser är rädda för att med för mycket information ökar trycket på styrelsen och det blir lättare att se när styrelsen gör fel. Men jag tror styrelser oroar sig i onödan. Med ökad information så kan kan man dels få en bättre styrelse och dels stöd i styrelsearbetet. Jag är också övertygad om att rädslan för att medlemmarna ska se att styrelsen gör fel är obefogad. Medlemmar har förståelse för att styrelsen inte alltid fattar de bästa besluten. Det är bara mänskligt.

Jag tror inte admin missförstår mig, om jag säger, -nästan så att man skulle vilja ringa och tacka skånhamre och några skojare till.
Jag instämmer. Om det inte varit för HSB-ledamoten i min brf så hade det varit svårt att belysa problemen med HSB-ledamoten och dennes roll såväl som problemen med de till medlemmarna ofta avogt inställda bostadsorganisationerna.

Av onda ting vill jag välja det minst onda, och grupparbete där flera människors kontakter och erfarenheter kan sammanvävas, ger oftast bättre resultat än enskilt arbete.
Utan tvivel, och det är trist att detta samarbete fungerar så dåligt i många brf:ar.

Någon har sagt att det krävs lika mycket eller mer av en valberedare än en styrelseledamot. Jag ska inte ta ställning till detta, men jag vill understryka att det är av kritisk betydelse att man väljer engagerade personer till valberedningen.

Ett program, gärna kallat "light version" för mindre ambitiösa/ rutinerade valberedningar, vill jag gärna se utarbetat.
Jag tror endast respektive brf kan ta fram en light version av valberedningspolicy på egen hand, eftersom förutsättningarna ofta skiljer sig åt... precis som viljorna.
Då kan det vara bättre med en "komplett" version, strukturerad på ett sådant sätt att det är lätt att stryka delar av valberedningsinstruktionen.
Alltid lättare att stryka än att lägga till.

För en del blir det bättre resultat om de får en enklare version att jobba med. När förutsättningarna finns, uppgraderar man till fullversionen.
Jo, det kan ligga något i detta, men då kanske det är bättre att utifrån den "kompletta" versionen ta fram en "light" version, och så får var och en välja vilken version man vill utgå från samt när & om man vill uppgradera till den tyngre versionen.

kluringen
2010-08-31, 14:19
Tyvärr är det så att vi blev med valberedning när vi blev BRF (tidigare BF) och nu är det väldigt svårt att backa till det gamla. Motiveringen är att det är bekvämt, då det hänvisas till det besvärliga röstförandet som vi hade utan valberedning. Men det händer att valberedningen inte gör sitt jobb, och då går det till precis som på den gamla goda tiden.

Det värsta scenariot (vilket har förekommit) är när valberedningen utgör en effektiv brandvägg mot att kunna påverka val av styrelse. Jobbar i det fördolda och fullbordat fakta presenteras först på stämman. Jag TYCKER att direktval på stämman är den mest demokratiska metoden eftersom jag ha erfarenhet av båda metoderna. Men ska man ha en valberedning är det en nödvändighet att det ska finnas en beskring för hur de ska jobba. Där håller jag med Admin om att det inte får vara för snävt reglerat, och då är det svårt.

Vi är inte den mönsterförening som Pensionär har uppfattat oss som. Vi har våra problem som alla andra. Vi kan känna igen oss i det mesta som ventilleras på forumet.

De öppna protokollen var vi på väg att bli av med på grund styrelserådgivning av SBC trots att det var ett brott mot våra stadgar. Det löste sig, nästan i alla fall. Ledamöterna som sitter kvar sen de ”hemliga protokollens tid” vill fortfarande inte gå ut med komplett information utan protokollen är väldigt korthuggna numera. Att gå ut med alla beslut är trots allt bättre än ingenting, men det är fortfarande lite ”halvhemligt”. SBC representanten lär nog aldrig bli varse om vilken skada han har ställt till med.

Men den informella kommunikationen medlemmar emellan fungerar fortfarande bra. Här spelar föreningens storlek in, alla känner alla. Att det är väldigt låg omsättning av lägenheterna spelar också in, och nyinflyttade kommer snabbt in i gemenskapen. Delvis på grund av städdagen men även andra spontana sammankomster (div knytkalas) som medlemmarna tar initiativ till.

Pensionär
2010-09-08, 21:32
Det värsta scenariot (vilket har förekommit) är när valberedningen utgör en effektiv brandvägg mot att kunna påverka val av styrelse.
Givetvis kan ingen gilla en sådan valberedning. Men "värsta scenariot" är inte regel utan undantag. De flesta valberedningar (ja jag påstår detta utan att ha ordentlig forskning om saken i bakfickan. Jag medger utan vidare att jag bara tror att det ligger till på det viset) skickar ut en förfrågan. Medlemmar får chansen att föreslå kandidater. Valberedningen tar dessa förslag på allvar, och bearbetar alla inkomna förslag, innan man väljer sin kandidat. Medlemmar har alltså fulla möjligheter att föreslå sina kandidater till valberedningen, och förklara varför. Vad mer kan begäras?

Jobbar i det fördolda och fullbordat fakta presenteras först på stämman.
Naturligtvis är det fel om inte valberedningens förslag finns med i det övriga materialet som ska tillställas medlemmar i god tid innan mötet.

Jag TYCKER att direktval på stämman är den mest demokratiska metoden eftersom jag ha erfarenhet av båda metoderna.
För dig kan det mycket väl vara så. Men vår mänsklighets historia har fullständigt och entydigt klargjort gruppens överlägsenhet över individen. Att den dessutom får oändligt mycket mera tid på sig, än du och jag har till vårt förfogande om vi blixtsnabbt ska tvingas göra "bästa val" mellan olika presenterade kandidater direkt på stämma, är inte till gruppens nackdel.

Men ska man ha en valberedning är det en nödvändighet att det ska finnas en beskring för hur de ska jobba. Där håller jag med Admin om att det inte får vara för snävt reglerat, och då är det svårt.
Låt oss anstränga oss då.
Jag föreslog vad jag kallar en "light version". Saken blir ännu bättre om den kan kommenteras och finslipas. Och riktigt bra kan det bli om någon arbetar fram ett förslag till "fulla versionen".