handdator

Visa fullständig version : Årets stämma (Charlottesborg i Kristianstad)


Einar
2009-05-28, 02:21
Så har vi avhållit en stormig men "kylig" stämma.

Stämman präglades av att medlemmarna kan anses vara grundlurade av styrelsen utan att begripa detta alternativt ha fallit för grupptrycket.

Några saker:

- De enda beslut som lyckades klubbas igenom i fjol var

a) att styrelsen skulle ta fram antällningsvillkor och ett löneavtal för
vicevärden

b) att styrelsen under året återigen skulle ge ut det informationsblad som
man tidigare givit ut med vissa intervaller

c) att styrelsen skulle undersöka förutsättningarna för att bli certifierad
förening.

Inte något av uppdragen hade utförts! Av årsredovisningen framgår inte med en enda bokstav att man inte utfört dessa uppdrag. Den anledning man uppgav på frågor var att man inte haft tid och att man hade familjer också (fasta styrelsearvodena är: 11000 kr/år för ordförande, vice ordföranden: 4200 kr/år, sekreteraren: 8400 kr/år övriga: hann jag inte anteckna. Härutöver tillkommer sammanträdesarvode om 750 kr/sammanträde och 250 kr för "föreningsuppdrag"=stå vid grovsopstationen 1 timme varje lördag).

- i den på annan tråd kända "parkeringsplatsfrågan" (se under HSB Demokrati) har styrelsen:

a) inte följt stämmobeslutet 2008 (satte igång arbetena trots stämmobeslutet). Då ville styrelsen får disponera 2 miljoner kronor totalt för att genomföra åtgärder på parkeringsplatserna utan att veta kostnader (man "trodde") och utan minsta underlag i övrigt.

b) inte följt stadgarna avseende "västentlig ... ombyggnad" där detta i ett stämmoprotokoll från 2004 (vid ändring av stadgarna) klargjordes att det är stämman som beslutar om innebörden av "väsentlig". Något sådant finns inte någonsin fram till idag (det var faktiskt dagens mötesordförande som fällde denna protokollförda definition 2004 - en slump som han uppenbarligen inte vill kännas vid (vid hade protokollet på plats).

c) dribblat med uppgifterna (som det nu visar sig) kring kostnaderna för parkeringsplatserna. Tidigare har uppgivits för samtliga arbeten som lägst 2,88 miljoner och som högst mellan 3,0-3,5 miljoner. Idag sägs första summan gälla ecxklusive moms. Den andra summa vet vi inte. Idag angavs summan gälla etapperna 1+2 och inte inkludera etapp 3. Tidigare har endast två etapper redovisats och då som etapp 1 sommaren/jhösten 2008 samt etapp 2 som pgår just nu. Etapp 1+2 (dvs somaren/höste 2008) uppges nu ha kostat 3,788 miljoner kr (nu inkl moms) samt pågående etapp kommer att kosta 3,053 miljoner kronr. Alltså: Nu uppgår den totala summan till ca 6,8 miljoner kronor vilket innebär ca 855 kronor per kvadratmeter (inkl moms) mot tidigare uppgivna (omräknat) totalt ca 360 kronor/kvadratmeter (exklusive moms i "bästa fall). Stämman reagerar inte !!!

m) Missat att ansöka om bygglov för parkierngsplatsutbyggnaderna. Man hade inte läst brevet till föreningen från stadsbyggnadskontoret utan fick en kopia av mig överlämnat till sig under stämman! Straffavgifter lär följa. Stryelsen har till den 5 juni att svara (se annan tråd om "Väsentlig förändring").

2 miljoner har blivit 3-3,5 miljoner vilket sedan blev 2,88 miljoner och vilket nu visar sig bli ca 6,8 miljoner (siffror blandat inklusive resp exklusive moms).

- inte kunnat redovisa hur man hade "återtagit" utbetalda 37500 kronor till en landskapsarkitekt för utförda arbeten 2006. Styrelseordföranden har offentlig sagt att dessa pengar skulle han, av olika anledningar, säkerställa blev avräknade från framtida arbeten.

Av dessa anledningar yrkade jag såväl avslag på ansvarsfrihet alternativt att frågan skulle skjutas upp i avvaktan på utredningsresultat.
Detta gick naturligtvis inte genom.

Härutöver gjorde man som vanligt att man utnyttjade föreningens debiteringslista som röstlängd var man lade till några namn. jag fick inget gehör för att denna lista inte utvisar vilka som är medlemmar och därmed inte kan användas som röstlängd. Den klubbades väldigt snabb genom enbart med angivande av antalet närvarande röstberättigade samt antelet fullmakter. Det tog 10 minuter efter klubbslaget före jag fick ett klart besked på att en av de som tillförts röstlängden faktiskt inte var medlem och därmed ej röstberättigad. Dock fick jag inte ens då gehör för att röstlängd och fullmakter skulle gås genom genom exvis upprop utifrån medlemslistan (som inte fanns på plats).

Bertil Johansson (f.d HSB-anställd i HSB SKåne) hade kallats in att vara mötesordförande.

Han påstod sig läsa ur LEF gällande att styrelsen helt och hållet ägde frågan om huruvida man ville offentliggöra styrelseprotokoll, när han i själva verket läste ur Anders Mallmérs kommentarer till lagtexten (men glämde läsa vidare där Mallmér anger annat stort namn som har avvikande uppfattning).

Det kanske kommer mer när jag hunnit sova lite och samla tankarna ytterligare efter en svettig stämma med många påhopp. Av den avgående sekreteraren fick jag och en till (efter mötet) uppmaningen, som hennes sista ord, att "fara åt helvet". Trevligt värre .... men man är ju tjockhudad!

Ett antal reservationer har nu skrivits inatt och kommer att lämnas in under torsdagen. Klander av stämman övervägs så snart vi sett protokollet om EXAKT 3 veckor.

Admin
2009-05-29, 08:19
Det är tråkigt att engagemang i sin förening så ofta resulterar i att de få engagerade förolämpas, misshandlas och trycks ner. Det är obehagligt för de flesta och det enda resultatet som uppnås av stämmans aggressioner mot dem som vågar göra sin röst hörd är att styrelsen fortsätter på samma sätt och att föreningens medlemmar rent konkret drabbas ekonomiskt på flera olika sätt.

Så har vi avhållit en stormig men "kylig" stämma.

Stämman präglades av att medlemmarna kan anses vara grundlurade av styrelsen utan att begripa detta alternativt ha fallit för grupptrycket.

Det kanske kommer mer när jag hunnit sova lite och samla tankarna ytterligare efter en svettig stämma med många påhopp. Av den avgående sekreteraren fick jag och en till (efter mötet) uppmaningen, som hennes sista ord, att "fara åt helvet". Trevligt värre .... men man är ju tjockhudad!

I dessa föreningar är det alltså upp till några enstaka medlemmar att styra in föreningen på rätt väg och det gäller såväl att stålsätta sig mot stämmans förolämpningar som att aldrig ge upp så länge man bor kvar.

Trist att det ska vara på detta vis, men ju fler med civilkurage desto fortare kommer förändringar till stånd. I sin egen brf kan det kanske ta några år, men det är onekligen så att om man inte engagerar sig så blir konsekvensen att man själv drabbas ekonomiskt.

Så vilket är värst, stämmans aggressivitet eller sin egen personliga ekonomiska förlust?

Har man fog för sina synpunkter (och det kan vi ju verkligen se att du har här, Einar) får man aldrig vara rädd för att framföra dessa i såväl motioner som muntligen på stämman. Förr eller senare kommer andra att våga göra sig hörda och föreningen kan bli en ekonomiskt mer välmående sådan.

Det ska bli spännande att höra hur protokollet formulerats.

För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - FAKTABANKEN (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Specifikation av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61) - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#116) - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-stamma2.pdf) - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma (http://hotpot.se/hsb-klander-svar.pdf)
Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120) - HSB Malmö. Motion

Röstlängd på stämma och felaktigt genomförd stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9826)

Får styrelsesambo rösta på föreningsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989)
Rösträtt för sambo till styrelseledamot vid röstning om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13959)

Antal röster på stämma i en brf om par äger två lägenheter. Har storleken på andel betydelse för rösträtten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500)

Hur fastställs röstlängd på stämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14246)

Röstlängd och icke rättskapabla medlemmars rösträtt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9656)

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7471)

Einar
2009-05-29, 10:03
Grupptrycket på stämman var så stort att de ca 35-tal medlemmar som skrivit på en motion (vi är ca 300 medlemmar i föreningen, och ca 1/3 av motionärerna fanns på plats på stämman) inte vågade rösta på sin egen motion. Det var endast jag och 2-3 st till som vågade rösta på motionen. Eftersom vi var så få som röstade "Ja" kan jag med säkerhet ange att ingen av de övriga motionärerna röstade "Ja".

Och detta var ändå en "helt ofarlig" motion (ordningsfrågor ang fyrverkerier i samband med exvis nyår) som styrelsen i sak dessutom instämde i men ändå avstyrkte. Egentligen svarade styrelsen på motionen men att "de ansåg den besvarad och att stämman inte skulle ta något stämmobeslut i frågan". Det senare är ju rent olagligt.

Det är synd, närmast patetiskt, att när någon tagit sig omaket att gå runt med en lista och samla så många underskrifter inte ens själv vågar rösta bifall på stämman! (Det framgår väl att det INTE var MIN motion!)

Det vore bra om Admin kunde lägga ut lite tips om man vill klandra en stämma. För övrigt: är det stämman som sådan man klandrar eller är det protokollet??? Vi lär förmodligen hamna i en situation att det kommer bli klander.

Francois
2009-05-29, 10:43
Det verkar inte finnas nån gräns på hur mycket lite civil kurage eller mod folk kan ha. Att vara blug är en sak, men att helt förlora sin integritet för rädsla att sticka ut det minsta är rent skamligt.

Admin
2009-05-29, 11:41
Ja, vad är det för värld vi lever i egentligen?

Jag kan förstå att en del upplever det obehagligt att bli buad åt, hånad, löjliggjord av stämoordförande och andra medlemmar, och trakasserad på alla olika sätt av sina med-medlemmar, men någonstans måste man nog sätta ner foten.

I grund och botten handlar det ju ändå om sin egen ekonomi, och den måste väl vara värd att engagera sig i?

Att tillåta en styrelse att fortsätta missköta sig innebär bara att man binder ris för egen rygg. Det blir bara värre!

Och när någon människa blir illa behandlad så är väl det minsta man kan begära att man ställer sig upp och talar om att det får vara nog !!!
Det är för övrigt stämmoordförandes uppgift att inte tillåta att någon blir illa behandlad.
En stämmoordförande som underlåter att styra upp stämman avseende detta kan nog, genom sitt speciella ansvar, riskera att straffas för detta.

Ett klander är egentligen en stämning. Jag vet inte varför man just i detta sammanhang väljer att kalla stämningen för klander.

Man kan alltså klandra (stämma föreningen) för vad man vill som bryter mot lagen.

Just att det står felaktigheter i protokollet vet jag inte om det är ett direkt lagbrott... även om det naturligtvis borde vara detta om protokollet medvetet fuskats med... kan rymmas under urkundsförfalskning.

Trolöshet mot huvudman kan det också handla om.

Sedan är polisanmälan ett alternativ som man kan undra över varför det inte används för vissa typer av lagbrott... som i detta fall.
Trolöshet mot huvudman och urkundsförfalskning är lagbrott som ska polisanmälan, men varför ska då inte t.ex. brott mot likabehandlingsprincipen polisanmälas och utredas av polismyndigheten (även om polismyndigheten lägger ner de flesta fall utan åtgärd ändå)?

Henric Lellky
2009-05-29, 17:25
Einar skrev:
För övrigt: är det stämman som sådan man klandrar eller är det protokollet???Einar >>
Om du vill få ett stämmobeslut korrigerat så är det själva "Stämman" som du klandrar. Protokollet är ju endast en nedteckning av stämmans beslut, m.m.


Se Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar,
7 kap., 17§, 1:a meningen:

"Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag eller mot stadgarna, kan talan mot föreningen om att beslutet ska upphävas eller ändras föras av..."


samt 7 kap., 17§, punkt 3, stycke 1, mening 2:
"... Rätten kan ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft. ..."

Einar
2009-05-30, 16:57
Jag är medveten om det du skriver, särskilt där det sägs att man måste veta vilket annat beslut som skulle ha fattats istället.

Hos oss vägrade mötets ordförande på mitt yrkande att gå genom röstlängden för att kontrollera röstberättigade samt fullmakter. Det hör till saken att detta sällan stämt vid tidigare sämmor. Istället klubbade han genom antalet röstberättigade och fullmakter enligt den avprickningslistan sm använts (obs att det var inte medlemsförteckningen).

Efter klubbslaget ställde jag fråga på ett specifikt namn. Först efter 9-10 minuter lyckades jag få svar på att vederbörande fanns på röstlängden som röstberättigad utan att vara medlem i föreningen (även om hon hävdade att hon hade rösträtt då "hon bott i föreningen i 18 år").

Med detta upptäckta fel yrkade jag åter igen en genomgång av röstlängden och hävdade dessutom att man kan endast avgöra frågan genom att använda sig av medlemsförteckningen (vilken inte fanns på plats).
Yrkandet avvisades av mötets ordförande och togs aldrig ens till stämmobeslut. Avprickningslistan sköttes av vice värden (tillika styrelsesuppleant).

Vid klander: Vilket beslut skulle tagits istället? Vad blir innebörden vid ett klander?

Vid försök att lägga till en punkt "Övrigt" till dagordningen vägrade mötets ordföranden detta ("absolut inte"), trots att jag hävdade att det kan man visst göra sålänge det inte handlar om beslut utan diskussioner. Då uttryckte mötets ordföranden typiskt nog att de fick då tas upp efer stämman om någon då fortfarande vill lyssna! Ordförande hävdade att LEF bestämt förbjuder att lägga till punkten "Övrigt". Jag tror inte på honom men har inte hunnit kolla. Vad jag vet anger LEF och stadgar endast vad som måste ingå i dagordningen men inte vad som därutöver kan ingå.

Det finns mer av samma typ av inslag från vår stämma.

Vad gör man om mötets ordföranden hävdar osanningar med egen hänvisning till lag etc utan att kunna visa på detta direkt på stämman?

Francois
2009-06-01, 19:20
Efter klubbslaget ställde jag fråga på ett specifikt namn. Först efter 9-10 minuter lyckades jag få svar på att vederbörande fanns på röstlängden som röstberättigad utan att vara medlem i föreningen (även om hon hävdade att hon hade rösträtt då "hon bott i föreningen i 18 år").


Jag färstår inte hur detta är möjligt. Om hon bor där är hon medlem, eller representerar hon sin man/sambo som är medlem. Så, vad är problemet?

Einar
2009-06-01, 19:42
Du har nog inte följt med riktigt.

"Problemet" är att hon varit styrelsemedlem i föreningen de senaste två åren utan att bo i föreningen (hon flyttade ut för ca 2 år sedan). Hon hade bott i förenignen i ca 18 år före utflyttningen.

Hon hävdade själv att hon som medlem (=kvarvarande medlem i HSB SKåne) hade rösträtt i vår förening utan att behöva vara medlem i vår bostadsrättsförening. Styrelsen vet mycket väl om detta efter fjolårets händelser men hade ändå för hand fört till henne som röstberättigad på årets stämma igen.

Därav konsekvensen att hon felaktigt erhållit rösträtt (för övrigt liksom i fjol utan att det då upptäcktes förrän efter stämman - och då hade hon dessutom fullmakt för annan).

MikHo
2009-06-02, 00:18
Om det inte står i stadgarna att styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i föreningen så ser jag inte något hinder med att hon sitter som "styrelseproffs". Däremot ska hon inte ha rösträtt på stämman, detta är endast för medlemmar.

Einar
2009-06-02, 08:45
Det var rösträtten jag kommenterade.

Sedan kan jag bara tillägga ang "styrelseproffs". Jo, det är riktigt att hon såsom medlem i HSB SKåne kan sitta i föreningens styrelse. Men hon har definitivt inte varit något "proffs" som sekreterare. Det var hon som skrev fjolårets stämmoprotokoll (och bevare mig väl även årets ...) och där missade att skriva in i stort sett samtliga beslut på motionerna och vissa andra beslut tvärtom mot vad som beslutades. Men nu har hon avgått som tur är.

MikHo
2009-06-02, 10:32
Beteckningen "proffs" är inte en benämning på kvaliten (tyvärr) se på alla idrotts "proffs".
Den enda betydelsen är att de kan leva på sitt "arbete".

Einar
2009-08-15, 01:22
Nu har vi fullföljt talan mot föreningens årsstämma 2009.

Protokollshandlingarna har vi vägrats kopiera med egna resurser och medföra från expeditionen. Vi får dock "skriva av" handlingarna för hand (vad detta nu är för skillnad för föreningen mer än 'tekniskt' och att man vill obstruera).
Vi har därför förbehållit os rätten att komplettera våra klander senare om det visar sig nödvändigt efter vi, enligt yrkandena nedan, förhoppningsvis får rätten att kopiera handlingarna. För övrigt kan man ju undra hur Tingsrätten överhuvudtaget skall kunna diskutera protokollen och framförallt granska fullmakterna utan tillgång till adekvata kopior???

De viktigaste punkterna i vår inlaga är sammanfattningsvis:

- Vi får inte själva kopiera och medföra kopiorna av protokollet med sammanhängande handlingar från expeditionen.

- Röstlängden stämmer inte. De flesta fullmakter uppfyller inte formkraven i olika delar eller saknas fullmakter. Obehöriga personer var närvarande, inkl stämmoordföranden och två styrelseledamöter (som ej var medlemmar i föreningen)

- Stämmoordföranden vägrar ställa proposition på en genomgång av röstlängden trots att felaktigheter tvingades erkännas under stämman.

- dagordningen godkändes aldrig. Förslag om tillägg till dagordningen med en punkt 'Övrigt' (diskussionspunkter) vägrades däremot av stämmoordföranden underkastas stämmans beslut, som därefter glömde bort att låta godkänna dagordningen. Protokollet anger dock att dagordningen fastställts (framgår av inspelningen att så aldrig skedde).

- Årsberättelsen godkändes inte (ordf angav att så inte skulle ske, styrelsen "ägde" årsberättelsen)

- Revisionsberättelsen godkändes inte (skall inte ske enligt ordf)

- Revisionsberättelsen synes vara antedaterad på originalhandlingen av annan än revisorerna. Borde varit den 12 mars, är på originalet den 24 april och i utskickade stämmohandlingar den 11 maj saknas datering av revisionsberättelsen. Borevision vägrar svara på frågan om revisorerna själva daterat revisionsberättelsen.

- Stämmoordföranden har på ett antal punkter medvetet vilselett stämman om vad lagen anger och därigenom styrt utfallet vid röstningarna

- Stämmoordföranden diskriminerar/trakasserar själv kritiker eller låter stämmodeltagare göra det samtidigt som han försöker "tysta" bl a undertecknade "kritiker". Genom detta förfarande och sina vilseledande uttalanden om gälland lag har stämmoordföranden missbrukat sin särställning på stämman med bestämda syften.

- Motionsrätten har kränkts genom att vägra ta upp ett antal fjolårsmotioner (som i det stämmoprotokollet saknade antecknade beslut) med bl a hänvisning till att motionerna inte fanns på plats (ca 3 månader efter motionstiden löpt ut). Jag hade hänvisat till dessa fjolårsmotioner i min motion i år.

- Likabehandlingsrätten avseende återbetalning av garagehyra för aktuella garageinnehavare kränktes genom avslag av motionen att samtliga aktuella garageinnehavare skulle återgbetalas i lika mån som jag själv enligt beslut i Tingsrätten (enligt min stämning då) tidigare under våren pga avstängning av garagen som rådde under arbetena med parkeringsplatsytorna framför garagen

- Stämmoordföranden vägrar tillåta frågor till styrelsen om ekonomiska frågor och tillämpade beslutsordningar med hänvisning till att styrelsen behövde inte svara på dem eftersom det gällde styrelsens interna arbetssätt. Frågorna har senare skriftligt tillställts styrelsen med hänvisning till LEF, utan att ännu (lång tid efter) ha erhållit några svar

- Stämmoordföranden hotar avbryta stämman om den inte , som det kan tolkas, "går hans väg" (som påtryckning mot stämmodeltagarna)

- Protokollet trakasserar öppet undertecknad för att "... inte sluta gnälla förrän G.F lämnade från sig röstkortet...". Hon tvingades lämna från sig röstkortet eftersom hon befanns inte vara röstberättigad (saknade t o m närvarorätt). Hon var själv protokollförare. Detta var förmodligen G.F:s "hämnd" mot undertecknad.

- Protokollet stämmer på ett antal punkter inte med verkligheten

- Det saknas i protokollet, i de flesta fall, anteckning om gjorda reservationer (som även inlämnades dagen efter i skriftlig form)

- stämmoprotokollet anger att styrelsen beviljades ansvarsfrihet genom att endast 4 röster avgavs för mitt förslag (inget redovisat för antal röster emot). Till saken hör dock att styrelsen i omröstningen faktiskt erhöll ansvarsfrihet - men protokollets röstsiffror skulle inneburit något annat.

- Stämmoprotokollet har efter 3-veckorsgränsen förelegat i färdigjusterat skick men därefter skrivits om ytterligare en gång. 3-veckorsgränsen innehölls alltså inte.

Allt som påstås i detalj i själva inlagan till Tingsrätten styrks av den inspelning av stämman som bifogades. Alla påståenden är alltså ovedersägliga.

Våra yrkanden till Tingsrätten har nu blivit följande:

Vi yrkar härmed att Tingsrätten snarast genom fastställelsetalan beslutar

a) i enlighet med våra yrkanden i inlaga daterad 2009-07-05, första sidan, 3:e sista stycket [avser rätt att med egna resurser få kopiera stämmoprotokollet med tillhörande handlingar samt medföra kopiorna utanför föreningens expedition]

b) att årsstämman 2009 [med hänsyn till arten, digniteten och omfattningen av begångna fel] skall ogiltigförklaras

c) att styrelsen är skyldig besvara ställda frågor [på stämman och senare skriftligt tillställda styrelsen]

Vi har härutöver avslutningsvis också sagt:
Om det ligger inom Tingsrättens behörighet vore det önskvärt att Tingsrätten även ger anvisningar om vilka befogenheter sittande styrelse har intill dess ny årsstämma genomförs.

De begångna felen under stämman anser vi vara så grava att det inte går att rätta till genom att Tingsrätten skulle besluta om ändringar i protokollet. T ex kan man inte i efterhand ange att en icke fastställd dagordning skall anses vara fastställd. Inte heller kan man genom protokollsändring förändra det faktum att yttrandefriheten, frågerätten, förslagsrätten och motionsrätten kränkts, dvs den demokratiska ordningen har frångåtts.

Vi får nu se vad som Tingsrätten företar sig härnäst...

Francois
2009-08-15, 11:11
Jag förstår inte vissa punkter.
Likabehandlingsrätten avseende återbetalning av garagehyra för aktuella garageinnehavare kränktes genom avslag av motionen att samtliga aktuella garageinnehavare skulle återgbetalas i lika mån som jag själv enligt beslut i Tingsrätten (enligt min stämning då) tidigare under våren pga avstängning av garagen som rådde under arbetena med parkeringsplatsytorna framför garagen.
Det är väl medlemmarna själva som avstått från en ekonomisk kompensation so mde hade rätt till. Kan man klandra detta? Känns tvärtom väldigt snällt av dem.

Stämmoordföranden har på ett antal punkter medvetet vilselett stämman om vad lagen anger och därigenom styrt utfallet vid röstningarna.
Lite synd här att du inte redovisar mer i detalj. Det hade varit intressant att höra.

Det saknas i protokollet, i de flesta fall, anteckning om gjorda reservationer (som även inlämnades dagen efter i skriftlig form).
Jag tror inte att man måste skriva reservationer i ett stämmoprotokoll (bara i ett styrelseprotokoll).

Till saken hör dock att styrelsen i omröstningen faktiskt erhöll ansvarsfrihet - men protokollets röstsiffror skulle inneburit något annat. Kan du förklara?

Admin
2009-08-15, 16:04
Protokollshandlingarna har vi vägrats kopiera med egna resurser och medföra från expeditionen. Vi får dock "skriva av" handlingarna för hand (vad detta nu är för skillnad för föreningen mer än 'tekniskt' och att man vill obstruera).
Det är ett trick som styrelser använder sig av där styrelser missbrukar lagen till sin egen personliga fördel. Styrelserna vill på detta sätt försvåra för medlemmarna att få fram sanningen och styrelserna förstår inte att detta sätt att försöka dölja sina spår kan straffa sig om en kompetent domstol bestämmer sig att för att ta dessa brott av styrelsen på allvar.

Tingsrätten kan närhelst tingsrätten så önskar begära in protokollen, och när detta är gjort blir protokollen inte bara offentliga för hela Sverige utan vem som helst kan dessutom få gratis kopior av protokollen.

- Röstlängden stämmer inte. De flesta fullmakter uppfyller inte formkraven i olika delar...
Det enda formkrav som finns för fullmakt är att den ska vara daterad (se; Fullmakt för ombud - mall (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3)), men jag gissar att det är vad du avser.

Obehöriga personer var närvarande, inkl stämmoordföranden och två styrelseledamöter (som ej var medlemmar i föreningen)
Även om det rent strikt enligt lag och stadgar inte är tillåtet med en utomstående mötesordförande, så tror jag att man får anse det som praxis att tillåta en utomstående mötesordförande (lite lustigt, om en lag bryts mot tillräckligt många gånger så gäller alltså inte lagen).

- Revisionsberättelsen synes vara antedaterad på originalhandlingen av annan än revisorerna. Borde varit den 12 mars, är på originalet den 24 april och i utskickade stämmohandlingar den 11 maj saknas datering av revisionsberättelsen. Borevision vägrar svara på frågan om revisorerna själva daterat revisionsberättelsen.
Det är intressant att notera BoRevisions ovilja att svara på medlemsfrågor. BoRevision, som alltid är ett med styrelsen, känner sig tydligen osårbara.

- Stämmoordföranden har på ett antal punkter medvetet vilselett stämman om vad lagen anger och därigenom styrt utfallet vid röstningarna
Jag minns att du nämnt detta tidigare, och detta är något av det absolut allvarligaste som jag ser det. Att lura medlemmarna på detta sätt är rent brottsligt. Det är helt uppenbart att stämmoordförandens lögner, som du beskrivit, påverkar stämmans beslut. Dessa beslut kan inte annat än förklaras som ogiltiga, och eftersom stämmoordförandens lögner dessutom är medvetetna måste det få rättsliga påföljder för mötesordföranden!

- Stämmoordföranden diskriminerar/trakasserar själv kritiker eller låter stämmodeltagare göra det samtidigt som han försöker "tysta" bl a undertecknade "kritiker". Genom detta förfarande och sina vilseledande uttalanden om gällande lag har stämmoordföranden missbrukat sin särställning på stämman med bestämda syften.
En stämmoordförande som på detta sätt bryter mot den opartiskhet som en mötesordförande ska ha måste ta konsekvenserna av detta. När mötesordföranden går styrelsens väg och påverkar sämman och dess beslut på detta sätt så måste detta vara skäl nog för att ogiltigförklara en stämma. Tar inte tingsrätten detta på mycket stort allvar så är det en skam för hela det svenska rättssystemet!

- Motionsrätten har kränkts genom att vägra ta upp ett antal fjolårsmotioner (som i det stämmoprotokollet saknade antecknade beslut) med bl a hänvisning till att motionerna inte fanns på plats (ca 3 månader efter motionstiden löpt ut). Jag hade hänvisat till dessa fjolårsmotioner i min motion i år.
Denna punkt är jag lite osäker på. Ingen kan stoppa dig från att ta upp motioner (även om man nu börjat göra detta i HSB Malmö och i min brf med samma mötesordförande som i HSB Malmö). Men det är yrkandena som man tar beslut på, inte motionerna.

- Likabehandlingsrätten avseende återbetalning av garagehyra för aktuella garageinnehavare kränktes genom avslag av motionen att samtliga aktuella garageinnehavare skulle återbetalas i lika mån som jag själv enligt beslut i Tingsrätten (enligt min stämning då) tidigare under våren pga avstängning av garagen som rådde under arbetena med parkeringsplatsytorna framför garagen
Styrelsen har alltså fortfarande vägrat återbetala de pengar som tingsrätten tidigare beslutat att styrelsen skulle återbetala? Att styrelsen t.o.m. vågar bryta mot domstolens beslut visar på denna styrelses fullständiga nochalans inför lagen.

- Stämmoordföranden vägrar tillåta frågor till styrelsen om ekonomiska frågor och tillämpade beslutsordningar med hänvisning till att styrelsen behövde inte svara på dem eftersom det gällde styrelsens interna arbetssätt. Frågorna har senare skriftligt tillställts styrelsen med hänvisning till LEF, utan att ännu (lång tid efter) ha erhållit några svar
Det finns inget i lagen som selekterar bort frågor om "styrelsens interna arbetssätt". Det är ett hundraprocentigt lagbrott att stoppa dylika frågor.

- Stämmoordföranden hotar avbryta stämman om den inte , som det kan tolkas, "går hans väg" (som påtryckning mot stämmodeltagarna)
Återigen ett bevis på mötesordförandens partiskhet och dennes metod för att styra stämman på olagliga sätt mot styrelsens och mötesordförandens personliga mål.

- Protokollet trakasserar öppet undertecknad för att "... inte sluta gnälla förrän G.F lämnade från sig röstkortet...". Hon tvingades lämna från sig röstkortet eftersom hon befanns inte vara röstberättigad (saknade t o m närvarorätt). Hon var själv protokollförare. Detta var förmodligen G.F:s "hämnd" mot undertecknad.
Att uttrycka sig på ett sådant sätt i ett stämmoprotokoll om enskild medlem är otroligt. Jag vet inte om det är ett lagbrott direkt, men det visar vilken kvalitet det är på dessa nollor.

- Det saknas i protokollet, i de flesta fall, anteckning om gjorda reservationer (som även inlämnades dagen efter i skriftlig form)
Som Francois nämner så kanske det inte är ett direkt lagbrott att inte ta med gjorda reservationer. Styrelsen kommer att hävda att det är ett s.k. "beslutsprotokoll" där bara beslut ska tas upp. Praxis är dock att ta upp reservationer och det görs såväl på HSB Malmös stämma som numera i min brf. Att det numera görs i min brf beror på att det är samma mötesordförande i HSB Malmö som i min brf och denna advokat försöker hävda att har man inte reserverat sig så har man godkänt de beslut som tagits.

- stämmoprotokollet anger att styrelsen beviljades ansvarsfrihet genom att endast 4 röster avgavs för mitt förslag (inget redovisat för antal röster emot). Till saken hör dock att styrelsen i omröstningen faktiskt erhöll ansvarsfrihet - men protokollets röstsiffror skulle inneburit något annat.
Här hänger jag inte med riktigt.
Tänk också på att för många (alla?) protokollfrågor så kommer styrelsen att lägga skulden på justerarna (inte för att det hjälper dem, men så kommer de att göra ändå).

- Stämmoprotokollet har efter 3-veckorsgränsen förelegat i färdigjusterat skick men därefter skrivits om ytterligare en gång. 3-veckorsgränsen innehölls alltså inte.
Hoppas detta går att bevisa. Om inte det är ett direkt lagbrott så finns det inga lagbrott.

Allt som påstås i detalj i själva inlagan till Tingsrätten styrks av den inspelning av stämman som bifogades. Alla påståenden är alltså ovedersägliga.
Jag har sagt det förut, men tänk på att det måste vara en analog inspelning så att de inte kan komma med anklagelser tillbaka för att försöka ta bort fokus från fakta.


a) i enlighet med våra yrkanden i inlaga daterad 2009-07-05, första sidan, 3:e sista stycket [avser rätt att med egna resurser få kopiera stämmoprotokollet med tillhörande handlingar samt medföra kopiorna utanför föreningens expedition]
Jag hoppas tingsrätten kan ta beslut i detta, men jag är rädd att tingsrätten kommer att hävda att detta är en stämmofråga.

c) att styrelsen är skyldig besvara ställda frågor (på stämman och senare skriftligt tillställda styrelsen)
Styrelsen är redan enligt lag skyldig att svara på frågor på stämman, och ett beslut om detta av tingsrätten är redundant.
Sedan är det tveksamt om tingsrätten kan besluta att styrelsen ska besvara frågor från medlemmarna utanför stämmorna.

Einar
2009-08-15, 19:49
Allmänt: Hela stämman finns inspelad och vartenda ord från ordförandens sida och andra som yttrat sig finns med.

1. Till Admin:

a) Det finns fler formkrav å fullmakter, enligt min mening:

- De måste vara undertecknade (och då även av rätt person)
- De får inte vara undertecknade/skrivna med blyertz
- Det måste finnas angivet vem som är fullmaktshavare
- tveksamt vad som gäller när det står att fullmakten gäller "röstning enligt valberedningens förslag...". Ingen har kontrollerat röstningen i detta avseende och vad gäller i frågor som inte valberedningen är inblandad i (de har ju förslag endast i personvalsfrågor). Formuleringen (inklusive rykten i övrigt) tyder på att valberedningen själv gått runt och samlat in fullmakterna (samma blankett som dock inte utsänts till alla).
- även tveksamt vad som gäller med en generalfullmakt ställd i prioritetsordning till tre olika personer (varav en inte är behörig fullmaktstagare) och där det inte kan utläsas vem som under stämman faktiskt utövade fullmakten.
- och som du säger ... de måste vara daterade (och här är de flesta inte detta)


b) Ang mötesordföranden:
Det får vi förhoppningsvis prövat nu

c) Ang stämmoordförandens vilseledande av stämman:

Några exempel:

- Han angav att "det är ingen absolut rättighet att reservera sig på en stämma ..." och hävdade att detta stod i "föreningslagen". Han kunde inte på begäran plocka fram den lagen utan påstod att det "...skulle ta för lång tid..."

- Vid yrkande om tilläggspunkt "Övrigt" i dagordningen säger ordföranden "absolut inte... övrigt finns inte ...". När han får reda på att det gäller diskussionspunkter säger han: "Då kan vi ta det efter stämman om någon har lust att lyssna. Han låter överhuvudtaget inte stämman rösta om yrkandet. I övrigt glömde han (i sin iver att tysta kritiker) att låta stämman godkänna dagordningen.

- Under årsredovisningen: Jag hade ett antal frågor om parkeringsplatsarbetena (etapp 1 2008 samt etapp 2 under 2009, då ännu ej avslutade) gällande ekonomin, tidsförhållanden för beslut samt beslutsordningar. Ordföranden vägrar låta styrelsen besvara frågorna med hänvisning till att 2009 är inte relevant vid denna stämma och att det handlar om styrelsens interna arbetssätt.

- Ordföranden anger att det är protokollföraren som ensidigt bestämmer vad som skall stå i protokollet, vilket jag då motargumenterar om gneom hänvisning till såväl stadgar som LEF 7. kap §10, 3:e stycket.

- Ordföranden anger angående årsberättelsen att den skall stämman "... inte godkänna ... för det är styrelsen som bestämmer ..."

- På yrkandet (motionen) om särskild granskning enligt minoritetsreglerna säger ordföranden "... men det är djäkligt dyrt med en särskild granskare ... det kan jag lova..." och har därmed uppnått sitt syfte att otillbörligt påverka stämman.

- Angående revisionsberättelsen anger ordföranden att stämman "... inte skall godkänna den ...". I alla protokoll jag sett på Internet har revisionsberättelsen (och även årsberättelsen) godkänts och lagts till handlingarna. Enda exemplet på motsatsen jag hittat var HSB Skånes stämma 2008, men då fanns det anmärkningar i revisionsberättelsen.

- På mitt yrkande om "uppskov" med beslut om ansvarsfrihet (enligt minoritetsreglerna) anger ordföranden att "man kan inte besluta om det" med hänvisning till att det skall vara minst en månad och högst två månaders uppskov enligt LEF. Detta kan jag inte se utgör en relevant motivering. Men han uppnår sitt syfte i att påverka stämman. Men varför låter han i sådant fall stämman rösta??? Röstningen i sig motsäger hans egna argument.

- Min motion om protokollshantering: Här påstår ordföranden att "... när det gäller styrelseprotokoll och även stämmoprotokoll så äger styrelsen hela frågan ..." samt vidare "... det står så här i föreningslagen 6:8 sidan 213...styrelseprotokollen är inte offentliga, endast för revisorerna ...Stämman kan inte besluta om att dessa får kopieras eller får göras tillgängligapå annat sätt än att på föreningens expedition ta del av, läsa ..." o.s.v.
Jag råkar känna till att den påstådda lagtexten istället utgör kommentarer till lagen i någon bok. Dessa anser jag inte vara mer värda i sammanhanget än om jag själv skrivit boken.

- Motioner: jag hade motionerat om att samtliga motioner som inte behandlades vid 2008 års stämma (enligt protokollet) skulle tas upp igen. Jag hänvisade till motionerna utan att bifoga dem textmässigt. Vår motionstid löper ut den siste februari och 2009 års stämma var i slutet av maj.
Ordföranden säger att de motionerna inte kan tas upp vid denna stämma eftersom "...det är för sent .... motionerna finns inte här nu...". han uppnåpr därvid sitt påverkanssyfte på stämman (och kränker samtidigt motionsrätten).


Härutöver:

- vägrade stämmoordföranden en genomgång av röstlängden utan att tillfråga stämman. Inte ens efter det han tvingats medge ett fel i röstlängden medgav han på förnyat yrkande att låta stämman ta ställning.

- Röstlängden var inte klar till punkten om dess fastställande (§4). När vi hunnit till §7 (och hanterat §5 om dagordningen samt §6 om val av protokolljusterare/rösträknare) begär jag att röstlängden skall fastställas. Då säger han att ingen röstning hittills skett utan "... vi har endast frågat här ...ingen har begärt röstning ..."

- Stämmoordföranden tillåter därtill ett lång inlägg från en annan medlem med personpåhopp mot bl a mig utan att avbryta och tillåter inte ens att behandla en "ordningsfråga" eftersom inlägget inte kunde inordnas under aktuell punkt i dagordningen.

d) Angående återbetalning av garagehyror

Nej, jag har sent omsider fått mina pengar. Först försökte styrelsens ordförande betala ur egen ficka. Så småningom kom pengarna till mitt konto. Det frågan på stämman gällde var min motion om att ALLA aktuella garageinnehavare skulle behandlas lika i enlighet med domslutet i mitt fall (exakt lika förhållanden).
Jag motionerade om detta FÖRE jag visste vilket Tingsrättens beslut skulle bli. Styrelseordföranden ställer sig då upp och säger att "han skulle inte begära några påengar tillbaka eftersom han tyckte att föreningen behövde pengarna bättre än honopm själv". jag ansåg att alla skulle automatiskt likabehandlas, men styrelsen tyckte att eftersom ingen annan begärt pengar tillbaka så skulle motionen avslås, vilket också skedde.

Angående ansvarsfihet i protokollet
I protokollet står exakt så här:
"...då enbart 4 röster avgavs för bifall till motionen konstaterar ordföranden att stämman beslutat att bevilja styrelsen ansvarsfrihet". En punkt ur min motion (med mitt godkännande) hade brutits ut ur motionen och togs under punkten "Ansvarsfrihet". Dock har protokollföraren här blandat och gett mellan de olika sakfrågorna under punkten. I Realiteten beviljades ansvarsfrihet. Men som det redovisas fanns det 4 röster för bifall till att neka ansvarsfrihet och inga röster finns antecknade för ansvarsfrihet.

Angående omskrivning av protokollet efter slutjustering/3-veckorsgränsen

Det går att bevisa så tillvida att vicevärdens (tillika styrelsesuppleant) uttalande om detta finns entydigt inspelat och finns sedan en tid tillbaka hos Tingsrätten.

2. Till Francois:

Det mesta finns nog förklarat till Admin. Men jag kan tillägga att jag anser (avseende garagehyrorna) att principen bör vara den omvända ang att avstå från återbetalning, när det nu finns en dom. Styrelsen borde informera alla aktuella medlemmar om möjligheten och anledningen till detta och sedan i sådant fall får aktuella medlemmar aktivt avstå istället för att aktivt behöva söka återbetalning.

Einar
2009-10-10, 08:23
Torsdagen den 8 september ringde man från Tingsrätten och meddelade att man nu fått stämmoprotokollet från föreningen och detta skulle översändas till oss som klandrat stämman.

Vi får väl se om alla handlingar finns med, men det är åtminstone en halv vinst, eftersom detta var ett av våra yrkanden hos Tingsrätten.

Som Admin tidigare sagt: Genom att vägra låta oss kopiera stämmoprotokollet och tillhörande handlingar har styrelsen nu själva gjort protokollet helt offentligt för hela världen hos Tingsrätten. Men så hade det väl blivit i alla fall ... bara löjligt att vägra!

Vi får se så småningom vilka skäl Tingsrätten använt för att begära ut handlingarna från BRF. Återkommer här när jag vet då detta kan vara till nytta även för andra. Det kan rent av vara ett vägledande beslut.

Einar
2009-11-14, 10:39
Har varit på semester, men mycket har inte hänt från Tingsrättens sida i alla fall.

Stämmoprotokollet som Tingsrättens sände över utgjordes endast av själva stommen utan bilagor. Tingsrätten hade inte heller formellt, synligt i något diarum, begärt ut det utan detta hade domaren uppenbarligen gjort underhand per telefon. Vår yrkanden kvarstår dock.

Nu har dock föreningen delgivits stämnningen och har 28 dagar på sig att svara. Skall bli intressant att se svaren. Vad som hänt är ju ställt utom alla tvivel så det kan logiskt sett endast bli en diskussion om juridiska formaliteter.

Härutöver har nu vår föreningsvalde revisor (Ernst & Young, som turligen blev vald pga styrelsens schabbel på årsmötet) inlett en granskning av turerna kring det stora parkeringsplatsärendet som kostat 6,8 miljoner kronor emot årsstämmobeslut och annat som vi anmält. Styrelsen är alltså för tillfället ansatt från två håll, från revisorn och från Tingsrätten.

Jag återkommer med vidare nyheter senare

Einar
2009-12-31, 20:10
En uppdatering av Tingsrättens handläggning:

2009-12-12 (4 veckor efter delgivning) skulle föreningens ha svarat till Tingsrätten, men begärde anstånd till den 20 december.

Strax före jul begärde man ytterligare anstånd till den 20 januari. Anståndsbegäran var undertecknad av Förbundsjurist Sofie Kjellin (nu krävs tydligen de "stora potentaterna" för att försvara föreningen).

Vi som käranden har gått in med en email-skrivelse till Tingsrätten med följande innehåll:

TILL: Kristianstads Tingsrätt
KOPIA TILL: Revisor Johan Törnquist, Ernst & Young samt Per-Håkan Dahlqvist

Mål nr T1485-09

I angivet mål har svaranden begärt anstånd två gånger och nu beviljats sådant till den 20 januari 2010 (enligt uppgift per telefon idag).

Målet är av sådan karaktär att det bör avgöras före nästa ordinarie årsmöte i bostadsrättsföreningen utlyses för att inte nya behörighets- eller andra frågor skall uppstå, bland annat gällande sittande styrelses befogenheter i anledning av nu aktuellt mål. Målet bör även vara avgjort före det revisorernas arbete avslutas inför kommande ordinarie årsmöte, vilket normalt brukar vara i början av mars månad.

Det ter sig för oss något märkligt att en och samma part först begär ett anstånd, i detta fall fullt medveten om de anstundande helgerna och sin egen arbetsbelastning, och därefter behöver begära ytterligare ca en månads anstånd och att processen därmed försenas med nästan 2 månader.

Målet synes för oss inte bygga på ett oklart bevisläge utan primärt gälla tolkningar av gällande lagstiftning i förhållande till det som angivits som anledningar till vår stämningsansökan. Därmed kan man säga att målet måhända är enklare än annars, då i huvudsak ingen diskussion bör behöva uppstå avseende bevisläget.

Av dessa anledningar yrkar vi därför, med hänsyn tagen till tidpunkten för det till svaranden medgivna anståndet, att Tingsrätten redan nu eller snarast sätter ut en tidpunkt för muntlig förberedelse snarast efter den 20 januari (om Tingsrätten avser avhålla sådan) och samtidigt snarast efter datum för en sådan muntlig förberedelse, likaså redan nu, utsätter en tidpunkt för huvudförhandling. Dessa förhandlingar bör alltså kunna sättas ut redan nu, före tiden för svarandens anstånd löpt ut. Tingsrätten torde själv veta vilket tidsmellanrum som behövs mellan den muntliga förberedelsen och en huvudförhandling för att eventuella vittnen skall hinna kallas. Vi förutsätter då att Tingsrätten av parterna kräver, att dessa redan vid den muntliga förberedelsen anger vilka vittnen som önskas kallas till huvudförhandlingen.

Om Tingsrätten accepterar vårt yrkande och tidsplan avstår vi därmed också från ytterligare en omgång skriftväxling i sakfrågorna. Vi avser i sådant fall svara direkt vid den muntliga förberedelsen och behöver ca en veckas förberedelsetid mellan delgivning av motpartens svar efter den 20 januari och den muntliga förberedelsen..

Med vänliga hälsningar,

Einar Strömblad / Per-Håkan Dahlqvist

Einar
2009-12-31, 20:15
Härutöver har nu vår föreningsvalde revisor (Ernst & Young, som turligen blev vald pga styrelsens schabbel på årsmötet) inlett en granskning av turerna kring det stora parkeringsplatsärendet som kostat 6,8 miljoner kronor emot årsstämmobeslut och annat som vi anmält.

Enligt vad som framkom på informationsmötet i början av december har parkeringsplatserna kostat ännu mer än dessa 6,8 miljoner, eftersom vissa nödvändiga tilläggsarbeten uppstod, vilka inte hade räknats med.

Per lägenhet har vi nu betalat mer än 24000 kronor för asfalteringsarbeten med viss grundläggning och lite försköning i övrigt! Detta är nästa dubbelt så dyrt som det borde varit för en kund av denna storlek (jämförelsevis)!

Einar
2010-01-14, 15:08
Efter föregående inlaga till Tingsrätten samt nedanstående inlaga den 7 januari 2010 har nu Tingsrätten beslutat om den första muntliga förberedelsen med parterna till den 8 januari.

Den inlaga vi skickade in den 7 januari löd enligt följande:


Mål nr T1485-09

Vi har tidigare yrkat att svaranden skall föreläggas lämna ut protokoll med samtliga bilagor från årsmötet 2009, antingen via Tingsrätten eller direkt till oss.

Hittills har vi, genom Tingsrättens försorg, endast erhållit stommen till protokollet.

Vi förstår att frågan kommer att behandlas under kommande förhandlingar och så småningom ingå i Tingsrättens sakbehandling och beslut.

Vi inkommer därför nu följande tilläggsyrkande:.

- att svaranden, i enlighet med reglerna i 38 kap 4 § RB (ang editionsföreläggande), föreläggs att snarast inkomma med nämnda handlingar, så långt dessa ännu inte överlämnats till Tingsrätten.

- att svaranden, likaså i enlighet med reglerna i 38 kap 4 § RB, föreläggs att snarast inkomma med den medlemslista som gällde vid tidpunkten för årsmötet 2009.

Skäl:

Handlingarna utgör bevis i det saken gäller.
Handlingarna innehas av svaranden (svaranden är enligt lag skyldig förvara dessa handlingar ”betryggande”).
Handlingarna är således nödvändiga för att styrka de påståenden som görs i vår stämningsansökan om bland annat förda närvarolistor, rösträtt och fullmakternas, av oss hävdade, ogiltighet.

Medlemslistan, som enligt lag skall föras av föreningen, och vilken nu yrkas skall insändas till Tingsrätten utöver vad som tidigare yrkats, kommer att styrka att vissa närvarande personer, vilka givits rösträtt, inte var medlemmar vid angiven tidpunkt och därmed saknade rösträtt.

Att inge handlingarna till Tingsrätten synes inte vara kostbart eller på annat sätt svårt eller besvärande att utföra för svarandens del.

Handlingarna yrkas inges snarast med hänsyn till den brådska som påtalades i vår närmast föregående inlaga.

Detta yrkande om editionsföreläggande (avseende protokollet med bilagor – första strecksatsen ovan) skall inte ses som att frågan fallit i sak enligt tidigare yrkande, vilket delvis är på andra grunder än här nu angivna.

Einar
2010-01-21, 10:04
Senast den 20 januari skulle föreningen (genom förbundsjuristen) ha svarat Tingsrätten. Då är tiden satt av Tingsrätten efter det föreningen erhållit två anstånd.

Vid kontroll hos Tingsrätten idag hade inget svar ännu inkommit den 21 januari, dvs igår.

Vad håller man på med??? Eller vill man hellre ha en tredskodom än en dom som bygger på att saken behandlats, medvetna om en dålig sits? Eller vill man bara försöka förhala processen ytterligare???

Riktigt dåligt tycker jag! Och riktigt ansvarslöst av föreningen!

Admin
2010-01-21, 11:00
Denna nochalans inför lagen och medlemmarna kan väl inte tydligare visa att styrelsen måste bytas ut till varje pris.

Det måste väl ändå finnas någon form av gräns för hur mycket en styrelse får misskötta sig innan konsekvensen blir att den byts ut?

Det kan vara ett sätt för styrelsen att försöka förhala ärendet.
Styrelsen har förmodligen tipsats av HSB Riksförbund att de deadlines som sätts av domstolarna endast gäller selektivt, och då oftast inte för brf:ar.

Einar
2010-01-21, 11:37
Vilka befogenheter har en styrelse som tillsatts på ett årsmöte som senare av domstol ogitligförklaras (exvis vad gäller att utlysa nästa års årsmöte under tiden frågan om ett ogiltigförklarande av föregående årsmöte behandlas i domstol)?

Vi har i alla fall fått domstolen att sätta ut en muntlig förberedelse till den 8 februari under förutsättning att vi har motpartens svar i vår hand en vecka före. Detta lyckades vi övertyga tingsrätten om i början av månaden.
Om det inte kommer något svar från BRF i god tid före den muntliga förhandlingen kokmmer vi gå dit ändå naturligtvis. Om BRF DÅ presenterar sitt skriftliga svar kommer vi antingen begära det svaret som ogiltigt, begära ajournering under ett par timmar alternativt till en vecka senare SAMTIDIGT som vi kommer yrka att Tingsrätten vid sittande bord skall utlysa huvudförhandlingen oavsett. Allt detta för att BRF inte skall lyckas med sin ev förhalningstaktik.

Admin
2010-01-21, 14:46
Det är en standard strategi för HSB att försvåra så mycket som möjligt genom att ge så lite information som möjligt.

Det är säkert HSB som rått styrelsen i din brf att inte ge något skriftligt svar just i syfte att ge motparten mesta möjliga nackdel i en förhandling.

Denna förhalningsteknik används traditionsenligt inom större delen av HSB organisationen (men alldeles särskilt inom HSB Malmö) och HSB lär ut dessa förhalningsmetoder till styrelserna för att medlemamrna aldrig ska en chans att kunna hävda sin rätt.

Einar
2010-01-21, 14:58
Vilka befogenheter har en styrelse som tillsatts på ett årsmöte som senare av domstol ogitligförklaras (exvis vad gäller att utlysa nästa års årsmöte under tiden frågan om ett ogiltigförklarande av föregående årsmöte behandlas i domstol)?

Finns det något svar på denna fråga?

Admin
2010-01-21, 15:34
Denna fråga har förekommit några gånger tidigare i forumet.
Ingen har vetat då, och själv skulle jag gärna vilja veta exakt vad som gäller i detta läge, eftersom detta läge kan inträffa med jämna mellanrum.

Om en styrelse inte är i stadgeenlig ordning (och enligt lagverket) tillsatt så måste de facto denna styrelse ha lika lite att säga till om som vilken annan medlem som helst i föreningen.

Även en interimstyrelse måste ju tillsättas av stämman.
Så vill man i detta läge ha en regelriktigt kallad stämma skulle man kunna tänka sig att först ha en stämma för att tillsätta en interimstyrelse... men då är ju denna stämma för att tillsätta interimstyrelsen inte kallad av dem med rätt att göra detta.

Enda lösningen som jag ser det är att de med rätt att kalla till stämma måste göra detta, dvs länsstyrelsen (vilket troligen blir Boverket i framtiden).

Stämman, vem kan kalla till stämma

Normalt är det styrelsen som kallar till stämma. Varje år ska det hållas ordinarie föreningsstämma senast sex månader efter bokslutsdagen. Dessutom kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma.

Om föreningens revisor skriftligen kräver det ska styrelsen kalla till stämma. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.

Om fler än 10 procent av bostadsrättshavarna skriftligen kräver det skall styrelsen kalla till stämma. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.

Om styrelsen inte kallar till stämma trots krav från revisor eller 10 % av bostadsrättshavarna kan länsstyrelsen kalla till stämma.

Einar
2010-01-21, 16:42
Nya frågor:

1) Kan en styrelse, vald på ett årsmöte som ogiltigförklarats, kalla till ny ordinarie årsstämma?

2) Kan en ny ordinarie årsstämma överhuvudtaget avhållas före en ogiltigförklarad årsstämma genomförts på nytt? (dvs stämmorna i "fel ordning")

3) Vad händer med en utsänd kallelse till ny ordinarie årsstämma om föregående års årsstämma ogiltigförklaras efter det kallelsen skickats ut?

4) Vad händer med valda revisorer och deras "sedvanliga" arbete inför kommande ordinarie årsstämma ifall fjolårets stämma ogiltigförklaras?

Ja, det kan bli många frågetecken. Jag tror att BRF strategi är att förhala tiden för Tingsrättens agerande och samtidigt försöka utlysa årets ordinarie stämma så tidigt som det överhuvudtaget är möjligt. Det enda som i sådant fall begränsar dem är att revisionen måste vara avslutad liksom motionstiden. I båda fallet är det i sådant fall så att man kan skicka ut kallelserna i början av mars (motionstiden går ut den siste februari och revisorerna brukar avsluta sitt arbete i början av mars).

Admin
2010-01-21, 20:12
1) Kan en styrelse, vald på ett årsmöte som ogiltigförklarats, kalla till ny ordinarie årsstämma?
Det beror nog på omständigheterna.
Ett årsmöte har nog aldrig tidigare i historien ogitligförklarats helt.
Lagen klargör mig veterligen inte denna fråga på något sätt, utan det får gissningsvis bli en förhandlingsfråga...
Kanske någon annan har bättre svar på din fråga här.
Men en styrelse som inte är vald enligt regelverket saknar självfallet behörighet att kalla till stämma.

2) Kan en ny ordinarie årsstämma överhuvudtaget avhållas före en ogiltigförklarad årsstämma genomförts på nytt? (dvs stämmorna i "fel ordning")
Det bör vara möjligt under vissa omständigheter, även om det kan medföra problem.
Många beslut som tas på en stämma är ju ofta inte avhängiga föregående stämma.
Så länge en dom inte fallit (vilket resulterat i ett ogiltigförklarande) så går allt sin gilla gång.
Sedan beror domstolens utslag på hur man i övrigt går vidare.

3) Vad händer med en utsänd kallelse till ny ordinarie årsstämma om föregående års årsstämma ogiltigförklaras efter det kallelsen skickats ut?
Hör ihop med föregående fråga/svar (även i mitt föregående inlägg).
Ogiltigförklaras hela stämman efter att kallelse gått ut men innan stämman hållits så måste alltså Länsstyrelsen skicka ut en ny kallelse eftersom det då inte finns en stämmovald styrelse med behörighet att kalla till stämma.

4) Vad händer med valda revisorer och deras "sedvanliga" arbete inför kommande ordinarie årsstämma ifall fjolårets stämma ogiltigförklaras?
Inte ett smack, tyvärr. Revisorer och deras arbete är ett stort svart hål i bostadsrättsföreningar. Allt rullar på som vanligt avseende revisorerna, som om ingenting hänt. Sedan får stämmodeltagarna ha vett själva att avsätta de revisorer som skött sig dåligt.

Francois
2010-01-22, 08:56
1) Kan en styrelse, vald på ett årsmöte som ogiltigförklarats, kalla till ny ordinarie årsstämma?
Förslag: ni kanske kan begära av hyresnämden att de kallar till årsstämma. Ni kanske behöver 10% av medlemamrnas stöd för detta.

Kan man göra så Admin?

Einar
2010-01-22, 10:47
Frågan var måhända lite oklart formulerad. Jag har inget emot att "styrelsen" som valts på en stämma vilken ogiltigförklarats av domstol kallar medlemmarna till att göra om den ogiltigförklarade stämman. Om 2009 års stämma ogiltigförklaras så skall den, vad jag förstår, göras om. Det anser jag att styrelsen då får göra och att förutsättningarna, inför det "omtag" av stämman som då görs, skall gälla som de var inför det ordinarie genomförandet i maj 2009 (dvs samma motioner och förslag till dagordning m.m.).

Min fråga gällde snarare om den styrelse som valdes på 2009 års stämma, och vilken ogiltigförklarats, får kalla till 2010 års stämma överhuvudtaget? Sedan finns det olika scenarier även i detta sammanhang beroende på i vilken ordning händelserna och besluten utspelar sig.

Mina frågor är av förutseende karaktär då jag anser att vi har mycket starka argument för att få årsstämman 2009 ogiltigförklarad.

Einar
2010-01-27, 14:09
Nu har BRF-föreningens svar till Tingsrätten kommit.

Det går bra att läsa svaret på denna länk: BrfSvar.pdf (http://www.kdk.se/privat/100118-ab29-BrfSvar.pdf).

För dessa 1 1/2 sidor begärde man anstånd två gånger och kom in för sent med svaret ändå.

Utöver detta fanns bilagt kopior på
a) medlemsförteckningen per dagen för årsmötet 2009
b) närvarolistan
c) kopia av fullmakterna

Jag kommer att skriva närmre om fullmakterna om någon dag.

Svaret är ett "icke-svar". Man bemöter inte i sak en enda fråga. Man vill att vi skall precisera VILKA frågor vi ställde på årsmötet och som vi senare ställde via brev till styrelsen. Det är bara det att det framgår att vi aldrig ens fick lov att ställa frågor.

Vidare anser man att vi skall precisera på vilket sätt tagna beslut skall ändras. Men om det inte togs något beslut exempelvis om fastställande av dagordningen ....???

BRF yrkar att Tingsrätten skall förelägga oss att inkokmma med diverse förtydliganden. Tingsrätten har inte bifogat något föreläggande!

Einar
2010-02-09, 02:31
Vi har nu haft muntlig förberedelse i Tingsrätten. Från föreningens sida närvarande vicevärden samt jurist från HSB:s Riksförbund.

Förhandlignen handlade mest om att klargöra våra yrkanden i sak samt vilken bevisning parterna ville åberopa.

Vi har yrkat att, i sak, skall Tingsrätten genom fastställelsetalan uttala att:
- 2009 års stämma är ogiltig
- sittande styrelse skall ha befogenheter endast såsom "expeditionsministär" (dvs akuta ärenden och att utlysa ny stämma) tills dess stämman gjorts om
- styrelsen är skyldig besvara det frågor som efter stämman lämnades in till styrelsen efter det att frågorna inte fått framföras under stämman
- styrelsen är skyldig, nu och framgent, tillhandahålla stämmoprotokollshandlingarna även utanför expedition och expeditionstid till medlemmar som begär detta, även på annat sätt än att medlemmen skall behöva göra en avskrift för hand

Föreningen bestred i princip samtliga yrkanden.

Vi framförde sammanfattningsvis att vår stämning vilar på 4 grundpelare:
- Närvarorätten/rösträtten (saknas för ett antal)
- Dagordningen (aldrig godkänd, bl a)
- Genomförandet (Odemokratiskt, kränkande för vissa, lag/stadgestridigt, ordförandens missbruk av sin särställning)
- protokollet (omskrivet efter 3-veckorsgränsen, felaktigheter, kränkande mot enskild medlem)

Den externe mötesordföranden valdes med acklamation på förslag av styrelseordföranden FÖRE någon röstlängd fastställts eller ens var klar. Han utsåg därefter en protokollförare som, enligt vår mening, också saknade närvarorätt.
Föreningen hävdade att stämman äger frågan om vilka som har närvarorätt.
Vi hävdade att alldeles oavsett i sådant fall, så måste i sådant fall ett beslut om detta tas särskilt och EFTER det att man fastställt röstlängden - inte före!

Av framlagda 32 fullmakter var 29 inte dagtecknade (daterade). Därtill saknades en fullmakt för kommunens representant.
Föreningen medgav att fullmakterna inte var dagtecknade men att de skrivits inom 1-årsgränsen. Dessa 29 fullmakter hade i ett antal fall också andra fel, såsom:
- saknar utställare eller utställarens namnteckning, i vissa fall endast textat
- i två fall gällde det dödsbon och någon verifiering av om det är rätt utställare som skrivit under fullmakten finns inte att tillgå
- samtliga 29 fullmakter var villkorade med "... att rösta enligt valberedningens förslag ..." men någon kontroll har inte gjorts och fullmakterna har även, enligt vår mening, då felaktigt använts i andra omröstningar än personval

Föreningen bestred alltså felaktigheter så när som på möjligen någon enstaka anteckning, vilket inte skulle ha påverkat omröstningarna. Vi hävdar att ca 30% av de röstberättigade (i protpkollet angivet till 97 st) saknade rösträtt eller ens, i vissa fall, närvarorätt.

Vicevärden bestred också att protokollet hade skrivits om efter 3-veckorsgränsen, trots att han finns inspelad med ett sådant uttalande.

Föreningen har hävdat att vi måste förklara VILKA beslut vi vill ha ändrade från stämman. Vi hävdar att om ett nödvändigt beslut saknas (såsom fastställande av dagordningen eller om ordföranden har utsetts på felaktigt sätt) kan Tingsrätten inte sätta annat beslut i detta ställe. Därför måste hela stämman bara på dessa grunder, men även vid en sammanfattande bedömning, ogiltigförklaras och göras om.

Föreningen medgav idag även att man kunde nu visst svara på en del av de frågor som vi fick framföra först efter stämman, men inte alla. Vilka man skulle kunna besvara nu kunde man dock inte i sittande förhandling redogöra för utan man skulle återkomma skriftligt.

Tingsrätten skall nu i första steget besluta om målet skall avskrivas eller gå till huvudförhandling. Om det går till huvudförhandling blir det en 3-domarsittning. Vi yrkade detta eftersom detta är ett för HSB principiellt viktigt mål som aldrig tidigare, vad vi vet, har drivits till sin spets med så tydlig bevisning.

Ytterligare information kommer efterhand.

Admin
2010-02-09, 09:49
Föreningen bestred i princip samtliga yrkanden.
Man får väl förutsätta att det som vanligt är HSB som styr och själva styrelsen fungerar mest bara nickedockor i denna juridiska process.

I HSB:s natur ligger att bestrida allt och att inte på det minsta sätt tillvarata medlemmarnas intressen.

Föreningen hävdade att stämman äger frågan om vilka som har närvarorätt.
Ja, så resonerar HSB på sitt retoriska sätt och som vanligt utan att kunna ange någon grund för sitt resonemang, men verkligheten är helt annorlunda.
Det är lagar och stadgar som styr.
Nu råkar dessa lagar och stadgar vara ovanligt tydliga i denna fråga.
Det är, som jag tagit upp många gånger tidigare, ingen annan än medlemmar som äger tillträde till stämman.
Det står klart och tydligt i regelverket, och det finns inget att diskutera här, tack vare den ovanliga tydligheten i regelverket.

Se;
Vem får närvara på årsmötet? Ombud, biträde och rösträtt på stämma (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm)

Av framlagda 32 fullmakter var 29 inte dagtecknade (daterade). Därtill saknades en fullmakt för kommunens representant.
...
Dessa 29 fullmakter hade i ett antal fall också andra fel, såsom:
- saknar utställare eller utställarens namnteckning, i vissa fall endast textat
- i två fall gällde det dödsbon och någon verifiering av om det är rätt utställare som skrivit under fullmakten finns inte att tillgå
- samtliga 29 fullmakter var villkorade med "... att rösta enligt valberedningens förslag ..." men någon kontroll har inte gjorts och fullmakterna har även, enligt vår mening, då felaktigt använts i andra omröstningar än personval

Det låter verkligen helt osannolikt.
Hur kan en styrelse och mötesordförande vara så här inkompetent och hur kan medlemmarna i föreningen överlämna styrningen av föreningen till en så här totalt inkompetent styrelse?

Vi hävdar att ca 30% av de röstberättigade (i protpkollet angivet till 97 st) saknade rösträtt eller ens, i vissa fall, närvarorätt.
Inte blir denna historia bättre av att dessa felaktigheter och lagbrott understödjs av HSB-organisationen.

Tingsrätten skall nu i första steget besluta om målet skall avskrivas eller gå till huvudförhandling. Om det går till huvudförhandling blir det en 3-domarsittning. Vi yrkade detta eftersom detta är ett för HSB principiellt viktigt mål som aldrig tidigare, vad vi vet, har drivits till sin spets med så tydlig bevisning.

HSB arbetar i trestegsmodellen som HSB även lär ut till styrelserna;

Ignorera-förneka
Skrämma-hota
Förlika så att övriga medlemmar ska vara lyckligt omedvetna om vad som häntMen här förstår jag att det inte är aktuellt med en förlikning. Som jag ser det så är fallet så solklart som det kan vara.

Det är märkligt att HSB är så van att köra över medlemmarna att det aldrig ens finns i deras tankebanor att lösa problemen på ett sätt som är bäst för medlemmarna, i ett tidigt skede.

Det är alltid HSB mot medlemmarna!...

Einar
2010-02-19, 22:07
Nu har Tingsrätten kommit med ett delbeslut.

Tingsrätten har beslutat AVVISA vårt yrkande om ett ogiltigförklarande av stämman med motiveringen "En domstol kan inte upphäva en föreningsstämma, som inte är att bedöma som ett beslut. Den rättsföljd kärandena yrkat kan enligt lag eller förordning inte utdömas"

Vidare har man förelagt föreningen att till den 1 mars inkomma "med uppgifter om vilka frågor de medger att uppdra åt styrelsen eller revisorerna att besvara"

Som jag förstår det innebär detta att vi har angivit felaktigt yrkande och det är helt klart att frågorna inte behandlats i sak av Tingsrätten. Vi borde alltså istället yrkat att samtliga beslut under stämman skulle upphävas (med början på val av en extern mötesordförande före ens röstlängden fastställts, dennes utseende av en likaså icke närvaroberättigad sekreterare, det uteblivna beslutet att fastställa dagordningen m.m. m.m....).

Vårt yrkande om ett ogiltigförklarande av stämman baserades just på att samtliga beslut (och särskilt vissa beslut) var ogiltiga av olika skäl. Effekten av att bara valet av mötesordföranden hade upphävts hade blivit densamma som det vi yrkade, nämligen att stämman hade varit ogiltig. Detta är verkligen en strid om "påvens skägg".

Tingsrätten kan ju upphäva eller ändra ett beslut, så länge man vet vilket beslut som rätteligen skulle satts i dess ställe. Men om ett beslut om fastställande av en dagordning (vilket är krav att ta enligt lag) saknas så kan alltså en domstol inte göra något .... det finns ju inget beslut att upphäva och man kan ju inte anta att dagordningen skulle fastställts om ordföranden inte hade glömt ställt proposition om detta. Eller är jag helt ute och cyklar här?

Vi KAN överklaga till den 8 mars. OM vi gör detta tänker jag mig att motivera detta genom att vad som de facto avsågs var ju just ett upphävande av samtliga beslut och att vi, som lekmän, uttryckte detta genom att yrka effekten "ogiltig". Vi kan också hävda att Tingsrätten antingen mycket tidigare i skriftväxlingarna skulle kunnat förklara detta, liksom man (vid äventyr att avvisa klandren - som man då uttryckte det) förklarade skillnaden mellan "Fastställelsetalan" och "Fullgörelsetalan" tidigt i höstas. Man skulle också redan då kunnat avvisa yrkandet på samma grunder som idag UTAN att genomföra en förhandling.

Om man i ett överklagande "justerar" yrkandet som jag beskrivet det ovan:
1) är det tillåtet överhuvudtaget
2) kan det ses som ett förtydligande eller är det ett helt annat yrkande som inte får prövas i överklagandet?

Om vi inte får sakfrågan prövad nu, på de grunder vi angivit och vilka för oss ter sig vara SOLKLARA brott mot såväl lag och stadgar, så innebär detta att HSB ännu en gång slipper undan en sakprövning och kan fortsätta som vanligt. Ytterligare en gång har då det på ett mycket tydligt sätt visat sig hur den "lille" medlemmens rätt skall ses i förhållande till den "jättestora" organisationens rätt! Jag tycker att detta vore en skandal baserad på en juridisk spetsfundighet!

Vad tycker ni andra?

Hur tycker ni andra att man skall göra med ett överklagande? Finns det mer att tillägga för att försöka få hovrätten att ta upp denna del av målet till sakprövning eller återförvisa det till Tingsrätten för en sakprövning?

Admin
2010-02-20, 08:17
Vi borde alltså istället yrkat att samtliga beslut under stämman skulle upphävas (med början på val av en extern mötesordförande före ens röstlängden fastställts, dennes utseende av en likaså icke närvaroberättigad sekreterare, det uteblivna beslutet att fastställa dagordningen m.m. m.m....).
Ja, så är det. Juridiken är krånglig och domstolen anser inte det är domstolens hjälp att underlätta för någon part, vilket kan ta sig ganska absurda uttryck, som i detta fall. Det hade varit så enkelt för tingsrätten att ställa frågan om det avsågs att varje yrkande i sig skulle förklaras ogiltigt.

Tingsrätten kan ju upphäva eller ändra ett beslut, så länge man vet vilket beslut som rätteligen skulle satts i dess ställe. Men om ett beslut om fastställande av en dagordning (vilket är krav att ta enligt lag) saknas så kan alltså en domstol inte göra något .... det finns ju inget beslut att upphäva och man kan ju inte anta att dagordningen skulle fastställts om ordföranden inte hade glömt ställt proposition om detta.
Två möjligheter finns.

Domstolarna har inte förstått juridiken.
Lagstiftarna har varit okunniga om juridiken och inte stiftat rätt lagar.Men man kan faktiskt också säga som så att om beslut om fastställande av dagordning inte tagits så är det ett beslut i sig att inte ta detta beslut.
Därmed kan detta beslut att inte ta ett beslut ändras.
Men frågan är bara vad det ska ändras till! :(

Vi KAN överklaga till den 8 mars. OM vi gör detta tänker jag mig att motivera detta genom att vad som de facto avsågs var ju just ett upphävande av samtliga beslut och att vi, som lekmän, uttryckte detta genom att yrka effekten "ogiltig".
Det finns ingen som helst anledning att inte överklaga. Det är helt givet att ni ska göra detta. Allt att vinna och inget att förlora.
Ni har alla fakta och det enda som fattas är en formulering i era yrkanden som stämmer överens med hur tingsrätten vill att det ska se ut.

Dvs antingen överklagar ni, eller så lämnar ni in en helt ny stämningsansökan som är formulerad så att det passar tingsrätten.

Vi kan också hävda att Tingsrätten antingen mycket tidigare i skriftväxlingarna skulle kunnat förklara detta, liksom man (vid äventyr att avvisa klandren - som man då uttryckte det) förklarade skillnaden mellan "Fastställelsetalan" och "Fullgörelsetalan" tidigt i höstas. Man skulle också redan då kunnat avvisa yrkandet på samma grunder som idag UTAN att genomföra en förhandling.
Detta kan man mycket väl hävda. Dock tveksamt vad reaktionen blir på det, med tanke på vad jag nämnt tidigare, dvs att domstolen inte ser det som sin uppgift att underlätta för någon part, utan domstolen bara tar beslut på de uppgifter de fått in.

Sedan ska man veta att domstolarna hellre än att lösa juridiska frågor har som primärt mål att hitta alla vägar de kan för att undvika att någon dom behöver fastställas.

Om man i ett överklagande "justerar" yrkandet som jag beskrivet det ovan:
1) är det tillåtet överhuvudtaget
2) kan det ses som ett förtydligande eller är det ett helt annat yrkande som inte får prövas i överklagandet?
Självklart är det tillåtet, varför skulle det inte vara det? Ni gör ju ett förtydligande som ert överklagande baseras på. Det är inte ett helt annat yrkande.

Alternativet vore, som sagt, att lämna in en helt ny stämningsansökan.

Om vi inte får sakfrågan prövad nu, på de grunder vi angivit och vilka för oss ter sig vara SOLKLARA brott mot såväl lag och stadgar, så innebär detta att HSB ännu en gång slipper undan en sakprövning och kan fortsätta som vanligt. Ytterligare en gång har då det på ett mycket tydligt sätt visat sig hur den "lille" medlemmens rätt skall ses i förhållande till den "jättestora" organisationens rätt! Jag tycker att detta vore en skandal baserad på en juridisk spetsfundighet!
Ja, så blir det.
Kan det vara tydligare vilken nackdel HSB innebär för medlemmarna?

Men ge inte upp.
Jag skulle vilja säga att ett mer uppenbart regelbrott, med överväldigande bevisning, än vad som begåtts här kan inte förekomma.
Det skulle vara synd om det föll bara på ett lite felaktigt ordval.

Einar
2010-02-20, 09:24
Alternativet vore, som sagt, att lämna in en helt ny stämningsansökan

En ny stämningsansökan låter sig tyvärr inte göras eftersom det kommer att falla på 3-månadersregeln. Så det är nu eller aldrig ...

Henric Lellky
2010-02-20, 23:50
Kanske är det läge (om det inte redan är för sent) att anlita en advokat eller någon annan med den kunskap som behövs för att veta hur ni ska formulera er så att tingsrätten kan ta upp och behandla ert ärende? :13:

Admin
2010-02-20, 23:55
Henric har rätt.
Hur solklart fallet än kan tyckas vara så finns det alltid många fällor att gå i, vilket vi kunnat konstatera här, där en till synes bagatellartad formulering påverkar ärendet drastiskt.
Det behövs kanske inte en advokat, men en jurist som är familjär med terminologin fixar allt som behövs.

Einar
2010-02-26, 21:36
Idag har vi överklagat ärendet genom att begära prövningstillstånd och en sakprövning. Vi yrkar i första hand en återförvisning av ärendet till Tingsrätten.

Jag återkommer senare med vad vi skrivit.

Kan bara konstatera, att om Tingsrättens beslut skall gälla, så kan man aldrig överklaga en stämma där exempelvis dagordningen aldrig fastställts och man "glömt" protokollföra detta.