handdator

Visa fullständig version : Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer


Sidor : [1] 2 3

 1. Vad tycker du om styrelsen?
 2. Vad får en styrelse göra?
 3. Revisionsarbete
 4. Vad för beslut får en styrelse i en brf ta?
 5. Finns det bara dåliga brf styrelser?
 6. Styrelsearvoden i brf
 7. lekmannaevisor sitter med på styrelsemöte
 8. Vicevärd i brf - huvudnyckel - ersättning
 9. Styrelsen i föreningen bestämmer dina gardiner
 10. Föreningsvald revisor i brf, vem kan bli det?
 11. Problem att få ihop styrelse i brf
 12. Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young
 13. Suppleant gå in som ordinarie ledamot?
 14. Ansvar & avgång, styrelse - Protokoll
 15. Nivå på arvoden för styrelse?
 16. Förskingring i HSB-brf - Ledamöterna sitter kvar i styrelsen!
 17. Suppleant i brf styrelse
 18. Styrelsens mandat och likabehandlingsprincipen
 19. Styrelseledamot och vicevärd i brf
 20. Brf Rektangeln - Vad får en styrelse göra?
 21. Brf utan styrelsemöten
 22. Rätt för styrelsen i brf att ta beslut?
 23. Styrelsens besiktningsansvar i brf
 24. Visioner för bostadsrättsföreningen
 25. Styrelse som missköter sig
 26. Maktmissbruk i styrelser är vanligt enligt forskare
 27. Ny styrelse p.g.a. avflyttande styrelsemedlemmar
 28. Styrelsearvoden. Hur mycket?
 29. "Hjälp! Styrelsen gör inte sitt jobb" - Årtusendets aprilskämt?
 30. Suppleanter i brf-styrelsen, vad gäller för dem?
 31. Solidariskt ansvar i styrelsen, vad innebär detta?
 32. Hur lång tid ska det ta att godkänna medlem i brf?
 33. Ordförande-våld
 34. Verksamhetsplan i brf
 35. Styrelseprotokoll i brf - särskild mening
 36. Nybörjarfrågor i brf - Stadgar
 37. Styrelse som missat bidrag
 38. Om ingen vill vara ordförande
 39. Styrelsen bussar advokat på medlem i stället för att besvara frågor!
 40. Arvode för styrelse i brf
 41. Styrelseproffs och mötesordförande för brf sökes !!!
 42. Styrelsearvoden - här är listan !
 43. Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf?
 44. Attesträtt i styrelsen för brf
 45. Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?
 46. Utbildning för styrelsen i brf
 47. Riva upp styrelsebeslut i brf
 48. Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig
 49. HSB Demokrati?
 50. Vilka beslut får styrelsen i en brf ta? - Beslut om kabelTV
 51. Allsmäktiga styrelser i brf
 52. Besvärlig styrelse i brf - Vad kan man göra?
 53. Ordförande-våld
 54. När ska arvoden utbetalas?
 55. Ordförande som tar mutor!
 56. Solidariskt ansvar - Ledamöter i brf tar egna beslut
 57. Roterande ordförande i brf?
 58. Beslut på egen hand i styrelsen om upphandling
 59. Avsägande av styrelseuppdrag i brf
 60. Offentliga styrelseprotokoll
 61. Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt
 62. Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt
 63. Närstående i styrelsen enligt lag?
 64. Tillgång till styrelseprotokoll i brf
 65. Stämma styrelsen i brf
 66. Styrelse sammansättning i brf
 67. Anonym skrivelse till styrelsen i brf
 68. Styrelsearvode till suppleanter i brf
 69. Karriär i bostadsrättsförening i HSB
 70. Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar?
 71. Styrelsens befogenheter i brf
 72. Alternativt arvode för styrelsen i brf
 73. Hantverkare som vicevärd i brf
 74. Trakasserande medlem
 75. Vicevärd i brf - egenmäktigt förfarande - Myggan 1
 76. Välja revisorer i brf
 77. Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
 78. Uppsägning av anställd följer inte LAS - Styrelsebeslut
 79. Vilka befogenheter har en styrelse i brf - Arbetsplikt för medlemmar?
 80. Ersättning utöver beslutade arvoden av stämma i brf
 81. Per capsulam utan styrelseprotokoll
 82. Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet
 83. Hur mycket tid ska man lägga på styrelsearbete i brf?
 84. Slapp styrelse - inget blir gjort i föreningen
 85. Krävs extrastämman för att välja ny ordförande?
 86. Suppleant i brf delta i styrelsearbete?
 87. Ordförande saboterar försäljning av lgh i brf
 88. hemliga styrelser
 89. Hemligstämplande av kontrakt i brf?
 90. Styrelseansvar - Ledamot sålt sitt förråd till föreningen
 91. Attesträtter i styrelsen för brf
 92. Styrelsemöte och protokoll i brf
 93. Personlig konflikt med maktgalen ordförande
 94. Bristande intresse från alla utom styrelsen - styrelsearvode i brf
 95. Jäv i styrelsen vid stambyte i brf?
 96. Jäv m.m. - Ordföranden tror hon äger bostadsrättsföreningen
 97. Valberedningens objektivitet i brf
 98. Stadgar för brf, hur tolka?
 99. Bygglov friggebodar i brf?
 100. Förtroendevalda klubb för inbördes beundran i brf
 101. Vad kan man anse att styrelsen bör styra i medlemmarnas intresse?
 102. Vad kan man kräva av en suppleant i brf?
 103. Ordförandes befogenheter i brf
 104. Förslag till arbetsordning för styrelsen i brf
 105. Sitta i styrelse utan att bo i bostadsrättsföreningen
 106. Protokoll & ersättningar i brf
 107. Alla medlemmar i styrelsen?
 108. Vicevärd i brf
 109. Vem bär ansvar för förlorat förråd och saker?
 110. Styrelsens sätt att förtala medlemmar i brf
 111. Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?
 112. Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg
 113. Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?
 114. Styrelse av f.d. medlemmar i brf
 115. Medlemskurser i brf
 116. Dagordningen - Skrivs av ordförande?
 117. Maktutövande av styrelsen i brf eller helt rätt?
 118. Kan styrelse vägra lämna ut information?
 119. Styrelsens rättigheter och skyldigheter mot medlemmar i brf?
 120. Avtal med ekonomisk förvaltare
 121. Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
 122. Stora beslut innan ny styrelse tar vid...
 123. Arvoden i en styrelse
 124. Sekreterare i brf, problem!
 125. Delgivning av dokument till styrelsen
 126. Orättvist behandlad av styrelsemedlem
 127. Sekretess på styrelseprotokoll ?
 128. Revisionsfrågor besvaras ej av styrelsen!
 129. Arrogant ordförande beteende - Ordföranden otillgänglig
 130. Styrelsemedlemmar i samma familj
 131. Ingen styrelse, vad gäller?
 132. Hemlighetsmakeri i brf?
 133. Vad får förenings revisor granska?
 134. Styrelsebeslut på ändring i badrum
 135. Arrogant och nonchalant ordförande i brf
 136. Ansvar som styrelsemedlem i brf
 137. Styrelseuppdrag och stadgar - Normalstadgar för brf
 138. Vad gör en vicevärd som EJ är medlem av styrelsen?
 139. Information från styrelsen
 140. Suppleant som träder in för att uppnå minsta antal ledamöter?
 141. Vad göra när ingen i sittande styrelse vill bli ordförande?
 142. Maktmissbruk av styrelse & lön till styrelse - Senior brf
 143. Missnöje med styrelsen
 144. Anmäla revisor - Auktoriserad revisor
 145. Talare åt styrelsen
 146. Vem ansvarar för stämmoprotokollet?
 147. Hur får styrelsen använda föreningens pengar?
 148. Vicevärdens rättighet vid styrelsesammanträde?
 149. Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
 150. Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt?
 151. Styrelse kickar vaktmästare, anställer ny på statens bekostnad
 152. Hyresvärdens ansvar
 153. Är BoRevisions inblandning i revisionen ett lagbrott?
 154. Styrelse följer ej regler om årsmöte, visar ingen redovisning...
 155. Får andra medlemmar närvara på ett styrelsemöte?
 156. Ny styrelse - Konstituerande styrelsemöte
 157. Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
 158. Påverkar förvaltaren styrelsesammansättning?
 159. Stämning av styrelse, hur?
 160. Guide för styrelsen - Call For Guide
 161. Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
 162. Har styrelsen skyldighet att svara i telefon?
 163. Begäran om extra styrelesmöte ignoreras av ordförande
 164. Ny ordförande - fråga först?
 165. Vaktmästare. Vilket är bäst?
 166. Utöka med en styrelseledamot utan stämmans beslut
 167. Revisorn är köpt av HSB
 168. Styrelsen i brf vidtar ej åtgärd
 169. Delegera rätt att teckna firma i brf
 170. Organiserad stigmatisering och pennalism
 171. Brf ordförande som anlitar konsult på egen hand
 172. Suppleant, adjungerad, ledamot utan att kalla till ny stämma
 173. När suppleant blir ledamot...
 174. Får en som inte är medlem i föreningen ingå i styrelsen?
 175. Styrelselös förening?
 176. Kan ordförande gå emot styrelsebeslut?
 177. Får vice ordförande ändra i ett protokoll?
 178. Utesluta styrelsemedlem pga hälsoskäl?
 179. Ordförande i brf undanhåller information
 180. Problem med ordförande i brf
 181. Kaos i styrelse - interimstyrelse utan beslutsrätt?
 182. Väcka åtal mot styrelse
 183. Styrelsens försäkringar!
 184. Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av?
 185. Tystnadsplikt för styrelseledamot?
 186. Styrelse vs suppleant
 187. Arvode till styrelse och suppleanter
 188. Hur mycket är OK i arvode för styrelse?
 189. Ogiltiga upplåtelseavtal i brf? - Interimstyrelse
 190. Förtroende för en styrelse, enkätförfrågan
 191. När är styrelsen en styrelse
 192. Hur många revisorer ska föreningen ha?
 193. Styrelsemöte - Hur ofta?
 194. Firma-tecknare i brf-styrelse
 195. Jäv mellan styrelsens ordförande och ledamot?
 196. Nonchalant styrelse?
 197. Styrelse som svartmålar ledamot, tystnadsplikt
 198. Inag stämmor eller budget - Hur ska detta sluta?
 199. Ledamot med betalningsanmärkning sitta i brf styrelse?
 200. Ersätta styrelseledamot, krävs extrastämma?
 201. Får en ordförande i en privat brf bete sig hur som helst ?
 202. ny styrelseguide - VARNING !!!
 203. Projektledning fasadrenovering
 204. Vicevärd - ändring av expeditionstid
 205. Avgående interimsstyrelse skriver långtidsavtal!!
 206. Medlemsförteckning i Brf - Rättigheter/skyldigheter
 207. Val av styrelse och revisor - Sköta redovisningen själv
 208. Styrelseprotokoll, regler och rutiner
 209. Revisorns pekpinnar åt vår gamla styrelse
 210. Hyreshöjning i brf - Information från styrelsen
 211. Korkad styrelse / Kul meddelande?
 212. Budget-vem granskar/godkänner?
 213. Revisor, delta i Fastighetsbesiktning?
 214. Meddelande från revisor om avgång?
 215. Den stora revisor-bluffen i brf:ar !
 216. Attestberättigade i styrelse - Attestera egna inköp
 217. Ordförande i brf sitter på flera stolar
 218. Egenkontroller i brf
 219. Styrelsesuppleantens roll i styrelsen
 220. Styrelseprotokoll saknas
 221. Hur bestämmer vi styrelsearvodet?
 222. Informera eller mörklägga - Konflikter i styrelsen
 223. Tystnadsplikt och offentliga protokoll
 224. Avslå motioner, bestämmer ordföranden?
 225. Extrainsatt styrelsemöte, vad gäller?
 226. Jäv, styrelseledamot-förvaltare
 227. Söker bra revisor
 228. Hur kan styrelsen avsätta vice ordförande?
 229. Hur mycket/lite ska en styrelseledamot göra?
 230. Brf-info på Facebook?
 231. Avgång från styrelse - Måste sitta kvar till nästa stämma?
 232. Är det skäligt att styrelseledamöter tar ut ersättning för bilkörning
 233. BRF- styrelsearbetet, vad är det som gäller?
 234. Får en styrelse göra hur de vill?
 235. Dela på arvode från avhoppad ledamot?
 236. Avgå från styrelse, hur?
 237. Hur väljer man styrelse rent praktiskt?
 238. Omkonstituering pga osaklig ordförande?
 239. Kan en styrelse avstå från sitt arvode?
 240. Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar
 241. Ansvarsfrihet för styrelsen? - Styrelsens mål
 242. Får valberedningen begära att läsa styrelseprotokoll?
 243. Utöka styrelsen till antal?
 244. Maktmissbrukande styrelse? Regler för nyttjanderätt av balkong, etc.
 245. Stämmobeslut eller styrelsebeslut i brf
 246. Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv
 247. Litar inte på blivande ordförande
 248. Överskrida budget av yttre underhåll - ok?
 249. Utträde från styrelse
 250. Styrelseprotokoll - ledamot hoppar av