handdator

Visa fullständig version : Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma


Sidor : [1] 2 3

 1. Motionera i en brf - Hur gör man?
 2. Övriga frågor i dagordningen till årsstämman för brf
 3. Vad är "avskrivning"?
 4. Valberedningen
 5. Motioner från styrelsemedlem
 6. 300.000 kr för 3 stämmor
 7. När måste styrelsen kalla till extra stämma?
 8. Valberedningens arbetsuppgifter?
 9. Ordinarie föreningsstämma - ordförande
 10. Motion till ordinarie föreningsstämma i maj
 11. Rösta på sin egen motion
 12. Måste alla bli tillfrågade vid styrelseval?
 13. Årsredovisning 1½ arbetsdagar innan stämman i brf
 14. Ordinarie föreningsstämma
 15. Olika typer av majoritet....
 16. Beslut på stämman - olika typer av majoritet
 17. Försenad kallelse
 18. Godkännande av dagordning....
 19. Årsredovisningar
 20. Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman
 21. Regler för ombud på stämma i brf
 22. Val av styrelse
 23. Att tolka en årsredovisning - Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli
 24. Extra föreningsstämma
 25. styrelseval
 26. Du har inflytade över ditt boende! Eller? - Motion och årsstämma
 27. Fusk vid rösträkning
 28. Särskilda frågor i dagordningen till föreningsstämman i brf
 29. Heter det motion eller proposition?
 30. Seminarium för alla medlemmar ! - Motioner och Demokrati
 31. Motioner
 32. Extra föreningsstämma
 33. Är styrelsen egenmäktig?
 34. Årsredovisning
 35. Stämman väljer styrelsens ordförande - ändring av stadgar
 36. Extra stämma
 37. Antal röster i en brf
 38. Extra föreningsstämma
 39. Döv-stum styrelse???
 40. Vem skriver under stämmoprotokoll i en brf?
 41. Ordföranden lämnar in en egen motion
 42. Allvarliga brister i protokoll - Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott
 43. Årsmöte
 44. Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma?
 45. Stämma, beslutsmässig
 46. Val av ny styrelse på en extrastämma
 47. Guide till Extrastämma
 48. Hur räknar man antal medlemmar vid underskriftinsamling
 49. Stämmoprotokoll, frågor
 50. Styrelse som misskrediterar medlem på föreningsstämman
 51. Vem får vara ombud på extrastämma i brf?
 52. Bilagan till motionen är inte med
 53. Höjning av styrlsearvoden, övriga frågor på stämman, etc.
 54. Hur HSB hanterar en Extrastämma
 55. Varför går du inte på stämman?
 56. Vem beslutar om motioner till brf:s årsstämma?
 57. Hur får man igenom en motion?
 58. Fel i stämmoprotokoll - Vad göra?
 59. Justering av stämmoprotokoll
 60. Styrelsen vill inte kalla till extrastämma
 61. Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas?
 62. Hur avsätts en styrelse med omedelbar verkan?
 63. Stämmobeslut följs ej
 64. Motions tid
 65. Avgöra vid lika röstetal på stämma
 66. Motion till årsstämman
 67. Minoritetsrevisor - Ansvarsfrihet?
 68. Motion från styrelseledamot = krigshandling?
 69. Stämmobeslut, bindande eller rådgivande?
 70. Byte av gamla fönster till nya energifönster
 71. Hur lång tid innan stämman ska man få årsredovisningen?
 72. Protokollförare till årstämma
 73. Föreningsstämma - sekreterare
 74. Icke rättskapabla medlemmars rösträtt - ombud till stämma i brf
 75. Valberedningen
 76. Inför årsstämma i vår förening
 77. Styrelseallierades motioner bifalles alltid!
 78. Vem får närvara på årsstämma?
 79. Röstlängd på årsstämma
 80. Suppleants undertecknande av årsredovisning
 81. Årsstämma som blev uppskjuten
 82. Motioner till stämma - Styrelsen rekommenderar avslag till alla
 83. Årets stämma (Charlottesborg i Kristianstad)
 84. Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet!!!
 85. "Sunt förnuft"?
 86. Valberedning - förslag på valberedningsskrivelse
 87. Dax för årsstämma och mer problem...
 88. Styrelsen ska skriva på årsredovisningen
 89. Motioner ej med i kallelse
 90. Stämmordförande
 91. Hemliga motioner...
 92. Stämmomöte
 93. Beslutsför styrelse och revisor
 94. Ändring av tagen dagordning
 95. Stämmomöte 7 juni, kaos
 96. Årsstämma
 97. Motionsfråga
 98. Valberedningen
 99. Efter årsmötet 2009
 100. En nybörjares formuleringssvårigheter
 101. Medlemskap i brf - Nekad tillträde till stämma
 102. Vad kan en stämma besluta om?
 103. Vad säger denna årsredovisning?
 104. Belåning/Taxeringsvärde
 105. Hur fungerar underhållsfonden?
 106. Hur nyttjar er förening fonder och amorteringar?
 107. Ansvarsfrihet
 108. Hur få till stånd en extra föreningsstämma?
 109. Vad gör man åt egensinnig ordförande?
 110. Kallelse till extrastämma
 111. Ordningsregler
 112. Valberedningen och styrelseordförande
 113. Medlemsmöte mm
 114. Styrelseledamot i valberedningen
 115. Styrelse vill styra valberedning
 116. Ändring av stadgar
 117. Om smusslande med inkomna motioner
 118. Finns det en regel för hur länge en ordförande bör sitta i en styrelse?
 119. När valberedningen är färdig med sitt arbete
 120. Stadgar
 121. Hyra in extern ledamot
 122. Dagordning
 123. Revisor gör årsredovisning?
 124. Bokföringsprogram - tips?
 125. Min första motion, föreningsliv, utbildning
 126. Underteckna motion
 127. Avsätta styrelsemedlemmar, extra stämma
 128. Motioner vad gäller...
 129. Får styrelsesambo rösta på föreningsstämma?
 130. Ska valberedning välja bort kandidater?
 131. Ordförande och valberedning?
 132. Valberedningens arbete inför årsstämma, rätt och fel?
 133. Ändra datum för årsstämma
 134. Föreningsstämma/årsmöte
 135. Extrastämma gällande kallelse
 136. Ogiltigförklara kallelse till årsstämma
 137. Förslag på dagordning till extrastämma
 138. Extrastämma / När måste styrelsen hålla mötet?
 139. Motion av icke medlem!
 140. Var hitta extern stämmoordförande?
 141. Vikten av att välja RÄTT justerare
 142. Bolagsstämmor, styrelser och valberedningar
 143. Motion - av styrelsemedlem
 144. Avslå motioner ??
 145. Hjälp mig att utreda valberedningen/styrelsens funktion
 146. Ej ansvarsfrihet
 147. Årsstämma
 148. Försäljning, bryr sig köpare om att styrelse ej fått ansvarsfrihet?
 149. Närvaro vid årsstämman
 150. Märkligt årsmöte med bortkastade motioner
 151. Årsstämma
 152. Ej påskriven årsredovisning vid stämma
 153. Ändring av stadgar
 154. Kallelse till årsstämma
 155. Extrastämma för att riva upp ordinarie stämmans beslut
 156. Styrelsebeslut om extra stämma innan styrelsen är vald
 157. Genomförande av stämmobeslut
 158. Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter?
 159. Ansvarsfrihet majoritetsbeslut?
 160. Revisionsberättelse
 161. Svar på motioner
 162. Ej medlem men med på årstämma/extrastämma
 163. Styrelsen skyldig svara på frågor, enligt lag!
 164. Valberedningen
 165. Motioner
 166. Ogiltigt stämmoprotokoll - Justering
 167. Ogiltigt protokoll - sidodiskussion
 168. Justera styrelseprotokoll
 169. Vem har rätt att kalla till extramöte?
 170. Hur kan man byta ut ordförande om........
 171. Årsredovisning. Ska inte medlemmarna ha tillgång till den?
 172. Motioner delges ej medlemmar
 173. Kallelse till extrastämma
 174. Extrastämma för att riva upp stämmobeslut
 175. Hur går man tillväga för att klandra stämma?
 176. Extrastämma som medlemmarna begär
 177. Boreda årsredovisningsinsamling
 178. Vad händer med styrelsen vid klander av stämma?
 179. Egendomlig resultaträkning i brf:s första årsredovisning
 180. Ansvarsfrihet, för 2 styrelser?
 181. Förening utlyser ingen stämma
 182. Felaktig röstredovisning, ej korrekt styrelse
 183. Valberedningens befogenheter
 184. Styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB
 185. Styrelsen genomför inte stämmobeslut
 186. stämmo beslut
 187. Klander av stämma
 188. Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?
 189. Rösträtt - per medlem eller per bostadsrätt?
 190. Klander av stämma i brf, exempel/mall/tips
 191. Frågor om Årsredovisning - Ansamlad Förlust
 192. Ordförande & sekreterare vid medlemsmöte
 193. Frågor om extrastämma
 194. Inga årsmöten eller årsredovisningar!
 195. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Är det kört?
 196. Ansvarsfrihet för styrelsen, vad innebär detta?
 197. Alltid motioner till en extrastämma?
 198. Om ansvarsfrihet för styrelsen
 199. Ersättningar till medlemmar?
 200. Avsluta försäkring
 201. Sammankallande i valberedningen även ledamot i styrelsen.
 202. 10 % kallar till extra stämma
 203. Föreningsmöte med personangrepp
 204. Styrelsen avgick
 205. Anmärkningar på årsredovisning
 206. Får utomstående närvara på stämman?
 207. Bordläggande av årsredovisningar
 208. Stadgeändringar
 209. Ansvarsfrihet: Vem får rösta?
 210. Ej beviljas ansvarsfrihet - Styrelse kvar?
 211. Omröstning eller stämmobeslut för kollektiva kostnader?
 212. Begära ordet på stämma för att konfrontera styrelsen?
 213. Hjälp med tidsschema inför årsstämma
 214. Valberedning
 215. Ordförande på stämma
 216. Motion om uteplats
 217. Demokratin i bostadsrättsföreningarnas värld
 218. Ansvarsfrihet vid målning av trapphus?
 219. Mer om uteplats.....
 220. Misstroendeförklaring
 221. Valberedningens ansvar
 222. angående motioner.
 223. Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd
 224. Stämmobeslut ändras endast av stämman?
 225. Extrastämma.
 226. Beslutsför extrastämma
 227. Medlem i valberedning
 228. Får styrelsen rösta om motion?
 229. Vilande förening ska ombilda till bostadsrätt
 230. Måste styrelsen närvara på extrastämma
 231. Val av ombildningsonsult - krävs stämma?
 232. Ombildning till bostadsrätt- gör vi rätt?
 233. Val av ombildningskonsult - måste vi bilägga underlag?
 234. Sex månader mellan föreningsstämmorna - hur löser man detta?
 235. Medlemsfrågor vid årsstämma eller extrastämma
 236. Extra stämma, styrelsens tolkningar, stadgebrott, om-/nybyggnation av fastighetsnät
 237. Hur tolka en motion...
 238. Kallelse till extrastämma - ser detta OK ut?
 239. Ogiltig motion??
 240. Hela valberedningen har avgått
 241. Ändrat datum för årsstämma
 242. Fastställa röstlängd
 243. Kallelse till extrastämma
 244. extra stämma
 245. Ansvarsfrihet för styrelsen
 246. Stämmobeslut
 247. Styrelsen försöker "mörka" mina motioner
 248. Valberedning väljer att inte ta med nuvarande styrelse
 249. Läsa skrivelse om extrastämma
 250. Hjälp Hjälp Hjälp