handdator

Visa fullständig version : Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma


Sidor : 1 [2] 3

 1. Avsätta ledamot i valberedning
 2. Dödsbo och representera på stämman?
 3. Lagen, stämman, styrelsen eller medlemmen?
 4. Ska styrelsen påminna om motioner in för årsstämma?
 5. Välja in frånvarande medlem på årsstämma
 6. Vad ska protokollföras från stämman?
 7. Kan beslut om ansvarsfrihet vara "enhälligt"?
 8. Kan reservation anmälas vid beslut om ansvarsfrihet?
 9. Ansvarsfrihet - ett minoritetsbeslut?
 10. Ajournerad stämma - vem bär kostnaden?
 11. Beslut om ansvarsfrihet vid eventuella lagbrott
 12. Vad händer sen? (fråga om ansvarsfrihet)
 13. OK med egna dokument till stämman?????
 14. Brott mot BRL, LEF & Svea rikes lag
 15. Årsredovisning
 16. Ansvarsfrihet då räkenskapsår ej = mandatperiod
 17. Ansvarsfrihet då räkenskapsår ej = mandatperiod
 18. OK att inte få föredra sina motioner????
 19. Måste styrelsen följa stämmans beslut?
 20. Styrelsen borde inte kunna yttra sig i förväg på motioner
 21. Blåst på röster kring en motion vid årsstämman? HJÄLP!
 22. Det är stämma på söndag...
 23. Klander av stämmobeslut
 24. Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll
 25. Föreningsdemokrati
 26. Förändring av plan/förslag antagen i stämma
 27. Valberedning föreslår sig själva
 28. Hur HSB lurar medlemmarna - årsredovisning
 29. Hur veta vad som protokollförts på stämman???
 30. Fullmakt till föreningsstämma
 31. Valberedningen
 32. Kan jag få hjälp med att formulera en motion till BRF ?
 33. Extrastämma
 34. Motioner till årsstämman
 35. Styrelsen kallar min motion för "skrivelse"
 36. Återbetalningsskyldiga
 37. Förslag till beslut gällande motioner
 38. Motion
 39. Vanliga frågor - Måste motioner undertecknas?
 40. Censur av motion
 41. Påverka valberedningen
 42. Extrastämma
 43. När ska motioner och årsredovisning vara medlemmarna tillhanda?
 44. Extra stämma
 45. Motionera mera
 46. Fråga om medlemsbeslut
 47. Röstning 2/3 beslut, hur räknas det?
 48. Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning
 49. Införa valberedning i föreningen
 50. HSB:s stadgar, ett slavkontrakt?
 51. Stämmobeslut och hyresnämnden
 52. Relationen valberedning/styrelse
 53. Årsredovisningslagen
 54. Styrelsen avslår ärende före stämman
 55. Extra stämma
 56. Två frågor ang. motion och stämman
 57. Hur ska en motion vara utformad?
 58. Generellt bostadsrättstillägg
 59. Jäv i valberedningen
 60. Alternativ hur man utser ordförande i BRF på stämma?
 61. Tillbyggnad
 62. Hur göra om valberedningen avgår under mandatperioden?
 63. Dags att motionera
 64. Får t ex min kusin närvara vid stämman?
 65. TIPS! Lägg ut din motion här!
 66. Märkliga motioner
 67. Motionera om mer samarbete
 68. Hur stämmoprotokoll ska skrivas - Badrumsrenovering
 69. Hjälp med bedömning av årsredovisning
 70. Valberedning saknas
 71. Skriva motion för att ställa en fråga?
 72. Krävs stämma om majoritetsbeslut redan föreligger?
 73. Extrastämma gällande balkonger o fullmakt
 74. Beslut på extrastämma
 75. Numrerad röstlängd på stämma?
 76. Se vem som röstat för eller emot ett förslag på stämman
 77. Valberedning
 78. Nya medlemmar i Brfs årsstämma?
 79. Sista dag för motion?
 80. Vem tar över som styrelse?
 81. Kallelse till möte. Formulering
 82. Blankett nominering av förtroendevalda
 83. Valberedningsskrivelse #2
 84. Frågor inför årsstämma i brf
 85. Ny Stämma
 86. Valberedning får inte ihop styrelse
 87. Hur formulera styrelsens svar på inkommen motion?
 88. Ordning och bemötande under stämma
 89. Nominering på stämma
 90. Dagen efter...
 91. Borttagna motioner i kallelsen
 92. Rösträtt i förhållande till ägarandel
 93. Rösträtt och kallelse till stämma vid överlåtelse
 94. Ändrade stadgar och ofullständig kallelse?
 95. Medlemsförteckning i strid med PuL?
 96. Ofullständig kallelse inget problem enligt styrelsen
 97. Hotad på stämma av styrelseledamot
 98. Beslut om självförvaltning
 99. Fullmakt årsstämma
 100. Vem kan ge uppdrag
 101. Fråga om fullmakt återigen
 102. Årsstämmoprotokoll
 103. Ansvarsfrågan till Extra stämma
 104. Frågor på årsstämma
 105. Punkter på årsstämman - tolkningsfrågor
 106. Årsmöte
 107. Hur läser man årsredovisningen?
 108. Extra föreningsstämma - hur?
 109. Årsstämmoprotokoll Bilagor
 110. Ansvarsfrågan Jan-Maj?
 111. Avbruten mandatperiod om inte ansvarsfrihet beviljas?
 112. Val av styrelse
 113. Deltagare vid årsstämma
 114. Förslag till dagordning för stämma, ansvarsfrihet och redovisning av stämma
 115. Val till styrelsen
 116. Kallelse till årsstämma innan motioner lämnats in
 117. Ansvarsfrihet, mandatperiod, särskild granskningsman och omröstingsregler
 118. Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa?
 119. Beslut om fortsatt stämma
 120. Ställ frågor till styrelsen på stämman - Använd dina rättigheter
 121. Valberedningens bibel i brf
 122. Fel i årsredovisningen, av HSB & lagbrott på stämman
 123. Årsredovisning 2011
 124. Årsstämma, hjälp! bråttom!
 125. Inga medlemmar på årsstämman
 126. Extrastämma/vad får man som styrelseledamot göra?
 127. Rättelse av föregående årsmötesprotokoll
 128. Protkoll?
 129. Extra stämma angående styrelsen som vill göra sig av med vaktmästaren
 130. Protokoll från årsstämman
 131. Öppenhet gentemot valberedning
 132. När extrastämma hålls utan kallelse
 133. Val av justerare...
 134. HSB - demokrati
 135. Välja i medlem i styrelsen, hur fungerar det?
 136. Samla in röster till plats i styrelsen.
 137. Dags att kalla till stämma pga köp av vind. Vad måste/bör vara klart?
 138. Behöver styrelsen inte följa stadgarna?
 139. För vilken period beviljas ansvarsfrihet?
 140. Motioner leder till inbjudan till HSB Göteborg
 141. Rapport från årsstämmna BRF Stenbocken Malmö
 142. Insatser
 143. Hur länge vänta med extrastämma
 144. Årsredovisningen, giltig eller inte
 145. Extrastämma - kan styrelse lägga till egen motion utöver vad stämma blivit utlyst
 146. Dra tillbaka stämmoprotokoll från extrastämma?
 147. Begära ändring i stämmans dagordning
 148. Motioner
 149. Kvalificerad minoritet
 150. Trixande på årsstämman
 151. Motion
 152. Inhyrning av ordförande
 153. Jurister på stämman - Lagkommentar
 154. Avräkningskonto
 155. Röstlängden är en del av stämmoprotokollet
 156. Åsiktsregistrering
 157. Val av nya ledamöter på årsstämman
 158. Fråga om kallelse behörigen skett
 159. Tolka protokolltext
 160. Motioner
 161. sbc klientmedel i shb
 162. Stämmoprotokoll
 163. Särskilda skäl
 164. Motioner brf 2013
 165. Hemställande av minoritetsrevisor
 166. Redovisning - Återbetalning av depositioner
 167. Föreningsstämma + medlemskap
 168. Extramöte
 169. Valberedningen bör föreslå stämmoordförande
 170. Revisorer - Styrelsens lakejer
 171. Vågar du anlita Bostadsrätterna (SBC) efter att du sett detta?
 172. Motion, språkbruk
 173. Frågor/Årsstämma
 174. Förvaltare med på stämman
 175. Sossarna saknar partiordförande idag - hur stämmor manipuleras av stämmoordföranden
 176. Vem är ekonomiskt o juridiskt ansvarig?
 177. Kallelse (föreningsstämma) Årsmöte
 178. Stämmoprotokoll
 179. Styrelsen vägrar ta upp motioner
 180. Extra möte för revisionsgranskning
 181. Kallelse till årsstämman och inkomna motioner
 182. Tala till stämman
 183. Rösträtt på stämma?
 184. Överlåtelser till utomstående
 185. Olämpligt Ja! Olagligt?
 186. Sakfel mm i årsredovisningen
 187. Årsstämman - Ämnen/motioner
 188. Behandling av motioner
 189. Fullmakt vid årsstämman
 190. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 191. Omröstning - beslut?
 192. Årsstämma 2013
 193. Frågor och svar i stämmoprotokoll
 194. Beslut enligt stämmoordförande förslag!
 195. Styrelsens ansvarsfrihet
 196. Medlem vill i efterhand ogiltigförklara stämma p.g.a. fel i sätt som kallelse skett
 197. Justeringsman på stämma som vägrar underteckna - vad händer då?
 198. Årsredovisning - Fastställelse
 199. Ordningsföljd för underskrifter?
 200. Stämmoprotokoll i tid
 201. Hur ska man protestera mot arvodet till styrelsen
 202. Att justera stämmoprotokoll
 203. Stämmobeslut
 204. Stämmobeslut som inte fanns
 205. Styrelsen ignorerade motionerna i den extrastämma som ersätter årsstämman
 206. Jag vill vara justerare och inte bara bevittna namnteckningar på ett stämmoprotokoll
 207. Justera stämmoprotokoll igen
 208. Kan avbruten stämma återupptas?
 209. Diffus motion
 210. Styrelsens uppgift är inte att motarbeta trakasserier!
 211. Stämman valde "interimistiska ledamöter" och inte vanliga ledamöter som i kallelsen
 212. Begärd sluten omröstning avfärdades
 213. Kallelse till stämman behörigen skett?
 214. Ordförande avgår efter en kort tid
 215. Motionsbehandling
 216. Stämmobeslut
 217. Tidplan
 218. Extrastämma
 219. Punkter i dagordningen
 220. Ansvarsfrihet
 221. Val av styrelse möjligt
 222. Rapport Årsstämma 2013 - BRF Stenbocken Malmö
 223. Hur klandra stämman ?
 224. Extra avgift för felaktig sopsortering
 225. Vad får man säga och vad får man inte säga på Stämman ?
 226. Vad krävs för giltigt stämmoprotokoll? - Undertecknande
 227. Protokollfiffel - årsstämma
 228. Poströsta - vad gäller?
 229. Giltighetstid av beslut på årsstämma?
 230. Medlems skyldigheter i bostadsrättsförening
 231. Om ordföranden vägrar skriva under stämmoprotokoll
 232. Punkten "Övriga frågor" med eller inte på dagordning årsstämma
 233. Regler kring styrelsens årsberättelse innan årsmöte
 234. Hur hanteras en motion som ligger utanför styrelsens (och föreningens) kontroll?
 235. Motioner om förvaltning
 236. Bedöm denna årsredovisning och ekonomi
 237. Valberedning vill avbryta stämma om andra förslag ges
 238. Får en styrelse förorda omval av sig sjäva?
 239. "Föreningen äger fastigheten"
 240. Ogiltigförklara ett stämmobeslut....
 241. Bestämma nya tider för tvättstugan
 242. Stötta styrelsen
 243. Grattis alla BRF, nu har vi välsignats med nya svårbegripliga regler
 244. K2 ELLER K3 I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Vad är bäst?
 245. Årsstämmoprotokoll och ansvarsfrihet.
 246. Underlag till extra stämma som medlemmar begärt
 247. Styrelsen kallar inte till stämma
 248. Enkel eller kvalificerad majoritet vid fönsterdörr?
 249. Kalla till extrastämma för att avsätta hela styrelsen
 250. Styrelsen hotar!