Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include(block.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'block.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/hotpot.se/public_html/php/gbhsb/index.php on line 3
Forum / gstbok - Om HSB/Brf, BoRevision och BoLina - anslagstavla
Sida: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | Nästa   av 276 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Nicklas (medlem)

Tystnadsplikt?

Med anledning av diskussionen här om tystnadsplikt så hittadejag nedanstående motion från en brf i Uppsala, med styrelsens svar på motionen.

Styrelsen använder här argumentet "tystnadsplikt" för att begränsa insynen i styrelsens arbete.

Styrelsens förslag m.a.a. motion från xxx
xxx har i motion till föreningens årsmöte 2003 föreslagit att ”något bör göras för att ge möjligheter för flera att få insyn i hur styrelsen arbetar.” Se Bilaga. Styrelsen välkomnar xxx:s motion. Styrelsen anser i likhet med xxx att det är mycket viktigt att medlemmarna tar en aktiv del i hur föreningen sköts. För att skapa förståelse och acceptans för olika beslut, vilka ibland kan upplevas som negativa och oönskade, är det mycket värdefullt om vi i föreningen kan finna former som kan ge styrelsen ett bredare och mer nyanserat beslutsunderlag. Den s.k. föreningsenkäten var ett försök från styrelsens sida att skapa sig detta beslutsunderlag. Förslaget att låta några medlemmar – aspiranter – delta i styrelsens arbete fullt ut, dock ”utan att ha rösträtt eller åläggas ansvar för besluten”, reser dock några frågor. Som bekant är det styrelsen som kollektiv som företräder föreningen. Varje styrelseledamot har ett ansvar gentemot föreningen samt tystnadsplikt rörande allt som styrelsen avhandlar. En ledamot kan bli skadeståndsskyldig redan om han av oaktsamhet skadar föreningen eller bryter mot tystnadsplikten. För skadeståndsskyldighet för andra medlemmar i föreningen, t.ex. för en medlem som deltar vid styrelsemöten, krävs dock grov oaktsamhet. Alla styrelseledamöter har både rätt och skyldighet att vid styrelsemöten argumentera för sin uppfattning för att påverka övriga ledamöter. En styrelseledamot som inte låtit sig övertygas av andras argument kan reservera sig mot beslutet som fattas av majoriteten. Det är också viktigt att alla i styrelsen i denna situation öppet kan argumentera för sin sak och tystnadsplikten är därför mycket viktig. Om inte samtliga som deltar i en sådan diskussion har samma skyldigheter så kan det påverka styrelsearbetet på ett negativt sätt.

Styrelsens förslag
Styrelsen är naturligtvis mycket angelägen om att finna olika former för att engagera så många medlemmar som möjligt i föreningens alla angelägenheter. Ett sätt skulle kunna vara att vi i större frågor inrättar utskott eller arbetsgrupper där medlemmar kan delta och diskutera. En annan modell skulle kunna vara att styrelsen arrangerar informationsmöten kring aktuella frågor av större vikt. Vidare kan det finnas anledning att arrangera utbildning kring olika frågor som rör vår bostadsrättsförening, t.ex. föreningens ekonomi. Styrelsen föreslår att årsmötet, som svar på xxx:s motion, uppdrar åt styrelsen att under kommande verksamhetsår öka möjligheterna för medlemmarna att få information om viktigare frågor och möjlighet att i beslutsprocessen vara med och påverka beslut.
----------------------------------------------------- -----

Bilaga AVSKRIFTMOTION till Brf HSB nr 9 årsstämma 2003-05-03
Efter att under många år ha grubblat över svårigheterna att värva nya medlemmar till styrelsen vill jag komma med ett förslag som bör – om det inte förkastas – sanktioneras av årsstämman. Till de argument som framförs mot att låta sig väljas in i styrelsen – förutom överhopningen av arbete och andra engagemang som medför tidsbrist – har ofta varit att man saknar erforderlig kompetens, att man inte vet tillräckligt för att klara det o.s.v. Något bör därför göras för att ge möjligheter för flera att få insyn i hur styrelsen arbetar. Ett alternativ är att vi inom föreningen försöker åstadkomma några träffar där mer kunskaper kan inhämtas om vad boende i bostadsrätt innebär, ansvarsfrågor, ekonomi, etc. Ett annat alternativ vore att annat alternativ bland de som i föreningsenkäten uttryckt sitt intresse skulle en eller två ledamöter kunna adjungeras till styrelsen – låt oss kalla dem aspiranter – som kan delta i styrelsemöten, lyssna till diskussioner och lära sig en del om förekommande ärenden, dock utan att ha rösträtt eller åläggas ansvar för besluten. Vederbörande aspiranter skall då ha tystnadsplikt angående enskildas åsikter och vad som framförs under beredning av ärenden. För att stimulera ett sådant intresse bör någon stimulanspeng kunna utgå, dock ej i paritet med styrelsearvoden m.h.t. att deltagandet i mötena ska ses som en form av studier. Om styrelsen i sin beredning av motionen finner skäl tillstyrka, bör förslag till genomförande kunna framföras vid stämman. Alternativt att stämman ger styrelsen i utdrag att utforma regler för sådana aspiranter.

Uppsala den 28 februari 2003

April 9 2006 (853) e
    Kommentar av Admin
Hmmm...
"Varje styrelseledamot har ett ansvar gentemot föreningen samt tystnadsplikt rörande allt som styrelsen avhandlar".

Undrar om styrelsen själv tror på vad den säger, eller om styrelsen bara fritt spånar ihop ett svar på motionen för att medvetet lura medlemmarna.

Men det är ju bra om styrelsen verkligen lever upp till sitt motförslag, och ger medlemmarna möjlighet att medverka i beslutsprocessen.

Undrar hur det blev med detta egentligen...

Se även;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar

- Valberedning, tystnadsplikt

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet


Nästa inlägg
Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


Databas hittas ej.