Sida: << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> | Nästa   av 28 sidor.
Bokmärke   Index   [Meny]    / visa    till
Startsida, Bolina, BoRevision, Riksbyggen, SBC - Allt om bostadsrätter

Nytt forum (ersätter gamla forumet)Sveriges största forum för alla i bostadsrätt

Ett nytt forum för bostadsrätter har startats upp.
Länken till detta forum är http://hotpot.se/forum.

- - - Efterlysning - - -
Tips önskas om bra bostadsrättsföreningar i Malmö!

Skriv till media ! NU !!!

Klicka här för att läsa hotelsebrevet från styrelsen i Myggans förening
Ogiltig stämma                     "Budord för styrelsen"
Vad gäller för ledningarna i din lägenhet?

Klicka här för att se priser för bredband i HSB Bolina-nätet

Utsatt för telefonspam? Tipsa gärna om telefonnummer i detta forum!TÄNKVÄRT

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem vi skapat
med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein


Myggan

Juristen som skriver svar till Tingsrätten skriver ju i princip att:
"Hela protokollet är felaktigt,men det spelar ingen roll vad det står för vi gör som vi vill i alla fall!"
Detta svar till Tingsrätten är ett hån mot medlemmarna och det är bara att hoppas Tingsrätten ser igenom detta!

Sedan ser man längre ner att "HSB avvaktar med att avge bevisuppgift till efter det att käranden presenterat sin bevisning."
Vidare:"HSB hämställer att målet avgörs på handlingarna efter det att parterna förelsgs att avge bevisuppgift samt slutföra sin talan"

Det är skrämmande att HSB kör med samma vanliga taktik som har fungerat till HSBs fördel i mer än 80 år!
Begriper inte HSB att vi lever i 2007 och att Demokrati är införd i hela landet utom i HSB!

Vidare vill jag säga att denna klander är så väl underbyggd och efter vad jag kan läsa mig till så finns det ingen annan möjlighet för Tingsrätten än att besluta att stämman måste tas om.

Lycka till Misteln!

15/10 2007 (3044) e


Fredrik

Vi skall nog inte rikta våra ögon på sekreteraren för stämman så mycket som de som har justerat. Vad har de läst och vad har de justerat?

15/10 2007 (3043) e


stephan

Stämma
Alf gustavssons val av sekreterare verkar vara rena skämtet.
"2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande anmäler att han utsett Bengt Skånhamre att föra dagens protokoll."

Båda borde stängas av på livstid?

Minst sagt bedrövligt att mina medlemspengar skall gå till internkostnader av jurist,för att dunderklåpare får hålla i Stämmor.

Cheeta skulle nog agerat klokare?15/10 2007 (3042) e
    Kommentar av Admin
Jag tänkte kommentera punkterna lite var för sig i klandret (med start av de minst allvarliga punkterna).

Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund
"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar.
Det i protokollet angivna året 2006 är en uppenbar felskrivning. Det beslut som fattades på stämman avsåg år 2007. Det var klart och tydligt för alla som var närvarande på stämman och framgår också av dagordningen.
Uppenbara felskrivningar utgör inte grund för klander av stämmans beslut.
"

 1. Vad som är uppenbart och vad som inte är uppenbart, och för vem, är inte frågan här!


 2. Frågan är om det ska vara tillåtet att göra dylika fel i protokoll, vars korrekthet intygas av en ordförande, en protokollförare och två justerare - och som sedan alla övriga medlemmar måste förlita sig till - utan att detta får några som helst konsekvenser?

 3. Menar HSB att HSB tycker att det är fullt tillåtet att göra precis vilka fel som helst i protokoll, utan att det behöver medföra några som helst åtgärder eller korrigeringar på olika sätt?


 4. HSB skriver; "Uppenbara felskrivningar utgör inte grund för klander av stämmans beslut.".
  Vem säger att just uppenbara felskrivningar ska undantas från klander? Det är ju inte precis stavfel som anmärkts på här, och protokollet är en del av stämman.


 5. Dessutom tycks det inte ha varit så klart och tydligt för alla som var närvarande, som HSB vill hävda, med tanke på alla dem som undertecknat protokollet, inklusive justerarna, där de skrivit under på att protokollet överensstämmer med beslut!


 6. HSB säger här att det framgår av dagordningen att det var år 2007 som avsågs.

  Men inget år anges i dagordningen, så hur menar HSB att det framgår av dagordningen att det är år 2007 som avses?

  I dagordningen står;
  P. 26: "Val av 13 ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma"
  P. 27: "Val av sju ersättare till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma"


 7. På stämman sades inget om vilket år som avsågs. Är det då inte vad HSB skrivit i protokollet som ska gälla, menar HSB?


 8. Om det är år 2007 som avses här, enligt HSB, så finns det alltså inga ombud eller ersättare till HSB Riksförbund mellan 2008-01-01 och fram till HSB Malmös årsstämma 2008. De väljs alltså endast för att att åka upp till Stockholm t.o.r. en gång, och utan uttalade uppgifter?
Punkt 33 och punkt 34 !! - Motion 1B och 2

"Av förbiseende har den på stämman under punkten 6 beslutade ändringen att två av motionärerna hade ingivit motioner i egenskap av enskilda medlemmar i brf Almen och Dadeln och inte som företrädare för bostadsrättsföreningarna inte tagits med i protokollet.
Förbiseendet innebär dock inte något felaktigt beslut, varför det inte utgör grund för klander av stämmans beslut3."

 1. Men, som HSB själv påpekat, beslut på stämman ska tas med i stämmoprotokollet.
  Så står det bevisligen i lagen, och om detta är vi i alla fall överens.
  Ändå fördes inte den ändring in under dessa punkter som stämman tog beslut om.
  Tycker HSB att det är upp till HSB att avgöra vilka beslut, som föreningens högsta beslutande organ tar, som ska följas?

 2. Hur kan HSB ens försvara att stämmobeslut inte har följts. Med HSB:s resonemang finns det all anledning för medlemmarna att börja oroa sig. Var ska man då dra gränserna? I lagen har en klar och tydlig gräns fastställts för vilka beslut som inte behöver/ska följas. Det är de beslut stämman tar som bryter mot lagen. Om man plötsligt ska bortse från vad lagen säger och i stället ska sätta ett värde på varje beslut som tas om det ligger under eller ovanför gränsen för ett beslut som behöver följas så uppstår självfallet en helt orimlig tolkningssituation!

 3. Det tycks vara väldigt många "förbiseenden". Varför tycker HSB sig ha rätt att avgöra om detta "förbiseende", som HSB vill kalla det, inte innebär någon "grund för klander" ?

 4. Även om det skulle ha varit så att någon skada inte uppstått så kan vi dra en parallell och undrar om HSB Malmö anser att det t.ex. är fullt tillåtet att framföra en lastbil på trottoaren så länge ingen skada uppstår?

 5. Ett exempel på en skada detta resulterat i är att ingen kan se det faktiska skeendet i framtiden och att det inte går att kontrollera att det gått rätt till.

 6. När det i protokollet för punkt 33 (Motion 1B) samt punkt 32 (Motion 1A) står att Fredrik Löfvall meddelar att motionärerna drar tillbaka motionen så är detta ej möjligt eftersom Fredrik Löfvall saknade fullmakt från övriga tre motionärer att dra tillbaka motionen. Fredrik drog förvisso tillbaka motionen här, men då naturligtvis endast för egen del. Övriga motionärer tillfrågades ej!
  HSB hävdar att inget felaktigt beslut tagits, men då har HSB ej heller bemött detta faktum att en motion inte kan dras tillbaka utav en av tre motionärer. Det felaktiga beslutet här ledde till att motionen inte behandlades.

 7. Av vilken anledning har HSB inte velat bemöta klandret om att det felaktigt förts in i protokollet för punkt 34 att "styrelsens ordförande Alf Gustavsson som anför att styrelsen i likhet med motionärerna ser positivt på denna medlemmarnas möjlighet"?
  Detta stämmer ju inte! Anser HSB att det som står i protokoll inte behöver överensstämma med sanningen, och är det rätt att alla som läser detta protokoll i framtiden ska luras att tro att Alf Gustavsson hållit detta påstådda anförande?
  Var menar HSB i så fall att gränserna går för vilken typ av osanningar som ska kunna föras in i stämmoprotokoll, och som sedan bevaras "för tid och evighet", utan att detta ska få några konsekvenser och/eller korrigeringar?

 8. Det är också intressant att trots att HSB genom hela sitt svar vill trycka så hårt på att det skrivna protokollet är ett "beslutsprotokoll" (HSB menar att detta innebär att protokollet därför bara innehåller yrkanden och beslut, precis som i alla föreningar, men HSB vill inte förklara vad det skulle ha för betydelse för något) så kan vi se gång på gång att mycket annat som helt eller delvis inte alls har med beslut att göra förs in i såväl det aktuella beslutsprotokollet (om det är till HSB:s fördel) som alla andra beslutsprotokoll. T.ex. som här.Punkt 35 !!! - Motion nr 3 (oberoende granskning)

"HSB Malmö bestrider att beslutet skall upphävas och att det strider mot lag och stadgar.
Protokollet har under den här punkten fått en knapphändig utforming, som inte speglar hela händelseförloppet kring vad som avhandlades på stämman under denna punkt. Dock, som tidigare konstaterats, är protokollet avfattat som ett beslutsprotokoll, och det är ostridigt att den i punkten aktuella motionen drogs tillbaka.
Det föreligger därmed inte heller någon grund för klander.
"
 1. Vad är det HSB menar inte framkommer i stämmoprotokollet, som är av relevans?
  HSB bestrider här inte att beslutet är felaktigt, bara att att beslutet ska upphävas och att beslutet som togs strider mot lag och stadgar. Men som förklarats strider beslutet mot lag och stadgar såväl genom att motion ej behandlades som genom att sluten omröstning ej genomfördes. Inget av detta har HSB Malmö velat bemöta!

 2. "Som tidigare konstaterats" ? Vad har konstaterats av vem och vad menar HSB att detta har för betydelse för denna klandrade punkt?

 3. Varför menar HSB att detta är ostridigt, dvs på vilken grund då ?
  Vem hävdar detta?

 4. HSB har fel. Det är ostridigt att den i punkten aktuella motionen inte drogs tillbaka!

 5. Dessutom så äger inte en av tre motionärer (där en motionär ej var närvarande, och den andra saknade yttranderätt) rätt att dra tillbaka en motion. Som HSB vet hade motionären inte fullmakt från övriga motionärer som inte var med på stämman, så det behöver inte ens utredas vem som har rätt i frågan om motionen drogs tillbaka eller ej. HSB Malmö har i sitt svar ej velat bemöta detta faktum!

 6. Konsekvensen blev alltså att en motion som enligt lag måste behandlas av stämman, ej behandlades.
  Varför har HSB Malmö inte velat bemöta detta faktum?

 7. HSB har endast partiellt besvarat denna punkt. HSB Malmö har inte heller velat kommentera det faktum att fullmäktigeledamot Fredrik Löfvall förnekades en sluten omröstning av mötesordföranden, när Fredrik Löfvall begärde detta.
  Se ursprungligt klander för mer information om detta.
  En fullmäktig kan inte förnekas en sluten omröstning enligt § 19 i HSB Malmös stadgar, där det står; "Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning". Röstning har alltså ej skett enligt regelverket!För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").


JA

När det gäller radon så är styrelsen skyldiga att agera, här står hälsa på spel vilket inte är acceptabelt. Har styrelsen något stöd för sin uppfattning att ventilationshål räcker

Jag skulle säga att bostadsrätten är behäftat med ett fel jämlikt 7 kap 4 § bostadsrättslagen och om inte styrelsen skyndsamt agerar har ni själva har rätt att på föreningens bekostnad beställa en besiktning för att få ett riktigt utlåtande om vilka åtgärder som måste vidtas.

Jag tycker ni ska skriva ett alvarligt forumluerat brev till styrelsen med bla detta innehåll. Om de trots detta inte redovisar varför ventialtion skulle hjälpa eller på annat sätt agerar talar mycket för att ni kan gå vidare enligt ovan.

15/10 2007 (3040) e


Radon i bostaden

Hej!
Hur kommer man tillrätta med hög radonhalt i sin bostad? Bor i en bostadsrätt i Strängnäs. Vi har 770 Bq , gränsvärdet är 200Bq. Radon är mycket farligt och kan ge cancer. Vi har skrivit till styrelsen en massa gånger och varje gång har vi fått nya mätdosor. Nu har vi bett att få vår bostad sanerad. De erbjöd oss att man kan borra ventilationshål under fönsterbrädorna för att på så sätt få bättre ventilation i lägenheten. Det är bara det att det är en metod som man använder till låga/måttliga halter av radon. Dessutom blir det en bieffekt att det blir kallras - och vi har redan en "kall" lägenhet. Dessutom så vädrar vi mycket ändå eftersom vi alltid har våra vädringsfönster öppna. Vi har begärt att man först och främst ska ta reda på varifrån radonet kommer (marken, väggarna???) Nu säger man underförstått att det inte är någon brådska med saneringen eftersom regeringen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska vara sanerade senast år 2020 och tills dess kan vi ju vänta... Kan ju ockå berätta att vår styrelsen inte anser att saker och ting får kosta något och att de lösningar som ges alltid är enligt principen "absolut billigaste möjliga" sedan om det funkar eller ej är underordnat. Finns det någon som vet vilka regler som gäller? Måste vi gå till en advokat?

15/10 2007 (3039) e


Myggan
Hemsida

Åter igen.
Det är Hyresnämnden som gäller.
Klicka i bollen.

15/10 2007 (3038) e
    Kommentar av Admin
Yes, glöm bostadsrättsnämnden! De beslut som dessa tre personer tar har inget värde för någon. Det är inget som behöver följas. Alla beslut som tas är dessutom hemliga (av förklarlig anledning). Man får bara betala dyra pengar för ingenting, och de är definitivt inte på medlemmens sida.
Det är bara något dessa tre personer för att tjäna sig en extra hacka, och jag tycker synd om dem som gör misstaget att anlita dem (särskilt om det är "vanliga" medlemmar).

Det är dock viktigt att känna till att hyresnämnden är ytterst begränsad i vilka fall de åtar sig.

Så jag håller defintivt med Nike i att det behövs startas upp en ny organisation som tillvaratar bostadsrättshavares rättigheter.Hyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum


nike, medlem i frist brf, SBC

Bostadsrättsnämnden.

Har på denna sajten nämnts som lämpligt för bostads-
rättshavaren att vända sig till vid problem med
styrelsen. Jovisst, det går bra. Men nämnden löser
inga tvister eller problem, utan ger ett icke bindande
utlåtande och som endast är vägledande. Det tar några
månader att få utlåtandet, och kostnaden är 500:- för
medlem och 2.500:- för styrelse.

Här nedan kan du läsa lite av det som står på hem-
sidan, som bl a visar att nämnden startats på initiativ av SBC, och att chefsjuristen tidigare varit verksam inom HSB. Fast de skall ju vara opartiska.

NÄR DU LÄST DETTA KANSKE OCKSÅ DU HÅLLER MED OM ATT
BEHOVET AV EN EGEN ORGANISATION FÖR OSS BOSTADSRÄTTS-
HAVARE ÄR SÅVÄL STORT SOM AKUT - DIT VI KUNDE VÄNDA
OSS FÖR ATT SNABBT FÅ RÅD OCH HJÄLP NÄR VI SÅ HEHÖVER?
---------------------------------------------------
Nätadressen är: håtetepe://wewewe.bostasdrattsnamnden.se (går inte
att skriva ut länkar på vanligt sätt här).
Här följer några utdrag, citat:

Bostadsrättsnämnden erbjuder bostadsrättsföreningar
och enskilda bostadsrättshavare möjlighet till en
opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella
frågor inom bostadsrättslagens område.

Bostadsrättsnämnden har tillkommit på privat initia-
tiv och är alltså inte någon myndighet. Nämnden har
administrativt stöd av bostadsrättsorganisationen
SBC, men är helt obunden då enskilda ärenden
behandlas.

Nämndens yttranden är inte bindande utan endast
vägledande. Alla bostadsrätts föreningars och bostads-
rättshavare kan vända sig till nämnden för ett yttran-
de. Förfarandet är skriftligt och båda parter får ge
sin syn på tvisten.
-----------------------------------------------------

Den som vill ha ett utlåtande i ett ärende måste
vända sig skriftligen till Bostadsrättsnämnden.

Den som vänder sig till nämnden för ett utlåtande får betala en avgift.

Avgiften är 500 kronor för enskilda och 2.500 kronor
för föreningar.

Det tar vanligtvis några månader att få ett ärende behandlat.
-----------------------------------------------------

Nämndens ledamöter är väl förtrogna med bostadsrätts-
formen och har gedigen juridisk erfarenhet.

Ordförande i nämnden är före detta regeringsrådet
Bertil Voss.

Övriga ledamöter är:
Chefsjurist Anders H S Olsson, tidigare verksam i HSB
Hans Svahn, före detta chef för Bostadsdomstolen.

Sekreterare i nämnden är jur lic Stig Alexandersson.
-----------------------------------------------------

Nämnden nås under adressen:
Bostadsrättsnämnden
Box 1353
111 83 Stockholm
via telefon: 08-775 72 00
via e-post: Bostadsrättsnämnden (som är en länk)
----------------------------------------------------

Nå vad tycker du?

nike


14/10 2007 (3035) e
    Kommentar av Admin
Två saker.

Till Hasse och Nike plus alla andra så vill jag rikta ett varningens ord för Bostadsrättsnämnden.
Jag har skrivit om dem tidigare, men vill bara kort nämna att det inte alls är så neutrala som man skulle kunna tro. Den består av personer som varit med om att ta fram de katastrofalt dåliga stadgar och lagar vi har idag för bostadsrätter. Sedan har jag personligen sett ett utlåtande från dessa tre "gamla rävar" som denna s.k. Bostadsrättsnämnd består av (med starka kopplingar till SBC, men även HSB).
Deras svar var inkompetent och kraftigt vinklat till bostadsorganisationens fördel. Jag har aldrig hört om någon som haft positiv erfarenhet av denna nämnd. Jag kan inte så mycket, men jag är helt övertygad om att jag kan betydligt mer om medlemmens rättigheter än vad hela denna lilla nämnd kan tillsammans.
Varför betala 500 kr, vänta lång tid, och sedan få ett svar som med största sannolikhet är till medlemmens nackdel. "Bostadsrättsnämnden" är enligt min mening bara bostadsorganisationens förlängda arm. Mitt tips: Anlita aldrig bostadsrättsnämnden !!!


Oxo till Hasse och Nike;
Man kan inte ange länkar i texten, men i fältet för länk går detta utmärkt. Använd gärna den (men helst inte för länk till Bostadsrättsnämnden).


JA

Det låter som föreningarna kan laglighetspröva detta. Av kommunallagen följer att man måste behandla kommuninvånare lika.

14/10 2007 (3034) e
    Kommentar av Admin
Off Topic

Idag - måndagen den 15 oktober - måste HSB malmö lämna in sitt svar på klandret av HSB Malmös årsstämma 2007. HSB fick en hel månads uppskov (normalt får man bara 14 dagar)! Det ska bli spännande att läsa. Jag kommer att lägga ut det här idag eller i morgon, så får alla en chans att läsa och kommentera HSB Malmös försvarstal över den uselt genomförda årsstämman.stephan

Stockholm säljer tomten till en villaägare
som vill friköpa sin tomträtt
för 50 procent av det taxerade
markvärdet. Det anses vara ett rimligt
pris både för villaägaren och
staden och nivån anses rimlig av
Villaägarnas riksförbund.
Den borgerliga alliansen i Stadshuset
tänkte i vintras att bostadsrättsföreningar
skulle erbjudas att
friköpa tomträtter för 75 procent av
det taxerade markvärdet. Under behandlingen
av ärendet visade det
sig att tomträtterna var viktigare för
stadens ekonomi än vad politikerna
trott. Omkring 900 bostadsrättsföreningar
har tomträtt. De betalar 133
miljoner om året i avgäld och markvärdet
enligt fastighetstaxeringen
är omkring 10 miljarder.
Då ändrade sig alliansens politiker.
De ville inte att staden skulle
göra en dålig affär och bestämde
sig för att föreningarna skulle få
friköpa sina tomträtter för 100 procent
av marktaxeringsvärdet.

14/10 2007 (3033) e


Myggan

Till Granne3:
Har stor förståelse för ditt beslut.
Brf.är en bra boendeförm om man har en styrelse som ivaratar medlemmarnas ekonomiska intressen samt lyssnar på sina medlemmar.
Så är det ju inte i Myggan Ett?
Önskar dig lycka till med ditt nya boende!
En fråga bara:
Blir det hyresrätt eller en bättre Brf.?

14/10 2007 (3032) e


G-I

Visst kan man föredra andra boende form. men du skrev inte "Nu har jag tröttnat på brf-livet" eller så, du skrev "nu har jag bestämt mig för att flytta från bl a tjatet mellan myggan o kompanjoner och styrelsen".

Min känsla var att du ville lämna just denna förening (och kanske flytta till en annan?).

Jag önslar dig lycka till med ditt nya boende.

14/10 2007 (3031) e


Granne3

Hej och tack för ditt svar!

Du kan väl förstå att man kan få nog av hsb och br-leverne?
Det finns andra varianter att leva på och ändå vara samhällsaktiv och intresserad.
Nu har jag sett denna sida av brf,vilket inte tilltalar mig längre,det är också en rättighet att dra utan att ha dåligt samvete,
det finns ingen jag lämnar i sticket,varken myggan eller grannar.
Det är bara ett konstaterande att andra alternativ föredras , men det passar sig väl inte att ha sådana argument här.
Hade jag nämnt hsb+tjat så hade det säkert gått hem, ibland kan dock jag tycka att även en intresseförening får tåla att folk inte håller med i alla lägen, hur var det nu med den fria åsikten?
Intressegruppen kan fortsätta diskussioner, en granne mindre = enkel lösning. En ny granne mer.

Och ja, riksdagsdebatter följer jag gärna,vad det nu har med saken att göra? Det är knappast den typen av debatt som förs i föreningen iaf.

En tyst medlem behöver inte heller vara en dålig medlem, tål att tänkas på att dessa tystas även av de som ofta öppnar mun utan att Lyssna.

Finns det någon i detta forum som ens kan önska Lycka till eller ska alla argument nedlås av starka hsb-kritiker? Är man för alltid gift med br-leverne, eller är det så att när man byter boendeform så blir man en svikare? Konstigt i så fall.


14/10 2007 (3030) e
    Kommentar av Admin
Naturligtvis önskar vi dig lycka till och hoppas du hittar ett bättre boende.

Kom bara ihåg att det inte är medlemmar som gör en förening dålig. Medlemmar har inte denna makt. Om något så är det styrelser (det är knappast troligt att du flyttar från föreningenen för att det på stämmorna finns en opposition till styrelsen). Så om du flyttar från din förening är det för att styrelsen i din förening misskött sig, och inte pga " tjatet mellan myggan o kompanjoner och styrelsen".


G-I

Hej Granne3.
Har du varit en aktiv medlem eller en tyst, d.v.s. dålig medlem?
Det blir skönt för dig att lämna din förening, men det kanske bli skönt för de andra att bli av med en medlem som föredrar att dra istället för att kämpa för sin förening?

Ok, jag vet att mitt inlägg är väldigt provocerande, jag vet inte ens vem du är och vad du gjort. Men så var ditt inlägg som inte ser nåt positivt i diskussioner mellan olika intressegrupper i din förening. För dig är det bara tjat.
Är riksdagsdebatter också bara tjat för dig?

14/10 2007 (3029) e


Granne3 (IP: 85.227.189.196)

Det ska bli så skönt att lämna brf bakm sig, nu har jag bestämt mig för att flytta från bl a tjatet mellan myggan o kompanjoner och styrelsen.Måste vara ett av de bästa beslut jag tagit i mitt liv.Tror att jag ska fira denna positiva förändring.

14/10 2007 (3028) e


myggan
Hemsida

Det är hyresnämnden som gäller!
Ivårat fall sparade minoriteten en massa pengar på att avstyra bygget av 54 nya balkonger just genom Hyresnämden!
Hyresnämden tar inte ut arvode vare sig av förening eller medlem.
Parterna får stå för sina egna kostnader.

13/10 2007 (3027) e
    Kommentar av AdminHyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum


stephan

Bostadsrättsnämnden?

Någon som har något exempel?
Plus hänvisade till hyresnämnden.

Allt om allt.
jag tor att det inte finns någon lag med dignitet som bostasrättslagen där det gått "to the end2.

HSB, Riksbyggen hjar haft duktiga jurister som gjort att alla mål stannat av????????

Det som finns nu är EU-domstolen som jag tror skulle hjälpa enskilda bostadsrättshavare mot JÄTTEKOLLOSERNA HSB RIKSBYGGEN OCH SBC.

Att kartell finns mellan dessa bolag tror jag ingen kan säga emot. Möjlgen med att SBC ligger lite utanför.

HSB och Riksbyggen har under de senaste 4 årtionden haft långt framskridna planer att slås ihop.

Men så har inte skett Varför?

Deras andelar i d4enna bransch har varit outstanding

13/10 2007 (3024) e
    Kommentar av AdminHyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum


Hasse

Bostadrättsinnehavares rättigheter.

Bostadsrättsinnehavares rättigheter kan bevakas t.ex. genom att skriva till bostadsrättsnämnden. Gå in på bostadsrättsnämnden så får ni se att bättre kompetens inte torde stå att finna för en billig penning.
Det går inte att ange länkar i texten men jag tror nog att den intresserade hittar.

13/10 2007 (3022) e


Richard Frank

Myggan..
Nej det var inte det jag menade.

Att ha problem emd föreningen är en sak att ha problem med HSB är en annan.

Det är klart att man ska stå upp för sina åsikter, om detta råder inget tvivel. Har man då majoriteten av medlemarna med sig i dessa åsikter så är det ännu bättre.

Jag har inga problem att stå upp och hävda min rätt, påvisa orättvisor i mitt eget namn men jag är väldigt försiktig om jag gör det som en demokratiskt vald ledamot i min förening. Då ska jag ha fått mandatet av ledamöterna annars gör jag ju precis samma sak som man oftast diskuterar här: Missbrukar min ställning som förtroende vald.

Än en gång så är det 2 frågor och än en gång hävdar jag skillnaderna.

Det är till och med 3 frågor för även de anställd på HSB, kansle inte alla men dock några, delar inte sin styrelses uppfattning utan de faktu bara jobbar där.

Så är det på de flesta platser.
MAn kan ju jobba in mot sin förening och lämna HSB, Riksbyggen etc likväl så kan man ju byta arbetsplats.
Men det är alltid lite svårare med bostaden.

I detta fall står jag för det jag alltid stått för.13/10 2007 (3020) e
    Kommentar av Admin
Inlägg i ämnet har flyttats hit:

Gunnar - 3023

Men, Richard Frank, du svarade ju inte på det som jag med flera undrade över.

Du skrev "Var det detta som Mistelns medlemmar ville?", och att du visste svaret.

Du riktar kritik mot styrelsen i denna förening, men sedan säger du inte vad det var du menade. Hur vet du som utomstående vad medlemmarna i denna förening tycker. Och om vad?

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


stephan

Om 20 år då HSB, Riksbyggen och SBC har fått motstånd från någon organisation för medlemmar i brf som snart dyker upp, räcker det inte med att de "sliter sitt hår" och förbannar sig över att de varit så främmande för sina medlemmar?

Jag hoppas det sker mycket snabbare.
Den som lever får se.

12/10 2007 (3019) e


nike, medlem i frist brf, SBC

Vart vänder sig bostadsrättshavaren?

Hämtat ur Plus i SVT 071009, Sverker Olofssons inter-
vju med bostadsrättsexperten Sverker Thorslund, Konsumentverket:

- Sverker Olofsson: Hyresgäster kan vända sig till
sin förening,vart kan bostadsrättshavaren vända
sig?
- Sverker Thorslund: Ja, han kan vända sig till sin
styrelse och där är det tyvärr slut, men med nuvar-
ande ordning så finns det ingen organisation för
bostadsrätthavare och det vore inte så dumt om det
fanns.

Lite senare säger Sverker Thorslund: Bostadshavare
ska samarbeta.

Ja, han har så rätt så, Sverker Thorslund på Konsu-
mentverket!
Det vore inte så dumt om det fanns en organisation
för oss bostadsrättshavare.
Som kan juridiken, som kan ekonomin, som kan fastig-
heter, som kan föreningsarbete.
Som endast intresserar sig för oss.
Som ställer upp för oss när vi tvingas kämpa mot
stabbiga styrelser, vilket händer alltför ofta.

OK, när ska vi starta vår organisation?

nike

PS! Se även inlägget Dags för vår egen organisation!
- klicka på Extra Forum
- klicka på Övrigt (längst ner)
- klicka på Dags för vår egen organisation!
- läs och begrunda
- gör gärna dina kommentarer när du är där12/10 2007 (3018) e


stephan

PLUS idag, om bostadsrättsföreningen som inte ville hjälpa en medlem där föreningen gjort fel.

Ordföranden Fredrik Grubb ville inte vara med i programmet.
Det är som vanligt när det gäller fega bostadsrättsledamöter, hellre mot än för medlemmarna??

Enligt Sverker och konsumentsombudsmannen som var med i programmet agerade bostadsrättföreningen (Malmödistriktet) fel.

Glömde jag tala om att Fredrik Grubb är Folkpartist i kommunfullmäktige?

12/10 2007 (3016) e
    Kommentar av Admin

"Plus i förrgår (071009) hade ett inslag om bostadsrättsproblem - närmare bestämt tvister mellan medlemmar och förening/styrelse. Två belysande exempel visades. Det ena gällde Siamak Afshari i Malmö och problem i samband med att föreningens åtgärder vid ett stambyte skadat hans för 70 tkr nyligen ombyggda badrum.

Missade ni förstasändningen så kan du nu, med rätt datorutrustning, se
programmet på nätet. Gå då in på
SVT --> "Se Plus" --> välj rätt program. (Och så sänds repriser - av vilka 12 och 13/10 nu återstår.)"


Tack Sverker för ditt mail till mig med ovanstående information. Mycket intressant!
Jag lovar att jag ska skriva mer om detta på en separat webbsida framöver.

Så här står det på SVT:s webbplats;

Tvist med bostadsrättsförening

Siamak Afshari kom på kant med sin bostadsrättsförening efter att han fått en vattenskada i badrummet. Vilka rättigheter har man om man hamnar i en konflikt med föreningens styrelse?

Det finns tre videofilmer att se på ovanstående webbplats;
1) Badrummets fuktspärr förstördes
2) Tvist om tapetskador
3) Bostadsexperten ger rådMyggan

Till Richard Frank

Tack för svar men du är väldig "luddig".
Eller menar du att medlemmar ska hålla tyst i alla lägen?
Den uppfattningen hade du inte när du var här och skrev och du hade problem med din förening?12/10 2007 (3015) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Micke

Richard Frank
Tackar för klarläggandet.
Naturligtvis så är den egna föreningen den som har prioteringen över allt annat.


12/10 2007 (3014) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Richard Frank

Ups...tydligen väckte detta känslor.

Brf Misteln....

JAg tycker adminhar ett intressant inpass. Han har träffat många medlemmar som är upprörda....Det har jag också och i mångt och mycket delar jag uppfattningen av styrelsens beteende. Det var dock inte ändamålet. Ändamålet var istället frågan: hur påverkar detta föreningen och dessa medlemmar. Svaret på denna fråga är precis det motsatta, det gangnar inte föreningen eller dess medelmmar. Med detta sagt innebär det inte att man inte ska driva saker för demokrati och maktmissbruk.

Nej mina vänner...jag är inte köpt! Jag tycker att svaret på era frågor har 2 sidor; en ur ett medlemsperspektiv för HSB Malmö och en för den egna föreningens medelmmar. Faktum är att första svaret är att helt såsom Admin skriver. Det andra svaret är nej , agerande är inte till gagn för oss som medelmmar.

Nej jag berömmer inte mig själva eller den styrelse jag sitter i. Vad jag däremot ville göra var att tacka för den hjälp och styrka vi fick för att för våra medelmmar bedriva en fajt mot viss tyranni.

Jag ber om ursäkt för upprörda känslor och jag ber om ursäkt för att jag delar i mångt och mycket er uppfattning men jag ber inte om utrsäkt att först och främst intresserar mig för den egna föreningen och att vi själva försöker värna om medelemmarnas rätt. Det är lätt att gå ur HSB men det är betydligt svårare att bara lämna sin bostad för kampen om rättvisa och ett tryggt boende.

Så än en gång, sorry.
12/10 2007 (3012) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Myggan

minoritetsgranskning-Du vet det stephan att det behövs bara 10% för en granskning och att det behövs 10% som röstar mot ansvarsfrihet!
Till granne:
Granskningen föregicks av ett Demokratiskt beslut?
Vad har styrelsen orsakat för kostnader gjenom att inte ta in anbud?

Till Admin:Kan du lägga ut Granskningsmannens protokoll här i Forumet så att alla kan bilda sig en egen uppfattning?

11/10 2007 (3011) e
    Kommentar av Admin
Inlägg i ämnet har flyttats hit:

Stephan 3013

Förtydligande.
10% av alla medlemmar i föreningen för granskning eller 34% av de närvarande på stämman.


stephan

Minoriteter kan vara starka?

På Vädurens stämma fick styrelseledamöterna ansvarsfrihet med mellan 55-60%:s röster.

Tidigare har man oftast frågat om styrelsens ansvarsfrihet är enhälligt.

Med sådana röstsiffror och den bakgrunden kan tillochmed "Kallebakom" räkna ut att något är fel?

Det var bara 15 år sedan lagen om ansvarsfrihet gjordes om, till enkel majoritet. Innan dess gällde det att 66% av rösterna måste vara för att ansvarsfrihet skulle godkännas. Varför tror Ni???

11/10 2007 (3010) e


G-I

Om en granskning (på 240 000kr eller annat belopp) gör att en styrelse ändrar sina vannor genom att i framtiden ta anbud mm, då lönar det sig ganska snabbt. Vad jag förstått från vad sagts tidigare, har granskaren ändå hittat några konstigheter. Att man känner till dem räcker inte. Ibland måste man bli granskad för att anstränga sig att göra rätt.

Granne: nu när du har tagit reda på vad granskningen har kostat, du kan kanske anstränga lite och kolla hur mycket pengar som sparas i framtiden i din förening.

11/10 2007 (3009) e


Granne

240 000kr

Så mycket kostade granskningen av myggans förening.

Vad kom då granskaren fram till?

Jo, absolut ingenting (som inte redan känts till av myggan och hans minoritet)

11/10 2007 (3008) e


Myggan

Till Richard Frank, v.ordf
Du borde svara på frågan om Misteln.
Slipper vi att använda en massa ord i onödan..
I övrigt tror jag inte du är köpt....


11/10 2007 (3007) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Micke1

Kan bara hålla med Gunnar om Richard Franks inlägg.
Egenbekräftelse eller köpt av HSB?
Idag håller HSB Malmö informationsmöte.Hoppas att antalet deltagare blir stort.


11/10 2007 (3006) e
    Kommentar av Admin

Yes! Det ska bli spännande att höra vad det blev av detta informationsmöte som ersatte den ursprungligen planerade extrastämman.

Inte minst vad gäller stadgarna. Som framgår av Brf Mistelns klander är stadgarna rysligt dåliga som de är utformade idag. HSB påstår sig komma med "revolutionerande" förändringar av stadgarna. Men av det som jag sett så här långt så är det bara en liten sorglig samling stadgeändringar där man till och med i vissa delar drar in på de demokratiska rättigheterna och utökar HSB-organisationens makt.

Kommer fullmäktigeledamöterna att låta sig luras av HSB Riksförbund (förbundsordförande Kent-Olof Stigh, VD Eva Nordstström) som HSB Malmös styrelse plockat ner till sitt stöd för de nya stadgeändringarna.

Eller finns det vakna fullmäktigeledamöter som har förmåga att läsa mellan raderna?

OBS! På måndag tror jag är sista dagen som HSB Malmös styrelse har på sig att bemöta Brf Mistelns klander. Det ska bli spännande att se om HSB Malmös styrelse påtar sig något ansvar för alla de fel som begåtts. Jag kommer att vara en av de som genast hämtar ut HSB Malmös svar från Tingsrätten, och sedan kommer jag att redogöra för detta här, samt kommentera.


Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Gunnar

Richard Franks inlägg

Det som Richard Frank skrivit om Misteln känns ganska oväsentligt. Vad är det han tror sig veta om Mistelns medlemmar?

Vad har han för skäl att ta upp detta, tro?
Det känns lite väl mycket som han bara är ute efter att skada genom att insinuera något utan att vilja berätta vad.

Richard Frank, jag vet inte om du är köpta av HSB, men om du har något att säga så diskutera sakfrågan istället, inte vad en eller annan har för åsikt. Annars är det ingen som kan ta dig på allvar!

Det kan vara farligt att kritisera HSB-organisationen. Man kan råka illa ut på olika sätt (som vi bl.a. kunnat läsa om i media), och vi ska vara glada över att det faktiskt finns någon liten enstaka kvar som vågar detta. Målet med detta inlägg från Richard Frank tycks mest bara vara att berömma sig själv och kasta skit på några utvalda personer.

Och Richard, ett tips! Eget beröm luktar illa!

11/10 2007 (3005) e
    Kommentar av Admin
Ja, jag måste säga att jag är lite konfunderad över vad Richard Frank menar där.
Richard, det framgår inte av ditt inlägg, så du får gärna förtydliga vad du menar.
Jag har själv träffat en stor del av medlemmarna i Brf Misteln, och jag kan gå ed på att de är mycket upprörda över HSB:s agerande. Enigheten är faktiskt förvånansvärt stor i Brf Misteln, inte minst med tanke på det annars normalt sett bristfälliga engagemanget bland medlemmar i brf:ar.
Av alla de som jag personligen träffat tror jag det bara varit en enda medlem som inte fullt ut höll med om att man skulle stå på sin rätt gentemot HSB.

Richard, kan det vara så att du blivit vilseledd i denna fråga av någon?

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Peter

En Frank fråga.

Vad menar du med;
"Så var det det här med Misteln.....Tro inte på allt ni ser eller hör. Fråga er istället: Var det detta som Mistelns medlemmar ville?

Jag vet svaret...Ni kan ju fundera :-)"

Vad är det vi ser och hör som vi inte ska tro på, menar du?
Vad är det du vet som inte vi andra vet?

10/10 2007 (3004) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


JA

Det är styrelsebeslut i första hand, även om man fått bygglov till förändringen. Det finns dock två modeller.

Antingen köper föreningen tillbaka båda lägenheterna, låta dem upphöra för att sedan upplåta dem som en bostadsrätt med andelstal och ny insatts. Pantsättarna måste vara med på detta. Detta blir ett stämmobeslut

En annan modell är tydligen att behålla två lägenheter även framöver, dvs betala avgifter o dyl som att det är två lägenheter. Ett problem med denna lösning är dock att endast reavinsten från den ena lägenheten skan skjutas upp vid försäljning. Denna lösning kan styrelsen dock själv bevilja.

9/10 2007 (3003) e


stephan

Slå ihop 2 lägenheter till en måste vara ett stämmobeslut?
På den stämman måste väl styrelsen beskriva hur man har gjort?

9/10 2007 (3002) e


JA

Om det är två redan existerande bostadsrätter finns ju andelstal för respektive bostadsrätt som man får använda. Annars kan det vara lämpligt att räkna fram ett nytt andelstal eftersom det sannolikt skulle vara lägre än de två gamla tillsammans.

Om man ska räkna fram ett nytt andelstal måste man använda samma grunder som man gjort för resten av föreningen - oftast den föredelninggrund som gällde när man skapade föreningen. Det brukar tex vara av högre värde med balkong, riktigt kök och inte kokvrå, balkong eller badrum med badkar - enligt äldre tiders föredelningstal.

9/10 2007 (3000) e


Fredrik
E-post

Jag undrar om det finns någon regel på hur jag får fram en rättvis månadsavgift efter att ha köpt en till bostadsrätt intill nuvarande och slagit dessa samman. Går man på andelstal eller vad gör man? finns det regler / normer vid en sammanslagning?

9/10 2007 (2999) e


Kim

Bra Richard! Jag visste att du skulle komma hit och berätta din story. Det är bara synd att vår förre vicevärd inte hade sans att förklara hur det var utan agerade här precis som när han var anställd på Marietorp.

8/10 2007 (2994) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Richard Frank, v.ordf
E-post

Myggan

Precis så...du är välkommen för hos oss råder bara en sak: Sund bondförnuft och tron på grannen:-)

När kommer du?

Richard

7/10 2007 (2992) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Myggan

Richard Frank, v.ordf

Ser att du har utbildning.
Själv kan jag läsa och skriva...
Duger det att va medlem i din förening?
Eller har ni krav på utbildning/inkomst/ osv?

Vad Myggan sade var att:
Ta vara på det bästa du har nämligen dina MEDLEMMAR!
Richard Frank, v.ordf
Utan medlemmar finns? ingentingen?
"ingentingen"
Svenska:nothing


PS.
Sahlin vs Reinfeldt
Ja det var ju en upplevelse.
Om vi börjar med hur många poäng var och en fick utav mig så blev det:
5 pluss för reinfelt
3 pluss för salin
8 minus för sahlin
13 minus för reinfeldt
Sedan var det mesta goja.
Ingen utav dessa personer är kompetenta för sin uppgift!
Jag noterarade att INGEN vare sig svenska folket eller dessa emminenta partiledare tog upp frågan om Demokrati!?
sahlin och reinfeldt nedlåtande mot varandra?
sahlin öppnade med att säga:
"Debatten är syret för Demokratin"
tomteförklara inte svenska folket sahlin.
Vi är minst 2 som fattar din retorik.
Vakna Svenska folket Vakna!
Hmmmm.

7/10 2007 (2991) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Richard Frank, v.ordf
E-postHemsida

Hej Myggan

Jasg är 52 år idag. Jag har jobbat som både konsultchef och prokjekledare inom den offentliga som säkerhetssektor.

Mina projektmedlemar är de enda som kan se till att något kommer att fungera.
Utan Medlemmar ..ingen styrelse.

Tro mig..Ingen vill uppleva det som har hänt. Det stora problemet är väl vad som komma skall. Det är där problemet är. Jag personligen inser att vara i "opposition" kan ha sina fördelar med den kunskap man byggt upp under sin styrelse tid. Att använda kunskapen rätt är ack så viktig...Än en gång , Tack och må demokrati råda i alla föreningar (inom ramen för lagen :-)

Richard
7/10 2007 (2990) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Myggan
E-post

Det var roligt att se att ingen har slått ihjäl dig!
Du har vart borte länge.
Undrat vid ett flertal tillfällen vart du tog vägen,men nu vet jag.

V.Ordf väl och bra - Glöm aldrig att du har ett förtroendeuppdrag OCH att du har detta i och med att dina eminenta medlemmar har valt just Dig!?

På den tiden när du skrev inlägg i detta forum så hade du sunda åsikter!

Hoppas du fortsätter i samma anda?

"Ta alltid vara på dina medlemmar"

7/10 2007 (2987) e
    Kommentar av Admin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


Richard Frank , v.ordf
E-postHemsida

Hej ni alla

Jag vill rikta ett stort tack till er alla i detta forum.
Främst till Admin, Myggan Stephan och GI.

I början på 2006 hade jag diverse inlägg, frågor osv angående ROT avdrag och
HOT-brev. Se utskicket : hotpot.se/hsb-rot-2
Vill ni se övrig kommunikation så sök på "richard"

Admin: Jag vill framför allt tacka dig för ditt stöd i den process vi hamnade
i och alla de goda råd som du gav mig. De fungerade.
Myggan, jag förstår dig mycket bättre nu med lite mer historik i bagaget.
Låt mig berätta hur det gick. Jag har i forumet sett att inlägg från signaturen Kim idag framför sina
lovord över vad som har hänt på Brf Marietorp.

Jag tycker det är upplyftande att den person som skrev ovan angivna hotbrev har kommenterat alla Kim's inlägg.

Jag vill också till alla som har åsikter om HSB säga att skilja HSB från de BRF som är medlemar till HSB
Vad HSB' styrelse gör kan vara diskutabelt osv men jag tycker att man måste särskilja lite här.

Med facit i hand måste jag lovorda de instaser anställda på HSB Malmö gjorde för vår förening när det var som värst.Idag mår vår förening bra. Det visade sig att att området var i fruktansvärt dålig kondition.
Flera oberoende konsulter konstateradew vad vissa av oss redan hade gissat.

Vad gjorde vi för att komma fram?
Man kan ha många personliga åsikter om personers agerande, anställdas rätt och styrelsens
kompetens men om man inte agerar utifrån föreningens och de boendes bästa så har man inte
i en styrelse att göra, det är min åsikt.

Vi har en aktiv valberedning och trots hot och spe så lyckades de att få ihop en relativt kompetent styrelse.
Vad är en kompetent styrelse? Ja mina vänner, Ni har all information ni behöver på denna sida för att skapa "kompetens"

I princip kan man säga att " de som lyssnar på sina medlemmar" och sedan väljer utifrån frågan
" vad skulle jag göra om jag fick dessa problem?"
Den logiken gav oss vägledning.

Alla vi som sitter i en styrelse vet vilka problem som är grogrund för osämja. Tvättstugor, Miljörum, TV, belysning.....
Ja man kan ju rangordna dem.

Det är våra medlemars pengar vi ansvarar för och de har gett oss förtroendet att agera därefter och i föreningen intresse.
Föreningen intresse är medlemarnas önskan, De vill ju egentligen bara ha lugn och ro, trivsam miljö och känna trygghet.
De vill inte ha ett jädrans liv, de vill inte se förfallet och de vill inte känna sig hotade.

Vi lyssande, vi vågade och vi gjorde. Vi mådde skit under flera månader och vi blev smutskastade hela tiden
Barnen får just i dagarna nya lekplatser. De äldre kommer att få promenad ytor med viloplatser, väl upplysta.
Samtidigt sker ett återställande av ett massivt misskött underhåll.

Idag går vi med stolthet ut och alla hälsar, snackar en liten stund. De kommer med förslag och frågor. De är inte rädda längre.

Man kan inte vara älskad överallt men oftast är det de som inte sköter sig som protesterar.

Förr i tiden hade mäklarna förtryckta blanketter för överklagande till Hyresnämnden.
Idag lovordar de Brf Marietorp för sitt agerande, sin vänlighet och framåtanda. Till och med på stadsdels fullmäktige berömmer man oss.

Vi valde att köpa en entrerenörs tjänst. Detta medförde att vi fick arbetsbrist av anställd personal. Personalen enledigades på
ett korrekt och avtalsmässigt riktigt sätt. BRF Marietorp är idag glada för detta val.

Ett tips till alla: Tänk er för innan ni anställer. Se till att ni får rätt kompetens.
Oavsett om det är anställd eller inhyrd ska ni se till att personer(na) har en attityd som är vänlig oavsett problemet.

Styrlesn fatta besluten, inte de anställda. Alla ni som sitter i en styrelse: Låt er inte duperas, ta för givet att ni undersöker och kontrollerar.

Jag vill tacka alla ni här på forumet som gav oss styrka, kraft och mod. Admin, Myggan, G-I , KIM, Stephan....

men jag vill även tacka anställf personal på HSB Malmö, HSB Boservice för allt stöd som vi fick.
Börje Nilsson, Ulla lilja, Håkan Blixt, Oscar Håkansson ...

Tack.

För er alla som upplever samma som vi gjorde: Hör av er! Kan vi hjälpa så gör vi det.
Kom ihåg att ditt bästa svärd är ordets makt, den retorik som detta medger.

Till Lars Petersson har jag bara ett att säga:
Varva ner, ingen vill se alla de brev som du skickat ut i egenskap av förvaltare. I dina ögon är all saning relativ, Kim har bara lyft sanningen till ytan.
Jag har bott på Marietorp innan din fader blev Vicevärd.

Ha det gott ni alla och än en gång , Tack.

Så var det det här med Misteln.....Tro inte på allt ni ser eller hör. Fråga er istället: Var det detta som Mistelns medlemmar ville?

Jag vet svaret...Ni kan ju fundera :-)

Richard Frank
V. ordförande, för 3: omgången med 98 % majoritet.7/10 2007 (2986) e
    Kommentar av AdminHyresnämnden

Stöd till bostadsrättshavare

Vad gör hyresnämnden för mig?

hotpot.se/forum


Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Del 9

Del 10

Del 11

Del 12

Del 13

Del 14


G-I

Vår nya ekonomiförvaltare har en sida för varje förening. Denna sida är skyddad av ett lösenord. På denna sida kan jag allt som händer. Vem har inte betalat sin avgift, vem har vilken parkeringsplats, mm och Huvudboken. I Huvudboken finns massa med information, ser ut som ett kontoutdrag. Tyvärr är jag inte riktigt kapabel att förstå allt som står i den.
Det finns också nåt som heter "Saldoutforskaren". Det ser ut som en årsredovisning med bara det som hänt hittils.
Vår förvaltare heter MBF.


7/10 2007 (2985) e
    Kommentar av Admin
Inlägg i detta ämne har flyttats hit:

nike, medlem i frist brf, SBC - 2988

Tack för dina intressanta informationer. Men om jag inte har fel för mig ingår väl du i styrelsen och då är det naturligt att få gå in i bokföringen. Men gäller det vanliga medlemmar också?


nike, medlem i frist brf, SBC

Till G-I #2983.

Det låter bra att ni låter medlemmarna se styrelseprotokollen. Så borde ju alla göra.

I ditt inlägg #2782 nämnde du att du skulle testa att få titta i bokföringen, hur gick det med det då?

7/10 2007 (2984) e
    Kommentar av Admin
Inlägg i ämnet har flyttats hit:

G-I - 2997

Jag kan mycket väl visa till medlemmarna den löpande "årsredovisningen" i systemet.
Det blir inte praktiskt dock, men om någon frågar kan jag göra kopior och lägga ut på vår hemsida.
Men nu ska jag försöka kämpa för att få medlemmarna att komma till årsstämman överhuvudtaget.


Micke 1 - 2998

Vi hade få som kom på vår stämma förut men vi började med lite underhållning från en trubadur. Vi har haft gästtalare vid något tillfälle.
Annars skriv in en punkt i kallelsen gällande avgiftshöjning som behandlas innan stämman så kommer det deltagare.


G-I

Till Nike

I min förening lägger vi styrelseprotokoll på Internet (på en sida skyddad av lösenord, bara för medlemmarna). Vi tar en kopia av originallen, och ta bort det som handlar om enskilda medlemmar (om det handlar om en vattenskada lämnar vi dte kvar, men om dte handlar om att vi meddelar en medlem att han måstre flytta ut p.g.a. obetalda avgifter, stryker vi denna information och skriver "TYSTNADSPLIKT" i stället).
I alla fall visar styreslen på detta sätt att vi inte har något att gömma. jag vet att en del medlemamr läsar dessa protokoll.


7/10 2007 (2983) e


stephan

Går det att skriva lagar för normala människor?

Utdrag ur Rättegångsbalken:

kap.42.§5

"5 § Avvisas ej ansökningen, skall rätten utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet. Om kärandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att detta är ogrundat, får rätten dock genast meddela dom i målet utan att stämning utfärdas.
Utfärdas stämning, skall denna delges svaranden tillsammans med stämningsansökningen och därvid fogade handlingar. Lag (1984:131)."

6/10 2007 (2982) e
    Kommentar av Admin
Det ska inte vara för enkelt för normala människor att kunna tolka lagar, då är det risk att det blir en massa arbetslösa advokater.


stephan

Mitt i den allvarliga debatten om HSB:s svineri mot medlemmar, skriver jag här ett inlägg om styrelseledamöters SVINERI mot bostadsrättshavare/medlemmar.

På Vädurens stämma togs frågan om katter i föreningen upp. Kan stämman enligt Svensk lagstiftning förbjuda "kattrappor"
" Enligt närvarande HSB-jurist är det möjligt eftersom balkongräcken faller under föreningens ansvar.
Förslag från Styrelsen: "Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, ska katter hållas under sådan tillsyn, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter för att förebygga att de orsakar skador och avsevärda olögenheter. Detta finns också redan nu i föreningens ordningsregler. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.
Beslut: stämman beslutade enligt förslaget att förbjuda kattrappor"

Går man nu förbi förra årets ordförande (numera delegerad till styrelseledamot) så ser man att han efter stämman bytt ut sin kattrappa mot ny. Dessutom har han förankrat trappan i föreningens rabattkonstruktion. Rolf Stockhaus: Dina fasoner talar ett tydligt språk att du med detta skiter i stämmobeslut, och utövar en oförsvarlig sida av maktmissbruk.
Stock och bespottning vore lagom straff för denna handling.

6/10 2007 (2981) e


nike, medlem i frist brf, SBC

Ämne:Ingen rätt att ta del av styrelseprotokollen, se mitt inlägg #2978.

Ang Admins kommentar:

Jag har redan tidigare läst allt du har skrivit om offentliga styrelseprotokoll och varit inne på många av de sajter du hänvisar till, och som jag i min tur hänvisar till i motionen.

Det jag citerade är faktiskt hämtat från Norstedts gula bibliotek sid 295. I vad mån Bolagsverkets tjänstekvinna har rätt eller fel kan jag inte bedöma. Min enda juridiska universitetsutbildning är den 1983 i kursplanen ingående sk jöken, Juridisk översiktskurs, och den berörde inte alls bostadsrättsfrågor. Allt om sådan frågor har jag själv fått sätta mig in i, liksom praktiskt taget alla bostadsrättshavare med intresse får göra. Vi har ju ingen att vända oss till.

Även om jag inte får stämman med mig i min strävan att få styrelseprotokollen tillgängliga, händer inga större olyckor, antar jag. Vi har ju haft det så här under alla de fyrtiofem åren föreningen hitills varit verksam, så det går väl ett år till. Och då kan jag göra ett nytt försök med annan utformning. Droppen lär ju urholka stenen, sägs det. Förresten, hur har Admins motioner i ärendet mottagits?

Vi bostadsrättshavare har ju ingen att vända oss till. Det är därför jag i såväl detta Forum som Extra Forum propagerat för att vi skall bilda vår egen organisation. Hitills har jag dock inte upplevt att intresset för att ge sig in i den debatten varit så stort av inläggen att döma.

Mitt inlägg Dags för vår egen organisation i Extra Forum den 2007-03-11 har till dags dato kl 14:36 lästs av 770 personer. Enligt den medföljande lilla ovetenskapliga undersökningen har 95 % sympatiserat, men det betyder ju intenting när endast 5 % av de som läst också har svarat.

Om alla 770 personerna även hade kunnat registrera sig som intresserade av att bilda den här organisationen hade det varit en början, men den möjligheten finns inte.

Du som är intresserad:
- klicka på Extra Forum
- klicka på Övrigt (längst ner)
- klicka på Dags för vår egen organisation!
- läs och begrunda
- gör gärna dina kommentarer när du är där

Alla synpunkter är lika viktiga!

6/10 2007 (2979) e


nike, medlem i frist brf, SBC

Ämne:Ingen rätt att ta del av styrelseprotokollen.

Det har nämnts åtskilliga gånger såväl här som i Extra Forum att det inte finns någon lag som förbjuder offentliga styrelseprotokoll.

Vid samtal med Bolagsverket, Föreningsavdelningen hänvisar man till boken Bostadsrättslagen - en kommentar, tredje upplagan (i serien Norstedts gula bibliotek) där på sidan 295 står följande, citat:

"Styrelseprotokoll är inte offentliga. Det är styrelsen som bestämmer, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen. Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen eftrsom de har att granska verksamheten. Protokollen utgör bevis om de beslut som fattats men kan motbevisas i process."

Enligt tjänstekvinnan tar man stor hänsyn till sådana resonemang, som föregår slutlig lagstiftning.

Enligt henne kan föreningsstämman inte besluta att styrelsen skall offentliggöra protokollen, däremot kan stämman vädja till styrelsen.

Vi skall ha stämma inom kort och jag har inlämnat en motion där jag föreslår stämman att framställa denna önskan till styrelsen. Det är väl tveksamt om "mumlarna och suckarna" på stämman inser sitt eget bästa och röstar för motionen, men om så skulle vara har ju styrelsen ändå ingen anledning att efterkomma stämmans önskemål. Men - STYRELSEN BEKRÄFTAR JU I SÅ FALL MED ALL TYDLIGHET ATT DE INTE ÄR FÖR FÖRENINGSDEMOKRATI UTAN ISTÄLLET STRUNTAR I MEDLEMMARNA, eller hur?

6/10 2007 (2978) e
    Kommentar av Admin
Självfallet kan styrelseprotokoll göras offentliga (om man tar bort "känslig" information).

Och självklart kan stämman fatta ett beslut om så ska ske.

Det kan jag gå ed på!

Jag har till och med lyckats få HSB att erkänna detta.
Jag vet att SBC-organisationen är av annan åsikt... tyvärr (det går att läsa på SBC:s egna sidor). Antingen vet de inte vad de uttalar sig om, eller så försöker de medvetet luras!

Det som står på sidan 295 i boken du refererar till är i och för sig inte fel, men det är missvisande.
Som vi sagt många gånger tidigare så är det ganska underhållande att man när det gäller bostadsrättsfrågor oftast hänvisar till författare som gjort personliga tolkningar av lagar (ofta utan den minsta referens till lagen), i stället för direkt till lagtexterna/förarbetena (eller stadgar).

Och sedan gör glada amatörer (som tjänstekvinnan på Bolagsverket) sina egna fria tolkningar av författarnas fria tolkningar.

Om en "tjänstekvinna" på Bolagsverket hävdar att föreningsstämman inte kan besluta att medlemmarna ska få se styrelseprotokollen så är det bara att beklaga att Bolagsverket uttalar sig i frågor som de inte kan något om (det står ju inte ens i Norstedts gula bibliotek).

Det finns massor med brf:ar i Sverige med offentliga styrelseprotokoll (t.ex. G-I:s Riksbyggen-brf), och positivt är att de tycks öka hela tiden.

Vill du ha lite stöd för att formulera din motion så kan du få lite tips genom att klicka här.


Myggan

Skriver en insändare i GT-
Handlar om en totalt maktgalen styrelse-
Blir påhoppad av en ilsken granne-Med Slag!
Kommer en kurir med ett brev där det står att man ska flytta omedelbart efter ca 50 år som medlem!

Kallad till samtal hos "högsta hönset"

Gissa vart?

Jo HSB NordVästra Götaland så klart!

Vad ska man säga?
Det är ju för bövelen helt åt skogen!
Dessa metoder måste stoppas!
HSB-samhällsfarligt?
HSB-Kriminell ORG?
HSB-Behövs?
HSB-Korumperad?
Välj svar själv!

Efter hot mot ett stort antal medlemmar så måste detta vidriga icke demokratiska monster uppmärksammas som den förening den är!
Nämligen en fara för hela samhället!

6/10 2007 (2977) e
    Kommentar av Admin
Var brevet från styrelsen i din brf?
Skulle vara intressant att se detta brev.

När ska du träffa styrelseordföranden i HSB Nordvästra Götaland?

Du har knappast något att oroa dig för. Din historik visar ju med all önskvärd tydlighet att du är utsatt för rena trakasserier av styrelsen.

Sedan tycker jag att du ska polisanmäla din ilskna granne. Det får inte gå till så här.

Förbannat tråkigt också att medlemmar inte ställer upp för varandra i det som är allra viktigast i en brf, nämligen demokrati och yttrandefirhet!


JA

Jag tycker att du kan tala med en advokat innan överklagan, de ska ge ett besked om det är lönt att gå vidare eller inte.

Måste säga att det är väldigt speciellt att lägga ut hela tingsrättens dom i original på internet när det rör en enskild person på detta sätt. Jag har aldrig hört talas om att något bolag eller organisation gjort något liknande innan.

6/10 2007 (2975) e
    Kommentar av Admin

Ok, jag kanske anlitar en advokat, men annars brukar jag kunna hantera dylika saker ganska bra på egen hand.

Du har helt rätt. Det är unikt. Jag har heller aldrig hört talats om något liknande innan.
I egenskap av sökmotoroptimeringsexpert så är detta också något som jag naturligtvis forskat närmare i. Efter ett intensivt letande i de fyra största sökmotorerna i världen så kan jag konstatera att det inte går att hitta ett enda ytterliggare exempel på detta.

Det tycks vara "världsunikt" i Sverige!

Men det ska en kooperativ medlemsorganisation som HSB till för att göra något som detta.

Ett led i HSB:s förtalningskampanj mot mig.
HSB lägger ut vad de vill och de vägrar att låta mig komma till tals.
Precis som de lögner de tidigare la ut på sin sajt om Brf Misteln och till och med gick ut med i ett pressmeddelande.
Efter många klagomål och väldigt lång tid gick HSB Malmö ut med en luddig dementi av sina lögner, men vad de inte brydde sig om var att ställa till rätta den skada de åstadkommit i sitt pressmeddelande.
Fortfarande idag kan man läsa HSB Malmös styrelses odementerade lögner på nätet.Marianne

Som medlem i HSB tycker jag det är svårt att förstå hur en styrelse i denna kooperativa organisation kan kränka medlemmar. På något sätt känns det som att detta inte ska vara möjligt.

Men när sedan HSB Malmö går ut på sin webbplats med att de i tingsrätten klarat sig från att bli åtalade för ärekränkning, utan att samtidigt be om ursäkt för sitt beteende, oavsett domen i tingsrätten, så känns det som att denna organisation är genomrutten. Riktigt, riktigt rutten!

Denna mentalitet måste dessutom genomsyra hela organisationen med förtroendevalda (och anställda?). Annars skulle ju aldrig några så för uppgiften opassande personer så sitta kvar. Har jag fel?

6/10 2007 (2974) e
    Kommentar av Admin
Jo, men hur ofta har du hört HSB be om ursäkt för de fel och misstag de begått?

De kan nog räknas på ena handens tre fingrar.

Se bara hur det är med klandret från Brf Misteln om HSB Malmös årsstämma 2007.
Har du någonstans sett den minsta antydan till ursäkt för alla de fel som begåtts?
HSB Malmö förnekar inte på något sätt att alla dessa fel förekommit, men att be om ursäkt eller ens komma med någon form av förklaring är inte något HSB anser sig behöva göra.

Det ligger inte riktigt i HSB:s natur att vara ödmjuk eller ursäktande mot medlemmarna.
Medlemmarna är för HSB närmast något nödvändigt ont.

INGEN RESPEKT!
HSB visar inte den minsta respekt mot medlemmarna, och för HSB Malmös styrelse handlar det mest om att försöka lura över de enda som kan påverka i organisationen på sin sida, dvs fullmäktigeledamöterna. Sedan kan övriga 41.000 medlemmar få tycka precis vad 17 de vill.
Det spelar ingen roll för HSB Malmö eftersom dessa 41.000 medlemmar inte har någon möjlighet att påverka något som har betydelse för HSB Malmös styrelse. Det är så organisationen är uppbyggd i sin odemokratiska grund och detta är också vetenskapligt fastställt (så det är inget jag bara kastar ur mig här).

För den trötta HSB-kroppen vore kanske bästa boten
ifall tankarna från toppen kom från roten.
De fem härskarteknikerna

HSB kör ofta med de fem härskarteknikerna, som formulerades av den norske forskaren och feministen Berit Ås. De fem härskarteknikerna skrevs ursprungligen för att visa hur män dominerar kvinnor under föreningsmöten, men det har sedan visat sig att de även används frekvent mot alla kategorier. Bl.a. f.d. statsminister Göran Persson är känd för att ha utnyttjat sig av de fem härskarteknikerna.

De fem härskarteknikerna
 1. Osynliggörande
  Ignorera motståndaren, vänd honom/henne ryggen när han/hon talar till exempel.

 2. Förlöjligande
  Dra uppmärksamheten från sakfrågan till motståndarens person. Kan vara anspelningar på egentligen ovidkommande detaljer som utseende, ålder eller kön. "...men lilla gumman..."

 3. Undanhållande av information
  Utestäng personer från viktig information så de känner sig underlägsna.


 4. Dubbelbestraffning
  Att försätta någon i en situation där alla handlingsalternativ kritiseras. Ex.: En kvinna som väljer barnpassning före ett politiskt möte är oseriös, gör hon tvärtom är hon en dålig mor.

 5. Påförande av skuld och skam
  Att få någon att skämmas eller känna att han/hon har sig själv att skylla för saker han/hon kritiserar. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

Någon som kanske känner igen sig?


För dig som vill läsa hur HSB svarat på det klander som riktats mot HSB Malmös årsstämma 2007 så gå till startsidan. Där ligger HSB Malmös svar under punkt 3 (klicka där på "HSB:s svar på klander").JA

Det stämmer i princip, jag kan kontrollera mycket mera noggrant vid senare tillfälle. Skadestånd för ärekränkning kräver i princip att förutsättningarna för förtalsbrottet är uppfyllda. Men den kompensation man kan kräva är helt enkelt pengar, tyvärr inte offentlig ursäkt.

Nu har jag inte läst bilagan om hur förtalet eller ärekränkningen har gått till men lämnar någon uppgift som är ägnad att utsätta person för andra missaktning döms till förtal. Det behöver inte vara missaktning enligt någon vedertagen samhällsmening utan man ser till sammanhanget. Det är också avsikten som är otillåten, alltså behöver man inte bevis att uppgiften faktiskt medfört andras missaktning.

Det där med tryckkostnader låter märkligt, det kan vara så att en tidining skall ta in en dementi för tidigare felaktig uppgift. Allt jag kan tänka på.

5/10 2007 (2973) e
    Kommentar av Admin
Men om man inte kan begära en ursäkt så är man ju väldigt hårt utsatt!

HSB Malmö har via styrelseordförande Alf Gustafsson och Maj-Britt Thulin här gått ut och förtalat mig inför en hel förening! De har t.ex. spridit lögner om att jag bara är ute efter att sätta dit HSB Malmö. Om jag inte kan kräva att styrelsen ska gå ut med en ursäkt så kvarstår ju den skada de åsamkat mig. Brrr, man är verkligen hårt utsatt som liten medborgare i detta land.

Men i så fall är det kanske så att jag ska hoppas att jag får avslag i alla kommande instanser så att frågan i ställlet får hanteras av EU-domstolen, så att man därigenom kan få lite mer skydd som enskild medborgare från fula påhopp från organisationer som HSB Malmö?

Om du (eller någon annan) har några tips på min överklagan så tar jag naturligtvis tacksamt emot dem.

Ett utkast för mitt överklagande till hovrätten finns på denna webbsida.


JA

"...Civilrättsligt förpliktigad.."... dvs man kan inte föra fullgörelsetalan om vad som helst. Det måste vara tex fullgörelse av del i ett avtal/överrenskommelse eller enligt lag som man därav har rätt till. Det finns alltså ingen grund att kräva dessa åtgärder från HSB.

5/10 2007 (2972) e
    Kommentar av Admin
Ok, tack. Så i mitt fall tolkar jag då detta (utifrån vad Tingsrätten skriver) som att det inte finns något jag kan kräva utöver ekonomisk kompensation.

I så fall kan jag köpa att de flesta av mina krav inte kan anses korrekta, men jag tycker att en offentlig ursäkt borde vara rimlig att kräva i ett fall som detta... men Tingsrätten har ju inte ansett att ens en ursäkt räknas in i "civilrättsligt förpliktigad".
Kan det verkligen stämma?

Jag tycker detta låter speciellt märkligt eftersom jag läst någonstans i lagen att svaranden kan påläggas skyldighet att bekosta "tryckkostnader" för dementi i tidning, och då borde en ursäkt/dementi från HSB vara rimlig att begära... eller?


Anonym i Admins förening

Jag vill först säga att jag är imponerad över hur du orkar stå emot styrelsen i vår förening så som du gör.

Jag måste erkänna att jag skäms för att jag inte står upp på din sida, men till mitt försvar (om det nu kan räknas som ett sådant) så vågar jag tyvärr inte utsätta mig för sådana trakasserier och mobbning som du utsätts för av styrelsen. Därför uppger jag heller inte mitt namn här.

Jag har pratat med flera stycken av de många som flyttat från föreningen den senaste tiden, och de säger alla att den styrelse som sitter här idag är det hemskaste de upplevt i hela sitt liv. Många är helt enkelt mycket rädda för styrelsen. Jag söker själv annan bostad och kommer att dra en lättnadens suck när jag lämnat denna dåraktiga förening där medlemmarna kan sitta på stämman och rösta emot sitt eget bästa, och acceptera att styrelsen helt ohämmat säger att de inte kommer att informera medlemmarna om något överhuvudtaget.

Styrelsen är inte normalt funtad, och jag tror vi är helt överens när jag säger att det finns inget som kommer att kunna göra dem normala. Tyvärr. Jag läste här att vice ordföranden kallade dig för ett "jävla svin" och hotade dig på stämman. Kan du inte polisanmäla honom? Han borde spärras in någonstans, men det visar att det nog aldrig kommer att bli bra.

Ett tips vill jag ge till dig. Ta chansen och lämna föreningen innan styrelsen påbörjat det arbete som extrastämman handlade om igår. Vi vet redan nu hur illa det kommer att genomföras så låt de som röstat fram denna styrelse få betala själva för sitt misstag.
När hyran höjts med en tusenlapp eller mer så kan vi sitta utanför eländet och gotta oss åt att vi lämnade i tid.

5/10 2007 (2970) e
    Kommentar av Admin
Du har säkert rätt.
Denna styrelse kommer aldrig att fungera som en styrelse ska fungera.

Men håll med om att de fungerar bra som avskräckande exempel
Förhoppningsvis kan andra föreningar ta lärdom av detta, så att det i alla fall har något gott med sig.


Rickard

--- PACKAD TINGSRÄTT? ---

Jag läste tingsrättens dom om kränkningarna från HSB, men det verkar ju helsnurrigt! Har de varit nyktra på tingsrätten när de satt ihop denna text eller har de på något sätt lyckats blanda ihop olika domar?

Det är ju ingen logik alls i det som tingsrätten skriver? Jag förstår ingenting!

Sedan undrar jag vad HSB har att slå sig för bröstet här? Tycker HSB att det är schysst att tala illa om medlemmar? För i så fall vill jag veta hur jag utträder ur HSB så fort som möjligt! Jag tycker HSB:s agerande här är ytterst upprörande, och trodde inte i min vildaste fantasi att det är så illa ställt inom denna organisation även om man nog kan säga att HSB har ett ganska skamfilat rykte!

5/10 2007 (2969) e
    Kommentar av Admin
Jag har nu studerat lite närmare vad Tingsrätten skriver, och jag kan bara hålla med dig. Det är verkligen ingen logik i det som Tingsrätten skriver.

Ett exempel.

Lars Henriksson på Tingsrätten skriver;
"Med stöd av 42 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken meddelar därför tingsrätten ogillande dom utan att stämning utfärdas".
Nyfiken som jag är så kollar jag naturligtvis upp vad det står där;
"Om kärandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att detta är ogrundat, får rätten dock genast meddela dom i målet utan att stämning utfärdas.".

Tingsrätten säger att det i den del som avser skadestånd är "uppenbart ogrundat" enligt 42 kap., 5 §, första stycket i rättegångsbalken, och baserar uttryckligen sin friande dom på detta.

Men vad Tingsrätten har missat är att denna paragraf i rättegångsbalken inte syftar på skadeståndet. Paragrafen syftar i stället på själva käromålet. Dvs om det kan sägas att HSB Malmö kränkt eller förtalat mig, m.fl.

Så inte nog med att Tingsrätten inte velat uppge några skäl till sin avvisan av stämningansökan (dvs varför det inte kan anses att HSB Malmö kränkt mig m.fl). Tingsrätten har dessutom blandat ihop äpplen med päron här.

Men det är tyvärr så det fungerar i Sveriges rättsväsende. Det är inte alltid det sitter särskilt juridiskt kunniga på Tingsrätterna, och det drabbar många. Men det är då viktigt att känna till att det finns en justitieombudsman som kan dra Tingsrätten lite i öronen. Problemet är bara att JO nog är ganska överbelastad. Resurserna räcker inte till. Många ärenden sållas nog därför bort bara pga att tiden inte räcker till.

En seriös rådman hade naturligtvis först behandlat den bit Tingsrätten hoppat över här, dvs om kränkning och/eller förtal förekommit, med motivering för sina åsikter om detta. Först efter detta så hade man tagit ställning till om skadeståndskraven var rimliga, och sedan även här motiverat sin åsikt.

Det finns liksom ingen anledning att ens kommentera skadeståndskraven om Tingsrätten inte bedömmer att svaranden begått något fel.

Det som Tingsrätten först av allt skulle ha kommenterat är den skada som kränkningen inneburit. Men trots att detta är det tveklöst mest primära i kränkningsfall så har detta fullständigt och totalt bortsetts från av Tingsrätten.

Inte nog med detta!
Trots att Lars Henriksson nästan enbart skrivit om själva skadeståndet så har han inte berört den del av lagen som reglerar just denna bit, nämligen 5 kap, 6 § i skadeståndslagen, där det bl.a. står;
"Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Därvid skall särskilt beaktas om handlingen
1. haft förnedrande eller skändliga inslag,
3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet,
4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller
5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.
Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig gärning eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan på yrkande av den kränkte i mål om gärningen efter omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom i målet.

Vidare;
I förarbetena sägs att det får anses föreligga ett utrymme för att ta hänsyn till hur den utsatte i det enskilda fallet upplevt situationen vid bedömningen av hur allvarlig en kränkning varit (a. prop. s. 51 och 66). Men inte heller detta har Lars Henriksson tagit den minsta notis om.


Jag hoppas att de flesta begriper att en mycket allvarligare kränkning än den HSB Malmö utsatt enskilda medlemmar för är svår att göra. Det är vanliga "dödliga" som sitter på Tingsrätterna och tar beslut. Ibland tas dessa beslut kanske mest på löpande band. Det "klipps och klistras" mellan nya ärenden och gamla domar, och då är det lätt att det blir galet emellanåt, som här. Dessutom kan man ha otur. Den person som sätts att behandla ett ärende kan vara kopplad på något sätt till ens motpart, och en naturlig konsekvens av detta blir då att ens chans att få rätt reduceras kraftigt.

JO har tidigare sagt att rättsinstanserna måste skärpa till sig och uppföra sig lite mer professionellt, men jag vet inte om det fått särskilt stor effekt. Det är nog något som måste upprepas rätt många gånger innan domsluten som enbart baseras på personligt och individuellt tyckande försvinner. Vad jag skriver här riskerar naturligtvis att bli till min nackdel, just pga detta personliga tyckande inom rättsväsendet.

Men man lär sig!
När jag överklagar så plockar jag bort möjligheten för rättsinstansen att ännu en gång bara rikta in sig på skadeståndskraven, genom att jag bara har ett enda enkelt och lättfattligt skadeståndskrav, enligt "en aktivitet till vilken någon enligt civilrättens regler är förpliktad". Vad 17 det kan vara vet jag inte, men det får jag väl försöka ta reda på (Lars Henriksson tycks endast vilja räkna ekonomisk kompensation dit).


Mer från infomötet.

Så här sa Lars Danielsson/Alf Gustavsson på det informationsmöte som ersatte den planerade extrastämman för HSB Malmö (11/10 2007) ;

"HSB:s resurser skall satsas på framtida projekt och inte satsas på negativa processer som inte leder till annat än dålig stämning."
Tips!
Glöm inte bort det nya forumet om bostadsrätter. Där dyker upp intressanta frågeställningar, lite då och då, även om det är mest aktivitet här.


stephan

HSB:s tidning HEMMA, större skittidning får man leta efter?
I alla fall om man tror sig att som HSB:s bostadsrättsmedlem ha någon nytta av tidningen.
Även som bosparare ser jag att den inte är mycket värd.

Glassiga bilder på nybyggen är vad tidningen handlar om. Och hur duktiga HSB är.

LÄGG NER.


Tillägg:

Eloge till Hemma i HSB.
Svarar på påstående

HSB:s tidning HEMMA, större skittidning får man leta efter?
I alla fall om man tror sig att som HSB:s bostadsrättsmedlem ha någon nytta av tidningen.
Även som bosparare ser jag att den inte är mycket värd.

Glassiga bilder på nybyggen är vad tidningen handlar om. Och hur duktiga HSB är.

LÄGG NER.


Hej Stephan!
Tack för dina synpunkter. Det är alltid intressant att få höra vad läsarna tycker, även om det är ris. Konceptet som Hemma i HSB följer, har utvecklats genom undersökningar om vad de flesta i HSB vill läsa om. Men det är klart att det är svårt att göra en tidning som passar alla våra 535 000 medlemmar.
Med vänliga hälsningar,
Helen Ala-Kojola

5/10 2007 (2968) e


Micke

Har ni läst detta?

4/10 2007 (2967) e
    Kommentar av Admin
Jo, jag har.
You can't win them all.
HSB greppar efter halmstrån.
Vidare till nästa instans.
HSB Malmö stoltserar med att de kränker medlemmar

Jag var tydligen inte tillräckligt tydlig i min stämningansökan, men då är det bara att förtydliga vad som inträffat och lägga till HSB Malmös senaste ageranden.

HSB Malmö vågar inte underteckna!
Att texten (från kvällen 4/10) på HSB Malmös webbplats inte undertecknats med något namn understryker HSB Malmös feghet. Precis i enlighet med den fega styrelsen i min brf så vågar man inte stå för sina synpunkter och sina skrivelser.

Coca cola
Vi har nog inte sett slutet på uttalanden som HSB Malmös berömda coca cola recept!

HSB Malmö visar vem de egentligen är!
Det glädjer mig att HSB Malmö bekräftar sitt smutsiga beteende på detta sätt, men jag måste erkänna att det förvånar mig att HSB Malmö skryter med att de lyckats komma undan med sina kränkningar i den första instansen.

Vem tror HSB Malmö att de lurar?
Kan HSB genom sin skrivelse lura andra än de som ändå står på HSB Malmös sida i alla väder?

HSB Malmö klargör att de anser sig ha rätt att smutskasta sin arbetsgivare
Tycker HSB Malmö verkligen att det är rätt att kränka enskilda medlemmar på detta sätt, alltså oavsett vad en enskild person på den lägsta rättsinstansen i Sverige tycker?
Bevisligen gör de det. De visar ingen som helst ånger för de anklagelser de riktat mot bl.a. mig! Jag har inte fått den minsta lilla antydan till ursäkt från en enda person varken i HSB Malmös styrelse eller anställd på HSB !!!


HSB Malmö utnyttjar medlemmarnas pengar för sin smutskastning
HSB skämmer bara ut sig ännu mer än vad de redan gjort när de precis som i Brf Mistelns fall använder sin webbplats för att försöka på olika sätt svartmåla enskilda medlemmar och föreningar (och t.o.m. öppet ljuga), och utan att ge någon möjlighet att kommentera detta.
OBS!: Detta i motsats till vad jag gör här, där HSB alltid är varmt välkommen att bemöta allt jag skriver, men som de aldrig vågar göra eftersom de här kan få svar på tal.
HSB Malmö är maniskt rädda för att någon ska kunna kritisera HSB och har följaktligen stängt ner alla forum, även för styrelserna.

Etik och moral inom HSB
HSB pratar om etiska värderingar. Här kan alla se hur HSB definierar etik, och hur det står till med etiken och moralen inom HSB Malmö!

Genom att HSB nu på detta sätt stoltserar med att de klarade sig genom den första instansen så skriver hela HSB Malmö under på att det är rätt att smutskasta enskilda medlemmar, så som Alf Gustavsson och Maj-Britt Thulin har gjort. Naturligtvis finns det vettiga människor på HSB Malmö också, och jag tycker synd om dem för att de måste lida för en liten grupp inkompetenta personers dåliga beteende.


H i HSB tycks stå för "Hämndlysten"
HSB tycks vilja försöka svartmåla mig som någon form av hämnd efter att de förstått att jag kan komma att klandra stämman i min förening. Vad kan man tycka om detta?

Tingsrätten kommenterar bara skadeståndskraven!
Jag har själv inte hunnit läsa igenom vad Tingsrätten skrivit i detalj, men den intressanta biten i Tingsrättens uttalande är att Tingsrätten koncentrerat sig på att kommentera skadeståndskraven.
HSB hakar på denna linje och skriver mest bara om skadeståndskraven som att dessa är så mycket viktigare än själva kärnfrågan om HSB Malmös illvilliga kränkningar mot mig, m.fl.

Det blir faktiskt rätt komiskt av att Lars Henriksson på Tingsrätten i Malmö lagt ner i princip all energi på att kommentera skadeståndskraven, men inte med ett ord berör skälet till varför han anser att stämningsansökan ska avslås. Om man avslår en stämningsansökan så begriper väl vilken tomte som helst att det inte är någon mening med att kommentera skadeståndskraven, eller? Lars Henriksson inleder med skadeståndskraven och avslutar med skadeståndskraven och som allra hastigast smyger han någonstans däremellan in att han avslår min stämningsansökan mot HSB Malmö. Lars Henriksson berör inte med ett endaste litet ord de skäl jag uppger för varför jag anser mig kränkt. Lars Henrikssons utlåtande är mest bara pinsamt för Tingsrätten och för rättssystemet i sin helhet!


Det tycks som att HSB Malmö haft tur att få en praktikant eller liknande som gett sitt utlåtande?

Det är några instanser kvar, så vi får väl se hur det slutar.

PS.
Det finns säkert en hel del som inte riktigt är insatt i hur rättsväsendet fungerar. Jag skulle kunna skriva spaltmeter om detta, men det är viktigt att känna till att man kan ha precis hur rätt som helst, men man kan ändå alltid förlora i första instansen, t.o.m. i andra instansen, o.s.v. Om man vet att man har rätt, men ändå har oturen att få ett inkompetent domslut så är det alltid viktigt att man går vidare i rättsmaskineriet. Rättsystemet är kanske inte det bästa i Sverige, men en av fördelarna med vårt medlemsskap i EU, är att vi fått ännu en instans för de beslut som inte de svenska rättsinstanserna vill eller vågar ta. EU-domstolen kan vara en räddare i nöden för många (man kan då överklaga domslut enligt konventionen om de mänskliga rättigheterna; t.ex. rätt till rättvis rättegång, rätt till överklagande i brottsmål, rätt till gottgörelse vid felaktig dom).


Efter att HSB Malmö läst vad jag skrivit här i forumet så har det nu kommit till en underskrift av Saeed Sarvioskouey (som inte ska belastas för detta på något sätt). Tyvärr har HSB Malmö samtidigt valt att plocka bort bilagan med min stämningsansökan. De kom tydligen på att det kanske inte var så bra att medlemmarna informerades om vad det egentligen handlade om.
De som bara besöker HSB:s webbplats får HSB:s starkt vinklade version, men här får ni sanningen i stället (så att du själv kan avgöra om det är en kränkning eller ej).
Klicka här för att läsa om hur HSB Malmö kränker enskilda medlemmar! Jag står i allra högsta grad för min stämningsansökan och rekommenderar starkt alla som utsätts för motsvarande kränkningar av HSB att göra som jag!

Efter påpekande från mig har HSB malmö nu dessutom plockat bort det mesta av mina personuppgifter, dock utan att våga kontakta mig varken om att de skulle åtgärda detta eller att det utförts.


6/10 2007

Jag har nu fått bekräftat från styrelseordförande Alf Gustavsson att HSB Malmö varken kommer att plocka bort eller ändra på den vinklade informationen om min stämning av HSB Malmö, och de kommer ej heller låta mig få komma till tals i denna fråga (eller lägga ut min stämningsansökan).

Jag vet inte varför HSB Malmös styrelse svarade just på denna fråga helt plötsligt när de ignorerat alla mina andra frågor, men jag skulle gissa att deras advokat rått dem att svara eftersom det är det bästa av två "onda" alternativ. Och det får jag nog i så fall hålla med om.


JA

Vill tipsa om en artikel om föreningsekonomi i senaste numret av "allt om Bostadsrätt". Här kan man bl a läsa att många föreningar styrs av sina förvaltare och orskar förening för höga avgifter. Om avgiften ligger mellan 550-600kr/kvm och år är ett detta ett varningtecken, om avgiften ligger över 600kr/kvm och år är kan man med fog befara att förvaltare styr föreningar med onödiga investeringar m.m.

4/10 2007 (2965) e


Admin
Hemsida

Lagbrott

Jag vill bara här förvarna om vad som komma skall.

Jag har precis kommit tillbaka från en extrastämma där styrelsen i min brf återigen tagit in en advokat som mötesordförande; Mats Engstrand från advokatfirman Delphi (en "HSB-advokat").

De lagbrott som begicks av denna advokat (och av styrelsen, med Bengt Skånhamre) är historiska!

Jag blev till och med hotad på denna stämma, inför Bengt Skånhamre, av styrelsen.

Vi kan notera att HSB Malmö inte lärt sig något av den felaktigt genomförda årsstämman för HSB Malmö 2007, utan felen fortsätter, och t.o.m. eskalerar, i HSB-brf:arna.

Mer information kommer när jag sammanställt allt som hände på denna stämma där medlemmarna helt fråntogs sin yttranderätt och frågerätt, och där kallelse och vad stämman handlade om inte stämde överrens.

4/10 2007 (2964) e
    Kommentar av Admin

Vice ordföranden i min förening kallar mig på stämman för ett "jävla svin" och hotar mig med att om jag inte passar mig så kanske det kommer att hända mig någonting!


Dessa hot från vice ordföranden är faktiskt snäppet värre än när ordföranden i min brf sprider ut lögner om att jag kostat föreningen 150.000 kr i advokatkostnader för att styrelsen tagit in advokater till stämman.

Så fungerar det i min lilla förening med en sorglig samling styrelseledamöter, som är mer odemokratiska än vad man skulle kunna tro var möjligt !!!

Styrelsen tror säkert att de går säkra från att kunna göra precis vad som helst eftersom de tror att de kan utnyttja mina och de andra medlemmarnas pengar till sitt försvar. Vad de inte förstår är att man kan (och ska) stämma styrelseledamöter som privatpersoner när de beter sig så här.

Hade det varit det minsta vett i HSB så hade de tagit avstånd från dylikt beteende. Men det kommer HSB naturligtvis inte att göra. Bengt Skånhamre, vad har du att säga om detta?
Tycker du att det är passande att den klart "överarvoderade" styrelse du ingår i kallar sin arbetsgivare för ett "jävla svin" och hotar med att det kommer att hända saker?


Myggan
Hemsida

Riksbyggen

Klicka i bollen

4/10 2007 (2962) e
    Kommentar av Admin
Kommentar från JA - 2963:

Bra exempel på socialistisk skenhelighet.


Micke

En själklarhet att man skall lägga ut årsredovisningarna på nätet.
Idag har HSB Malmö kopplat de flesta föreningar till hemsidor där man på ett enkelt sätt kan koppla pdf till.
Årsredovisningen är offentlig handling. Mäklarna, banker mm kan på ett enkelt sätt få tag på siffrorna de söker om man gör på det sättet.
Tror inte det finns så många föreningar som säger nej till att lägga ut den nätet.
Men det är klart att det finns andra vägar att gå för att få tag på årsredovisningar.
Sen anser jag att det är styrelsens skyldighet att svara på frågor som ställs till dem. Att det tar tid är inte så konstigt om det är "stora" frågor men svar skall man få.
Kanske rent av ägarna skall skicka de på utbildning om de inte vet hur man gör?


4/10 2007 (2961) e
    Kommentar av Admin
Helt riktigt.
De flesta brf:arna inom HSB Malmö har redan sin årsredovisning på nätet, och alla med en webbplats utanför HSB:s enkla webbplatsvariant har sina årsredovisningar där helt öppet.
Precis som du säger så får ju alla mäklare årsredovisningarna ändå om de ber HSB Malmö om detta. Om enskilda spekulanter får detta från HSB vet jag inte, men det skulle vara mycket märkligt om de inte fick det.

Jag vet inte riktigt vad det är som HSB Malmö är rädd för ska hända om samtliga årsredovisningar läggs ut.

Det finns 53 föreningar inom HSB-Malmö som inte lagt ut sin årsredovisning eller som har en gammal årsredovisning liggandes på nätet (plus några till som har föregående års redovisning).

Dessa är;
1 Brf Abboten - ÅR 2004 (styrelseordförande Alf Gustavssons brf)
2 Brf Adjutanten - ÅR 04-05
3 Brf Almedal, Ej komplett!
4 Brf Anneberg
5 Brf Artisten, 2002
6 Brf Astern
7 Brf Berguven
8 Brf Beritta Gurris
9 Brf Bjärshög
10 Brf Blåklinten
11 Brf Båtyxan
12 Brf Bärnstenen
13 Brf Dalgården
14 Brf Duvhöken, 2002
15 Brf Eken
16 Brf Ellstorp (styrelsesuppleant Daniel Ljungs förening)
17 Brf Eriksfält
18 Brf Friheten
19 Brf Godheten, 2002
20 Brf Huggaren
21 Brf Ida, 2002
22 Brf Idogheten, 2002
23 Brf Jacob
24 Brf Jacob Persgården
25 Brf Kasper - ÅR 2004
26 Brf Kastanjen
27 Brf Konstnären
28 Brf Kroksbäck
29 Brf Kronotorp, 2002
30 Brf Lindeborg, 2002
31 Brf Manligheten, 2002
32 Brf Myrstacken, 2002
33 Brf Nibelungen
34 Brf Näset
35 Brf Olga 8
36 Brf Oshögavången - ÅR 2004
37 Brf Oxeln - ÅR 2004
38 Brf Pildammen, Ej komplett!
39 Brf Ribe
40 Brf Rosenvång 2
41 Brf Ryttmästaren
42 Brf Skogsmården
43 Brf Skutskeppare
44 Brf Sofieholm - ÅR 2004
45 Brf Sparvhöken
46 Brf Södertorp, 2002
47 Brf Tapperheten 4 (Valberedare Ingela Perssons brf)
48 Brf Utanverket, 2002
49 Brf Valby
50 Brf Vapensmeden
51 Brf Vindrosen, 2003
52 Brf Ymer
53 Brf Ärlan
Hur många av dessa HSB-föreningar som har annan förvaltare än HSB har jag inte kollat upp ännu.

Vad sedan gäller de ännu obesvarade frågorna så är det självklart att styrelsen måste ha tid på sig för att besvara frågor.

Men för det första så är en klar majoritet av mina 34 frågor ganska enkla att besvara.

Sedan tycker jag att två månader är en rätt bra tid som styrelsen har på sig att besvara dessa frågor. De har trots allt ett ofattbart högt arvode så då bör man väl också kunna ställa något litet krav på att de också ska prestera något för detta arvode.

Inte minst så har styrelsen faktiskt utlovat svar på samtliga frågor under föregående månad, och jag tycker att man bör hålla sina löften. I alla fall om man är intresserad av att ha något förtroende bland medlemmarna. Nu kan man ju inte göra annat än att tolka styrelsens agerande som att inget denna styrelse säger är något man kan lita på.

Sedan är det oerhört nonchalant av HSB Malmös styrelse att inte ens bry sig om att komma med varken en förklaring eller en ursäkt för att svaren uteblivit... och dessutom fullständig ignorera min fråga om varför de inte har hållit sitt löfte.

Jo, kanske styrelsen borde gå på en eller flera kurser för att lära sig grundläggande saker... eller så kanske vi måste börja söka med ljus och lykta efter ersättare till styrelsen. Jag ser på HSB Malmös webbplats att HSB Malmö söker en ekonom. De kanske borde annonsera efter en ny styrelse samtidigt?Off Topic
Länktips - Nyval.com


stephan
Hemsida

Fastighetsskatten avgjord?

Föär ett halvår sedan skulle alla bli vinnare?
Nu kommer alla bli förlorare?
Utom några?

3/10 2007 (2958) e
    Kommentar av Admin
Off Topic


Hemliga brf:ar & hemliga årsredovisningar!

Jag har bett HSB Malmö att lägga ut vilka bostadsrättsföreningar som hör till HSB Malmö.
Svaret jag fått är att HSB Malmö inte vill göra detta. Skälet är att det inte finns någon överenskommelse mellan HSB och brf:arna om att göra detta (precis som om det skulle behövas).

HSB Malmö vill heller inte göra som i andra HSB-regioner och offentliggöra årsredovisningarna för HSB Malmös brf:ar. Skälet för att HSB Malmö vägrar göra detta är samma som skälet för att HSB Malmö inte vågar avslöja vilka brf:ar som hör till HSB Malmö.

Är detta ett skämt, eller?stephan

Mer SBC-"fasoner"
Trots av föreningen fick tillbaka 100 000kr för "försummelse av avtalsöverenskommelser" blev det inte bättre.
Vilket innebar att föreningen "ställde in" avtalskostnaderna för november och december.

SBC:s svar, de använde fullmakten för utbetalningar från föreningen med att plocka ut sina pengar 262 000kr.
Revisorn har påpekat att dessa pengar må¨ste redovisas då de 2003 måste boköras som upplupen kostnad.
Nya styrelsen: en information "vi jobbar på det".

1/10 2007 (2957) e


stephan

Om du menar min skrivelse avseende SBC så har jag erfarenhet av detta "skitbolag" också.

Vid en överenskommelse avseende mellan Väduren och sBC som förvaltade Väduren under 5 år, fick föreningen tillbaka 100 000kr på grund av bristande förvaltning.
Största anledningen var att de satte en förvaltare som de tog från HSB att sköta föreningen.

Ni kanske kan tänka er själva hur det går när Dagens Nyheter har haft en artikelserie där rubrikerna var Väduren tjänar en miljon om året på att lämna HSB:S förvaltning och anlita annat förvaltningsbolag.

I mina ögon är i alla fall många förvaltare "tvättade" som har arbetet under HSB i lång tid.

1/10 2007 (2956) e


JA

Jag anser fortfarande att man måste ha belägg innan man kritiserar SBC som inte är kooperativt. Man kan inte bara anta att det är på ett visst sätt.

1/10 2007 (2955) e


stephan

HSB:s fuskbyggen o tydligen dåliga upphandlingar sker garanterat i hela Sverige hela tiden.
En av de få distrikt och tidningar som förtäljer sanningar är malmö och Sydsvenskan.
Varför???
Jag tror det handlar om Svenska folket. Ensam är inte stark, ensam eller små grupper lägger sig platt och tror att det kunde varit värre.
Och inte kan väl ett så renomerat företag son HSB göra dumma skar?

Vad sydsvenskan och Malmö visar är att om några börjar "rota i skiten" kryper sanningar fram och folk reagerar.
Tackar Admin för denna sida och sydsvenskan för att de har uppmärksammat och får igång debatter om ett av sveriges uslaste företag HSB.


Ej att förglömma är att riksbyggen och SBC är av samma skrot o korn som HSB.

"Skyddade verkstäder"

1/10 2007 (2952) e


stephan
Hemsida

HSB tar sitt ansvar?

Rättsläget är komplicerat"
HELSINGBORG. Ulf Nordström, vd i HSB Nordvästra Skåne, bekräftar att första klagomålet på inträngande regnvatten kom 1999.
Vad har ni gjort åt problemen sedan dess?
— Det är i huvudsak NCC som har åtgärdat. Jag kan inte säga rent tekniskt vad de har gjort, men de har lagt ner rätt mycket tid på att spåra var vattnet kommer in, på att foga och göra ändringar. I en del lägenheter har man fått stopp på inläckaget, i andra har problemet återkommit.
Nu när åtgärdsförslaget ligger på bordet är nästa steg att fördela kostnaderna. Det är helt naturligt att Treudden ska vara med och betala, som han ser det, eftersom föreningen även kräver förebyggande åtgärder i de lägenheter där det aldrig har varit vattenproblem.
Hur har ni resonerat i HSB Nordvästra Skåne när ni kom fram till fördelningen av summorna?
— I en tvist hade rättsläget varit komplicerat. Vi är entreprenörer gentemot bostadsrättsföreningen och gentemot oss är det NCC. Dessutom är ett arkitektkontor inblandat. Det var utifrån det läget vi utarbetade förslaget att alla parter ska vara med och betala - vi, Treudden, NCC och arkitektfirman.

Varför är rättsläget komplicerat? Ni är ju beställaren av de tre fastigheterna.
— Vi anlitade en av de mest ansedda entreprenadjuristerna för att få ansvarsfrågan utredd. Han sade att rättsläget inte är så klart. Garantitiden i bostadsrättsföreningen förlängdes med två år, sedan löpte den ut.
För att ansvaret ska vara HSB:s, fortsätter Nordström, ska problemet dels vara allvarligt, dels vara orsakat av vårdslöshet.
— Allvarligt är det, men det är inte alldeles enkelt att klarlägga om HSB Nordvästra Skåne har varit vårdslöst vid upphandlingen. Det är nog svårt att säga det eftersom både NCC och arkitekten är så kända. Har de i sin tur agerat vårdslöst? Om det kan nog en rättsprocess pågå under lång tid. Därför föreslog vi att vi delar på kostnaderna.
— Egentligen tycker nog ingen att de ska betala.

De inåtgående dörrarna är inte problemet, enligt Nordström. Vattnet kommer in vid fönsterna - och de öppnas utåt.
Enligt Treuddens konsult gäller ert ansvar eftersom första klagomålet gjordes inom garantitiden.
— Det finns ett underhållsansvar också. Låter man bli att underhålla i nio år inträffar så klart saker.
Nordström pekar också på ventilationens betydelse. Det är undertryck i lägenheterna. Om de boende stänger ventilerna när det blåser kallt ute börjar ventilationen suga luft från andra håll. Det skapar också problem.
— Det här kan man hålla på att diskutera i det oändliga. Det viktiga är att det nu finns ett förslag som vi väntar på att föreningen ska ta ställning till.

Christer Åkerlundh


HSB:S Bostadsrätters framtid?????

Mögel, vatteninträgning fuskbyggen alla skyller på varandra med HSB i spetsen.
HSB har stora framtida avtal med byggarna och kommer aldrig att utsätta dem för hårdmangling?
Det är lättare att "lura" köparna, det vill säga bostadsrättsköparna, när regnet öser in i lägenheterna.
Som köpare framförallt av nybyggda lägenheterna skulle man tydligen behöva veta hur upphandlingar går till från HSB.
Men om de inte ens svarar medlemmar på enkla frågor, hur lång tid tar det då innan man öppnar sig och lägger korten på borden vid försäljningar 100 år, om utvecklingen av HSB fortskrider i den takt som har gällt hittills?

30/09 2007 (2949) e
    Kommentar av Admin
"Röta och mögel i HSB:s kronjuvel
Hälften av bostadsrätterna i HSB:s hus i Norra hamnen får in regnvatten. Skadorna är omfattande. Styrelsen kräver att HSB betalar saneringen och ombyggnaden, men det vill inte HSB."

Ännu ett exempel på där HSB använder medlemmarnas egna pengar för att processa mot dem.


Är det de boendes fel att det blir kallt inne när det är kallt ute?

Hur många är vi inte som hört detta bakåtvända resonemang från HSB?


"Allvarligt är det, men det är inte alldeles enkelt att klarlägga om HSB Nordvästra Skåne har varit vårdslöst vid upphandlingen. Det är nog svårt att säga det eftersom både NCC och arkitekten är så kända. Har de i sin tur agerat vårdslöst? Om det kan nog en rättsprocess pågå under lång tid. Därför föreslog vi att vi delar på kostnaderna."
Så fort HSB hamnar i blåsväder så försöker HSB skrämma med att rättsprocesser kommer att ta lång tid och bli dyrt. HSB har obegränsat med pengar från medlemmarna så de behöver inte bry sig om kostnaderna, men de stackars enskilda medlemmarna får betala med egna pengar.


Det är ju HSB som sitter på makten.
Dvs HSB kan ställa krav, och uppfylls inte dessa så kommer de involverade företagen inte att anlitas av HSB. Hela HSB !!!
HSB måste utnyttja sin position för att se till så att det inte blir några fuskbyggen och för att tillvarata medlemmarnas intresse så som det står i stadgarna för HSB att de ska göra.

Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB?

Så här skriver HSB Nordvästra Skåne;
"God arkitektur, vacker design och hög kvalitet står i centrum för vårt företag. Vi vill medverka till att skapa livsrum som ger höga kvalitetsvärden.

Vår uppgift är att verka för ett ekonomiskt fördelaktigt och socialt attraktivt boende. Denna uppgift löser vi genom att bygga bostäder och på bästa sätt medverka till att förvalta bostadshusen administrativt och tekniskt.

Vår ambition är att bygga nya bostadsrättsföreningar med höga arkitektoniska värden och med god kvalitet. Vi arbetar enbart tillsammans med skickliga, speciellt utvalda, arkitekter.

HSB Nordvästra Skåne omfattar drygt 95 bostadsrättsföreningar med över 7500 bostadsrättslägenheter (insatslägenheter)."


stephan

valberedningsredogörelse.

Sug på den!

Tänk om man tog fram statistik i detta område, hur tror ni det skulle se ut????

På Vädurens näst senaste stämma undrade en medlem om det inte gick att få ungdomar, eller i alla fall yngre personer till styrelsen.

Svaret från sammankallande i valberedningen Eila Korkala blev: Tror ni vi har tid att speciellt leta efter yngre personer.
Samma valberednings"madam2 som suttit som valberedare i 10 år, med undantag för ett år då hon tillsammans med övrig valberening blev utbuade ocj ytbytta på en stämma.

Men då så få stäeller upp, och glömskan tydligen är stor från stämma till stämma blev hon åter invald året efter.
I Vädurens information när den för en gång skull kommer står det. Vill du kontakta valberedningen skriv då till styrelsen, så vidarebefodrar styrelsen detta.

ALLT I ETT NÖTSKAL?

29/09 2007 (2948) e


Admin

I STÄLLET FÖR STÄMMA

I stället för den stämma som HSB Malmö skulle ha hållit om jag inte lämnat in mina motioner om valberedningen (etc) så har HSB Malmö nu gått ut med en kallelse till ett informationsmöte den 11 oktober 2007.

Plats: S:t Gertrud, Malmö

Innehållet är luddigt:
Ekonomi, byggnation och valberedningsredogörelse.

29/09 2007 (2947) e
    Kommentar av Admin
Jag hoppas detta "informationsmöte" blir extremt välbesökt !

Hoppas också att det finns någon fullmäktigeledamot med kurage nog att ställa frågan varför HSB Malmös styrelse ställde in den planerade extrastämman bara för mina motioner om valberedningen.

Kommer HSB Malmö att utnyttja denna extrastämma för att sprida lögner nu när de vet att jag inte kommer att vara med och kunna korrigera felaktigheter samt oriktiga påståenden?

Eftersom HSB Malmös styrelse och valberedningen helt uppenbart håller varandra om ryggen för att kunna ta ut sanslöst och helt orimligt höga arvoden så är det troligt att HSB Malmös styrelse kommer att utnyttja detta "informationsmöte" till att försöka släta över alla fel valberedningen begått.
Det måste till en stämma för nyval av valberedning. Kräver inte fullmäktige detta så är det mycket, mycket illa!


TILLÄGG: Presentation av arbetet med nya stadgar för HSB Malmö
Vidare medverkar Kent-Olof Stigh samt VD HSB Riks Eva Nordström.

Länk till info om valberedning finns på startsidan


HSB MALMÖS STYRELSE BRYTER SITT LÖFTE

HSB Malmös styrelse lovade i förra månaden att de under september månad skulle svara på de frågor jag ställt tidigare.

Jag har under veckan till Informationschef Bengt Skånhamre ställt frågan om hur det går med svaren, men inte fått något svar på om jag kommer att få några svar.

Tillägg: Bengt har nu vidarebefordrat min fråga till Alf Gustavsson, så får vi se om det ploppar in ett mail från styrelsen med alla svar.
Jag håller just nu på med en liten utredning som kommer att avslöja en av HSB:s djupast bevarade hemligheter genom tiderna. Tyvärr kan jag inte ge något förhandstips om detta eftersom HSB då säkert skulle göra allt för att stoppa mig. Men det är ganska intressant information och visar rätt bra på en del av de brister som finns i systemet.


Hur många är det som tror att det bara kan finnas en från HSB (HSB-ledamot/HSB-representant) i 1 HSB-bostadsrättsförening?

Jag kan nu avslöja att det faktiskt kan finnas minst 4 poster som upptas av HSB i en brf-styrelse. Mer info om detta kommer senare.

Hur många röster tror du HSB kan ha på fullmäktigestämman?
a) 0 ?
b) 1 ?
c) Obegränsat antal?
d) Annat alternativ; ________ ?
Öppet brev till HSB Malmös styrelse

Till styrelsen för HSB Malmö

Jag måste säga att jag finner det ganska respektlöst av hela styrelsen för HSB Malmö att utlova svar på de frågor jag ställt för en till två månader sedan, men sedan varken hålla detta löfte eller ens förklara skälet till att löftet ej uppfylls.

Jag har av styrelsen blivit lovad svar under september månad. Jag har fått ingenting!
Tycker styrelsen att det är så här det ska fungera?

Styrelsen hade kunnat välja att svara successivt, så hade jag i alla fall fått något.

Styrelsens uppförande indikerar hur mycket löften från styrelsen är värda.
Om man beter sig så här respektlöst mot sin arbetsgivare så kanske man inte ska räkna med att någonsin få den minsta respekt tillbaka från medlemmarna.
Ett löfte från styrelsen tycks inte vara vatten värt! Hur ska medlemmarna någonsin kunna lita på vad styrelsen säger?
Hur ska medlemmarna kunna ha något förtroende för er; Alf, Maj-Britt, Giovanna, Anders, Olle, Maria och Henric?
Tycker ni att ni förtjänar medlemmarnas förtroende, och vad menar ni i så fall att ni gjort för att förtjäna detta?


Jag vet inte vad styrelsen tycker eftersom jag inte fått den minsta reaktion från styrelsen på mina frågor, men jag tycker själv att mina 34 frågor är ytterst relevanta och av största vikt.
Att döma av styrelsens ointresse för att besvara dessa frågor så tycks det dock inte som om styrelsen ser dessa frågor som av betydelse.
Det är lite trist med tanke på att jag är väldigt säker på att de frågor jag ställt är direkt avgörande för HSB:s framtid och medlemmarnas förtroende för HSB-organisationen.

Inte minst riktar sig mina frågor till dig Giovanna, som gått in i denna styrelse med vissa förutsättningar där jag inte kan se att du gjort den minsta ansträngning för att skapa varken en bättre bild av styrelsen eller fungerande kommunikation mellan HSB Malmös styrelse och medlemmar/styrelser. Hur ser din plan ut?

Med tanke på det rekordstora arvode som styrelsen lyckats skaffa sig så får man nog också räkna med att man måste prestera något för detta.
Tycker ni i styrelsen att ni gör er förtjänta av detta sensationellt höga arvode?

Med förhoppning om svar från var och en i styrelsen på denna skrivelse med synpunkter, svar på mina frågor i detta mail och förklaring till varför styrelsen inte tycker att löften behöver uppfyllas.ÖPPET BREV #2 TILL HSB MALMÖS STYRELSE

TILL STYRELSEN FÖR HSB MALMÖ

Styrelsen har utlovat att skrivelser ska besvaras och mottagande ska bekräftas.
Nu, 1 ½ månad efter detta löfte från styrelsen, kan vi se hur mycket löften från HSB Malmö är värda.

Inte nog med att styrelsen utlovar att skrivelser ska besvaras och sedan bryter detta löfte, styrelsen håller inte ens sitt löfte att mina 34 frågor efter 1-2 månader skulle besvaras av styrelsen.

Inte nog med detta!
Styrelsen bryr sig inte ens om att självmant komma med en förklaring till varför styrelsen bryter sitt löfte.

Inte nog med detta!
När jag sedan mailar styrelsen med förfrågan om vad som händer och varför jag efter 2 månader fortfarande inte fått svar på en enda av mina 34 frågor, så får jag inte den minsta reaktion!
Inte ens en bekräftelse från en enda i styrelsen på att min fråga tagits emot !!!

Hur kan styrelsen tro att det efter detta någonsin kommer att finnas en enda sunt tänkande medlem i HSB Malmö som har det minsta förtroende för vad styrelsen säger och den minsta tillit till styrelsens löften???

Tycker styrelsen att det är så här man ska bete sig mot sin arbetsgivare?
Så här mycker har det skrivits om HSB av digitala artiklar på nätet:

2006 = 3 118 artiklar
2005 = 2 438 artiklar varav 111 från SDS och 122 från HD
2004 = 1 860 artiklar varav 128 från SDS och 98 från HD
2003 = 1 012 artiklar
2002 = 942 artiklar
Skåne toppar listan över nyhetsklipp om HSB, följt av Dalarna och Östergötland.
Det är varje år Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad som toppar antalet artiklar om HSB (SDS har under 2006 t.o.m. skrivit fler artiklar än vad HSB själv skrivit i sin egen tidning), följt av Norrbottens-kuriren.

Den händelse som fick mest uppmärksamhet i medierna under 2006 var fallet med "Maj 83".
HSB Riksförbund skriver;
"Hon skulle bli avhyst från sin lägenhet i september och den skulle säljas på exekutiv auktion. Under en enda söndagseftermiddag protesterade cirka en halv miljon personer på mediernas hemsidor. Genom att HSB Riksförbund och HSB Mitt snabbt rekommenderade bostadsrättsföreningen att ändra sitt beslut - samtidigt som medlemmarna i bostadsrättsföreningen protesterade mot styrelsens beslut, blev resultatet att Maj fick bo kvar.
Ett snabbt agerande och individuella svar på alla mail innebar att de flesta verkade nöjda med HSBs agerande i denna fråga.
"
Min kommentar: HSB verkar inte ha läst vad alla medlemmar skrev överallt på nätet om detta! Praktiskt taget ingen var nöjd med HSB:s agerande.


Kommentar av Stephan:

Artiklar

70% av de artiklar du hänvisar till är "inskickade" av HSB själva och deras nya skrytbyggen?


Admin

Jo, klart att mycket är HSB:s egna pressreleaser, men även artiklar från HSB:s egna tidningar, för de räknas in i antalet artiklar.


Kommentar från "Granne" (IP: 85.227.189.61)

Ja, och vad vill du bevisa med det. 1970 skrevs det med all sannolikhet inga digitala artiklar över huvudtaget...


Admin

Jag vill inte bevisa någonting med dessa siffror, mer än att man hittar allt fler artiklar om HSB på nätet. Jag bara återger vad HSB Riksförbund skriver i sin årsredovisning.
Jag förutsätter att de flesta är intelligenta nog att räkna ut att utvecklingen påverkar att fler artiklar läggs ut på nätet.

Det viktiga var mer var någonstans i Sverige som det skrivs mest om HSB. Dvs i Skåne. I övriga delar av landet händer det tydligen inte så mycket inom HSB.


Admin

Brf Hindbygården i Malmö lämnar HSB !!!

Brf HSB Hindbygården med 92 medlemmar kommer att avslutas och ombildas till samfällighetsförening!

29/09 2007 (2946) e
    Kommentar av Admin
... och föreningens revisorer har avgått på grund av "etiska skäl".

Även Brf Skammarp i Bara lämnar nu HSB Malmö och bildar en samfällighetsförening.

Rättelse från Bengt Skånhamre:
"Detta är ingen bostadsrättsförening som är stiftad av HSB, utan privat. De har köpt sin förvaltning av HSB. Hindygården är en småhusförening liksom brf Skammarp i Bara".

Min kommentar:
Ändå ligger såväl Brf. Hindbygården som Brf Skammarp (med Kent Staaf som HSB-ledamot) i HSB:s lista över brf:ar som hör till HSB.

Hur många fler föreningar finns det i denna lista som inte hör till HSB?

Rättelse av rättelse:
Skammarp är nu utredd, jag har fått besked från Bengt att detta i alla fall är en HSB-förening.

PS.
Även om den första brf:en (Hindbygården) inte lämnar HSB så skulle det vara intressant att veta skälen till deras omställning. Varför vill de inte vara en bostadsrättsförening längre???


stephan

likahetsprincipen
När föreningar bildas görs en ekonomisk plan.
där delas andelstalen upp med en rad faktorer.
För att nämna några är det bedömt "billigare" att på på nedra botten, närmast hissen tillexempel.
gavellägenhetr kan ha ett fönster mer vilket gör att andelstalet ökar o.s.v.

I det fall som berörs här får jag uppfattningen av att andelstalen har ändrats efter att den ekonomiska planen är upprättad?
Då blir det svårare att gå tillbaka till den "lilla" skillnaden som mina exempel visar på.
Om tillexempel en förening gör om badrummen kan de som har renoverat ersättas med ersättning istället. Har något sådant skett som gör att det är större skillnader på avgifterna nu, bör nog hela ekonomiska planen göras om i samband med stambyte, eller andra större renoveringar där det blir "lika för alla"

27/09 2007 (2945) e


JA

Likabehandlingsprincip

Om nu standarden är densamma i alla avseenden som tidigare föranledde skillnad i årsavgift bör man fatta nytt beslut om förändrade andelstal.

Dvs ändra grunderna för andelstalsberäkningen i föreningen.

26/09 2007 (2944) e
    Kommentar av Admin
Ja, som du säger så baseras avgiften på andelstalet.

Just detta som Niklas tar upp används som exempel av experterna när man försöker förklara vad likabehandlingsprincipen innebär. Nu vet jag inte om vi känner till alla fakta, men självfallet kan man inte omotiverat ha olika avgifter för likvärdiga lägenheter.

Niklas, ta upp det med styrelsen (och hjälper inte det så gå vidare).
Du ska också kunna få pengar tillbaka retroaktivt om styrelsen gjort fel.


Off Topic

Jag är definitivt för ekologiska produkter, även om jag irriterar mig på att de ofta är betydligt dyrare.

Men nu har vi inom HSB Malmö fått rabatt året ut på ekologiskt kaffe.
Hela 10 % rabatt får vi lyckligt lottade Malmömedlemmar!

Så i stället för att betala 32 kr för en kopp cappuchino behöver vi nu bara hosta upp 29 penningar.


stephan
Hemsida

Istället för stambyte.

Kolla sidan.


26/09 2007 (2943) e
    Kommentar av Admin
Avloppsteknik har bland det sämsta jag sett i webbsidor, men en vild gissning är att de sysslar med relining.

Trist bara att ingen med säkerhet kan säga hur bra denna metod är.
Om det blir några miljoner kronor billigare så hjälper ju inte det om man efter 5-10 år ändå måste byta rören.


stephan

Hur många stämmor avseende stambyte har det hållits i detta land?
Hur många stämmor har stoppats?, respektive borde ha stoppats, på grund av uselt underlag?
Det kanske är en eller två medlemmar på en stämma som har en uppfattning om vad som sker vid ett stambyte?
Styrelsen anlitar väl oftast någon som föredrar på stämman?
Intressent för vem? Oftast inte medlemmarna i alla fall?
ett litet urval av frågor medlemmarna borde ställa, eller vara framtaget av styrelsen innan beslut.
Vet vi vilken beskaffenhet vår fastighet är i idag?
Har vi den tekniska kompetensen att hålla ordning på entreprenörer?
Kan vi självständigt hantera alla frågor från entreprenörer och medlemmar i föreningen på ett korrekt, tekniskt och ekonomiskt sätt.
Besitter vi den tekniska och administrativa kompetensen i styrelsen för att hantera ett stambyte själva?
Har vi tid i styrelsen att administrera och projektleda ett stambyte?
Vilken standard är rimlig att lägga sig på och hur skall kostnaden fördelas över medlemmar.
Ska allt bytas ut i köken eller kan vi behålla snickerierna?
Vilka entreprenörer kan vi handla upp.
Med vilken metod skall vi utföra stambytet?
Metoder?, religning istället?
Styrelseutbildning i ämnet först?
Provhus först?
Vi som nyligen renoverat? Ersättning?
etc.etc.etc


En fråga till avseende stambyte.
Någon som hört talas om att det blivit billigare än kalkylen????

26/09 2007 (2941) e
    Kommentar av Admin

Intressanta frågeställningar!
Ska försöka sätta ihop frågor till den 4:e oktober så att fler kan dra nytta av dessa i framtiden;
Frågor att ställa till styrelsen;
 1. Vilka brf:ar har gjort stambyten under de senaste 5-10 åren, och på vilket sätt kommer styrelsen att utnyttja utredningar, kompetens och erfarenhet från dessa stambyten?

 2. Etc

Fler frågor tänker jag inte lista här och nu eftersom styrelsen och HSB kör med sin vanliga taktik att hålla medlemmarna i mörker så mycket som möjligt så att så lite frågor som möjligt kan ställas. Då tänker jag inte heller bjuda på de frågor som styrelsen och HSB kommer att få den 4:e oktober.

Det är tråkigt att styrelsen har denna inställning, men ännu värre är att detta är den mentalitet som HSB sprider till sina styrelser. HSB är på medlemmarnas absolut motsatta sida, vilket närmast kan beskrivas som helt sjukt!
Angående kostnad billigare än kalkylen;

Det är nog som med infrastrukturen att det har en tendens att stiga i pris om man inte ser upp.
Men just därför är det viktigt att det avtalas om att priset inte kan förändras (mer än kanske inom en ytterst begränsad marginal under givna förutsättningar).
Det känns inte som ett jobb där oförutsedda händelser kan inträffa om man byter stammar.
Det ska inte behöva stiga en krona (om man skrivit rätt i avtalet och anbudsförfrågan).


stephan

Hur blev det med HSB:s inbjudan till resa?
Medlemmarna betalar för att vissa utsedda (styrelseledamöter?) skall kunna träffas. Var det åland, de skulle åka till?
Diskussionsämne här för något halvår sedan.
Någon som var med?
Eller som vet vad som hände.
Information från HSB är ju inte att räkna med som i de flesta frågor.


26/09 2007 (2940) e
    Kommentar av Admin
Har vi HSB-medlemmar någonsin fått någon redovisning av resultatet från konferenser och dylikt?


stephan

Bra att det finns föreningar som kollar "läget" avseende placeringar och upplåningar. Jag tror inte att så många gör det men det ökar förhoppningsvis.

För inte så många år sedan stod det i stadgarna hos alla HSB-föreningar att HSB sk ha hand om alla föreningens medel. PUH. Snacka om monopol.
Men sverige gick med i EU, som jag tror var en stark bidragande faktor att HSB var tvungna att släppa på monopolet. Tyvärr tror jag att det tar en generation innan alla gamla ledamöter som fortfarande finns i styrelserna och "blundar för det nya" är utbytta till ledamöter som mer arbetar för medlemmarna.
För det är vad man gör när man utsätter allt i konkurrens, eller?

26/09 2007 (2939) e


Micke

Stephan
Klart att HSB ledamoten vill göra reklam för sin arbetsgivare. Men det finns även en del om inte har HSB som arbetsgivare.
Något att tänka på är också att i en styrelse är där flera viljor och inte bara HSB ledamoten.
Har valberedningen gjort ett bra jobb har man en stark styrelse som kan hantera alla frågor vilket gör att HSB ledamoten inte har en chans att försöka styra eller ta över.
Han är ett bollplank till styrelsen.
Att styrelserna inte går ut på marknaden när det gäller utlåning av sitt överskottskapital är en brist från deras sida. Vi kan ha upp till 3 olika ”banker” som får ta hand om pengarna. Ibland har HSB högre ränta men det är inte ofta.


26/09 2007 (2938) e
    Kommentar av Admin
Men alla arvoderas av HSB, även om de inte är fast anställda på heltid där.

Sedan tycks HSB alltid sätta in fast anställda som HSB-ledamöter i brf:ar där HSB möter motstånd i någon form.

Som alltid är det beroende på hur stark och kompetent styrelsen är.
I en brf med en kompetent styrelse är HSB-ledamoten maktlös, precis som du säger.

Men hur bra är det att det sitter en HSB-ledamot där brf:en har förvaltningen på annat håll än HSB. Speciellt om denna HSB-ledamot är fast anställd på HSB! Fundera på det!

När det gäller lån så "roade" jag mig för något år sedan med att se hur brf:arna i Malmö löst detta.
I princip alla hade pengar i HSB med avsevärt sämre ränta än alla andra alternativ.
Hur många HSB-ledamöter såg till medlemmarnas och brf:ens bästa och rekommenderade styrelserna att sätta in pengarna någon annanstans?


Niklas
E-post

Likabehandlingsprincipen!

Jag bor i en brf på södermalm där det genomfördes ett stambyte av både kök och bad under 2006. Innan dess fanns det en skillnad i standard lägenheterna emellan, detta resulterade i att man lät dessa lgh:er bära en större del av årsavgiften. Det vill säga att två identiska lgh:et kunde skilja avsevärt vad det gäller månadsavgiften. Efter stambytet då alla husets lgh:er inkluderades har denna fördelning ej reglerats trots att standarden nu är likvärdig för hela huset. Jag som tyvärr bor i en av de lgh:er som har en högre månadsavgift tycker det här känns olustigt och undrar om inte det här är ett klart fall som strider mot likabehandlingsprincipen.

Mvh Niklas!

26/09 2007 (2937) e


stephan

Tystnadsplikt.

Tänk om tystnadsplikten skulle vara som så många tror som sitter i styrelser, och det de får lära sig på HSB-kurser.?

Då skulle varenda HSB.ledmot bryta mot det jämt.
Tror ni inte att Det HSB-folk som sitter som ledamöter diskuterar med varandra, och sina chefer hur de skall agera för att få så mycket arbete och tjänster som möäjligt av föreningarna?

26/09 2007 (2936) e


stephan

HSB:S ledamöter i styrelser?
Är det inte så att dessa ständigt sitter i JÄV-situationer?
Ett exempel:
Om man läser olika föreningars årsredovisningar kan man klart konstatera att de flesta föreningar minst en gång om året gör en deal med HSB avseende överksottsmedel. Det vill säga föreningen lånar ut lite pengar till HSB. detta sker vanligast med 3, 6, 9 eller 1års inlåningar. Räntan föreningen får är några %. Vid dessa beslut sitter HSB.ledamoten med?
Kanske inte röstar för det är väl så ovanligt att styrelser tar in offerter från banker på utlåning?

Men ponera att en styrelse är lite vaken, och gör det de ska. Det vill säga tar in offert från en bank också.

Hur tror ni reaktionen skulle bli om en av den bankens anställda fick vara med på styrelsemötet och presentera sitt förslag?


26/09 2007 (2935) e


Micke

Kommentar till 2931Bara såg att du nämnde hans namn i inlägget och inte de andra.
Vet att din förenings styrelse gillar att arbeta i det tysta och glömma bort medlemmarna.
Vet att man har lite mer ansvar när man är HSB ledamot, men menar att det är en röst av flera så man har inte så mycket att säga till om mer än att reservera sig mot beslut mm. Vilket jag inte vet om han gjort mot dem som går imot hans roll i styrelsen.
Det är bara de runt bordet som vet eftersom styrelse protokoll ej är offentlig handling och man har tystnadsplikt.
Information är en enormt viktig sak att ge till de boende samt att lyssna på vad de boende vill eftersom man är deras förlängda arm och skall verkställa deras beslut.26/09 2007 (2934) e
    Kommentar av Admin
Att man har tystnadsplikt är bara en gammal myt, som otroligt nog lever kvar än idag, men det är sant att det inte finns ett spår av insyn i min brf. Styrelsen är livrädd för att det ska komma ut den minsta lilla information som jag (som är den enda som bryr sig i min förening) kan anmärka på.

Jag vet heller inte om Bengt reserverat sig i någon fråga. Om någon reserverar sig i en styrelse är tyvärr också en väl bevarad hemlighet (inte bara i min förening). Jag vet inte ens Bengts ståndpunkt i någon fråga i min förening vilket gör att jag inte vet om Bengt ens försökt styra in styrelsen i rätt riktning eller om han bara låter övriga ledamöter göra som de vill så länge det inte är solklara lagbrott som han hittar.

De 146 fel som jag i egenskap av justerare framförde på föregående stämma tycker man borde ha gett någon form av reaktion från styrelsen. Men inte. De bara kör på som vanligt och bryr sig inte om något så länge de kan plocka ut sitt oförtjänt höga arvode. I stället sprider ordföranden i min förening ut kränkande lögner om att jag kostat föreningen 150.000 kr (eller mer) för att styrelsen anlitat advokater för att hålla stämman med de 146 felen.

Jag nämnde Bengts namn eftersom jag anser att HSB-ledamoten inte bara har lika stort ansvar som övriga ledamöter, utan även ett utökat ansvar eftersom skälet för att HSB-ledamoten sitter där (officiellt i alla fall) är för att bistå lekmannastyrelsen med kompetens.

Många lever ju i tron att HSB-ledamoten är någon form av garant för att det i alla fall inte går alltför galet till i styrelsen. Om nu så ej är fallet så är det självfallet livsviktigt att medlemmarna förstår att de i stället själva måste engagera sig för att säkra sin investering.

Bengt är en mer officiell person, men alla i styrelsen kommer jag förmodligen att namnge i framtiden när jag gör en sammanställning om hur styrelsen arbetat, vilket kan bli en utomordentlig mall för exakt hur en styrelse inte ska arbeta.

Bengt har nu lovat att framföra till övriga ledamöter i styrelsen att kompletterande information bör gå ut om vad extrastämman handlar om. Så får vi se om de lyssnar på honom.

För att ta upp något glädjande så har jag noterat att allt fler brf:ar i landet offentliggör sina styrelseprotokoll. I den certifiering som HSB har så borde detta vara ett grundläggande krav, men det är inte så lätt att lära gamla hundar (läs "HSB") att sitta. I en väl fungerande styrelse så är offentliga styrelseprotokoll kanske inte så viktigt, men i alla föreningar med styrelser som min så kan offentliga styrelseprotokoll vara skillnaden mellan en välmående förening och en konkurshotad förening.

Se även;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem !

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar

- Valberedning, tystnadsplikt

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt?

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll

- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighetAdmin

Sorglig styrelse

Se nedan!

26/09 2007 (2933) e
    Kommentar av Admin

Denna sorgliga ursäkt för styrelse som sitter i min brf har lyckats med bedriften att t.o.m. göra fel i en så simpel sak som att kopiera HSB:s normalstadgar.

Jag brukar säga att om det går att göra fel så lyckas denna styrelse göra fel. Jag får tydligen utöka detta till att styrelsen lyckas göra fel t.o.m. där det är i princip omöjligt att göra fel.

Det tog mig cirka 20 sekunder att se att den kopia av normalstadgarna som styrelsen presenterat som sitt förslag till medlemmarna är ogiltig och aldrig hade kunnat godkännas.

Det sitter fem personer i denna styrelse, men inte en enda av dessa har tydligen ens bemödat sig med att läsa igenom stadgarna en enda gång!
Och Bengt, du är faktiskt en av dessa! Med tanke på inkompetensen i styrelsen du sitter i så vilar det en extra tung börda på dig. Det håller inte att du sover dig igenom styrelsemötena i min förening och du måste dubbelkontrollera varje liten sak som varje ledamot i denna styrelse företar sig!

Ej heller suppleanten i styrelsen eller de två okunniga internrevisorerna har reagerat.

Jag skulle ha kunnat låta bli att säga något om stadgarna och sedan hade stämman fått göras om, men nu kan styrelsen tacka sin lyckliga stjärna för att jag inte behandlar styrelsen lika illa som styrelsen behandlar mig och andra medlemmar.

Men jag skulle ändå rekommendera hela styrelsen att frivilligt lämna sina poster. Detta kommer ni säkert aldrig att göra. I alla fall inte så länge ni lyckas sitta med kanske Sveriges högsta arvoden.

Detta säger väl kanske också en del om medlemmarna. En av Sveriges sämsta styrelser med ett av Sveriges högsta arvoden. Hur dumma är medlemmarna som bara accepterar detta?

Tilläggas kan att denna sopiga styrelse inte ens brytt sig om att lägga in de förändringar inom det område som "H.R. Ordf" tagit upp i tidigare inlägg, och som medlemmarna i min förening på tidigare stämma varit överens om.

Jag fasar inför att låta denna sanslöst inkompetenta styrelse hantera ett projekt som berör 10-20 miljonor kronor. Det kan bara gå åt skogen, och det kommer att stå medlemmarna dyrt. Mycket dyrt! Men jag kan lova att HSB kommer få stå sitt kast när det blir fel!
När det gäller beslutet om projektering av stambyte (som jag faktiskt fortfarande inte vet om det är vad det handlar om) så har jag nu skickat en fråga till Bengt om man måste uppfinna hjulet varje gång samt vilka brf:ar i Malmö som genomfört stambyte under de senaste 5-10 åren.

Jag kan sedan se att det är ett antal brf:ar bara i Malmö som snart måste ta in anbud på stamrörsbyte. Varför i jösses namn ser HSB inte till att dessa föreningar går ihop och gör en gemensam utredning? Det är skrämmande att se hur lite samordning det finns i denna organisation!


G-I

Admin, apropå extraatämman i din förening:
- punkt 1: jag tycke att du tar det hela lite hårt. det är fullt tillåtet att ändra en motion under en stämma. Det kan vara så att styrelsen kommer att informera i detalj omolika alternativ, om för- och nackdelar, mm. Får man hoppas.
- punt 2: jag tycker som du, men du har ändå en chans att teoretiskt få in dina ändringar i motionen under extraämman, eller tar jag fel?


25/09 2007 (2932) e
    Kommentar av Admin
Jag var kanske inte tillräckligt tydlig, men jag tror inte jag tar detta onödigt hårt.

Medlemmarna ska ta ett beslut på en extrastämma som uttrycks mycket kortfattat i dagordningen. Ungefär 50%-97% av medlemmarna i min förening kommer att tolka punkten som någon liten obetydlig sak. Praktiskt taget ingen kommer att förstå att det handlar om föreningens största utgift i historien. T.o.m. det extremt dyra ventilationsarbetet som gjordes för några år sedan med hjälp av HSB, på ett katastrofalt dåligt sätt, är litet i jämförelse.

Besluten ska tas av en styrelse där det inte finns någon kompetens varken för stambyte eller för att anlita konsulter och beslut ska tas där medlemmarna sedan inte har någon insyn.

Ett beslut av denna magnitud måste föregås av detaljerad information. Det är inget som ens jag som är lite insatt i detta har en chans att sätta mig in i tillräckligt mycket på en stämma för att ta beslut om. Speciellt med det hemska i åtanke att styrelsen vill att medlemmarna ska ge styrelsen fria händer att agera som de vill (för det är alltid vad det handlar om).

Självklart kommer styrelsen att ge någon form av information på stämman. Men vis av erfarenhet så kommer detta inte vara tillräckligt underlag för att kunna ta ett beslut, även om det hade varit möjligt att sätta sig in i denna komplicerade sak på en stämma.

Det värsta är ju att alla självständigt tänkande medlemmar har gett upp och stannar hemma från stämmorna. Kvar är bara de pensionärer som styrelsen brukar ta på en bussutflykt en gång om året. För dessa personer så kan styrelsen inte göra fel hur fel styrelsen än gör.

Jag skulle kunna skriva spaltmeter om detta, men vet inte hur jag ska kunna förklara det tydligt nog på ett kortfattat sätt, så att alla förstår att det inte får gå till så här under några omständigheter.

I en förening med en kompetent styrelse, där styrelsen behärskar att ta fram ett underlag, vet hur man anlitar konsulter, är kapabel att utvärdera konsulters resultat, lyssnar på medlemmarna, låter medlemmarna få ge sina åsikter, informerar om vad som händer, ger medlemmarna insyn, låter medlemmarna kunna påverka under loppets gång, etc, så hade detta kanske kunnat fungera även om åtgärderna inte genomförts i demokratisk ordning. Men dessa förutsättningar saknas tyvärr i min förening.

Jag är inte riktigt med på vad du skriver om att det är fullt möjligt att ändra en motion under en stämma? Det finns ingen motion. Och för att kunna ändra något så måste det finnas något som kan ändras, men det finns det inte.

När det gäller punkt 2 så är svaret nej. Jag har varken en teoretisk eller praktisk chans att få igenom mina ändringar. Med all säkerhet inte den minsta lilla ändring (inte ens formuleringen "Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB. Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen i förvaltningen av föreningens angelägenheter och handhavande av dess räkenskaper och medelsförvaltning"). Tar för lång tid att förklara detta just nu, men så är det. Det enda jag kan göra är att köra mina förslag fram till arla morgonstund, men något gehör kommer jag inte att få från Bingolotto-tanterna.


När det gäller punkt 1 så har jag nu fått ett klarläggande från Bengt.
Bengt skriver;
"Beslutet om projektering innebär att styrelsen tar fram förslag på åtgärder, presenterar hur och på vilket sätt de påverkar medlemmarna, estetiskt och ekonomiskt, i bostadsrättsföreningen för att de skall kunna avslå eller tillstyrka på en kommande stämma under 2008. Beslutet nu innebär inte att någon renovering påbörjas."

Mitt svar:
När det gäller den första punkten så har jag inte missat att det står projektering. Men jag vet av en massiv erfarenhet från denna förening att saker som formuleras på ett sätt sedan kan tolkas på ett annat sätt. Om det enbart är projektering ni avser, och inget frikort därifrån till att sedan gå vidare till genomförande av projektet varför går ni inte ut med en kortare förhandsinformation om vad detta innebär, hur upplägget är tänkt, vilka kall- och varmvattenledningar som avses, om styrelsen ska göra något av projekteringen eller om 100 % lämnas till konsulter (och vilka konsulter), etc?

Varför formuleras det inte på ett sätt i kallelsen så att alla förstår vad det är för projektering som avses? Det handlar om ett stamrörsbyte i alla tre husen! Eller hur? Jag vet fortfarande inte om det är detta som avses!!! Byte av kall- och varmvattenledningar kan vara något helt annat.
Varför vill styrelsen inte vara tydlig med detta?

Och avses projektering av stambyte enbart men beslut om installation av nya värmecentraler och radiatorer?
Eller avses projektering av stambyte såväl som av värmecentraler och radiatorer (dvs inga beslut om genomförande)?
Formuleringen i kallelsen lämnar även här fritt för tolkiningar.

Vi har t.ex. fått höra en snikvariant tidigare som verkligen skulle förstöra vårt boende med utanpåliggande rör. Sedan har vi relining-metoden (där det ännu inte finns någon enad expertis om hur bra eller dåligt detta är).
Varför går styrelsen inte ut med lite olika alternativ så att medlemmarna ges möjlighet att fundera över de olika alternativen, så att vi inte kastar ut våra pengar på projektering av något som ändå ingen vill ha?

Med tanke på att styrelsen tidigare inte brytt sig om att "be om lov" (t.ex. trädfällning och ny miljö) eller på annat sätt involvera medlemmarna så är det lätt att tro att styrelsen på denna stämma vill passa på att smyga in ett godkännande för att även gå vidare till ett genomförande utan kommande stämmobeslut. Borde det inte framgå väldigt tydligt i kallelsen vad som gäller?

Jag förstår att skälet till att styrelsen inte går ut med mina förslag på stadgeändringar är för att minska risken för att jag ska lyckas få igenom något av dessa, men ett underlag för projekteringen före stämman är väl inte för mycket begärt?

Om det ens bara stått det som du nu skriver till mig så hade det varit ett stort plus!
I kallelsen står det inte ens att detta är förberedelser inför ett beslut som kommer att tas på en stämma under 2008, vilket bara detta hade klargjort en hel del.


Micke

Kommentar till 2927
Kan hålla med att hela styrelsen kollektivt gjort fel, men att "hänga" ut Bengt som den skyldige tycker jag är fel, eftersom det kan vara så att han blivit överkörd av styrelsen.
Eller styrelsen kört över han.
Det är bara de som vet som deltog på mötet.
Men taktiken är HSB:s25/09 2007 (2931) e
    Kommentar av Admin
Jag vet inte om jag direkt hänger ut Bengt.
Jag har inte sagt att han ensam är ansvarig för hur det gått till, bara att han ingår i denna styrelse som betett sig på detta fula sätt i en så viktig fråga. Så har det varit i alla år, så detta är inget nytt. Tvärtom är det signifikativt för hur styrelsearbetet bedrivs i min förening.
Och naturligtvis har jag gett Bengt en chans att försvara sig. Han har varken försvarat sig eller förklarat varför det blivit så här. Men om han har en förklaring kan jag lova att jag lägger ut den här.

Bengt är informationschef, men det finns nog få föreningar i landet som har så lite information som i min förening. Den extremt lilla information som finns hängs i bästa fall upp på en dold plats i källaren. Aldrig någonsin att något delas ut i brevlådorna, om det inte är absolut kritiskt nödvändigt.

Sitter man som HSB-ledamot så har man faktiskt ett särskilt ansvar i styrelsen, och det går inte att alltid dölja sig bakom de andra i styrelsen. Är det så att Bengt inte ställer upp på styrelsens agerande så får han faktiskt ha stake nog att kunna ställa sig upp och säga att detta är inget han ställer upp på.

Visst är styrelsen i min brf inte mycket att hänga i julgranen, men då måste HSB tydligt markera för medlemmarna när fel begås. Det är HSB-ledamotens förbannade skyldighet!

Min förening består av tre hus. Styrelsen har tagit sig friheten att låsa oss alla ute från det som vi gemensamt äger så att vi enbart kommer in det hus som vi bor i.
Men inte nog med det. Styrelsen vägrar uttryckligen att ge mig som valberedare tillträde till de två andra husen. Det säger väl en del om denna styrelse där Bengt Skånhamre sitter som HSB-ledamot?

Medlemmarna får inte sätta upp information någonstans. Styrelsen blockerar alla möjligheter till diskussion mellan medlemmar, och kräver t.o.m. att medlemmarna ska betala för att utnyttja vår outnyttjade fritidslokal om vi vill hålla medlemsmöte där.

Endast en person i styrelsen vågar förekomma med namn på skrivelser, annars undertecknas alla papper med enbart "Styrelsen". Även personliga mail!


Myggan
E-post

Tingsrätten och skadestånd.

Enligt brev från tingsrätten har föreningen rätt att begära skadestånd av styrelse efter att minoritetsgranskningen är klar.

Någon här i forumet som har kört en sån process i tingsrätten?

25/09 2007 (2929) e
    Kommentar av Admin
Kommentar från "Grannen" (IP: 90.227.40.108) - 2966:

Du skall kanske berätta att du hade en uppfattning och vi andra medlemmar en annan på stämman. Du skall inte ljuga, det är inte bra. Utan berätta hur det är istället.


Admin

Jag förstår inte.
Vad syftar du på och vem riktar du dig mot?


stephan

Ja du Admin. Inom bostdsrätt måste det snart uppfinnas ett nytt ord för demokrati.

Jag och en till (också kritisk mot styrelsen) brukar också få viktig information några dagar senare än alla andra)

Fördelen med din förening gentemot VÄDUREN i Haninge är att det första beslutet byte av ledningar och radiatorer, skulle ha gjort utan stämmobeslut.
Inte ens bygglov söker styrelsen fast tillexempel garage byts struktur på för miljontals kronor. Än mindre stämmobeslut.

25/09 2007 (2928) e


Admin

Hur styrelse och HSB lurar medlemmarna

Se nedan!

25/09 2007 (2927) e
    Kommentar av Admin

Styrelsen i min förening har gått ut med kallelse till en extrastämma innehållande två punkter;
 1. Beslut om projektering för byte av kall- och varmvattenledningar, installation av nya värmecentraler samt radiatorer (enkel majoritet)
  Ingen information har föregått denna extrastämma. Genom att styrelsen inte ger någon som helst förhandsinformation så hoppas styrelsen att medlemmarna inte ska förstå hur stor denna punkt är, och vad detta kommer att innebära i rejält ökad årsavgift för medlemmarna. Detta är en strategi som HSB lärt ut till brf:arna under alla år, och som oftast fungerar väldigt bra om man vill köra över medlemmarna samtidigt som man utsätter sig för minsta möjliga kritik.
  Det är fegt, det är ruttet och det är fult. Men det är så det fungerar inte bara i min brf, utan även i en hel del andra misskötta föreningar.

  I stället för att undersöka fakta och kunna tala för sin sak så försöker man gå köksvägen och - utan insyn och utan information om vad som händer - göra som man vill. Var och en förstår att en styrelse som inte är kompetent att göra ens rätt i den minsta lilla fråga knappast lär göra rätt för beslut i tiomiljonerkronorsklassen

  En öppen och ärlig styrelse hade gått ut med information och sagt att detta är den största fråga som denna förening kommer att hantera någonsin, och därför är det viktigt att du kommer till denna stämma!

  Det viktigt att känna till att styrelsen i min brf under sin tid inte gjort mycket rätt. Faktum är att om det har gått att göra fel så har denna styrelse gjort detta. Medlemmarna i min förening består till större delen av äldre personer vilket förmodligen inte gör det hela bättre.

  För varje stämma så kommer allt färre av medlemmarna till stämmorna eftersom de ser att det aldrig går att göra sig hörd ändå. De i princip enda som numera kommer till stämmorna är de som inte begriper sitt eget bästa och som bara ser stämman som lite underhållning och som en omväxling till att sitta och titta på Bingolotto. 2. Första beslutet om att antaga nya stadgar för föreningen (enkel majoritet). Stadgeförslaget bifogas
  Trots att jag har omfattande förslag på stadgeändringar så har styrelsen inte nämnt dessa med ett ord. Styrelsen har bara kopierat HSB:s normalstadgar rakt av, trots att dessa är extremt dåliga och endast formulerade för HSB:s och styrelsens eget bästa, utan hänsyn till medlemmarnas rättigheter.

  Styrelsen har också mage att kalla HSB:s normalstadgar för "Styrelsens förslag till stadgar", trots att inte en ledamot i denna styrelse har lagt ner en sekund på att fundera över innehållet.


Kallelsen är daterad den 19 september, och om den delats ut den 20 september skulle detta ha varit exakt två veckor före extrastämman som äger rum den 4 oktober. Om styrelsen väntade 4 extra dagar specifikt för mig innan jag fick kallelsen vet jag inte.

Not. I min styrelse ingår Bengt Skånhamre (informationschef HSB Malmö) som HSB-ledamot.

Mer info kommer efterhand här.H. R. Ordf
E-post

Problemet är ju ledningar till våtutrymmen/kök/grovkök. Att brh ansvarar för att ytskikt inkl klämring i golvbrunn är tätt är ju enl HSB:s gamla "§14". Och där stannade brh:s anvar tidigare. Med lagens nya skrivning (2003) - måste man inte tolka det som att brh nu har ansvar för hela golvbrunnen och den del av avloppsledningen (ofta ingjuten/inbyggd i golv och svårbesiktigad) som går från golvbrunnen/wc/handfat till en större ledning "som tjänar mer än en lägenhet" Detsamma bör gälla för kall-/varmvattenledningar, att brh ansvarar fram till anslutning till gemensam "matarledning". Det kan i så fall röra sig om betydande sträckor i golv/vägg under/genom andra lägenheter (vilket ansvar har brh i dessa lgh?). Jag avser alltså ledningar som föreningen en gång vid byggnationen dragit till resp lägenhet. Jag tycker detta är svårtytt. Hjälp mig med tolkning! Finns prejudikat?

25/09 2007 (2926) e


nike, medlem i frist brf, SBC.

Svar till Markus+icke medlem.

Gå in på hemnet.se så finner du bostäder över hela Sverige.

24/09 2007 (2925) e


G-I

jag tycker att kranar ska vara den boendes ansvar.
Men alla rör för vatten (avlopp och under tryck) samt alla elledningar ska vara föreningnes ansvar om föreningen har lagt dessa ledningar en gång i tiden.
I lagen står det bara rör som "tjänar fler än en lägenhet", men detta brukar man stryka i stadgarna.
Man kan sammafatta det att alla rör under golvet och i väggarna är föreningens ansvar om föreningen har lagt dem där. Men som det står i förslaget är inte emot lagen heller.
G-I (ordförande)

24/09 2007 (2924) e


H. R. Ordf
E-post

I min brf (oäkta brf) har man genom åren ej avsatt tillräckliga medel för större underhåll som ledningsbyten. Jag fick styrelsens förslag till nya stadgar häromdagen. Dessa innebär att stora underhållsåtgärder förs över på bostadsrättshavaren. Är BRL så dispositiv att den nya lydelsen kan gåm igenom? Tacksam för kommentarer!

HITTILLSVARANDE LYDELSE:
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

28 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick.
Till lägenhetens intre räknas såväl rummens väggar, golv och tak som inredning i kök, bad-rum och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerdörrar. Bostadsrättshavaren svarar dock ej för målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar och ej heller för underhåll av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för av-lopp och för lägenhetens förseende med värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten.
Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som där gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller nu dock endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
Tredje stycket första punkten äger motsvarande tillämpning om ohyra förekommer i lägenheten.FÖRESLAGEN, NY LYDELSE:
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

37 § Bostadsrättshavaren ansvarar för hemförsäkring av bostadsrätten och skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av bland annat:
- Ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar mer än en lägenhet.
- Till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar samt målning av ytterdörrens insida.
- Icke bärande väggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fack-mannamässigt sätt.
- Lister, foder, innerdörrar, säkerhetsgrindar, el-radiatorer och brandvarnare. För vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning.
- Elektrisk golvvärme som bostadsrättshavaren försett lägenheten med.
- Ventiler till ventilationskanaler
- Säkringsskåp och därifrån utgående ledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer.
- Insidan av fönster och dörrglas till fönster och dörr samt tillhörande beslag och handtag samt invändig målning. Motsvarande gäller för balkongdörr.
I badrum eller annat våtrum samt i wc svarar bostadsrättshavaren för:
- Till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
- Inredning, belysningsarmatur, vitvaror, sanitetsporslin, golvbrunn inklusiva klämring.
- Rensning av golvbrunn.
- Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning, kranar och avstängningsventiler, ventilationsfläkt och elektrisk handdukstork.
I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning som bland annat:
- Vitvaror, köksfläkt, diskmaskin, ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning, kranar och avstängningsventiler.

38 § Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

39 § För reparationer på grund av brand eller vattenskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen. Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som där gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller nu dock endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.


24/09 2007 (2923) e
    Kommentar av Admin
Det är vad jag kan se vid en snabb överblick en kopia av HSB:s normalstadgar.

Som diskuterats en miljon, eller så, ggr tidigare så är problemen främst.
- Underhållet av lägenhetsdörren (stadgarna funkar helt enkelt inte som de ser ut idag!!!)
- Underhåll av kranar (som bör ligga kvar på föreningen)


stephan
Hemsida

Det är synd om Stockholmarna?

Borättsägare riskerar förlora stort på budgeten

Bostadsrättshavarna framstår som de stora förlorarna efter den senaste omläggningen av bostadsbeskattningen. Särskilt gäller detta de som bor i bostadsrätt och som har med sig stora uppskov från ett tidigare boende. Och det är enligt samstämmiga bedömare en långt större grupp på Stockholms bostadsmarknad än vad regeringen vill medge.23/09 2007 (2922) e
    Kommentar av Admin
Regeringen avskaffar fastighetsskatten från och med nästa år. För landets bostadsrättsföreningar införs istället en avgift på 1200 kr per lägenhet och år. Samtidigt införs en ränta för den som fått uppskov på tidigare vinster på 0,5 procent.

När HSB Stockholm räknar på detta blir resultatet att kostnaderna för den enskilde bostadsrättshavaren ökar såväl innanför som utanför tullarna. Ränteutgiften för uppskjutna vinster – som inte är avdragsgill eftersom det egentligen inte rör sig om en ränta utan en skatt – blir större än de skattelättnader som föreningarna får med regeringens nya förslag.

–Våra beräkningar visar att Stockholms bostadsrättshavare blir förlorare med regeringens nya budget, säger Charlotte Axelsson, vd på HSB Stockholm.

HSB Stockholm har räknat ut den totala boendekostnaden för ett antal bostadsrättsföreningar i Stockholm. I beräkningen har man gjort antagandet att borättshavaren har en viss uppskjuten vinst, 1000000 innanför tullarna och 500000 i förorten


Markus+icke medlem
E-post

Hej!

Jag är redo att flytta, jag vet att alla företag som förmedlar eller säljer bostadsrättter har sina egna hemsidor.

Finns det en sida som har flera företag samlade på ett ställe?

Tänkte då missar man inget.

MVH en privatperson.

23/09 2007 (2921) e


stephan

BoRevision
Det har tydligen inte hänt mycket sedan HSB sålde företaget till Christer.Weglin och c/o?

Någon styrelseledamot ute i landet som har förhandlat priser eller avtal?

Någon som överhuvudtaget kollat vad som gäller, eller fått information?

Kollar man hemsidan syns ingen som heslt skillnad mot tidigare företagskonstruktion. Måste vara den första och enda i landet där inte någon förändring har skett vid "nya ägare"

HSB styr fortfarande, i samma hjulspår kan man undra?23/09 2007 (2920) e
    Kommentar av Admin
Inte särskilt mycket att förhandla om priset när det gäller BoRevision.

Däremot när det gäller kvalitet på revisionen så finns det en hel del att önska sig bättre.
Och det gäller oavsett vilken revisionsfirma det är som går via HSB.
Det visade sig nämligen att Ernst & Young är precis lika inkompetenta som BoRevision!
Man får vad man betalar för.

Däremot, ett hett tips.

Till alla ni som inte förhandlat ert avtal när det gäller förvaltning.
Jag kan garantera er att ni betalar för mycket för förvaltningen!!!
Alla som förhandlar om priset för förvaltning får lägre kostnader omedelbart!

Tänk bara på att kasta ut HSB-representanten från styrelserummet innan styrelsen nämner ett ord om förvaltningen.


Myggan

Att skanska grisar ner sig genom att göra "affärer"
på detta sätt.

Måste innebära att HSB inte vill ha med SKANSKA att göra?

22/09 2007 (2919) e
    Kommentar av Admin
HSB säger ju sig vara noga med vem de väljer som samarbetspartners med tanke på bl.a. miljö etc, så då bör Skanska inte vara en samarbetspartner som HSB kan välja framöver.


Tips till dig som är förtroendevald i brf i Malmö-regionen
Enligt besked jag fått så är brf-mässan den 19-20 oktober öppen inte bara för styrelseledamöter, utan även för alla som är förtroendevalda inom HSB (tydligen även för dem inom Riksbyggen, SBC, etc).

Där finns en del matnyttigt, t.ex.;
Styrelsens ansvar som fastighetsägare
Aktivt styrelsearbete

Plats: Hotell Hilton, MalmöG-I

Att Skanska arbetar i Sydameriak för oljeindustri var en nyhet för mig. Men det är olja som är orsaken till problemet. Kör mindre och bara bensinsnålla fordon, köp lokala varor, mm. Det blir mindre pengar till oljeindustri.

22/09 2007 (2918) e


Myggan
Hemsida

Klicka i bollen

HSB använder detta företag.
Låt aldrig skanska vara med att lägga anbud.
Gör en markering där HSB!22/09 2007 (2917) e


Myggan
Hemsida

Öppenhet.dialog och demokrati kommar att införas virituellt?
Det var det man skulle ha "HSB koden" till?
Sluta leka HSB lyssna på medlemmarna!
Klättra ner från tornet och sätt fötterna på jorden.

Klicka i bollen

22/09 2007 (2916) e


stephan
Hemsida

Jämför Hemma i HSB nedan, med artikeln om hushållstjänster i sydsvenskan.
NÅGON HAR FEL?????

2) # 2884, stephan, 2007-09-13
HSN räknar??? Citat från senaste tidningen Hemma i HSB, sid 48. Vilka tjänster vill medlemmarna ha? "HSB har frågat sina medlemmar vad de köper för hushållstjänster och vad de skulle vilja köpa framöver. Fler än hälften av HSB medlemmarna skulle kunna tänka sig att betala för såväl städning (52%) som fönsterputsning (62%). Störst andel skulle vara beredda att betala mellan 100 och 200 kronor i timmen. De tre vanligaste tjänsterna man köper idag är reparations- och servicetjänster (26%), fönsterputsning (11%) och städning 85%). De är främst äldre personer och höginkomsttagare som köper tjänsterna. Fler än hälften är intresserade av bl.a. trädgårdsskötsel, flyttstädning, flytthjälp och snöskottning. Däremot är bara drygt var tionde intresserad av barnpassning. Det är också ett måttligt intresse för tvätt och strykning (15%), men nästan dubbelt så stort intresse för städning (29%) och ännu större intresse för fönsterputsning (44%)."

------------------------------------------------------ --------------------------
Kommentar från Admin till inlägg # 2884
"De är främst äldre personer och höginkomsttagare som köper tjänsterna." HSB hade sluppit göra denna undersökning om de frågat mig!


22/09 2007 (2915) e

Upp - Nästa sida
   

Sveriges enda forum för alla brf-medlemmar

Sveriges största forum för alla i bostadsrätt (HSB, Riksbyggen, SBC).
Här diskuteras allt som hör till bostadsrätter;
demokrati, öppenhet, insyn, information, medbestämmande,
rättigheter, lagar, styrelsens ansvar, stamrörsbyte, etc.
Startsidan om bostadsrättsföreningar

Riksbyggen

Länka gärna till detta forum


Sök bland detta forums inlägg
Sök bland Admins kommentarer
Du kan för närvarande enbart söka på en söksträng åt gången (dvs du kan inte söka på ord som inte kommer direkt efter varandra).


I min förening är jag


Styrelseledamot/ordförande
Styrelseledamot/sekreterare
Styrelseledamot/studie- o fritidsorg.
Styrelseledamot/ledamot
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning/sammankallande
Valberedning/övrig
Deltagare i arbetsgrupp
Medlem
Övrigt
Resultat

Det kan vara intressant att se vem som hittar till
detta forum, så fyll gärna i vilken kategori du tillhör.

Sida 1
Sida 2
Sida 3
Sida 4
Sida 5
Sida 6
Sida 7
Sida 8
Sida 9
Sida 10 Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 19
Sida 20 Sida 21
Sida 22
Sida 23
Sida 24
Sida 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271


Tid: 27/05-2018 01:44:59 GMT (UTC+2 sista sön i mars - sista lör i okt, annars UTC+1)

1 användare totalt idag - 1 online - Senaste besök: