Motion #72 - Bra att styrelsen/HSB ljuger för dig?

Hur kan du tolerera att styrelsen ljuger för Dig?
På tidigare stämmor så har styrelsen samarbetat med HSB enbart i syfte att styra medlemmarna mot att avslå alla motioner, oavsett innehåll. Detta har de lyckats väl med. Men frågan är hur du som medlem kan acceptera att styrelse och HSB medvetet ljuger för dig? Är det inte illa nog att styrelsen inte följer stämmans beslut?

Fullständigt irrelevanta skäl för att avslå motioner
I svar efter svar från HSB så har styrelse och HSB presenterat de mest galna skäl för att motionerna skulle avslås.

En av de mest frekvent använda osanningarna från styrelse & HSB är följande;
1. Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.
Målet är att föra Dig bakom ljuset
Denna lögn presenterar HSB för medlemmarna eftersom de är säkra på att medlemmarna inte kommer att förstå att det just är en lögn. HSB bryr sig inte ens om att jag ingår i denna förening och att HSB måste förstå att jag inte skulle låta mig luras. Syftet var att lura dig, inte mig!

Stämman måste kräva av HSB att förklara sig

Nu klargör jag några av de lögner som framställts i styrelsens svar på motionerna, och en naturlig reaktion på detta vore att stämman ber HSB förklara sig. Skriftligt! För på stämman kan säkert HSB fortsätta på samma spår.

Ett tips är att stämman ber HSB Malmö om att presentera ovan- och nedanstående exempel på svar från styrelse/HSB, som sedan skrivs under av minst två jurister på HSB Malmö om att de stämmer.
Jag kan garantera att HSB aldrig kommer att göra detta. Anonymt kan de säga precis vad som helst, men om de måste stå till svars för vad de säger så kommer de att vara betydligt mer försiktiga i sina uttalanden.

Vad är det som gäller egentligen?
Sanningen är att stämman är föreningens högsta beslutande organ och kan ta beslut om precis vad som helst som ligger inom lagens ramar och föreningens befogenheter i samhället.

En annan mycket frekvent använd osanning av styrelsen/HSB är;
2. När det gäller styrelsens arbetssätt är detta en angelägenhet som styrelsen har att behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och tillfredsställande sätt.
Denna formulering är kanske mer ett allmänt tyckande, men den är formulerad på ett sätt och i ett sammanhang som visar att tanken är att medlemmarna ska tro att detta är något som i princip är lagstadgat.

Vad är det som gäller egentligen?
Det är stämman som bestämmer, inte styrelsen, och känner stämman att styrelsen är på fel spår ska vid mindre förseelser stämman leda in styrelsen på rätt spår, och vid mer allvarliga förseelser så ska stämman avsätta styrelsen och tillsätta en styrelse som i stället värnar om medlemmarna.

Följande är en finurligt formulerad osanning;
3. Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen.
Vad som gör denna formulering så finurlig är att när den används för att avstyra motioner så kan den uppfattas som helt naturlig. Tyvärr är det då så att de flesta medlemmar inte har en susning om vad revisorerna egentligen granskar, och hur. Faktum är att ingen vet detta, förmodligen inte ens revisorerna själva.

Vad är det som gäller egentligen?
Sanningen är i stället att varken lekmannarevisorerna eller den auktoriserade revisorn gör det som en revisor ska göra, dvs granska den löpande verksamheten. Och i vår brf är det dessutom så olyckligt att nödvändig kompetens för uppdraget som lekmannarevisor saknas.

Ovanstående lögn används som regel i kombination med en t.o.m. mer allvarlig lögn. Tex.;
4. Motionärens riktlinjer syftar bl.a. till att medlemmarna utan någon rätt till det skall granska styrelsens arbete genom att t.ex. ta del av beslutsunderlag, fakturor eller styrelseprotokoll.

eller;
5. Medlemmarna har därutöver ingen rätt att granska styrelsens arbete.
Stämman måste kräva av HSB att förklara sig
Samma sak här. Be två jurister från HSB att skriva under på att detta skulle vara sant. Jag kan garantera att det aldrig kommer att inträffa, eftersom alla vet att det är en gravt allvarlig lögn.

Vad är det som gäller egentligen?
Sanningen är i stället att stämman inte bara har rätt att granska styrelsens arbete. Det är t.o.m. stämmans förbannade skyldighet!
  • Vill stämman se styrelseprotokoll så skulle styrelsen bryta mot lagen om stämman nekades detta.
  • Vill stämman se fakturor så skulle styrelsen bryta mot lagen om stämman nekades detta.
  • Vill stämman se beslutsunderlag så skulle styrelsen bryta mot lagen om stämman nekades detta.
Stämman har ALL rätt
Det är nästan ingenting som stämman i en brf inte skulle kunna se. Vissa styrelser och HSB använder sig av lagens luddiga formuleringar, som är generella och mer riktade till större företag/organisatoner för att försöka vända dem på något sätt till att vara aktuella i en brf.

Ett annat exempel på lögner i svar på motioner är följande;
6. Motionärens förslag till justering av stadgarna kommer att beaktas i samband med att styrelsen utarbetar ett genomarbetat förslag till stadgar och vid föreningsstämmorna för stadgeändring.
"Kommer att beaktas = "Vi bryr oss inte"
Detta är också en ganska finurlig lögn. Att "kommer att beaktas" är samma som "vi bryr oss inte ett vitten" är ingen som kommer att kunna avslöja. Efter stämman så har dessutom ändå alla glömt detta, samtidigt som uttalandet ger sken av att man kommer att ta hänsyn till motionärens förslag och att man kommer att lägga ner arbete på stadgarna.

Idag kan Du se att styrelsen/HSB ljög för Dig
Så här i efterskott har vi nu svart på vitt att det var en lögn. Styrelsen utarbetade inte något "genomtänkt" förslag utan tog HSB:s fix och färdiga nomalstadgar rakt upp och ner.
Men HSB/styrelsen vet att även om jag avslöjar lögnen så finns det inget engagemang och ingen kommer att bry sig om att styrelsen ljugit för medlemmarna.

Följande är ingen lögn, men nog så förvirrande ändå;
7. Styrelsen är väl medveten om sin skyldighet att svara på frågor från medlemmarna om sådant som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman.
Det är ju fint att styrelsen är väl medveten om sin skyldighet att svara på frågor om årsredovisningen eller ett ärende på stämman, men vad är "dess ställning i övrigt"?
Finns ingen anledning att komplicera vad styrelsen är skyldig att svara på enligt lagen.

Här försöker HSB tillsammans med styrelsen på något sätt införa en begränsning, som inte finns i lagen eller i något annat regelverk, på vilka frågor som styrelsen behöver besvara!

Däremot vill jag nog definera följande svar från HSB/styrelsen som en lögn;
8. Styrelsen är medveten om vad som krävs av en vicevärd.
Något konkret svar på vad vicevärdens uppgifter är har jag inte lyckats få varken när frågan ställts i motioner eller när frågan ställts på stämman.
Endast Du kan stoppa lögner
Jag ska inte fylla sida efter sida med exempel på styrelsens och HSB:s osanningar, men jag hoppas att det får Dig att tänka till lite och att det gör att Du inser att Du måste engagera Dig lite mer för att slippa dylika trick som bara är till för att lura Dig.

Om du inte gör detta så kommer det bl.a. att påverka din egen ekonomi!

Sanningen är inte alltid trevlig
Ovanstående kan tyckas vara hårda ord, men jag bara presenterar fakta tillsammans med mina synpunkter, och detta i förhoppning om att det leder till förbättringar.

Koppling mellan styrelse, revisorer och mötesordförande
Det är ändå långt ifrån vad en av dagens lekmannarevisorer gjorde när hon (i stället för att skriva en motion som vi andra måste göra) lät dåvarande mötesordförande (L. C.) läsa upp hennes två A4-sidor irrelevanta angrepp på stämman mot enskild medlem och f.d. revisor.
Att mötesordföranden åtog sig detta uppdrag är högst anmärkningsvärt, men det visar samtidigt på den koppling & partiskhet som finns inom styrelse-revisorer-mötesordförande.

Jag yrkar att;
  1. Motioner ska behandlas seriöst av styrelsen.

  2. De svar som styrelsen ger i motionerna ska vara i medlemmarnas intresse, och inte svar som bara innebär att styrelsen aldrig förpliktigas till något.

  3. Ärlighet måste vara en förutsättning i de svar styrelsen ger medlemmarna, och styrelsen ska inte försöka föra medlemmarna bakom ljuset (så som vi bl.a. sett i ovanstående exempel).
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 33 och nr 72 om behandling/utredning av motioner

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen förutsätter att motionären själv kan utveckla sina motioner.

Om medlemmarna tycker att någon motion är intressant, så kan det leda till att styrelsen får i uppdrag att närmare utreda ärendet i motionen.

I styrelsens svar på en motion har styrelsen inte någon skyldighet att utreda samtliga omständigheter i det ärende som motionen omfattar. Någon anledning för styrelsen att närmare utreda motioner finns därmed inte.
I styrelsens svar skall styrelsen ange sin inställning till motionen och de omständigheter som ligger till grund för inställningen.
Styrelsen behöver i detta svar inte vara helt neutral.
Min kommentar (?): Om styrelsen behöver vara neutral i sina svar eller inte kanske kan diskuteras men tycker inte styrelsen att det är en fördel för medlemmarna och föreningen om styrelsen anstränger sig till det yttersta för att vara neutral i sina svar, och inte bara se till sitt eget personliga bästa?

Styrelsen har dock alltid för avsikt att verka för föreningsmedlemmarnas bästa.
Min kommentar (1-3): Så styrelsen menar att det inte är i medlemmarnas bästa att behandla motionerna seriöst, för styrelsen vill ju att stämman ska avslå detta yrkande.

Styrelsen vill även att stämman ska avslå yrkande #2, och styrelsen anser alltså inte att det är i medlemmarnas bästa att styrelsen är ärliga i sina svar på motionerna och styrelsen tycker det är ok att föra medlemmarna bakom ljuset. Det är vad styrelsen säger.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman i första hand avvisar motionerna och i andra hand avslår motionerna.
Min kommentar (?): Vad menas med att styrelsen "föreslår att föreningsstämman i första hand avvisar motionerna". Vad är det för skillnad på det och att avslå motionen?

Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.