1.

Motion till HSB Malmös årsstämma 2010.

Bakgrund
Siffrorna nedan avser 2008 eftersom siffrorna för 2009 inte kan analyseras förrän bokslutet för 2009 presenteras.

Turning Torso är utan tvekan den största tillgången i Sundsfastigheters balansräkning. Det är därför oerhört viktigt att dess ekonomiska status redovisa i detalj. Som framgår av nedanstående fakta kan det ju genom en felaktig värdering få allvarliga konsekvenser på Sundsfastigheters ekonomiska fortlevnad.

Enligt Riksgälden var den genomsnittliga statslåneräntan för 2008 3,88 %.
En fastighet bör bokföras till ett värde som man får vid en direktavkastning av statslåneräntan + 2 procentenheter d.v.s. 5,88 %.
Den grundläggande definitionen av direktavkastning är driftnetto dividerat med marknadsvärde.
Tidigare uppgifter, då TT värderades till 1 150 000, vilket gav en direktavkastning på cirka 2,25 % resulterar i ett driftnetto på cirka 25 000 000.
Ett driftnetto på 25 000 000 och en direktavkastning på 5,88 % ger ett marknadsvärde på 425 170 068 kr. Eftersom räntorna har sänkts så kan det vara rimligt att sätta statslåneräntan till 3 % och därmed direktavkastningen till 5 %.
Detta ger ett värde på TT på 25 000 000 dividerat med direktavkastningen 5 % d.v.s. 500 000 000: -.
Det är inte möjligt att ur årsredovisningen få fram det bokförda värdet på TT. Taxeringsvärdet är i bokslutet för 2008 angivet till 426 600 000. Detta skall motsvara 75 % av marknadsvärdet som sålunda blir 566 800 000.
En tumregel är att värdet skall motsvara 10 årshyror. Enligt tidigare uppgifter från HSB var hyresintäkterna 42,5 mkr, vilket skulle ge ett marknadsvärde på 425 000 000:-
Enligt obekräftade uppgifter är TT bokfört till 1,6 – 1,7 mdr. Detta ger en övervärdering på minst 1 mdr om man skall följa de principer som lärs ut vid alla världens universitet och högskolor och om man skall följa god redovisningssed och tillämpa den s.k. försiktighetsprincipen.

 1. Hur kan revisorerna godkänna en värdering av TT som är minst en miljard för hög i förhållande till vad man får om man använder gängse värderingsprinciper enligt ovan, följer god bokföringssed samt följer de principer som världens samlade sakkunskap i den akademiska världen rekommenderar (se ovan).
 2. Varför måste HSB Malmö Ek. För? gå i borgen för Sundsfastigheter till ett belopp av 1 245 000 000?
 3. Hyrorna har ökat från 59,7 till 64,7 mkr eller 10 %. Hyresförhandlingarna har gett cirka 3 %. Vakanserna har stigit från 2,9 till 4,9 mkr eller 67 %. Hur förklarar ni detta?
  Vad betalar HSB Malmö Ek. För till Sundsfastigheter i hyra för åren 2007 respektive 2008?
 4. Om man tillämpar allmänt vedertagna värderingsprinciper uppstår det ett för Sundsfastigheter och HSB Malmö allvarligt problem, det fattas en miljard på tillgångssidan som i ett slag mer än förbrukar Sundsfastigheters Eget Kapital på 705 mkr.
 5. HSB Malmö har hela tiden hävdat att TT är obelånad och att man inte har några räntekostnader för TT. Då frågar man sig varför man i Sundsfastigheter har sammanlagda krediter på 705 + 689 = 1 394 mkr.
 6. 689 mkr är lån från koncernbolag, HSB Malmö Ek. För. Vad är villkoren på dessa lån? Räntor för skulder till HSB Malmö är 36 732, vilket med en skuld på 689 mkr ger en ränta på 5,33 % d.v.s. en ränta som är högre än marknadsräntorna för motsvarande krediter. Motsvarande poster finner man hos HSB Malmö Ek För.
 7. Varför lägga om krediter från kreditinstitut till krediter från moderbolaget med sämre villkor?
 8. Varför denna smygsubvention av HSB Malmö:s verksamhet?
 9. Detta innebär ju i så fall att HSB:s medlemmar dels subventionerar HSB Malmös verksamhet eftersom de räntor som medlemmarna erbjuds inte är marknadsmässiga och ytterligare en gång subventionerar HSB Malmö – koncernen genom att HSB Malmö ger Sundsfastigheter betalar en ränta som är högre än marknadsräntan.
 10. Genom att erbjuda medlemmarna sämre villkor på sin inlåning i HSB Malmö och ta ut en högre ränta av Sundsfastigheter subventionerar medlemmarna HSB Malmö Ek. För 2 gånger?
 11. Varför nämns inte detta av revisorerna?

Motionärerna yrkar på en fullständig ekonomisk genomlysning med noggrann redovisning av alla de relevanta faktorer, poster och villkor som påverkar Turning Torsos ekonomiska ställning.

 

Svar från HSB Malmös styrelse

Motion om en fullständig ekonomisk genomlysning med noggrann redovisning vad avser Turning Torso.

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Turning Torso är en av fastigheterna i HSB Sundsfastigheter AB. Bolagets årsredovisning är med i materialet till föreningsstämman.

Det är styrelsens uppfattning att redovisningen är tillräcklig.

Svar : Styrelsen yrkar avslag på motionen.


2.

Motion till HSB Malmös årsstämma 2010.

HSB Malmös marknadsenhet har fattat att HSB Malmö Nytt inte längre kommer att produceras i pappersform utan endast finnas tillgänglig i digital form på HSB Malmös hemsida. Den kommer således inte att tryckas och bladas in i Uppdraget.

Detta innebär att  HSB Malmö nytt  som riktar sig till förtroendevalda i HSB Malmö inte kommer alla till del utan enbart de som har tillgång till internet. Information är viktig och bör spridas till alla med eller utan internetuppkoppling. Alla har nu inte lika möjligheter att ta del av denna, eftersom den inte finns tillgänglig för alla förtroende-valda  i HSB Malmö. Avsteg från likabehandlingsprincipen som nu sker bör uphöra.

Som det nu är så innebär det att  en person som inte är förtroendevald eller medlem i HSB Malmö men med tillgång till internet har möjlighet att läsa HSB Nytt medan medlem och förtroendevald utan tillgång till internet inte har denna möjlighet. En absurd situation.


Yrkar på att stämman beslutar att HSB Malmö nytt fortsättningsvis även utkommer i pappersform.

Svar från HSB Malmös styrelse

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar:

En liknande motion fanns till fullmäktige 2009 och fullmäktige beslutade av avslå densamma, och något nytt har inte tilkommit.

HSB Malmö har beslutat att enbart utge HSB Malmö Nytt i digital form.
På så sätt kan publikationen vara mer aktuell.
Organisationen slipper dyr distribution, samtidigt som vi tar hänsyn till dagens klimatfråga.

Genom, att utge HSB Malmö Nytt i digital form görs inga avsteg från likabehandlingsprincipen. Alla har lika möjligheter att ta del av denna, eftersom den finns tillgänglig för alla förtroendevalda i HSB Malmö.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås.

Svar : Styrelsen yrkar avslag på motionen.


3.

Motion till HSB Malmös årsstämma 2010.

BAKGRUND : Text på HSB Malmös hemsida

Rätten att kräva att motioner undertecknas

Fråga: Har HSB Malmö rätt att kräva att inskickade motioner undertecknas med fullständigt namn?

Svar: Enligt 7 kap 6 § lagen om ekonomiska föreningar har en medlem rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. I § 19 om motionsrätt i HSB Malmös stadgar står att medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

För att kunna härleda att en motion kommer från en medlem är det brukligt att motionen undertecknas av medlemmen. HSB Malmös förtydligande av motionshanteringen på HSB Malmös hemsida överensstämmer med detta förfarande. Att anmäla en motion, som inte är undertecknad utan endast härledd genom t.ex. medlemsnummer, innebär en risk för att motionen inte härrör från den som upprättat motionen. Genom att ändå anmäla en sådan motion utan underskrift trots att HSB Malmö förtydligat att motioner ska vara underskrivna för det med sig att HSB Malmö har rätt att inte uppta motionen till behandling.

§ 19
Motionsrätt

Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.


Yrkar på att stämman beslutar att skriftlig inlämnad motion är tillräcklig enligt ovanstående paragraf i stadgarna.

Svar från HSB Malmös styrelse

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar:

Inför stämman 2010 bestämde styrelsen att motoner inte enkom skulle innehålla referens till ett medlemsnummer. Styrelsen utvecklade också vad andemeningen med stadgarna § 19 är och redogjorde med stöd i lagen om ekonomiska föreningar vad förtydligandet innebär.

HSB Malmö förespråkar öppenhet och förutsätter att ingivna motioner är undertecknade med angivande av namn.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås.

Svar : Styrelsen yrkar avslag på motionen.


4.

Motion till HSB Malmös årsstämma 2010

Bakgrund :

Till stämman 2008 inlämnades nedanstående motion, som styrelsen i HSB Malmö besvarade på nedan angivet sätt

Motion inlämnad till stämman 2008.

All revision utgår från de protokoll som upprättas vid stämmor och styrelsemöten för att kontrollera att de beslut som, i demokratisk ordning, har fattats följs. Om det, som HSB Malmö via sitt ombud Blanka Kruljac hävdar:
"För det fall innehållet i protokollet inte skulle överensstämma med de beslut som fattades vid årsstämman gäller naturligtvis det beslut som fattades vid stämman"
så uppstår ju frågan hur en revision skall gå till. Revision genomförs ju normalt ganska lång tid efter det att stämman avhandlats. Hur skall man då fastställa vad det egentligen är man beslutat om? Skall man hålla förhör med samtliga stämmodeltagare? Vilken åsikt/minnesbild är det som gäller? Om HSB Malmös åsikt att stämmobesluten är det som gäller oavsett vad som står i protokollet så innebär detta att all revision omöjliggörs. Detta kan knappast ligga i medlemmarnas intresse.

Motionärerna yrkade vid 2008 års stämma att protokollen skulle gälla som stämmans mening.

Styrelsens svar på ovanstående motion inlämnad till stämman 2008:

Att besluta att protokollet ska vara gällande har ingen praktisk betydelse, eftersom det i lagtexten är stämmans beslut (oavsett vad det står i protokollet) som är det som gäller och som bedöms vid en juridisk prövning. Dock ska protokollet återspegla stämmans beslut så långt det är möjligt. Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.

Styrelsen anser alltså att det inte har någon praktisk betydelse vad som står i protokollet. Vad är det då som beslutats eftersom det är oväsentligt vad som står i protokollet? Hur skall en revision gå till när man inte vet vilka beslut som fattats?
Styrelsen i HSB Malmö anser således, förvånande nog, att det inte har någon praktisk betydelse om revision är möjlig eller inte.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar motionärerna att stämman beslutar om att det är protokollen som skall gälla som stämmans mening.

Svar från HSB Malmös styrelse

Styrelsen vill med anledning av motionen lämna följande svar :

Motionären redogör för en motion vid stämman 2008. Styrelsens svar på motionen löd :

"Att besluta att protokollet ska vara gällande har ingen praktisk betydelse, eftersom det i lagtexten är stämmans beslut (oavsett vad det står i protokollet) som är det som gäller och som bedöms vid en juridisk prövning. Dock ska protokollet återspegla stämmans beslut så långt det är möjligt."

Styrelsen yrkade avslag på motionen, vilket också blev stämmans beslut.

Då inget nytt tillkommit anser styrelsen sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstäman beslutar att motionen skall avslås.

Svar : Styrelsen yrkar avslag på motionen.


5.

Motion till HSB Malmös årsstämma 2010

BAKGRUND:

I HSB Malmös stadgar, registrerade av Bolagsverket den 18 december 2008,
framgår det av § 11 att medlem årligen ska betala den medlemsavgift som
föreningsstämman beslutar.

Med anledning av att medlemsavgiften för närvarande bland HSB Malmös medlemmar är olika stor beroende på vilken kategori man tillhör t.ex studerande, bosparare o.s.v. och då detta är ett avsteg från likabehandlingsprincipen så vore det önskvärt att stämman fattar beslut enligt nedanstående yrkande.

Yrkar på att stämman beslutar att medlemsavgiften ska vara
enhetlig för alla medlemmar i HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

En liknande motion lämnades in till stämman 2009, och stämman avslog den på styrelsens rekommendation. Något nytt har inte tillkommit.

Motionärerna yrkar i sin motion att stämman ska besluta att medlemsavgiften ska vara enhetlig för alla medlemmar i HSB Malmö.

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

I HSB Malmös stadgar, registrerade av bolagsverket den 18 december 2008, framgår det av § 11 att medlem årligen ska betala den medlemsavgift som föreningsstämman beslutar.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås.

Svar : Styrelsen yrkar avslag på motionen.


6.

Motion till HSB Malmös årsstämma 2010.

BAKGRUND :

I HSB Malmös stadgar, registrerade av Bolagsverket den 18 december 2008, framgår det av § 10 att "Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran". Då det gäller andelens storlek beslutade HSB Malmö 1982 att denna skulle höjas från tidigare 50 kronor till 500 kronor. Ökningen, 450 kronor, fick medlemmar med bostadsrätt erlägga under nio år. Dåvarande styrelse fann vid tidpunkten för stadgeändringen 1982, att andelen för medlemmar utan bostadsrätt även fortsättningsvis kan vara 50 kronor. Detta skulle då tolkats som att HSB Malmö kunde avvakta med att kräva betalning upp till full andel till dess att medlemmen köpt en bostadsrätt i HSB. Det har nu gått en del år sedan 1982 och en rättvisare debitering av insatsbeloppet vore på sin plats.

MOTIVERING :

Med anledning av att insatsen / andelen för närvarande bland HSB Malmös medlemmar är olika stor beroende på vilken kategori man tillhör t.ex bostadsrättsinnehavare, bosparare o.s.v. och då detta avviker mot likabehandlingsprincipen så vore det önskvärt att stämman fattar beslut enligt nedanstående yrkande.


Yrkar på att stämman beslutar att insatsen / andelen ska vara enhetlig för alla medlemmar i HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Två liknande motioner lämnades in till stämman 2009, och stäman avslog dem på styrelsens rekommendation.

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

I HSB Malmös stadgar, registrerade av bolagsverket den 18 december 2008, framgår det av
§ 10 att "Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran."

Då det gäller andelens storlek beslutade HSB Malmö 1982 att denna skulle höjas från tidigare 50 kronor till 500 kronor. Ökningen, 450 kronor, fick medlemmar med bostadsrätt erlägga under nio år.

Styrelsen fann vid tidpunkten för stadgeändringen 1982 att andelen för medlemmar utan bostadsrätt även fortsättningsvis kan vara 50 kronor. Detta ska tolkas som att HSB Malmö kan avvakta med att kräva betalning upp till full andel till dess medlemmen köper en bostadsrätt i HSB.

Inget nytt har tillkommit. Styrelsen har inte ändrat uppfattning jämfört med 2009 och anser sig härmed ha besvarat motionen. Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås.

Svar : Styrelsen yrkar avslag på motionen.


7.

Motion till HSB Malmös årsstämma 2010.

Bakgrund :

Blanka Kruljac skriver i ett inlägg följande när det gäller eventuell jävsituation vid tillsättning av HSB ledamot.

"För att anses vara jävig skall HSB ledamoten anses ha väsentligt intresse i HSB Malmö. Jäv föreligger när hSB ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö att ledmotens lojalitet mot HSB Malmö medför att detta inresse kan strida mot bostadsrättsföreningens intresse. VD och styrelseledamöter i HSB Malmö får anses vara så starkt kopplade till HSB Malmö att jäv generellt föreligger".

Motivering :
Man har anledning att befara att ovanstående risker för att hamna i jävsituation även omfattar tjänstemän anställda på HSB och därför bör dessa inte komma ifråga för förtroendeuppdrag som ledamot utsedda av HSB Malmö i våra bostadsrättsföreningar.

I ett beslutsunderlag till styrelsen i HSB Malmö gällande medlem som anmält sitt intresse som HSB ledamot så skriver Boel Lagerwall under rubriken, Behörighetskriterier, följande

-För att komma ifråga för utnämningen till ledamot i HSB Malmö skall den nya ledamoten bedömas utifrån förmågan att ta tillvara medlemmarnas bästa ur ett HSB perspektiv-.

Risken för jäv är med ovanstående som utgångspunkt uppenbar inte minst med tanke på att det borde vara bostadrättsföreningens medlemmars bästa som kommer i första hand. Risken för särintressen är uppenbara som tjänsteman i HSB Malmö. Det är vår uppfattning att denna fråga självklart ska omfattas av ett beslut på föreningsstämman.

Yrkar på att stämman beslutar genom ett ägardirektiv att tjänstemän inte ska utses till HSB-ledamöter.

Svar från HSB Malmös styrelse

En liknande motion lämnades in till stämman 2009, och stämman avslog den på styrelsens rekommendation.

Motionärerena yrkar på att stämman beslutar, genom ett ägardirektiv, att tjänstemän inte ska utses till HSB-ledamöter.

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

För att anses som jävig ska HSB-ledamoten bedömas ha ett väsentligt intresse i HSB Malmö.
Jäv föreligger när HSB-ledamoten är så starkt knuten till HSB Malmö att ledamotens lojalitet mot HSB Malmö kan strida mot bostadsrättsföreningens intressen.

Styrelsen beaktar detta vid tillsättandet av ledamöter.

Frågan ligger inom styrelsen ansvarsområde och eventuella jävsfrågor har styrelsens att beakta.

Svar : Styrelsen yrkar avslag på motionen.


8.
9.10.11.12.13.Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13