Sammanfattningsvis så är motionerna till antalet och omfattning så stort pga att;
 1. HSB Malmös styrelse inte svarar på medlemmarnas frågor.

 2. HSB Malmös styrelse inte diskuterar motionerna med motionärerna.

 3. HSB Malmös styrelse trixar med formuleringarna i motionerna för att inte utföra motioner enligt motionärens tanke och stämmans beslut (som exempelvis i fallet med stämmans beslut att alla medlemmar skulle informeras senast i december 2007 om deras motionsrätt till HSB Malmös stämmor).

 4. HSB Malmös styrelse genomfört så lite (inget) av alla grundläggande bitar.

 5. Fullmäktigeledamöterna aldrig engagerar sig själva och inte skriver några motioner för att driva utvecklingen framåt.
  Någon måste ta ett ansvar i organisationen.


"Anse besvarad" är felaktigt använd av HSB Malmös styrelse !
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag
".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en av mina motioner handlar om något som är av"frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!
Motion 16. Forum för medlemmarna

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att på nytt ha ett forum för medlemmarna på HSB Malmös hemsida.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 16:
Det finns inget att undersöka.

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart öppna upp forumet för medlemmarna.

 2. HSB Malmös styrelse ska se till att föreningens webbplats alltid innehåller ett forum som är öppet för alla medlemmar, där alla åsikter tillåts så länge de följer lagar och ej är kränkande personangrepp på enskilda medlemmar.

 3. Forum får ej stängas ner med som skäl av ev. "missbruk".

 4. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att det blir ett aktivt forum - bl.a. genom att HSB Malmö svarar på frågor från medlemmarna i detta forum.
 5. YRKANDE #5 STRYKS.

Motion 17. Forum för valberedarna (obesvarad)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att brf:ars valberedningar och deras arbete inte har behov av ett särskilt forum på HSB Malmös hemsida. Idéer, tips m.m. kan med fördel istället publiceras på ett forum som är öppet för alla. Den del av valberedningarnas arbete som är känsligt publiceras inte på forum av denna typ.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 17:
Att det är ett forum för valberedare innebär inte att åtkomsten begränsas till valberedare, bara att det enda som ska diskuteras i detta forum är det som hör till valberedningens arbete.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedarna ska få ett forum på HSB Malmös webbplats att diskutera i.
 2. HSB Malmös styrelse ska aktivt verka på olika sätt för att samarbetet mellan alla HSB Malmös valberedare utökas avsevärt.

 3. HSB Malmös styrelse ska redogöra på HSB Malmös webbplats hur denna process med att förbättra samarbetet fortlöper.
 4. Detta ska ske med omedelbar verkan.

Motion 18. HSB Malmös styrelseforum (obesvarad)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att brf:ars styrelser och deras arbete inte har behov av ett särskilt forum på HSB Malmös hemsida. Idéer, tips m.m. kan med fördel istället publiceras på ett forum som är öppet för alla. Den del av styrelsernas arbete som är känsligt publiceras inte på forum av denna typ.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 18:
Styrelsens svar är kopia av styrelsens svar till motion 17, och mitt svar är därför också samma.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelseforum ska öppnas upp igen!
 2. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att styrelseforumet blir ett aktivt forum och resultatet av styrelsens arbete redovisas för alla på HSB Malmös webbplats.
 3. Det ligger inom HSB Malmös styrelses ansvarsområde att arbeta för aktiva forum inom HSB Malmö.

 4. Det förs snarast in i HSB Malmös stadgar att det ingår i HSB Malmös styrelses uppgifter att löpande arbeta för att forum inom HSB Malmö är aktiva.

Motion 19. Ombud/biträde i valfri HSB-brf (obesvarad)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är medlemmarna som ska utöva sitt inflytande på brf:ars stämmor. Stämman är ingen domstol utan ett demokratiskt forum, där stämman fattar besluten genom någon form av röstning. Tanken med ett sådant demokratiskt forum är just att man som lekman inför övriga lekmän på stämman ska tala för sin sak och kunna presentera de argument och ståndpunkter man har utan att behöva anlita ett juridiskt ombud.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 19:
- Vad har att medlemmarna ska utöva inflytande på föreningarnas stämmor med motionen att göra?
- Vem har sagt att stämman är en domstol, och vad har detta med motionen att göra?
- Vad har att stämman fattar beslut genom någon form av röstning - som vi förhoppningsvis alla vet - med motionen att göra?

Är det styrelsens uppfattning att stämman är ett demokratiskt forum bara så länge det är styrelsen som har rätt att ha med sig juridiska ombud i mängder på stämman? För det är exakt vad styrelsen säger här.

Notera hur HSB Malmös styrelse undviker att svara på fråga 1-4 samt a-d i motionen (enligt yrkande #3).
 1. Hur försvarar HSB att en styrelse helt fritt (utan något som helst stöd i varken lag eller stadgar för detta) får ta med sig vem som helst, t.ex. advokater, så som t.ex. styrelsen i min förening gjort, medan medlemmarna ska sakna denna rättighet?

 2. Varför denna gravt allvarliga särbehandling av medlemmar?

 3. Tycker HSB Malmös styrelse att det, med HSB:s märkliga definitioner och tolkningar av stadgar, är bra att medlemmarna i detta avseende är helt rättslösa?

 4. Tycker HSB Malmös styrelse att denna av HSB egenmäktigt satta begränsning av medlemmarnas rättigheter är demokratisk?
 1. Ser HSB Malmös styrelse något hinder för att en medlem i en HSB-brf deltar som ombud/biträde i en annan HSB-brf, alltså helt bortsett från vad stadgar säger eller inte säger?

 2. I så fall exakt vad?

 3. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att verka för att snarast se till så att det skrivs in i stadgarna att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (oavsett region naturligtvis, men i första hand inom samma region)?

 4. Om HSB Malmö vill verka för demokrati, öppenhet och insyn samt följa värderingarna i ETHOS samt HSB:s nya kod för föreningsstyrning så måste det väl vara viktigt för HSB Malmös styrelse att se till så att HSB-medlemmar kan agera ombud och biträden i andra HSB-föreningar än sin egen? Tycker inte HSB Malmös styrelse så?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det fastställs att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (t.o.m. oavsett region), och denna information läggs ut webben.

 2. HSB Malmös styrelse ska aktivt verka för att brf:arna ändrar sina stadgar (även på förbundsnivå, normalstadgarna) så att det även klargörs i alla stadgar att ombud/biträde kan fungera i valfri HSB-brf.

 3. HSB Malmös styrelse ska svara på alla frågor som ställts i denna motion.

Motion 20. Utökning av medlemmarnas rättigheter (obesvarad)

Förslag till beslut: Se Motion om "#19 Ombud/biträde i valfri HSB-brf".
Motivering: Se Motion om "#19 Ombud/biträde i valfri HSB-brf".

I svaret till motion 19 finns det bara en utläggning om något som inte är relevant för motionen, precis som här.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 20:
HSB Malmös styrelse har undvikit att kommentera denna motions yrkanden.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det fastställs att en HSB-medlem i en brf ska kunna ta med sig en expert eller juridiskt kunnig person - som ej är medlem i HSB - på en stämma som biträde (precis som styrelser tagit sig friheten att göra), eller anlita en juridiskt kunnig person alternativt expert - som ej är HSB-medlem - att agera ombud på stämman.

 2. Det klargörs på stämman av HSB Malmös styrelse att om en medlem inte har rätt att ta med sig en juridiskt kunnig eller expert inom ett visst område på stämman så har styrelsen heller inte denna rätt, enligt hur regelverket ser ut idag.
  Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Malmös webbplats.
 3. Det klargörs på stämman av HSB Malmös styrelse att alla brf:ar omedelbart måste ändra sina stadgar så att det fastställs även i brf-stadgarna att såväl styrelser som medlemmar får ta med sig juridiskt kunniga personer eller experter på stämman.
  Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Malmös webbplats.
 4. HSB Malmös styrelse ska omedelbart och aktivt löpande verka för att det i demokratisk ordning förs in i alla brf-stadgar att det är fullt tillåtet för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer/experter till sin brf:s stämma, även om detta biträde inte är medlem i HSB.
 5. YRKANDE #5 STRYKS.
 6. Det förs in i HSB Malmös stadgar att fullmäktigeledamöter har rätt att ta med sig "utomstående" till fullmäktigesammanträdet, som juridiskt kunnig, alternativt expert i form av biträde.
Notera hur styrelsen struntat i att besvara frågorna i denna motion.

Motion 21. Stadgeändring valberedning - Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om ändring av §21 ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styelsens svar för motion 21:
Ja, det stämmer att styrelsen tillsatt en projektgrupp med anledning av mina motioner, men det hindrar väl inte styrelsen att ha en åsikt i frågan?
Styrelsen undviker även här att svara på de frågor jag ställt till styrelsen i motionen.

Yrkande #2 i denna motion har dock stämman fortfarande att ta ställning till.

Yrkande #3 kvarstår också som ett separat stämmobeslut.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Texten i § 21 i HSB Malmös stadgar ska omedelbart ersättas med texten;
  "Vid val som sker vid fullmäktigesammanträdet kan förslag tas upp från medlemmar, utöver de som tidigare lämnats in till valberedningen.".
 2. I enlighet med HSB:s nya kod för föreningsstyrning och ETHOS tas §21 (att val endast kan ske genom valberedningen) bort från HSB Malmös stadgar. Korrigeringar av stadgar görs enligt vad jag beskrivit i denna motion (under rubriken "Som det borde fungera!"), dvs valberedningen ska ta fram tillräckligt många alternativ för att det ska finnas något att välja mellan och alternativa valberedningar tillåts, såväl som alternativa förslag direkt på årsstämman från enskilda medlemmar.
 3. HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningspolicy snarast korrigeras och förbättras.
 4. HSB Malmös styrelse ska svara på samtliga frågor som ställts i denna motion.

Motion 22. Information till medlemmarna (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att det på HSB Malmös hemsida ska finnas lämpliga, nedladdningsbara skrifter samtidigt som sidan ska vara ett levande kommunikationsverktyg för medlemmarna.
En tanke med våra utbildningar är att man under utbildningen ska kunna diskutera ämnet med både lärare och medstuderande. Om man endast laddar ner dokument så tappas detta viktiga moment i utbildningen.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 22:
Detta svar är väldigt ologiskt;
"Om man endast laddar ner dokument så tappas detta viktiga moment i utbildningen".
Varför skulle Kalle inte kunna diskutera ämnet med lärare/medstuderande bara för att han kan ladda ner ett dokument från HSB Malmös webbplats?

Styrelsen har i sitt svar i princip inte ens berört denna motion, men framförallt inte det första yrkandet.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska lägga ut allt skriftligt informationsmaterial på HSB Malmöswebbplats som HSB tagit fram för medlemmar, styrelser och alla andra kategorier i en bostadsrättsförening.
  Exempel;
  • Hur går det för vår bostadsrättsförening? En översikt om hur du läser årsredovisningen
  • Vem ska underhålla bostadsrätten?
  • Vem äger bostadsrätten? Om lagar och förordningar
  • Välkommen som medlem i HSB. Till dig som är nyinflyttad
  • Här ska vi trivas
  • Vi ska inte bara bo... Tips och råd som kan underlätta vårt boende
  • "Människans bästa vän?" HSB informerar om husdjur och boende
  • Tolkning av HSB:s mönsterstadgar §14
  • Vem betalar vattenskadorna?


 2. Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i dessa skrifter.

 3. Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 1. Allt kursmaterial som HSB har läggs ut på HSB Malmös webbplats;
  - Introduktionskurs - för dig som är nybliven förtroendevald
  - Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter
  - Att skriva protokoll
  - Ekonomisk grundkurs för icke-ekonomer
  - Ekonomiska rutiner och rapporter
  - Valberedningskurs
  - Studieorganisatörskurs
  - Medlemskommunikation
  - Stadgeenlig besiktning
  - Energi- och miljökurs
  - Aktivt styrelsearbete, grundkurs för styrelser och styrelseledamöter
  - Revisionskurs
  - Styrelsejuridik
  - Bostadsrättsjuridik
  - etc.

 2. Ett formulär byggs upp i samband med detta och läggs ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmarna kan ge sina synpunkter och frågor på innehållet i detta utbildningsmaterial.

 3. Dessa dokument ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!


Motion 23. Organisationsschema för HSB

Förslag till beslut: Se Motion om "#8 Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är".
Motivering: Se Motion om "#8 Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 23:
Detta är ett inte så bra sätt att svara på en motion eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt att på en stämma sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden mellan motionerna för att se vilka svar styrelsen gett på olika motioner.
Detta är en separat motion, helt fristående från motion #8 om beskrivning över vad de anställdas funktioner är.
Styrelsen blandar äpplen med päron!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska lägga ut komplett och alltid aktuellt organisationsschema.

 2. Det ska på HSB Malmös webbplats finnas ett organisationsschema för HSB Malmös organisation och ett för hela HSB.

 3. Organisationsscheman ska läggas ut senast två veckor efter årsstämman 2008.

 4. Dessa organisationsscheman ska löpande och omedelbart uppdateras allteftersom förändringar sker; med antal anställda, med planerade förändringar, etc.

 5. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 6. Processen med att ta fram dessa organisationscheman redovisas löpande av HSB Malmös styrelse för alla medlemmar via HSB Malmös webbplats till dess att arbetet är fullt ut färdigställt.
Notera att styrelsen struntade i att besvara frågorna i motionen.

Motion 24. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsen, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen vill tillkännage medlemmarna.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 24:
Styrelsens svar är alltså samma som att styrelsen godkänner motionen för vissa delar, exklusive att styrelsen ska informera medlemmarna om;
- vem som deltagit på styrelsemöte (vilket är i enlighet med HSB:s kod)
- vad som behandlats på styrelsemöte (övergripande)
- vilka beslut som tagits (övergripande)
samt att informationen ska läggas ut på ett tydligt sätt?


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska lägga ut information (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker) på HSB Malmös webbplats så att alla medlemmar kan se bl.a.;
  a. När nästa ordinarie styrelsemöte är.
  b. När nästa extra styrelsemöte är.
  c. När tidigare styrelsemöten varit.
  d. Vem som deltagit på respektive styrelsemöte.
  e. Vad som behandlats på respektive styrelsemöte (övergripande).
  f. Vilka beslut som tagits (övergripande).


 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
Notera att styrelsen struntade i att besvara frågorna i motionen.


Motion 25. HSB Malmös information om medlems rätt att motionera (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det stämmobeslut som motionären refererar till har följts, och att medlemmar har informerats i enlighet med detta beslut. Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om ändring av stadgarna ingår i denna projektgrupps arbete.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 25:
Styrelsen vill ge sken av att styrelsen följt det aktuella stämmobeslutet.
Notera hur styrelsen undviker att svara på fråga a-d samt 1-6 som jag ställt till styrelsen i denna motion.
T.ex.;
 1. Vad var skälet till att HSB Malmös styrelse väntade till den 6:e januari med att lägga ut den information som skulle ha gått ut senast i december 2007?
  Vems ansvar var detta?


 2. Varför dröjde HSB Malmös styrelse till och med till ännu senare innan styrelsen informerade på HSB Malmös webbplats om enskild medlems motionsrätt?

 3. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte gav en förklaring till att informationen gick ut så sent?
  Tycker inte styrelsen att styrelsen åtminstonde borde bett om ursäkt?


 4. Vad är skälet till att styrelsen valde att inte senarelägga deadline för inlämning av motioner när HSB Malmö kritiserades över sitt beteende?
Notera också hur styrelsen kopierar samma texter från motion till motion.

Styrelsen ska på stämman besvara ställda frågor, vilket stämman måste kräva.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse svarar på i motionen ställda frågor.

 2. Det förs in i stadgarna konkreta konsekvenser för styrelsen i de fall styrelsen ej följer stämmobeslut, som de måste göra enligt lagen.
Kompletterande frågor till HSB Malmös styrelse;
 1. HSB Malmös styrelse måste vara lika medveten som jag om att ifall information gick ut tillsammans med avisering av avgifterna för kvartal 1 så skulle inte alla medlemmar nås (bara de med förvaltning inom HSB). Men trots detta så hade resultatet blivit avsevärt bättre om så hade skett. Vad har HSB Malmös styrelse för konkret förklaring till att styrelsen underlät att göra detta?

 2. Vad var skälet till att HSB Malmös styrelse valde att lägga ut informationen på en undanskymd plats i tidningen, med endast kortfattad information (utan försök att ens motivera medlemmar såväl som fullmäktigeledamöter att verkligen skriva motioner)?

 3. Vad var skälet till att HSB Malmös styrelse väntade till den 6:e januari med att lägga ut den information som skulle ha gått ut senast i december 2007?
  Vems ansvar var detta?

 4. Varför dröjde HSB Malmös styrelse till och med till ännu senare innan styrelsen informerade på HSB Malmös webbplats om enskild medlems motionsrätt?

 5. Vad är skälet till att HSB Malmös styrelse inte gav en förklaring till att informationen gick ut så sent?
  Vad var förklaringen til detta? Var det ett misstag, eller var det planerat av styrelsen att vänta till den 6:e januari, då minsta möjliga antal medlemmar skulle läsa detta, med att lägga ut informationen i media?
  Tycker inte styrelsen att styrelsen åtminstonde borde bett om ursäkt?

 6. Vad är skälet till att styrelsen valde att inte senarelägga deadline för inlämning av motioner när HSB Malmö kritiserades över sitt beteende (men även bortsett från kritiken!)?

Motion 26. Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att motioner till HSB Malmö också formellt ska bekräftas till avsändaren när de har mottagits. Detta kan dock av praktiska skäl inte gälla alla skrivelser, vilket motionären skriver i sin motion.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 26:
Notera hur styrelsen undviker att svara på fråga 1-3, samt efterföljande förslag, i motionen.

- Av vilka praktiska skäl kan inte alla skrivelser (mail) bekräftas?
- Anser styrelsen att ägarna inte har rätt att veta om deras skrivelser kommit fram?


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska bekräfta mottagna skrivelser (under givna förutsättningar).

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.


Motion 27. Motioner diskuteras med motionärerna (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen. Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 27:
Att styrelsen måste vara skyldig att diskutera motionerna med motionären visar styrelsen på med all önsvärd tydlighet när alla kan läsa de svar styrelsen gett till årets motioner.
Styrelsen svar visar alltså att det krävs en drastisk förändring för att det ska vara meningsfullt att skriva motioner.
Om styrelsen tillåts döda motioner på det sätt som styrelsen gjort i sina svar på årets motioner så kommer det att få negativa konsekvenser för HSB Malmö.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkande #1-2 i denna motion.
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett fullständigt svar på respektive motion för att effektivisera stämmorna genom att få fram bästa möjliga underlag i form av formuleringar på motioner och svar från styrelsen.

 2. Följande formulering läggs in i stadgarna;
  "Det är styrelsens ansvar att stämmorna blir genomförda så effektivt som möjligt och i denna process är en av de viktigaste bitarna att styrelsens svar på motioner utformas i samarbete med motionären, och motionären ges redan då en möjlighet att omformulera sina motioner, och anpassa sina motioner efter styrelsens synpunkter/svar innan motioner delas ut, om motionären så önskar. En konsekvens av detta blir att motionären alltid får läsa styrelsens slutgiltiga svar innan utdelning av motioner".

Motion 28. Medlem ska ha rätt att försvara motion (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om yttranderätt ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 28:
Styrelsen har alltså ingen egen åsikt i frågan?
Notera hur styrelsen undviker att svara på frågorna 1-4 som ställts direkt till styrelsen i motionen.

Motionen har uppfyllts genom stadgegruppens förslag, om stämman godkänner detta.

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. Motionär ska ha en uttalad yttrande- och förslagsrätt på stämmor så att denne kan försvara sina motioner.

 2. Detta skrivs omedelbart in i HSB Malmös stadgar.
 3. HSB Malmös styrelse svarar på de frågor som ställts i denna motion och kommenterar vad jag skrivit med styrelsens synpunkter.

Motion 29. Mera makt till medlemmarna - utbildning (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör HSBs kärnvärderingar, HSBs historik samt frågeställningar av typen: vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?, hur kan man påverka?, vilket ansvar har jag som medlem?, m.m. Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 29:
Detta är en enormt viktig engagemanghöjande åtgärd som hela organisationen skulle kunna tjäna mycket på.
Det kommer inte att bli några deltagare till en dylik kurs om den inte är kostnadsfri.
Ingen kommer att betala för en kurs enligt styrelsens beskrivning med HSB:s historia som bara täcker innehållet i några övergripande informationsblad.

OBS! Motionen handlar inte om en utbildning till "nya medlemmar"!

Notera hur styrelsen undviker fråga 1-2 som riktats till styrelsen i motionen.
 1. Förstår HSB Malmös styrelse vinsterna med att medlemmarna informeras och engageras? Är medlemsutbildning bra?

 2. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att inte bara ge styrelserna mer makt (HSB Malmö skriver på sin webbplats; "Kunskap är makt!"), utan att även vanliga medlemmar erbjuds kunskap... och makt?
I stället för styrelsens förslag på en meningslös kurs som inte kommer att tillföra något för någon yrkar jag att stämman beslutar i enlighet med yrkande #1-2 i motionen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska ta fram gratis medlemsutbildningar, och HSB Malmö ska göra stora ansträngningar att locka så många medlemmar (ej förtroendevalda) som möjligt till dessa utbildningar som ska pågå under en lång period.

 2. Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning ska främst vara;
  1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
  2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
  3. Demokrati, engagemang och information
  4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
  5. Internrevisor, valberedning
  6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
  7. Föreningens stadgar och normalstadgarna
  8. Att läsa en årsredovisning
  9. Underhållsansvaret
  10. Ekonomin i föreningen
  11. Lokala ordningsregler
  12. Vad är på gång?

Motion 30. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om huruvida personval alltid ska förrättas genom sluten omröstning ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 30:
Detta standardsvar till motionen tillför inget för någon.

Se även motion #107 om mentometerknappar.

OBS! Detta är ett viktigt minoritetsskydd!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med #1-2 samt #3 i motionen.
 1. Personval ska alltid genomföras med sluten omröstning.

 2. Detta förs in i stadgarna för HSB Malmö.
 3. HSB Malmös styrelse ska aktivt verka för att samma stadgeändring görs i alla brf:ar och hur arbetet med detta går redovisas för alla på HSB Malmös webbplats.

Motion 31. Förklaring av styrelseförsäkring (obesvarad)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att låta organisationen inom HSB Malmö, på ett lämpligt sätt, informera de som omfattas av denna försäkring. Det är sedan upp till varje person att delge sina uppdragsgivare denna information.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 31:
Att låta "organisationen inom HSB Malmö..."?
"På ett lämpligt sätt"?
"Informera de som omfattas av denna försäkring"? Vem är detta? Är det inte i praktiken samtliga 42.000 medlemmar?
"Det är sedan upp till varje person"?
"Att delge sina uppdragsgivare". Eller, för att i stället säga så att missförstånd inte kan uppstå; delge medlemmarna.

Notera hur styrelsen ännu en gång undviker att svara på fråga a-f som ställts till styrelsen i motionen.
Stämman måste därför be styrelsen att besvara frågorna på stämman.
 1. Vad exakt täcker den försäkring som omfattar ledamöter i en bostadsrättsförenings styrelse (dvs EXAKT hur ser försäkringsformuleringen ut)?

 2. Vilket försäkringsbolag har HSB för denna försäkring?

 3. Vad kostar dessa försäkringar medlemmarna?

 4. Gäller denna försäkring endast styrelsen (och ej revisorer)?

 5. Hur ofta har denna försäkring utnyttjats?

 6. Kommer HSB Malmö att offentliggöra all information om denna försäkring på sin webbplats?
Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart detaljerat förklara vad som ingår i den styrelseförsäkring som omfattar ledamöter i brf-styrelse & i HSB Malmös styrelse.

 2. All information om styrelseförsäkringen ska omedelbart läggas ut i sin helhet (med svar på samtliga frågor, a - f, ovan) på HSB Malmös webbplats.

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!
 4. HSB Malmös styrelse ska i det skriftliga svaret på denna motion svara på alla frågorna här (a-f).

Motion 32. Korrekta register över förtroendevalda, etc

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att se till att organisationen inom HSB Malmö, på ett effektivt och kontinuerligt sätt, arbetar med uppdateringar av medlemsregistret. Det är också viktigt att detta arbete görs i varje brf.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 32:
Notera att styrelsen försöker svara så luddigt som möjligt på motionen.
Notera också att styrelsen undviker att svara bl.a. på frågan om antalet medlemmar i HSB Malmö. HSB Malmö har nämligen under hela 2007 gått ut till media och i pressmeddelanden med att det är 43.000 medlemmar i HSB Malmö. I årsredovisningen står det emellertid nu att det bara är 42.000 medlemmar. 1.000 medlemmar fel.
Bara detta säger en hel del om hur fel HSB Malmös register är.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla HSB-ledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. HSB Malmös styrelse ska lägga ut en lista över alla fullmäktigeledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 3. HSB Malmös styrelse ska aktivt (och löpande) arbeta för att uppnå ett korrekt register över förtroendevalda.

 4. HSB Malmös styrelse ska lägga ut en lista över alla förtroendevalda på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 5. HSB Malmös styrelse ska aktivt arbeta för att uppnå ett korrekt medlemsregister (som HSB Malmö måste ha enligt lag).

 6. Åtgärder & resultatet av registerarbetet redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.
Frågan är vilka åtgärder HSB Malmö kommer att göra här?
 • I varje brf styrelse sitter det en HSB-representant. Kanske man skulle kunna tänka sig att denna person tillförs funktionen att informera HSB om vilka som är förtroendevalda i föreningen, om nu denna uppgift inte redan idag åvilar HSB-representanterna?

 • Om HSB Malmö offentliggör listor (med endast namn och brf) på HSB Malmös webbplats över HSB-ledamöter, fullmäktigeledamöter och förtroendevalda så blir det en form av "självsanering" och medlemmarna kan själva kontrollera att registren är korrekta och rapportera in felaktigheter till HSB Malmö. (Jag hoppas att HSB Malmö inte här svarar att det blir något problem med PUL, för det är i så fall bara för att HSB Malmö inte har en aning om vad de pratar om. PUL begränsar inte denna möjlighet alls!)

  Det får också den stora fördelen med sig att medlemmarna helt plötsligt får reda på vem som gör vad inom HSB.

 • Dessutom registreras alla förtroendevalda i Bolagsverket, så om HSB Malmö inte själv klarar av att hålla ett korrekt register så kanske HSB Malmö ska hämta in informationen från Bolagsverket i stället?
Notera att HSB Malmös styrelse struntade i att besvara frågorna i motionen.

Motion 33. Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Kostnadsfri medlemsrådgivning är till för att ge medlemmarna hjälp i deras boendesituation. Önskas en ordentlig, juridisk utredning bör medlemmen anlita en jurist.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 33:
Som vanligt svarar HSB Malmös styrelse inte på de till dem ställda frågorna i motionen.
Styrelsen vill inte ens svara på vem som är medlemsrådgivare idag.
Jag vet att det är Jan Lindau, men om ingen annan vet detta - eller informeras om en kontaktväg till Jan Lindau - så är det kanske inte mycket till rådgivning?

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?
Jag kan inte se någon koppling mellan yrkanden i motionen och styrelsens svar.

Notera att HSB Malmös styrelse struntade i att besvara frågorna i motionen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse noga informerar om den medlemsrådgivning som HSB Malmös styrelse påstår finns (utan att någon medlem känner till detta, vilket lite gör att man undrar över nyttan av denna påstådda medlemsrådgivning).

 2. Medlemsrådgivning ska ske skriftligt om enskild medlem så önskar.

 3. Fullständig information om denna medlemsrådgivning läggs omedelbart ut på HSB Malmös webbplats.

 4. Denna medlemsrådgivning utnyttjas för att på HSB Malmös webbplats lägga ut inkomna frågor som berör även andra, tillsammans med HSB Malmös svar på dessa frågor. På detta sätt kan medlemsrådgivningen uttnyttjas på ett bättre sätt.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.