Sammanfattningsvis så är motionerna till antalet och omfattning så stort pga att;
 1. HSB Malmös styrelse inte svarar på medlemmarnas frågor.

 2. HSB Malmös styrelse genomfört så lite (inget) av alla grundläggande bitar.

 3. Fullmäktigeledamöterna aldrig engagerar sig själva och inte skriver några motioner för att driva utvecklingen framåt och därigenom inte tar sitt ansvar i organisationen.

 4. HSB Malmös styrelse inte diskuterar motionerna med motionärerna.

 5. HSB Malmös styrelse trixar med formuleringarna i motionerna för att inte utföra motioner enligt motionärens tanke och stämmans beslut
  (som exempelvis i fallet med stämmans beslut att alla medlemmar skulle informeras senast i december 2007 om deras motionsrätt till HSB Malmös stämmor).
Som förslag till beslut för 178 motioner (och betydligt fler yrkanden) har styrelsen gett;
- 136 "Anse besvarad" (= avslag)
- 41 "Avslag"
- 1 "Bifall"
I praktiken 177 avslag och ½ bifall från styrelsen för 178 motioner!
196 motioner besvarade med 10 korta svar
Styrelsens svar till de 196 motionerna är i praktiken endast ett tiotal svar, som i vissa fall varierats något i sin utformning.

Av mina 178 motioner har styrelsen bifallit endast en enda motion
Av de 178 viktiga motioner som jag skrivit till årets stämma så har HSB Malmös styrelsen rekommenderat stämman att bifalla endast en enda motion (motion #96).

Ingen utredning gjord för en enda motion
Nonchalant mot medlemmarna och motionärer såväl som mot fullmäktige!
Är detta att visa respekt för de som valt dem?
Endast en styrelseledamot har svarat på alla 196 motioner, men alla i styrelsen är naturligtvis lika ansvariga för resultatet.

Styrelsens svar saknar argument
Praktiskt taget samtliga av styrelsens 178 svar på mina motioner är helt befriade från argument. Styrelsen har bara levererat sitt personliga tyckande utan att för egentligen en enda motion ha argumenterat för styrelsens åsikt.

Styrelsens har inte besvarat en enda fråga
Många av mina motioner innehåller frågor riktade till styrelsen. De flesta av dessa frågor har jag ställt tidigare under 2007, men som då lämnats utan svar av styrelsen.
Även när jag nu ställer om dessa frågor i mina motioner så har styrelsen fortfarande inte besvarat en enda av dessa frågor!


"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse 
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
 Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en av mina motioner handlar om något som är av"frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!


HSB Malmös styrelse plockar bort allt som är specifikt från motionerna
Notera hur HSB Malmös styrelse i sina svar där motioner delvis eller helt bifalles gör tre saker.
 • Styrelsen undviker i mesta möjliga mån att använda ord som bifalla eller godkänna, och väljer i stället formuleringen "anse besvarad".
 • Allt i motionerna som ställer någon form av krav (t.ex. tidsgränser) tas bort av styrelsen.
 • Styrelsen väljer att omformulera så mycket som möjligt till att styrelsen ska "undersöka" om det är möjligt, etc. (dvs det som styrelsen skulle ha gjort innan motionerna besvarades så att stämman hade ett underlag att utgå från).
 • Styrelsen vill inte att det ska finnas något någonstans som förpliktigar styrelsen att göra något.
På detta sätt kan styrelsen helt fritt själv ska kunna välja om motionerna ska genomföras eller ej, oavsett om stämman bifaller motionerna.

När stämman nästa år frågar varför styrelsen inte genomfört motionerna så kan styrelsen bara säga antingen att det inte var någon tidsgräns för när det skulle genomföras eller att styrelsen i sin "undersökning" kommit fram till att det inte gick att genomföra "så lätt".

Styrelsens skäl för att inte vilja ha kontakt med motionärerna
Styrelsen klargjorde för mig i ett tidigare skede att styrelsen inte hade för avsikt att diskutera någon motion med motionärerna, och nu kan alla se varför. Styrelsen ville fritt kunna formulera svar som inte betyder något i praktiken, i stället för att se till vad som är bäst för medlemmarna och de fullmäktigeledamöter som sedan ska ta själva besluten.

Styrelsens "behandling" av motioner:
 1. Praktiskt taget inga motioner har besvarats.
 2. De svar styrelsen gett har som regel lite eller inget överhuvudtaget med motionens innehåll att göra.
 3. Svaren är mycket generella och intetsägande.
 4. Styrelsens svar visar att inte en enda motion har utretts eller behandlats.


Motion 1. Tidningen "HSB uppdraget" på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska påverka HSB Riksförbund att lägga ut "HSB Uppdraget".
 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att även samtliga ombud till HSB Riksförbund engagerar sig i att påverka HSB Riksförbund så att tidningen läggs ut på nätet.

 3. Alla ska verka för att även de senaste årens utgåvor läggs ut på nätet, retroaktivt.

 4. Tidningar läggs ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 5. HSB Malmös styrelse redovisar löpande på HSB Malmös webbplats i detalj om hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion genomförts.
 6. YRKANDE #6 STRYKS
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om HSB Uppdraget kan läggas ut på HSB Malmös webbsida.


Mina kommentarer:
- På vilket sätt är dessa yrkanden besvarade?

- Jag t.o.m. skriver i min motion att styrelsen inte ska svara precis så som de har gjort.

- Vad finns det att undersöka?
- Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

- Inget beslutsunderlag finns för stämman.

- Tidningen behöver inte nödvändigtvis läggas ut på HSB Malmös webbplats.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!


Motion 2. "HSB Malmö Nytt" på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. "HSB Malmö Nytt" läggs ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Även de senaste (10) årens utgåvor ska läggas ut på nätet, retroaktivt.

 3. Dessa tidningar ska läggas ut på webben utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 4. HSB Malmös styrelse redovisar löpande på HSB Malmös webbplats i detalj om hur processen går vidare i denna fråga, fram till dess att denna motion genomförts.

 5. Motionen ska vara genomförd senast i sin helhet under augusti 2008.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om HSB Malmö Nytt kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.


Mina kommentarer:
- Vad finns det att undersöka?

- Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

- Inget beslutsunderlag finns för stämman. Styrelsen har inte lagt ner en minut på att ta fram ett beslutsunderlag för fullmäktigeledamöterna!

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!


Motion 3. Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Diskussionsunderlaget läggs ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Diskussionsunderlaget ska vara utlagt på HSB Malmös webbplats senast den 24:e juni 2008 (om det inte är gjort redan innan årsstämman 2008).
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om Diskussionsunderlaget kan publiceras på HSB Malmös hemsida alternativt om länkar till källorna kan publiceras.


Mina kommentarer:
Jag skrev i motionen;
"Om HSB Malmö inte har en överenskommelse med SDS om detta så får väl HSB se till att skaffa det. Svårare än så är det inte. Ett typiskt undvikande och irrelevant HSB-svar som är totalt meningslöst. Det är meningslösa svar som dessa som gör att man alltid står och stampar på samma fläck hela tiden i varje diskussion med HSB, utan att komma någonvart.
Det är därför man också måste skriva så onödigt långa motioner, för att försöka styra bort alla de där undanglidande svaren som annars alltid ges från HSB Malmö på varje liten fråga."
Nu svarar styrelsen ännu en gång på ett precis lika meningslöst sätt som när jag ställde frågan i augusti 2007.

Styrelsen ignorerar helt min fråga;
"Hur många av de förtroendevalda följde HSB Malmös uppmaning och gav konkreta förslag på förbättringar som kunde göras?"


- Vad finns det att undersöka?

- Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

- Inget beslutsunderlag finns för stämman.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!


Motion 4. Redovisning av förtroendevaldas respons

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse uppfyller sitt löfte och lägger ut all respons på diskussionsunderlaget på HSB Malmös webbplats.

 2. Responsen ska läggas ut med samtliga kommentarer som kommit in (om några), med namn och brf på de som lämnat kommentarer, synpunkter och förslag tillsammans med resultatet som detta diskussionsunderlag gett (om något).

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 4. Denna info ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e maj 2008.
OBS!
Ju fler motioner som styrelsen genomför självmant redan före årsstämman, desto fler motioner kan dras tillbaka av motionären inför årsstämman, och desto smidigare och snabbare kommer därmed årsstämman att flyta på!

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att inkomna synpunkter hanteras inom organisationen och att det ständigt ingår i det operativa arbetet att ta emot och hantera synpunkter samt förslag till förbättringar. Resultaten av sådant arbete publiceras löpande på olika sätt. Detta är själva tanken med ett aktivt arbete för medlemmarna.


Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Mina kommentarer:
- Vad då "behandlas inom organisationen"? Vad betyder det? Inom styrelsen?

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).

- Så styrelsen tar tillbaka sitt tidgare löfte?

- Svaret har inte med motionen att göra!

Styrelsen svarar inte på min fråga i motionen;
"Vad blev resultatet? Dvs vilka konkreta åtgärder har vidtagits efter utskicket?"!


Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!


Motion 5. Information om förtroendevalda på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart informera medlemmarna vilka som är förtroendevalda och av HSB utvalda extrapersoner (t.ex. ombud till HSB Riksförbund) via HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående 2 punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 4. Denna info ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e maj 2008.

 5. YRKANDE #5 STRYKS.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på de som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Mina kommentarer:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).
Motion 6. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska utan fördröjning lägga ut kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla förtroendevalda, såväl som till alla anställda inom HSB Malmö.

 2. Denna information ska alltid finnas, och uppdateras löpande efter varje eventuell förändring (vilket också bl.a. medför den betydande fördelen att medlemmar inklusive förtroendevalda helt plötsligt kan se om någon hoppat av sitt uppdrag).

 3. Alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på.

 4. Ovanstående 3 punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 5. Denna info ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e maj 2008.

 6. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 7. YRKANDE #7 STRYKS.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exmpelvis projektgrupper.


Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Mina kommentarer:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).

- Varför exkluderar styrelsen dem som fullmäktige utsett? Ska deras kontaktvägar hållas hemliga?

- Varför svarar styrelsen ej på de frågor jag ställt tidigare och som återfinns i motionen?
T.ex.; Anser inte HSB Malmös styrelse att det är rimligt att alla förtroendevalda ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på?

- "När så är lämpligt"?


Motion 7. Redovisning av val

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid, senast en vecka efter stämman, redovisa på HSB Malmös webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö.

 2. Denna information ska läggas ut tillsammans med en kortare presentation av det viktigaste om varje förtroendevald (alltså inte personlig information, utan information som är relevant för dennes uppdrag) och vad denna förtroendevalda har som mål med sitt uppdrag.

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och den ska vara lätt att hitta i menyn!

 4. Ovanstående tre punkter skrivs snarast (senast 6 månader efter stämman) in i HSB Malmös stadgar

 5. YRKANDE #5 STRYKS.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige. Dock ej innan protokollet är justerat.


Mina kommentarer:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).

- Varför vill styrelsen inte publicera vilka styrelsen och valberedningen utsett fristående från stämman (ex. ombud till HSB Riksförbund)?

- Varför svarar styrelsen ej på de frågor jag ställt tidigare och som återfinns i motionen?

Frågor till ombuden för 2007;
 1. Vilka motioner har var och en av er skrivit till HSB Riksförbund?
  - Maj-Britt Thulin
  - Maria Bengtsson
  - Henric Lellky
  - Giovanna Brankovic
  - Leif Göransson
  - Jörgen Persson
  - Lennart Karlin
  - Marianne Larsson
  - Elvy Westerberg
  - Ivar Jönsson
  - Ingrid Uller
 2. Vad har var och en av er presterat i övrigt, avseende kontakterna med HSB Riks?
 3. Vad har ni i övrigt presterat?
Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!


Motion 8. Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utförliga presentationer av alla HSB-anställda ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, med en utförlig arbetsbeskrivning där man kan se vem som arbetar med vad, dvs deras funktioner/arbetsområden.

 2. Denna information ska löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 3. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 4. Det förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att denna information ska finnas och hållas uppdaterad.

 5. Denna info ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 24:e juni 2008.

 6. YRKANDE #6 STRYKS.

 7. HSB Malmös styrelse redovisar vad det kostat
  - HSB Malmö,
  - HSB
  (eftersom HSB Malmös medlemmar är med och betalar där)
  att anlita det säkerhetsföretag som sett till så att informationen från HSB Malmö och övriga HSB begränsats, samt vilka företag som varit med i denna upphandling, samt hur uppdragsbeskrivningen sett ut.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.


Mina kommentarer:
 1. Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?
 2. Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen (eller i alla fall så lite som möjligt).
 3. I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
- Varför vill styrelsen inte svara på yrkande #7?

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!


Motion 9. Informationsmaterial till webben (obesvarad)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Allt informationsmaterial som styrelser och övriga förtroendevalda får från HSB ska läggas ut på HSB Malmös webbplats.

 2. Denna information ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 4. YRKANDE #4 STRYKS.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på lämpligt sätt publicera den information som förtroendevalda har behov av att få. Det är sedan upp till varje förtroendevald att delge sina uppdragsgivare denna information.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
- Vad innebär formuleringen "information som förtroendevalda har behov av att få"?

- "Publicera"... var? Det ska vara öppet på HSB Malmös webbplats!

Meningen med denna motion var att medlemmar ska inte behöva drabbas av styrelser som är dåliga på att informera sina medlemmar. Därför ska informationsmaterialet läggas ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmar ges en möjlighet att få information även om deras styrelser inte sköter medlemsinformationen på bästa sätt. Naturligtvis ersätter detta inte styrelsernas skyldighet att informera, men det blir ett utmärkt komplement.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!


Motion 10. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse i god tid inför varje stämma på HSB Malmös webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut samtliga stämmohandlingar, bl.a.;
  • Kallelse
  • Följebrev
  • Dagordning
  • Motioner
  • Redovisning av valberedningens arbete
  • Nomineringar till;
   • HSB Malmös styrelse
   • Revisorer (3 personer)
   • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
   • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer)
   • Övriga förtroendevalda
  • Presentation av nominerade
  • Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
  • Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman

 2. Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar om att här nämnda handlingar alltid ska läggas ut senast två veckor före stämma.
  (Det måste skrivas in i stadgarna för att medlemmarna ska kunna garanteras att det verkligen kommer att bli så.)

 4. YRKANDE #4 STRYKS.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida på lämpligt sätt publicera kallelse till stämman innehållande alla beståndsdelar i kallelsen.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!


Motion 11. Stämmoprotokoll på webben (obesvarad)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska lägga ut alla justerade stämmoprotokoll i sin helhet - inkl. röstlängd - senast tre veckor efter genomförd stämma.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut med minst 10 års historik.

 3. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument.

 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn.

 5. HSB Malmös styrelse ansvarar för att röstlängd från respektive stämma läggs ut i sin helhet.

 6. Det som står här i punkt 1-5 skrivs in i stadgarna!

 7. HSB Malmös styrelse ansvarar för att HSB Malmö påverkar HSB Riksförbund att texten i § 1.3.5 i HSB:s kod för föreningsstyrning omedelbart ändras till "Röstlängden för stämman ska samtidigt redovisas".

 8. HSB Malmös styrelse ansvarar för att HSB Malmö löpande ställer krav på HSB Riksförbund att stämmoprotokoll ska läggas ut på webbplatsen.

 9. YRKANDE #9 STRYKS.

 10. YRKANDE #10 STRYKS.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige, efter att de har justerats i sedvanlig ordning.


Mina kommentarer:
 1. Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 2. Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 3. I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Styrelsen vägrade svara på mina frågor i motionen, och därför måste stämman kräva att dessa besvaras snarast av styrelsen;

 1. Den 9:e juni 2007 (daterat den 4/6) har följande text lagts ut;
  "HSB Malmös styrelse har beslutat med hänsyn till den personliga integriteten att inte publicera röstlängden från föreningsstämman den 26 april på Internet".

  Hur förklarar HSB Malmö att det skulle vara något problem med hänsyn till den personliga integriteten att lägga ut röstlängden?
  Är det för att det är pinsamt för de fullmäktige som inte tagit sitt ansvar och representerat sin brf på stämman?


 2. Hur går detta resonemang från HSB Malmö ihop med HSB nya kod för föreningsstyrning och ETHOS, med öppenhet, insyn och demokrati?
  Har inte HSB Malmö för avsikt att följa koden och ETHOS?


 3. Är det inte ett stort demokratiproblem att medlemmarna inte enkelt och snabbt kan se om de som företräder dem fullgör sina skyldigheter för det arvode de får?

 4. Kan inte HSB Malmös styrelse se fördelarna för hela verksamheten med att denna lista offentliggörs? Varför?
Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!
Motion 12. Stämmoprotokoll till medlemmarna (obesvarad)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De medlemmar som vill ha en skriftlig kopia av HSB Malmös protokoll i sin helhet ska få detta inom tre arbetsdagar från begäran!

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige, efter att de har justerats i sedvanlig ordning. Medlemmar i HSB Malmö ska mot en hanteringsavgift kunna få ett utskrivet exemplar tillsänt sig.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Notera att jag trots mitt önskemål i motionen om stämmoprotokollen inte fått tillgång till dessa protokoll.

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Nivån på en ev. hanteringsavgift ska bestämmas av stämman.
Motion 13. Vad gör HSB Malmö för demokratin?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart informera alla medlemmar i detalj hur HSB Malmö arbetar med och kommer att arbeta med;
  • a) hur HSB Malmö vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
   b) hur HSB Malmö vill att medlemmarna ska få relevant information?
   c) hur HSB Malmö vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
   d) hur HSB Malmö vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

 2. HSB Malmös styrelse ska löpande informera alla medlemmar om vad HSB Malmö har presterat här, tillsammans med mål och delmål och uppnådda resultat.

 3. Denna information ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, och den ska vara lätt att hitta i menyn!
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning.
Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
HSB Malmö har under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med det som tas upp i denna motion. Då måste alltså detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del. Men vad ???

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!
Motion 14. Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod, men även på andra ej här dokumenterade sätt.

 2. HSB Malmös styrelse ska ge ett otvetydigt svar på om styrelsen har för avsikt att fullt ut visa demokrati, öppenhet och insyn, samt om styrelsen har för avsikt att avsevärt förbättra informationen till medlemmarna.

 3. Det fastställs snarast i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse ska visa demokrati, öppenhet och insyn, samt på bästa möjliga sätt ge löpande information till alla medlemmar (med konsekvenser för styrelsen om de inte följer detta).

 4. HSB Malmös styrelse ska redogöra för alla medlemmar hur styrelsen tänkt sig att detta ska gå till rent konkret.
  Dvs med vilka konkreta förändringar som kommer att göras så att HSB Malmö agerar demokratiskt samt visar öppenhet och insyn i skrift såväl som i agerande.


 5. HSB Malmös styrelse ska redogöra konkret för på vilka sätt HSB Malmö kommer att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna).

 6. YRKANDE #6 STRYKS.
Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?"
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?"

I styrelsens svar till motion #13 står bara;
"Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter" och vad har det med yrkandena i denna motion att göra?

Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Styrelsen vägrade svara på mina sju frågor i motionen, och därför måste stämman kräva att dessa besvaras snarast av styrelsen;
 1. Är HSB Malmös styrelse införstådd med vad som sägs i denna motion och att detta är medlemmarnas uppfattning om HSB Malmö?

 2. Om HSB Malmös styrelse anser att det finns öppenhet inom HSB Malmö, på vilka sätt skulle då detta rent konkret finnas?

 3. Om HSB Malmös styrelse anser att det finns insyn för medlemmarna i HSB Malmös verksamhet och i styrelsens arbete, på vilka sätt menar då HSB Malmös styrelse att detta skulle finnas?

 4. Har HSB Malmös styrelse för avsikt att visa demokrati, öppenhet och insyn (i enlighet med bl.a. ETHOS/HSB:s föreningskod)?
 5. Hur/när kommer styrelsen att informera medlemmarna om denna avsikt?
 6. På vilka sätt - rent konkret - kommer HSB Malmös styrelse mer konkret att visa (i skrift och i agerande) sin avsikt att införa demokrati, öppenhet och insyn, och när?

 7. På vilka sätt kommer HSB Malmös styrelse att förbättra informationen till medlemmarna (alltså inte till styrelserna), och när?
Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!
Motion 15. Tillsättande av demokrati- och insynsråd (obesvarad)

Vad ska demokrati- och insynsrådet syssla med?
Sammanfattningsvis med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling av styrelse och HSB Malmö.

HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådets existens inte bara blir känd inom hela HSB utan dessutom att medlemmarna löpande påminns om detta råds existens.

Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (t.ex. på HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå, och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.


Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. Stämman tillsätter en projektgrupp som arbetar med demokratifrågor.

 2. Demokratirådet ska syssla med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

 3. Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling och redovisning (till alla medlemmar) av HSB Malmös styrelse/HSB Malmö.

 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådet har en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar, med tillhörande forum.

 5. HSB Malmös styrelse ansvarar för att demokratirådets existens blir känd inom hela HSB-organisationen.

 6. Jag själv ingår i denna projektgrupp.

 7. Projektgruppen ska bestå av engagerade medlemmar, med kompetens och tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Den ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet ej innehar någon förtroendepost i någon förening, utan som i stället väljs med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens, intresse och engagemang.

 8. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå, och ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.

 9. Alternativt förslag om tillsättning av medlemmar i detta demokratiråd:
  1. HSB Malmö går skriftligen ut till alla medlemmar med en motiverande förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.
  2. Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen - men även styrelseprotokollen - i brf:en på ett enkelt (kostnadsfritt) sätt.
  3. På en snart därefter av styrelsen påkallad extrastämma tillsätter stämman de som ska ingå i demokratirådet.
  4. Ett tilläggsförslag är att valberedningen ges i uppdrag att samordna arbetet med att få deltagare till demokratirådet.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt se över behovet av nya projektgrupper. Styrelsen har för avsikt att inom detta arbete även utreda behovet av en demokratigrupp.


Mina kommentarer:
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.
 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Notera att styrelsen ej besvarade den viktiga frågan i motionen!
"Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag och vilka tillägg har styrelsen att föreslå för detta demokrati- och insynsråd (dvs vilket regelverk)?".

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.