Motioner till HSB Malmö (2011)

 1. Bekräftelse från HSB Malmö på mottagande av motioner
 2. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning
 3. Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum
 4. Motioner till HSB Riksförbund redovisas
 5. Sista motionsdatum för motioner till HSB Riksförbund ska informeras om
 6. HSB Malmö saknar rutiner för motioner till HSB Riksförbund
 7. Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats
 8. Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag
 9. Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått
 10. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
  Redovisning uppgifter & kontaktvägar
 11. Redovisning av vad ombud till HSB Riksförbund presterat
 12. Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna
 13. HSB Malmös informationspolicy offentliggörs
 14. Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs
 15. Arbetsordning/ansvarsfördelning för VD (och styrelse) offentliggörs
 16. Målbeskrivning för hur HSB Malmös styrelse ska arbeta
 17. Redogörelse för mål - vad har uppnåtts?
 18. Redovisning av val och mål
 19. Presentation av nyanställda
 20. Mesta möjliga fullmäktige på stämma
 21. Ersättare till fullmäktigeledamöter ska utses
 22. HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot
 23. HSB-ledamot i brf, inget tvång
 24. Definition av HSB-representantens roll i brf-styrelsen
 25. Styrelseledamöter (och VD) ej HSB-ledamot
 26. HSB Malmö ska locka yngre medlemmar
 27. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö
 28. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?
 29. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
 30. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?
 31. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
 32. Tillsättande av demokrati- och insynsråd
 33. Mera makt till medlemmarna - kurser
 34. Saknade seminarier - Informations- & diskussionsbaserat
 35. Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik
 36. Kurs i medlemskommunikation för alla
 37. Styrelse diskuterar motioner med motionärerna
 38. HSB Malmös avtal med HSB Riksförbund
 39. Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?
 40. Regelverk för tjänstemännens bisysslor
 41. Redovisning av uppdrag för anställda på HSB Malmö
 42. Arbetsinstruktion för VD:n
 43. Information om vad HSB Malmös styrelse, VD och revisorer sysslar med
 44. Redovisning av arvoden för olika styrelseuppdrag inom HSB
 45. Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är
 46. HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt
 47. Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän
  SÄNKNING AV DE REKORDHÖGA LÖNERNA FÖR HSB MALMÖS TJÄNSTEMÄN!
 48. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott
 49. Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12)
 50. Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas
 51. Redovisning av kostnader för utskott/grupper
 52. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, redovisning
 53. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, framtagande av rutiner
 54. Utökat samarbete mellan brf-valberedare
 55. Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst
 56. Information om Turning Torso
 57. Kompletta kalkyler över TT
 58. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!
 59. Rutiner för förhandling av VD-lön - offentliggörs
  Redovisning av styrelseordförandens mandat
 60. REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER FÖR VD
 61. Arvoden och ersättningar ej i basbelopp
 62. Redovisning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
 63. Utbetalningsdatum för arvoden i årsredovisning
 64. Periodiseringsfel?
 65. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
 66. Innehåll i röstlängd specificeras
 67. Stadgeändring frågerätt
 68. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
  Arvodering av justerare/rösträknare
 69. Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer
 70. Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc
 71. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
 72. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.
 73. Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp
 74. Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs
 75. Valberedningen - Arbeta under hela året
 76. Nomineringsblanketter året runt
 77. Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma
 78. Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning
 79. Redovisning av uppföljning och samtal
 80. Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda
 81. Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras
  Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs
 82. Valberedningen informerar löpande om sitt arbete
 83. Valberedningens protokoll offentliggörs
 84. Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler
 85. Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdering av styrelsen
 86. HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode och ersättningar
 87. Max fyra år som styrelseordförande
 88. Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning
 89. Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)
 90. Policy för suppleant till revisorerna
 91. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
 92. Minst en extrastämma (till hösten)
 93. Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt
 94. Inlämning av motioner 5 veckor före stämman
 95. Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar &
  Lista över motioner och motionärer
 96. Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy
 97. HSB Malmö måste besvara alla motioner, inte bara vissa av styrelsen utvalda
 98. Lista över fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter
 99. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

MOTION #61

Bekräftelse från HSB Malmö på mottagande av motioner

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska alltid bekräfta mottagna motioner och det ska göras omedelbart efter inlämnandet (under arbetstid).
Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
14. Bekräftelse från HSB Malmö på mottagande av motioner
Motioner skickade till HSB Malmö bekräftas till avsändaren.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Hur kan HSB Malmös styrelse yrka avslag på något så självklart som att mottagande av motioner ska bekräftas?

Tyvärr är vad styrelsen säger bevisligen ej sant, varför det är extra viktigt att stämman tar rätt beslut.

Nedanstående mail tillsammans med motioner skickade jag till HSB Malmös styrelse 2010, dock utan att få bekräftelse på att motionerna tagits emot (trots att jag t.o.m specifikt bad om detta).

Här kommer mina motioner till HSB Malmös årsstämma 2010. Jag har febrilt letat efter information om var motioner ska skickas men inte lyckats finna denna information så jag hoppas det blir rätt så här.

De är i Word-format denna gång.
Jag har försökt se till så att de flesta motioner påbörjas på ny sida och hoppas att det blir så även när ni läser in dokumenten.
Annars kan jag skicka dem i PDF-format om så önskas.

Det är min förhoppning att HSB Malmö vill diskutera motionerna med mig innan styrelsen avger svar på motionerna.
Det kan ju bl.a. vara så att styrelsens svar på vissa motioner gör att jag kan dra tillbaka dem så att det blir ett mindre antal motioner för stämman att behandla.

Jag önskar snabb bekräftelse på att motionerna mottagits av HSB Malmös styrelse.

Bilagor:
Motion        - 35: Motioner-till-HSB-Malmo-2010-del1.doc
Motion 36-113 : Motioner-till-HSB-Malmo-2010-del2.doc


Därefter skickade jag följande mail.

Till styrelsen för HSB Malmö

Jag har skickat mina motioner för HSB Malmös årsstämma 2010 till epost-adressen fraga.styrelsen, men eftersom jag inte lyckats få något livstecken när jag skickat till denna epostadress tidigare så vill jag säkra mig genom att även skicka skicka motionerna till var och en i styrelsen med förhoppning om att det finns någon i styrelsen som har vänligheten att bekräfta att samtliga motioner tagits emot och är i fullt läsbar form (två st. word dokument med total 113 motioner).

Jag vet från tidigare år att det brukar ta några veckor innan motionerna börjar behandlas av styrelsen men jag vill väldigt gärna ha en mottagningsbekräftelse å det snaraste.

Om det finns några frågetecken går det naturligtvis utmärkt att kontakta mig.


Efter några dagar utan någon bekräftelse skickade jag följande mail.

Till Claes Caroli och övriga delar av HSB Malmö styrelse

även om jag är ganska initierad och väl bekant med hur det fungerar inom HSB Malmö så är det inte helt utan förvåning jag noterar hur nonchalant HSB Malmös styrelse behandlar såväl motionärer och motioner. än idag!

Jag konstaterar att det inte finns en enda person i HSB Malmös styrelse som bemödat sig med att bekräfta mottagandet av mina motioner.

Jag finner detta synnerligen respektlöst!
Hur vill HSB Malmös styrelse förklara sitt beteende här?

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Motioner skickade till HSB Malmö bekräftas till avsändaren.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.!!

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse inte bara upprepar vad de skrivit tidigare utan även ordagrant vad jag skrivit i själva motionen. Styrelsens påstående är ej relevant och vad HSB Malmös styrelse hävdar här är alltså inte sant.
Att HSB Malmös styrelse ej är sanningsenlig framgår även tydligt av att styrelsen yrkar avslag på motionen.


MOTION #62

Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning

Först gömmer HSB Malmö undan informationen om motionsrätt på hemsidan under en helt neutral rubrik som "Så påverkar du". Sedan undanhåller HSB Malmö information om vem som får motionera för att sist men inte minst ställa olagliga krav för att motioner ska behandlas.

I HSB Malmös protokoll står det att information om motioner ska gå ut antingen via utskick av avgiftsavierna för kvartal 1 eller i media.
Detta beslut bröt HSB Malmö mot inför motionerna till årsstämman 2011 !!!

Här nedan visas hur HSB Malmös hemsida ser ut i januari 2011 (vänstra kolumnen) och hur den informationsmässigt borde se ut (högra kolumnen);
HSB Malmös hemsida i nuvarande skick

Nyheter

HSB Malmös hemsida som den borde se ut

Nyheter

HSB Malmös kommande årsmöte

HSB Malmös ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2010 blir den 7 maj 2011. Årsmötet kommer att hållas på Malmö högskola, Orkanen.
För att veta mer gå in på menyn till vänster under "Så påverkar du".

Motioner till HSB Malmö

HSB Malmös årsmöte 2011 är den 7 maj. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari 2011.
För att veta mer gå in på menyn till vänster under "Så påverkar du".

Nominera till uppdrag inom HSB Malmö

Nu är det tid att nominera kandidater till olika uppdrag inom HSB Malmö. HSB Malmös årsmöte kommer att äga rum 7 maj 2011 och plats kommer att meddelas längre fram.
För att veta mer gå in på menyn till vänster under "Så påverkar du".
Frågor i anslutning till detta meddelande ska ställas till Bengt Skånhamre, bengt.skanhamre@malmo.hsb.se.

Lär dig hantera konflikter

Lär dig hantera konflikter och kommunicera på ett rätt sätt. Få en grundläggande förståelse för kommunikation och samspel mellan människor.
Idag

Turning Torso i ätbar konstruktion

Ett års gratis bosparande lockar tävlingsdeltagare att frångå det traditionella pepparkakshuset. I år är det modern arkitektur som avspeglar några av pepparkakshustävlingens bidrag.
14 december 2010

Nominera till förtroendeuppdrag i bospargruppen

Är du bosparare och vill vara med och göra din röst hörd? Eller vet du någon som brinner för bosparfrågor? Nu är det dags att nominera kandidater till bospargruppens möte i januari.
10 december 2010

Hållbara Hilda får 6,1 miljoner till miljösatsningar

Pengarna kommer från delegationen för hållbara städer och är en del av delegationens satsning på Rosengård. Bidraget innebär att Hilda kan genomföra en del energieffektiva lösningar inom projektet ”Hållbara Hilda” som annars inte varit lönsamma.
3 december 2010

Lysande frukost på film

HSB tillsammans med Metro Bostad bjöd in till lysande frukost den 18 november som blev välbesökt.
25 november 2010

Dags att nominera till uppdrag inom HSB Malmö

Nu är det tid att nominera kandidater till olika uppdrag inom HSB Malmö. HSB Malmös årsmöte kommer att äga rum 7 maj 2011 och plats kommer att meddelas längre fram.
10 november 2010

Givande nätverksträff i Svedala igår

I måndags var alla förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna i Svedala inbjudna till en informationsträff.
9 november 2010

Pressmeddelande: HSB Malmö förvärvar anrik bostadsfastighet

HSB Malmös styrelse har fattat beslut om att förvärva fastigheten Flora 8 på Amiralsgatan 12, mitt emot Malmö Konserthus. Förvärvet är ett led i HSB Malmös strategi att utöka sitt hyresfastighetsbestånd för att kunna erbjuda fler bostäder åt sina medlemmar.
2 november 2010

Turning Torso fyller fem år

Idag är det exakt fem år sedan de första hyresgästerna flyttade in i Turning Torso.
1 november 2010

Lär dig hantera konflikter

Lär dig hantera konflikter och kommunicera på ett rätt sätt. Få en grundläggande förståelse för kommunikation och samspel mellan människor.
Idag

Turning Torso i ätbar konstruktion

Ett års gratis bosparande lockar tävlingsdeltagare att frångå det traditionella pepparkakshuset. I år är det modern arkitektur som avspeglar några av pepparkakshustävlingens bidrag.
14 december 2010

Nominera till förtroendeuppdrag i bospargruppen

Är du bosparare och vill vara med och göra din röst hörd? Eller vet du någon som brinner för bosparfrågor? Nu är det dags att nominera kandidater till bospargruppens möte i januari.
10 december 2010

Hållbara Hilda får 6,1 miljoner till miljösatsningar

Pengarna kommer från delegationen för hållbara städer och är en del av delegationens satsning på Rosengård. Bidraget innebär att Hilda kan genomföra en del energieffektiva lösningar inom projektet ”Hållbara Hilda” som annars inte varit lönsamma.
3 december 2010

Lysande frukost på film

HSB tillsammans med Metro Bostad bjöd in till lysande frukost den 18 november som blev välbesökt.
25 november 2010

Dags att nominera till uppdrag inom HSB Malmö

Nu är det tid att nominera kandidater till olika uppdrag inom HSB Malmö. HSB Malmös årsmöte kommer att äga rum 7 maj 2011 och plats kommer att meddelas längre fram.
10 november 2010

Givande ätverksträff i Svedala igår

I måndags var alla förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna i Svedala inbjudna till en informationsträff.
9 november 2010

Pressmeddelande: HSB Malmö förvärvar anrik bostadsfastighet

HSB Malmös styrelse har fattat beslut om att förvärva fastigheten Flora 8 på Amiralsgatan 12, mitt emot Malmö Konserthus. Förvärvet är ett led i HSB Malmös strategi att utöka sitt hyresfastighetsbestånd för att kunna erbjuda fler bostäder åt sina medlemmar.
2 november 2010

Turning Torso fyller fem år

Idag är det exakt fem år sedan de första hyresgästerna flyttade in i Turning Torso.
1 november 2010

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska årligen i direktutskick tydligt informera samtliga medlemmar om sin motionsrätt till HSB Malmö.

  Informationen om motionsrätten ska ges tillsammans med information om hur man motionerar och vilket sista datum är för inlämnande av motioner.


 2. Informationen om motionsrätt ska ske på flera olika sätt.
  Via avgiftsavierna är bara ett av alternativen (speciellt eftersom man med denna metod inte når alla medlemmar).
  Via medlemstidningen är ett av dessa alternativ.

 3. Det ska även finnas mycket lättillgänglig information för samtliga medlemmar om det fastställda regelverket (dvs riktlinjerna) för motioner.

 4. Regelverket/riktlinjerna ska alltid ligga ute lättillgängligt på HSB Malmös webbplats och löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 5. HSB Malmö ska varje år anstränga sig för att informationen om medlemmens motionsrätt görs på ett så motiverande sätt som möjligt för att uppnå så många som möjligt som engagerar sig.

 6. HSB Malmös styrelse ska ge exempel på vad motioner kan ta upp.
  T.ex.; stadgeändringar, ekonomifrågor, arvoden, reseersättningar, information, demokratifrågor, insynsfrågor, former för medlemskap, HSB Malmös relation till HSB Riksförbund, uppdrag för styrelsen, förtroendevaldas uppgifter, vilka frågor HSB Malmös styrelse ska driva, HSB Malmös relation till de olika bostadsrättsföreningarna, debattartiklar som HSB Malmö ska skriva, osv.

 7. Det ska tydligt framgå att det är fullt tillräckligt att det någonstans uppges en kontaktväg till medlemmen. Inga andra krav ska ställas i detta avseende.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.
Det är styrelsens uppfattning att detta görs på lämpligt sätt idag.
Det är också styrelsens uppfattning att det ges information om nomineringar till val.


I snart 100 år har HSB lyckats hemlighålla att enskilda medlemmar har motionsrätt.
Till stämman 2007 krävde några medlemmar att detta skulle klargöras och stämman tvingade styrelsen att gå ut med information om enskild medlems motionsrätt,
När styrelsen väl gjorde detta så var det dels för sent och dels på ett sätt så att så få som möjligt skulle få denna information.

Inte mycket i styrelsens svar berörde motionen.

Styrelsen har inte ens bemödat sig med att bemöta motionens yrkanden mer än i vissa delar på ett generellt och irrelevant sätt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
112. Information om enskild medlems motionsrätt och valberedning Malmö
Informationen om motionsrätten, tillsammans med information om hur medlem kan motionera, lämnas på hemsida och i medlemstidningen Hemma i HSB. Ur informationen, liksom i föreningens stadgar, framgår vilket sista datum för inlämnande av motioner är.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Väl dolt bland styrelsens extremt röriga svar på motionerna hittar man;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Informationen om motionsrätten, tillsammans med information om hur medlem kan motionera, lämnas på hemsida och i medlemstidningen Hemma i HSB. Ur informationen, liksom i föreningens stadgar, framgår vilket sista datum för inlämnande av motioner är.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse upprepar ordagrant vad jag citerat redan i motionen. Vad HSB Malmös styrelse skriver saknar relevans för motionens yrkanden.
Faktum kvarstår att HSB Malmös styrelse anstränger sig för att så få som möjligt ska engagera sig.


MOTION #63

Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum

Till årsstämman 2010 kom mina motioner in någon timme efter 24.00 dagen för sista inlämnande av motioner. Detta pga tekniska problem som gjorde att motionerna som skickades i rätt tid emellertid inte registrerades förrän efter 24.00 på HSB Malmös server.

HSB Malmös styrelse försökte hemlighålla detta så länge de kunde, och först efter ett antal veckor med många påtryckningar från mig så informerade Claes Caroli mig att styrelsen inte tänkte behandla eller ta med mina motioner till årsstämman 2010. Någon förklaring kunde Claes Caroli inte ge.

HSB Malmös styrelse vägrade t.o.m. informera föreningens högsta beslutande organ, fullmäktigesammanträdet, om detta. HSB Malmö tog detta beslut helt på egen hand, och skickade ut handlingarna utan ett ord om de motioner som exkluderats av styrelsen.

Som förhoppningsvis alla förstår så finns det inga som helst juridiska hinder för att ta med motioner trots att de anlänt till HSB Malmös servrar någon timme för sent.
Vad som är bäst för HSB Malmös medlemmar var dock inte relevant för HSB Malmös styrelse, utan den enda anledningen till att inte ta med mina motioner var för att det gynnade HSB Malmös styrelse personligen.

Eftersom sista datumet för inlämnande av motioner var på en helg, och HSB Malmö var stängt, saknades 2010 möjlighet att lämna in motionerna dessa dagar. Enda sättet var via mejl.

Till saken hör att HSB Malmö tidigare år tagit med motioner från andra som kommit in dagar (ev. t.o.m. veckor) efter utsatt senaste datum för inlämnande av motioner.

HSB Malmö vill naturligtvis behålla sitt övertag och sin makt genom att endast HSB Malmös styrelse ska veta vilka motioner som kommer in när. Det enda sättet att stoppa mygel som detta är att motionerna läggs ut på HSB Malmös webbplats direkt efter att de kommit in till HSB Malmö.

Så här resonerade HSB Malmös styrelse när de bestämde att mina motioner ej skulle tas med till årsstämman 2010;
Styrelsen diskuterar inkomna motioner utifrån att en motionär, T.W., inkommit med sina motioner först efter motionstidens utgång, bilaga 4

Mimmi Zetterman påtalar att det tidigare kan ha förekommit att styrelsen ej agerat på motioner som - utifrån när motionen varit daterad eller ankomststämplad - sannolikt inkommit till HSB Malmö efter motionstidens utgång och som styrelsen behandlat som om de varit inkomna i rätt tid och därefter förelagts stämman.

Mimmi Zetterman menar att den s.k "söndagsregeln" kan appliceras på detta ärende då motionerna inkom kl. 04,26 den 1 februari 2010 (natten mellan söndag och måndag). Hon påpekar även rätten för enskilda medlemmar att inkomna med motioner utgör ett minoritetsskydd som i lagen uppmärksammas särskilt. Med hänsyn härtill och med tanke på att det endast handlar om en mindre försening så yrkar hon att alla för styrelsen presenterade motioner skall behandlas och föreläggas den ordinarie föreningsstämman 2010.

Efter omröstning beslutar styrelsen att anse de ifrågavarande motionerna från T.W. som inkomna efter motionstidens utgång med den konsekvensen att de inte skall behandlas på ordinarie föreningsstämma 2010-04-24 utan istället behandlas på nästkommande föreningsstämma.

Styrelsen motiverar sitt beslut med att även om det skulle ha förekommit att styrelsen tidigare inte uppmärksammat att motioner inkommit efter motionstidens utgång så utgör det inte en omständighet som medför att styrelsen kan göra undantag från tillämpningen av föreningens stadgar § 19 om utövande av motionsrätt och när motion senast skall vara avlämnad.

Styrelsen noterar att T.W. beretts tillfälle att yttra sig i ärendet över de för sent inkomna motionerna och att han ej kunnat visa att de kommit HSB Malmö tillhanda på annat sätt innan motionstidens utgång

Mimmi Zetterman reserverar sig mot beslutet och anför att hon delar styrelsens uppfattning att sent inkomna motioner normalt sett inte skall behandlas, men med tanke på att underlaget i vissa avseenden är bristfälligt och med hänsyn till vad hon tidigare har anfört finns för många osäkra faktorer så borde styrelsen ha fattat ett annat beslut.

Styrelsen skriver;
"Styrelsen motiverar sitt beslut med att även om det skulle ha förekommit att styrelsen tidigare inte uppmärksammat att motioner inkommit efter motionstidens utgång så utgör det inte en omständighet som medför att styrelsen kan göra undantag från tillämpningen av föreningens stadgar § 19 om utövande av motionsrätt och när motion senast skall vara avlämnad".
Styrelsen måste nog lära sig lite mer om regelverket i föreningar. Bara det faktum att motioner tidigare behandlats som kommit in för sent gör att även mina motioner skulle behandlats. Det är givet genom likabehandlingsprincipen!

Styrelsen skriver;
"Styrelsen noterar att T.W. beretts tillfälle att yttra sig i ärendet över de för sent inkomna motionerna och att han ej kunnat visa att de kommit HSB Malmö tillhanda på annat sätt innan motionstidens utgång".
Det är omöjlig bevisföring. Jag kan självklart inte bevisa hur internettrafiken fungerat eller om HSB:s mailserver registrerat felaktig tid!

Som synes kunde ingen i styrelsen finna några hållbara juridiska argument för att inte behandla motionerna, utan för alla styrelseledamöter utom Mimmi handlade det enbart om det var möjligt att stoppa motionerna. Vilken annan förening skulle agera på detta sätt?

Ett senaste datum för inlämnande av motioner är inget självändamål, utan det finns enbart för att styrelsen ska hinna behandla motionerna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner läggs ut senast en vecka efter deadline (minimerar risken för "mygel")
  Till HSB Malmö inkomna motioner ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast två dagar efter det sista datumet för inlämnandet av motioner.

 2. Om sista motionsdatum infaller på en helg ska det vara möjligt att lämna in motioner även under efterföljande vardag.

 3. HSB Malmö ska redovisa om motioner kommit in som styrelsen tagit beslut om att inte behandla, och samtidigt uppge skäl för styrelsens beslut.

 4. Stämman ska ha sista ordet att besluta om motioner inte ska behandlas.

 5. Senast fyra veckor efter deadline för inlämnande av motioner så skickas alla inkomna motioner ut till alla fullmäktigeledamöter (via e-post, för dem som har detta).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.


Motioner är ställda till stämman och styrelsen!
Ja, motioner är ställda till stämman men det är oerhört viktigt för alla medlemmar och kanske alldeles särskilt fullmäktige, som ska välja de förtroendevalda, att veta var styrelseledamöterna står i olika frågor! Så styrelsen har tyvärr fel i vad styrelsen uppger här.

Styrelsens avslag och svar till denna motion är skrämmande

Notera att HSB Malmös styrelse inte ens kan/vill uppge något konkret skäl till varför styrelsen inte vill att medlemmarna ska få se inlämnade motioner förrän strax före stämman.

Notera också att styrelsen inte ens brytt sig om att kommentera motionens yrkanden i övrigt, t.ex. om redovisningen av styrelsens svar på motioner.

Styrelsen bemöter inte ett enda av motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Således kan styrelsens förslag till avslag ej antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
114. Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.

I föreningslagen framgår att kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.

Under minst en vecka före den stämma som avses ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen, eller avskrifter därav, hållas tillgängliga för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det.

Styrelsen kan inte se annat än att samtliga punkter är uppfyllda då material tillsänds fullmäktige i rätt tid, och finner ingen anledning till ändring av föreningens stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet
.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Väl dolt bland styrelsens extremt röriga svar på motionerna hittar man;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.
I föreningslagen framgår att kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid. Under minst en vecka före den stämma som avses ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen, eller avskrifter därav, hållas tillgängliga för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det. Styrelsen kan inte se annat än att samtliga punkter är uppfyllda då material tillsänds fullmäktige i rätt tid, och finner ingen anledning till ändring av föreningens stadgar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #64

Motioner till HSB Riksförbund redovisas

För att öka engagemanget och skapa intresse för verksamheten måste motioner till HSB Riksförbund (från såväl HSB Malmö som från andra regioner) redovisas för alla i sin helhet i god tid före riksförbundets stämma
Samtliga motioner till HSB Riksförbund läggs ut på HSB Malmös webbplats.
De kan dessutom sammanfattas i tidningen "Hemma i HSB".

Protokoll fört vid HSB Riksförbund ek för HSB-stämma den 27-28 maj 2009 i Stockholm;
http://hsb.se/polopoly_fs/1.230!protokoll_hsbstamma2009.pdf
8 motioner behandlades. Ingen från HSB Malmö!

HSB Malmös enda bidrag var följande (hämtat från stämmoprotokollet);
"Tommy Johansson, HSB Malmö, har tilläggsyrkande att tillsätta en arvodesutredning som ser över samtliga arvoden för att göra det tydligt.

Anna-Carin Magnusson framhåller att det inte är ett yrkande som kan tas upp eftersom det är ett nytt förslag som inte varit känt för fullmäktige. Fullmäktige kommer därför inte att få ta ställning till yrkandet
".

2011-01-09 ställer jag följande fråga till HSB Malmö, Bengt Skånhamre;
Hur ser HSB Malmös motion till HSB Riks ut om begränsning av motionsrätten?
Jag skulle gärna vilja ha en kopia av denna motion.

Har HSB Malmö lämnat in någon mer motion än denna till HSB Riks?

Inte helt oväntat inget svar. 2011-01-14 skickar jag en påminnelse;
Påminnelse!

Vill gärna ha svar på om jag kan få ta del av motionen till HSB Riks och om HSB Malmö lämnat in fler motioner?

Inget händer. 2011-01-19 skickar jag ännu en påminnelse;
Påminnelse!

Vill påminna om min fråga ifall jag får se motionen till HSB Riksförbund och om HSB Malmö lämnat in någon mer motion?

Jag får ett i vanlig ordning fullständigt meningslöst och undvikande svar från Bengt Skånhamre;
Vi har vidarebefordrat motioner enligt stämmans önskemål.

Jag upprepar mina frågor;
Du skriver "motioner".
Jag tolkar detta som att det är fler än en motion till HSB Riksförbund.
Samtidigt motsägs detta av att det bara är en enda fråga som fullmäktigestämman önskat att HSB Riksförbund ska behandla.
Har det tillkommit någon mer motion och vad handlar den/de i så fall om?

Du svarade heller inte på min fråga om jag får ta del av den motion i sin helhet som vidarebefordrats till HSB Riksförbund om begränsning av motionsrätten! Får jag det? Om inte, varför?
När har motion skickats in till HSB Riksförbund?


Efter ännu en påminnelse får jag följande luddiga svar från Bengt Skånhamre den 26/1:
Fråga 1: Ja
Fråga 2: Du får vända dig till Riksförbundet kring de motioner som ska behandlas där.


Jag tvingas försöka ställa frågor som Bengt Skånhamre inte bara kan glida undan;
Ok, så du säger att HSB Malmö har producerat mer än en motion till HSB Riksförbunds stämma 2011, och för att medlem i HSB Malmö ska få ta del av;
a) HSB Malmös motion om begränsning av motionsrätten, samt
b) okänt antal övriga motioner av okända motionärer från HSB Malmö så måste medlemmarna i HSB Malmö vända sig till HSB Riksförbund?

Varför vill HSB Malmö inte redovisa sina motioner (t.ex. på HSB Malmös webbplats) till HSB Riksförbund för medlemmarna i HSB Malmö? Vad kan det finnas för skäl att hemlighålla motionerna?


Efter två ytterliggare påminnelser får jag bara följande svar av Bengt;
Medlemsfrågor besvaras av vår medlemsrådgivning. De frågor du ställer specifikt nedan är besvarade i mail den 26/1.


Jag upprepar ännu en gång mina obesvarade frågor, som tydligen är väldigt känsliga;
Hur når jag medlemsrådgivningen via epost?
För du besvarar ju bevisligen inte frågor från medlemmarna.

Du finner inget underligt i att du här t.o.m. hävdar att du besvarat mina frågor innan jag ens ställt dem?

Jag har frågat dig;
Fråga 1:
Du säger att HSB Malmö har producerat mer än en motion till HSB Riksförbunds stämma 2011, och för att fullmäktige/medlem i HSB Malmö ska få ta del av;
a) HSB Malmös motion om begränsning av motionsrätten, samt
b) okänt antal övriga motioner av okända motionärer från HSB Malmö
så måste fullmäktige/medlemmarna i HSB Malmö vända sig till okänd/ej namngiven person på HSB Riksförbund?


Fråga 2:
Varför vill HSB Malmö inte redovisa sina motioner (t.ex. på HSB Malmös webbplats) till HSB Riksförbund för medlemmarna i HSB Malmö? Vad kan det finnas för skäl att hemlighålla motionerna?

Du har inte besvarat ovanstående frågor!
Har du svar på dessa frågor (utan att slingra dig ännu mer), eller kan du ge mig kontaktpersoner på HSB Malmö som vill besvara dessa frågor?
Som alltid annars när det inte längre går att glida undan att svara så uteblir svar helt.

Notera att Claes Caroli säger att alla motioner som HSB Malmö skriver till HSB Riksförbund presenteras fullmäktige först för beslut. Men här säger Bengt Skånhamre att det finns fler hemliga motioner från HSB Malmö som fullmäktige och övriga medlemmar inte ens får se.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De motioner som skrivs av HSB Malmös förtroendevalda till HSB Riksförbund ska årligen redovisas på HSB Malmös webbplats, så fort de färdigställts.

 2. Samtliga övriga motioner från andra regioner ska också redovisas på HSB Malmös webbplats.

 3. Även tidigare års motioner till HSB Riksförbund (sedan år 2000) läggs ut.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
74. Motioner till HSB Riksförbund redovisas
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.

Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Detta svar ger bara två möjligheter;
1. HSB Malmö talar osanning, eller
2. HSB Malmös ombud tillför aldrig något för HSB Malmö.
Inga motioner har presenterats/förelagts fullmäktige de senaste 10 åren.

HSB Malmös styrelse skriver;
"Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut".
Det återstår att se, men motionen handlar inte om detta utan om att i god tid presentera motionerna - innan stämman - från främst HSB Malmö och ge möjlighet till input från fullmäktige.

Motionen till HSB Riksförbund om att begränsa motionsrätten har inte förelagts fullmäktige, trots att HSB Malmös styrelse hävdar att alla motioner föreläggs fullmäktige.
Det kan ju hända att fullmäktige har synpunkter på formuleringen i denna motion innan den lämnas in.

Risken är stor att HSB Malmö bara vill göra det enkelt för sig och att HSB Malmös styrelse svarar att motioner läggs ut på HSB Riksförbunds webbplats. Det återstår att se om HSB Riksförbund kommer att göra detta, men det är inte vad motionen handlar om. Motionen handlar om att engagera HSB Malmös medlemmar genom att framhäva motioner och motivera motionsskrivande til HSB Riksförbund.
Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Väl dolt bland styrelsens extremt röriga svar hittar man följande;
Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan. Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.
Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVARMOTION 65

Sista motionsdatum för motioner till HSB Riksförbund ska informeras om

HSB Riksförbund går inte ut med information om när motioner senast ska lämnas in.
Det gör det svårt för de medlemmar i HSB Malmö som har förslag på motioner att komma med dessa förslag.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska informera HSB Malmös medlemmar om när motioner senast ska lämnas in till HSB Riksförbund.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Det framgår av Riksförbundets hemsida.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

och;
HSB Riksförbund ansvarar för de övergripande frågorna i HSB - varumärket, våra gemensamma kommunikationskanaler, den parlamentariska verksamheten på riksnivå och de styrande dokumenten.
Av Riksförbundets hemsida framgår motionstid. Styrelsen ser till skillnad från motionären inte att detta bör tillföras HSB Malmös hemsida.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
MOTION 66

HSB Malmö saknar rutiner för motioner till HSB Riksförbund

Det saknas helt rutiner i HSB Malmö för att lämna förslag på motioner till HSB Riksförbund (vem ska förslag lämnas till, vem får göra detta, när, hur ska dessa beslutas om, etc).
Det finns heller ingen punkt för detta i dagordningen för HSB Malmös fullmäktigestämma.

Det är en sak att det är ombuden till HSB Riksförbund som för fram och talar för motioner till HSB Riksförbund, men vad är det för representativ demokrati där ingen annan av HSB Malmös 43.000 medlemmar får vara med och påverka?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart ta fram rutiner för motioner till HSB Riksförbund.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Vid HSB-stämman och årsmötet drar man bland annat upp framtida riktlinjer för verksamheten. HSB-föreningen kan motionera till HSB-stämman/Årsmötet. Bostadsrättsföreningar och övriga medlemmar i HSB kan påverka genom att motionera till sin HSB-förening som kan fatta beslut att föra motionen vidare till HSB-stämman/Årsmötet.
Efter behandling i HSB-föreningen kan motionen skickas till HSB-stämman/Årsmötet.
Före januari månads utgång ska motioner till HSB-stämma/Årsmöte vara HSB Riksförbund tillhanda.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #67

Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats

HSB Malmös valberedningspolicy förändrades 2010 av stämman. Trots detta har HSB Malmö än idag (januari 2011) varken skickat ut den nya versionen till brf:arna eller ens lagt ut instruktionen på HSB Malmös webbplats.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningspolicy ska alltid finnas bl.a. lätt åtkomlig på HSB Malmös webbplats.
  Policy ska även informeras om via medlemstidningen
  ("Hemma i HSB").

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #68

Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa vad varje förtroendevald uttryckt sig ha för mål med sitt uppdrag fram till stämman ett år senare.

  Dessa mål ska ej formuleras av valberedningen, utan av respektive nominerad.

  Motsvarande gäller för dem som föreslagits som kandidater.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #69

Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa hur varje förtroendevald presenterat vad denne gjort och uppnått under sin period som förtroendevald sedan föregående årsstämma.

  Där presenterar varje förtroendevald också skriftligen hur denne upplevt sin tid som förtroendevald och annat av relevans i sammanhanget.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #70

Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
Redovisning uppgifter & kontaktvägar

2008 lovade HSB Malmö att på HSB Malmös webbplats lägga ut vilka som är förtroendevalda, vilket inkluderar ombud och dess ersättare till HSB Riksförbunds stämma.

Idag, tre år senare, har fortfarande inget hänt. Samtliga valda ombud/ersättare till HSB Riksförbunds stämma är forfarande helt onämnda på HSB Malmös webbplats.
Inte ens i det stämmoprotokoll som HSB Malmö lagt ut finns dessa ombud/ersättare eftersom alla namn strukits över.

Det finns ingen kontaktväg till någon av ombuden/ersättarna!

Först 6 månader efter HSB Malmös årsstämma informerade (efter påminnelse) HSB Malmös styrelse vilka ombud/ersättare HSB Malmös styrelse utsett efter stämman! Dessutom är man tvungen att gå till nyhetsbrevet på HSB Malmös hemsida för att hitta denna information i stället för att det placerats på normalt sätt under en flik där denna information kunde hittas.

Så vem är dessa ombud till HSB Riksförbund till för?
Det kan inte vara för medlemmarna eftersom ingen varken vet vilka ombuden är eller hur de kan kontaktas!
Så de måste vara till för enbart tjänstemännen på HSB Malmö, vilket understryks av att HSB Malmö t.o.m. valt in HSB Malmös fackliga representanter att representera medlemmarna.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av ombud/ersättares fastställda uppgifter & kontaktvägar
  Alla medlemmar informeras (bl.a. via HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB") om vad ombud/ersättare till HSB Riksförbund har för uppgifter.
  I samband med denna redovisning redovisas även ombudens/ersättarnas kontaktvägar.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på de som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper."


Styrelsen har även här svarat på ett sätt där de inte förpliktigar sig till något, vilket naturligtvis är oacceptabelt.

"När så är lämpligt" är inte ett svar som en fullmäktigeledamot ska kunna acceptera!

Fråga till styrelsen:
Vad menar styrelsen med "när så är lämpligt" och varför finns denna formulering bara i ett av två annars identiska svar från styrelsen?

Notera att styrelsen ej heller besvarar de frågor som är ställda till styrelsen i motionen.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart överhuvudtaget! Därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
74. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvoden
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan. Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.

Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.

Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan.
Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.
Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #71

Redovisning av vad ombud till HSB Riksförbund presterat

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det redovisas vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört före samt efter HSB Riksförbunds stämma
  Allt som ombud/ersättare till HSB Riksförbund planerar att göra och har utfört ska omedelbart och löpande redovisas för såväl fullmäktige som övriga medlemmar.
  Detta görs på HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB".

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan. Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.
Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Det är frapperande hur lätt HSB Malmös styrelse har för att ljuga så flagrant!
MOTION #72

Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska löpande redogöra för hur HSB Malmö framöver kommer att förbättra föreningens information till medlemmarna så att den präglas av öppenhet och saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna.


Precis som för mycket annat så skiljer sig tyvärr styrelsens uppfattning från verkligheten och då är det viktigt att fullmäktigeledamöterna bevakar medlemmarnas intresse och ser till att medlemmarnas intresse tillvaratas, när nu styrelsen inte gör detta.

"HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna"?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
104. öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna
HSB Malmö som organisation arbetar med att förbättra informationen på flera plan. Under året har en ny hemsida lanserats, samtidigt som information från styrelsen kontinuerligt lämnas på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö som organisation arbetar med att förbättra informationen på flera plan.
Under året har en ny hemsida lanserats, samtidigt som information från styrelsen kontinuerligt lämnas på hemsidan.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #73

HSB Malmös informationspolicy offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös informationspolicy delges alla
  HSB Malmös informationspolicy offentliggörs bl.a. på HSB Malmös webbplats (liksom i styrelsens svar på denna motion).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt.
Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #74

Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen tas fram och delges alla
  Om policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen finns så ska alla medlemmar ges tillgång till denna, bl.a. på HSB Malmös webbplats (och i styrelsens svar på denna motion).

  Om ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen inte finns trots att HSB Malmös styrelse hävdat detta så måste en sådan omedelbart utarbetas, och presenteras för medlemmarna inom 1 månad.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt.
Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #75

Arbetsordning/ansvarsfördelning för VD (och styrelse) offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arbetsordningen för VD (och styrelse) delges alla
  Arbetsordning för VD och styrelse informeras om till alla på olika sätt (bl.a. i svaret på denna motion).

  Den "ansvars- och arbetsfördelning" som upprättats inom HSB Malmö läggs ut på HSB Malmös webbplats och hålls uppdaterad!
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde.


Vad är det styrelsen vill undersöka?

"Utdrag"?
Vad betyder detta svar från styrelsen på denna motion?
Återigen så är styrelsen uppenbart livrädd för att behöva förpliktigas att göra något.

"...publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde"???
Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument" som "ingår i styrelsens ansvarsområde".
Det handlar specifikt om arbetsordning för VD (och styrelse), samt om ansvars- och arbetsfördelning!

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart! Således kan ej styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) antas av stämman!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
75. Arbetsordning/ansvarsfördelning för styrelse och vd offentliggörs
De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt. Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
De dokument som inte äventyrar föreningens firma kommer att publiceras på vår hemsida om de bedöms ha ett allmängiltigt intresse, och under förutsättning att det inte strider mot sysslomannaskapets vårdplikt.
Det är ytterst styrelsen som tillsammans med verkställande ledning avgör vad som kan och ska publiceras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Samma svar som till bl.a. motion #25.

MOTION #76

Målbeskrivning för hur HSB Malmös styrelse ska arbeta

Som det fungerar idag vet ingen vad styrelsen sysslar med eller vad styrelsen vill uppnå. För att få lite struktur i arbetet och för att medlemmarna ska se att det händer något inom HSB Malmö och för att vi alla ska veta var styrelsens prioritet ligger krävs en målbeskrivning.

Ribban bör sättas högt, med allt som styrelsen som allra minst vill genomföra men även information om sådant som man hoppas hinna med fram till sista datum för inlänmnande av motioner, så att styrelsen inte medvetet bara tar fram en målbeskrivning som alla vet är enkel att genomföra och uppnå utan att behöva anstränga sig nämnvärt.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Målbeskrivning tas fram efter varje årsstämma med hur styrelsen ska arbeta
  Styrelsen ska snarast efter varje årsstämma (inom 3 veckor) ta fram en tydlig målbeskrivning, där det framgår hur styrelsen kommer att arbeta, inte bara med inom vilka övergripande områden som styrelsen vill koncentrera sig på, utan främst med rena konkreta exempel som alla begriper, samt med tidpunkter.

  Detta ska göras av styrelsen redan från och med direkt efter årsstämman, och läggs ut på HSB Malmös webbplats.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
77. Redogörelse för mål
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar löpande om styrelsens målsättning och uppföljning av dessa mål - på stämma, i årsredovisning, på informationsmöten, via direktutskick till bostadsrättsföreningarna och på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Alla vet hur dålig informationen från styrelsen har varit, och tyvärr fortfarande är.
Det som styrelsen påbörjat på HSB Malmös webbplats efter mina motioner är naturligtvis mycket bra, men det lämnar en hel del övrigt att önska.

Om det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar om styrelsens mål och uppföljning av mål så skulle jag vilja ställa frågan först till fullmäktige;
- Vad är din åsikt om detta
och sedan måste då styrelsen kunna redogöra för dessa mål och uppföljningen.
Efter detta skulle vi kunna bekräfta om det styrelsen säger här är sant eller ej.

Jag tror tyvärr inte att det skulle bli något särskilt detaljerat svar varken från stämman eller från styrelsen.

Styrelsen verkar ha missförstått denna motion, eller så vill styrelsen inte förstå motionen. Jag pratar inte om vad som ska göras nästa dag eller vecka, utan om en långsiktig planering, med årlig uppföljning. Yrkanden här uppfylls ej av styrelsen!

Utöver att styrelsen missuppfattat motionen så framgår det inte vad styrelsens förslag till beslut är, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut!

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar löpande om styrelsens målsättning och uppföljning av dessa mål - på stämma, i årsredovisning, på informationsmöten, via direktutskick till bostadsrättsföreningarna och på hemsidan.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #77

Redogörelse för mål - vad har uppnåtts?

 1. Före varje årsstämma redogör styrelsen för vilka mål som uppnåtts och hur, samt vad styrelsen inte lyckats uppnå och varför

  I god tid före varje årsstämma så ska styrelsen redogöra för vilka mål som uppnåtts och exakt hur, på ett mycket konkret och tydligt sätt så att det framgår exakt vad styrelsen lyckats med och allt som styrelsen inte lyckats med, tillsammans med förklaring till varför styrelsen inte lyckades med dessa delmål.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar löpande om styrelsens målsättning och uppföljning av dessa mål - på stämma, i årsredovisning, på informationsmöten, via direktutskick till bostadsrättsföreningarna och på hemsidan.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #78

Redovisning av val och mål

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid, senast tre veckor efter stämman, öppet och tydligt redovisa på HSB Malmös webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö.

 2. Denna information ska läggas ut tillsammans med en kortare presentation av det viktigaste om varje förtroendevald (alltså inte personlig information, utan information som är relevant för dennes uppdrag) och vad varje förtroendevald har som mål med sitt uppdrag.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige. Dock ej innan protokollet är justerat.


Frågor till styrelsen:
- Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

- Varför vill styrelsen inte publicera vilka styrelsen och valberedningen utsett fristående från stämman (ex. ombud till HSB Riksförbund)?

- Varför svarar styrelsen ej på de frågor jag ställt tidigare och som återfinns i motionen?

- Exakt vad blev resultatet av de åtgärder styrelsen hävdade att de skulle göra?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
22. Redovisning av val och mål
HSB Malmö redovisar redan idag på hemsidan för styrelserna de val som är genomförda och på sidan för meddelande information om vilka som är valda till styrelse i HSB Malmö.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö redovisar redan idag på hemsidan för styrelserna de val som är genomförda och på sida för meddelande information om vem som är valda till styrelse i HSB Malmö.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #79

Presentation av nyanställda

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla nyanställda på HSB Malmö ska alltid introduceras för medlemmarna (på HSB Malmös webbplats).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
25. Beskrivning av vad HSB-anställdas funktioner är
HSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Fortfarande inget svar om vad motionen handlar om, dvs presentation av nyanställda (oavsett vilka).

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner ärHSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #80

Mesta möjliga fullmäktige på stämma

 1. HSB Malmös mål ska vara full representation från föreningarna på varje stämma!

 2. HSB Malmös styrelse redovisar löpande (bl.a. på HSB Malmös webbplats) hur de arbetar för att försöka uppnå detta.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Fullmäktigeledamot i HSB Malmö utses av bostadsrättsförening och bospargrupp. Detta framgår av HSB Malmös stadgar § 16 pkt 1 och 2.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #81

Ersättare till fullmäktigeledamöter ska utses

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. För varje fullmäktigeledamot ska alltid utses minst en ersättare (helst 2), som kan rycka in utifall att ordinarie fullmäktigeledamot har förhinder att komma på HSB Malmös stämma.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att löpande påverka alla föreningar (via HSB-representanten, konstant information och alla tänkbara sätt) så att detta görs.

 2. "Vanliga" medlemmar måste också löpande upplysas av HSB Malmö om hur viktig denna funktion är, och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamhet.


Fråga till styrelsen:
Vad har styrelsens svar med denna motion att göra?

Här handlar det om att ta konkreta beslut så att alla vet vad som gäller och så att det verkligen sker förändringar.

Styrelsen har inte gjort särskilt mycket under sin tid för att "vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet", utan har tvärtom såväl tidigare som i precis varje svar på motionerna försökt avvärja varje form av förstärkning av demokratin.

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna?

Styrelsens svar har inget med motionen att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart och styrelsens förslag (vilket det nu är) kan därmed ej antas!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
43. Ersättare till fullmäktigeledamöter
Fullmäktigeledamot i HSB Malmö utses av bostadsrättsförening och bospargrupp. Detta framgår av HSB Malmös stadgar § 16 pkt 1 och 2.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Hur fullmäktigeledamot utses har inte det minsta med denna motion att göra!Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Fullmäktigeledamot i HSB Malmö utses av bostadsrättsförening och bospargrupp. Detta framgår av HSB Malmös stadgar § 16 pkt 1 och 2.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #82

HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot

Bakgrund:
Idag så finns det HSB-representanter (tjänstemän på HSB) som valts som fullmäktige-ledamöter. Det finns alltså HSB-ledamöter som är fullmäktige i t.o.m. flera föreningar.

Inga krav finns någonstans på fullmäktigeledamoten, varken i HSBs normalstadgar eller i HSB Malmös stadgar;
"§ 16
Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.
1) Varje bostadsrättsförening som är medlern i föreningen ska på sin ordinarie
stämma välja en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i
bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och
bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen.
Mandattiden är ett år eller till dess nästa ordinarie stämma hållits
".
Det innebär att brf:en kan välja vem som helst som fullmäktigeledamot, även den som ej är medlem i HSB.

Brf:en ska självfallet helt fri att välja vem som helst som fullmäktige och suppleant, men här handlar det om att HSB Malmö ska sätta upp ett regelverk för de som arbetar för HSB Malmö, så att de inte åtar sig uppdrag som står i konflikt med varandra eller som snedfördelar inflytandet och makten till HSBs fördel.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Tjänsteman på HSB får aldrig utses som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en tjänsteman på HSB som fullmäktigeledamot.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.

 2. HSB-ledamot ska inte parallellt arbeta som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en bostadsrättsföreningens HSB-representant som fullmäktigeledamot.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är respektive brf som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige.


"Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige".
Men så har jag inte alls skrivit! Styrelsen och jag är av helt olika åsikt i denna fråga som styrelsen försöker lura stämman om att styrelsen håller med mig i.
Fråga till styrelsen:
Vad menar styrelsen med ovanstående citat?

Det får naturligtvis aldrig någonsin förekomma att en enda tjänsteman på HSB utses som fullmäktigeledamot, och det är viktigt att detta stadgas.

Styrelsen har inget att argumentera mot mina yrkanden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
44. HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot
Det är styrelsens uppfattning att det är respektive bostadsrättsförening som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Detta gäller även för bospargrupp.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att det är respektive bostadsrättsförening som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Detta gäller även för bospargrupp.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #83

HSB-ledamot i brf, inget tvång

Vad jag kan finna så finns det inget som säger att bostadsrättsföreningen är tvungen att använda sig av HSB-ledamoten.

Vad som står i HSB Malmös stadgar om HSB-ledamoten är;
§ 6
Föreningen och HSBs bostadsrättsföreningar ska genom ömsesidig samverkan nå en trygghet i boendet.
Föreningen ska bistå bostadsrättsföreningarna genom att delta i deras styrelser, vilket sker genom HSB-ledamoten.
Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen.
Föreningen ska årligen till respektive bostadsrättsförenings stämma rapportera vilken ledamot man utsett att ingå i bostadsrättsföreningens styrelse.
Det står följaktligen inget i HSB Malmös stadgar om att brf:en är skyldig att ha en HSB-ledamot i brf-styrelsen.

Allt som står om HSB-ledamoten i HSBs normalstadgar är;
Styrelse
§ 26
Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter.
Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB;
övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman.

Brf:en styr själv över sina egna stadgar och är således fri att ta bort/ändra ovanstående;
"Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB"
från brf:ens stadgar!


Håller HSB Malmö med om detta, eller ser HSB Malmö det som en skyldighet för brf:en att ha en HSB-ledamot i styrelsen, och i så fall med stöd av vilket regelverk?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska vara valfritt (enl. stämmobeslut i respektive brf) om föreningen ska ha en HSB-ledamot. Dvs HSB Malmö ska inte lägga sig i brf:ens interna angelägenheter om föreningsstämman i brf:en beslutar att inte ha någon HSB-ledamot i styrelsen.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är viktigt att HSB-ledamoten passar ihop med de övriga ledamöterna i brf:ens styrelse.
Om personkemin inte stämmer, eller om brf:en önskar byta HSB-ledamot av något annat skäl, så tillgodoser vi denna önskan.


Denna motion är särskilt intressant med tanke på att tjänstemännen på HSB Malmö inte instämmer med styrelsen om att detta ska vara möjligt. Vem bestämmer?

I stadgegruppens förslag §6 står det;
"Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen".
Men det är alltså inte vad denna motion går ut på, det handlar om vilka rättigheter brf:en har i detta "samråd".

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
78. HSB-ledamot, inget tvång
Tillsättande av HSB-ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen. HSB Malmö kommer årligen att till respektive bostadsrättsförenings stämma rapportera vilken ledamot man utsett att ingå i bostadsrättsföreningens styrelse.

Varje bostadsrättsförening knuten till HSB Malmö har i sina stadgar inskrivet att en av ledamöterna ska utses av HSB.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Tillsättande av HSB-ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen.
HSB Malmö kommer årligen att till respektive bostadsrättsförenings stämma rapportera vilken ledamot man utsett att ingå i bostadsrättsföreningens styrelse.
Varje bostadsrättsförening knuten till HSB Malmö har i sina stadgar inskrivet att en av ledamöterna ska utses av HSB.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #84

Definition av HSB-representantens roll i brf-styrelsen

Det finns ett hemligt avtal i HSB Malmö för HSB-ledamoten som ser ut som följer;
Uppdragsavtal för HSB ledamöter

Bakgrund:

Styrelsen för HSB Malmö har vid sitt sammanträde den 2004-12-16 beslutat att rekrytering av HSB-ledamöter sker i medlemskåren och bland anställd personal som är medlem i HSB och utses av HSB Malmös styrelse.

I anledning därav har HSB Malmö ek. för. och ___________ pers.nr _________ träffat följande avtal.


Uppdraget:

HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet.

HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper.

Befogenheter:

HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar. Ledamoten har samma ansvar och befogenheter som övriga styrelseledamöter.

I styrelsearbetet åtar sig ledamoten att iaktta följande:
 • Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika och att styrelsen i sitt arbete följer föreningens stadgar och gällande lagar, förordningar mm liknande.
 • Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet och i styrelsearbetet samt att protokoll förs och förvaras betryggande och att övrig dokumentation arkiveras i lämplig omfattning
 • Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen.
 • Ledamoten skall hålla föreningen informerad om den service och andra möjligheter som följer av medlemskapet i HSB Malmö.
 • Jäv för styrelseledamot (6 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar):
  Det framhålls som en god regel, framför allt för att medlemmarnas förtroende för styrelsens opartiskhet skall kunna upprätthållas, att ledamoten avhåller sig från att delta i behandlingen av ett ärende om det över huvudtaget kan tänkas att han kan ha ett eget intresse däri, även om jäv enligt lagen inte föreligger.
 • Ledamot skall inte åta sig uppdrag i bostadsrättsföreningens styrelse eller i bostadsrättsföreningen där han är ledamot, såsom ordförande, vicevärd m.m. Kan föreningens styrelse inom sig inte utse ordförande skall styrelsen vända sig till HSB Malmö som har att i samråd med föreningen lösa frågan.
Arvode och andra ersättningar:

För uppdraget utgår arvode med belopp som beslutats av HSB Malmö. Ledamoten har utöver arvode rätt till ersättning för resekostnad i enlighet med vad som beslutats av HSB Malmö.

Försäkring:

Via HSB Malmö är ledamoten försäkrad under uppdragstiden enligt vad som framgår av försäkringsvillkoren.

Uppdragets upphörande:

Ledamot som önskar lämna sitt uppdrag skall, om möjligt, varsko HSB Malmö tre månader före sin avgång. Om det är lämpligt kvarstår ledamoten i uppdraget under denna tid.

Kan ledamot inte utöva sitt uppdrag under en längre period pga sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller liknande situation skall ledamoten snarast informera HSB Malmö om detta.

HSB Malmö har rätt att med direkt verkan eller till ett senare angivet datum skilja ledamoten från uppdraget.

Detta är ett avtal mellan HSB MALMÖ och den utsedde LEDAMOTEN och gäller tills vidare.

Malmö den ___ / ___ 2008


.................... ........................
HSB MALMÖ___ LEDAMOTEN

Om uppdragsavtalet förändrats sedan 2004 känner jag inte till eftersom HSB Malmö vill dölja detta för såväl brf-styrelserna, fullmäktige och medlemmarna.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en komplett beskrivning över HSB-representantens arbetsuppgifter och skyldigheter samt ansvar och prioriteringar (i samarbete med ett urval av dagens HSB-representanter).

 2. HSB Malmös styrelse, alternativt ett för detta kompetent utskott, får i uppdrag att göra detta.

  Alla medlemmar/styrelser ska här ges möjlighet att framföra sina synpunkter på vad denna arbetsbeskrivning ska innehålla innan den helt fastställts.

 3. Detta ska vara färdigt senast augusti 2011, varefter resultatet redovisas och fastställs på en strax därefter kommande extrastämma.

  Processen med detta arbete redovisas löpande på HSB Malmös webbplats, och det färdiga resultatet läggs sedan ut bl.a. där.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla HSB-ledamöternas styrdokument samt att förstärka deras kompetens på olika sätt för att öka förtjänsten med att ha en HSB-ledamot i brf:ens styrelse.


Ännu ett luddigt svar i mängden som inte förpliktigar till något.
Det känns lite skrämmande att man ska behöva skriva en motion om detta och att detta regelverk inte finns idag.

Styrelsens svar berör motionens yrkanden endast ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är för respektive yrkande)!

Vad blev resultatet av styrelsens framtagande av styrdokument för HSB-ledamoten?

Vad blev resultatet av styrelsens förstärkning av HSB-ledamotens kompetens?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
80. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen
HSB-ledamoten är styrelseledamot i bostadsrättsföreningens styrelse på samma villkor som vilken styrelseledamot som helst. Med detta följer att denne har samma ansvar, befogenheter och möjligheter som andra ledamöter i bostadsrättsföreningen.

HSB-ledamoten har som uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen och se till så att alla i bostadsrättsföreningen behandlas lika. Han eller hon ska även värna om HSBs kooperativa principer och grundläggande värderingar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB-ledamoten är styrelseledamot i bostadsrättsföreningens styrelse på samma villkor som vilken styrelseledamot som helst. Med detta följer att denne har samma ansvar, befogenheter och möjligheter som andra ledamöter i bostadsrättsföreningen.
HSB-ledamoten har som uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen och se till så att alla i bostadsrättsföreningen behandlas lika. Han eller hon ska även värna om HSBs kooperativa principer och grundläggande värderingar. Det finns framtaget policy och avtal till HSB-ledamoten.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #85

Styrelseledamöter (och VD) ej HSB-ledamot

 1. HSB Malmö ska följa lagen (enl. vad Blanka Kruljac redogjort för i HSB Malmö Nytt) och ledamöter i HSB Malmös styrelse samt VD ska ej inneha uppdrag som HSB-ledamöter.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar bostadsrättsföreningens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som bostadsrättsföreningen köper den ekonomiska förvaltningen av.
Det är bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om HSB-ledamoten är jävig vid beslut.
Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet, och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #86

HSB Malmö ska locka yngre medlemmar

HSB upplevs idag som en pensionärsorganisation, och HSB brukar själv säga att HSB är större än PRO.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska på olika sätt försöka attrahera och engagera yngre medlemmar.

 2. HSB Malmö redovisar löpande (bl.a. på HSB Malmös webbplats) om vilka åtgärder som vidtages inom detta område och hur väl HSB Malmö lyckas med målet att väcka de yngres intresse för HSB Malmö och för att ställa upp på olika förtroendeposter i föreningarna.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete.
Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Detta svar från styrelsen har inget att göra med motionen!

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet?
Dvs vad har rent konkret uppnåtts?


Styrelsen bemöter - i sitt generella och ständigt återkommande svar till de mest vitt skilda yrkanden - inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
101. HSB Malmö ska locka yngre medlemmar
HSB Malmö skapar genom såväl kursutbud som i skrift engagemang och för ut budskapet om den kooperativa idén.

Vårt arbete vilar på en övertygelse som vi har burit med oss sedan den första

HSB-föreningen bildades 1925. Vi tror på idén om att människor, goda grannar, gemensamt ska äga sitt boende tillsammans med andra.

Vi tror också på tanken att människor frivilligt arbetar tillsammans för att skapa ett bättre samhälle och ett bättre liv för den enskilde. Vi driver de frågor som är bäst för samhället, och vi tror att det på lång sikt även är bäst för HSB.

I den dagliga gärningen möter medlemmarna ofta tjänstemän som kan bistå med rådgivning i olika frågor kring medlemskapet och boendet.

Styrelsens uppfattning är att organisationen fungerar i allt väsentligt som det är tänkt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


I HSB Malmös styrelse ingår 3 pensionärer (Claes Caroli, Birgitta Nilsson, Anders Lundberg).
Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö skapar genom såväl kursutbud som i skrift engagemang och för ut budskapet om den kooperativa idén.
Vårt arbete vilar på en övertygelse som vi har burit med oss sedan den första HSB-föreningen bildades 1925. Vi tror på idén om att människor, goda grannar, gemensamt ska äga sitt boende tillsammans med andra.
Vi tror också på tanken att människor frivilligt arbetar tillsammans för att skapa ett bättre samhälle och ett bättre liv för den enskilde. Vi driver de frågor som är bäst för samhället, och vi tror att det på lång sikt även är bäst för HSB. I den dagliga gärningen möter medlemmarna ofta tjänstemän som kan bistå med rådgivning i olika frågor kring medlemskapet och boendet.
Styrelsens uppfattning är att organisationen fungerar i allt väsentligt som det är tänkt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #87

Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelseprotokoll offentliggörs (så som gjorts i Brf Fosietorp och åtskilliga andra föreningar), exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar med omedelbar verkan, för alla HSB Malmös medlemmar.

  Styrelseprotokollen läggs ut på HSB Malmös webbplats (efter att känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar blankats ut).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.
Det är dock styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsens, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del.


Dessa allmänna nyhetsbrev är långt ifrån samma sak som offentliga styrelseprotokoll.

Från april 2010 t.o.m. januari 2011 har HSB Malmö endast presterat två korta och intetsägande nyhetsbrev; 2010-10-12 och 2010-11-26.

Det första av de två nyhetsbreven kom (efter påminnelse) ½ år efter årsstämman;

Det nya verksamhetsåret inleddes med ett konstituerande styrelsemöte den 27/4 där vi hälsade våra nya styrelseledamöter Marianne Falck och Dorothea Lai välkomna. Maj-Britt Thulin utsågs till vice ordförande och Björn Andersson till protokollförare. Claes Caroli och Birgitta Nilsson nominerades av styrelsen till ledamöter i Arne Axrups stipendiefond. Vid mötet fastställdes vidare styrelsens arbetsordning, instruktion för VD samt instruktion för rapportering av föreningens ekonomiska situation samt finsanspolicy. Till ombud för HSB Malmö utsågs Claes Caroli, Marianne Falck, Birgitta Nilsson samt Anders Lundberg. Som ersättare utsågs Mimmi Zetterman och Björn Andersson.

Vid styrelsemöte den 25/5 togs beslut om att påbörja byggnationen av 48 bostadsrättsföreningslägenheter och 17 hyreslägenheter i kvarteret Draken. Vidare beslöts att HSB Boservice genom fusion skall uppgå i HSB Malmö, som ett led i HSB Malmös övergripande varumärkesarbete att samla alla verksamheter under ett varumärke.

Styrelsemötet den 17/6 föregicks av ett fördjupningsmöte den 7/6 med ekonomisk inriktning där det ekonomiska utfallet av tertial 1 granskades och genomgicks. Rapporten föredrogs av Johnny Samuelsson och Christian Lindgren föredrog finansrapporten. Styrelsen fastställde rapporten vid styrelsemötet och kunde konstatera, att ekonomin utvecklas fortsatt positivt. Styrelsen beslöt även att starta byggnation av fyra radhus i Hököpinge.

Styrelsemötet den 23/8 innehöll inga "större" beslut. Bland annat lämnade Maj-Britt Thulin en nulägesrapport om den pågående rekryteringen av ny ordförande i HSB Riksförbund, med information om attnomineringar skall vara inlämnade senast den 1 oktober 2010. Maj-Britt ingår ju som bekant i riksförbundets valberedning.

Den 27 – 28/8 träffades styrelsen och inledningsvis genomgicks och uppdaterades styrdokumenten. Därefter gjorde styrelsen en förnyad genomgång och uppdatering av den strategiska plan som ligger till grund för affärsplanen. Ledningsgruppen kunde sedan visa styrelsen resultatet av affärsplanen nedbruten på operativ nivå och styrelsen kunde med tillfredsställelse konstatera, att organisationen med framgång jobbar och strävar mot de gemensamma mål styrelsen fastlagt.


Så här "informativt" ser HSB Malmös "nyhetsbrev" ut från 2010-11-26;
Den 11-12 september deltog stora delar av styrelsen på en välbesökt höstkonferens för HSB-ledamöter i Östra Grevie Folkhögskola. Vid träffen diskuterades flera olika ämnen, bland annat HSB Riksförbunds förslag på nya stadgar för HSBs bostadsrättsföreningar och framtidens medlemskap. Som ett led i styrelsens ambition att öka medlemsdialogen passade Claes Caroli också på att uppmuntra HSB-ledamöterna att bjuda in HSB Malmös styrelse till möten ute hos bostadsrättsföreningarna.

Organisationens halvårsresultat fastställdes vid styrelsemötet den 30 september. Dagarna före, den 27 september, samlades styrelsen för ett fördjupningsmöte där delårsrapporten och verksamhetens utveckling under årets första halvår diskuterades. Glädjande nog kan konstateras att verksamheten utvecklas åt rätt håll, mot en ekonomi i balans.

I samband med styrelsemötet den 30 september tackades även Mimmi Zetterman av och önskades lycka till med sitt nya uppdrag.

Den 7 oktober landade HSBs Klimattåg i Malmö. Stora delar av styrelsen deltog i arrangemanget som lockade 1300 besökare och bjöd på en mängd klimatsmarta tips kring hur man kan minska sin klimatpåverkan i boendet.

Årets höstmöte gick av stapeln den 14 oktober. Då samlades styrelsen tillsammans med fullmäktige och tjänstemän på Malmö Högskola för en presentation av delårsrapporten och verksamhetens halvårsresultat.

Den 19 oktober samlades styrelsen åter för att besöka fastigheten Flora 8 inför ett planerat nyförvärv. Som informerats om i pressmeddelande som skickades ut den 2 november genomfördes köpet och en av Malmös vackraste bostadsfastigheter tillhör nu HSB Sundsfastigheters bestånd.

Dessutom "nyhetsbrev" som är i det närmaste omöjliga att hitta på HSB Malmös webbplats! Nyheter saknas för övrigt helt för 6 månader; april - 19 oktober 2010.

Styrelsen pratar mycket om öppenhet, men när det kommer till att verkligen visa på öppenhet så backar styrelsen vid nästan varje tillfälle!

I flera år har jag på min önskan om offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö fått höra märkliga svar i stil med; "Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt".

Jag trodde helt ärligt att HSB Malmö hade slutat upp med dessa helt irrelevanta svar.
Om det finns någon som fortfarande idag inte vet vad som gäller så står allt av vikt i min motion om öppna styrelseprotokoll till min egen brf.

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Vad blev resultatet, dvs hur många nyhetsbrev har styrelsen producerat, efter årsstämman 2008, med styrelsens aktiviteter?
Svar: 3 st. sedan årsstämman 2008, varav 2 nyhetsbrev endast var några korta meningar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
93. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö
Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.

Det är viktigt att styrelseprotokoll förvaras betryggande så att de inte sprids.

Det är också styrelsen som beslutar om hur ett protokoll får lämnas ut. Styrelsen har beslutat att iaktta stor försiktighet när det gäller att sprida protokoll, då de innehåller sådan information som ej bör lämnas ut.

Styrelsen informerar om, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del genom nyhetsbrev på hemsida.

Styrelsens uppfattning är att protokollen från styrelsemöten inte ska offentliggöras.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.
Det är viktigt att styrelseprotokoll förvaras betryggande så att de inte sprids.
Det är också styrelsen som beslutar om hur ett protokoll får lämnas ut.
Styrelsen har beslutat att iaktta stor försiktighet när det gäller att sprida protokoll, då de innehåller sådan information som ej bör lämnas ut.
Styrelsen informerar om, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del genom nyhetsbrev på hemsida.
Styrelsens uppfattning är att protokollen från styrelsemöten inte ska offentliggöras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #88

Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

HSBs kod för föreningsstyrning;
3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att
 • se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande

Frågor till HSB Malmös styrelse;
 1. Exakt hur ser HSB Malmös (alltså inte HSB:s, utan specifikt HSB Malmös) etiska riktlinjer ut?

 2. Varför presenteras inte de etiska riktlinjerna för medlemmarna på HSB Malmös webbplats?
Följ eller förklara!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska ägna särskild omsorg åt att ta fram etiska riktlinjer för föreningens och, inte minst, styrelsens uppträdande.

  Dvs HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att dessa riktlinjer (ej utdrag, utan en komplett version) snarast läggs ut på HSB Malmös webbplats

 3. HSB Malmös styrelse informerar medlemmarna löpande om hur HSB Malmö arbetar med detta och vad man har uppnått.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, vilka ingår i styrelsens ansvarsområde.
Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar.


Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument". Motionen handlar specifikt om HSB Malmös etiska riktlinjer, vilket torde vara uppenbart.

För övrigt måste styrelsen förstå att det inte ska publiceras några utdrag. Allt ska publiceras i sin helhet. Det är nu upp till fullmäktige att ställa tydliga protokollförda krav på att styrelsen ska göra detta.

"Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar"?

Fråga till styrelsen:
Tydligen saknas de etiska riktlinjer som jag efterfrågar i denna motion. Eller hur?

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågan i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste denna fråga ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Vad blev resultatet, dvs vilka "utdrag" ur viktiga styrdokument har styrelsen publicerat?

Jag kan inte finna ett enda!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
102. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?
Etik handlar om värderingsfilosofi. Fullmäktige beslutade på årsmötet 2008 att HSB Malmö ska följa HSBs kod för föreningsstyrning, och styrelsen lämnar en rapport i årsredovisningen om hur koden har följts.

HSB Malmös värdegrund är samma som i övriga HSB och vilar på orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

Då det gäller information lämnar styrelsen idag information på hemsidan både efter varje styrelsemöte och när det gäller andra frågor.

Styrelsen ser inte att nuvarande stadgar behöver ändras i detta avseende.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Det står i koden för föreningsstyrning att HSB Malmö själv ska ta fram etiska riktlinjer, och dessutom med särskild omsorg! Särskilt mycket omsorg är det knappast att bara allmänt referera till några lösryckta citat och till vad HSB Riksförbund säger!
HSB Malmö bryter därmed mot koden för föreningsstyrning och vägrar dessutom föra in detta brott mot koden i föreningsstyrningsrapporten för HSB Malmö.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Etik handlar om värderingsfilosofi. Fullmäktige beslutade på årsmötet 2008 att HSB Malmö ska följa HSBs kod för föreningsstyrning, och styrelsen lämnar en rapport i årsredovisningen om hur koden har följts.
HSB Malmös värdegrund är samma som i övriga HSB och vilar på orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.
Då det gäller information lämnar styrelsen idag information på hemsidan både efter varje styrelsemöte och när det gäller andra frågor.
Styrelsen ser inte att nuvarande stadgar behöver ändras i detta avseende.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #89

Vad gör HSB Malmö för demokratin?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i det skriftliga svaret på denna motion, och sedan löpande på HSB Malmös webbplats) informera alla medlemmar i detalj hur HSB Malmö arbetar med och kommer att arbeta med;
  1. hur HSB Malmö vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
  2. hur HSB Malmö vill att medlemmarna ska få relevant information?
  3. hur HSB Malmö vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
  4. hur HSB Malmö vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?

 2. HSB Malmös styrelse ska löpande (med start omedelbart) informera alla medlemmar om exakt vad HSB Malmö har presterat så här långt inom dessa områden, tillsammans med mål, delmål och uppnådda resultat.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning.
Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati.
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
HSB Malmö gick under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med det som tas upp i denna motion. Då måste alltså detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del. Men vad ???

Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (protokollförs)!

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter, och vad har rent konkret gjorts?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
96. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
Varje bostadsrättsförening är en egen juridisk person. Uppdrag i bostadsrättsföreningen väljs av medlemmarna. HSB Malmö tillsätter en ledamot.

Då det gäller demokratifrågor har HSB-rörelsen ett omfattande utbildningsprogram som syftar till att såväl stärka som utveckla demokratin i bostadsrättsföreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Jag vet inte hur ett svar skulle kunna göras mer meningslöst och intgetsägande än styrelsens svar här, där HSB Malmös styrelse inte vill följa tidigare löften.

Så särskilt omfattande är inte detta utbildningsprogram, utan det är någon timme om året som handlar om demokrati och där det kommer en handfull deltagare. Vad tillför detta?

Vad motionen handlar om är att HSB Malmö sätter upp riktlinjer för mer demokratiska föreningar där medlemmarna har insyn i vad som händer och ges möjlighet att påverka.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Varje bostadsrättsförening är en egen juridisk person.
Uppdrag i bostadsrättsföreningen väljs av medlemmarna. HSB Malmö tillsätter en ledamot.
Då det gäller demokratifrågor har HSB-rörelsen ett omfattande utbildningsprogram som syftar till att såväl stärka som utveckla demokratin i bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #90

Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

Bakgrund:

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
"

HSB Malmö bryer mot koden för föreningsstyrning inte bara mot oanstående utan även genom att vägra följa koden som säger att föreningsstyrningsrapporten ska läggas ut på HSB Malmös webbplats. Allt där finns är följande text tillsammans med oläslig bild;

Föreningsstyrningsrapport
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska med omedelbar verkan börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt paragraferna §5 och 5.2.1.

  5
  "Information om föreningsstyrning
  HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
  "


  5.2.1
  "Information på hemsida
  Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning.
  "


  HSB Malmös styrelse ska löpande redovisa denna process på HSB Malmös webbplats där HSB Malmös styrelse ska hämta in synpunkter från medlemmarna och lyssna på/lära sig av de synpunkter som framförs.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Styrelsens svar på motionen ger inte intryck av att styrelsen har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

- Det är inget svar på motionen,
- Styrelsen svarar inte på ställda frågor,
- Det tydliggörs att styrelsen inte tänker arbeta för en demokratisk medlemskontroll,
- Etc.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen besvarar inte ens frågan i rubriken till denna motion !!!

Eftersom styrelsens svar inte har med motionens yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
99. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?
HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.

HSB Malmö arrangerar också kurser och seminarier riktade till medlemmar utan förtroendeuppdrag.

Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.

Styrelsen ser inte i likhet med motionären att frågan ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Men det är inte vad som står i koden för föreningsstyrning! Om HSB Malmö envisas med att bryta mot koden, varför noterar HSB Malmö inte detta brott mot koden i föreningsstyrningsrapporten?

I koden för föreningsstyrning står det;
"hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."
Det står inte att HSB Malmö ska fortsätta använda sig av samma - och enda - metod som alltid annars, och som dessutom visat sig helt verkningslös!

Vilka nya former för inflytande har HSB Malmö hittat sedan HSB Malmö antog koden?

HSB Malmös styrelse skriver;
"HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan".
Som vad? Det står inget där, och det är förhoppningsvis t.o.m. HSB Malmö medveten om!

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.
HSB Malmö arrangerar också kurser och seminarier riktade till medlemmar utan förtroendeuppdrag.
Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.
Styrelsen ser inte i likhet med motionären att frågan ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #91

Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande från HSB:s kod för föreningsstyrning ska gälla för HSB Malmö;
  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."


  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna."
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsens svar på motionen ger inte intryck av att styrelsen har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

Eftersom styrelsens svar inte har med motionens yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
98. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.

Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.

Styrelsen ser inte i likhet med motionären att den demokratiska medlemskontrollen ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö upplyser medlemmarna genom artiklar i Hemma i HSB, på hemsida och i dialog vid möten om deras möjlighet till påverkan.
Föreningen beslutade under 2008 att följa HSBs kod för föreningsstyrning och antog nya stadgar.
Styrelsen ser inte i likhet med motionären att den demokratiska medlemskontrollen ytterligare behöver förstärkas i stadgar eller på annat sätt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #92

Tillsättande av demokrati- och insynsråd

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. En projektgrupp (ett utskott) tillsätts som arbetar med demokratifrågor.

 2. Stämman (INTE HSB Malmös styrelse) tillsätter denna projektgrupp (utskott).

  (Detta innebär att HSB Malmös styrelse måste gå ut med en allmän förfrågan till alla medlemmar om detta i god tid före årsstämman 2009.)

 3. Demokratirådet ska syssla med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

 4. Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna.

 5. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling och redovisning (till alla medlemmar) av HSB Malmös styrelse/HSB Malmö.

 6. Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 7. Demokratirådets existens ska inte bara göras känd inom hela HSB-organisationen utan medlemmarna ska löpande påminnas om detta råds existens.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 8. Projektgruppen ska bestå av engagerade medlemmar, med kompetens och tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Den ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet ej innehar någon styrelsepost i någon förening. De som utses ska väljas med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens, intresse & engagemang.

 9. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå.

  Demokratirådet ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.
 • Alternativt förslag om tillsättning av medlemmar i detta demokratiråd (om HSB Malmös styrelse valt att inte förbereda detta före årsstämman 2009):
  1. HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en välformulerad och särskilt motiverande förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.

  2. Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen - men även styrelseprotokollen - i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick eller båda).

  3. På en snart därefter av styrelsen påkallad extrastämma tillsätter stämman de som ska ingå i demokratirådet.

  4. Ett tilläggsförslag är att valberedningen ges i uppdrag att samordna arbetet med att få deltagare till demokratirådet.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt se över behovet av nya projektgrupper. Styrelsen har för avsikt att inom detta arbete även utreda behovet av en demokratigrupp.
 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Notera att styrelsen ej besvarade den viktiga frågan i motionen!
"Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag och vilka tillägg har styrelsen att föreslå för detta demokrati- och insynsråd (dvs vilket regelverk)?".

Vad blev resultatet av styrelsens utredning om en demokratigrupp?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
95. Tillsättande av demokrati- och insynsråd
Medlemmarna utövar påverkan genom valda representanter, och i de fall behov föreligger tillsätts arbetsgrupper för att bereda eller på annat sätt undersöka en fråga eller ett förslag.

Föreningsstämman tillämpar redan idag denna princip och utser antingen i fullmäktige eller i medlemskåren funktionärer till sådana uppdrag när det är aktuellt.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Så vad hände med den ovan utlovade utredningen? När gjordes den och var har den dokumenterats?

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Medlemmarna utövar påverkan genom valda representanter, och i de fall behov föreligger tillsätts arbetsgrupper för att bereda eller på annat sätt undersöka en fråga eller ett förslag.
Föreningsstämman tillämpar redan idag denna princip och utser antingen i fullmäktige eller i medlemskåren funktionärer till sådana uppdrag när det är aktuellt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #93

Mera makt till medlemmarna - kurser

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska snarast ta fram utbildningar riktade till "vanliga" medlemmar (alltså inte bara fullmäktige), och de ska givetvis vara kostnadsfria.

  HSB Malmö ska göra stora ansträngningar att locka så många medlemmar (ej förtroendevalda) som möjligt till dessa utbildningar.

  Det ska absolut inte vara utbildningar speciellt riktade till nya medlemmar!

  I utbildningar får inte "HSB:s historia" uppta onödig tid! Det tillför inget!

  Utbildningarna ska pågå under en lång period.

 2. Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning ska främst vara;
  1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
  2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
  3. Demokrati, engagemang och information
  4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
  5. Internrevisor, valberedning
  6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
  7. Föreningens stadgar och normalstadgarna

  8. Att läsa en årsredovisning
  9. Underhållsansvaret
  10. Ekonomin i föreningen
  11. Lokala ordningsregler
  12. Vad är på gång?
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör HSBs kärnvärderingar, HSBs historik samt frågeställningar av typen: vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?, hur kan man påverka?, vilket ansvar har jag som medlem?, m.m.
Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift
.

Detta är en enormt viktig engagemanghöjande åtgärd som hela organisationen skulle kunna tjäna mycket på.

Ej "självkostnadsavgift"!
Det kommer inte att bli några deltagare till en dylik kurs om den inte är kostnadsfri.

Ej HSB:s historia!
Ingen kommer att betala för en kurs enligt styrelsens beskrivning med HSB:s historia som bara täcker innehållet i några övergripande informationsblad.

OBS! Motionen handlar inte om en utbildning till "nya medlemmar"!

Vad blev resultatet av styrelsens utlovade inroduktionsutbildning?

I stället för styrelsens förslag på en meningslös kurs som inte kommer att tillföra något för någon yrkar jag att stämman beslutar i enlighet med motionens yrkanden.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
107. Mera makt till medlemmarna
HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation där personer samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov.

HSB har sin styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre led. De tre leden är bostadsrättsföreningar, HSB-föreningar och HSB Riksförbund. I alla led utgår makten från medlemmarna.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


HSB Malmös styrelse skriver; "Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar".
Hur kan HSB Malmös styrelse mena att nuvarande kurs- och seminarieprogramm tillgodoser det jag eferfrågar när det inte finns en enda kurs eller ett enda seminarium för ej förtroendevalda medlemmar?

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation där personer samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov.
HSB har sin styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre led. De tre leden är bostadsrättsföreningar, HSB-föreningar och HSB Riksförbund. I alla led utgår makten från medlemmarna.
Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #94

Saknade seminarier - Informations- & diskussionsbaserat

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Informations- och diskussionsbaserade seminarier ska arrangeras av HSB Malmö (kostnadsfritt).

  Minst ett seminarium per månad - enligt tidigare löfte, för några år sedan.

 2. Även "vanliga" medlemmar ska vara välkomna (prioriteras).

  Dessa seminarier ska utannonseras i god tid bl.a. på startsidan på HSB Malmös webbplats, och skriftligen informeras om till alla förtroendevalda (med rekommendationer att sprida informationen i brf:en).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, såväl för förtroendevalda som för "vanliga medlemmar".
Seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på.


Precis som för alla andra motioner så försöker styrelsen omformulera motionernas yrkanden så att styrelsen inte ska förpliktigas till något konkret.

Att det är styrelsens "avsikt att vidareutveckla utbildningssidan" säger absolut ingenting!

Att "seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på" är en kommentar som är av noll relevans för denna motion!

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Vad blev resultatet, dvs vilka vidareutvecklingar av utbildningssidan i denna fråga har styrelsen genomfört sedan årsstämman 2008?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
108. Saknade seminarier
Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Med tanke på att HSB Malmö bryter sitt löfte om minst ett informations- och diskussionsbaserat seminarium ska hållas varje månad, och det nu i stället är noll dylika om året så är det svårt att se hur HSB Malmö menar att de uppfyllt sitt löfte.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen vill med anledning av motionerna lämna följande svar: Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.
Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #95

Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens yrkanden;
 1. HSB Malmö ska löpande (ett par ggr om året) hålla kurser i;
  - vad det innebär att vara en medlemsorganisation,
  - vad kooperationens grundtankar är,
  - vad demokrati innebär,
  - vikten av att ställa upp för varandra,
  - HSB:s kärnvärderingar
  - etik.


  Kursen ska inte vara på en flummig och abstrakt nivå, utan den ska vara konkret, med klara och tydliga exempel från verkligheten.

  Kurserna ska vara öppna för alla medlemmar och tydligt informeras om till alla
  Kursen är självklart öppen för alla medlemmar, men denna kurs ska inför alla formuleras som praktiskt taget obligatorisk för samtliga fullmäktigeledamöter!

  HSB Malmö ska göra stor reklam (löpande) för denna kurs, såväl i media som i direktutskick till medlemmarna.

 2. Det redovisas på HSB Malmös webbplats vilka som gått denna kurs.

 3. Intyg ges för denna kurs efter skriftligt kunskapstest
  Alla som deltagit på denna gratiskurs, och dessutom genomfört ett skriftligt test i sina kunskaper, får ett intyg.

  Efter detta görs ett utskick till alla medlemmar med en lista över vilka ledamöter/medlemmar i brf:en som varit på denna utbildning och fått godkänt på det skriftliga testet.

  Listan presenteras på HSB Malmös webbplats.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör
HSBs kärnvärderingar,
HSBs historik
samt frågeställningar av typen:
vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?,
hur kan man påverka?,
vilket ansvar har jag som medlem?, m.m.
Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift
".


Fråga till HSB Malmös styrelse: HSB:s historik?
Varför ska vi titta bakåt? Är det inte bättre att se framåt?
Vad tillför HSB:s historik för någon?


Vad blev resultatet av den utbildning som styrelsen här påstod att de skulle ta fram?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
106. Kurs i kooperationens grundtankar, HSBs kärnvärderingar samt etik
Att utbilda och inspirera både dem som sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen och enskilda medlemmar är en fråga som ligger HSB varmt om hjärtat.

Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.

Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Att utbilda och inspirera både dem som sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen och enskilda medlemmar är en fråga som ligger HSB varmt om hjärtat.
Med HSB Malmös kurs- och seminarieprogram tillgodoser vi kunskap och inspiration såväl i styrelsearbetet som i medlemskapet.
Styrelsens uppfattning är att nuvarande kurs- och seminarieprogram tillgodoser det motionären efterfrågar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #96

Kurs i medlemskommunikation för alla

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kurser i medlemskommunikation hålls regelbundet av någon som är kunnig inom detta område, görs mycket reklam för av HSB Malmö och ska vara gratis!

 2. Kurserna ska vara öppna för alla medlemmar.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
110. Gratis medlemskommunikation
Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.

Utbildningar samt deras innehåll och målgrupp kan behöva förändras. Därför är det inte lämpligt att stämman fastlägger en viss utbildning, eftersom det då blir ett hinder för att just denna utbildning vidareutvecklas.

Styrelsens uppfattning är att det är den operativa ledningen som avgör när en kurs ska debiteras till självkostnad eller genomföras utan kostnad.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Stämman måste nog tyvärr fastlägga en viss utbildning som i denna motion för att det ska hända något, och för att få fram en utbildning som är av värde för HSB Malmö och dess medlemmar.

Det finns därmed inga som helst hinder att sedan vidareutveckla denna utbildning.

Innehållet i utbildningen fastläggs inte i denna motion, och här är det upp till den styrelse som nu tar över att se till så att det blir ett meningsfullt innehåll.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är?)!

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll. Utbildningar samt deras innehåll och målgrupp kan behöva förändras. Därför är det inte lämpligt att stämman fastlägger en viss utbildning, eftersom det då blir ett hinder för att just denna utbildning vidareutvecklas.
Styrelsens uppfattning är att det är den operativa ledningen som avgör när en kurs ska debiteras till självkostnad eller genomföras utan kostnad.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #97

Styrelse diskuterar motioner med motionärerna

Ska inte styrelsens mål vara att uppnå en så effektiv stämma som möjligt där medlemmarnas/motionärernas rättigheter tas tillvara samtidigt som behandlingen av motionerna sker på ett så friktionsfritt sätt som möjligt?

Det enda sättet att behandla motioner på bästa möjliga sätt för medlemmarna (där inte bara styrelsens personliga intressen tillvaratas) är att styrelse och motionär samarbetar för motionerna. Det innebär att oklarheter kan redas ut innan stämman i stället för att lägga onödig tid på detta under stämman, och kanske t.o.m. att antalet motioner kan reduceras.

Bland de många fördelarna detta innebär följer också att de svar styrelsen ger på motionerna kan bli bättre och tillföra mer för fullmäktigestämman i sina beslut.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett fullständigt svar på respektive motion för att effektivisera stämmorna genom att få fram bästa möjliga underlag i form av formuleringar på motioner och svar från styrelsen.

 2. Följande formulering läggs in i stadgarna;
  "Det är styrelsens ansvar att stämmorna blir genomförda så effektivt som möjligt och i denna process är en av de viktigaste bitarna att styrelsens svar på motioner utformas i samarbete med motionären, och motionären ges redan då en möjlighet att omformulera sina motioner, och anpassa sina motioner efter styrelsens synpunkter/svar innan motioner delas ut, om motionären så önskar. En konsekvens av detta blir att motionären alltid får läsa styrelsens slutgiltiga svar innan utdelning av motioner".


  Att det ska fungera så här torde vara en demokratisk självklarhet för alla!
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen.
Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.


Svar från styrelsen i stil med ovanstående måste stävjas på alla sätt som är möjliga!

Att styrelsen måste vara skyldig att diskutera motionerna med motionären visar styrelsen på med all önskvärd tydlighet när alla kan läsa de svar styrelsen gett till årets motioner.

Styrelsens svar visar alltså att det krävs en drastisk förändring för att det ska vara meningsfullt att skriva motioner.

Om styrelsen tillåts döda motioner på det sätt som styrelsen gjort i sina svar på motionerna år 2008 så kommer det enbart att få negativa konsekvenser för HSB Malmö.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
117. Motioner diskuteras med motionärerna
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen.

Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.


I de stadgar HSB Malmö antog under 2008 framgår också att "Yttrande-, förslagsoch rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter. Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen."

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Styrelsen får inte tilltvinga sig sista ordet på motionerna!
Men om HSB Malmö till varje pris vill vägra att effektivisera stämman genom att samarbeta med motionär så är det särskilt viktigt att medlemmens rättigheter att argumentera för motionerna inte inskränks !!!

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen.
Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.
I de stadgar HSB Malmö antog under 2008 framgår också att "Yttrande-, förslagsoch rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter. Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen."
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #98

HSB Malmös avtal med HSB Riksförbund

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö redovisar för medlemmarna hur HSB Malmös uppdragsbeskrivning/avtal med HSB Riksförbund ser ut.

  Detta dokument ska presenteras i sin helhet (enligt koden för föreningsstyrning) för alla medlemmar och läggs till styrelsens skriftliga svar på denna motion.
  Presenteras även på HSB Malmös webbplats.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Medlems- och intresseorganisationen HSB är fortfarande densamma som vid starten. HSB-rörelsen är uppbyggd som en federation av självständiga juridiska personer i tre organisationsled - bostadsrättsförening, HSB-förening och HSB Riksförbund.
· Det första ledet består av bostadsrättshavare som är medlemmar och ägare av bostadsrättsföreningarna
· Det andra ledet är HSB-föreningen på orten. Medlemmar i HSB-föreningen är bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare samt bosparande medlemmar.
· Det tredje ledet, HSB Riksförbund, ägs av HSB-föreningarna som är de enda medlemmarna i förbundet.
Styrelsens bestämda uppfattning är att federationen har en viktig roll genom att verka tillsammans inom ramen för medlemskapet, och att det regelverk som återfinns i stadgar ska finnas kvar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #99

Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska löpande redogöra för medlemmarna vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i olika frågor.

  Redovisning sker förslagsvis på HSB Malmös webbplats.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Medlems- och intresseorganisationen HSB är fortfarande densamma som vid starten. HSB-rörelsen är uppbyggd som en federation av självständiga juridiska personer i tre organisationsled - bostadsrättsförening, HSB-förening och HSB Riksförbund.
· Det första ledet består av bostadsrättshavare som är medlemmar och ägare av bostadsrättsföreningarna
· Det andra ledet är HSB-föreningen på orten. Medlemmar i HSB-föreningen är bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare samt bosparande medlemmar.
· Det tredje ledet, HSB Riksförbund, ägs av HSB-föreningarna som är de enda medlemmarna i förbundet.
Styrelsens bestämda uppfattning är att federationen har en viktig roll genom att verka tillsammans inom ramen för medlemskapet, och att det regelverk som återfinns i stadgar ska finnas kvar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #100

Regelverk för tjänstemännens bisysslor

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det regelverk för HSB Malmö som reglerar tjänstemännens bisysslor ska snarast offentliggöras för medlemmarna och läggas ut på HSB Malmös webbplats.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
26. Redovisning av uppdrag
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda. Vidare finns en vd-instruktion. Uppdrag som HSB-ledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Styrelsen skriver;
"I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda".
Frågor till styrelsen:
Så någonstans - dock inte i någon arbetsbeskrivning för VD - ska det, enligt styrelsen, finnas ett regelverk för de anställda - dock inte specifikt för VD:n?
Har inte VD:n inte har en arbetsinstruktion?

Styrelsen skriver;
"Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla".
Frågor till styrelsen:
Enligt vem då? Och varför inte?

Styrelsen skriver;
"Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot".
Michael Carlsson avsade sig detta uppdrag först efter förfrågan från en medlem.

De som har läst HSB Malmö nytt kan alla se att Blanka Kruljac säger att en VD inte ska ha ett dylikt uppdrag som HSB-ledamot eftersom det räknas som jäv.

Maj-Britt Thulin har än idag uppdrag som HSB-ledamot!

Fråga till styrelsen:
Tycker HSB Malmös styrelse att Blanka Kruljac bara har rätt när HSB Malmös styrelse använder medlemmarnas pengar för att betala henne att säga som styrelsen vill (som i fallet med klandret av årsstämman 2007 samt 2008)?

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda. Vidare finns en vd-instruktion.
Uppdrag som HSB ledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #101

Redovisning av uppdrag för anställda på HSB Malmö

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla anställda (speciellt chefer) på HSB Malmö ska redovisa alla uppdrag och bisysslor de har. Detta görs för alla medlemmar (på HSB Malmös webbplats).

  Informationen till medlemmarna ska uppdateras så fort förändringar sker.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda. Vidare finns en vd-instruktion.
Uppdrag som HSB ledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #102

Arbetsinstruktion för VD:n

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den arbetsinstruktion/"VD-instruktion" som gäller för HSB Malmös VD:n ska snarast offentliggöras för medlemmarna (tillsammans med vem som tagit fram detta och vid vilken tidpunkt) och läggas ut på HSB Malmös webbplats

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda. Vidare finns en vd-instruktion.
Uppdrag som HSB ledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #103

Information om vad HSB Malmös styrelse, VD och revisorer sysslar med

Registeruppgifter
Bolagsform: Ekonomisk förening
Bolaget bildat: Uppgift saknas
Bolaget registrerat: 1925-06-06
Registreringsdatum: 1974-02-01
Bolagsordning: Uppgift saknas
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag: -
Koncernmoder: HSB Malmö ek för (746000-4836)
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Registrerad som arbetsgivare

Verksamhet/Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1) verka för bostadskooperationen samt de konsumenter- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet, 2) främja bosparandet i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter, 3) bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder, 4) genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform, 5) tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar kvlificerade fastig hetförvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt biträda med rådgivning, beställning och upphandling, 6) tillhandahålla medlemmarna boendeanknutna tjänster, produkter och service, 7) erbjuda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare förvaltningstjänster, 8) äga och förvalta fast egendom, 9) äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag, 10) genom kompetent rådgivning, bl.a. genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning för förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostads rättsföreningens styrelse, 11) bistå enskilda medlemmar med rådgivning och information, 12) verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet, 13) lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform, 14) i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling, 15) att utföra penningöverföringar enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, bedriva inlåningsverksamhet enligt lag (2004:299) om inlåningsverksamhet och handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarnas likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, 16) utöva annan härmed sammanhängande verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning SNI
68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag
41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader

Funktioner/befattningar
Extern VD: Carlsson, Michael Karl Peter, 47 år
Antal bolagsengagemang: 31 st -- 22-23 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Extern VD
HSB:s Riksförbund ek. för. (769606-4760), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Extern VD
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Extern VD
HSB ProjektPartner AB (556501-4148), Styrelseledamot
HSB Projekt Holding i Malmö AB (556788-3268), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt i Malmö nr 1 AB (556788-3276), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt i Malmö nr 2 AB (556788-3284), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Exploatering i Malmö AB (556788-3250), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Mark Exploatering i Malmö AB (556788-3292), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Mark Corcovado nr 1 i Malmö AB (556788-3334), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Mark Corcovado nr 2 i Malmö AB (556788-3342), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Mark Corcovado nr 3 i Malmö AB (556788-3359), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 1 i Malmö AB (556788-3227), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 2 i Malmö AB (556788-3235), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 3 i Malmö AB (556788-3243), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 4 i Malmö AB (556805-5577), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 7 i Malmö AB (556805-5627), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 6 i Malmö AB (556805-5650), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Projekt Corcovado nr 5 i Malmö AB (556805-5676), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Bostadsrättsförening Skogsmården i Malmö (746000-6187), Styrelsesuppleant
HSB Månstenen på Limhamn ek. för. (769621-5388), Styrelseledamot
HSB Grafiten på Limhamn ek. för. (769621-5396), Styrelseledamot
HSB Betladan Exploatering Handelsbolag (969717-2584), Prokurist
Fastighetsaktiebolaget Fredrikshus (556062-9577), Styrelseledamot - avvecklat
Fastighets Aktiebolaget Orion i Malmö (556599-6112), Styrelseledamot - avvecklat
Malmö Slussen 7 Holding AB (556646-5687), Styrelseledamot - avvecklat
Malmökompaniet Syd AB (556648-1304), Styrelseledamot - avvecklat
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Extern VD - avvecklat
HSB Bostadsrättsförening Tre Gudor i Viken (769605-7293), Styrelseledamot
Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne ek. för. (716407-4325), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Skogsmården

Styrelse:
- Lundberg, Anders Georg Theodor, 69 år, Styrelseledamot
Antal bolagsengagemang: 11 st
A G T LUNDBERG I SKANÖR (410919-XXXX-00001), Innehavare
Linds Stenhuggeri eftr Anders Lundberg (410919-XXXX-00002), Innehavare
White Shark Invest International AB (556044-8747), Styrelseledamot
Nordic Aerospace Corporation AB (556519-0401), Styrelseledamot
Avamposto AB (556528-3693), Styrelseledamot
Standard Invest Scandinavia AB (556420-7495), Styrelseledamot
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Gåsen i Vellinge (716407-4242), Styrelseledamot
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot

- Nilsson, Jenny Birgitta Elisabet, 67 år, Styrelseledamot
Antal bolagsengagemang: 11 st
Prokrami Kvinnobehandling Aktiebolag (556535-7232), Styrelseledamot, Ordförande
Rönneholm Utbildningscentrum Aktiebolag (556558-8935), Styrelseledamot
KPA Pensionsservice Aktiebolag (556569-1077), Styrelseledamot
KPA Pension Aktiebolag (publ) (556526-8694), Styrelseledamot
SÖDERTORPSGÅRDEN, IDEELL FÖRENING (846001-0682-00001), Styrelseledamot
Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne ek. för. (716407-4325), Styrelsesuppleant
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Lindeborg i Malmö (746001-0759), Styrelsesuppleant
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot

- Caroli, Claes, 62 år, Styrelseledamot (1)
Antal bolagsengagemang: 6 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot, Ordförande
HSB Försäkrings AB (publ) (516401-8425), Styrelseledamot
HSB:s Bostadsrättsförening Näset i Höllviken (769606-8969), Styrelseledamot
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot, Ordförande

- Thulin, Maj-Britt, 62 år, Styrelseledamot (2)
Antal bolagsengagemang: 6 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö (716407-1057), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Bollebygd i Malmö (746000-5114), Styrelseledamot
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot

- Andersson, Björn Olof, 57 år, Styrelseledamot (3)
Antal bolagsengagemang: 5 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Valby i Malmö (746000-4802), Styrelseledamot
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelsesuppleant

- Falck, Gunnel Babara Marianne, 57 år, Styrelseledamot (4)
Antal bolagsengagemang: 6 st
VÅGA LEVA - MARIANNE FALCK CONSULTING (530823-XXXX-00001), Innehavare
I12b, Marianne Falck Consulting (530823-XXXX-00002), Innehavare
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Kraften i Lomma (746000-4653), Styrelseledamot

- Frank, Rolf Peter Mikael, 50 år, Styrelseledamot (5)
Antal bolagsengagemang: 4 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelseledamot
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelseledamot

- Strand, Maria Josefin, 31 år , Styrelseledamot (6)
Antal bolagsengagemang: 3 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelseledamot
HSB:s Bostadsrättsförening Ymer i Malmö (746000-4984), Styrelseledamot

- Lai, Dorothea Maria, 60 år, Styrelsesuppleant
Antal bolagsengagemang: 2 st
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelsesuppleant
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelsesuppleant

Lind, Tommy Stefan Natale, 52 år , Styrelsesuppleant
Antal bolagsengagemang: 6 st
SWEDEN IMPORT (580923-XXXX-00001), Innehavare
HSB Malmö ek för (746000-4836), Styrelsesuppleant
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Styrelsesuppleant
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Styrelsesuppleant
AB Peterstorp-Vargen (556518-6227), Styrelsesuppleant
Swedish Protect i Malmö AB (556795-0166), Styrelseledamot

Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Andersson, Björn Olof Carlsson, Michael Karl Peter Caroli, Claes Falck, Gunnel Babara Marianne Lundberg, Anders Georg Theodor Nilsson, Jenny Birgitta Elisabet Thulin, Maj-Britt
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Revisor:
- Johansson, Tommy Gustav Eiler, 62 år, Revisor
Antal bolagsengagemang: 10 st
HSB Bostadsrättsförening Sandstenen i Lomma (716407-3061), Styrelseledamot
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Lekmannarevisor
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Lekmannarevisor
HSB Malmö ek för (746000-4836), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Draken i Malmö (769617-2134), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Akvamarinen på Limhamn (769619-5713), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Sockerpärlan i Vellinge (769617-3967), Revisor
HSB bostadsrättsförening Farinet i Vellinge (769617-4742), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Pärlan i Vellinge (769617-4759), Revisor
HSB Bostadsrättsföreningen Vattenbrynet i Klagshamn (769617-6234), Revisor

- Andersson, Lena Ann-Christin, 56 år, Revisor
Antal bolagsengagemang: 12 st
Kvick Redovisningsbyrå, Lena Andersson (540307-XXXX-00001), Innehavare
Crisan Redovisningsbyrå (540307-XXXX-00002), Innehavare
Dalby Spel & Lek AB (556813-3424), Styrelsesuppleant
HSB Malmö ek för (746000-4836), Revisor
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Lekmannarevisor
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Lekmannarevisor
HSB Bostadsrättsförening Draken i Malmö (769617-2134), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Akvamarinen på Limhamn (769619-5713), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Sockerpärlan i Vellinge (769617-3967), Revisor
HSB bostadsrättsförening Farinet i Vellinge (769617-4742), Revisor
HSB Bostadsrättsförening Pärlan i Vellinge (769617-4759), Revisor
HSB Bostadsrättsföreningen Vattenbrynet i Klagshamn (769617-6234), Revisor

- Andersson, Karl Olof, 52 år, Huvudansvarig revisor - Antal bolagsengagemang: 204 st

- Abrahamsson, Susanne Eva Louise, 43 år, Revisorssuppleant
HSB Malmö ek för (746000-4836), Revisorssuppleant
HSB Sundsfastigheter AB (556060-9835), Lekmannarevisorssuppleant
HSB Boservice i Malmö AB (556640-8901), Lekmannarevisorssuppleant


Alla dessa bolag !!! Vad gör VD, styrelse och revisorer i dessa bolag och varför hörs aldrig ett ljud och syns ingenting om detta någonstans?

Vad är t.ex. "HSB Projekt Corcovado" och varför sitter HSB Malmös VD i 10 dylika styrelser?
Varför vill HSB Malmö hemlighålla dessa projekt/styrelser för fullmäktige och övriga?

Vad är alla de andra för bolag och varför informerar HSB Malmö inte om dessa?

Var informerar HSB Malmö om t.ex. brf Sockerpärlan, brf Farinet, brf Pärlan, brf Vattenbrynet och andra nya/planerade brf:ar? Vad har HSB Malmö att berätta om dessa föreningar?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska hålla medlemmarna löpande informerade om vilka HSB-bolag som finns (inkl. dess syfte) där HSB Malmös tjänstemän och förtroendevalda sitter med i styrelsen.

 2. Antal bolag som HSB Malmös VD sitter i ska reduceras från dagens 31 stycken till max 20 stycken (företrädesvis ej över 10 bolag).

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB Malmös bolag framgår av årsredovisning och vd arbetar på uppdrag av HSB Malmös styrelse.
Styrelsen ser inget onaturligt i att vd som representant företräder organisationen i olika bolag, publika som ideella.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #104

Redovisning av arvoden för olika styrelseuppdrag inom HSB

Hur mycket får HSB Malmös styrelseledamöter och tjänstemän för att sitta i styrelser som hör till HSB?

Varför redovisas inte dessa pengar i årsredovisningen?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska redovisa hur mycket var och en av styrelseledamöterna och suppleanterna får i arvode för de olika styrelseuppdragen.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Då det gäller frågor om arvode, arvodets storlek till de förtroendevalda fastställs detta på föreningsstämman genom framlagda förslag.
Arvode till fackliga representanter fastställs av verkställande direktör.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Samma svar som till motion #146.

MOTION #105

Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är

På HSB Malmös webbplats finns ingen information om vem som arbetar med vad. HSB Malmö har i alla år försökt dölja detta så mycket som möjligt.

Det finns en liten beskrivning över vissa styrelseledamöter, bl.a. de två fackliga representanterna;

Peter Frank
HSB Malmö FA-klubben Vice ordförande 1996-01-01-1996-06-13 Ordförande 1996-06-13 – 2000
Personlig bakgrund: Fa-klubben Ordförande 2005- Arbetstagarerepresentant HSB Malmös styrelse 2005-

HSB-bakgrund: Arbetstagarrepresentant i HSB Malmös och Sundsfastigheters styrelse
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning: Arbetar på HSB Malmö.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Se ovanstående.
HSB-bakgrund: "Arbetstagarrepresentant i HSB Malmös och Sundsfastigheters styrelse"?
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning, Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: "Arbetar på HSB Malmö"?


Tommy Lind
HSB BoService i Malmö FA-klubben Kassör 2005-
Personlig bakgrund: FA-Klubben Suppleant

HSB-bakgrund: Arbetstagarrepresentant i HSB Malmös styrelse
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning: Arbetar på HSB BoService i Malmö.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Se ovanstående.
HSB-bakgrund: "Arbetstagarrepresentant i HSB Malmös styrelse"?
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning, Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: "Arbetar på HSB BoService i Malmö"?

Ovanstående två presentationer skrivna av Sandra Leth

FA-klubben? Det står för Fantomenklubben. Har HSB Malmö någon intern Fantomenklubb?

Är detta verkligen allt som HSB Malmö vet om sina anställda?
Vad är det egentligen som de två fackliga representanterna här jobbar med på HSB Malmö?


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utförliga presentationer av alla HSB-anställda ska omedelbart läggas ut på HSB Malmös webbplats, med en utförlig arbetsbeskrivning där man kan se vem som arbetar med vad (inte bara intetsägande titlar), dvs deras funktioner/arbetsområden.

  Denna information ska löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 2. HSB Malmö ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla anställda inom HSB Malmö.

  Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast augusti 2011.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
25. Beskrivning av vad HSB-anställdas funktioner är
HSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Det stämmer inte ens än idag, 2011! På HSB Malmös hemsida finns bara en kort beskrivning av styrelsens ledamöter och namnen på de som ingår i ledningsgruppen samt någon enstaka till.

Fråga till HSB Malmös styrelse: Vilka anser ni medlemmarna behöver kontakta på HSB Malmö?

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös hemsida innehåller idag information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #106

HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt

När det inte finns något engagemang i organisationen varken inom styrelsen eller bland medlemmar och fullmäktige så är en naturlig konsekvens av detta att tjänstemännen tar över. Precis så som vi nu alla kan se att det har blivit inom HSB Malmö. Som det fungerar idag - och som det fungerat tidigare - så är HSB Malmö i princip fullständigt och totalt tjänstemannastyrt.

Det är därför svårt att kalla HSB Malmö för en medlems-organisation. Medlemmarna måste försöka ta över kontrollen.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • Ett utskott tillsätts för att försöka ta fram riktlinjer för hur HSB Malmö ska bli mer av en medlemsorganisation, och mindre av ett tjänsteföretag.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmö skapar genom såväl kursutbud som i skrift engagemang och för ut budskapet om den kooperativa idén.
Vårt arbete vilar på en övertygelse som vi har burit med oss sedan den första HSB-föreningen bildades 1925. Vi tror på idén om att människor, goda grannar, gemensamt ska äga sitt boende tillsammans med andra.
Vi tror också på tanken att människor frivilligt arbetar tillsammans för att skapa ett bättre samhälle och ett bättre liv för den enskilde. Vi driver de frågor som är bäst för samhället, och vi tror att det på lång sikt även är bäst för HSB. I den dagliga gärningen möter medlemmarna ofta tjänstemän som kan bistå med rådgivning i olika frågor kring medlemskapet och boendet. Styrelsens uppfattning är att organisationen fungerar i allt väsentligt som det är tänkt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #107

Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän
SÄNKNING AV DE REKORDHÖGA LÖNERNA FÖR HSB MALMÖS TJÄNSTEMÄN !

Snittlön på 36.717 kr/mån (2007) för HSB Malmös medarbetare
Över 10.000 kr/mån MER än HSB Stockholm

Notera följande i HSB Malmös årsredovisning 2008 på sidan 42-43;
 • Medellönen inom HSB Malmö är 36.717 kr/månad.
  (2007: 81 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 35,689 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader.) Koncern=147 anst.
  Det är en ökning med i snitt 5.809 kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 30.908 kr/månad !!!
  (2006: 87 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 32,268 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 30.908 kr/månad.) Koncern=160 anst.
  (2005: 80 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 30,715 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 31.995 kr/månad.) Koncern=156 anst.
  (2004: 59 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 22,932 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 32.390 kr/månad.) Koncern=113 anst.
  (2003: 88 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 27,242 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 25.797 kr/månad.) Koncern=145 anst.
  (2002:124 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 35,264 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 23.699 kr/månad.) Koncern=167 anst.
  (2001:139 anställda, exkl. VD och styrelse, delar på 37,560 mkr exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - - > 22.518 kr/månad.) Koncern=171 anst.

  Medellönen inom HSB Stockholm är 28.373 kr/månad.
  (2007: 379 anställda (exkl. VD/vVD), 129,723 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 190,918 mkr, 2007.)
  Det är en ökning med i snitt 268 kr kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 28.105 kr/månad.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Medellönen inom HSB Stockholm var 28.105 kr/månad föregående år
  (2006: 350 anställda (exkl. VD/vVD), 118,043 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 174,812 mkr, 2006.)

  Notera att lönenivån annars är betydligt högre i Stockholm!
  ------------------------------------------------------------------------------
 • Medellönen inom HSB Malmös dotterbolag är 21.754 kr/månad, dvs 14.963 kr/mån mindre i genomsnitt än de i moderbolaget
  (2007: 65 anställda, 16,968 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader.)
  Det är en ökning med i snitt 1.532 kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 20.222 kr/månad !!!

  Medellönen inom HSB Malmös dotterbolag var 20.222 kr/månad år 2006.
  (2006: 72 anställda, 17,472 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 20.222 kr/månad.)
  (2005: 75 anställda, 20,181 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 22.423 kr/månad.)
  (2004: 53 anställda, 18,665 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 29.347 kr/månad.)
  (2003: 56 anställda, 16,308 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 24.268 kr/månad.)
  (2002: 42 anställda, 12,828 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 25.452 kr/månad.)
  (2001: 31 anställda, ..8,398 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 22.575 kr/månad.)
HUR GÅR DETTA IHOP?

Lön och ersättningar för de anställda på HSB Stockholm (moderbolaget):
379 anställda, exkl. VD och vVD, delar på 130 miljoner kronor.

(2006: 350 anställda, exkl. VD och vVD, delade på 118 miljoner kronor.)

Lön och ersättningar för de anställda på HSB Malmö (moderbolaget):
81 anställda, exkl. VD, delar på nästan 36 miljoner kronor.

(2006: 87 anställda, exkl. VD, delade på 32 miljoner kronor.)

DVS, TROTS ATT HSB MALMÖ HAR 4,7 GGR FÄRRE ANSTÄLLDA SÅ HAR DE ANSTÄLLDA INOM HSB STOCKHOLM (där lönenivån dessutom ligger en hel del högre) BARA 3,6 GGR SÅ MYCKET PENGAR ATT DELA PÅ JÄMFÖRT MED HSB MALMÖ.

Räknar man in löneskillnaderna mellan Stockholm och Malmö så har alltså en anställd på HSB Malmö betydligt över 10.000 kr mer i månaden i lön än en anställd inom HSB Stockholm.

De 37.000 kronorna för en HSB Malmö-anställd kan jämföras med det skandalomsusade HSB Skåne, där medellönen ligger på 24.779 kr/månad (enl. årsredovisning 2008, med 165 anställda exkl. styrelse och VD, alltså en hel del fler anställda än inom HSB Malmö).
 • HSB Skåne......... 25.000 kr
 • HSB Stockholm... 28.000 kr
 • HSB Malmö......... 37.000 kr
Hur har lönerna kunnat uppnå dessa orimliga höjder inom det kooperativa HSB Malmö, på medlemmarnas bekostnad?

Chefslöner på VD-nivå i HSB Malmö
Om snittlönen inom HSB Malmö är 37.000 kr/mån så innebär det att det finns ett antal mellanchefer där som sitter med 60.000-70.000 kr eller mer per månad!


HSB RIKSFÖRBUND
Man kan dessutom se att HSB Riksförbund är en stor kostnad för medlemmarna, där också kraftiga löneökningar skett under de senaste åren;
Medellönen inom HSB Riksförbund var 49.704 kr/månad år 2006.
(2006: 18 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 10,376 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 49.704 kr/månad.)
(2005: 21 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,120 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.127 kr/månad.)
(2004: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,480 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 43.485 kr/månad.)
(2003: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,799 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.693 kr/månad.)
(2002: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,953 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 31.087 kr/månad.)
(2001: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,650 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 30.035 kr/månad.)

Inte minst med tanke på de inte särskilt kompetenta svar medlemmarna får från det insynsskyddade HSB Riksförbunds juridiska rådgivning så är detta helt oskäliga löner!


ARBETSTAGARREPRESENTANTER
När man ser detta så kan man inte låta bli att undra om det är så att HSB Malmös styrelse köpt arbetstagarrepresentanternas tystnad genom att tillåta orimliga löneökningar till såväl arbetstagarrepresentanterna som övriga anställda.

Hur mycket har facknissarna;
  1. Peter Frank, Fastighetsanställdas förbund
  2. Tommy Lind, Fastighetsanställdas förbund
  3. Maria Strandh, Unionen (f.d. Tommy Schumann)
  4. Dorothea Lai, Unionen (f.d. Monica Nilsson)
i lön och ersättningar utöver de nästan 300.000 kronor de får enbart för att närvara på 13 möten?
Vilka övriga förmåner har de?


Nu förstår man bättre varför "de fyras gäng" här ovan hoppade av när styrelsen beslöt att avsätta den VD som gett dem fantasilöner.

Vad jobbar ovanstående facknissar med på HSB Malmö? Det finns ingenstans den minsta information om vad de fyller för funktion i verksamheten.


STYRELSENS ANSVAR
HUR HAR STYRELSEN KUNNAT ACCEPTERA EN LÖNEÖKNING PÅ NÄSTAN 6.000 KR/MÅNAD I SNITT FÖR 81 ANSTÄLLDA FRÅN ETT ÅR TILL NÄSTA?

DET ÄR UPPENBART ATT STYRELSEN INTE HAR DEN MINSTA KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER INOM HSB MALMÖ! VEM SOM HELST KAN LURA SKJORTAN AV DEM... VILKET TYVÄRR I PRAKTIKEN BLIR MEDLEMMARNAS SKJORTOR.

När katten är borta så dansar råttorna på bordet... och här tycks det verkligen ha dansats till sig osannolika lönehöjningar. Det har inte funnits någon som helst styrning eller kontroll under ett antal år, och det har man utnyttjat (vilket är särskilt lätt när inte heller revisorerna tycks bry sig).


HEMLIGHETSMAKERI OCH KODEN FÖR FÖRENINGSSTYRNING

Det säger sig själv att med så höga löner som det är inom HSB Malmö så lär de anställda inte vara så villiga att avslöja hur det går till inom HSB Malmö.

Jag förstår nu också varför HSB Malmö var så ivrig att försöka införa HSB:s kod för föreningsstyrning i HSB Malmö.
Följande formulering i koden är säkert ett tungt vägande skäl för detta;
Ledamoten ska visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Ledamoten ska även iakkta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden vilkas yppande kan skada föreningen.
Därmed har HSB Malmö såväl de anställdas tystnad som alla styrelseledamöters absoluta tystnad om alla oegentligheter och allt som på olika sätt är fel inom HSB Malmö.

Med HSB:s kod för föreningsstyrning minskar HSB Malmö öppenheten och insynen maximalt och omöjliggör för medlemmarna att någonsin få nys om begångna felaktigheter.

I koden för föreningsstyrning skulle det i stället stått något i stil med;
Varje förtroendevald - alldeles särskilt styrelsen - och anställd inom HSB har en skyldighet att utan fördröjning informera ägarna/medlemmarna om varje misstanke om oegentligheter inom HSB.


VAD ÄR MEDLEMMARNAS OCH FULLMÄKTIGES ANSVAR NU?

Medlemmarna och fullmäktige måste se till att följande åtgärder genast vidtages;
 • En fördjupad revision (minst 5 år tillbaka i tiden) av HSB Malmö måste göras med inriktning på löner, dvs hur dessa löneökningar gått till.
  Även arvoden utreds i detta sammanhang.
 • Beroende på vad revisionen kommer fram till ställs ett skadeståndskrav på HSB Malmös styrelse för 2007 (och ev. tidigare år).
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Dagens styrelse måste självfallet bytas ut i sin helhet på årsstämman 2008 (precis som hela valberedningen).
 • Arvodet till HSB Malmös styrelse sänks till en nivå som ligger under arvodet för HSB Stockholms styrelse.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Krav införs på fullständig redovisning (för alla medlemmar) varje år över alla chefers löner, förmåner och ersättningar (redovisning per chef).
 • Lönesänkning genomförs inom HSB Malmö (på för detta lämpligt sätt) så att medellönen ligger under 27.000 kr/månad.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Revisionsfirman Ernst & Young byts ut via en ny upphandling där Ernst & Young och BoRevision ej ingår (eftersom de så tydligt visat på sin inkompetens och sitt oengagemang).
 • Nya kompetenta förtroendevalda revisorer (som engagerar sig i sitt uppdrag) söks aktivt efter.
 • Ett tydligt regelverk för revision tas fram där även VD och styrelse revideras.
 • Arvodet till de förtroendevalda revisorerna sänks till en nivå motsvarande (under) HSB Stockholm.
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PS.
Notera hur HSB Malmös styrelse 2008-03-08 (på HSB Malmös webbplats) försöker intala medlemmarna att HSB Malmö gjort ett bra arbete, genom deras samarbetspartner Ernst & Young (som aldrig anmärker på något, oavsett hur fel det är);
Vid det senaste styrelsemötet, den 5 mars, gick vi igenom och fastställde bokslutet. Vid mötet närvarade samtliga revisorer. Peter Sjöberg från Ernst & Young gick igenom revisorernas redogörelse av revisionsprocessen för verksamhetsåret 2007. Han betonade att HSB Malmös medarbetare gjort ett gott arbete både i vardagen och under revisionsarbetet.
Är att alla roffar åt sig så mycket som möjligt av kakan (= medlemmarnas/ägarnas pengar) vad revisorerna tycker är ett "gott arbete"?

Jag yrkar att;
 1. Lönenivån för de anställda inom HSB Malmös moderbolag sänks med i snitt 12.000 kr/månad.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009:

Lönesänkning med 12 000 kr/mån för HSB-tjänstemän,
Fördjupad revision om löner, Redovisning av löner, förmåner och ersättningar,
Stämman ska godkänna vd:s löneökningar


Motionären återkommer i motion "196" till flera områden som sorterar under styrelsens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö.

Bland annat anser motionären att lönen för de anställda inom HSB Malmös moderbolag ska sänkas med i snitt 12 000 kr/månad. För anställningar i den operativa verksamheten ansvarar ytterst den verkställande direktören. Mellan så väl arbetstagare som arbetsgivare finns ett anställningsavtal.

Utöver detta argumenterar motionären för utbyte av revisorer och sänkning av revisorernas arvoden samtidigt som frågan om HSB Malmös höga sjukfrånvaro ska utredas.

Då det gäller frågor om arvoden och val hanteras dessa av fullmäktige, och anställningar hanteras inom ramen för verkställande direktörens eget kompetensområde rörande den löpande förvaltningen av HSB Malmö.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

För anställningar i den operativa verksamheten ansvarar ytterst den verkställande direktören.
Mellan så väl arbetstagare som arbetsgivare finns ett anställningsavtal.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #108

Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Löpande redovisning av samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper o.dyl
  HSB Malmös styrelse ska öppet och löpande redovisa (bl.a. på HSB Malmös webbplats) samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper och liknande som är aktiva.

 2. Här redovisas inte bara namn på vilka som ingår utan även hur arbetet fortlöper, bl.a.;
  - vilka som ingår i gruppen
  - hur urvalet skett av deltagarna
  - vad målet är
  - startdatum och planerat slutdatum
  - hur arbetet fortlöper
  - allt annat av intresse
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att arbetsgrupper, projektgrupper, utskott o.s.v. ska redovisa till det organ som utsett dem.
Därefter är det upp till detta organ att hantera och informera om resultatet.


Jag har skrivit denna motion för att det ska finnas riktlinjer så att såväl de som ingår i projektgrupper/arbetsgrupper/utskott som övriga ska veta vad som gäller och för att medlemmar och fullmäktige ska garanteras information, delaktighet och medlemskontroll.

När styrelsen svarar på motioner måste styrelsen redogöra för fakta i stället. Dvs t.ex. konkreta fördelar och nackdelar och inte hur HSB anser att beslutssystemet är uppbyggt.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
87. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.

Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper. Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Om det skulle vara sant, som HSB Malmös skriver här ovan, att det skulle framgå av HSB Malmös hemsida vilka som ingår i de oliga grupperna så kan i alla fall inte jag hitta detta efter idogt letande.
Det ska inte bara finnas på hemsidan, det måste också var möjligt att hitat denna information!

Kanske HSB Malmö vill vara behjälplig med att tala om var denna information finns i så fall?

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.
Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper.
Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #109

Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12)

Arbetsgrupper, etc måste avsluta sitt arbete under samma år som de tillsätts, detta framför allt för att möjliggöra för fullmäktige och övriga medlemmar att kunna påverka via motioner. Dagens system fungerar under all kritik.

Genom att grupper/utskott aldrig redovisar sina resultat i tid saboteras motioner.
Motioner som har skrivits kanske faller pga vad utskott/grupperna kommit fram till.
Eller så hade motionerna behövt formuleras om, ifall medlemmarna känt till resultaten av motionerna.

Det blir en kedja av fel, där t.ex. styrelsens svar på motioner riskerar att bli "obsolet" (för att använda styrelsens term på motioner föregående år).

Alla måste förstå att dagens arbetsätt inte fungerar!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska normalt avsluta sitt arbete under innevarande år.

  Dvs resultatet ska presenteras senast under de två första veckorna i januari.

 2. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska alltid tidsbestämmas.

  Dvs när en grupp tillsätts på stämman så ska det alltid uppges när arbetet som senast ska vara klart och presenterat för medlemmarna.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.
Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper.
Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #110

Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla grupper och utskott som tillsätts på stämmor (och utanför stämmor) ska ha väl fungerande kontaktvägar som HSB Malmö upplyser om på ett tillfredsställande sätt till medlemmarna (som minst på HSB Malmös webbplats).

  E-postadress är ett krav (eller i nödfall ett kontaktformulär, även om det har flera nackdelar)!

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.
Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper.
Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #111

Redovisning av kostnader för utskott/grupper

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Till årsstämman, redan i kallelsen, ska en fullständig redovisning lämnas av HSB Malmö av kostnader för respektive utskott/grupp som tillsatts sedan föregående årsstämma.

 2. Hur mycket har t.ex. arvodesgruppen/arvodeskommittén kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara, och blir det några ytterliggare kostnader efter detta?

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vilka som ingår i av styrelsen utsedda grupper framgår av hemsidan, liksom avrapportering av gruppernas arbete.
Av hemsidan framgår också vilka som ingår i av fullmäktige tillsatta grupper.
Dessa grupper rapporterar till fullmäktige och resultatet publiceras också till bostadsrättsföreningarna. Ersättning beslutas av fullmäktige.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #112

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, redovisning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska redovisa för medlemmarna hur regelverket för arkivering ser ut idag?
  Hur sker arkivering idag?
  Vad arkiveras?
  För hur lång tid?
  Vilken kontroll finns?
  Etc.

  Arkiveras idag följande;
  - Stämmoprotokoll?
  - Dagordning?
  - Röstlängd?
  - Motioner?
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen?


  För hur länge?

 2. Exakt hur ser regelverket för gallring ut idag?

 3. Har det gallrats något överhuvudtaget sedan starten av HSB Malmö, och i så fall vad och när?

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!


Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras för bland annat framtida forskning.
Sådan forskning, med material som grund, ska genomföras med vedertagna, vetenskapliga metoder. Tillgång till historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #113

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information, framtagande av rutiner

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det som HSB Malmö ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är bl.a.;
  - Stämmoprotokoll
  - Dagordning
  - Röstlängd
  - Motioner
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen.


 2. Alla styrelseprotokoll med tillhörande dokument från såväl HSB Malmös styrelse som brf:arnas styrelseprotokoll ska också arkiveras för "all framtid".

 3. Vid gallring så tas särskilt beslut om detta av fullmäktigestämman.

 4. HSB Malmös styrelse ska på HSB Malmös webbplats (utöver i svaret på denna motion) upplysa om vilka arkiverings- och gallringsregler som gäller.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
32. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information
Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras för bland annat framtida forskning. Sådan forskning, med material som grund, ska genomföras med vedertagna, vetenskapliga metoder. Tillgång till historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Notera hur styrelsen undviker att bemöta motionens yrkanden.

"Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder"?
Fråga till styrelsen:
Hur definieras dessa metoder, var går gränserna och vem ska avgöra vad dessa "vetenskapliga metoder" är utifrån vad?

"Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen"???
"Omfattande historiskt material" är inte vad jag motionerat om.
Fråga till styrelsen:
Prövning baserat på vad, enligt vilka kriterier?

Styrelsen har inte besvarat frågorna som ställts till styrelsen i motionen.

Total avsaknad av rutiner!
Styrelsen försöker dölja detta, men alla kan nu bara kallt konstatera att det inte ens finns några rutiner för detta (precis som för så mycket annat). Därför måste dylika rutiner tas fram.

Styrelsen bemöter motionen endast delvis, dessutom bara ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart! Därmed kan styrelsens förslag (vilket det nu är) ej antas.

Det är bra att styrelsen i övrigt håller med mig och alltså kan stämman besluta i enlighet med yrkanden i denna motion.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras för bland annat framtida forskning.
Sådan forskning, med material som grund, ska genomföras med vedertagna, vetenskapliga metoder. Tillgång till historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVARMOTION #114

Utökat samarbete mellan brf-valberedare

HSB Malmö har en övergripande och samordnande funktion och denna måste utnyttjas till brf:arnas och medlemmarnas bästa.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt och löpande verka för ett utökat samarbete
  - mellan brf:arnas valberedare såväl som
  - mellan HSB Malmös valberedning och brf:arnas valberedningar.


  Hur HSB Malmös arbete med detta avlöper redovisas av HSB Malmö på HSB Malmös webbplats.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har uppfattningen att det är upp till brf:arna om och hur de vill informera omvärlden inklusive andra brf:ar om sina valberedningar och deras arbete.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #115

Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska - med en kalkyl för detta - redogöra för när (om någonsin) HSB Malmö beräknar att Turning Torso ska börja gå med vinst, inberäknat samtliga kostnader/förluster avseende Turning Torso.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #116

Information om Turning Torso

Produktionskostnaderna för TT uppges ligga på 1,6 miljarder kronor och för TT Gallery på 265 miljoner kronor. Värdet på TT uppgavs för en tid sedan ligga på 2 miljarder kronor (okänt hur mycket TT Gallery värderas till).

Jag yrkar att stämman beslutar att HSB Malmös styrelse ska informera medlemmarna om följande;
 1. Hur mycket är TT och TT Gallery värderat till idag?

 2. Vad ligger driftskostnaderna på?

 3. Hur förklarar HSB Malmös styrelse att styrelsen inte ens tagit upp en så viktig fråga som en ev. försäljning av Turning Torso på något styrelsemöte?

 4. Hur mycket av Turning Torso subventioneras av HSB idag (dvs hur stor hyra betalar HSB för alla sina våningar i Turning Torso)?

 5. Hur många våningar/rum utnyttjas av HSB idag i Turning Torso?

 6. Vilka kostnader/inkomster gäller för HSB Malmös lokaler på Föreningsgatan?

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #117

Kompletta kalkyler över TT

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. När kalkyler över kostnaden för Turning Torso presenteras så ska inte bara produktionskostnaderna uppges, utan samtliga kostnader ska räknas in, även t.ex. extrakostnader för inhysa HSB Malmö i en stor del av Turning Torso.

  Först därefter kan ägarna se hur stor förlust/vinst HSB Malmös medlemmar gör.

 2. Som beslutsunderlag för denna motion måste alla kostnader (alltså inte bara rena produktionskostnader) för Turning Torso redovisas senast på denna stämma

  Här nämnda kostnader och styrelsens/VD:s syn ska redovisas även i svaret till denna motion. I annat fall omöjliggör styrelsen för fullmäktige att få tid att tänka igenom hur man vill ha det.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #118

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!

Jag yrkar att stämman beslutar att;

 1. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery är ett ägardirektiv.

 2. Ägardirektivet är att Turning Torso och TT Gallery ska säljas.

 3. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery till högstbjudande, om priset överstiger en viss summa, förslagsvis 2 miljarder kronor.
  Turning Torso och Turning Torso Gallery ska säljas om det är någon som bjuder ett pris som överstiger produktionskostnaderna (men helst över totalkostnaden).
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
27. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Precis som att fullmäktige tog beslut om att bygga Turning Torso kan fullmäktige - i egenskap av föreningens högsta beslutande organ - ta beslut om att Turning Torso ska säljas.

Notera att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot försäljning.

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet (och egentligen inte ens det), varför styrelsens svar ej är applicerbart på övriga yrkanden! Således är styrelsens förslag till avslag praktiskt omöjligt att anta för stämman på dessa grunder!

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #119

Rutiner för förhandling av VD-lön - offentliggörs
Redovisning av styrelseordförandens mandat

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska ha rutiner för att skriva om VD-lönavtal och löneförhandlingar i styrelseprotokoll.

 2. Dessa rutiner ska redovisas för medlemmarna.

 3. Det ska redovisas för medlemmarna hur styrelseordförandens mandat är formulerat idag avseende förhandling av VD-lön.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att lön till vd ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #120

REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER FÖR VD

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Lön och förmåner för VD ska vara mer i paritet med andra distrikt inom HSB,
  vilket innebär en sänkning av VD-lönen på 1,3 mkr (2008) med som allra minst 400.000 kronor/år och kraftigt reducerade förmåner.

  Not: Medianlönen för en VD låg på 880.000 kr/år under 2009.

 2. Lön och förmåner ska understiga det som styrelsen skrivit i årsredovisningen för 2007 att VD ska få (27 inkomstbasbelopp, dvs 1,3 mkr 2008).

  VD-lön sänks. Förslagsvis till 18 inkomstbasbelopp.

  Tjänstepension & sjukförsäkring sänks till max 10 % av VD-lön.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att till- och avsättande av vd ingår i styrelsens ansvarsområde.


Notera att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot motionens yrkanden.

Notera hur HSB Malmös styrelse noga aktade sig för att beröra en enda sakfråga i denna motion. Ingen fråga till styrelsen besvarades.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Emedan styrelsen har ett begränsat ansvarsområde, så har fullmäktige - enligt lag och stadgar - det fulla och hela samt övergripande ansvaret.

Styrelsen bemöter endast ett yrkande (och egentligen inte ens det), varför styrelsens svar ej är applicerbart resterande yrkanden! Därmed är styrelsens förslag till avslag praktiskt omöjligt att anta för stämman baserat på given motivering!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
28. Revidering av lönesättning med förmåner för vd
Det är styrelsens uppfattning att lön till vd ingår i styrelsens ansvarsområde.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Ja, man får hoppas att allt styrelsen gör ingår i styrelsens ansvarsområde. Det begränsar dock inte på något sätt fullmäktiges beslutsrätt.

HSB Malmös stadgar säger;
"Föreningsstämma
§ 15
Föreningsstämmans befogenhet ska helt utövas av fullmäktige
".
Varför vill HSB Malmös styrelse att föreningens stadgar inte ska gälla?

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att lön till vd ingår i styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #120

Arvoden och ersättningar ej i basbelopp

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Samtliga arvoden och ersättningar som stämman beslutar om ska alltid och överallt uttryckas i svensk valuta. Detta för att få en tydlighet i arvodena.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
30. Arvoden och ersättningar ej i basbelopp
Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex, som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.

Det är styrelsens uppfattning att genom att använda inkomstbasbeloppet som grund för beräkning av fasta arvoden till HSB Malmös förtroendevalda, har stämman ett smidigt verktyg som följer utvecklingen av ersättningar i samhället i övrigt med behövliga, årliga justeringar av ett för HSB Malmö oberoende organ.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


I vanlig ordning så drar styrelsen upp ett antal punkter som inte har med motionen att göra och vars enda syfte är att ta bort fokus från vad motionen handlar om.

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Varför vill styrelsen inte vara öppen?

Tycker styrelsen det är bättre att lämna alla dörrar öppna för möjligheter att fuska och vara så otydliga som möjligt?

är styrelsen motståndare till en medlemskontroll?


är inkomstbasbeloppet ett "smidigt verktyg"?
Jag tror att styrelsen måste fundera på i vilka sammanhang ordet "verktyg" kan användas.

Det finns inget som helst "smidigt" med detta. Det är minst lika "smidigt" att fastställa en summa i kronor som en nivå i basbelopp! Sammantaget t.o.m. smidigare!

Skälet till styrelsens höga arvode i förhållande till prestation
Det är naturligtvis inte utan anledning styrelsen lyckats få mer i arvode jämfört med den dubbelt så stora styrelsen i HSB Stockholm.

Styrelsen talar bara i eget intresse
Klart att styrelsen då vill behålla detta system i stället för att se till föreningens och medlemmarnas bästa.

Om man skulle ta bort termen basbelopp i samband med arvoden och ersättningar så innebär det att stämman inte bara skulle börja förstå vilka summor det handlar om, utan stämman skulle också tvingas att tänka efter hur stort arvode som styrelsen egentligen ska få/förtjänar i förhållande till de krav som stämman ställer på styrelsen.

Det finns två alternativ;
1. Ta bort basbelopp i alla diskussioner om arvoden (bäst!).
2. Behålla basbelopp, men i alla skrivelser, protokoll och sammanhang som basbelopp används vid varje tillfälle komplettera med exakt hur mycket det aktuella basbeloppet motsvarar i kronor (mindre bra alternativ som bara ger onödig information!).

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex, som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket.
Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.
Det är styrelsens uppfattning att genom att använda inkomstbasbeloppet som grund för beräkning av fasta arvoden till HSB Malmös förtroendevalda, har stämman ett smidigt verktyg som följer utvecklingen av ersättningar i samhället i övrigt med behövliga, årliga justeringar av ett för HSB Malmö oberoende organ.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #122

Redovisning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald (alla ersättningar), tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses.

  (Detta inte minst för att visa brf:arna hur det ska se ut.)

 2. På HSB Malmös webbplats redovisas alla utbetalningar till förtroendevalda, med datum för varje utbetalning.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
31. Redovisning av arvoden
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.

Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för. I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Styrelsen skriver;
"Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman".
Är det en grundkurs i bostadsrätter för fullmäktigeledamöterna? Jag t.o.m. skrev i min motion (se ovan) att jag inte ville ha detta svar, eftersom ett dylikt svar inte hade med min motion att göra!!!

Styrelsen skriver;
"Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för".
Denna motion handlar just om att fastställa en praxis för detta!

"Ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter"?
Fråga till styrelsen:
Vad innebär detta, och vad har det med motionen att göra?

Styrelsen skriver;
"I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda".
Tyvärr finns det inget i min motion som är tillgodosett, som det ser ut idag.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är?)!

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #123

Utbetalningsdatum för arvoden i årsredovisning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska aktivt arbeta för att utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, redovisas i brf:arnas årsredovisningar.

  (Detta är särskilt lätt för HSB för de brf:ar som har förvaltningen hos HSB.)
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
31. Utbetalningsdatum för arvoden
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.

Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för. I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #124

Periodiseringsfel?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska med information till anställda, till brf:arna och till medlemmarna arbeta löpande och kraftfullt för att felaktigheter/avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen.

  Det måste då exakt redovisas bl.a. hur felet uppstått, vilka åtgärder som görs för att "periodiseringsfel" inte sker igen och vilka siffror som egentligen gäller.


 2. Korrigering måste också göras i efterföljande årsredovisning.
  Med särskilda kommentarer om vad som egentligen gällt tidigare år.

 3. Korrigeringar förs också in i stämmoprotokoll.

 4. Detta gäller naturligtvis inte bara brf:arnas årsredovisningar, utan även HSB Malmös årsredovisning.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
31. Periodiseringsfel?
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.

Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för. I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #125

Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla yrkanden som görs i motioner ska föras in i protokoll exakt så som de formulerats, tillsammans med vem som ställt yrkandet.
  Motsvarande görs för tilläggsyrkanden.

  Dvs precis så som gjordes på HSB Malmös årsstämma 2008.

  Sedan får protokollföraren efter detta specifikt föra in vilka konkreta avvikelser som gjorts i det beslut som togs på stämman om beslut inte tagits helt enligt motionen eller helt avslagits.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
34. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Som alla kan se så vill styrelsen inte på det minsta sätt bemöta mina argument för denna motion (precis som för alla andra motioner).

Men det är bra att styrelsen gör det så lätt för alla att se hur viktigt det är att stämman tillstyrker denna motion enligt mina förslag.

Styrelsens avslag indikerar att styrelsen är rädd för korrekta stämmoprotokoll.

Fråga till styrelsen:
Tycker inte styrelsen att medlemmar/fullmäktige ha några rättigheter eller någon säkerhet?

Styrelsen, som inte vill ha någon medlemskontroll eller högsta möjliga säkerhet i rutiner, vet att det med denna metod blir betydligt svårare att manipulera protokoll så som t.ex. för beslutet på årsstämman 2007 om information om enskild medlems motionsrätt.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #126

Innehåll i röstlängd specificeras

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Röstlängder ska alltid finnas för stämmor och de ska innehålla minst nedanstående information.
  Röstlängd ska;
  1. dateras för när den upprättats.
  2. undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden (om annan än protokollföraren), och därefter av mötesordföranden.
  3. signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för mottagande och avlämnande för var och en av justerarna).
   Varje sida i röstlängd (såväl som i protokoll) ska signeras av såväl protokollförare som respektive justerare och mötesordförande.
  4. innehålla samtliga på stämman närvarande personer;
   namn och brf, vilken förtroendepost som innehas, samt om det är en röstberättigad fullmäktige.
  5. innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana.
  6. innehålla namn och position (yrke) för alla deltagare från HSB.
  7. innehålla namn och position på mötesordföranden och protokollförare.
  8. innehålla info om vilka som utnämnts till justerare och rösträknare.
  9. innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under stämmans gång (tillsammans med info under vilken punkt i dagordning).
  10. numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering per övriga stämmodeltagare).
  11. innehålla information om ev. fullmakter (vem har fullmakt för vem).
   Om inga fullmakter förekommit ska detta särskilt nämnas.
  12. kompletteras med ev. fullmakter.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
35. Innehåll i röstlängd specificeras
Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.

Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive bostadsrättsförening att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


HSB Malmös styrelse tycks vara emot all form av medlemskontroll, och bryter mot i princip allt som styrelsen skrivit den senaste tiden om öppenhet, demokrati och medlemskontroll.

"Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor".
Här har HSB Malmö möjlighet att göra något bra för medlemmarna. Alla utom HSB Malmös styrelse vet att informationen brister rätt kraftigt i många föreningar.

HSB Malmö kan med ytterst enkla medel värna om medlemmarnas intressen genom att öka informationen till medlemmarna. I stället vill styrelsen lägga över allt ansvar för information och kontroll på andra. Det ligger inte i HSB Malmös styrelses intresse att medlemmar är informerade, och HSB Malmös styrelse gör vad de kan för att motverka upplysta medlemmar.

"Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet"?
Fråga till styrelsen:
Vad har detta, och den andra meningen i styrelsens svar, med motionen att göra?
Röstlängden möjliggör också en medlemskontroll! Det är inte minst viktigt!

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan ej antas av stämman!

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive bostadsrättsförening att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #127

Stadgeändring frågerätt

Jag yrkar att stämman beslutar att;

Följande snarast läggs in i HSB Malmös stadgar;
 1. "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige och motionärer på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut".

 2. Formuleringen "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden" (§ 1.3.3 i koden) förtydligas så att alla förstår vad som menas, alternativt tas bort.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Föreningen antog nya stadgar under 2008, genom beslut på årsmötet och på extra föreningsstämma i augusti.
Stadgarna inregistrerades vid Bolagsverket i december 2008.
Styrelsen ser inte att dessa behöver ändras mot bakgrund av motionen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #128

Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Justerares och rösträknares uppgifter specificeras

  Styrelsen för HSB Malmö ansvarar för att det snarast (inom 3 månader, om det inte är gjort före stämman) sätts ihop en så detaljerad beskrivning som möjligt över vad justerarnas och rösträknarnas uppgifter, ansvar och skyldigheter är.

  • Med tydliga och konkreta konsekvenser om dessa uppgifter missköts.
   Jag överlåter till stämman att föreslå hur detta ska formuleras.


 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Malmös webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Malmös medlemstidning.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag (att-satserna 2 samt 3). I övrigt anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy.
Det är vidare styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har och ska därför inte arvoderas.


Frågor till styrelsen:
Vi vet alla att funktionerna som justerare och rösträknare är "engångsuppdrag", men vad har det med saken att göra?
Styrelsen undviker som vanligt att bemöta alla argument.

Om det "samanfaller med fullmäktigeuppdraget" att vara rösträknare & justerare så ska väl alla fullmäktigeledamöter vara justerare/rösträknare? Eller det ska bara sammanfalla för vissa?

Poängen med min motion är att införa lite kvalitet i uppdragen som justerare/rösträknare.
Dessa uppdrag har utförts under all kritik tidigare, och styrelsen har inte ett enda förslag att komma med till att förbättra detta.

Styrelsen bifaller i förtäckta ordalag yrkande #1, men tar bort allt som förpliktigar och bemöter inte biten om konsevenser ifall uppdraget missköts.

Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för de förtroendevalda inom HSB Malmö, och för justerarnas samt rösträknarnas uppgifter?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
37. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare
Det är styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har. I orden ligger också vilket uppdrag som avses och vad som ska utföras. Styrelsen anser inte att dessa ska arvoderas.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har.
I orden ligger också vilket uppdrag som avses och vad som ska utföras.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #129

Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Malmö

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för HSB Malmös internrevisorer, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
46. Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer
Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar, utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.

En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.

Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.

Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Vad mer har styrelsen att säga som jag (och förhoppningsvis de flesta fullmäktigeledamöterna) definitivt kan minst lika mycket om som styrelsen?

Fråga till styrelsen:
Varför vill styrelsen inte svara på motionen?

Styrelsens svar här har inte det minsta med motionen att göra!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är inte till HSB Malmö som revisorer i bostadsrättsföreningar rapporterar, utan de rapporterar till bostadsrättsföreningarnas stämmor.
En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet för lekmannarevisorer finns inte.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #130

Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar

  Det ska tydligt framgå att i revisorernas uppgift ingår att hålla kontroll över hur samarbetet inom styrelsen fungerar, och att se till så att alla parter informeras om det finns brister i samarbetet.

  Alla måste också informeras om att man kan vända sig till revisorerna i frågor som dessa.

  Revisorerna ska inte vänta på att någon i styrelsen framför klagomål, utan revisorerna är skyldiga att löpande ställa olika frågor till styrelsens ledamöter (enskilt) för att utifrån de svar revisorerna får utröna hur statusen är i styrelsen.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman.
Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy.
I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.


Styrelsens svar här har inte mycket med motionen att göra.

Frågor till styrelsen:
Vilka är de tillämpliga styrdokument för revisorerna som styrelsen refererar till i sitt svar på motionen?

Kan styrelsen presentera dessa skriftligen?


Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö?

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
47. Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete etcetera
HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman. I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman.
I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #131

Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. När revisorerna missat felaktigheter i olika former i årsredovisningen så ska dessa fel per automatik föras in i stämmoprotokollet efter att detta påpekats av stämman.

  Denna information ska läggas in i protokollet av protokollföraren (och kontrolleras av justerarna) utan att detta särskilt behöver påpekas av någon.

 2. I nästkommande årsredovisning redovisas samtliga fel som anmärkts på i årsredovisningen.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
48. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
En revision utförs genom att revisorn vidtar vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.

Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden, utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.

Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet
.


Fråga till HSB Malmös styrelse:
Vad har styrelsens svar med motionen att göra?
Det är verkligen min förhoppning att alla redan vet vad styrelsen säger här.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
En revision utförs genom att revisorn vidtar vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden, utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #132

Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös valberedning ska med stöd av HSB Malmö (där HSB Malmö står för arrangemanget enl. valberedningens önskemål) ha möten mellan HSB Malmös valberedning och;
  - medlemmar
  - valberedare i brf:ar
  - styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter
  .

 2. Minst tre välplanerade sammankomster (en per kategori) hålls per år, men helst fler.

 3. Dessa sammankomster redovisas bl.a. via HSB Malmös webbplats för medlemmarna, allteftersom de hålls under året.

 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningen får nödvändiga resurser för detta.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, så även för valberedningar.
Möjligen kan dessa utbildningar ske i seminarieform.


Frågor till styrelsen:
Vad betyder detta svar från styrelsen?
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?


Styrelsens svar säger ingenting överhuvudtaget och förpliktigar inte till någonting.

Vad blev resultatet?

Hur har styrelsen vidareutvecklat utbildningssidan för valberedningar?


Styrelsens svar är helt irrelevant för motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
49. Möten mellan HSB Malmös valberedning och bostadsrättsföreningarnas valberedare m.fl.
Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion. Valberedningens arbete är omvittnat, och information lämnas kontinuerligt på hemsida.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har arbetat fram en valberedningsinstruktion.
Valberedningens arbete är omvittnat, och information lämnas kontinuerligt på hemsida.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #133

Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp

I HSB Malmös valberedningsinstruktion (från 2009) står det;
"6. Ändring av instruktion
Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande utvärderas. Instruktionen fastställs av föreningsstämman
".

Men det står inget om vem som "fortlöpande" ska utvärdera denna.

På stämman 2008 togs följande beslut;
"Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman".

På årsstämman 2010 togs följande tre beslut;
-att bostadsrättsföreningarna ska informeras om när nomineringstiden går ut. Detta ska ske med en frist av två månader.
-att det av materialet ska framgå vem som nominerat vem, och att detta tillförs
instruktionen i punkterna 2.1, 2.2 och 2.4.
- mot bakgrund av arvodesutskottets föredragning att i instruktionen ska 2.1 och 2.2, sista stycket, utgå;
2.1 Styrelsen
Valberedningen ska lämna förslag på styrelsearvode och förslag på övriga arvoden/ersättningar till styrelsen och till exempelvis utskott.
2.2 Revisor
Valberedningen ska lämna förslag till arvodering.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Policy för valberedning förbättras, med stöd av alla medlemmar, av en för denna uppgift kompetent arbetsgrupp som arvoderas

  Dvs det är inte styrelsen som ska ta fram förbättringar av valberedningspolicyn!

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att fullmäktigeledamöterna informeras om valberedningens policy i god tid före varje stämma och att förslag på ändringar aktivt tas fram av HSB Malmös styrelse varje år, med stöd av alla medlemmar.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad
samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Ingen uppdatering av valberedningspolicy 2008
Det är onekligen lite lustigt att styrelsen instämmer i motionen men sedan ändå inte förde in denna punkt i dagordningen för årsstämman 2008.
Notera hur styrelsen undvek yrkandet att styrelsen skulle se till så att valberedningspolicy togs fram till stämman 2008 så att HSB Malmö inte tappade värdefull tid på detta.

Styrelsen skyddar valberedningen
Styrelsen har skyddat valberedningen så att medlemmarna och fullmäktige skulle få minsta möjliga information om alla de fel som begåtts av valberedningen.

Det är inte styrelsen (t.o.m. betydligt mindre än det är valberedningen själv) som ska sätta upp riktlinjer för hur valberedningen ska bedriva sitt arbete.

Styrelsen vågar inte ta ställning till valberedningens bristfälliga arbete
Vi har sett hur styrelsen kraftigt skadar hela föreningen och alla dess medlemmar genom att inte tydligt ta avstånd från hur illa valberedningen skött sina uppgifter så här långt.
Det är nu fullmäktiges ansvar att se till att det blir ett slut på det här, en gång för alla.

Valberedningspolicy: Alla föreslagna ska presentera sig på stämman!
Så här står det i valberedningspolicyn:
"De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig och sina ambitioner".
Varför följs då inte detta?

Valberedningspolicy: Arbets- och tidplan före juli månad!
Enligt valberedningspolicyn ska alla brf-styrelser och brf-valberedare få en arbets- och tidplan från valberedningen före juli månads utgång (för 2007 kom denna först den 19 oktober!)
Varför följs inte detta?

Valberedningspolicy: Aktivt valberedningsarbete hela året!
Så här står det i valberedningspolicyn:
"Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året".
Varför följs inte detta?


Vad är det för mening med att ha en valberedningspolicy när den inte följs av valberedningen och ingen av fullmäktige bryr sig om att valberedningen inte följer den?

Det ena utesluter inte det andra !!!
Att valberedningspolicy revideras av styrelsen (vilket inte är lyckat) och
att fullmäktige fattar beslut om valberedningspolicy årligen är en sak,
mina yrkanden är en annan sak.


Det går naturligtvis alldeles utmärkt att besluta i denna motion oavsett att valberedningspolicy revideras årligen av styrelsen.

I annat fall skulle den odemokratiska och ologiska situationen uppstå att det inte går att motionera om valberedningspolicyn !!!

Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy till stämman 2009?

Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion?


Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
50. Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion. Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #134

Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att policies följs och om någon inte gör detta (oavsett om det är valberedningen eller någon annan, t.o.m. styrelsen själv) är styrelsen skyldig att "slå larm".

  Dvs fullmäktige ska snarast informeras
  (bl.a. via HSB Malmös webbplats) när de av stämman fastställda arbetsinstruktionerna inte följs, så att fullmäktige har en möjlighet att ställa saker till rätta innan alltför stor skada har skett.
Ledamöter som inte följer givna arbetsinstruktioner ska inte väljas om!

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #135

Valberedningen - Arbeta under hela året

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska arbeta under hela året, precis som det står i valberedningspolicy

  Dvs inte som t.ex. för 2007 då valberedningens första livstecken kom 2007-10-19, där valberedningen då informerade om att de först då påbörjat sitt valberedningsarbete... och då dessutom i mycket starkt begränsad form, eller som under 2008 då det inte kom något livstecken alls.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


FRÅGOR TILL VALBEREDNINGEN:
Vad är valberedningens skäl till att valberedningen inte besvarat en enda fråga från mig i egenskap av valberedare?

Är det stämmans åsikt att det är ok att valberedningen struntar i att svara på valberedarnas frågor?

Styrelsen har inte tagit ställning till yrkandena och bemöter endast ett par av motionens vitt skilda yrkanden, och då bara ytligt, varför styrelsens förslag till beslut ej är applicerbart. Det är därmed ej praktiskt möjligt för stämman att anta styrelsens förslag till beslut!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
Arbeta under hela året
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion. Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #136

Nomineringsblanketter året runt

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Nomineringsmöjlighet ska finnas under hela året tillsammans med nomineringsinformation
  E-formulär samt e-post adress för nominering med all tillhörande information (enligt valberedningens formulering) ska finnas under hela året på HSB Malmös webbplats. HSB Malmös styrelse ansvarar för att detta finns och är lätt att finna på hemsidan.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #137

Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma

Från koden för föreningsstyrning kan man se att det inte ska finnas något definitivt datum då det inte längre går att nominera någon.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska vara möjligt att nominera fram till 2 månader före årsstämman.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #138

Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kontroll av om ledamöter kommer att lämna sitt uppdrag ska ske löpande vid flera tillfällen fram till nästa årsstämma av valberedningen.

  Styrelsen ansvarar för att snarast informera valberedningen om styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald avser att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #139

Redovisning av uppföljning och samtal

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska varje år till medlemmarna redogöra för den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda, och vad som kom ut av detta.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #140

Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska (i förväg) redovisa för medlemmarna vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas av valberedningen till de olika förtroendevalda.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #141

Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras
Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Riktlinjerna för utformningen av arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras mer noggrant än idag, dvs;
  "Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm" ("mm" ersätts med något konkret).

 2. Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska finnas på HSB Malmös webbplats.

  Den ska vara sökbar, med länk från menyn, och ska ligga kvar från år till år) samt att den löpande uppdateras vid ev. ändringar.

  Information om denna plan ges även via medlemstidningen ("Hemma i HSB").

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 3. Dessa förbättringar görs av ett för detta tillsatt utskott, som presenteras och fastställs på en av styrelsen tillsatt extrastämma inom 4 månader.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #142

Valberedningen informerar löpande om sitt arbete

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska löpande (med start från sitt första möte) informera om sitt arbete.

  Detta görs lämpligen på HSB Malmös webbplats.

  Information ges även i medlemstidningen ("Hemma i HSB").

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #143

Valberedningens protokoll offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningens protokoll (alt. sammanfattning av detta) ska alltid finnas på HSB Malmös webbplats.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

  Detta förfarande läggs in i valberedningspolicy o/e HSB Malmös stadgar.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Styrelsen har fullmäktiges uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion.
Så har skett och presentation kommer att ske till fullmäktige och bostadsrättsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #144

Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler

Jag yrkar att stämman beslutar att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska ta fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas.

 2. Valberedningen ska presentera dessa kravprofiler för medlemmarna.

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete.
Därtill finns framtagen valberedningsinstruktion.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #145

Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdera styrelsen

Jag yrkar att stämman beslutar att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska göra en utvärdering av styrelsen.

 2. Valberedningen ska presentera denna utvärdering av styrelsen och vad resultatet blivit av denna utvärdering (för alla medlemmar).

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Valberedningen redogör inför varje föreningsstämma för sitt arbete.
Därtill finns framtagen valberedningsinstruktion.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #146

HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode och ersättningar

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse redogör i detalj för sitt arvode,
  - hur mycket var och en har, och
  - hur mycket de tagit ut, och
  - om samtliga övriga ersättningar;
       - reseersättning,
       - förlorad arbetsförtjänst,
       - annat ospecificerat
  - förmåner (t.ex. dator)
  per ledamot.

  Detta ska intygas av revisorerna.

 2. Detta informeras om årligen inför varje årsstämma.

  Alltså inte vad som normalt uppges i årsredovisningen, utan det faktiska arvodet och ersättningarna per ledamot.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Då det gäller frågor om arvode, arvodets storlek till de förtroendevalda fastställs detta på föreningsstämman genom framlagda förslag.
Arvode till fackliga representanter fastställs av verkställande direktör.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Samma svar som till motion #104.

MOTION #147

Max fyra år som styrelseordförande

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt fyra år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda som styrelseordförande.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att konfirmera beslutet att tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning."


Styrelsen saknar helt motivering för sitt avslag!
Styrelsen har inga argument - varken här eller någon annanstans - utan bara refererar till den kod som förhoppningsvis nu alla förstår har många brister.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
69. Max fyra år som styrelseordförande
Mandattid för uppdrag framgår av HSB Malmös stadgar. Det är fullmäktige som genom beslut bestämmer om en kandidat ska bli omvald eller inte.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Mandattid för uppdrag framgår av HSB Malmös stadgar.
Det är fullmäktige som genom beslut bestämmer om en kandidat ska bli omvald eller inte.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #148

Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning

HSB Riksförbund har utlovat att koden för föreningsstyrning löpande skulle förbättras.
Sedan hände absolut ingenting!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska påverka HSB Riksförbund att löpande (varje år) förbättra HSB:s kod för föreningsstyrning.

 2. Vad som görs av vem och ev. resultat redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!


Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös styrelse lämnar en rapport över föreningsstyrningsrapporten i årsredovisningen och deltar samtidigt i HSB Riksförbunds arbete då det gäller utveckling av koden.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #149

Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en väl utarbetad policy för
  ersättare till ombud till HSB Riksförbund.


 2. Framtagen policy redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman (läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats och i HSB Malmös medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns en valberedningspolicy.


Fråga till styrelsen:
Vad menar styrelsen med;
"styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att utveckla..."?

Fyra luddiga ord på raken!!!

Styrelsen vill undersöka väldigt mycket att döma av styrelsens generella svar på motionerna.
Men det finns inget att undersöka. Det är bara att göra enligt min motion.

Det är märkligt att sådana instruktioner för de förtroendevalda aldrig funnits tidigare och att det sitter en styrelse som inte sett till att dylika policies och arbetsbeskrivningar tagits fram.

Notera att styrelsen inte ens följde mina rekommendationer att ta fram förslag på policies inför stämma för att underlätta för alla.

Fråga till styrelsen:
Vilka detaljerade arbetsbeskrivningar/policies finns för alla olika förtroendevalda och deras suppleanter?

Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för förtroendevalda?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
73. Policyer för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)
Val till uppdrag i HSB Malmö sker på föreningsstämman. Förslagen presenteras av valberedningen. Gällande regelverk finns.

Fullmäktige har att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Val till uppdrag i HSB Malmö sker på föreningsstämman. Förslagen presenteras av valberedningen. Gällande regelverk finns.
Fullmäktige har att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #150

Policy för suppleant till revisorerna

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en väl utarbetad policy för suppleant till revisorerna
  (t.ex. att suppleant ska kallas till möte, etc).

  Detta görs lämpligen av HSB Malmös styrelse. Eller så tillsätts ett utskott för detta.

 2. Framtagen policy redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman
  (läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats och i HSB Malmös medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Val till uppdrag i HSB Malmö sker på föreningsstämman. Förslagen presenteras av valberedningen. Gällande regelverk finns.
Fullmäktige har att ta ställning till presenterat material genom att antingen begära komplettering, eller känna att information uppnått vad som rimligen kan begäras för att de ska kunna fatta sitt beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #151

HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö har inte rätt att, och ska inte, utse en tjänsteman på HSB Malmö att sitta som HSB-representant i en brf där brf:en har förvaltningen hos annan än HSB.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008):
79. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i bostadsrättsförening med annan förvaltare
Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar bostadsrättsföreningens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som bostadsrättsföreningen köper den ekonomiska förvaltningen av.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om HSB-ledamoten är jävig vid beslut.

Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet, och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.


Är det någon som förstår vad styrelsen vill ha sagt med sitt svar på denna motion?

Frågan hör ihop med följande;
HSB Malmö har blivit informerad (se HSB Malmö Nytt) om att VD och styrelseledamot inte kan sitta som HSB-ledamot.
T.f. VD Michael Carlsson hoppar efter påpekande från uppmärksamma medlemmar av som HSB-ledamot i Tapperheten 4.
Men de i HSB Malmös styrelse som också är HSB-ledamöter sitter kvar som HSB-ledamöter trots att de informerats om att detta ej är korrekt!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Medlem # 89093 - Datum: 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar bostadsrättsföreningens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som bostadsrättsföreningen köper den ekonomiska förvaltningen av.
Det är bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om HSB-ledamoten är jävig vid beslut.
Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet, och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #152

Minst en extrastämma (till hösten)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska årligen ska hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma när behov för en extrastämma uppstår.
Det vore onödigt att hålla extrastämma när det saknas behov för en sådan.


Det finns alltid behov av (minst) en extrastämma till hösten, och det är alltså aldrig onödigt! Dessutom ska HSB Malmö följa koden för föreningsstyrning!

Följ eller förklara!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
83. Minst en extrastämma (till hösten)
Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma endast när behov för en sådan extrastämma uppstår.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma endast när behov för en sådan extrastämma uppstår.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVARMOTION #153

Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Senast tre veckor före stämman ska HSB Malmös styrelse ha presenterat sina svar med utredningar till alla motioner (bl.a. på HSB Malmös webbplats).

 2. Styrelsens svar ska läggas ut så fort som möjligt
  HSB Malmös styrelse ska eftersträva att styrelsens svare på motionerna läggs ut så fort som möjligt. Om det är många motioner så måste styrelsens svar på motionerna läggas ut tidigare (ev. löpande) så att medlemmarna ges en ärlig chans att fundera igenom motionerna tillsammans med svaren från HSB Malmös styrelse.

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna.
Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.
I föreningslagen framgår att kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid.
Under minst en vecka före den stämma som avses ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen, eller avskrifter därav, hållas tillgängliga för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det. Styrelsen kan inte se annat än att samtliga punkter är uppfyllda då material tillsänds fullmäktige i rätt tid, och finner ingen anledning till ändring av föreningens stadgar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #154

Inlämning av motioner 5 veckor före stämman

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner kan lämnas in fram till 5 veckor före årsstämman, men styrelsens svar garanteras ej för dessa
  Det ska även vara möjligt att lämna in motioner ända fram till 5 veckor före årsstämman, men då med reservation för att styrelsen kanske inte hinner behandla de motioner som inkommit mellan 2 månader och 5 veckor före stämman.

  Behandling och utredning av styrelsen av inkomna motioner garanteras bara om de kommer in senast två månader före årsstämman, men hindrar alltså inte att motioner lämnas in senare.

  Datum för inlämnande av motion uppges i kallelse.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Med tanke på att årsredovisning, kallelse och motioner ska genomarbetas, tryckas och distribueras i tid före stämman, så är det styrelsens uppfattning att tidpunkten för inlämnande av motioner är i senaste laget redan idag.


"Genomarbetas"???
Med tanke på hur styrelsen besvarar motioner - där inte en endaste motion utretts och i princip ingen motion bemötts med konkreta argument (varken förslag till beslut eller motivering) - så kan vi egentligen lika gärna hoppa över styrelsens svar och flytta fram senaste inlämningsdatum av motioner till dagen före tryckning.

återstår att se om behandlingen av motioner och styrelsens svar förbättras sedan 2008.


Styrelsen bemöter endast det första yrkandet varför styrelsens svar ej är applicerbart och således kan stämman ej anta styrelsens förslag till avslag!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
115. Inlämning av motioner 5 veckor före stämman
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

Styrelsen finner inga skäl till att i detta avseende ändra nuvarande stadgar.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.
Styrelsen finner inga skäl till att i detta avseende ändra nuvarande stadgar
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #155

Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar &
Lista över motioner och motionärer

Motioner är det som mest effektivt kan driva en organisation framåt i utvecklingen.

Antal motion skrivna till HSB Malmös årsstämma under tidigare år;
Årsmöte Antal motioner
990320 1
000325 0
010324 4
020406 1
030412 1
040405 6
050613 3
060425 4
070126 6
080426 210
090425 237
100424 14

Dvs de idag 333 fullmäktige har, innan jag började skriva motioner, tillsammans skrivit i snitt 3 motioner per år. Det är inte mycket på 333 fullmäktige och 43.000 medlemmar.

Jag skulle vilja säga att minst en motion i snitt per fullmäktige och år är det minsta rimliga antalet motioner till årsstämman. Dvs som minst 333 motioner. Först då skulle demokratin kunna börja fungera.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska verka för att fler motioner skrivs av fler fullmäktige/medlemmar.
  Till nästa årsstämma ska styrelsen redovisa vilka konkreta åtgärder som vidtagits för detta.

 2. Lista över motionärer med sammanfattningar av motioner
  Lista med vilka fullmäktigeledamöter och medlemmar som från och med årsstämman 2010 (helst från och med 1998) skrivit motioner, samt övergripande om vad varje motion handlat om läggs ut på HSB Malmös webbplats.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer.
Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.


Styrelsen skriver; "Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter".
Denna kommentar från styrelsen har inget med motionen att göra, men vi kan alla konstatera - såväl från alla svaren från styrelsen på motionerna som i övrigt - att om är det något styrelsen inte kommer att göra så är det just detta.

Styrelsen skriver; "Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer".
- Ja, varför ska man premiera dem som gör något bra?
Det vore väl att gå emot HSB Malmös principer?

Frågor till HSB Malmös styrelse:
Varför ska man premiera enskilda styrelseledamöter?
De ska väl inte ha något arvode då, enligt styrelsens resonemang?

Varför ska vi då ha något som Arne Axrups fond, som just är till för att premiera dem som gör något bra (även om resultatet kanske kan diskuteras)?


Hur tycker styrelsen att engagemanget ska ökas?
Styrelsen har inga egna förslag på hur man ska engagera medlemmarna mer.
Inte ett enda förslag - varken nu eller tidigare - från styrelsen hur engagemanget ska ökas!

Det sätt jag beskriver i min motion är bara ett sätt av många.
I motsats till styrelsen så kommer jag i alla fall med förslag.

Styrelsen bemöter endast ett yrkande varför styrelsens svar ej är applicerbart på övriga yrkanden, och således kan ej styrelsens förslag till avslag antas!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
116. Lista över motioner och motionärer, Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Med ett "ärende" avses att frågeställningen som motionen behandlar ska vara något som är relevant för föreningen. Vidare ska ärendet avse något som ligger inom stämmans kompetensområde, d.v.s. något som stämman är behörig att fatta beslut om. En begäran om en upplysning är inte att anse som en motion.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet
.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma.
Med ett "ärende" avses att frågeställningen som motionen behandlar ska vara något som är relevant för föreningen. Vidare ska ärendet avse något som ligger inom stämmans kompetensområde, d.v.s. något som stämman är behörig att fatta beslut om.
En begäran om en upplysning är inte att anse som en motion.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVARMOTION #156

Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy

Jag yrkar att stämman beslutar att;
  1. Ombud/ersättare ges ett arvode för sitt uppdrag.
  2. Arvode bestäms av stämman i vanlig ordning, efter att arbetsbeskrivning/policy presenterats.
  3. Utskott tillsätts för att ta fram arbetsbeskrivning/policy för ombud/ersättare.
  4. På nästa stämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare.

  Ombud/ersättare till HSB Riksförbund ges ett arvode för sitt uppdrag.
  Detta arvode bestäms av stämman efter att en arbetsbeskrivning/policy för dessa ombud tagits fram och presenterats för stämman.

  Styrelsen måste därför inför stämman ha tagit fram ett preliminärt förslag till arbetsbeskrivning/policy (om det skulle vara så illa att detta inte redan finns) i god tid inför årsstämman, så att stämman först kan ta beslut om detta innan arvode fastställs (arvode kan därmed fastställas när denna motion behandlas).

  Om styrelsen väljer att inte presentera någon arbetsbeskrivning inför stämman måste ett utskott/projektgrupp tillsättas för att göra detta inom 4 månader.
  På en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare till HSB Riksförbund baserat på arbetsbeskrivning/policy.

 1. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Malmös webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 3. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

Inget svar från HSB Malmös styrelse på denna motion 2009 !!!

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
Vem som väljs till ombud för HSB Malmö framgår av såväl stämmoprotokoll som information på hemsidan. Dessa ombud erhåller endast ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Motioner från HSB Malmö till Riksförbundet presenteras alltid och föreläggs fullmäktige för ställningstagande.
Riksförbundet informerar på sin hemsida om sina fullmäktigemöte och beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION 157

HSB Malmö måste besvara alla motioner, inte bara vissa av styrelsen utvalda

Som alla kan se från motionerna till HSB Malmös årsstämma 2009 (och från mina kommentarer till många av motionerna detta år) så lämnar HSB Malmö många motioner ofta helt obesvarade (och ibland bara delbesvarade i förhållande till yrkandena).

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska enligt föreningsrättslig praxis ge sitt utlåtande till de motioner som lämnas in.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen lämnar svar på varje motion och ambitionen är att lämna motiverade svar i så stor utsträckning som möjligt.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #158

Lista över fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter
Info om HSB-ledamöter på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla fullmäktigeledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. Kontaktvägar till respektive fullmäktigeledamot uppges.

 3. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla HSB-ledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 4. Kontaktvägar till respektive HSB-ledamot uppges.

 5. Alla HSB-ledamöter ska presenteras på HSB Malmös webbplats
  HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en komplett lista på HSB Malmös webbplats över alla HSB-ledamöter (namn, kontaktväg, etc och ev foto), som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

  Var och en av HSB-ledamöterna ges möjlighet att här lägga in en kort presentation om sig själv.
Svar från HSB Malmös styrelse 2009 (+ 2008) - Endast svar på yrkande #5 här:
24. Info om HSB-ledamöter på webben
Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje bostadsrättsförening att delge sina medlemmar information om sina förtroendevalda (här ingår HSBledamoten).

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar in till oss.
Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde sker uppdatering i takt med inkommen information.
Uppgifter publiceras i enlighet med gällande stadgar och lagstiftning.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR


MOTION #159

Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla förtroendevalda inom HSB Malmö.

  Denna information ska uppdateras löpande efter varje eventuell förändring.

 2. Alla förtroendevalda inom HSB Malmö ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på.

 3. Ovanstående information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 1:e september 2010.
Svar från HSB Malmös styrelse 2008:
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.


Jag yrkar att min motion ska bifallas enligt min formulering, och inte styrelsens luddiga formulering, i annat fall ska specifikt uppges vilka avvikelser som gäller (vilket protokollförs)!

Fråga till styrelsen:
Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bevilja min motion här, eller vad är skillnaden?

"När så är lämpligt"?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009:
21. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
Styrelsen publicerar på HSB Malmös hemsida namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Liknande motionsinnehåll har tidigare behandlats och avslagits av fullmäktige.
HSB Malmös register över förtroendevalda vilar på de uppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar in till oss.
Då det hela tiden sker förändringar i styrelserna i vårt verksamhetsområde sker uppdatering i takt med inkommen information.
Uppgifter publiceras i enlighet med gällande stadgar och lagstiftning.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman beslutar att dessa ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionerna i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVARMotioner till HSB Malmö 2011, del 1
Motioner till HSB Malmö 2011, del 2
Motioner till HSB Malmö 2011, del 3
Motioner till HSB Malmö 2011, del 4
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2011 - Uppdaterad 2013-01-11