Arne Axrups stipendiefond

Motion #1 2014

På HSB Malmös årsstämma 2013 gavs inga svar om Arne Axrups stipendiefond, men Claes Caroli utlovade alla stämmodeltagare att svaren på samtliga av mina frågor om Arne Axrups stipendiefond lagts ut på HSB Malmös webbplats. Så var tyvärr ej fallet. Bara någon enstaka fråga besvarades där.

Vid en snabb genomgång av vad Claes Caroli lagt ut på HSB Malmös webbplats om Arne Axrups stipendiefond visade det sig att i princip bara en av mina frågor besvaras (fråga #13).

Efter årsstämman 2013 har jag påmint Claes Caroli om frågorna och jag har t.o.m. skrivit att jag hoppas att jag inte ska behöva lämna in en motion om detta 2014, utan att svaren ska komma självmant. Claes Caroli har då utlovat svar. Inte ett enda svar har emellertid givits fram till dags dato, 2014-01-31.

I Arne Axrups stipendiefond (organisationsnummer: 846501-4937, Säte: Turning Torso) påstås att Claes Caroli (ordförande), Birgitta Nilsson (styrelseledamot HSB Malmö), Rolf Brandt och Ingela Persson ingår, och tydligen har Barbro Molin tillkommit (vid okänd tidpunkt, precis som alla övriga i denna fond).

SNI för Arne Axrups stipendiefond:
64993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare.
Verksamhetsbeskrivning saknas.
Datum för upprättande av stipendiefonden: 01-09-1999 (enl. vissa uppgifter).
Bolagsform: Ideel förening (ej registrerad för F-skatt).

Jag anser att Claes Carolis roll som ordförande i HSB Malmös styrelse och Birgitta Nilssons roll som ledamot i HSB Malmös styrelse inte går ihop med deras roller som ledamöter i Arne Axrups stipendiefond. Jag anser att detta speglas i valet av stipendiater. Hur stor sannolikhet är det att någon medlem i HSB Malmö skulle få sig ett stipendium tilldelat om denna person är kritisk mot något inom HSB Malmö?


Följande frågor har jag under två år försökt få svar på av Claes Caroli;
 1. När håller ni nästa styrelsemöte i Arne Axrups stipendiefond?

 2. Jag önskar erhålla en kopia av stadgarna för Arne Axrups stipendiefond. När får jag detta?

 3. Vem har utsett dig, Claes Caroli, att företräda denna fond och att bestämma vem som ska erhålla stipendier?

 4. Om jag idag vill nominera någon till Arne Axrups stipendiefond, vilka förutsättningar gäller för dem som kan kan erhålla stipendium enligt regelverket för stipendiefonden?
  Kan medlemmar utanför HSB erhålla stipendier?
  Svar: "Stipendium kan utdelas till medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB Malmö ek för:s bostadsrättsföreningar.

  Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare;
  "Stipendium utdelas efter beslut i styrelsen, på eget initiativ eller efter ansökan från behöriga eller rekommendation från bostadsrättsföreningarnas styrelser in HSB Malmö ek för:s verksamhetsområde."
  Min kommentar:
  1. "Behöriga", exakt vilka enligt vilket regelverk?
  2. "Ansökan", inte via nominering?
  3. Vem har gett styrelsen för fonden rätten att på "eget initiativ" utdela stipendium, och när skedde detta?

  Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare;
  "Stipendier utdelas i samband med HSB Malmö ek för:s föreningsstämma."
  Mina frågor:
  1. Hur kan detta tillåtas när denna stipendieutdelning inte är en punkt i dagordningen för HSB Malmös årsstämma? Är det inte regelvidrigt att göra som på årsstämman 2013 och dela ut stipendium (till sig själva dessutom, dvs Björn Andersson i HSB Malmös styrelse) under punkten för val av ledamöter till HSB Malmö, utan ens den minsta förvarning (muntligt eller skriftligt) någonstans? HSB Malmö måste följa stadgar och lagar.
  Vilka förutsättningar gäller enligt fondens stadgar för vilka som är nominerbara? Dvs vad är den exakta formuleringen i stadgarna avseende vem som kan nomineras (för att kunna veta om det t ex måste vara medlemmar i HSB, medlemmar i HSB Malmö, föreningar, juridiska personer eller vem som helst?)

 5. Vem ingår i valberedningen för fonden?

 6. Hur väljs styrelsen i Arne Axrups stipendiefond?
  Svar: "Tre ledamöter utses vid föreningsstämman och två utses av HSB Malmö ek för:s styrelse.
  Därtill kan utses högst tre suppleanter, varav föreningsstämman utser två och HSB Malmö ek för en.
  Styrelsen utser ordförande inom sig."
  Mina frågor:
  Tre styrelseledamöter i Arne Axrups stipendiefond samt upp till tre suppleanter utses vid föreningsstämman, skriver Claes Caroli.
  1. Hur går detta till när föreningsstämmor för fonden inte existerar?
  2. Vilka personer har gett "HSB Malmö ek för:s styrelse" rätten att utse två ledamöter, och när?

  Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare;
  "Tidigare hölls ordinarie föreningsstämma i samband med HSB Malmö´s föreningsstämma, men för att undvika sammanblandning av dessa organisationer hålls numera separata föreningsstämmor."
  Min kommentar:
  1. Det har i så fall varit hemliga stämmor för Arne Axrups stipendiefond som hållits i samband med HSB Malmös föreningsstämmor.
  I HSB Malmös stämmoprotokoll finns heller ingen information om dessa påstådda stämmor.
  Så vad de skriver här kan inte vara sant!

 7. Har stipendiefonden inga stämmor (eller informationsträffar överhuvudtaget) för oss som är tvångsmedlemmar?
  Svar: Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång.
  Min kommentar:
  1. Exakt när skulle info om dessa påstådda stämmor informerats om till vem samt var och hur?
  2. Vem har erhållit kallelser när?
  3. Hur många sådana påstådda föreningsstämmor har hållits sedan när och vid exakt vilka datum?

 8. Jag önskar kopia av protokollet där du och resten av den anonyma stipendiefondens styrelse beslutar om jag ska erhålla svar på mina frågor och ovanstående allmänna dokument. När kan jag få detta?

 9. Hur många ska vara ledamöter i stipendiefonden enligt stadgarna, och vilka, utöver dig, är ledamöter i denna fond idag?
  Svar: "Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter."
  Min kommentar:
  1. Vem har beslutat detta och när har det förts in i stadgarna?
  2. Exakt fem, alltså inte min x och max y ledamöter, som i alla andra stadgar?

  Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare:
  "2012 ingår Ingela Persson, Barbro Molin, Birgitta Nilsson, Rolf Brandt och Claes Caroli i styrelsen. Claes Caroli har av styrelsen utsetts till ordförande."
  Min kommentar:
  Ja, eftersom stämmor inte förekommer i denna förening så kan naturligtvis styrelseordförande för fonden endast utses av styrelsen för fonden (och man får förmoda att det är styrelsen för Arne Axrups stipendiefond som avses, och inte HSB Malmös styrelse, även om dessa två styrelser i praktiken är desamma).

 10. Hur och när har de personer som inte ingår i HSB Malmös styrelse valts som ledamöter i Arne Axrups stipendiefond?

 11. På vilken stämma (dvs i vilket årsstämmoprotokoll) för HSB Malmö har det diskuterats om att starta upp Arne Axrups stipendiefond (eller hur gick det till rent praktiskt att fonden startade)?

  Jag noterade att det inte stod ett ord om Arne Axrups stipendiefond i HSB Malmös årsstämmoprotokoll för år 1995 (det år det hävdas av HSB Malmö att fonden beslutades om och startades upp).

  Om inte beslut tagits på en stämma om Arne Axrups stipendiefond så ser jag inte hur det kan ha gått till att beslutet om fonden kommit till stånd. Knappast sannolikt att detta skulle skett genom ett direktutskick till alla brf:ar i Malmö eftersom det skulle vara väldigt omständligt och komplicerat. Dessutom hade det omöjligen blivit den uppslutning det blev om det inte var ett stämmobeslut, så det faller definitivt på sin egen orimlighet att beslutet tagits på annat sätt än direkt eller indirekt via en stämma.

 12. Varför är Arne Axrups stipendiefond maximalt sluten? Inga stämmor, inga öppna möten, inga redovisade protokoll, ingen redovisning av vilka som nominerats eller av vem/vilka nomineringar skett, ingen redovisning av hur mycket pengar fonden har att tillgå, ingen information, inga löpande uppdateringar, etc, etc.
  Vad exakt planerar du (och övriga ledamöter i
  fonden) att göra för att insyn ska finnas i denna fond i framtiden?

 13. Hur mycket pengar finns det i fonden idag?
  Svar: "2012 uppgick fondens behållning till 583.885 kr.
  Kapitalet förvaltas av HSB Malmö."

  Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare;
  "Föreningens förvaltning handhas utan kostnad av HSB Malmö, vilket innebär att redovisningshandlingar, bokslut och deklaration upprättas."
  Min kommentar:
  Så generöst av HSB Malmö, där HSB Malmös styrelse drar personlig nytta av fonden genom att dela ut pengar till styrelsen/dem som står styrelsen närmast.

  Inget är "utan kostnad". Det är alltså HSB Malmös medlemmar som betalar för stipendiefondens förvaltning?
  1. Var finns dessa påstådda redovisningshandlingar/bokslut, och varför har de hemlighållits så här långt?
  2. Sedan när har redovisningshandlingar/bokslut gjorts för fonden, och av exakt vilka personer?
  3. Jag önskar kopior av dessa påstådda redovisningshandlingar/bokslut.

 14. Vem kontrollerar fonden, dvs vilka kontrollorgan finns? Revisor (i så fall vem?)?
  Svar: "Föreningens räkenskaper och handlingar granskas av två revisorer, varav den ene väljs av föreningsstämman och den andre skall vara HSB Malmö ek för.s ordinarie revisor eller dennes suppleant."
  Mina frågor:
  1. Inget svar ges på min fråga vilka dessa två revisorer är/har varit, utom att den ena sedan okänt tillfälle är HSB Malmös ordinarie revisor (dvs KPMG AB, för 2012; David Olow, Auktoriserad revisor). Vilka är de två revisorerna?
  2a. Sedan när har HSB Malmös ordinarie revisor granskat stipendiefondens räkenskaper?
  2b. Sedan när har den andra revisorn (Tommy Johansson/Lena Andersson?) granskat stipendiefondens räkenskaper?
  3. Vem betalar för denna granskning via revisorerna (och sedan när)? HSB Malmös medlemmar?
  4. Vad har denna granskning av fondens redovisning/handlingar kostat specificerat per år så här långt?

  Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare;
  "Föreningsstämman kan därtill välja en revisorssuppleant."
  Mina frågor:
  1. Vid exakt vilka tillfällen skulle en sådan "Föreningsstämma" hållits där revisorssuppleant utses?
  2. Finns någon revisorssuppleant (och i så fall vem och från när samt vald av vem?)?

  Vem/vilka nominerade föregående års stipendiater?

 15. Fanns det 2011 någon som nominerats som inte erhöll något stipendium, och i så fall på vilka grunder rent konkret?

 16. Vilka har nominerats (av vem) till Arne Axrups stipendiefond sedan årsstämman 2011?

 17. Varför nämnde varken du eller någon annan Arne Axrups stipendiefond med ett enda ord på årsstämman 2012?
Not.
Svaret från HSB Malmös styrelse på mina frågor har endast varit undvikande och intetsägande text enligt följande;
"Arne Axrups Stipendiefond kom till på initiativ av bostadsrättsföreningarna 1995 med syftet "att främja den kooperativa idén".
Bostadsrättsföreningarna i HSB Malmö bildade fonden som en hyllning åt avgående direktören Arne Axrup genom att bli medlemmar och erlägga 10 kronor per medlem till fonden.
Arne Axrups stipendiefond är en egen juridisk person med egen parlamentarisk ordning och såvitt styrelsen fått veta har hemsidan utvecklats.
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att fonden exponeras med de möjligheter som finns idag.
Styrelsen har upplysningsvis fört fram synpunkterna till föreningen.
"


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska skriftligen besvara här ställda frågor om Arne Axrups stipendiefond och ge alla fullmäktige möjlighet att ta del av svaren (bl a för att kunna möjliggöra en diskussion om HSB Malmös styrelses alltför markanta involvering i fonden).

 2. Som det fungerar idag har delar av HSB Malmös styrelse gått förbi fullmäktige och på okänt och ej redovisat sätt utsett sig själva som ledamöter i stipendiefonden, samtidigt som inget officiellt val hållits för övriga ledamöter i fonden.
  Med tanke på att de flesta brf:arna inom HSB Malmö bidragit ekonomiskt till denna fond - och därför är högst delaktiga i fonden - ska istället demokratiska och öppna val ske till Arne Axrups stipendiefond, där även andra medlemmar i HSB Malmö bereds möjlighet att ingå i fonden
  (så som det fungerat innan Claes Caroli blev ordförande i stipendiefonden).

 3. På HSB Malmös stämmor ska utdelning av stipendier (liksom val) inte uppta onödig tid och därför ska stipendieutdelning och val ske tidigast som sista punkt före stämmans avslutande (efter behandlingen av motionerna).

 4. Informationen om Arne Axrups stipendiefond som HSB Malmös styrelse lagt ut på HSB Malmös hemsida ska hållas uppdaterad.
Medlem # 89093 - 2014-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Sanningen om Arne Axrups stipendiefond

Mygel av Claes Caroli/Rolf Brandt m.fl i Arne Axrups stipendiefond, HSB Malmö? (2012)

Hur HSB inte svarar på medlemsfrågor - Axrups stipendiefond (2012)

HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (2012)

Claes Caroli (styrelseordförande HSB Malmö) / Styrelsen lurar medlemmar (2013)

Arne Axrups stipendiefond, broschyrForum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har synpunkter om din brf, din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela med dig av dessa genom att klicka här! (Faktabanken)
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2014 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne