Bilaga 2
Exempel på hur HSB Malmös styrelse svarar på motioner
Med några kommentarer från mig


I HSB Malmös styrelses svar nedan kan man se otaliga exempel på styrelsens oseriösa behandling av motionerna med ytterst bristfälliga och ofta rent felaktiga svar, där styrelsen t.o.m. i sina extremt kortfattade och intetsägande kommentarer till sina avslag emellanåt förvrängt betydelsen av mina yrkanden så att stor förvirring uppstår.

Praktiskt taget ingen motion har bemötts med konkreta argument!

Styrelsen har även försökt försvåra för fullmäktige genom att vid åtskilliga tillfällen bara refererera till tidigare svar någon annanstans.

Det är också intressant att notera hur HSB Malmös styrelse, i de fall det varit mer eller mindre omöjligt att göra annat än att instämma i motioner, exakt varje gång formulerat sig (enligt tradition) på sådant sätt att styrelsen inte förpliktigas att prestera något.

Inte ens i svaren på motionerna har styrelsen lyckats avhålla sig från kränkningar och personangrepp mot mig.

Åtskilliga av svaren som styrelsen gett på motionerna har inte ens någon koppling till mina yrkanden. Om detta är medvetet, omedvetet eller en kombination kan man fundera över.

Som kan konstateras har styrelsen heller inte svarat på en enda av de frågor som ställts i motionerna.

I motion 140 skriver styrelsen i sitt svar att information kommer att ges på stämman, men eftersom motionen inte behandlades på stämman så gavs heller inte den utlovade informationen.

På flera ställen (t.ex. motion 62, 88 och 169) har styrelsen undvikit att bemöta motioneerna genom att felaktigt hävda att yrkandena ingått i stadgegruppens arbete.

Notera att orsaken till de många motionerna är styrelsen genom att styrelsen inte vill föra en dialog utanför stämman (och inte ens på stämman). Så först skapar styrelsen, med sin ovilja till dialog med medlemmarna, många motioner och sedan använder styrelsen sin makt för att alla motioner ska avslås.

I numreringen nedan (t.ex. 65/82) så är det sista numret (t.ex 82) den motion som avses till HSB Malmös årsstämma 2008.
 

  65/82. Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt
- Utifrån vad ska valberedningens arvode bestämmas?
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Beslut om nivå på arvodet till valberedningen sker under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.

Det har styrelsen delvis rätt i, och därför borde denna motion behandlas i samband med;
"Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning". Men vad har var frågan behandlas med något att göra?
Ett fullständigt meningslöst svar av HSB Malmös styrelse.

66/83. Fastställande av framtida arvode till valberedning
Förslag till beslut:
Se Motion om ”#82 Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!”.
Motivering: Se Motion om”#82 Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!”.

Ja, denna denna motion ska behandlas i samband med punkt 22 i dagordningen;"beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till...".
Men var i dagordningen denna punkt behandlas är väl inget relevant svar från styrelsen på motionen?

Vilka konkreta fakta har styrelsen att tillföra stämman för att underlätta stämmans beslut till motionens yrkande?

Styrelsen har rätt i att arvoden behandlas under annan punkt i dagordningen, men notera att även om styrelsen är medveten om detta så ville styrelsen inte på årsstämman 2008 lägga in denna motion på rätt plats i dagordningen!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

67. Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse
- HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode.
- Inget arvode till arbetstagarrepresentanter.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Beslut om nivå på arvodet till styrelsen sker under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.

Vad är detta för ett märkligt svar på en motion?
Visst ska denna motion behandlas i samband med punkt 22 i dagordningen;
"beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till...", men så blev det inte och styrelsens svar tillför inget.

Notera att styrelsen inte ens försvarar sitt på tok för höga arvode 2007-2008 på 16 basbelopp (exkl. suppleant), dvs 734.000 kr till 6-7 ledamöter.

Styrelsen har rätt i att denna fråga normalt behandlas under annan punkt i dagordningen. men notera att trots att styrelsen är medveten om detta så har styrelsen inte lagt in denna motion på rätt plats i dagordningen!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!


  1. Tidningen "HSB uppdraget" på webben
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om HSB Uppdraget kan läggas ut på HSB Malmös webbsida.

- På vilket sätt är dessa yrkanden besvarade?
- Jag t.o.m. skriver i min motion att styrelsen inte ska svara precis så som de har gjort.

- Vad finns det att undersöka?
Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.

Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

Styrelsen ger inget beslutsunderlag för stämman.

Tidningen behöver inte nödvändigtvis läggas ut på HSB Malmös webbplats. Detta var inte någon del av min motion!

Vad blev resultatet av styrelsens "undersökning"?
Exakt vad har styrelsen undersökt och gjort?

Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
2/23 Organisationsschema för HSB
Förslag till beslut: Se Motion om "#8 Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är".
Motivering: Se Motion om "#8 Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är".

Styrelsens svar till motion #8 var;
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.

Detta är ett mycket dåligt sätt att svara på en motion eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt att på en stämma sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden mellan motionerna för att se vilka svar styrelsen gett på olika motioner.
Detta är en separat motion, helt fristående från motion #8 om beskrivning över vad de anställdas funktioner är.
Styrelsen blandar äpplen med päron!

Notera att styrelsen struntade i att besvara frågorna i motionen.
3/43 Information om Arne Axrups stipendiefond
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om informationen om Arne Axrups stipendiefond kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.

Vad finns det att undersöka?

Styrelsen bemöter endast ett yrkande, och då endast delvis, varför styrelsens svar ej är applicerbart överhuvudtaget, och därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman! Styrelsen uppger dessutom ingen motivering!
4/68 Redovisning av medlemsundersökningar 1999-2009
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om gjorda kundundersökningar med jämförelser över tiden kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.

Det är styrelsens avsikt... undersöka om... över tiden.. kan...
Vad finns det att undersöka? Det är bara att göra!

Vad blev det konkreta resultatet av styrelsens undersökning?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsen bemöter endast några av motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut!
5/157 Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om en lista på alla brf:ar som är medlemmar i HSB Malmö kan publiceras på ett lämpligt sätt på hemsidan.

Vad menar styrelsen att det finns att undersöka?

Vad blev resultatet av denna undersökning av styrelsen?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
6/159 Utökat samarbete mellan brf:ar
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har för avsikt att HSB Malmö ska verka för ett ökat utbyte mellan brf:ar samt att HSB Malmö ska ta ett större ansvar för att identifiera och förmedla ”goda exempel” inom hela HSB-rörelsen till alla brf:ar inom HSB Malmö.

På vilket sätt ska HSB Malmö verka för ett ökat utbyte mellan brf:ar?
Så styrelsen rekommenderar stämman att bifalla min motion här?

Vad blev resultatet, dvs hur har styrelsen verkat för ett ökat utbyte mellan brf:ar sedan årsstämman 2008? Vilka "goda exempel" inom hela HSB-rörelsen har styrelsen förmedlat till alla brf:ar inom HSB Malmö?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
7/150 24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Om någon önskar föra en dialog med HSB Malmö får denne gärna skriva till HSB Malmö.
Alla som frågar ska förr eller senare få ett svar
på ett lämpligt sätt.
Att frågeställaren alltid blir nöjd med svaret garanteras dock inte.
Det är självklart HSB Malmö som avgör på vilket sätt och av vilken person svaren ska ges.

Problemet ligger inte i att medlemmarna inte får skriva till HSB Malmö.
 1. Problemet ligger i att få svar.

 2. Problemet ligger i att få svar på fler än den första frågan om mer än en fråga ställs.

 3. Problemet ligger också i att få rätt svar.

 4. Problemet ligger också i att få ett svar som inte alltid kräver en följdfråga.
"Alla som frågar ska förr eller senare få ett svar på ett lämpligt sätt".
Att detta inte stämmer bevisas till och med i dessa motioner.
- De 33 motionerna jag inlede med 2008 är ett exempel, där styrelsen besvarar 1½ av 34 frågor.
- De övriga 145 motionerna är ett annat exempel, där styrelsen inte besvarar en enda fråga i motionerna.

Inte ens nu - 1-2 år senare - har jag fått några svar !!!

"Att frågeställaren alltid blir nöjd med svaret garanteras dock inte".
Denna fråga om en sådan garanti ingår heller inte i motionen!
Det är dock ett stort och svårlöst problem, med tanke på hur det fungerat i alla år och hur luddiga och tvetydiga svar HSB normalt ger på frågor.

"Det är självklart HSB Malmö som avgör på vilket sätt och av vilken person svaren ska ges".
Varför är det självklart att HSB Malmö avgör på vilket sätt svaren ska ges?

Tycker styrelsen att det är självklart att det är Lisa i kassan på Ica som bestämmer på vilket sätt och av vem som svaren som butiksägaren ställer till henne ska besvaras?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!
8/151 Ingen spärr för utskrift av information! + Format
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att information som publiceras på hemsidan ska publiceras på ett lämpligt sätt samt i ett standardiserat format.

Ett synnerligen meningslöst svar på denna motion där styrelsen som vanligt vill göra allt för att undvika att det krav ställs på styrelsen.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
9 Informationsmaterial till webben
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på lämpligt sätt publicera den information som förtroendevalda har behov av att få. Det är sedan upp till varje förtroendevald att delge sina uppdragsgivare denna information.
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
- Vad innebär formuleringen "information som förtroendevalda har behov av att få"?

- "Publicera"... var?
Det ska vara öppet på HSB Malmös webbplats!

Meningen med denna motion var att medlemmar inte ska behöva drabbas av styrelser som är dåliga på att informera sina medlemmar.

Därför ska informationsmaterialet läggas ut på HSB Malmös webbplats så att medlemmar ges en möjlighet att få information även om deras styrelser inte sköter medlemsinformationen på bästa sätt. Naturligtvis ersätter detta inte styrelsernas skyldighet att informera, men det blir ett utmärkt komplement.
10/19 Ombud/biträde i valfri HSB-brf
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är medlemmarna som ska utöva sitt inflytande på brf:ars stämmor. Stämman är ingen domstol utan ett demokratiskt forum, där stämman fattar besluten genom någon form av röstning. Tanken med ett sådant demokratiskt forum är just att man som lekman inför övriga lekmän på stämman ska tala för sin sak och kunna presentera de argument och ståndpunkter man har utan att behöva anlita ett juridiskt ombud.

- Vad har att medlemmarna ska utöva inflytande på föreningarnas stämmor med motionen att göra?
- Vem har sagt att stämman är en domstol, och vad har detta med motionen att göra?
- Vad har att stämman fattar beslut genom "någon form av röstning" - som vi förhoppningsvis alla vet - med motionen att göra?


Är det styrelsens uppfattning att stämman är ett demokratiskt forum bara så länge det är styrelsen som har rätt att ha med sig juridiska ombud i mängder på stämman?
Det är nämligen exakt vad styrelsen säger här!!!

HSB Malmös styrelse ville inte svara på fråga 1-4 samt a-d i motionen (enligt yrkande).
11/20 Utökning av medlemmarnas rättigheter
Förslag till beslut: Se Motion om "#19 Ombud/biträde i valfri HSB-brf".
Motivering: Se Motion om "#19 Ombud/biträde i valfri HSB-brf".

I svaret till motion 19 finns det bara en utläggning om något som inte är relevant för motionen, precis som för denna motion;
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är medlemmarna som ska utöva sitt inflytande på brf:ars stämmor. Stämman är ingen domstol utan ett demokratiskt forum, där stämman fattar besluten genom någon form av röstning. Tanken med ett sådant demokratiskt forum är just att man som lekman inför övriga lekmän på stämman ska tala för sin sak och kunna presentera de argument och ståndpunkter man har utan att behöva anlita ett juridiskt ombud.

HSB Malmös styrelse har undvikit att kommentera denna motions yrkanden.

Styrelsen har struntat i att besvara frågorna i denna motion.
12/22 Information till medlemmarna
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att det på HSB Malmös hemsida ska finnas lämpliga, nedladdningsbara skrifter samtidigt som sidan ska vara ett levande kommunikationsverktyg för medlemmarna.
En tanke med våra utbildningar är att man under utbildningen ska kunna diskutera ämnet med både lärare och medstuderande. Om man endast laddar ner dokument så tappas detta viktiga moment i utbildningen.

Detta svar känns lite ologiskt;
"Om man endast laddar ner dokument så tappas detta viktiga moment i utbildningen".

Varför skulle Kalle inte kunna diskutera ämnet med lärare/medstuderande bara för att han kan ladda ner ett dokument från HSB Malmös webbplats?

Styrelsen har i sitt svar i princip inte ens berört denna motion, men framförallt inte det första yrkandet.

Vad blev resultatet av styrelsens avsikt att skrifter skulle läggas ut på HSB Malmös webbplats?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
13/24 Information om när styrelsen har sina styrelsemöten
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsen, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen vill tillkännage medlemmarna.

Vad blev den konkreta förbättringen mot tidigare?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
14/26 Bekräftelse från HSB Malmö av mottagande av motioner
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att motioner till HSB Malmö också formellt ska bekräftas till avsändaren när de har mottagits.
Detta kan dock av praktiska skäl inte gälla alla skrivelser, vilket motionären skriver i sin motion.

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågor, samt efterföljande förslag, i motionen.
- Av vilka praktiska skäl kan inte alla skrivelser (mail) bekräftas?
- Anser styrelsen att ägarna inte har rätt att veta om deras skrivelser kommit fram?

15/30 Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning!
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om huruvida personval alltid ska förrättas genom sluten omröstning ingår i denna projektgrupps arbete.

Detta standardsvar till motionen tillför inget för någon.
16/197 Mentometerknappar vid röstning
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om ett interaktivt röstningssystem av typen ”mentometer” kan användas vid HSB Malmös stämmor i framtiden.

Vad blev resultatet av styrelsens undersökning?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
17/94 Fri placering på stämmor - en demokratifråga !
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en stämma primärt är till för fullmäktigeledamöterna.
Även om en stämma kan vara intressant att följa för andra än fullmäktige, så vore det principiellt olämpligt att styra upp hur stämman ska genomföras med andras intressen i första hand och låta fullmäktigeledamöternas intressen komma i andra hand.

Rejält förvirrande svar. Styrelsen yrkar på avslag samtidigt som de instämmer i motionen.
Jag säger att styrelsen/HSB inte ska lägga sig i placeringen av deltagarna, och styrelsen håller med !!!

Inte ett ord i min motion handlar - om eller leder till - att fullmäktigeledamöternas intresse kommer i andra hand. Det är bara taget ur luften av styrelsen, och har ingen relevans för motionen mer än för att förvirra för stämman.

Alternativet skulle vara att stämman måste ajourneras i ett antal motioner - och i beslut som t.ex. vid val - för att fullmäktigeledamöter ska kunna diskutera med sina styrelseledamöter hur de ska rösta i de frågor som uppstår på stämman efter stämmans diskussion.

Det är naturligtvis helt orimligt och riskerar bara att dra ut på stämman i oändlighet.

OBS! Trots styrelsens avslag blev det fri placering till årsstämman 2008. Hur blir det 2009?
18/31 Förklaring av styrelseförsäkring
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att låta organisationen inom HSB Malmö, på ett lämpligt sätt, informera de som omfattas av denna försäkring. Det är sedan upp till varje person att delge sina uppdragsgivare denna information.

- Att låta "organisationen inom HSB Malmö..."?
- "På ett lämpligt sätt"?
- "Informera de som omfattas av denna försäkring"? Vem är detta? Är det inte samtliga 42.000 medlemmar?
- "Det är sedan upp till varje person"?
- "Att delge sina uppdragsgivare". Eller, för att i stället säga så att missförstånd inte kan uppstå; delge medlemmarna, eller hur?

Vad är det som gör att HSB Malmös styrelse inte tycker att HSB ska informera brf-styrelsernas uppdragsgivare om vad som berör alla på ett eller annat sätt i denna fråga?

Vad blev resultatet av denna av styrelsen utlovade information om styrelseförsäkringen?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
19/32 Korrekta register över medlemmar, förtroendevalda, etc
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att se till att organisationen inom HSB Malmö, på ett effektivt och kontinuerligt sätt, arbetar med uppdateringar av medlemsregistret.
Det är också viktigt att detta arbete görs i varje brf.

Notera att styrelsen försöker svara så luddigt som möjligt på motionen.

Notera också att styrelsen undviker att svara bl.a. på frågan om antalet medlemmar i HSB Malmö. HSB Malmö har nämligen under hela 2007 gått ut till media och i pressmeddelanden med att det är 43.000 medlemmar i HSB Malmö. I årsredovisningen står det emellertid nu att det bara är 42.000 medlemmar. 1.000 medlemmar fel.
Bara detta säger en hel del om hur fel HSB Malmös register säkert är.

Vad menar HSB Malmös styrelse med;
"Det är också viktigt att detta arbete görs i varje brf"?
Det är väl inget HSB Malmö ska lägga sig i?

Frågan är vilka åtgärder HSB Malmö kommer att göra här?

Vad blev resultatet, dvs exakt vilka förbättringar avseende medlemsregistret har HSB Malmö uppnått?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
22/7 Redovisning av val och mål
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattats av HSB Malmös fullmäktige. Dock ej innan protokollet är justerat.

Exakt vad blev resultatet av de åtgärder styrelsen hävdade att de skulle göra?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

23/144 Presentation av alla brf-valberedare
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att det är upp till brf:arna om och hur de vill informera omvärlden inklusive andra brf:ar om sina valberedningar och deras arbete.

Det är min uppfattning att HSB Malmös styrelse ska verka för en organisation som fungerar så bra som möjligt.

Varför ger HSB Malmös styrelse ett så här obegripligt svar?
"informera omvärlden"?

Styrelsen vet dessutom mycket väl att det inte finns några som helst resurser bland valberedarna för att arrangera något.
I föreningarna är det styrelsen som sitter på pengarna, och de lär sällan frivilligt dela med sig av resurserna till någon valberedare.

Vad är det som gör att HSB Malmös styrelse inte tycker att samma förutsättningar ska gälla för brf-styrelserna då?
Varför värnar HSB Malmö om styrelser men inte valberedare?
Jo, naturligtvis eftersom att det som HSB Malmö är intresserade av är brf:arnas pengar.
24/146 Info om HSB-ledamöter på webben
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje brf att delge sina medlemmar information om sina förtroendevalda (här ingår HSBledamoten).

Nu vet vi att detta inte sker överallt och det finns ingen anledning att de medlemmar som har en styrelse som är dålig på att informera ska behöva bli lidande för detta när det går att lösa så lätt.

Dessutom är denna information inte bara för "medlemmarna", utan även för styrelser/fullmäktigeledamöter samt en viktig del av medlemskontrollen.

Det handlar om att HSB Malmö ska vara öppen och visa insyn.
25/8 Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, på ett lämpligt sätt, på HSB Malmös hemsida publicera information om, och kontaktmöjligheter till, organisationens olika funktioner/anställda, vilka medlemmarna kan ha behov av att kontakta.

Vad blev resultatet av styrelsens publicering av information om och kontaktmöjligheter till organisationens funktioner/anställda?
Som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
26/141 Redovisning av uppdrag
Förslag till beslut: Avslag
Motivering: Vd:s arbetsinstruktion regleras och beslutas av styrelsen.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda.
Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot.

Det tycks som att VD:n inte har en arbetsinstruktion. Stämmer det?

"I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda".
Så någonstans - dock inte i någon arbetsbeskrivning för VD - ska det, enligt styrelsen, finnas ett regelverk för de anställda - dock inte specifikt för VD:n?

"Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla".
Enligt vem då? Och varför inte?

"Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot".
Michael Carlsson avsade sig detta uppdrag först efter förfrågan från en medlem.

De som har läst HSB Malmö nytt kan alla se att Blanka Kruljac säger att en VD inte ska ha ett dylikt uppdrag som HSB-ledamot eftersom det räknas som jäv.

Tycker HSB Malmös styrelse att Blanka Kruljac bara har rätt när HSB Malmös styrelse använder medlemmarnas pengar för att betala henne att säga som styrelsen vill (som i fallet med klandret av årsstämman 2007 & 2008)?

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart.
28/36 REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER FÖR VD
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att till- och avsättande av vd ingår i styrelsens ansvarsområde.

Styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot motionens yrkanden.

Notera hur HSB Malmös styrelse noga aktade sig för att beröra en enda sakfråga i denna motion. Ingen fråga till styrelsen besvarades.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Emedan styrelsen har ett begränsat ansvarsområde, så har fullmäktige - enligt lag och stadgar - det fulla och hela samt övergripande ansvaret.

Styrelsen bemöter endast ett yrkande (och egentligen inte ens det), varför styrelsens svar ej är applicerbart. Därmed är styrelsens förslag till avslag praktiskt omöjligt att anta för stämman baserat på given motivering!
29/50 Styrelse får ej föreslå arvode!
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsen som kallar till stämma och det är styrelsens uppfattning att styrelsen inför stämman ska lägga de förslag till beslut som inte hanteras på ett specifikt sätt enligt lagar och stadgar.

Vad har det med motionen att göra att styrelsen kallar till stämma?

Vad baseras styrelsens åsikt på att styrelsen ska lägga "de förslag" som inte hanteras enligt lag och stadgar? Förstår ej!

Att styrelsen med sitt avslag så tydligt markerar att styrelsen vill kunna föreslå arvode till valberedningen visar att styrelsen vill fortsätta ha möjligheten att "muta" valberedningen.

Bland de många fel som finns i koden för föreningsstyrning så står det i §2.1;
"Styrelsen ska lämna förslag på arvode till valberedningen". Det säger sig själv att det inte ska fungera på detta sätt!

Styrelsens motivering är inget skäl till varför styrelsen ska göra det som vem som helst borde begripa att styrelsen inte ska göra. Styrelsens svar är således ej applicerbart! Därmed kan ej heller styrelsens förslag till avslag antas baserat på denna ytterst märkliga motivering.
30/75 Arvoden och ersättningar ej i basbelopp
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex, som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket.
Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.
Det är styrelsens uppfattning att genom att använda inkomstbasbeloppet som grund för beräkning av fasta arvoden till HSB Malmös förtroendevalda har stämman ett smidigt verktyg som följer utvecklingen av ersättningar i samhället i övrigt med behövliga årliga justeringar av ett för HSB Malmö oberoende organ.

I vanlig ordning så drar styrelsen upp ett antal punkter som inte har med motionen att göra och vars enda syfte är att ta bort fokus från vad motionen handlar om.

Varför vill styrelsen inte vara öppen?
Tycker styrelsen det är bättre att lämna alla dörrar öppna för möjligheter att fuska och vara så otydliga som möjligt?

Är styrelsen motståndare till medlemskontroll?

Är inkomstbasbeloppet ett "smidigt verktyg"? På vilket sätt?
Det är minst lika "smidigt" att säga och fastställa en summa i kronor som att säga en nivå i basbelopp! Sammantaget smidigare!

Skälet till styrelsens höga arvode i förhållande till prestation
Det är naturligtvis inte utan anledning styrelsen lyckats få mer i arvode jämfört med den dubbelt så stora styrelsen i HSB Stockholm.

Styrelsen talar bara i eget intresse
Klart att styrelsen då vill behålla detta system i stället för att se till föreningens och medlemmarnas bästa.

Om man skulle ta bort termen basbelopp i samband med arvoden och ersättningar så innebär det att stämman inte bara skulle börja förstå vilka summor det handlar om, utan stämman skulle också tvingas att tänka efter hur stort arvode som styrelsen egentligen ska få/förtjänar i förhållande till de krav som stämman ställer på styrelsen.

Det finns två alternativ;
1. Ta bort basbelopp i alla diskussioner om arvoden (bäst!).
2. Behålla basbelopp, men i alla skrivelser, protokoll och sammanhang som basbelopp används vid varje tillfälle komplettera med exakt hur mycket det aktuella basbeloppet motsvarar i SEK.
31/112 Inga förskottsbetalningar av arvoden + Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna.
Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.

"Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman".
Är det en grundkurs i bostadsrätter för fullmäktigeledamöterna? Jag t.o.m. skrev i min motion att jag inte ville ha detta svar, eftersom ett dylikt svar inte hade med min motion att göra!!!

"Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för".
Denna motion handlar just om att fastställa en praxis för detta!

"Ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter"?
Vad innebär detta, och vad har det med motionen att göra?

"I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda".
Tyvärr finns det inget i min motion som är tillgodosett, som det ser ut idag.

Styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag (vilket det nu är?)!
32/51 Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras och ge möjlighet till framtida forskning. Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder.
Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.

Notera hur styrelsen undviker att bemöta motionens yrkanden.

"Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder"?
Hur definieras dessa metoder, var går gränserna, vem ska avgöra vad dessa "vetenskapliga metoder" är utifrån vad?

"Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen"???
"Omfattande historiskt material" är inte vad jag motionerat om.
Prövning baserat på vad, enligt vilka kriterier?

Styrelsen har inte besvarat frågorna som ställts till styrelsen i motionen.

Styrelsen försöker dölja detta, men alla kan nu bara kallt konstatera att det inte ens finns några rutiner för detta (precis som för så mycket annat). Därför måste dylika rutiner tas fram.

Styrelsen bemöter motionen endast delvis, dessutom bara ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart! Därmed kan styrelsens förslag (vilket det nu är) ej antas.
34/53 Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång.

Som alla kan se så vill styrelsen inte på det minsta sätt bemöta mina argument för denna motion (precis som för alla andra motioner).

Styrelsens avslag indikerar att styrelsen är rädd för korrekta stämmoprotokoll.

Tycker inte styrelsen att medlemmar/fullmäktige ska ha några rättigheter eller någon säkerhet?

Styrelsen, som tydligen inte vill ha någon medlemskontroll eller högsta möjliga säkerhet i rutiner, vet att det med denna metod blir betydligt svårare att manipulera protokoll så som t.ex. för beslutet på årsstämman 2007 om information om enskild medlems motionsrätt.
35/61 Innehåll i röstlängd specificeras
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor.

Styrelsen tycks vara emot all form av medlemskontroll, och bryter mot i princip allt som styrelsen skrivit den senaste tiden om öppenhet, demokrati och medlemskontroll.

"Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor".
Här har HSB Malmö möjlighet att göra något bra för medlemmarna. Alla utom HSB Malmös styrelse vet att informationen brister rätt kraftigt i många föreningar.

HSB Malmö kan med ytterst enkla medel värna om medlemmarnas intressen genom att öka informationen till medlemmarna. I stället vill styrelsen lägga över allt ansvar för information och kontroll på andra. Det ligger inte i HSB Malmös styrelses intresse att medlemmar är informerade, och HSB Malmös styrelse gör vad de kan för att motverka upplysta medlemmar.

"Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet"?
Vad har detta, och den andra meningen i styrelsens svar, med motionen att göra?
Röstlängden möjliggör också en medlemskontroll! Det är inte minst viktigt!

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan ej antas av stämman!
36/62 Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Motionärens frågeställningar ingår i denna projektgrupps arbete.

Styrelsen har alltså ingen egen åsikt i frågan?

Men nu är det så att alla mina "frågeställningar" i denna motion inte ingått i stadgegruppens arbete, vilket framgår för alla som läst stadgegruppens förutsättningar.
Med tanke på att delar av styrelsen ingått i stadgegruppen så tycker man att styrelsen borde känna till detta.

Styrelsens svar är felaktigt.
Det jag tar upp här har ej behandlats av projektgruppen. Mina förslag är helt fristående från projektgruppens arbete. Dessutom är stadgegruppens arbete avslutat.


Styrelsens svar är således ej applicerbart, och stämman kan därmed omöjligen anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
37/66 Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare
Förslag till beslut: Avslag (att-satserna 2 samt 3). I övrigt anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy.
Det är vidare styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har och ska därför inte arvoderas.

Vi vet alla att funktionerna som justerare och rösträknare är "engångsuppdrag", men vad har det med saken att göra?
Styrelsen undviker som vanligt att bemöta alla argument.

Om det "samanfaller med fullmäktigeuppdraget" att vara rösträknare & justerare så ska väl alla fullmäktigeledamöter vara justerare/rösträknare? Eller det ska bara sammanfalla för vissa?

Poängen med min motion är att införa lite kvalitet i uppdragen som justerare/rösträknare.
Dessa uppdrag har utförts under all kritik tidigare, och styrelsen har inte ett enda förslag att komma med till att förbättra detta.

Styrelsen bifaller i förtäckta ordalag yrkande #1, men tar bort allt som förpliktigar och bemöter inte biten om konsekvenser ifall uppdraget missköts.

Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för de förtroendevalda inom HSB Malmö, och för justerarnas samt rösträknarnas uppgifter?
Som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!


  38/67 Styrelsen får ej göra muntliga avtal!
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande, oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Dock är det styrelsens uppfattning att när HSB Malmö uppdrar åt någon att företräda eller vara ombud för HSB Malmö, ska detta uppdras skriftligt för att den som erhållit uppdraget på anmodan ska kunna styrka sin behörighet när man företräder HSB Malmö.
När ett sådant avtal har slutits muntligt bör det därför ratificeras skriftligt snarast möjligt.

För att göra en lång bortförklaring kort så erkänner styrelsen här att styrelsen gjort fel när styrelsen ingått muntliga avtal, utan någon skriftlig dokumentation för dessa avtal.
Är det korrekt uppfattat av mig?


Att muntliga avtal är bindande har inte den minsta relevans för denna motion! Motionen handlar om medlemskontroll, och att det styrelsen företar sig ska dokumentras, samt att det aldrig får förekomma justeringar i efterskott eftersom dessa helt uppenbart enbart är till för att dölja vad som verkligen har hänt och som avsevärt försvårar en revision!

Hur många avtal, uppdrag och överenskommelser som gjorts utan att dessa protokollförts och/eller nedtecknats i ett skriftligt avtal har vi ingen information om, men vi känner i alla fall till två fall; advokaten som styrelsen anlitade mot Brf. Misteln för att Brf. Misteln ställde frågor, samt överenskommelsen mellan VD och f.d. styrelseordföranden om VD-lönen.

Det är med andra ord av extrem vikt att denna motion genomförs omedelbart.
42/72 Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att när någon väcker talan mot föreningen i domstol är det styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke.
Det är vidare styrelsens avsikt att resultatet av rättsprocesser mot föreningen redovisas på lämpligt sätt på hemsidan. Detsamma gäller eventuella rättsprocesser som föreningen initierar.

Men om det är styrelsens uppfattning att det är styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke, varför gör styrelsen då inte detta?

Det verkar i stället som att det som görs bara är i styrelsens personliga intresse.

Är det t.ex. inte i medlemmarnas bästa intresse att klander löses mellan den som klandrat och styrelsen i stället för att medlemmarnas pengar förbrukas till advokater?

Styrelsen bemöter endast ett yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman inte anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
43/59 Ersättare till fullmäktigeledamöter
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamhet.

Vad har styrelsens svar med denna motion att göra?

Här handlar det om att ta konkreta beslut så att alla vet vad som gäller och så att det verkligen sker förändringar.

Styrelsen har inte gjort särskilt mycket under sin tid för att "vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet", utan har tvärtom såväl tidigare som i precis varje svar på motionerna försökt avvärja varje form av förstärkning av demokratin.

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsens svar har inget med motionen att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart och styrelsens förslag (vilket det nu är) kan därmed ej antas!
44/60 Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot!
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är respektive brf som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige.

"Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige".
Men så har jag inte alls skrivit! Styrelsen och jag är av helt olika åsikt i denna fråga som styrelsen försöker lura stämman om att styrelsen håller med mig i.
Vad menar styrelsen med ovanstående citat?

Det får naturligtvis aldrig någonsin förekomma att en enda tjänsteman på HSB utses som fullmäktigeledamot, och det är viktigt att detta stadgas.

Styrelsen har inget att argumentera mot mina yrkanden.

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågan som ställts till styrelsen i motionen.
Det innebär att frågan måste ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för oss alla.

Styrelsen, som här säger emot både sig själv och HSB Malmös tjänstemän, bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan ej antas av stämman!
45/155 Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Revisorerna väljs av stämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera revisorer skall utses på annat sätt.

Att döma av detta svar så förutsätter HSB Malmös styrelse att fullmäktigeledamöterna är helt okunniga om de mest grundläggande bitarna inom HSB.

Är styrelsen medveten om att HSB Malmö inte är en bostadsrättsförening?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
46/73. Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag
Redovisning av specifikation för uppdrag för revisor som tillsätts av HSB i brf:arna.
- Regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av HSB i brf:arna.
- Regelverk tas fram för den förtroendevalda revisorn i brf:arna.
- Regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Malmö.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är inte till HSB Malmö som revisorer i brf:ar rapporterar, utan de rapporterar till brf:arnas stämmor.
En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.

Vad mer har styrelsen att säga som jag (och förhoppningsvis de flesta fullmäktigeledamöterna) definitivt kan minst lika mycket om som styrelsen?

Varför vill styrelsen inte svara på motionen?

Styrelsens svar här har inget med motionen att göra.

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
47/74. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket
Större öppenhet inom HSB Malmö, och kommunikationen mellan de olika förtroendevalda måste fungera bättre.
- Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc.
I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar.
- Åtgärdspaket för styrelsekonflikter.
Åtgärdspaket tas fram för att lösa styrelsekonflikter, med info till medlemmarna.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman.
Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy.
I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.

Styrelsens svar här har inte mycket med motionen att göra.

Vilka är de tillämpliga styrdokument för revisorerna som styrelsen refererar till i sitt svar på motionen?

Kan styrelsen presentera dessa skriftligen?

Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
48/113. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
När revisorerna missat felaktigheter i årsredovisningen ska dessa fel föras in i stämmoprotokollet.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: En revision utförs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?
Det är verkligen min förhoppning att alla redan vet vad styrelsen säger här.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
68/86. 1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs
1-2 ledamöter och max 1/3 av ledamöterna i styrelsen för HSB Malmö ska bestå av styrelseproffs.
- Valberedningen ska söka styrelseproffs.
Valberedningen ska aktivt söka efter styrelseproffs, och presentera dessa för fullmäktige.
- Styrelseproffs i stadgarna.
Det skrivs in i stadgar att styrelseproffs, utan att de behöver vara medlemmar i HSB Malmö, kan väljas in till styrelsen av stämman.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att förslag till styrelseledamöter och eventuella suppleanter hanteras av valberedningen på stämman och dessförinnan sker nomineringar i enlighet med valberedningspolicy.

Ett svar från styrelsen som är helt utan värde för fullmäktigeledamöterna att ta beslut på.
69/114. Max tre år som styrelseordförande
En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt tre år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda som styrelseordförande.
- Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning.
Förslag till beslut: Se Motion om "#63 HSB Riksförbunds kod får inte följas!".
Motivering: Se Motion om "#63 HSB Riksförbunds kod får inte följas!".

Till motion #63 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att konfirmera beslutet att tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning."

Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Styrelsen har inga argument - varken här eller någon annanstans - utan bara refererar till den kod som förhoppningsvis nu alla förstår lämnar en hel del övrigt att önska.

Styrelsen saknar helt motivering för sitt avslag!
70/57 UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om förekomsten av suppleant i samband med beslut om föreningens stadgar.
Suppleant till styrelsen ska, precis som ledamot i styrelsen, följa lagar, stadgar, arbetsordningen m.fl. styrdokument.
Styrelsen fördelar inom sig det arvode som stämman beslutat om.

Notera hur styrelsen undviker att i sak argumentera mot något i motionerna.

Notera också hur styrelsen undviker att svara på de till styrelsen ställda frågorna i motionen.

"Suppleant till styrelsen ska, precis som ledamot i styrelsen, följa lagar, stadgar, arbetsordningen m.fl. styrdokument"???
Vad har detta fullständigt meningslösa påstående med motionen att göra?
Det finns t.ex. inte ens "arbetsordning" eller något annat "styrdokument" för suppleanten!

"Styrelsen fördelar inom sig det arvode som stämman beslutat om"???
Vad har detta meningslösa yttrande med motionen att göra?
Dessutom är det fel. Vet t.ex. styrelsen inte ens att suppleanten inte ingår som en del av styrelsen?

Om ingen suppleant ska finnas i HSB Malmös styrelse, varför vill HSB inte rekommendera alla brf:ar att inte ha någon suppleant?
Det är ju exakt samma förhållande som råder där!

Styrelsen bemöter endast ett yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart på resterande yrkanden! Styrelsens förslag kan därmed ej antas av stämman!
71/55 Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Mandattider för förtroendevalda regleras i lag, stadgar och enligt stämmobeslut.

Vad är detta för ett mycket märkligt svar från styrelsen?

Om styrelsen hade läst stadgarna så skulle styrelsen se att styrelsens påstående här är felaktigt. Därav denna motion.

En suppleant ska självklart bara väljas på ett år i taget. Valberedning har föreslagit att styrelsesuppleant ska väljas på två år, och för att slippa diskussioner om detta i framtiden så måste det fastställas i ett regelverk att max mandattid för en suppleant är 1 år.
72/54 Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om antalet ledamöter för det organ som avses om detta inte har uttryckts specifikt i lag eller stadgar.
Enligt detta resonemang så säger styrelsen att man kan ta bort motsvarande regelverk som HSB tagit fram för alla brf:ar?

Här motionerar jag om att i stadgarna lägga in intervall för antal som ska väljas och styrelsen svarar att stämman beslutar om antal ledamöter om det inte uppges i stadgar eller i lag!?

Styrelsens svar är utan relevans för denna motion, och styrelsen saknar helt argument.
73/56 Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns en valberedningspolicy.

Vad menar styrelsen med;
"styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att utveckla..."?
Fyra luddiga ord på raken!!!


Styrelsen vill undersöka väldigt mycket att döma av styrelsens generella svar på motionerna.
Men det finns inget att undersöka.
Det är bara att göra enligt min motion.

Det är märkligt att sådana instruktioner för de förtroendevalda aldrig funnits tidigare och att det sitter en styrelse som inte sett till att dylika policies och arbetsbeskrivningar tagits fram.

Notera att styrelsen inte ens följde mina rekommendationer att ta fram förslag på policies inför stämma för att underlätta för alla.

Vilka detaljerade arbetsbeskrivningar/policies finns för alla olika förtroendevalda och deras suppleanter?

Vad blev resultatet av styrelsens utveckling av instruktioner för förtroendevalda?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
74/37. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode

Redovisning av ombud/ersättares fastställda uppgifter & kontaktvägar.
- Redovisning av ombud/ersättare.
Redovisning av vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört före samt efter HSB Riksförbunds stämma.
- Dagordning för HSB Riksförbund med tillhörande dokument redovisas.
- Motioner till HSB Riksförbund redovisas före riksförbundets stämma.
- Stämmoprotokoll, från HSB Riksförbunds stämma, med tillhörande dokument redovisas.
- Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy.
Ombud/ersättare ges ett arvode för sitt uppdrag.
Arvode bestäms av stämman efter att arbetsbeskrivning/policy presenterats.
Utskott tillsätts för att ta fram arbetsbeskrivning/policy för ombud/ersättare.
- Kostnader för ombud redovisas årligen som separat post i årsredovisningen.
Förslag till beslut: Se Motion "#5 om förtroendevalda på webben" samt "#6 Kontaktvägar till förtroendevalda på webben".
Motivering: Se Motion "#5 om förtroendevalda på webben" samt "#6 Kontaktvägar till förtroendevalda på webben".

Till motion #5 och #6 svarar styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på de som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper."

Styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Istället försvårar styrelsen för fullmäktige!

Styrelsen har även här svarat på ett sätt där de inte förpliktigar sig till något, vilket naturligtvis är oacceptabelt.

"När så är lämpligt" är inte ett svar som en fullmäktigeledamot ska kunna acceptera!
Vad menar styrelsen med "när så är lämpligt" och varför finns denna formulering bara i ett av två annars identiska svar från styrelsen?

Notera att styrelsen ej heller besvarar de frågor som är ställda till styrelsen i motionen.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart överhuvudtaget! Därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman!
75/49. Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs

Arbetsordningen för styrelse och VD delges alla.
- Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs.
- Informationspolicy offentliggörs.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde.

Vad är det styrelsen vill undersöka?
"Utdrag"?
Vad betyder detta svar från styrelsen på denna motion?
Återigen så är styrelsen uppenbart livrädd för att behöva förpliktigas att göra något.

"...publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde"???
Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument" som "ingår i styrelsens ansvarsområde".
Det handlar specifikt om arbetsordning för styrelse och VD, samt om ansvars- och arbetsfördelning!

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart! Således kan ej styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) antas av stämman!
76/156 Rutiner för att avsätta ledamot
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Ledamöter i styrelsen kan endast avsättas av stämman. Dock kan ledamot välja att avgå under mandattiden.
Då gör styrelsen bedömningen om huruvida ett fyllnadsval behöver göras eller om nästa ordinarie stämma är så pass nära förestående så att fyllnadsval/nyval kan avvakta till dess.
Om en ledamot i styrelsen inte kan arbeta tillsammans med övriga ledamöter, är det upp till styrelsen att besluta hur man ska hantera situationen.
Det är styrelsens bestämda uppfattning att det är rimligt att man inom styrelsen först försöker lösa den uppkomna situationen så att styrelsen kan fortsätta att fullgöra sitt uppdrag.
Om styrelsen inte kan finna en lösning så är styrelsen tvungen att tillkalla en extrastämma och låta stämman avgöra frågan.

Var och en får själv fundera på vad styrelsen vill uppnå med sitt ej till motionen hörande svar här.

Varför presenterar styrelsen en grundkurs för dem som aldrig suttit i en styrelse;
"Ledamöter i styrelsen kan endast avsättas av stämman. Dock kan ledamot välja att avgå under mandattiden".

Vad är detta för ett ytterst märkligt svar från styrelsen?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
77/85. Fred på jorden
Målbeskrivning tas fram efter varje årsstämma med hur styrelsen ska arbeta.
- Redogörelse för mål.
Före varje årsstämma redogör styrelsen för vilka mål som uppnåtts och hur, samt vad styrelsen inte lyckats uppnå och varför.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar löpande om styrelsens målsättning och uppföljning av dessa mål - på stämma, på informationsmöten, via direktutskick till brf:ar, via hemsidan m.m.

Notera hur styrelsen undviker att bemöta något i denna motion.

Alla vet hur dålig informationen från styrelsen har varit, och tyvärr fortfarande är.
Det som styrelsen påbörjat på HSB Malmös webbplats efter mina motioner är naturligtvis mycket bra, men det lämnar en hel del övrigt att önska.

Om det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar om styrelsens mål och uppföljning av mål så skulle jag vilja ställa frågan till fullmäktige vade deras åsikt är om detta.
Sedan måste då styrelsen kunna redogöra för dessa mål och uppföljningen.
Efter detta skulle vi kunna bekräfta om det styrelsen säger här är sant eller ej.

Jag tror tyvärr inte att det skulle bli något särskilt detaljerat svar varken från stämman eller styrelsen.

Styrelsen verkar ha missförstått denna motion, eller så vill styrelsen inte förstå motionen. Jag pratar inte om vad som ska göras nästa dag eller vecka, utan om en långsiktig planering, med årlig uppföljning. Yrkanden här uppfylls ej av styrelsen!

Utöver att styrelsen missuppfattat motionen så framgår det inte vad styrelsens förslag till beslut är, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut!
78/88 Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är viktigt att HSB-ledamoten passar ihop med de övriga ledamöterna i brf:ens styrelse.
Om personkemin inte stämmer, eller om brf:en önskar byta HSBledamot av något annat skäl, så tillgodoser vi denna önskan.

Styrelsen tillstyrker min motion men väljer att formulera styrelsens rekommendation som "Anse besvarad".
Var och en kan själv fundera på varför styrelsen har denna taktik.

Denna motion är särskilt intressant med tanke på att tjänstemännen på HSB Malmö inte instämmer med styrelsen om att detta ska vara möjligt. Vem bestämmer?

I stadgegruppens förslag §6 står det;
"Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen".
Men det är alltså inte vad denna motion går ut på, det handlar om utbyte, och det handlar om vilka rättigheter brf:en har i detta "samråd".
79/89 HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar brf:ens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som brf:en köper den ekonomiska förvaltningen av.
Det är brf:ens styrelse som beslutar om HSBledamoten är jävig vid beslut.
Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.

Är det någon som förstår vad styrelsen vill ha sagt med sitt svar på denna motion?

Frågan hör ihop med följande;
HSB Malmö har blivit informerad (se HSB Malmö Nytt) om att VD och styrelseledamot inte kan sitta som HSB-ledamot.
T.f. VD Michael Carlsson hoppar efter påpekande från uppmärksamma medlemmar av som HSB-ledamot i Tapperheten 4.
Men de i HSB Malmös styrelse som också är HSB-ledamöter sitter kvar som HSB-ledamöter trots att de informerats om att detta ej är korrekt!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
80/90 Definition av HSB-representantens roll i styrelsen
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla HSB-ledamöternas styrdokument samt att förstärka deras kompetens på olika sätt för att öka förtjänsten med att ha en HSB-ledamot i brf:ens styrelse.

Ännu ett luddigt svar i mängden som inte förpliktigar till något.
Det känns lite skrämmande att man ska behöva skriva en motion om detta och att detta regelverk inte finns idag.

Vad blev resultatet av styrelsens framtagande av styrdokument för HSB-ledamoten?
Vad blev resultatet av styrelsens förstärkning av HSB-ledamotens kompetens?

Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsens svar berör motionens yrkanden endast ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är för respektive yrkande)!
81/152 Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen utser HSB-ledamöterna.
Den löpande verksamheten, som har med HSB-ledamotsuppdragen att göra, hanteras dock inte av styrelsen utan inom organisationen.

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?
Hur kan styrelsen skriva att yrkandena ska anses som besvarade när de bevisligen inte besvarats?


Notera hur styrelsen som vanligt undviker varje fråga som ställts till styrelsen i motionen.

Styrelsens svar är fristående från motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
82/115. Öppna informationsmöten
Alla informationsmöten som HSB Malmö kallar fullmäktige till ska också vara öppna för övriga medlemmar, precis som stämmor.
Information om informationsmöten för fullmäktigeledamöter måste alltid läggas ut i god tid.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att den som kallar till ett informationsmöte också får avgöra vilka deltagare man avser att kalla.
När det gäller den inställda extrastämman 2007, så var en av de viktiga orsakerna att styrelsen ville tillsätta en projektgrupp, som på ett genomgripande sätt skulle arbeta med, och ta fram förslag till, nya stadgar.

Det är i detta specifika fall styrelsen som kallar till informationsmöte, och naturligtvis vill styrelsen ha rätten att kunna utesluta medlemmar från information, så att styrelsen kan fortsätta med sina odemokratiska metoder i alla lägen där det är möjligt.

Denna motion går alltså ut på att säkra HSB Malmös framtid.

"När det gäller den inställda extrastämman 2007, så var en av de viktiga orsakerna att styrelsen ville tillsätta en projektgrupp, som på ett genomgripande sätt skulle arbeta med, och ta fram förslag till, nya stadgar".
Här säger styrelsen att styrelsen utestängde medlemmar från informationsmötet pga att styrelsen ville tillsätta en stadgegrupp.

Varför var det viktigt att utestänga medlemmar från just detta?
Jag fick klart besked från HSB Malmö att jag inte fick deltaga på detta informationsmöte! Varför?


Styrelsens svar kunde inte på ett tydligare sätt visat vikten av att stämman bifaller denna motion i sin helhet.

Styrelsen anser att styrelsen ska bestämma, medan jag anser att det är de som bestämmer som ska bestämma denna fråga! Dvs fullmäktige!

Styrelsen bemöter bara ett yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
83/93 Minst en extrastämma (till hösten)
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma när behov för en extrastämma uppstår.
Det vore onödigt att hålla extrastämma när det saknas behov för en sådan.

Det finns alltid behov av (minst) en extrastämma till hösten, och det är alltså aldrig onödigt!
Dessutom ska HSB Malmö följa koden för föreningsstyrning!
84/91 Information om vad som krävs för en extrastämma
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Vilka som har möjlighet att begära extrastämma finns beskrivet i ”Lag om ekonomiska föreningar”.

Ja, det går att utläsa från LEF vem som kan begära extrastämma, men det var tyvärr inte alls vad denna motion handlade om.

Hur kan styrelsen förmå sig till att ge dylika svar på seriösa motioner?

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
85/92 Bättre system för att kunna begära en extrastämma
Kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla brf:ar för HSB Malmö
Förslag till beslut: Se Motion om ”#91 Information om vad som krävs för extrastämma”.
Motivering: Se Motion om ”#91 Information om vad som krävs för extrastämma”.

I styrelsens svar till motion #91 skriver styrelsen;
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Vilka som har möjlighet att begära extrastämma finns beskrivet i ”Lag om ekonomiska föreningar”.

Ja, det går att utläsa från LEF vem som kan begära extrastämma, men det var inte alls vad denna motion handlade om.

Styrelsen kunde lika gärna svarat att tomten kommer till jul!

Hur kan styrelsen förmå sig till att ge dylika svar på seriösa motioner?

Styrelsens svar har inte med motionens skilda yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därför ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
86/95 HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.
Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten ställer styrelsen sig tveksam till.

Styrelsen bifaller motsvarande motion #179 och svarar för den som i första meningen här;
"Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning och kan läggas in som rutin vid våra stämmor. Det är dock ingen garanti för att en stämma går rätt till".

Men att det skulle finnas en medlemskontroll där medlemmarna kan kontrollera att styrelsen/protokollföraren/justerarna gjort rätt motsätter sig HSB Malmös styrelse.

Vad tycker styrelsen det skulle vara för mening med att spela in stämman om det inte skulle vara ett verktyg just för att se till så att besluten blir rätt och protokollen överensstämmer med de beslut som tas på stämman?

Varför tycker styrelsen att det inte ska finnas en medlemskontroll här?

"Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten ställer styrelsen sig tveksam till".
Fördelarna torde vara uppenbara!

Varför ställer sig styrelsen tveksam till en publicering av en audiovisuell inspelning av stämman?

Styrelsen bemöter endast ett yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!
87/97 Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att arbetsgrupper, projektgrupper, utskott o.s.v. ska redovisa till det organ som utsett dem.
Därefter är det upp till detta organ att hantera och informera om resultatet.

Jag skriver inte mina motioner för att höra vad styrelsens generella uppfattning är.
Den är av noll och intet värde för mig och säkert för samtliga fullmäktigeledamöter också.

Jag har skrivit denna motion för att det ska finnas riktlinjer så att såväl de som ingår i projektgrupper/arbetsgrupper/utskott som övriga ska veta vad som gäller och för att medlemmar och fullmäktige ska garanteras information, delaktighet och medlemskontroll.

När styrelsen svarar på motioner måste styrelsen redogöra för fakta i stället. Dvs t.ex. konkreta fördelar och nackdelar.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut!
91/116 Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det inte tillför något mervärde för medlemmarna att röstlängden publiceras på hemsidan.

Röstlängden är att säkerställa stämmans beslutsförhet?
Så enligt styrelsen är röstlängden inte t.ex. till för att kunna kontrollera att det gått rätt till?


"Det är vidare styrelsens uppfattning att det inte tillför något mervärde för medlemmarna att röstlängden publiceras på hemsidan".
Finns det inget mervärde i en medlemskontroll?

Styrelsen bemöter endast en del av motionens yrkanden och ger inte en motivering värd namnet, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag, baserat på styrelsens svar!

92/98. Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll
Medlem som vill ha utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i ärenden som berör denne ska få detta utan fördröjning.
- När kan en medlem inte få utdrag om sig från styrelseprotokoll?
Styrelsen ska klargöra i vilka fall en medlem inte ska kunna få ett utdrag från styrelseprotokoll i ärende som rör medlemmen.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsen som äger och förvaltar styrelseprotokollen och därmed beslutar om att göra utdrag ur dessa.
En medlem är dock alltid välkommen att från styrelsen begära att få ut ett protokollsutdrag om beslut som gäller medlemmen själv.

Det är inte styrelsen som beslutar vilka utdrag ur protokollen som medlemmar kan få. Styrelsen uttalar sig som att de står över föreningens högsta beslutande organ.

Det är bra att styrelsen säger att en medlem är "välkommen att från styrelsen begära att få ut protokollsutdrag om beslut som gäller medlemmen själv".
Styrelsens formulering är tyvärr inte riktigt samma som att styrelsen är skyldig att lämna ut protokollutdrag, och därför är det stämmans skyldighet att se till så att styrelsen i sin tur har denna skyldighet.

Naturligtvis så testar jag detta och begär ett utdrag i behandlingen av ett ärende rörande mig. Styrelsens svar på begäran om att få protokollutdrag blev;"Du kommer inte att få något protokollsutdrag".
Hur förklarar styrelsen sitt motsägelsefulla agerande här?


Oärligheten inom HSB Malmö måste bekämpas och detta exempel visar hur viktigt detta är.

HSB formulerar sig alltid så att varje uttalande ska kunna tolkas på olika sätt för att därmed aldrig binda upp sig. Alla kan t.ex. se från styrelsens svar på motionerna hur varje svar från styrelsen är luddigt, tvetydigt och intetsägande.

Det är inte bara styrelsen som beter sig så här. Det är symptomatiskt för HSB. Samma gäller alltså för tjänstemännen. Det är inte alltid lätt att få ett rakt svar på en rak fråga, speciellt inte efter årsstämman 2008.

Allvarlig särbehandling av HSB Malmös styrelse; Medan andra får utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll så får specifikt jag inte detta.
Hur motiverar HSB Malmös styrelse denna särbehandling?

Notera dessutom hur styrelsen undviker att svara på de frågor som ställts direkt till styrelsen i denna motion. Dessa frågor måste därmed ställas på stämman och ta upp helt onödig tid för deltagarna.
93/99. Offentliga styrelseprotokoll
HSB Malmös styrelseprotokoll offentliggörs, exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.
Det är dock styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsens, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del.

Dessa allmänna nyhetsbrev är långt ifrån samma sak som offentliga styrelseprotokoll.

Styrelsen pratar mycket om öppenhet, men när det kommer till att verkligen visa på öppenhet så backar styrelsen vid nästan varje tillfälle!

I flera år har jag på min önskan om offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö fått höra märkliga svar i stil med; "Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt".

Jag trodde helt ärligt att HSB Malmö hade slutat upp med dessa helt irrelevanta svar.
Om det finns någon som fortfarande idag inte vet vad som gäller så står allt av vikt i min motion om öppna styrelseprotokoll till min egen brf.

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
95/15 Tillsättande av demokrati- och insynsråd
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt se över behovet av nya projektgrupper. Styrelsen har för avsikt att inom detta arbete även utreda behovet av en demokratigrupp.
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman luras att ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Notera att styrelsen ej besvarade den viktiga frågan i motionen!
"Hur ställer sig HSB Malmö till ovanstående två förslag och vilka tillägg har styrelsen att föreslå för detta demokrati- och insynsråd (dvs vilket regelverk)?".

Vad blev resultatet av styrelsens utredning om en demokratigrupp?
Som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
96/13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning.
Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati.
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
HSB Malmö har under hela 2007 gått ut med informationen att HSB Malmö arbetar med det som tas upp i denna motion. Då måste alltså detta arbete inte bara vara planerat hur det ska utföras, utan det måste också redan ha gjorts en hel del. Men vad ???

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och brf:arnas verksamheter, och vad har rent konkret gjorts?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
97/14 Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information
Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?"
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?"

I styrelsens svar till motion #13 står bara;
"Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter".
Vad har motion 13 med yrkandet i denna motion att göra?
 • Är styrelsens svar samma som att de föreslår stämman att bifalla min motion här, eller vad menar styrelsen är skillnaden?

 • Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

 • I stället för att bifalla motionen som den är så "luddifierar" styrelsen motionen så att den ska kunna tolkas mer fritt, t.o.m. så att styrelsen lurar stämman att tro att styrelsen ska genomföra motionen fast det inte alls är styrelsens tanke.
Styrelsen vägrade svara på mina sju frågor i motionen.

Vad blev resultatet av styrelsens "vidareutveckling och förstärkning"?
Som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!
98/100 Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".

Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsens svar på motionen ger inte intryck av att styrelsen har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

Styrelsens svar var inget svar på motion #13 och så ej heller här.

Eftersom styrelsens svar inte har med motionens yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

99/101 Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".

Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Styrelsens svar på motionen ger inte intryck av att styrelsen har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

- Det är inget svar på motionen,
- Styrelsen svarar inte på ställda frågor,
- Det tydliggörs att styrelsen inte tänker arbeta för en demokratisk medlemskontroll, etc.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen besvarar inte ens frågan i rubriken till denna motion !!!

Styrelsens svar var inget svar på motion #13 och så ej heller här.

Eftersom styrelsens svar inte har med motionens yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

100/106 Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?
Rösträtt och röstningsmetoder.
Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna.
HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".

Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Det svar från styrelsen till motion #13 som styrelsen refererar till här hade inte med den motionen att göra, och om möjligt än mindre med denna motion.

Styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för alla deltagare.

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet?
Vad har rent konkret uppnåtts?

Som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsen bemöter - i sitt generella och ständigt återkommande svar till de mest vitt skilda yrkanden - inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
101/108 Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna?
Åtgärdspaket för ökat engagemang
Förslag till beslut: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".
Motivering: Se Motion om "#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?".

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete.
Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som till vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".

Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Det svar från styrelsen till motion #13 som styrelsen refererar till här hade inte med den motionen att göra, och om möjligt än mindre med denna motion.

Styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för alla deltagare.

Vad blev resultatet av styrelsens vidareutveckling och förstärkning av det demokratiska inflytandet?
Vad har rent konkret uppnåtts?

Som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsen bemöter - i sitt generella och ständigt återkommande svar till de mest vitt skilda yrkanden - inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
102/105 Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, vilka ingår i styrelsens ansvarsområde.
Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar.

Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument". Motionen handlar specifikt om HSB Malmös etiska riktlinjer, vilket torde vara uppenbart.

För övrigt måste styrelsen förstå att det inte ska publiceras några utdrag. Allt ska publiceras i sin helhet. Det är nu upp till fullmäktige att ställa tydliga protokollförda krav på att styrelsen ska göra detta.

"Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar"?

Tydligen saknas de etiska riktlinjer som jag efterfrågar i denna motion. Eller hur?

Styrelsen undviker att svara på frågan i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste denna fråga ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för alla deltagare.

Vad blev resultatet, dvs vilka "utdrag" ur viktiga styrdokument har styrelsen publicerat?
Jag kan inte finna ett enda!
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
103/102 Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen konstaterar att det är ganska sällan man når 100 % tillfredsställelse med det man försöker uppnå.
Även om målen är identiska, så väljer olika människor olika tillvägagångssätt med olika grader av framgång som resultat.
Det är styrelsens avsikt att noga kontrollera och följa upp så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen.
Det är styrelsens bestämda uppfattning att
likabehandlingsprincipen ska råda oavsett om en enskild medlem anser sig ha rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar.
100 % tillfredsställelse? Vem har begärt det?
Men kanske i alla fall 50 %... eller 25%?

"Även om målen är identiska, så väljer olika människor olika tillvägagångssätt med olika grader av framgång som resultat".
Vad avses? Vilka mål?
Identiska mellan vem/vad?

Vad har denna kommentar från styrelsen med något att göra?

Förklaring från styrelsen önskas!

"Det är styrelsens avsikt att noga kontrollera och följa upp så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen".
Fundera gärna lite på vad styrelsen säger här!
Styrelsens rent ut sagt avskyvärda formulering är bara ännu ett sätt i mängden att försöka trycka ner de medlemmar som har åsikter eller någon form av engagemang.

Denna styrelse säger här rakt ut att styrelsens prioritering är att trycka ner de få medlemmar som vågar stå upp mot förtryck och särbehandling inom HSB. Detta i stället för att styrelsen lyssnar på de få enskilda medlemmar som engagerar sig.

"Det är styrelsens bestämda uppfattning att likabehandlingsprincipen ska råda oavsett om en enskild medlem anser sig ha rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar".
Styrelsen bygger här vidare på just de skrämmande, odemokratiska uttalanden som jag opponerar mig mot i motionen. Det är ett allvarligt angrepp mot enskilda medlemmar!

Ja, jag anser mig definitivt ha rätt att "ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar".
Bara för att 99 % av medlemmarna inte tar några resurser alls i anspråk så vill jag inte se det som att jag ska göra som dessa och tvingas att ta noll resurser i anspråk.

I stället för att be om ursäkt eller åtminstone förklara tidigare uttalanden enligt denna motion så utökar styrelsen med ännu fler smutsiga uttalanden. De åsikter som denna styrelse för fram är inget som man förväntar sig från en seriös styrelse, och dessa uttalanden bara skadar HSB Malmö och minskar förtroendet för organisationen ännu mer.

Det är tråkigt att styrelsen tycker att engagerade medlemmar bara ska ha rätt att ta lika mycket resurser i anspråk som den majoritet av oengagerade medlemmar som vi tyvärr kan konstatera att styrelsen föredrar.

Styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för alla deltagare.

Vad blev resultatet av styrelsens noggranna kontroll "så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen"?
Som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsens svar har inte med motionens skilda yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
104/103 Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna.

Precis som för mycket annat så skiljer sig tyvärr styrelsens uppfattning från verkligheten och då är det viktigt att fullmäktigeledamöterna bevakar medlemmarnas intresse och ser till att medlemmarnas intresse tillvaratas, när nu styrelsen inte gör detta.

"HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna"?

Styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
105/104 Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att publicera tidigare årsredovisningar på hemsidan.

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra.

Styrelsen undviker att svara på frågorna i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
106/158 Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik
Förslag till beslut: Se Motion om "#29 Mera makt till medlemmarna".
Motivering: Se Motion om "#29 Mera makt till medlemmarna".

Till motion 29 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör
HSBs kärnvärderingar,
HSBs historik
samt frågeställningar av typen:
vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?,
hur kan man påverka?,
vilket ansvar har jag som medlem?, m.m.
Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift
".

Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

HSB:s historik? Varför ska vi titta bakåt? Är det inte bättre att se framåt?
Vad tillför HSB:s historik för någon?

Denna motion har inte det minsta med motion 29 att göra.
Bara för att det kan förekomma ord som är samma mellan olika motioner så innebär det inte per automatik att motionerna handlar om samma sak.

Vad blev resultatet av den utbildning som styrelsen här påstod att de skulle ta fram?
Som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
107/29 Mera makt till medlemmarna
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör HSBs kärnvärderingar, HSBs historik samt frågeställningar av typen: vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?, hur kan man påverka?, vilket ansvar har jag som medlem?, m.m.
Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift.

Detta är en enormt viktig engagemanghöjande åtgärd som hela organisationen skulle kunna tjäna mycket på.

Ej "självkostnadsavgift"!
Det kommer inte att bli några deltagare till en dylik kurs om den inte är kostnadsfri.

Ej HSB:s historia!
Ingen kommer att betala för en kurs enligt styrelsens beskrivning med HSB:s historia som bara täcker innehållet i några övergripande informationsblad.

OBS! Motionen handlar inte om en utbildning till " nya medlemmar"!

Notera hur styrelsen undviker fråga 1-2 som riktats till styrelsen i motionen.

Vad blev resultatet av styrelsens utlovade inroduktionsutbildning?
Som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

I stället för styrelsens förslag på en meningslös kurs som inte kommer att tillföra något för någon yrkar jag att stämman beslutar i enlighet med motionens yrkanden.
108/109 Saknade seminarier
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, såväl för förtroendevalda som för ”vanliga medlemmar”.
Seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på.

Precis som för alla andra motioner så försöker styrelsen omformulera motionernas yrkanden så att styrelsen inte ska förpliktigas till något konkret.

Att det är styrelsens "avsikt att vidareutveckla utbildningssidan" säger absolut ingenting!

Att "seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på" är en kommentar som är av noll relevans för denna motion!

Vad blev resultatet, dvs vilka vidareutvecklingar av utbildningssidan i denna fråga har styrelsen genomfört sedan årsstämman 2008?
Precis som för praktiskt taget varje motion där styrelsen sagt att de skulle undersöka något så har inget hänt. Styrelsen har bara försökt förhala!

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
109/110 Mera gratiskurser !
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.

Vad betyder detta rent konkret?
Vad är detta för ett rent ut sagt korkat svar på en motion???


Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
110/111 Gratis medlemskommunikation
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.
Utbildningar samt dess innehåll och målgrupp kan behöva förändras, och därför är det inte lämpligt att stämman fastlägger en viss utbildning eftersom det då blir ett hinder för att just denna utbildning vidareutvecklas.

Stämman måste nog tyvärr fastlägga en viss utbildning som i denna motion för att det ska hända något, och för att få fram en utbildning som är av värde för HSB Malmö.

Det finns därmed inga som helst hinder att sedan vidareutveckla denna utbildning.

Innehållet i utbildningen fastläggs inte i denna motion, och här är det upp till den styrelse som nu tar över att se till så att det blir ett meningsfullt innehåll.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är?)!
111/117 Gå ur HSB Riksförbund
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att HSB Malmö av olika skäl, framförallt demokratiska, ska vara medlem i HSB Riksförbund.

"Av olika skäl"?
Är detta att anse som tungt vägande skäl för att vara medlem i HSB Riksförbund?


Vad är det för "demokratiska skäl" som gör att vi ska vara medlem i HSB Riks?

Står HSB Riksförbund för demokrati eller kan HSB Riksförbund rentav i vissa delar ha ett dåligt inflytande på alla regionföreningar tillsammans med deras bostadsrättsföreningar?

HSB Malmös styrelse säger här i stället att det inte finns något skäl för HSB Malmö att vara med i HSB Riksförbund!

Varför har HSB Malmö då inte gått ur HSB Riksförbund för länge sedan?

Styrelsen bemöter endast det första av motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

  112/134 Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.
Det är styrelsens uppfattning att detta görs på lämpligt sätt idag.
Det är också styrelsens uppfattning att det ges information om nomineringar till val.

I snart 100 år har HSB lyckats hemlighålla att enskilda medlemmar har motionsrätt.
Till stämman 2007 krävde några medlemmar att detta skulle klargöras och stämman tvingade styrelsen att gå ut med information om enskild medlems motionsrätt,
När styrelsen väl gjorde detta så var det dels för sent och dels på ett sätt så att så få som möjligt skulle få denna information.

Inte mycket i styrelsens svar berörde motionen.

Styrelsen har inte ens bemödat sig med att bemöta motionens yrkanden mer än i vissa delar på ett generellt och irrelevant sätt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
113/47 HSB Riksförbund ska informera om enskild medlems motionsrätt
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.

Styrelsen instämmer i min motion men vill inte förpliktigas till något.
Det visar hur viktigt det är att det inte blir enligt styrelsens förslag.


Styrelsens svar ej är applicerbart på motionen! Därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman. Dessutom uppges ingen motivering.
114/45 Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.

Motioner är ställda till stämman och styrelsen!
Och till alla medlemmar !!!
Ja, motioner är ställda till stämman men det är oerhört viktigt för alla medlemmar och kanske alldeles särskilt fullmäktige, som ska välja de förtroendevalda, att veta var styrelseledamöterna står i olika frågor! Så styrelsen har tyvärr helt fel i vad styrelsen uppger här.

Styrelsens avslag och svar till denna motion är skrämmande

Notera att HSB Malmös styrelse inte ens kan/vill uppge något konkret skäl till varför styrelsen inte vill att medlemmarna ska få se inlämnade motioner förrän strax före stämman.

Notera också att styrelsen inte ens brytt sig om att kommentera motionens yrkanden i övrigt, t.ex. om redovisningen av styrelsens svar på motioner.

Styrelsen bemöter inte ett enda av motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Således kan styrelsens förslag till avslag ej antas av stämman!
115/46 Senare inlämning av motioner
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Med tanke på att årsredovisning, kallelse och motioner ska genomarbetas, tryckas och distribueras i tid före stämman, så är det styrelsens uppfattning att tidpunkten för inlämnande av motioner är i senaste laget redan idag.

"Genomarbetas"???
Med tanke på hur styrelsen besvarar motioner - där inte en endaste motion utretts och i princip ingen motion bemötts med konkreta argument (varken förslag till beslut eller motivering) - så kan vi egentligen lika gärna hoppa över styrelsens svar och flytta fram senaste inlämningsdatum av motioner till dagen före tryckning.

Återstår att se om behandlingen av motioner och styrelsens svar förbättras sedan 2008.

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet varför styrelsens svar ej är applicerbart och således kan stämman ej anta styrelsens förslag till avslag!
116/44 Lista över motioner och motionärer &
Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer.
Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.

"Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter".
Denna kommentar från styrelsen har inget med motionen att göra, men vi kan tyvärr konstatera - såväl från alla svaren från styrelsen på motionerna som i övrigt - att om är det något styrelsen inte kommer att göra så är det just detta.

"Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer".
- Ja, varför ska man premiera dem som gör något bra?
Det vore väl att gå emot HSB Malmös principer?

Varför ska man premiera enskilda styrelseledamöter?
De ska väl inte ha något arvode då, enligt styrelsens resonemang?

Varför ska vi då ha något som Arne Axrups fond, som just är till för att premiera dem som gör något bra (även om resultatet kanske kan diskuteras)?


Hur tycker styrelsen att engagemanget ska ökas?
Styrelsen har inga egna förslag på hur man ska engagera medlemmarna mer.
Inte ett enda förslag - varken nu eller tidigare - från styrelsen hur engagemanget ska ökas!

Det sätt jag beskriver i min motion är bara ett sätt av många. I motsats till styrelsen så kommer jag i alla fall med förslag.

Styrelsen bemöter endast ett yrkande varför styrelsens svar ej är applicerbart på övriga yrkanden, och således kan ej styrelsens förslag till avslag antas!
117/27 Motioner diskuteras med motionärerna
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till styrelsen.
Därmed är det motionärens eget ansvar att i sin motion argumentera för att få stämman att besluta i enlighet med motionen.

Svar från styrelsen i stil med ovanstående måste stävjas på alla sätt som är möjliga!

Att styrelsen måste vara skyldig att diskutera motionerna med motionären visar styrelsen på med all önskvärd tydlighet när alla kan läsa de svar styrelsen gett till årets motioner.

Styrelsens svar visar alltså att det krävs en drastisk förändring för att det ska vara meningsfullt att skriva motioner.

Om styrelsen tillåts döda motioner på det sätt som styrelsen gjort i sina svar på motionerna år 2008 så kommer det enbart att få negativa konsekvenser för HSB Malmö.
118/48 Motioner ska noga utredas av styrelsen
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner i dagsläget behandlas noggrant och seriöst av styrelsen.
Det är också styrelsens uppfattning att synpunkter från alla medlemmar är välkomna. Synpunkter tas emot av och hanteras inom organisationen. Det ingår i det operativa arbetet att ständigt ta emot och hantera synpunkter och förslag till förbättringar.

"Det är styrelsens uppfattning att motioner i dagsläget behandlas noggrant och seriöst av styrelsen".
Jag vet inte hur det skulle vara möjligt att "behandla" motioner mindre noggrant och mindre seriöst än vad som gjorts av styrelsen för motionerna till årsstämman 2008.

Notera att styrelsen undviker att kommentera denna motions två yrkanden (såväl som övrigt innehåll i motionen) i sak.

"Det är också styrelsens uppfattning att synpunkter från alla medlemmar är välkomna"???
Men allt pekar på motsatsen!

"Synpunkter tas emot av och hanteras inom organisationen. Det ingår i det operativa arbetet att ständigt ta emot och hantera synpunkter och förslag till förbättringar"???
Som vi kan se från oändliga exempel på detta så är det inte alls så! Styrelsen vägrar att svara t.o.m. på de mest grundläggande och enkla frågor!

Personligen tycker jag det hade varit bättre om det ingått i styrelsens operativa arbete att ta åt sig av synpunkter och genomföra förslag till förbättringar.

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Således kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman!
119/31 Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner behandlas noggrant och seriöst av styrelsen i dagsläget och att medlemmar inte särbehandlas, samt styrelsens förhoppning att ordningsfrågor hanteras av stämmoordföranden på lämpligt sätt, vare sig det sker på en brf:s stämma eller på en HSB Malmöstämma.
Det är dock stämman som exklusivt beslutar hur motioner ska hanteras och beslutas, inbegripet om yttranderätt ska ges till motionär som inte är fullmäktigeledamot.

Efter styrelsens svar på motionerna, finns det då ens en enda person som tycker att styrelsens svar på motioner är "seriöst" och "noggrant" utformade?

Om det är styrelsens uppfattning att medlemmar inte särbehandlas, varför vill styrelsen inte ens ta del av de bevis jag har för att detta rent faktiskt sker?

Det må vara styrelsens förhoppning att ordningsfrågor hanteras på lämpligt sätt av stämmoordföranden i brf:ar och på HSB Malmös årsstämma, men vi vet alla att det inte är så.

Var ingen i styrelsen med på HSB Malmös årsstämma 2007? Bara där finns ju flera exempel på hur ordningsfrågor inte behandlades korrekt, bl.a. det som styrelsen själv erkänt i sina svar till dessa motioner (t.ex. att sluten omröstning ska ske om en ledamot begär detta).

Jag har dessutom otvetydiga och otaliga bevis för det i min egen förening.

"Det är dock stämman som exklusivt beslutar hur motioner ska hanteras och beslutas, inbegripet om yttranderätt ska ges till motionär som inte är fullmäktigeledamot."
Vad har detta - som dessutom ej är korrekt - med motionens yrkanden att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
120/132 Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och stämman beslutar på vilket sätt samt i vilken ordning motioner ska behandlas och beslutas.

Det var inte alls detta som motionen handlade om!
Det handlar om styrelsens hantering och förberedelser av motionerna, inte stämmans!

Hur kan styrelsen rekommendera avslag till detta?

Styrelsen bemöter inte med sitt generella svar motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!
121/87 Motion kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman och stämman leds av dess ordförande, som har möjlighet att på ett smidigt och lämpligt sätt enligt stämmans önskemål hantera ordningsfrågor av den karaktär som motionären åberopar i denna motion.

Det är min förhoppning att styrelsen känner till att det är styrelsen som sätter ihop dagordningen. Känner styrelsen till detta?
För det var nämligen i stället detta som motionen handlade om!


Styrelsen vill lägga över allt ansvar på andra, t.ex. mötesordföranden, men naturligtvis måste det finnas ett regelverk enligt min motion, så att alla vet vad som gäller.
Detta inte minst för att undvika att det blir som tidigare, där varje ordförande gör sin egen personliga bedömning av vad som gäller.

HSB Malmös styrelse hade inför årsstämman 2008 helt struntat i att placera in motioner/yrkanden på rätt plats i dagordningen.
122/135 Styrelsen ska redovisa om motioner ej tagits med till stämman
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och det är således styrelsens uppfattning att stämman ska ta ställning till alla inkomna motioner.

Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
123/137 Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att styrelsen avgör på vilket sätt vi vill föreslå stämman att besluta om motionerna.
Det är vidare styrelsens uppfattning att styrelsen avgör vilken hjälp som vi anser oss behöva för att kunna ge stämman ett förslag till beslut.

Det är tråkigt att HSB Malmös styrelse är av denna uppfattning.
Motioner ska, enligt min mening, besvaras med styrelsens åsikter och eventuella kunskaper.

Styrelsen har förmodligen i det mesta av motionerna till årets stämma besvarat motionerna egenhändigt, och därigenom har alla fått en betydligt bättre inblick i hur styrelsen resonerar och vilken kompetens det finns (inte finns) inom styrelsen för HSB Malmö.

Hade det inte varit för dessa motioner och styrelsens svar så hade detta inte framgått lika tydligt.

Svaren på motionerna till årsstämman 2008 talade för sig själv.

Dessutom ska medlemmarna inte behöva betala för att styrelsen inte kan svara på motioner (som dessutom år 2008 var väldigt enkla att besvara). Speciellt med tanke på att HSB Malmös styrelse inte gjorde en enda utredning i en enda fråga för de 200 motionerna.

Styrelsen har inte bemött motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!
124/138 Får ej svara på motion att "bevis saknas"
Förslag till beslut: Se Motion om "#137 Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner".
Motivering: Se Motion om "#137 Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner".

I den motion styrelsen refererar till svarar styrelsen;
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att styrelsen avgör på vilket sätt vi vill föreslå stämman att besluta om motionerna.
Det är vidare styrelsens uppfattning att styrelsen avgör vilken hjälp som vi anser oss behöva för att kunna ge stämman ett förslag till beslut.

Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsen säger här rakt ut att styrelsen vill kunna hävda som svar i motion att bevis saknas utan bevis för att bevis saknas.

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens märkliga motivering!
125/133 Information och tips om hur man ska skriva en motion
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att hanteringen och författandet av motioner ska ingå som en viktig del i utbildning av enskilda medlemmar.

Vad betyder detta svar, som inte har det minsta med motionen att göra?

Styrelsen bemöter, med sitt generella svar, inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
127/25 Konsekvenser om stämmobeslut ej följs av styrelsen
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det stämmobeslut som motionären refererar till har följts, och att medlemmar har informerats i enlighet med detta beslut.
Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Frågan om ändring av stadgarna ingår i denna projektgrupps arbete.

Styrelsen vill ge sken av att styrelsen följt det aktuella stämmobeslutet.
Notera hur styrelsen undviker att svara på frågorna som jag ställt till styrelsen i motionen.

Notera också hur styrelsen kopierar samma texter från motion till motion.

Styrelsen ska på stämman besvara ställda frågor, vilket stämman måste kräva.
128/140 128. Svar på frågor om VD:ns löneavtal!
Oberoende granskare om VD-lön. Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att frågor om föreningens verksamhet besvaras så långt det är möjligt och lämpligt.
Det är också viktigt att denna information kan nå så många medlemmar som möjligt.
Information om sakfrågorna i motionen har getts vid tidigare tillfällen och kommer också att ges vid stämman.
Styrelsens uppdrag ska samtidigt kunna genomföras och förvaltas ansvarsfullt.

Problemet är att styrelsens uppfattning inte riktigt överensstämmer med verkligheten, och då måste problemet lösas på något sätt.
Styrelsen vill inte hitta en lösning, och då är det fullmäktigeledamöternas skyldighet i egenskap av representanter för alla HSB Malmös 42.000 medlemmar att se till så att en lösning kommer till stånd.

Vi kan se på de 33 första motioner här att medlemmarna inte får svar på frågor (där styrelsen besvarade 1½ fråga ett antal veckor efter utlovad tid för detta, trots att styrelsen hade flera månader på sig att besvara dessa tämligen enkla frågor). Styrelsen tvingar medlemmarna att skriva motioner om frågor som inte hör hemma som motioner, utan enkelt skulle kunnat besvaras utanför stämman. När sedan frågorna formuleras om som motioner så struntar styrelsen ändå i att svara på frågorna.

Sedan kan vi alla notera att styrelsen inte besvarat en enda fråga som ställts till styrelsen i övriga motioner till stämman. Inte ens en enda av de frågor som ställts till styrelsen i denna motion heller har besvarats av styrelsen... alltså för samma motion som styrelsen vågar säga att styrelsen besvarar frågor.

Styrelsen skriver i sitt svar till denna motion;
"Information om sakfrågorna i motionen har getts vid tidigare tillfällen och kommer också att ges vid stämman".
Men det stämmer inte!

Det har till ett fåtal utvalda givits viss selektiv information i en sakfråga i denna motion, men det är inte samma sak som att information givits i alla 22 mycket viktiga sakfrågor i denna motion till alla medlemmar.

Styrelsen har inte besvarat frågorna vilket innebär att frågorna måste ställas på stämman. Det kommer att ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra, och styrelsen har inte heller (så här långt) uppfyllt löftet i sitt svar till motionen om att informera på stämman i dessa frågor, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
129/160 HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje brf att delge sina medlemmar information och bestämma på vilket sätt man vill göra detta.
Styrelsen har dock för avsikt att verka för att HSB Malmö ska vara behjälplig i detta arbete.

Tråkigt att HSB Malmös styrelse inte vill verka för bättre brf:ar och ett bättre rykte för HSB.

Vad blev resultatet?
130/16 Forum för medlemmarna
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att på nytt ha ett forum för medlemmarna på HSB Malmös hemsida.

Det finns inget att undersöka.

Av vilka konkreta skäl vill HSB Malmös styrelse inte ha ett forum för medlemmarna (inte bara en kommentarfunktion till artiklar där HSB Malmö egenmäktigt styr vad som får kommenteras)?

Vad blev resultatet av styrelsens undersökning?
131/17 Forum för valberedarna
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att brf:ars valberedningar och deras arbete inte har behov av ett särskilt forum på HSB Malmös hemsida. Idéer, tips m.m. kan med fördel istället publiceras på ett forum som är öppet för alla. Den del av valberedningarnas arbete som är känsligt publiceras inte på forum av denna typ.

Att det är ett forum för valberedare innebär inte att åtkomsten begränsas till valberedare, bara att det enda som ska diskuteras i detta forum är det som hör till valberedningens arbete.

Men var är då detta forum som är öppet för alla?
132/18 HSB Malmös styrelseforum
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att brf:ars styrelser och deras arbete inte har behov av ett särskilt forum på HSB Malmös hemsida. Idéer, tips m.m. kan med fördel istället publiceras på ett forum som är öppet för alla. Den del av styrelsernas arbete som är känsligt publiceras inte på forum av denna typ.

Styrelsens svar är kopia av styrelsens svar till motionen om forum för valberedarna (#131).

Men var är då detta forum som är öppet för alla?
133/154 Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats
Förslag till beslut: Se Motion om "#153 Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats?".
Motivering: Se Motion om "#153 Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats?".

I styrelsens svar till ovan refererade motion står det;
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande kommunikationsmedium för medlemmarna, och att arbetet med att vidareutveckla hemsidan ska pågå kontinuerligt.
Synpunkter och idéer tas tacksamt emot.

Styrelsen ger tyvärr ett meningslöst svar på denna motion.

Styrelsens svar har inget med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
134/153 Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande kommunikationsmedium för medlemmarna, och att arbetet med att vidareutveckla hemsidan ska pågå kontinuerligt.
Synpunkter och idéer tas tacksamt emot.

Styrelsen ger tyvärr ett meningslöst svar på denna motion.

Enligt den information jag har kommer HSB Malmös webbplats att bytas ut, precis som alla andra HSB-regioners, den 31 augusti 2008. Varför informerade HSB Malmö inte om detta?
När sedan fördröjning av detta skedde till 2009 (okänt när) så var det tomt med information om detta på HSB Malmös webbplats (och är så fortfarande, i skrivandes stund). Varför?

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
135/163 Ingen särbehandling av medlemmar
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att alla medlemmar ska behandlas lika.

Det är kanske inte alla medlemmars uppfattning?

Detta uttalande om att styrelsen tycker att alla ska behandlas lika är ganska ointressant när så ändå inte sker. Alltså måste något hända för att styrelsen ska följa sin påstådda åsikt.

Även om detta skulle vara enligt allas uppfattning (vilket det naturligtvis inte är), varför skulle det hindra att formuleringen läggs in i stadgarna?
136/165 Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Bara för att en enskild medlem har betalt in medlemsavgift till en förening så blir inte föreningens kapital de facto medlemmens kapital, utan föreningens kapital ägs av kollektivet medlemmar, som vanligtvis också har utsett en styrelse att förvalta föreningens kapital.

Föreningens kapital = medlemmens kapital!

Medlemmarna har utsett en styrelse att förvalta föreningens kapital, men inte för att använda deras pengar mot dem i syfte att skydda styrelsen.

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra.
137/166 Arkivfunktion för HSB Riksförbunds webbinformation
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att via formella såväl som informella kontakter med HSB Riksförbund verka för att dess hemsida vidareutvecklas.

Så styrelsen rekommenderar med andra ord stämman att bifalla min motion, även om styrelsen inte vill skriva detta i klartext?

Vad blev resultatet och exakt vilka formella och informella kontakter med HSB Riksförbund har HSB Malmös styrelse tagit i denna fråga efter årsstämman 2008?
En redogörelse önskas från HSB Malmös styrelse hur styrelsen gjort detta efter årsstämman 2008.
138/164 HSB har inget tolkningsföreträde!
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmö inte besitter något ”tolkningsföreträde” enligt någon lag eller något annat regelverk.

Men när styrelsen nu instämmer med min motion varför vill styrelsen ändå inte rekommendera stämman att bifalla motionen?
Är det för att styrelsen enkelt ska kunna ändra sin inställning senare?
139/34 HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som idag!
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Brf:ar är självständiga föreningar som ibland anlitar tjänster från HSB Malmö. Brf:ar ska följa lagar och stadgar. Om detta inte görs så är det brf:ens medlemmar och revisor som ska agera.
Om HSB Malmö (i egenskap av medlem i en brf) upptäcker lagbrott, så ska HSB Malmö påtala detta för revisorn i brf:en.

Denna motion handlar inte om andra! Motionen avser HSB Malmös styrelse och styrelsens ansvar.

Självständig på HSB:s villkor
Sanningen är kanske mer att en brf är "självständig" på HSB:s villkor (enligt bl.a. brf:ens stadgar, HSB Malmös stadgar och HSB Malmös fria tolkningar av stadgar samt den HSB-ledamot som HSB uttrycker är en länk mellan HSB och brf:en).

"Brf:ar ska följa lagar och stadgar. Om detta inte görs så är det brf:ens medlemmar och revisor som ska agera"???
Är det någon som någonsin hört en revisor som avlönas av HSB anmärka på något fel?

Moral och etik
Och återigen, detta handlar inte om andra. Motionen handlar enbart om HSB Malmö och HSB Malmös moral och etik.

Vad ska HSB Malmö göra?
"Om HSB Malmö (i egenskap av medlem i en brf) upptäcker lagbrott, så ska HSB Malmö påtala detta för revisorn i brf:en"???
HSB Malmö ska inte påtala lagbrott för revisorn, utan HSB Malmö är skyldig att först och främst polisanmäla lagbrott. Det borde vara en självklarhet för alla att lagbrott ska anmälas.

HSB Malmös styrelse besvarade denna motion exakt så fel som jag förklarat i själva motionen att de skulle göra.

HSB Malmös styrelse aktade sig noga för att beröra en enda sakfråga i denna motion.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor. Frågorna hade så lätt kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

HSB Malmös styrelse undviker problemen
HSB Malmö kommenterade inte med ett enda ord om vad som stod i den 7 A4-sidor långa bakgrunden till yrkandena.

HSB Malmös styrelse vill inte ens i sitt svar informera om de har för avsikt att betala tillbaka de pengar HSB Malmö helt i onödan kostat mig och min brf, enligt motionen.
- 300.000 kr för tre stämmor
- För 44.400 kr besvarar HSB Malmö motioner åt brf-styrelsen
- Stellan Håkansson debiterar 18.000 kr bara för att närvara på stämman
- HSB Malmö röstar mot medlemmarna
- HSB Malmö begår solklart lagbrott
- Enda mål att alla motioner ska avslås
- HSB Malmö bistår med dyra advokater, utan medlemmarnas vetskap
- Av HSB Malmö utsedd revisor Peter Sjöberg, Ernst & Young, lurar medlemmar; pris=4.500 kr
- Turning Torso flyttar till min brf
- Personliga påhopp, särbehandling och mobbning

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra.

Styrelsen bemöter ej ett enda av motionens yrkanden, varför styrelsens svar helt kan bortses från här! Styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) blir därmed omöjligt att anta för stämman!
140/136 HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen i en brf har möjlighet att få hjälp av HSB Malmö med olika tjänster.
Det är styrelsens uppfattning att hjälp med motioner inte ska undantas från de uppgifter som en brf:s styrelse kan få hjälp från HSB Malmö med.
Styrelsen i brf:en avgör på vilket sätt man vill föreslå stämman att besluta om motionerna.

Det kan väl inte vara meningen att styrelsen i en kooperativ organisation ska understödja subversiv verksamhet av illvilliga styrelser?
141/162 Regelverk för vattenskador
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att hantering av vattenskador inom brf:ar inte ingår i styrelsens ansvarsområde.
Dock finns det inom organisationen funktioner som kan vara brf:ar behjälpliga i förebyggande syfte samt när skada väl har skett.

Det är min uppfattning att det som föreningens högsta beslutande organ bestämmer ska ingå i styrelsens arbetsområde, det ingår i styrelsens arbetsområde.

Vad är det för "funktioner" som är brf:ar "behjälpliga i förebyggande syfte samt när skada väl skett"?

Om detta finns, vore det då inte en fördel om alla känner till detta?

142/139 Nya normalstadgar för HSB Malmö
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens förhoppning att kunskapen som vårt stadgearbete har genererat ska kunna vidareförmedlas inom HSB-rörelsen samt ha påverkan på utveckling av normalstadgarna.

Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra och styrelsen har inte ens begärt ett utlåtande från HSB Riksförbund, vilket är synnerligen nonchalant mot fullmäktigeledamöterna, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

  143/118
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Att besluta att protokollet ska vara gällande har ingen praktisk effekt
eftersom det i lagtexten är stämmans beslut (oavsett vad det står i protokollet) som är det som gäller och som bedöms vid en juridisk prövning.
Dock ska protokollet återspegla stämmans beslut så långt det är möjligt.
Vidare är det styrelsens uppfattning att i och med tingsrättens dom avseende klandret är denna fråga obsolet.

Innan styrelsen uttalar sig om vad som gäller skulle det kanske vara bra om styrelsen tog reda på vad som verkligen gäller!

Tingsrättens dom? Vad syftar styrelsen på här?

På vilket sätt menar styrelsen att denna fråga om protokollet, och övriga frågor här, därmed är ointressanta och ej relevanta?

Ingen fråga har klargjorts och därmed är denna fråga fortfarande högst aktuell!

Styrelsens svar är inte kopplat till motionens yrkande, och är dessutom inte överrensstämmande med vad som gäller enligt lag, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens märkliga motivering!
144/119
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att i och med tingsrättens dom avseende klandret är denna fråga obsolet.

Tingsrättens dom? Vad syftar styrelsen på här? Denna fråga är högst aktuell!

Det är bara beklaga att styrelsen inte ens förstått tingsrättens utslag.

Styrelsen bemöter inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens synnerligen märkliga motivering!

145/120
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Enskild medlem har idag precis som tidigare möjlighet att hos HSB Malmö ta del av röstlängden.
Vidare är det styrelsens uppfattning att i och med tingsrättens dom avseende klandret är denna fråga obsolet.

Tingsrättens dom? Vad syftar styrelsen på här? Denna fråga är högst aktuell!

Det är bara beklaga att styrelsen inte ens förstått tingsrättens utslag.

Styrelsen bemöter inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens synnerligen märkliga motivering!

146/121
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om antalet rösträknare ingår i denna projektgrupps arbete.

Detta standardsvar från styrelsen på ett stort antal motioner har inget med denna motion att göra.

Att frågan om antalet rösträknare ingår i den tidigare projektgruppens arbete har inte det minsta med motionen att göra.

Styrelsen har inte förstått eller vill inte förstå denna motion och bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
147/122 Fastställande av dagordning
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om fastställande av dagordning ingår i denna projektgrupps arbete.

Detta standardsvar från styrelsen på ett stort antal motioner har inget med denna motion att göra.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
148/123 Fastställande av medlemsavgift
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Bosparare är medlem i HSB Malmö.
Om medlemsavgifterna ändras för de olika medlemsgrupperna behöver förändringarna av nödvändighet preciseras i beslutet, men om medlemsavgiften beslutas vara oförändrad uppstår inget sådant behov.

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?
149/124 Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
Förslag till beslut: Se Motion om ”#53 Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll”.
Motivering: Se Motion om ”#53 Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll”.
För motion 53 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång".

Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!
150/125 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Om fel upptäcks i ett stämmoprotokoll kan man informera protokollförare, stämmoordförande, justeringsmän eller styrelsen om felets beskaffenhet för att få detta korrigerat.

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Det som styrelsen svarar här är ytterst uppseendeväckande och understryker vikten av att stämman bifaller denna motion för att slippa stora problem i framtiden!!!
151/126 Val av ordförande och styrelseledamöter
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en förtroendevald, som har mandattid som sträcker sig fram till nästa ordinarie stämma, inte behöver väljas om under pågående mandattid.
Dock kan stämman, som motionären påpekar, besluta att avsätta den förtroendevalda under pågående mandattid eller när stämman så önskar.

"Det är styrelsens uppfattning att en förtroendevald, som har mandattid som sträcker sig fram till nästa ordinarie stämma, inte behöver väljas om under pågående mandattid".
Var någonstans i motionen står något yrkande om detta ???

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens märkliga och irrelevanta motivering!
152/127 Val av styrelsesuppleant
Förslag till beslut: Se Motion om "#54 Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna".
Motivering: Se Motion om "#54 Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna".
För motion 54 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om antalet ledamöter för det organ som avses om detta inte har uttryckts specifikt i lag eller stadgar".

Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!
153/128
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman kan förutsätta att medmotionärer är vidtalade, eller i förväg har gett sitt godkännande att låta en av motionärerna tala för de övriga motionärerna, så att när en av motionärerna förklarar för stämman att man drar tillbaka motionen kan stämman också utgå från att så är fallet.
Annars bör stämman kunna förvänta sig att någon av de övriga motionärerna yttrar sig till stämman om att så inte är fallet.

Vad har styrelsens svar med motionens yrkande att göra?

Hur tycker styrelsen att medmotionärer som ej närvarar på stämman ska kunna yttra sig?

Styrelsens resonemang håller inte, varken logiskt eller rättsligt. Vill styrelsen att HSB Malmös stämmor ska klandras?

Styrelsens svar, där styrelsen utgår från saker de inte kan utgå från, och där styrelsen förutsätter saker de inte kan förutsätta, är oroväckande och visar på vikten att denna motion bifalles av stämman!

154/129 Motion nr 3 (oberoende granskning)
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning så skall detta också verkställas.
Stämmans ordförande har rätt (och skyldighet) att vägra stämman att fatta beslut som stämman inte har rätt att fatta.

Förutom att den andra meningen i styrelsens svar inte har med motionen att göra så har styrelsen svarat rätt.

Styrelsen instämmer helt med min motion, men vill ändå inte föreslå stämman att bifalla motionen. Detta trots att t.o.m. även stadgegruppen (där styrelsen varit med och tagit detta beslut) föreslagit samma sak!
Varför vill styrelsen inte bifalla motionen?
155/130 Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund
Förslag till beslut: Se Motion om "#55 Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år".
Motivering: Se Motion om "#55 Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år".
För motion 55 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Mandattider för förtroendevalda regleras i lag, stadgar och enligt stämmobeslut".

Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

156/167 Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att de som begär en extrastämma också ska meddela de beslutspunkter som de vill att stämman ska besluta om.
Det är dock styrelsen som hanterar och genomför själva kallelsen med beslutsförslagen till stämman.

Styrelsen vill förbehålla sig rätten att strukturera ordningen på besluten precis som de vill?

När det är medlemmarna/fullmäktige som kallar till stämma så är det styrelsens enda funktion att sköta det administrativa runt kallelsen.
167/168 Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Fullmäktigeledamöters rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid stämman.
Där kan fullmäktigeledamöterna också föreslå, samt besluta om, hur stämman ska genomföra stämman.

Ja, men det förhindrar väl inte att det finns riktlinjer och ett regelverk att förlita sig på?

Styrelsens svar är inte relevant för denna motion!
Motionen handlar om det som föregår stämman, inte om själva stämman!
158/63 HSB Riksförbunds kod får inte följas!
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att konfirmera beslutet att tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.

Styrelsen undviker att kommentera samtliga av alla mina argument för varför HSB Malmö inte ska anta koden för föreningsstyrning!

Styrelsen kan inte ens motivera varför de vill få in HSB:s ogenomtänkta kod för föreningsstyrning.
Styrelsen klarar heller inte av att argumentera mot det jag framför som skäl för att HSB Malmö inte ska anta denna för HSB dåliga kod.

Argument mot HSB:s kod för föreningsstyrning:
- Frivilligt förslava sig under HSB Riksförbund?
- In blanco avtal
- Reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka
- Skapar tolkningsproblem
- Ska det stadgas att HSB Malmö ska följa oacceptabel kod?
- Beslut i blindo
- Inga konsekvenser om kod ej följs
- Russin
- Hur argumentera emot???
Fullmäktigeledamöternas ansvar

Förtydligande:
Eftersom det kan uppstå i det närmaste oöverstigliga problem när det gäller tolkningar så måste så mycket som möjligt av koden struktureras upp och läggas in i HSB Malmös stadgar, anpassat för HSB Malmö.

OBS! "Följ eller förklara" innebär i praktiken ingenting!
Vi har redan idag kunnat se detta.
Koden har brutits mot ett stort antal gånger, men ingen förklaring har givits!
159/64 "Permanent" stadgegrupp tillsätts
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en projektgrupp ska ha ett tydligt och avgränsat uppdrag som är tidsbestämt. Stadgegruppen är en sådan projektgrupp, utsedd av styrelsen för ett specifikt och tidsbestämt uppdrag, för att möta ett tillfälligt behov.

Styrelsen omöjliggör med sina svar en diskussion om vad motionen handlar om.
Vad har definitionen av ordet "projektgrupp" med saken att göra?

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens yrkanden att göra.
Har styrelsen inga motargument till mina yrkanden så är det samma sak som att några motargument inte finns, och således ska motionen bifallas i sin helhet.

Styrelsens svar, där styrelsen gör en tolkning av ett ord i motionen i stället för att bemöta motionens yrkanden, gör att styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan styrelsens beslut till avslag (av vad med vilken motivering?) ej antas av stämman!
160/65 Permanent formulär för stadgeförslag
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att inkomna synpunkter hanteras inom organisationen och att det ständigt ingår i det operativa arbetet att ta emot och hantera synpunkter samt förslag till förbättringar.
Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheten att komma med synpunkter via hemsidan
.

Jag blir en aning upprörd när styrelsen på ett så här flagrant sätt ljuger för alla HSB Malmös 42.000 medlemmar.
Trots att jag med mina motioner bevisat bortom allt tvivel att styrelsen fullständigt ej baktar synpunkter och förslag från medlemmarna så uttalar styrelsen sig på detta sätt. Styrelsen bryr sig inte ens om att omedelbart tillsammans med styrelsens osanna påstående följer otvetydiga bevis för styrelsens osanning, där styrelsen först inte behandlar eller besvarar frågorna som ställts under 2007, och sedan ignorerar frågorna ännu en gång när de ställs i motionerna. Det visar på maktfullkomlighet och nonchalans inför medlemmarna.

"Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheten att komma med synpunkter via hemsidan"?
Vad finns det att undersöka? Det är bara att genomföra motionen!

Vad blev det konkreta resultatet av styrelsens undersökning?

Styrelsens svar har ej med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!
161/80 Stadgar/valberedningspolicy uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning ang. valberedningen
Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.

I styrelsens svar till den motion styrelsen refererar till ovan skriver styrelsen;
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad
samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.

Vad blev resultatet av styrelsens revidering av valberedningspolicy?

Vad har styrelsen då tagit hänsyn till från denna motion?

162/169 Stadgeändringsförslag §3
Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om ändring av § 3 i stadgarna ingår i denna projektgrupps arbete.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 162-170 (som styrelsen för alla motioner besvarat likadant):
Styrelsens svar är utan relevans för stämman i sitt beslut för denna motion.
Styrelsen tycks inte ha några åsikter i dessa frågor, trots att de är viktiga för föreningen!

Styrelsen har dessutom helt fel i att denna motions yrkande ingår i stadgegruppens arbete.

Stadgegruppen har redan från start mycket kraftigt begränsat sina arbetsuppgifter.

Stadgegruppen har bara behandlat
- mina första 14 motioner (till den inställda extrastämman 2007),
- klandret av HSB Malmös årsstämma 2007
- HSB Riksförbunds förslag på kod för föreningsstyrning.

Det har varit möjligt att ge förslag på annat, men mina inlämnade förslag har lämnats utan behandling av stadgegruppen, och jag har inte ens fått någon feedback.

Stadgegruppen har inte kommenterat inkomna förslag eller ens informerat medlemmarna om dessa förslag.

171/178 Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar
Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att vi inte har kränkt motionären.

Styrelsen har inför många vittnen, även HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, vid möte på Turning Torso erkänt att de förstått att de kränkt mig.
Styrelsen har även erkänt detta skriftligt.

Dessutom visar ovanstående redogörelse på den otvivelaktiga och uppenbara kränkning som jag utsatts för!

Tar styrelsen nu tillbaka sitt erkännande (vid flera tillfällen) om att styrelsen kränkt mig???
172/3 Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben
Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om Diskussionsunderlaget kan publiceras på HSB Malmös hemsida alternativt om länkar till källorna kan publiceras.

Jag skrev i motionen;
"Om HSB Malmö inte har en överenskommelse med SDS om detta så får väl HSB se till att skaffa det. Svårare än så är det inte. Ett typiskt undvikande och irrelevant HSB-svar som är totalt meningslöst. Det är meningslösa svar som dessa som gör att man alltid står och stampar på samma fläck hela tiden i varje diskussion med HSB, utan att komma någonvart.
Det är därför man måste skriva så onödigt långa motioner, för att försöka styra bort alla undanglidande svar som annars alltid ges från HSB Malmö på varje liten fråga".

Nu svarar styrelsen ännu en gång på ett precis lika meningslöst sätt som när jag ställde frågan i augusti 2007.

- Vad finns det att undersöka?
Vad det än är som ska undersökas så ska det göras innan svaren till motionerna skrivs.

- Styrelsen vill vrida på formuleringarna så att stämman ska ta beslut som inte förpliktigar något för styrelsen.

- Inget beslutsunderlag ges till stämman från styrelsen.

Vad blev resultatet av styrelsens undersökning?
 Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan