MALMÖ TINGSRÄTT
Box 265
201 22 Malmö

Ansökan om klander av Brf Tomtestugans årsstämma 2010

KÄRANDE
Käranden (Bostadsrättshavare och medlem i Brf Tomtestugan)
Tomtegatan 3 b
211 12 Malmö
E-post: demokrati@hotmail.com

SVARANDE
HSB:s brf Tomtestugan i Malmö
Att. Styrelsen (källarplan)
Tomteg. 5 b, 211 12 Malmö
Org.nr. 746000-6666
  - Brf Tomtestugans styrelse;
    - Enväldig, Hans Åke, 5 A, tfn 040-11 11 11, Ordinarie ledamot/ordförande
    - Svensson, Kjell Åke, 3 B, tfn 040-12 12 12, Ordinarie ledamot/vice ordförande
    - Tomte, Tage, 3 A, tfn 040-13 13 13, Ordinarie ledamot/sekreterare
    - Häggkvist, Carola, 7 A, tfn 040-144 144, Ordinarie ledamot
    - Skånhamre, Bengt, HSB Malmö, tfn 070-870 55 35, Ordinarie ledamot

SAKEN
Brott mot medlemmarnas frågerätt och motionsrätt

Med anledning av främst att medlemmarnas lagstadgade frågerätt fråntogs medlemmarna på föreningens årsstämma 2010-04-28 vill jag härmed klandra denna stämma enligt följande.

Ingen frågerätt - Inga svar - Styrelsen följer ej sin upplysningsplikt
På årsstämman, den 28 april 2010, i min bostadsrättsförening så förvägrades bl.a. jag min lagstadgade rättighet att ställa frågor.

Mötesordförande Mats Engstrand stoppade här mig från att ställa frågor med kommentaren "Det är inte en fråga på årsredovisningen" när jag ställde frågor på årsredovisningen.

Fråga om hur föreningens utrymmen utnyttjas fick inte ställas
Bl.a. vägrade styrelsen svara på frågor om de lokaler där ledamöterna utnyttjat sina positioner i styrelsen för att i hemlighet använda sig av dessa för personligt bruk, i strid med lagen.

Jag inledde med att ställa en konkret fråga på stämman;
Använder eller hyr någon av styrelsens ledamöter - eller någon närstående - något rum i föreningen utöver styrelserummet?
Styrelsen vägrade svara. Även hur mycket dessa styrelseledamöter ev. betalat (om något överhuvudtaget?) för olika utrymmen i föreningen vill styrelsen inte svara på.

Genom mina efterforskningar har jag - trots styrelsens alla försök att dölja detta - nu fått reda på följande;
 • En lokal har styrelseordförande Hans Åke Enväldig tillförskansat sig för personligt bruk.
 • En lokal har vice ordförande Kjell Åke Svensson tagit i besittning för personligt bruk.
 • En lokal har styrelsen upplåtit till Hans Åke Enväldigs son (ej ens medlem).
Jag förstår nu i efterhand att styrelseledamöterna blev nervösa när jag tog upp denna fråga, och att de inte ville avslöja hur de missbrukat såväl föreningens resurser som medlemmarnas förtroende (dvs "trolöshet mot huvudman" och styrelsen följer inte sin vårdplikt).

Styrelseordförande Hans Åke Enväldig klargjorde att styrelsen inte tänkte svara på några frågor om styrelsens utnyttjande av lokalerna och avslutade som på tidigare stämmor; "Det är det svar du får". Alltså inget svar!

Fråga om närvarofrekvens fick inte ställas
När jag därefter, under punkten för detta i årsredovisningen, försökte fråga om deltagandet och närvarofrekvensen av ledamöter/suppleanter på styrelsens möten avbröts jag direkt igen av mötesordföranden med samma kommentar;
"Det är inte en fråga på årsredovisningen".

Mötesordföranden vägrade svara på varför han stoppade mig från att ställa mina frågor på årsredovisningen men det var för mig uppenbart att det var för att skydda styrelsen så att inte känsliga uppgifter om styrelsen skulle komma fram.
Jag kan misstänka att kallelse till styrelsemöten inte skett i laga ordning och att det var skälet till att jag inte fick ställa frågor inom detta för styrelsen känsliga område.

Mötesordförande/styrelse accepterade inga argument för att jag skulle få ställa frågor
Det hjälpte inte att jag för mötesordföranden högläste rubriken i årsredovisningen där t.o.m. rubriken var fullt ut direkt kopplad till mina frågor.
Inte heller hjälpte det att jag särskilt underströk att svaren från styrelsen på mina frågor var extremt viktiga för kommande fråga i dagordningen om ansvarsfrihet för styrelsen.
Jag fick ändå inte ställa mina frågor, och fick heller inget skäl till detta.

Styrelsen har t.o.m. själv sagt att frågan som ej fick ställas skulle ställas på stämman
Det ska noteras att i svaret på en motion om närvarofrekvensen så har styrelsen förklarat att om någon vill veta detta så måste frågan ställas på stämman. Men när jag gör detta på stämman så stoppas jag!

"Det är inte en fråga på årsredovisningen"
Formuleringen "Det är inte en fråga på årsredovisningen" valde mötesordföranden troligen för att han tänkt ut att detta sätt att stoppa känsliga frågor enklast kunde vridas och vändas på vid ett ev. klander av stämman.

Tidigare ställda frågor fick plötsligt inte ställas
Det blir extra märkligt av att det inte varit något problem att under punkten för styrelsens redovisning ställa just dessa frågor tidigare år om lokaler och närvaron på styrelsemötena. På årsstämman 2009 kunde styrelsen inte svara på frågan om närvaron på styrelsemötena, men lovade att inom lagstadgad tid (två veckor) besvara detta (och beslutet om detta fördes dessutom in i stämmoprotokollet 2009). Styrelsen valde emellertid att - utan förklaring - bryta mot lagen, och samtliga frågor som ställdes på årsstämman 2009 med beslut att besvaras lämnades obesvarade av styrelsen (vilket framgår av stämmoprotokoll 2009 och tillhörande justering).

Fick ej göra som under tidigare år, utan förklaring
Medlemmarna i föreningen har alltid under alla tidigare år ställt sina frågor under punkten för styrelsens årsredovisning (precis som jag gissar att det fungerar i alla andra av landets brf:ar). Helt plötsligt censureras utan förvarning nu frågorna och endast frågor som passar styrelsen får ställas och besvaras.

Mötesordföranden bad dessutom mig specifikt att försöka ställa mina frågor här i stället för under punkten för motioner, där jag annars tänkt förlägga de flesta av mina frågor.
Det kan i samband med detta noteras att denna möjlighet att ställa frågor under motionerna sedan fråntogs medlemmarna, vilket mötesordföranden ville hålla hemligt att det var hans avsikt att styra stämman till.

Medlemmarna gav upp att ställa frågor
Jag hade en hel del frågor till styrelsen, t.ex. varför styrelsen bryter mot lagen avseende medlemskap där styrelsen tillåter att en som inte bor i föreningen (en allierad till styrelsen, tillika lekmannarevisor i föreningen) är medlem i föreningen. Men som en annan medlem sa på stämman så var det meningslöst att försöka ställa frågor eftersom ändå inga svar gavs.

Styrelsens lagbrott & felaktigheter - kan inte få svar!
Styrelsen bryter mot lagen på löpande band. Bara för att här nämna några få aktuella exempel;
 • Styrelsen bröt mot lagen som säger att styrelsen ska svara på frågor inom två veckor efter stämman.
 • Mycket allvarligt lagbrott (brott mot LEF 7 kap 8 §) 2009 när medlemmarnas ärenden ej ingick i kallelse (eller någon annanstans), där styrelsen dessutom helt "slarvat bort" annan medlems alla motioner.
 • Styrelsen vägrar ta tag i störningsfråga i strid med bostadsrättslagen, 7 kap, 9 §, där det framgår att styrelsen måste undersöka och ta tag i störningsfrågor.
 • Fel uppgifter, bl.a. för arvoden & ersättningar, i redovisningen, från år till år. Vi vet inte de riktiga uppgifterna.
 • Styrelsen följer inte lagen avseende vem som får vara medlem i föreningen.
 • Styrelsen använder sig av årsredovisningen för att kränka och smutskasta enskilda medlemmar som vågar ifrågasätta styrelsen. Detta eftersom styrelsen vet att det omöjliggörs för medlemmarna att till alla bemöta det som styrelsen fabricerar i årsredovisningen.
 • Sluten omröstning genomförs öppet på stämman. / Stämmobeslut genomförs ej !
I och med att styrelsen vägrar svara på frågor på stämman ges medlemmarna inte möjlighet att få svar vid det enda tillfälle under året som medlemmarna har denna möjlighet med stöd av lagen.

Efter årsstämman 2010 - Försökt få svar av styrelsen via revisorerna
Jag har efter årsstämman 2010, med stöd av revisorerna, försökt få svar på mina frågor som jag inte fick/kunde ställa på stämman, men styrelsen vägrar fortfarande än idag att ge svar på frågor angående redovisningen.

Styrelsen bröt mot lagen även vid årsstämman 2009
Lagen stadgar att styrelsen är skyldig att svara på frågor på stämman. På årsstämman 2009 ställdes ett antal frågor som styrelsen inte kunde svara på under årsstämman (bl.a. samma fråga om ledamöternas och suppleanternas närvaro på styrelsemötena som jag inte fick ställa på årsstämman 2010). Stämman beslutade då att styrelsen skulle återkomma med svar inom den lagstadgade tiden på två veckor, och detta t.o.m. fördes in i stämmoprotokollet. Så skedde aldrig.

Inte minst pga styrelsens frekvent förekommande lagbrott är det alltså särskilt viktigt att medlemmarnas enda möjlighet under året att ställa frågor inte tummas på.

Inga svar från styrelsen under eller mellan stämmor
Styrelsen vägrar svara på frågor mellan årsstämmorna och svarar i princip aldrig på någon skrivelse (styrelsen kan omöjligen hävda annat eftersom jag har en omfattande bevisning för detta). Till andra har styrelsen sagt att det bara är specifikt mina frågor styrelsen inte svarar på, men även detta är då ett lagbrott i sig (särbehandling).
Styrelse utan respekt för lagen
Detta är alltså en styrelse som är fullständigt respektlös inför lagen och jag skulle utan överdrift kunna skriva en hel bok om alla de lagparagrafer styrelsen brutit mot i sin roll som styrelse. Under dessa förhållanden är det av extrem vikt att medlemmarnas rättighet att ställa frågor och få svar upprätthålls.

Vad lagen säger - Minoritetsskydd !
Föreningslagen 7, kap, Föreningsstämman
11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det
och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen,
på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller
av ett ärende på stämman
.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är
tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas
skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till
varje medlem som har begärt upplysningen.

Så här skriver styrelsen själv som svar på en av mina tidigare motioner;
Motion nr 25 om att styrelsen ska svara medlemmarna

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Någon skyldighet att på annat sätt besvara medlemmars frågor finns inte.
Idag vet vi att styrelsen inte bryr sig om att följa lagen ens i denna grundläggande fråga. På stämman svarar styrelsen bara på de frågor som styrelsen känner för att besvara.


Styrelsen för stämman bakom ljuset - stämmor för hundratusentals kronor
Bara för de senaste tre årens stämmor så har föreningens styrelse betalat HSB Malmö och mötesordföranden flera hundratusen kronor (framgår t.o.m. av årsredovisningen, där kostnaden för bara en enskild stämma uppgått till flera hundratusen kr) för att försöka dupera stämman. Det är omöjligt för enskilda medlemmar att kunna göra sig hörd och påverka när styrelsen lägger ner så oerhört stora summor av våra pengar på att försöka dölja fakta och skydda sig själv.

Kostnaden för stämmorna har alltså gått upp från ett par tusen kronor till hundratusen kronor, eller mer. Inte för att behandla mina motioner (de har aldrig behandlats, de har bara besvarats på ytligt sätt utan utredning, med som enda syfte att varje motion ska avslås utan konkret motivering för detta), utan enbart för styrelsens personliga beskydd, främst i form av jurister och advokater.

Mötesordföranden - stödjer alla kränkningar av motionärer & frågeställare
På stämman haglar det kränkningar över dem som försöker ställa en fråga till styrelsen eller har synpunkter/frågor på årsredovisningen. Mötesordföranden har aldrig i något läge - alltså inte en enda gång - försökt stävja detta. Att medlemmar med synpunkter/frågor kränks ligger i styrelsens strategi, dels för att tysta dem som ställer frågor eller har synpunkter och dels för att inte fler ska våga börja ifrågasätta något.
Om jag ropar "ordningsfråga" så ignoreras detta helt av mötesordföranden.


Behandling av motioner - avvisas och tas inte ens upp, på oriktiga grunder
Styrelsen hävdade via mötesordföranden att två av mina motioner till årsstämman 2010 rör "icke underbyggda påståenden om brott". Mina motioner är alltid mycket väl underbyggda. Dessa är inget undantag.

Styrelsen - som inte ville följa min önskan att diskutera motionerna innan stämman - skriver;
"... Två av dessa rör icke underbyggda påståenden om brott, nummer 23 och 72".
 • Motion 23 handlar om tryggare och säkrare boende; "Delägarnas insyn i verksamheten måste avsevärt utökas på olika sätt för att undvika framtida problem och för att uppnå ett tryggare och säkrare boende".

 • Motion 72 handlar om ombud och biträde där jag skriver att jag önskar att föreningens stadgar "ändras omedelbart så att varje medlem får ta med sig ett juridiskt ombud".
A. Styrelsen skriver om dessa två motioner; "Dessa motioner avvisas som otillbörliga".
Men lagen ger varken styrelsen eller styrelsens försvarsadvokat, och tillika mötesordförande, denna rättighet.

B. Sedan skriver styrelsen, via styrelseledamot Bengt Skånhamre, att stämman beslutar att motionerna 23 och 72 ska avvisas. Alltså på oriktiga grunder, påhittade av styrelse/mötesordförande.

C. Styrelsen skriver sedan att mina övriga motioner inte ska tas upp då de behandlats på tidigare stämma.
Även detta bryter mot lagen.
 1. Det finns inget i lagen som hindrar att motioner återkommer. Att motioner återkommer är således inget skäl för att inte ta upp motionerna på årsstämman så som mötesordförande/styrelse ville göra gällande på stämman (förutom det faktum att inte en enda motion till 2010 såg ut som någon annan tidigare skriven motion i föreningen).

 2. Styrelsen bröt mot lagen vid årsstämman 2009 när styrelsen inte delade ut mina motioner, och inte ens omnämnde dessa i kallelsen.
  På årsstämman 2010 avvisar styrelsen, via mötesordföranden, mina motioner med som grund att dessa motioner - som alltså inte ens kom medlemmarna till del 2009 - "behandlats" 2009.
Jag gavs inte ens någon möjlighet att försvara mina motioner.
Jag önskar att mina motioner ska behandlas på en ny stämma där jag denna gång (för första gången på minst 3 år) får försvara mina motioner. Detta ska ske på ett seriöst sätt, utan att styrelse och mötesordförande utsätter motionärer för hatyttringar eller några former av kränkningar, samt utan diskriminering, enligt hur det tidigare fungerat (där t.ex. styrelsens motion behandlas annorlunda än andras).

Så här ser svaret från styrelsen ut på en av mina motioner i föreningen.
Motion om riktlinjer för stämmor

Föreningsstämman väljer den stämmoordförande, som ska leda föreningsstämman. Stämmoordföranden ska följa de regler, som gäller om föreningsstämma och om behandling av motioner i lagen om ekonomiska föreningar, och har då en skyldighet att stoppa personangrepp mot motionärer.
Någon anledning att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för stämmor finns därmed inte.

Röstning ska även ske enligt reglerna i lagen om ekonomiska föreningar och i föreningens stadgar. Styrelsen har för avsikt att se till att föreningsstämmor hanteras i enlighet med de regler som gäller för föreningsstämmor.

Om ett beslut av föreningsstämman inte har tillkommit i behörig ordning, eller i övrigt strider mot denna lag eller mot stadgarna, så har medlemmar i föreningen rätt att föra talan mot föreningen om att beslutet ska upphävas eller ändras.

Någon anledning för föreningsstämman att besluta om röstning, genomförande av stämmor och efterföljnad av lag och stadgar finns därmed inte.

Ett annat av svaren från styrelsen;
Motion nr 1 om sista ordet till motionären

Motionären har möjlighet att i sina motioner argumentera för de ärenden han vill ha behandlade av föreningsstämman. Styrelsen kan ge sina svar på motionärens motioner.

Motionären ges alltid möjlighet att på föreningsstämman kommentera styrelsens svar på motionärens motioner och att ytterligare sälja in sina motioner. Motionären får då sista ordet beträffande sina motioner.

Styrelsen kan där även ge sin ytterligare syn på motionerna. Medlemmar har därtill möjlighet att framföra sina synpunkter.
Genom detta förfarande garanteras medlemmarna ett genomarbetat och så bra beslutsunderlag som möjligt.
Min kommentar: Hur kan styrelsen svara så här och sedan görs raka motsatsen?
Stämmoprotokoll 2010 - styrelsen vägrar låta medlem ta del av stämmoprotokoll
Jag har sedan årsstämman 2010, vid åtskilliga tillfällen och på flera olika sätt, förgäves försökt få ta del av stämmoprotokollet för år 2010, men styrelsen har förvägrat mig denna möjlighet. Speciellt innan den 1 september (efter klandertidens utgång, enligt styrelsens plan). Styrelsen bryter därmed mot lagen i dubbel bemärkelse (dels för att jag inte får ta del av stämmorprotokollet och dels för att styrelsen vägrar följa föreningens stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla en kopia av hela stämmoprotokollet).

Efter att jag lämnade in en anmälan om detta till hyresnämnden har styrelsen i hemlighet lagt ut en del av stämmoprotokollet på föreningens webbplats. Men förutom att det inte är hela protokollet så är detta protokoll censurerat.

Eftersom styrelsen vägrar följa lagen, i syfte att försöka försvåra ett klander av stämman, så står det inte i min makt att bifoga en korrekt kopia av stämmoprotokollet med detta klander. Tingsrätten måste således vid behov begära detta direkt från styrelsen.

Det kan dock här nämnas att de protokoll styrelsen skriver traditionellt inte speglar verkligheten i alla avseenden, utan de är så långt det är möjligt vinklade till styrelsens personliga fördel.
Jag önskar åberopa bevisning, t.ex. i form av vittnen, vid ett senare tillfälle, om så visar sig nödvändigt, men då jag inte vet för vilket ändamål detta behövs (om behov överhuvudtaget finns) innan styrelsen via sitt ombud bemött detta klander, så ber jag alltså att få avvakta med all bevisning tills vidare.
Jag vill emellertid understryka att all nödvändig bevisning finns, och är det någon speciell bevisning som önskas så ordnar jag detta!

Även om styrelsen via ombud med all säkerhet kommer att bestrida detta klander (de ser inte att de har något att förlora på detta) så är jag övertygad om att de inte kommer att förneka något av vad jag tagit upp, inte minst eftersom det fanns ett 60-tal vittnen på stämman utöver styrelsen. Även allt jag tagit upp om före och efter stämman finns det en massiv och obestridlig bevisning för så därför lär knappast något av detta förnekas heller.

YRKANDEN

A. Jag yrkar att tingsrätten förpliktar föreningen att betala ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare anges.

B. Punkt 7 i dagordningen; Styrelsens årsredovisning.
Jag yrkar att beslutet för denna punkt ska upphävas med anledning av att beslutet att godkänna styrelsens redovisning tagits i otillbörlig ordning. Detta eftersom lagverket inte följdes avseende medlems frågerätt, och medlemmarna ska få en ny möjlighet att ställa frågor (innan nästa årsstämma!).
Dvs; Alla medlemmar ska få ställa de frågor vi vill på årsredovisning, inklusive styrelsens förvaltning och funktion som styrelse, och där styrelsen efter bästa förmåga ska besvara dessa frågor i enlighet med lagen.
Även de frågor där styrelsen på årsstämman 2009 bröt mot lagen genom att aldrig besvara dessa - och som jag heller inte på årsstämman 2010 fick svar på -, kommer då att ställas igen, eftersom de naturligtvis måste besvaras, i enlighet med lagen.

C. Punkt 11 i dagordningen; Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Jag yrkar att beslutet för denna punkt ska upphävas med anledning av att beslutet tagits i otillbörlig ordning. Detta eftersom denna punkt är direkt avhängig medlemmarnas möjlighet att ställa frågor och få svar. Lagverket följdes inte avseende medlems frågerätt, och medlemmarna ska ges möjlighet att ta beslut i ansvarsfrihetsfrågan efter att medlemmarna fått ställa sina frågor till styrelsen (innan nästa årsstämma!).

D. Punkt 17 i dagordningen; Inkomna motioner och styrelsens svar.
Jag yrkar att beslutet för denna punkt ska upphävas med anledning av att beslutet tagits i otillbörlig ordning. Detta eftersom lagverket inte följdes avseende medlems rätt att försvara sina motioner (speciellt med tanke på att dessa motioner undanhölls medlemmarna under föregående år), och jag ska tillåtas försvara mina motioner.
På årsstämman 2010 fick styrelsen och deras närmaste tala för sin motion och jag vill ha samma rättighet, i stället för den särbehandling jag utsätts för!

Med reservation för att denna fråga kan ha lösts via hyresnämnden när detta klander tas upp;
E. Styrelsen ska följa stämmobeslutet att varje medlem som begär detta ska erhålla en kopia av stämmoprotokollet, och utan vidare fördröjning ge mig ett komplett set av stämmoprotokollet från år 2010.


PS.
Jag har försökt lösa detta utan att behöva klandra stämman, men det finns tyvärr inget intresse från styrelsen att diskutera frågan eller försöka lösa detta utan klander._________________________________, den 22 juli 2010.
MALMÖ TINGSRÄTT
Box 265
201 22 Malmö

Klander av Brf Tomtestugans årsstämma 2010, komplettering

MÅL T6943-10 Enhet 42

D. Punkt 17 i dagordningen; Inkomna motioner och styrelsens svar.
De beslut jag yrkar ska upphävas i denna punkt är;
 1. Beslutet att avvisa motion 23 och 72 (enligt vad jag tidigare beskrivit).
  Dessa avvisas av stämmoordföranden/styrelsen (inte stämman) trots att behörighet saknas för detta (av såväl mötesordförande som stämma), och dessutom på oriktiga grunder.
 2. Beslutet att motion 1-22, 24-71 och 73-75 inte ska upp (enligt vad jag tidigare beskrivit).
  Beslutet togs på oriktiga grunder. Dels kan stämman inte ta bort en medlems minoritetsskydd och dels skedde det på i övrigt oriktiga grunder då alls inte alla motioner behandlats på tidigare stämma.
 3. Beslutet att motion 76 ska avslås.
  Detta är en motion av klart mindre relevans i sammanhanget , men jag finner stämmoordförandens markanta särbehandling av mig här uppseendeväckande, och anser inte att den särbehandling jag utsattes för när stämmoordföranden på ett så kraftfullt sätt försöker förlöjliga denna harmlösa motion (där jag yrkar att styrelsen ska sitta på stämman så att man både ser och hör dem), är förenligt med hur det ska gå till på en stämma.
För stämmoprotokollet gäller fortfarande det jag beskrivit tidigare där styrelsen vägrar låta mig få en kopia av detta. Men jag bifogar här den censurerade/ofullständiga kopian som styrelsen (efter en veckas hårt arbete av mig för att försöka få styrelsen att följa stämmobeslutet) lagt ut på föreningens webbplats.


Jag har vidtalat en av stämmodeltagarna på årsstämman som är beredd att ställa upp att vittna om den frågerätt och motionsrätt som fråntogs mig, samt den särbehandling jag utsattes för på årsstämman.
Det är ...

Utöver annan bevisföring (som jag vill säga är överväldigande) kan jag även tillföra en rad andra vittnen, men som jag påpekat tidigare så känns detta överflödigt med tanke på att det som hände på stämman rimligen inte kan förnekas av styrelsen/styrelsens ombud eftersom det fanns ett 60-tal vittnen på denna stämma.
Jag misstänker därför att styrelsen därmed i sitt svar på klandret i stället kommer att fortsätta i samma stil som på stämman och till största delen rikta in sig på att försöka baktala mig, även om det naturligtvis inte på något sätt är relevant för sakfrågan.
Men precis som att jag enkelt vid behov kan förtydliga allt jag skrivit i min klanderansökan så garanterar jag att jag kan bemöta alla argument från styrelsen/styrelsens ombud på ett koncist, sakligt och relevant sätt.

ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING

På stämman 2010 fick jag höra att om jag var missnöjd med att inte få några svar på mina frågor så fick jag klandra stämman (så resonerar styrelsen istället för att se till medlemmarnas bästa).

Jag klandrar stämman 2010 för att;
 1. Min frågerätt fråntogs mig under punkten för styrelsens årsredovisning.
 2. Min frågerätt fråntogs mig under punkten för inkomna motioner och styrelsens svar.
 3. Övriga medlemmars frågerätt inskränktes under punkten för inkomna motioner och styrelsens svar.
  Detta blir särskilt allvarligt med tanke på att motsvarande hände på föregående årsstämma.

 4. Min motionsrätt fråntogs mig under punkten för inkomna motioner och styrelsens svar när jag inte fick försvara mina motioner, inte fick bemöta styrelsens svar eller ytterligare sälja in mina motioner i enlighet med lag, praxis och styrelsens löften.
  Detta blir särskilt allvarligt med tanke på att motsvarande hände på föregående årsstämma.

 5. Jag särbehandlades i strid med likhetsprincipen genom att specifikt mina frågor stoppades under punkten för styrelsens redovisning.
 6. Jag särbehandlades i strid med likhetsprincipen genom att specifikt mina motioner inte fick behandlas på stämman.
 7. Rent generellt så behandlas jag, mina frågor och motioner, annorlunda av mötesordförande och styrelse på stämman (vilket t.o.m. mötesordföranden erkände). Även bl.a. genom de påhopp jag konstant utsätts för, utan att mötesordföranden vill göra något åt detta, inte bara av en liten grupp störande medlemmar utan även av styrelse och mötesordförande.Stämmoprotokoll årsstämma 2010-04-28

SVAR PÅ STYRELSENS/OMBUDETS FÖRSTA INLAGA I KLANDRET:
Komplettering, del 2 - Huvuddokument för nedanstående tre bilagor - 2010-10-13
Bilaga 1 - Svar på styrelsens svar, mening för mening (11 sidor)
Bilaga 2 - Exempel på frågor som inte fick ställas och svar som inte gavs (7 sidor)
Bilaga 3 - Styrelsens, mötesordförandens och ombudets smutskastning (5 sidor)

FÖLJANDE INFORMATION SAMMANSTÄLLER DE VÄSENTLIGA BITARNA:
Komplettering, del 3 - Huvuddokument för nedanstående bilagor - 2010-11-11
Bilaga 1 - Övergripande sammanfattning av ej behandlade motioner (7 sidor)
Bilaga 2 - Brott mot generalklausulen – 6:13 + 7:16 LEF (4 sidor)
Bilaga 3 - Avvisning av motion #23 och #72 (2 sidor)
Bilaga 4 - Frågor får ej ställas & styrelsen vägrar svara på frågor på stämman (8 sidor)

Komplettering, del 4 - 2010-11-18 - 2 sidor (PDF)

SVAR PÅ STYRELSENS/OMBUDETS ANDRA INLAGA I KLANDRET:
Komplettering, del 5 - Huvuddokument för nedanstående bilagor - 2010-12-21
Bilaga 1 - Svar på styrelsens (via Engstrand) skrivelse #2 (11 sidor)
Bilaga 2 - Kopia av bil. 2, 2010-10-13, här intygat att innehållet är korrekt (7 sidor)
Bilaga 3 - Om styrelsens vägran att svara på frågor och förhindrade att ställa frågor (5 sidor)
Bilaga 4 - Intyg om att svaranden ljuger om att mina motioner förekommit tidigare (1 sida)


OBS! Motpartens två svar är inbakat i komplettering, del 2, bil. 1+3 samt del 5, bil. 1
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2013-01-10